ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܼܬ̣ܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܐ

1 ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒܪ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܬܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܝܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ. 2 ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̣ܵܬܼ ܬܘܿܗ ܘܒ݂ܘܿܗ. ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܵܐ. ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. 4 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ: ܘܲܦ̣ܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܹܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ. 5 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܲܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܩܪܵܐ ܠܸܠܝܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܪܩܝܼܥܵܐ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܦܵܪܸܫ ܒܹܝܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܡܲܝܵ̈ܐ. 7 ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܩܝܼܥܵܐ: ܘܲܦ̣ܪܲܫ ܒܹܝܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܪܩܝܼܥܵܐ: ܘܒܹܝܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝܼܥܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 8 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܬܼܟܲܢܫܘܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܬܸܬܼܚܙܸܐ ܝܲܒܿܝܼܫܬܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 10 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܒܿܝܼܫܬܵܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܝܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܬܲܦܸܩ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܕ݂ܐܵܐ ܥܸܣܒܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ ܙܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ: ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܓܸܢܣܹܗ: ܕܢܸܨܒܿܬܹܗ ܒܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 12 ܘܐܲܦܩܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܕ݂ܐܵܐ ܥܸܣܒܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ ܙܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ: ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܸܨܒܿܬܹܗ ܒܹܗ ܠܓܸܢܣܹܗ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ. 13 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ. 14 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܠܠܸܠܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ: ܘܲܠܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܘܠܲܫܢܲܝ̈ܵܐ. 15 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܢܗܪܝܼܢ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 16 ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܪܹܝܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܢܲܗܝܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܟ݂ܵܘܟܿܒܹ̈ܐ. 17 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 18 ܘܲܠܡܸܫܠܲܛ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ݂ܠܸܠܝܵܐ: ܘܲܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ. 19 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ. 20 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܲܪܚܫܘܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܬܸܦܪܲܚ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 21 ܘܲܒ݂ܪ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܢܝܼܢܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܚܸܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܓܸܢܣܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܓܸܦܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ. 22 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ: ܘܲܡܠܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܒܝܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܬܸܣܓܸܿܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 23 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ. 24 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܬܲܦܸܩ ܐܲܪܥܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ̇: ܒܥܝܼܪܵܐ ܘܪ̈ܲܚܫܵܐ: ܘܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ̇: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 25 ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ̇ ܘܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ̇: ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܥܒܸܿܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܨܲܠܡܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܘܼܬܲܢ: ܘܢܸܫܠܛܘܼܢ ܒܢ̈ܘܼܢܲܝ ܝܲܡܵܐ: ܘܲܒ݂ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܒܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 27 ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܒܨܲܠܡܹܗ: ܒܲܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܝܗܝ: ܕܟܲܪ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 28 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ: ܘܲܡܠܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܘܼܒ݂ܫܘܼܗܿ. ܘܲܫܠܲܛܘ ܒܢ̈ܘܼܢܲܝ ܝܲܡܵܐ: ܘܲܒ݂ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܒܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܪܵܚܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 29 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܠܹܗ ܥܸܣܒܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܦܹܐܪ̈ܲܝ ܐܝܼܠܵܢܹܗ ܕܙܲܪܥܹܗ ܡܸܙܕܿܪܲܥ: ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܸܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ. 30 ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܪܵܚܹ̇ܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܘܼܪܵܩܵܐ ܕܥܸܣܒܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 31 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂: ܘܗܵܐ ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܸܫܬܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܒ

1 ܘܲܫܠܸܡܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܗܘܿܢ. 2 ܘܫܲܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܬܝܼܬܼܵܝܵܐ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܥܒܲܕ݂: ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂. 3 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܩܲܕܿܫܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܒܹܗ ܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒ݂ܪ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂. 4 ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܕܲܐܪܥܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܒܿܪܝܼܘ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 5 ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܸܣܒܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܝܼܥܵܐ݂: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܲܚܸܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܕ݂ܵܡ ܠܲܝܬܿ ܠܡܸܦܠܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ. 6 ܘܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܣܵܠܸܩ݁ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܡܲܫܩܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܟ݂ܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 7 ܘܲܓܼܒܲܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܡ̱ܬܼܵܐ: ܘܲܢ̣ܦܲܚ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܢܫܲܡܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܠܲܢܦܸܫ ܚܲܝܵܐ. 8 ܘܲܢ̣ܨܲܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܒܲܥܕܸܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܘܣܵܡ݂ ܬܲܡܲܢ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܕܲܓܼܒܲܠ̣. 9 ܘܐܵܘܥܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ ܠܡܸܚܙܵܐ: ܘܫܲܦܝܼܪ ܠܡܹܐܟܲܠ: ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܘܲܕ݂ܒ݂ܝܼܫܬܵܐ. 10 ܘܢܲܗܪܵܐ ܢܵܦܸܩ݁ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܥܕܸܢ ܠܡܲܫܩܵܝܘܼܬܹܗ ܠܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܦܵܪܸܫ݁ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܠܐܲܪܒܿܥܵܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ. 11 ܫܡܹܗ ܕܚܲܕ݂ ܦܝܼܫܘܿܢ: ܗܵܗ̇ ܕܚܵܕܲܪ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܘܝܼܠܵܐ: ܕܬܲܡܵܢ ܕܲܗܒ݂ܵܐ. 12 ܘܕܲܗܒ݂ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܛܵܒ݂. ܬܲܡܵܢ ܒܹܪ̈ܘܼܠܚܹܐ ܘܟܹ̈ܐܦܹܐ ܕܒܹܪܘܿܠܵܐ. 13 ܘܲܫܡܹܗ ܕܢܲܗܪܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܓܝܼܚܘܿܢ: ܗܵܘ̇ ܕܚܵܕܲܪ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘܼܫ. 14 ܘܲܫܡܹܗ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܸܩܠܲܬܼ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܙܹܠ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܵܬܼܘܿܪ. ܘܢܲܗܪܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܦܪܵܬܼ. 15 ܘܲܕ݂ܒܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕܲܡ: ܘܫܲܒ݂ܩܹܗ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܥܕܸܢ: ܕܢܸܦܸܠܚܝܼܘܗܝ ܘܢܸܛܪܝܼܘܗܝ. 16 ܘܲܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܡܹܐܟܲܠ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ. 17 ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܘܲܕ݂ܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ: ܡܵܘܬܵܐ ܬܡܘܼܬܼ. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܹܗ ܡܥܲܕܿܪܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ. 19 ܘܲܓܼܒܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܐܵܕ݂ܵܡ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܡܵܢܵܐ ܩܵܪܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܟ݂ܠ ܕܲܩܪ݂ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘܼ ܫܡܹܗ. 20 ܘܲܩܪ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܠܐܵܕ݂ܵܡ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܟ݂ܚ ܠܹܗ ܡܥܲܕܿܪܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ. 21 ܘܐܲܪܡܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܲܕ݂ܡܸܟ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܸܠܥܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܵܘܚܸܕ݂ ܒܸܣܪܵܐ ܚܠܵܦܹܝܗ̇. 22 ܘܬܲܩܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܠܥܵܐ ܕܲܢ̣ܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܵܗ̇ ܠܐܵܕ݂ܵܡ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܵܕ݂ܵܡ: ܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܓܲܪܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܘܒܸܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܝ: ܗܵܕܹܐ ܬܸܬܼܩܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܢܣܝܼܒ݂ܵܐ. 24 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܸܐܡܹܗ: ܘܢܸܩܲܦ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ. ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܒܣܲܪ. 25 ܘܲܗ̤ܘܵܘ ܬܪܲ̈ܝܗܘܿܢ ܥܲܪܛܸܠܵܝܝܼܢ: ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܠܵܐ ܒܵܗܬܿܝܼܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܓ

1 ܘܚܸܘܝܵܐ ܥܪܝܼܡ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܚܸܘܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܲܝ̈ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 2 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܦܹܐܪܲܝ̈ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. 3 ܘܡ̣ܢ ܦܹܐܪܲܝ̈ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܡܸܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼܘܼܢ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܚܸܘܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܡܵܬܼ ܬܡܘܼܬܼܘܼܢ. 5 ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܟ݂ܠܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ܡܸܬܼܦܲܬܼ̈ܚܲܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘܿܢ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܕ݂ܥܲܝ̈ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܘܒ݂ܝܼܫܬܵܐ. 6 ܘܲܚܙܵܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ: ܘܪܸܓܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܥܲܝܢܹ̈ܐ: ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܒܹܗ. ܘܢܸܣܒܲܬܼ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܐܸܟ݂ܠܲܬܼ: ܘܝܸܗ̄ܒܲܬܼ ܐܵܦ ܠܒܲܥܠܵܗ ܥܲܡܵܗܿ ܘܐܸܟܲܠ. 7 ܘܐܸܬܼܦܬܲܚܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܝܼܕܲܥ ܕܥܸܪܛܸܠܵܝܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܕܲܒܸܿܩܘ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܵܙܘܿܡܹܐ. 8 ܘܲܫܡܲܥܘ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܠܦܵܢܝܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ. ܘܐܸܬܿܛܫܝܼܘ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܓ݂ܵܘ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 9 ܘܲܩܪܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕܲܡ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܕܲܡ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܩܵܠܵܟ݂ ܫܸܡܥܹܬܼ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: ܘܲܚܙܹܝܬܼ ܕܥܲܪܛܸܠܵܝ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܸܬܿܛܫܝܼܬܼ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܲܢܘܼ ܚܵܘܝܵܟ݂ ܕܥܲܪܛܸܠܵܝ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܲܦܩܲܕ݂ܬܵܟ݂ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ ܐܸܟܲܠܬܿ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܵܕܲܡ: ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ܬܿ ܥܲܡܝ: ܗܝܼ ܝܸܗ̄ܒܲܬܼ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܹܬܼ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿܝ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܚܸܘܝܵܐ ܐܲܛܥܝܲܢܝ ܘܐܸܟ݂ܠܹܬܼ. 14 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿ ܗܵܕܹܐ: ܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܲܪܣܵܟ݂ ܬܗܲܠܸܟ: ܘܥܲܦܪܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܟܠ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܚܲܝܲܝ̈ܟ. 15 ܘܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐܹܣܝܼܡ ܒܲܝܢܲܝܟ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܒܹܝܬܼ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܠܙܲܪܥܵܗ: ܗܘܼ ܢܕ݂ܘܼܫ ܪܹܫܵܟ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܡܚܹܝܘܗܝ ܒܥܸܩܒܹܗ. 16 ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܐܸܡܲܪ: ܡܲܣܓܵܝܼܘܼ ܐܲܣܓܹܿܐ ܟܹܐܒܲܝ̈ܟܿܝ ܘܒܲܛܢܲܝ̈ܟܿܝ: ܘܲܒ݂ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܬܹܐܠܕܿܝܼܢ ܒܢܲܝܵ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܒܲܥܠܹܟ݂ܝ ܬܸܬܼܦܢܝܼܢ: ܘܗܘܼ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܹܟ݂ܝ. 17 ܘܠܐܵܕ݂ܵܡ ܐܸܡܲܪ: ܥܲܠ ܕܲܫܡܲܥܬܿ ܒܩܵܠܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܐܸܟܲܠܬܿ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܲܦܩܲܕܿܬܵܟ݂ ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܠܵܟ: ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ: ܠܝܼܛܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ. ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܬܹܟ݂ܠܝܼܗ ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ܟ. 18 ܘܟ݂ܘܼܒܹ̈ܐ ܘܕܲܪܕܿܪܹ̈ܐ ܬܵܘܥܹܐ ܠܵܟ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܥܸܣܒܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ. 19 ܘܲܒ݂ܕ݂ܘܼܥܬܼܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܢܵܗ ܐܸܬܼܢܣܸܒ݂ܬܿ. ܡܸܛܠ ܕܥܲܦܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܲܠܥܲܦܪܵܐ ܬܸܗܦܘܿܟ. 20 ܘܲܩܪܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܫܡܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܚܵܘܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܝܼ ܗܘܵܬܼ ܐܸܡܵܐ ܕܟ݂ܠ ܕܚܲܝ. 21 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܹܗ ܟܘܼܬܿܝܼܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܘܐܲܠܒܸܫ ܐܸܢܘܿܢ. 22 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܗܘܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܲܢ: ܠܡܸܕܲܥ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܘܒ݂ܝܼܫܬܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܢܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܘܢܸܣܲܒ݂ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܘܢܸܚܹܐ ܠܥܵܠܲܡ. 23 ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܥܕܸܢ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܢܣܸܒ݂ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 24 ܘܐܲܦܩܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܪܸܟ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܟܪܘܼܒ݂ܵܐ: ܘܲܫܢܵܢܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܕܡܸܬܼܗܲܦܟ݂ܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ .

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕ

1 ܘܐܵܕ݂ܵܡ ܚܟܲܡ ܠܚܵܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܩܵܐܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܩܢܲܝܬ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2 ܘܐܵܘܣܦܲܬ̤ ܠܡܹܐܠܲܕ݂ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܗܵܒܹܝܠ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܗܵܒܹܝܠ ܪܵܥܹܐ ܥܵܢܵ̈ܐ: ܘܩܵܐܹܝܢ ܗܘ̤ܵܐ ܦܵܠܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ. 3 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܩܵܐܹܝܢ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 4 ܘܗܵܒܹܝܠ ܐܲܝܬܿܝܼ ܐܵܦ ܗܘܼ ܡ̣ܢ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܕܥܵܢܹ̈ܗ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܡܝܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܨܛܒ݂ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܗܵܒܹܝܠ ܘܲܒ݂ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ. 5 ܘܲܒ݂ܩܵܐܹܝܢ ܘܲܒ݂ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܵܐ ܐܸܨܛܒ݂ܝܼ: ܘܐܸܬܼܒܐܸܫ ܠܩܵܐܹܝܢ ܛܵܒ݂: ܘܐܸܬܼܟܡܲܪ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܩܵܐܹܝܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܼܒܐܸܫ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܼܟܡܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. 7 ܗܵܐ ܐܸܢ ܬܸܫܦܲܪ ܩܲܒܿܠܹܬܼ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫܦܲܪ: ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܬܼܦܢܹܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܗܘܼ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܵܟ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܩܵܐܹܝܢ ܠܗܵܒܹܝܠ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܢܸܪܕܹܐ ܠܲܦܩܲܥܬܼܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܟܲܕ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܩܵܡ ܩܵܐܹܝܢ ܥܲܠ ܐܲܚܘܼܗܝ ܗܵܒܹܝܠ ܘܩܲܛܠܹܗ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܩܵܐܹܝܢ: ܐܲܝܟܵܘ ܗܵܒܹܝܠ ܐܲܚܘܼܟ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ: ܢܵܛܘܿܪܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܲܚܲܝ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܬܿ: ܩܵܠܵܐ ܕܲܕ݂ܡܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ ܓܵܥܹܐ ܠܘܵܬܼܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 11 ܡܸܟܹܝܠ ܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܦܸܬܼܚܲܬܼ ܦܘܼܡܵܗ ܘܩܲܒܿܠܲܬܼ ܕܡܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. 12 ܟܲܕ݂ ܬܸܦܠܘܿܚ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܕܬܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܚܲܝܠܵܗ: ܙܵܐܲܥ ܘܢܵܐܸܕ ܬܸܗܘܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܩܵܐܹܝܢ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܼܝ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܫܒܲܩ. 14 ܗܵܐ ܐܲܦܸܩܬܵܢܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܐܸܬܿܛܫܹܐ: ܘܐܸܗܘܹܐ ܙܵܐܲܥ ܘܢܵܐܸܕ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܿܢ ܕܢܸܫܟܿܚܲܢܝ ܢܸܩܛܠܲܢܝ. 15 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܠ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܕܩܵܐܹܝܢ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܢܸܬܼܦܪܲܥ ܘܣܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܬܼܵܐ ܒܩܵܐܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ. 16 ܘܲܢܦܲܩ ܩܵܐܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܢܘܿܕ݂: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܗܿ ܕܲܥܕܸܢ. 17 ܘܲܚܟܲܡ ܩܵܐܹܝܢ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܲܚܢܘܿܟ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܵܢܹܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܚܢܘܿܟ. 18 ܘܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܲܚܢܘܿܟ ܥܝܹܕ݂ܵܪ: ܘܥܝܹܕ݂ܵܪ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܡܚܘܼܐܹܝܠ: ܘܲܡܚܘܼܐܝܹܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܬܿܘܼܫܝܹܠ: ܘܡܲܬܿܘܼܫܝܹܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܲܟ. 19 ܘܠܲܡܲܟ ܢܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܢܸܫܝܼ̈ܢ: ܫܡܵܗ ܕܲܚܕ݂ܵܐ ܥܲܕܵܐ: ܘܲܫܡܵܗ ܕܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܨܲܠܵܐ. 20 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܥܲܕܵܐ ܠܝܵܒ݂ܵܠ: ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܐܵܒ݂ܵܐ ܠܥܲܡܪ̈ܲܝ ܡܲܫܟܢܵܐ: ܘܩܲܢܝܲܝ̈ ܩܸܢܝܵܢܵܐ. 21 ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܝܼܘܼܒܵܠ: ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܐܵܒ݂ܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܩܝܼܬܼܵܪܵܐ ܘܟܸܢܵܪܵܐ. 22 ܘܨܲܠܵܐ ܐܵܦ ܗܝܼ ܝܸܠܕܲܬܼ ܠܬܼܘܼܒܲܩܠܝܼܢ ܐܘܼܡܵܢ ܒܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܘܲܕ݂ܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܚܵܬܹܗ ܕܬܼܘܼܒܲܩܠܝܼܢ ܢܲܥܡܵܐ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܲܡܲܟ ܠܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܥܲܕܵܐ ܘܨܲܠܵܐ: ܫܡܲܥܲܝܢ ܩܵܠܝ ܢܸܫܲܝ̈ ܠܲܡܲܟ: ܨܘܼܬܹܝܢ ܠܡܹܐܡܲܪܝ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܩܸܛܠܹܬܼ ܒܨܘܼܠܦܵܬܼܝ: ܘܛܲܠܝܵܐ ܒܫܘܼܩܦܲܝ̈. 24 ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܢܸܬܼܦܪܲܥ ܩܵܐܹܝܢ: ܘܠܲܡܲܟ ܠܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ. 25 ܘܲܚܟܲܡ ܐܵܕ݂ܵܡ ܬܘܼܒ݂ ܠܚܵܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܫܹܝܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܚܠܵܦ ܗܵܒܹܝܠ ܕܩܲܛܠܹܗ ܩܵܐܹܝܢ. 26 ܘܲܠܫܹܝܬܼ ܐܵܦ ܠܹܗ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܵܢܘܼܫ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܗ

1 ܗܵܢܵܘ ܣܦܲܪ ܬܵܘܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܵܕ݂ܵܡ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ: ܒܲܕ݂ܡܘܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܝܗܝ. 2 ܕܟܲܪ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܸܡܗܘܿܢ ܐܵܕܲܡ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 3 ܘܲܚܝܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܕܲܡܼܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܨܲܠܡܹܗ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܫܹܝܬܼ. 4 ܘܲܚܝܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܹܝܬܼ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 5 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕ݂ܵܡ ܕܲܚܝܵܐ: ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 6 ܘܲܚܝܵܐ ܫܹܝܬܼ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܵܢܘܼܫ. 7 ܘܲܚܝܵܐ ܫܹܝܬܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܵܢܘܼܫ: ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 8 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܫܹܝܬܼ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 9 ܘܲܚܝܵܐ ܐܵܢܘܼܫ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܩܲܝܢܵܢ. 10 ܘܲܚܝܵܐ ܐܵܢܘܼܫ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܩܲܝܢܵܢ: ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 11 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܢܘܼܫ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 12 ܘܲܚܝܵܐ ܩܲܝܢܵܢ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܗܠܵܠܵܐܝܹܠ. 13 ܘܲܚܝܵܐ ܩܲܝܢܵܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܗܠܵܠܵܐܝܹܠ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 14 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܩܲܝܢܵܢ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 15 ܘܲܚܝܵܐ ܡܲܗܠܵܠܵܐܝܹܠ ܫܬܿܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܝܲܪܕ. 16 ܘܲܚܝܵܐ ܡܲܗܠܵܠܵܐܝܹܠ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܝܲܪܕ: ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 17 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܗܠܵܠܵܐܝܹܠ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܬܸܫܥܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 18 ܘܲܚܝܵܐ ܝܲܪܕ ܡܵܐܐ ܘܲܫܬܼܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܚܢܘܿܟ. 19 ܘܲܚܝܵܐ ܝܲܪܕ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܚܢܘܿܟ. ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 20 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܘ̈ܗܝ ܕܝܲܪܕ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܫܬܼܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 21 ܘܲܚܝܵܐ ܚܢܘܿܟ݂ ܫܬܿܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܬܿܘܼܫܠܵܚ. 22 ܘܲܫܦܲܪ ܚܢܘܿܟ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܬܿܘܼܫܠܵܚ: ܬܠܵܬܼ ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 23 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܘ̈ܗܝ ܕܲܚܢܘܿܟ ܬܠܵܬܼ ܡܵܐܐ ܘܲܫܬܼܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ. 24 ܘܲܫܦܲܪ ܚܢܘܿܟ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܢܲܣܒܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 25 ܘܲܚܝܵܐ ܡܲܬܿܘܼܫܠܵܚ ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܵܢܐܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܲܟ. 26 ܘܲܚܝܵܐ ܡܲܬܿܘܼܫܠܵܚ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܲܟ: ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܵܢܐܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 27 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܘ̈ܗܝ ܕܡܲܬܿܘܼܫܠܵܚ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܫܬܼܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ. 28 ܘܲܚܝܵܐ ܠܲܡܟ ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܵܢܐܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܪܵܐ. 29 ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܢܘܿܚ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܗܵܢܵܐ ܢܒܲܝܐܲܢ ܡ̣ܢ ܥܒ݂ܵܕܲܝ̈ܢ ܘܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܛܵܗ ܡܵܪܝܵܐ. 30 ܘܲܚܝܵܐ ܠܲܡܟ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܘܿܚ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܘܬܸܫܥܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 31 ܘܲܗܘܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܘ̈ܗܝ. ܕܠܲܡܟ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܝܼܬܼ. 32 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܢܘܿܚ ܒܲܪ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܢܘܿܚ ܠܫܹܝܡ: ܘܲܠܚܵܡ: ܘܲܠܝܲܦ̮ܬܿ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܘ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܲܪܝܼܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܣܓܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ: ܚܙܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܠܘܿܗܝܼܡ ܠܲܒ݂̈ܢܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܢ ܐܸܢܹܝܢ. 2 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܓܼܒ݂ܵܘ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܥܡܲܪ ܪܘܼܚܝ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܡܸܛܠ ܕܒܸܣܪܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. 4 ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܗܘܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܠܘܿܗܝܼܡ ܥܲܠ ܒ̈ܢܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܝܼܠܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܫܡܵܗܵܬܼܵܐ. 5 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܸܓܼܝܵܬܼ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܚܫܲܒ݂ܬܼܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܒܝܼܫ ܒܟ݂ܠܝܘܿܡ. 6 ܘܐܸܬܿܬܵܘܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܟܸܪܝܲܬ̤ ܒܠܸܒܹܗ. 7 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܥܛܸܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܝܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܚܫܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬܿܬܵܘܚܹܬܼ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬܼ ܐܸܢܘܿܢ. 8 ܘܢܘܿܚ ܐܸܫܟܲܚ ܪܲ̈ܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝܵܐ. 9 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܢܘܿܚ: ܢܘܿܚ ܓܒܲܪ ܙܲܕܝܼܩ ܘܬܲܡܝܼܡ ܗ̄ܘܵܐ ܒܕ݂ܵܪܵ̈ܘܗܝ: ܘܲܫܦܲܪ ܢܘܿܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 10 ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܢܘܿܚ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒ̈ܢܝܼܢ: ܠܫܹܝܡ: ܘܲܠܚܵܡ: ܘܲܠܝܵܦ̮ܬܿ. 11 ܘܐܸܬܼܚܲܒܠܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܬܼܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܘܠܵܐ. 12 ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܒܿܠܲܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܒܸܿܠ ܟܠ ܒܣܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ: ܩܸܨܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬܼܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܐܲܪܥܵܐ. 14 ܥܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܥܲܪܩܵܐ: ܡܸܕ݂ܝܵܪܹ̈ܐ ܥܒܸܕܹܝܗܿ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܘܿܥܹܝܗܿ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܘܡ̣ܢ ܠܓ݂ܵܘ ܒܟ݂ܘܼܦܪܵܐ. 15 ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕܹܝܗܿ: ܬܠܵܬܼܡܵܐܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܐܘܼܪܟ݂ܵܗܿ ܕܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܦܬܼܵܝܵܗܿ: ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܪܵܘܡܵܗܿ. 16 ܘܲܙܘܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܥܒܸܕ݂ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܡܵܐ ܣܲܝܸܟܹܝܗܿ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܒܣܸܛܪܵܗܿ ܥܒܸܕ݂: ܡܸܕ݂ܝܵܪܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ: ܘܬܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܥܒܸܕܹܝܗܿ. 17 ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܲܝܬܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܲܡܚܵܒܵܠܘܼ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬܼ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܗ̄ܘܼ ܢܣܘܼܦ. 18 ܘܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܵܟ: ܘܬܸܥܘܿܠ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܒ݂̈ܢܲܝܟ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂̈ܢܲܝܟ ܥܲܡܵܟ. 19 ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܚܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܣܲܪ: ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܐܲܥܸܠ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܠܡܲܚܵܝܘܼ ܥܲܡܵܟ: ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. 20 ܘܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ: ܘܡ̣ܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ: ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܥܠܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܡܸܚܵܐ. 21 ܘܐܲܢ̄ܬ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܕܡܸܬܼܐܟܸܠ: ܘܲܚܡܘܿܠ ܠܘܵܬܼܵܟ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ. 22 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܢܘܿܚ ܟܠ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܙ

1 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ: ܥܘܿܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܚܙܹܝܬܼ ܕܙܲܕܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܒܕ݂ܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ. 2 ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗܿ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܼܵܐ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ. 3 ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܼܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܠܡܲܚܵܝܘܼ ܙܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ. 4 ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܡܲܚܸܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܢ: ܘܥܵܛܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 5 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܢܘܿܚ ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܕܹܗܿ ܡܵܪܝܵܐ. 6 ܘܢܘܿܚ ܒܲܪ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 7 ܘܥܲܠܘ ܢܘܿܚ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗܿ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ. 8 ܘܡ̣ܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 9 ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܥܲܠ ܥܲܡ ܢܘܿܚ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܕܸܟܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ. 10 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܘܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 11 ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܠܚܲܝܵܘܗܝ ܕܢܘܿܚ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܒܲܫܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܸܬܿܬܿܪܲܥ ܟܠ ܡܲܒܘܼܥܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܢܲܣ̈ܟܹܿܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܐܸܬܼܦܬܲܚ. 12 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܐܝܼܡܵܡ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܲܢ. 13 ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܘܿܚ: ܘܫܹܝܡ: ܘܚܵܡ: ܘܝܲܦ̮ܬ: ܒܢܲܝ̈ ܢܘܿܚ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܢܘܿܚ: ܘܲܬܼܠܵܬܼ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ. 14 ܗܸܢܘܿܢ ܘܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘ̱ܬܼܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܒܥܝܼܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ: ܘܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗ: ܘܟ݂ܠ ܣܦܲܪ ܘܟ݂ܠ ܓܸܦ. 15 ܥܲܠܼܘ ܥܲܡ ܢܘܿܚ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ . 16 ܘܲܕ݂ܥܲܠܼܘ ܕܸܟܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܥܲܠܼܘ: ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܚܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 17 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܣܓܼܝܼܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܫܲܩܠܘܼܗ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡܲܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 18 ܘܲܥܫܸܢܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܣܓܼܝܘܼ ܛܵܒ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̤ܵܬܼ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ. 19 ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܥܫܸܢܘ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܲܣܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪܵ̈ܡܹܐ ܕܲܬܼܚܹܝܬܼ ܟܠ ܫܡܲܝܵܐ. 20 ܚܲܡܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܥܫܸܢܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܲܣܝܼܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪܵ݁ܡܹܐ. 21 ܘܣܵܦ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܚܲܝܘܬܼܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗܿ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 22 ܟܠ ܕܲܢܫܲܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܒ݂ܝܲܒ݂ܫܵܐ: ܡܝܼܬܼܘ. 23 ܘܲܥܛܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܚܫܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܐܸܬܼܥܛܝܼܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܫܬܿܚܲܪ ܢܘܿܚ ܘܲܕ݂ܥܲܡܹܗ ܒܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ. 24 ܘܲܥܫܸܢܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚ

1 ܘܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘܬܼܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܒܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚܘ ܡܲܝ̈ܵܐ. 2 ܘܐܸܣܬܿܟܲܪ ܡܲܒܿܘܼܥܹ̈ܐ ܕܲܬܼܗܘܿܡܵܐ: ܘܢܵܣ̈ܟܹܿܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܿܠܝܼ ܡܸܛܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 3 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܘܗܵܦܟܿܝܼܢ: ܘܲܚܣܲܪܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 4 ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚܲܬܼ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܲܫܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܲ̈ܝ ܩܲܪܕܘܿ. 5 ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܘܚܲܣܪܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܪܚܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܒܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼܘ ܪܹܫܲܝ̈ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. 6 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܦܬܲܚ ܢܘܿܚ ܟܵܘܬܼܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂. 7 ܘܫܲܕܲܪ ܠܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܘܲܢܦܲܩ ܡܸܦܲܩ: ܘܠܵܐ ܗܦܲܟ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܼܒܸܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 8 ܘܫܲܕܲܪ ܠܝܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܩܲܠܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 9 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܲܬܼ ܠܵܗ ܝܵܘܢܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܠܦܲܣܲܬܼ ܪܸܓܼܠܵܗ: ܘܗܸܦܟܲܬܼ ܠܘܵܬܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܘܢܲܣܒܵܗ: ܘܐܲܥܠܵܗ ܠܘܵܬܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ. 10 ܘܦܵܫ ܬܘܼܒ݂ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ: ܘܲܗܦܲܟ ܘܫܲܕܪܵܗ ܠܝܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ. 11 ܘܐܸܬܲܬܼ ܠܘܵܬܹܗ ܝܵܘܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ: ܘܗܵܐ ܛܲܪܦܵܐ ܕܙܲܝܬܵܐ ܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ ܒܦܘܼܡܵܗ: ܘܝܼܕܲܥ ܢܘܿܚ ܕܩܲܠܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 12 ܘܦܵܫ ܬܘܼܒ݂ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ: ܘܫܲܕܪܵܗ ܠܝܵܘܢܵܐ، ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܦܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܝܵܘܢܵܐ ܠܡܸܗܦܲܟ ܠܘܵܬܹܗ. 13 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܘܲܚܕ݂ܵܐ ܒܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܝܼܒܸܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܢܘܿܚ ܟܣܵܝܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܝܼܒܸܫ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 14 ܘܲܒ݂ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܝܹܢ: ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܝܸܒ݂ܫܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ. 15 ܘܡܲܠܸܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡ ܢܘܿܚ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ. 16 ܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܲܒ݂̈ܢܲܝܟ: ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂̈ܢܲܝܟ ܥܲܡܵܟ. 17 ܘܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܣܲܪ: ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܦܸܩ ܥܲܡܵܟ: ܘܢܵܘܠܕܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܼܢ ܘܢܸܣܓܿܘܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 18 ܘܲܢܦܲܩ ܢܘܿܚ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܘܗܝ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ. 19 ܘܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘܬܼܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܠܫܲܪܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ. 20 ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܢܘܿܚ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܝܲܩܕܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 21 ܘܐܲܪܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬܼܵܐ: ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܠܸܒܹܗ: ܕܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ݂ ܠܲܡܠܵܛܵܗ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܸܛܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܲܨܪܵܐ ܕܠܸܒܹܿܗ ܕܲܒ݂ܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ݂ ܠܡܸܡܚܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܚܲܝ̈ ܐܲܝܟ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬܼ. 22 ܘܡܸܟܹܝܠ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܙܲܪܥܵܐ ܘܲܚܨܵܕܵܐ: ܥܲܪܝܵܐ ܘܚܘܼܡܵܐ: ܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ: ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܒ݂ܛܠܘܼܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܛ

1 ܘܒܲܪܸܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ: ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ: ܘܲܡܠܵܘ ܐܲܪܥܵܐ. 2 ܘܕܸܚܠܲܬܼܟ݂ܘܿܢ ܘܙܵܘܥܲܬܼܟ݂ܘܿܢ ܬܸܗܘܸܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܕܡܲܪܚܫܵܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝܟܿܘܿܢ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ. 3 ܘܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܚܲܝ: ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܸܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ: ܐܲܝܟ ܝܘܼܪܵܩܵܐ ܕܥܸܣܒܵܐ ܝܸܗ̄ܒܸܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܠ. 4 ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܦ̮ܫܹܗܿ ܕܡܹܗ: ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ. 5 ܘܲܒ݂ܪܲܡ ܕܸܡܟ݂ܘܼܢ ܕܢܲܦ̮ܫܵ̈ܬܼܟ݂ܘܿܢ ܐܸܬܼܒܲܥ: ܡ̣ܢ ܝܲܕ݂ ܟܠ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܐܸܬܼܒܿܥܝܼܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܐܲܚܘܼܗܝ ܐܸܬܼܒܲܥ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. 6 ܡܿܢ ܕܢܹܐܫܘܼܕ݂ ܕܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܹܗ ܢܸܬܼܐܫܸܕ݂: ܡܸܛܠ ܕܒܲܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܐܵܕ݂ܵܡ. 7 ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܼܢ ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓ݂ܵܘ ܒܵܗ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ ܘܠܲܒ݂̈ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ. 9 ܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܥܲܡ ܙܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܒܵܬܲܪܟ݂ܘܿܢ. 10 ܘܥܲܡ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܥܲܡ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܥܲܡ ܒܥܝܼܪܵܐ ܘܥܲܡ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܲܦ̈ܩܲܝ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܡ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 11 ܘܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܣܘܼܦ ܟܠ ܒܣܲܪ ܬܘܼܒ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܬܘܼܒ݂ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܠܐܲܪܥܵܐ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ: ܗܵܕܹܐ ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܹܝܬܼ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܠܕ݂ܵܪܲ̈ܝ ܥܵܠܡܵܐ. 13 ܩܸܫܬܿܝ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܠܐܲܪܥܵܐ. 14 ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܵܐ ܕܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܸܬܼܚܙܸܐ ܩܸܫܬܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ. 15 ܘܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܩܝܵܡܝ ܕܒܲܝܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܹܝܬܼ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܹܝܬܼ ܟܠ ܒܣܲܪ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܬܘܼܒ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܟܠ ܒܣܲܪ. 16 ܘܬܸܗܘܸܐ ܩܸܫܬܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܸܚܙܹܝܗܿ ܠܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܒܝܹܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 17 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘܿܚ: ܗܵܕܹܐ ܗ̄ܝܼ ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡܹܬܼ ܒܲܝܢܲܝ ܠܒܹܝܬܼ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 18 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܢܘܿܚ ܕܲܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܩܹܒ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܫܹܝܡ: ܚܵܡ: ܘܝܲܦ̮ܬܿ: ܚܵܡ ܗܘ̤ ܐܵܒ݂ܘܼܗܝ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 19 ܬܠܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܘܿܚ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ. 20 ܘܫܲܪܝܼ ܢܘܿܚ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܢܨܲܒ݂ ܟܲܪܡܵܐ. 21 ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܹܗ ܘܲܪܘܝܼ: ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܒܓ݂ܵܘ ܡܲܫܟܿܢܹܗ. 22 ܘܲܚܙܵܐ ܚܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܥܲܪܛܸܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚܵܘܗܝ. 23 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܫܹܝܡ ܘܝܲܦ̮ܬ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܲܪ ܒܸܣܬܿܪܵܐܝܼܬܼ: ܘܟܲܣܝܼܘ ܥܲܪܛܸܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܘܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܥܲܪܛܸܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܠܵܐ ܚܙܵܘ. 24 ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܢܘܿܚ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܹܗ: ܘܝܼܕܲܥ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܒܪܹܗ ܙܥܘܿܪܵܐ. 25 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼܛ ܟܢܲܥܢ: ܥܒܸܕ݂ ܥܲܒ݂ܕܿܝܼ̈ܢ ܢܸܗܘܸܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂. ܒܪܝܼܟ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܫܹܝܡ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܢܲܥܢ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܗܘܿܢ. 27 ܢܲܦ̮ܬܸܿܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܦ̮ܬܿ: ܘܢܸܫܪܸܐ ܒܡܲܫܟܿܢܹܗ ܕܫܹܝܡ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܢܲܥܢ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܗܘܿܢ. 28 ܘܲܚܝܵܐ ܢܘܿܚ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ: ܬܠܵܬܼ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. 29 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܵܘܡܘ̈ܗܝ ܕܢܘܿܚ: ܬܫܲܥ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܡܝܼܬܼ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝ

1 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܢܘܿܚ: ܫܹܝܡ: ܘܚܵܡ: ܘܝܲܦ̮ܬ: ܘܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ. 2 ܒܢܲܝ̈ ܝܲܦ̮ܬܿ: ܓܵܡܲܪ: ܘܡܵܓܿܘܼܓܼ: ܘܡܵܕܲܝ: ܘܝܵܘܵܢ: ܘܬܼܘܼܒܹܝܠ: ܘܡܵܫܲܟ: ܘܬܼܝܼܪܸܣ. 3 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܓܵܡܲܪ: ܐܲܫܟܲܢܙ: ܘܕܲܝܦܵܪ: ܘܬܼܘܼܓܲܪܡܵܐ. 4 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܵܘܵܢ: ܐܹܠܝܼܫܵܐ: ܘܬܲܪܫܝܼܫ: ܘܟ݂ܵܬܿܝܼܡ: ܘܕ݂ܘܼܕ݂ܵܢܝܼܡ. 5 ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܦܪܲܫ ܒܓܲܙܪܵ̈ܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܬܼܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܠܸܠܫܵܢܹܗ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܥܲܡܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 6 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܚܵܡ: ܟܘܼܫ: ܘܡܸܨܪܝܼܡ: ܘܦܘܿܛ: ܘܲܟ݂ܢܲܥܢ. 7 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܟܘܼܫ: ܫܒ݂ܵܐ: ܘܲܚܘܝܼܠܵܐ: ܘܣܵܒ݂ܬܼܵܐ: ܘܪܲܥܡܵܐ: ܘܣܲܒ݂ܬܿܟ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܪܲܥܡܵܐ: ܫܒ݂ܵܐ ܘܕ݂ܵܪܲܢ. 8 ܘܟܘܼܫ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܸܡܪܘܼܕ: ܗܘ̤ ܫܲܪܝܼ ܠܡܸܗܘܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 9 ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܢܲܚܫܝܼܪܬܼܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬܼܐܡܲܪ: ܐܲܝܟ ܢܸܡܪܘܼܕ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܢܲܚܫܝܼܪܬܼܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 10 ܘܲܗܘ̤ܵܬ ܪܹܫ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܒܵܒܹܠ: ܘܐܲܪܟ: ܘܐܵܟ݂ܵܪ: ܘܟܲܠܝܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ. 11 ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ ܢܦܲܩ ܐܵܬܼܘܼܪܵ̈ܝܹܐ: ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܠܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܲܠܪܲܚܒܿܘܼܬܼ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܟܵܠܲܚ. 12 ܘܲܠܪܵܣܲܢ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܒܹܝܬܼ ܟܵܠܲܚ ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ. 13 ܘܡܸܨܪܝܼܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܘܿܕ݂ܝܼܡ: ܘܲܠܝܲܥܒ݂ܝܼܡ: ܘܲܠܠܲܗܒ݂ܝܼܡ: ܘܲܠܝܲܦ̮ܬܿܘܿܚܝܼܡ. 14 ܘܲܠܦܲܬܿܪܘܿܣܝܼܡ: ܘܲܠܟܸܣܠܘܿܚܝܼܡ: ܕܲܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܩܵܦܘܿܕܩܵܝܹ̈ܐ. 15 ܘܲܟ݂ܢܲܥܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܨܲܝܕܿܘܼܢ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ: ܘܲܠܚܹܝܬܼܵܝܹ̈ܐ. 16 ܘܲܠܝܵܒ݂ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܐܵܡܘܿܪܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܓܲܪܓܿܘܿܣܵܝܹ̈ܐ. 17 ܘܲܠܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܥܲܪܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܣܝܼܢܵܝܹ̈ܐ. 18 ܘܠܵܐܪܘܿܕ݂ܵܝܹܐ: ܘܲܠܨܲܡܪܵ̈ܝܹܐ: ܘܠܲܚ̈ܡܵܬܼܵܝܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ. 19 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܿܘܼܢ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܹܐܙܵܐ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܕ݂ܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܕ݂ܵܐܕ݂ܵܡܵܐ: ܘܕܲܨܒ݂ܘܼܐܝܹܡ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܠܸܫܲܥ. 20 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܵܡ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܠܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܐܲܪ̈ܥܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܥܲܡܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 21 ܘܫܹܝܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܐܵܦ ܗܘ̤: ܐܵܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܕܟ݂ܠ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܒ݂ܵܪ: ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܲܦ̮ܬ ܪܲܒܵܐ. 22 ܒܢܲܝ̈ ܫܹܝܡ: ܥܝܼܠܵܡ: ܘܐܵܫܘܼܪ: ܘܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ: ܘܠܘܿܕ݂: ܘܐܵܪܲܡ. 23 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܵܪܲܡ: ܥܘܼܨ: ܘܚܘܼܠ: ܘܓ݂ܵܬܼܵܪ: ܘܡܵܫ. 24 ܘܐܲܪܦܲܚܫܲܪ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܲܚ: ܘܫܵܠܲܚ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ. 25 ܘܲܠܥܵܒ݂ܵܪ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܫܡܹܗܿ ܕܚܲܕ݂ ܦܵܠܵܓܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬܼܦܲܠܓܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܝܲܩܛܵܢ. 26 ܘܝܲܩܛܵܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܠܡܘܼܕܵܕ݂: ܘܲܠܫܵܠܵܦ: ܘܠܲܚܨܲܪܡܘܼܬܼ: ܘܲܠܝܵܪܵܚ. 27 ܘܠܲܗܕ݂ܘܿܪܵܡ: ܘܠܐܘܿܙܹܝܠ: ܘܲܠܕܸܩܠܵܐ. 28 ܘܲܠܥܘܿܒ݂ܵܠ: ܘܠܲܐܒ݂ܝܼܡܹܠ: ܘܠܲܫܒ݂ܵܐ. 29 ܘܠܵܐܘܦܹܝܪ: ܘܠܲܚܘܝܼܠܵܐ: ܘܠܝܼܘܼܒܵܒ݂: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܝܹܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܩܛܵܢ. 30 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܘܬܲܒ݂ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܢܲܫܹܐ: ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܣܦܲܪܘܝܼܡ ܛܘܼܪܵܐ ܒܡܲܕ݂ܢܚܵܐ. 31 ܗܵܠܝܹܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܹܝܡ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܠܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܐܲܪ̈ܥܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܥܲܡܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 32 ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪܒ݂ܵܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܢܘܿܚ: ܠܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܥܲܡܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܦܪܲܫܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܐ

1 ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܘܡܲܡܠܵܐ ܚܲܕ݂. 2 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ: ܐܸܫܟܲܚܘ ܦܩܲܥܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ: ܘܝܼܬܸܒ݂ܘ ܬܲܡܵܢ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܬܵܘ ܢܲܪܡܹܐ ܠܸܒ݂ܢܹ̈ܐ: ܘܢܵܘܩܸܕ݂ ܐܸܢܹܝܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܸܢ̄ܬܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ: ܘܣܲܝܕܵܐ ܗܵܘܹ̇ܿܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܠܵܛܵܐ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܬܵܘ ܢܸܒ݂ܢܸܐ ܠܲܢ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܓܼܕܠܵܐ ܕܪܹܫܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܫܡܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܬܼܒܲܕܲܪ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ. 5 ܘܲܢܚܸܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܓܼܕܠܵܐ ܕܒ݂ܵܢܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒ݂ܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂: ܡܸܟܹܝܠ ܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܬܼܚܲܫܲܒ݂ܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂. 7 ܬܵܘ ܢܸܚܘܼܬܼ: ܘܲܢܦܲܠܸܓܼ ܬܲܡܵܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܥܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܸܫܵܢ ܚܲܒ݂ܪܹܗ. 8 ܘܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܦܵܫܘ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܒܸܢܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ. 9 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܒܵܒܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܒܲܠܒܸܿܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ. 10 ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܫܹܝܡ: ܫܹܝܡ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܦܲܟ݂ܫܲܪ: ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ. 11 ܘܲܚܝܵܐ ܫܹܝܡ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܦܲܟ݂ܫܲܪ : ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ : ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 12 ܘܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܚܝܵܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܲܚ. 13 ܘܲܚܝܵܐ ܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܲܚ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 14 ܘܲܚܝܵܐ ܫܵܠܲܚ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ. 15 ܘܲܚܝܵܐ ܫܵܠܲܚ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܵܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 16 ܘܲܚܝܵܐ ܥܵܒ݂ܵܪ ܬܵܠܬܼܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܦܵܠܲܓܼ. 17 ܘܲܚܝܵܐ ܥܵܒ݂ܵܪ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܦܵܠܲܓܼ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢܵܬܼܵܐ. 18 ܘܲܚܝܵܐ ܦܵܠܲܓܼ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܥܘܿ. 19 ܘܲܚܝܵܐ ܦܵܠܲܓܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܥܘܿ: ܡܵܐܬܹܝܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 20 ܘܲܚܝܵܐ ܐܲܪܥܘܿ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܣܪܘܿܓܼ. 21 ܘܲܚܝܵܐ ܐܲܪܥܘܿ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܣܪܘܿܓܼ ܡܵܐܬܹܝܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 22 ܘܲܚܝܵܐ ܣܪܘܿܓܼ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܵܚܘܿܪ. 23 ܘܲܚܝܵܐ ܣܪܘܿܓܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܵܚܘܿܪ: ܡܵܐܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 24 ܘܲܚܝܵܐ ܢܵܚܘܿܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ : ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܬܲܪܚ. 25 ܘܲܚܝܵܐ ܢܵܚܘܿܪ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܬܲܪܚ: ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܐ. 26 ܘܲܚܝܵܐ ܬܲܪܚ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܘܲܠܢܵܚܘܿܪ: ܘܲܠܗܵܪܲܢ. 27 ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܬܲܪܚ: ܬܲܪܚ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܘܲܠܢܵܚܘܿܪ: ܘܲܠܗܵܪܲܢ. ܘܗܵܪܲܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܘܿܛ. 28 ܘܡܝܼܬܼ ܗܵܪܲܢ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܬܲܪܚ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܒܵܗ: ܒܐܘܿܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ. 29 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܢܵܚܘܿܪ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܫܸܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܣܲܪܲܝ: ܘܫܸܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܢܵܚܘܿܪ ܡܸܠܟܵܐ ܒܪ̄ܬܼ ܗܵܪܲܢ: ܐܲܒ݂ܘܼܗܿ ܕܡܸܠܟܵܐ : ܘܐܲܒ݂ܘܼܗܿ ܕܐܲܣܟܵܐ. 30 ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܣܲܪܲܝ ܥܩܲܪܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܵܗ ܒ̈ܢܲܝܵܐ. 31 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܬܲܪܚ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܹܗ: ܘܲܠܠܘܿܛ ܒܲܪ ܗܵܪܲܢ ܒܲܪ ܒܪܹܗ: ܘܲܠܣܲܪܲܝ ܟܲܠܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܬܼܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܵܪܲܢ: ܘܝܼܬܸܒ݂ܘ ܬܲܡܵܢ. 32 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܬܲܪܚ ܡܵܐܬܹܝܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܝܼܬܼ ܬܲܪܚ ܒܚܵܪܲܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܒ

1 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܟ݂ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕܿܬܿ: ܘܡ̣ܢ ܒܝܹܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܹܚܵܘܹܝܟ. 2 ܘܐܸܥܒܿܕ݂ܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܘܐܵܘܪܸܒ݂ ܫܡܵܟ: ܘܲܗܘ̤ܝܼ ܒܪܝܼܟ. 3 ܘܐܹܒܲܪܸܟ ܡܒܲܪ̈ܟ݂ܵܢܲܝܟ: ܘܲܡܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܟ ܐܹܠܘܼܛ: ܘܢܸܬܼܒܲܪܟ݂ܵܢ ܒܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ݂ܙܲܪܥܵܟ. 4 ܘܲܥܒܲܕ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡܹܗ ܠܘܿܛ: ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܚܵܪܲܢ. 5 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܲܠܠܘܿܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܕܲܩܢܵܘ: ܘܢܲܦ̮ܫܵ̈ܬܼܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܒܚܵܪܲܢ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 6 ܘܲܥܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ : ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹ̈ܐ: ܘܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܬܼܒܿܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 7 ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ : ܠܙܲܪܥܲܟ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܵܘܗܝ. 8 ܘܫܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܘܲܢܩܲܫ ܡܲܫܟܿܢܹܗ: ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܘܥܵܝ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ : ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 9 ܘܲܫܩܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܙܲܠ: ܘܡܲܫܩܠܵܢܹܗ ܠܬܲܝܡܢܵܐ. 10 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܠܡܸܥܡܲܪ ܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ. 11 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܩܲܪܝܼܒ݂ ܠܡܸܥܲܠ ܠܡܸܨܪܹܝܢ : ܐܸܡܲܪ ܠܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ : ܗܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬ. 12 ܘܟܲܕ݂ ܢܸܚܙܘܼܢܹܟ݂ܝ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܗܝܼ ܗܵܕܹܐ. ܩܵܛܠܝܼܢ ܠܝܼ. ܘܠܹܟ݂ܝ ܡܲܚܹܝܢ. 13 ܐܸܡܲܪܝ ܕܚܵܬܹܗ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܢܸܛܐܲܒ݂ ܠܝܼ ܡܸܛܠܵܬܹܟ݂ܝ: ܘܬܸܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܛܠܵܬܹܟ݂ܝ. 14 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܚܙܵܐܘܼܗܿ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܵܒ݂. 15 ܘܲܚܙܵܐܘܼܗܿ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܲܝ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܫܲܒܿܚܘܼܗܿ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܐܸܬܿܕܲܒ݂ܪܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ. 16 ܘܠܲܐܒ݂ܪܵܡ ܛܐܸܒ݂ ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܥܵ̈ܢܵܐ : ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ : ܘܚܸܡܪܵ̈ܐ : ܘܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܗܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ: ܘܓܲܡܠܹ̈ܐ. 17 ܘܲܡܚܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪܵܘܼܪ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܠܹܗ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ. 18 ܘܲܩܪܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ ܠܝܼ: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܢܝ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ. 19 ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪܬ ܕܚܵܬܼ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܢܣܸܒ݂ܬܵܗ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܕܒܲܪ ܘܙܸܠ. 20 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܦܸܪܥܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܠܹܗ ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܓ

1 ܘܲܣܠܸܩ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܗܘ̤ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ : ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ : ܘܠܘܿܛ ܥܲܡܹܗ ܠܬܲܝܡܢܵܐ. 2 ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥܬܲܪ ܛܵܒ݂ : ܒܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ݂ܣܹܐܡܵܐ : ܘܲܒ݂ܕܲܗܒ݂ܵܐ. 3 ܘܐܸܙܲܠ ܠܡܲܫܩܠܵܢܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܬܲܝܡܢܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ. 4 ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܢܩܲܫ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟܿܢܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܒܲܝܢܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ ܠܒܹܝܬܼ ܥܵܝ: ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܗ̄ܘܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܩܲܕ݂ܡܲܝܬܵܐ. ܘܲܩܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 5 ܘܐܵܦ ܠܠܘܿܛ ܕܐܸܙܲܠ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܡ : ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܥܵܢܵ̈ܐ: ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܫܟܿܢܹ̈ܐ: ܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܛܵܒ݂. 6 ܘܠܵܐ ܡܣܲܝܒܿܪܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝܼ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܣܓܼܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܛܵܒ݂ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟܚ̄ܕ݂ܵܐ. 7 ܘܲܗܘܵܬܼ ܡܨܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܒܹܝܬܼ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܠܘܿܛ: ܘܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܪܙܵܝܹ̈ܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܬܼܒܿܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܠܘܿܛ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ: ܘܒܹܝܬܼ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܝ ܠܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܚܢܲܢ. 9 ܗܵܐ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܦܪܘܿܫ ܡܹܢܝ : ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܸܢܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܐܸܢܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ. 10 ܘܐܲܪܝܼܡ ܠܘܿܛ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܙܵܐ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܘܿܪܕܿܢܵܢ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܒܹܝܬܼ ܫܸܩܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܩܕ݂ܵܡ ܕܲܢܚܲܒܸܿܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܐܲܝܟ ܦܲܪܕܲܝܣܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܨܵܥܲܢ. 11 ܘܲܓܼܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܠܘܿܛ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܘܿܪܕܿܢܵܢ ܘܲܫܩܲܠ ܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ: ܘܲܦܪܲܫ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܚܘܼܗܝ. 12 ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܝܼܬܸܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܠܘܿܛ ܝܼܬܸܒ݂ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܟ݂ܵܟ݂ܵܪ: ܘܝܼܪܸܬܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܣܕ݂ܘܿܡ. 13 ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܒܝܼܫܝܼܢ ܘܚܲܛܵܝܼܝ̈ܢ ܛܵܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 14 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܦܪܲܫ ܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ : ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܘܲܚܙܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܒܹܗ : ܠܓܲܪܒܿܝܵܐ ܘܲܠܬܲܝܡܢܵܐ : ܘܲܠܡܕܲܢܚܵܐ ܘܲܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ. 15 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܵܠܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܐܲܢ̄ܬ : ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 16 ܘܐܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : ܕܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ ܠܡܸܡܢܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : ܐܵܦ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܢܸܬܼܡܢܹܐ. 17 ܩܘܼܡ ܗܲܠܸܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܐܘܼܪܟ݂ܵܗܿ ܘܠܲܦܬܼܵܝܵܗܿ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ. 18 ܘܐܸܬܼܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܥܲܠ ܘܝܼܬܸܒ݂: ܒܹܝܬܼ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܡܲܡܪܸܐ ܐܵܡܘܿܪܵܝܵܐ ܕܲܒ݂ܚܸܒ݂ܪܘܿܢ: ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܕ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܡܲܪܦܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ: ܘܐܵܪܝܼܘܿܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܕ݂ܵܠܵܣܵܪ: ܘܟܲܪܕܠܲܥܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܝܼܠܵܡ : ܘܬܲܪܥܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܹܠܵܝܹ̈ܐ. 2 ܥܒܲܕ݂ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܒܵܪܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܥܲܡ ܒܲܪܫܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܫܸܢܐܵܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܕ݂ܵܡܵܐ: ܘܲܫܡܵܐܝܼܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܨܒ݂ܘܼܐܹܝܡ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܒ݂ܵܠܲܥ. ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܨܵܥܲܪ. 3 ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫܘ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ: ܗܘ̤ ܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ. 4 ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܦܠܲܚܘ ܠܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ: ܘܲܒ݂ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܪܲܕ݂ܘ. 5 ܘܒܲܫܢܲܬܼ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܐܸܬܼܵܐ ܟܲܪܕܠܲܥܡܲܪ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܲܡܚܵܘ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܥܸܣܬܿܪܘܼܬܼ ܩܘܼܪܢܝܼܡ ܘܲܠܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܗܹܝܢ: ܘܠܲܐܡܢܹ̈ܐ ܕܒܲܫܘܵܐ ܩܘܼܪܝܲܬܿܝܼܡ. 6 ܘܲܠܚܵܘܪܵ̈ܝܹܐ ܕܲܒ݂ܛܘܼܪ̈ܲܝ ܣܵܥܝܼܪ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܸܛܡܬܼܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܕܲܒ݂ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ. 7 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܥܹܝܢ ܕܝܼܢܵܐ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܪܩܸܡ: ܘܲܚܪܲܒ݂ܘ ܟܠ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܥܡܲܠܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬܼܒܿܝܼܢ ܒܥܹܝܢ ܓܵܕ݂. 8 ܘܲܢܦܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܡܲܠܟܸܐ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܕ݂ܵܡܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܲܨܒ݂ܘܼܐܹܝܡ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܒ݂ܵܠܲܥ ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܨܵܥܵܪ: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ܘ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ. 9 ܥܲܡ ܟܲܪܕܠܲܥܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܝܼܠܵܡ: ܘܬܲܪܥܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܹܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡܵܪܦܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ: ܘܐܵܪܝܼܘܿܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܕ݂ܵܠܵܣܵܪ: ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܡܲܠܟܿܝܼ̈ܢ ܥܲܡ ܚܲܡܫܵܐ. 10 ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܒܹܪܹ̈ܐ ܒܹܪܹ̈ܐ ܕܩܝܼܪܵܐ: ܘܲܥܪܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܬܲܡܵܢ ܘܕܸܐܫܬܿܚܲܪܘ ܠܛܘܼܪܵܐ ܥܪܲܩܘ. 11 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܟܠܹܗܿ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܲܕ݂ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܿܗܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠܘ. 12 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܠܘܿܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܐܸܙܲܠܘ ܘܗܘ̤ ܝܼܬܸܒ݂ ܒܲܣܕ݂ܘܿܡ. 13 ܘܐܸܬܼܵܐ ܡܵܢ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܛ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ. ܘܗܘ̤ ܫܪܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܹܝܬܼ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹܐ ܐܵܡܘܿܪܵܝܵܐ: ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܥܵܢܝܼܪ ܘܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܲܫܟܿܘܿܠ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܒܲܥܠܲܝ ܩܝܵܡܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ. 14 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܕܐܸܫܬܿܒ݂ܝܼ ܒܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܙܲܝܸܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܝܼܠܝܼܕܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ ܬܠܵܬܼܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܵܢܬܲܥܣܲܪ: ܘܲܪܕܲܦ ܒܵܬܼܪܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܕ݂ܵܢ. 15 ܘܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ ܘܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܚܵܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܪܕܲܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܘܿܒ݂ܵܐ : ܕܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܗܿ ܕܕܲܪܡܣܘܿܩ. 16 ܘܐܲܗܦܸܟ ܟܠܹܗܿ ܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܠܘܿܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ ܐܲܗܦܸܟ: . ܐܵܦ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܠܥܲܡܵܐ. 17 ܘܲܢܦܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܦܲܟ: ܟܲܕ݂ ܚܪܲܒ݂ ܠܟܲܪܕܿܠܲܥܡܵܪ ܘܲܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܫܘܵܐ: ܗܘ̤ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ. 18 ܘܡܲܠܟܿܝܼܙܕܸܩ ܡܠܸܟ ܫܵܠܝܼܡ ܐܲܦܸܩ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ: ܘܗܘ̤ ܟܘܼܡܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ. 19 ܘܒܲܪܟܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܪܝܼܟ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ: ܩܢܸܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 20 ܘܲܒ݂ܪܝܼܟ ܗ̄ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ: ܕܐܲܫܠܸܡ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝ̈ܟ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܡܲܥܣܵܪܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܗܲܒ݂ܠܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ. 22 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܐܲܪܝܼܡܹܬܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ: ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 23 ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܛܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܥܪܲܩܬܼܵܐ ܕܲܡܣܵܐܢܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ: ܕܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܐܸܢܵܐ ܐܲܥܬܿܪܹܬܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ. 24 ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܟܲܠܘ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ: ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܙܲܠܘ ܥܲܡܝ: ܥܵܢܝܼܪ ܘܐܲܫܟܿܘܿܠ ܘܡܲܡܪܹܐ: ܗܵܢܘܿܢ ܢܸܣܒ݂ܘܼܢ ܡܢܵܘܵܬܼ̈ܗܘܿܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܗ

1 ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ : ܐܸܢܵܐ ܐܹܣܲܝܥܵܟ: ܐܲܓܼܪܵܟ݂ ܛܵܒ݂ ܣܓܼܝܼ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܠܝܼ: ܕܐܸܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܕܲܪܡܘܼܣܩܵܝܵܐ ܒܲܪ ܒܲܝܬܿܝ ܗܘ̤ ܝܵܪܸܬܼ ܠܝܼ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܗܵܐ ܠܝܼ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬ ܒܪܵܐ: ܘܗܵܐ ܒܲܪ ܒܲܝܬܿܝ ܝܵܪܹܬܼ ܠܝܼ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܹܐܪܬܼܵܟ݂ ܗܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܪܵܟ݂ ܕܢܵܦܸܩ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܗܘ̤ ܢܹܐܪܬܼܵܟ. 5 ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܒܲܪ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܡܢܝܼ ܟܵܘܟܿܒܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ ܠܡܸܡܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ . ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܙܲܪܥܵܟ. 6 ܘܗܲܝܡܸܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬܼ ܠܹܗ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼ. 7 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܦܸܩܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܸܬܲܠ ܠܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܹܐܪܬܼܵܗ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ : ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : ܒܡܵܢܵܐ ܐܸܕܲܥ ܕܝܵܪܸܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗܿ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܥܸܓܼܠܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ: ܘܥܸܙܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ: ܘܫܘܼܦܢܝܼܢܵܐ ܘܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ10 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܣܵܡ ܗܲܕܵܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܒ݂ܪܹܗ. ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܠܵܐ ܦܲܠܸܓܼ. 11 ܘܢܵܚܬܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܛܲܝܪܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܟܸܿܫ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܐܲܒ݂ܪܵܡ. 12 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܠܡܸܥܪܲܒ݂: ܘܫܸܠܝܵܐ ܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܘܗܵܐ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦܲܠ ܥܠܵܘܗܝ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܡܸܕܲܥ ܬܸܕܲܥ: ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܦܠܚܘܼܢ ܒܗܘܿܢ : ܘܲܢܫܲܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ. 14 ܘܐܵܦ ܠܥܲܡܵܐ ܕܢܸܦܠܚܘܼܢ ܕܵܐܹܢ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܒ݂ܵܬܲܪܟܸܿܢ ܢܸܦܩܘܿܢ ܒܩܲܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ. 15 ܘܐܲܢ̄ܬ ܬܸܬܼܚܡܸܠ ܠܘܵܬܼ ܐܵܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܘܬܸܬܼܩܒܲܪ ܒܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ. 16 ܘܕ݂ܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܢܸܗܦܟ݂ܘܼܢ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܫܠܸܡܘ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܕܐܵܡܘܿܪܵ̈ܝܹܐ. 17 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܠܡܸܥܪܲܒ݂: ܘܥܲܡܛܵܢܵܐ ܗܘܵܐ: ܘܗܵܐ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕܬܼܵܐܹܢ: ܘܠܲܡܦܹܝܕ݂ܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܒܹܝܬܼ ܦܸܠܓܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 18 ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܲܩܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܩܝܵܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܦܪܵܬܼ. 19 ܠܩܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܩܲܢܙܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܩܲܕ݂ܡܘܿܢܵܝܹ̈ܐ. 20 ܘܠܚܹܬܼܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܲܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 21 ܘܠܵܐܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ : ܘܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܓܲܪ̈ܓܘܿܣܵܝܹܐ: ܘܲܠܝܵܒ݂ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܘ

1 ܘܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܵܐ ܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ: ܘܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ ܐܲܡܬܼܵܐ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ: ܘܲܫܡܵܗ ܗܵܓ݂ܵܪ. 2 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܣܲܪܲܝ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܗܵܐ ܟܠܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܐ: ܥܘܿܠ ܥܲܠ ܐܲܡܬܼܝ: ܟܒܲܪ ܐܸܬܼܒܲܝܲܐ ܡܸܢܵܗܿ. ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܩܵܠܵܐ ܕܣܲܪܲܝ. 3 ܘܕܸܒ݂ܪܲܬܼ ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗܿ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܝܼܬܸܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܥܠܵܗܿ. 4 ܘܥܲܠ ܥܲܠ ܗܵܓ݂ܵܪ ܘܒܸܛܢܲܬܼ: ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܬ ܕܒܸܛܢܲܬܼ: ܙܸܠܲܬܼ ܡܵܪܬܵܗܿ ܒܥܲܝܢܵܗܿ. 5 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܣܲܪܲܝ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܥܘܼܠܒܵܢܝ ܥܠܲܝܟ: ܐܸܢܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܐܲܡܬܼܝ ܒܥܘܼܒܵܟ: ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܬܼ ܕܒܸܛܢܲܬܼ: ܙܸܠܹܬܼ ܒܥܲܝܢܹܝܗܿ: ܢܕ݂ܘܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܗܵܐ ܐܲܡܬܼܵܟ݂ ܡܲܫܠܡܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝܟܿܝ: ܥܒܸܕ݂ܝ ܠܵܗ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝܟܿܝ: ܘܨܲܥܲܪܬܵܗܿ ܣܲܪܲܝ ܡܵܪܬܵܗܿ. ܘܲܥܪܲܩܬܿ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܹܝܗܿ. 7 ܘܐܸܫܟܿܚܵܗܿ ܡܲܠܵܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ: ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܲܡܬܼܵܗ ܕܣܲܪܲܝ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܼܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ: ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܣܲܪܲܝ ܡܵܪܬܿܝ ܥܵܪܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܗܦܘܿܟ݂ܝ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܬܹܟ݂ܝ ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕ݂ܝ ܬܚܹܝܬܼ ܐܝܼܕ݂ܵܗܿ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗܿ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܲܣܓܵܝܘܼ ܐܲܣܓܸܐ ܙܲܪܥܹܟ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܡܢܸܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܓܼܐܹܗܿ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܒܲܛܢܲܬܝ ܘܝܵܠܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܒܪܵܐ : ܘܬܸܩܪܹܝܢ ܫܡܹܗ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܫܘܼܥܒܵܕܹܟ݂ܝ. 12 ܘܗܘ̤ ܢܸܗܘܸܐ ܥܪܵܕ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܟܠ : ܘܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܹܗ: ܘܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܢܸܫܪܸܐ. 13 ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗܿ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܗ ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬ ܗ̄ܘ̤ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܪܲܬ̤: ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܚܸܙܘܵܐ ܚܙܹܝܬܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܙܵܢܝ. 14 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬܼ ܠܒܹܪܵܐ ܗܵܝ : ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚܙܵܢܝ: ܗܵܐ ܗܝܼ ܒܹܝܬܼ ܪܩܸܡ ܠܒܹܝܬܼ ܓܵܕ݂ܵܪ. 15 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܗܵܓ݂ܵܪ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ. 16 ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܘܫܸܬܼ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܝܸܠܕܲܬܼ ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܙ

1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܫܦܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝ : ܘܲܗܘܝܼ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ. 2 ܘܐܸܬܸܿܠ ܩܝܵܡܝ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ: ܘܐܲܣܓܹܿܝܟ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂. 3 ܘܲܢܦܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ. 4 ܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܵܟ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܠܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 5 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܩܪܸܐ ܬܘܼܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܡܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܠܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܟ. 6 ܘܐܲܦܪܹܝܟ ܘܐܲܣܓܹܿܝܟ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂: ܘܐܸܬܿܠܵܟ݂ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܢܸܦܩܘܿܢ. 7 ܘܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܝ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ: ܘܒܹܝܬܼ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܘܐܸܗܘ̤ܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ. 8 ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܡܪܵܟ: ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ. ܘܐܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܢ̄ܬ ܩܝܵܡܝ ܛܲܪ: ܐܲܢ̄ܬ ܘܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ. 10 ܗܵܢܵܘ ܩܝܵܡܝ ܕܬܸܛܪܘܿܢ ܒܲܝܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܹܝܬܼ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ: ܕܬܸܓܼܙܪܘܼܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ. 11 ܘܬܸܓܼܙܪܘܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ. 12 ܘܒܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܢܸܓܼܙܘܿܪ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܝܼܠܝܼܕ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܙܒ݂ܝܼܢ ܟܸܣܦܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܪ ܢܘܼܟܪ̈ܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܟ. 13 ܡܸܓܼܙܲܪ ܢܸܓܼܙܘܿܪ ܝܼܠܝܼܕ݂ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܲܙܒ݂ܝܼܢ ܟܸܣܦܵܟ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܩܝܵܡܝ ܒܒܸܣܪܟ݂ܘܿܢ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ. 14 ܘܥܘܼܪܠܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܓܼܙܘܿܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܹܗ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܗܿ: ܩܝܵܡܝ ܒܲܛܠܲܬܼ. 15 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܩܪܸܐ ܫܡܵܗܿ ܣܲܪܲܝ: ܡܸܛܠ ܕܣܲܪܵܐ ܫܡܵܗܿ. 16 ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܝܼܗ ܘܐܵܦ ܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܒܪܵܐ ܡܸܢܵܗܿ: ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܝܼܘܗܝ ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܸܢܹܗ ܢܸܗܘܘܿܢ. 17 ܘܲܢܦܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܓܼܚܸܟ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܒܠܸܒܹܗ: ܠܒܲܪ ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܢܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܒܪܵܐ: ܐܵܘ ܣܲܪܵܐ ܒܪܲܬܼ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܬܹܐܠܲܕ݂. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܫܬܿܘܿܦ ܕܹܝܢ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܢܸܚܸܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 19 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܝܵܠܕܵܐ ܠܵܟ݂ ܒܪܵܐ: ܘܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬ ܫܡܹܗܿ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܹܗ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܘܲܠܙܲܪܥܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܹܗ. 20 ܘܥܲܠ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܫܡܲܥܬܵܟ: ܗܵܐ ܒܲܪܟ݂ܬܹܗ ܘܲܣܓܼܝܼܬܹܗ: ܘܐܲܟ݂ܒܲܪܬܹܗ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂: ܬܪܸܥܣܲܪ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܝܼܢ ܢܵܘܠܸܕ݂: ܘܐܸܬܿܠܝܼܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ. 21 ܘܲܩܝܵܡܝ ܐܲܩܝܼܡ ܥܲܡ ܐܝܼܣܚܵܩ ܕܬܹܐܠܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܣܲܪܵܐ: ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ. 22 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܹܗ: ܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 23 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܝܼܠܝܼܕܲܝ ܒܲܝܬܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܙܒ݂ܝܼܢܲܝ ܟܸܣܦܹܗ: ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܲܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܓܼܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 24 ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܓܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܹܗ. 25 ܘܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ ܒܲܪ ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܓܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܹܗ. 26 ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܓܙܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ. 27 ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ: ܝܼܠܝܼܕܲܝ ܒܲܝܬܹܗ ܘܲܙܒ݂ܝܼܢܲܝ ܟܸܣܦܹܗ: ܘܐܵܦ ܒܢܲܝ̈ ܢܘܼܟܪܵ̈ܝܹܐ ܓܙܲܪ ܥܲܡܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܚ

1 ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܝܬ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹܐ: ܘܗܘ̤ ܝܵܬܸܒ݂ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܡ ܝܵܘܡܵܐ. 2 ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܲܒ݂ܪܝܼܢ ܩܵܝܡܝܼܢ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܪܗܸܛ ܠܐܘܼܪܥܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܿܢܵܐ: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟ: ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܒ݂ܕܵܟ. 4 ܐܸܣܲܒ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܫܝܼܓܼܘ ܪܸܓܼܠܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܸܣܬܿܡܸܟ݂ܘ ܬܚܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܵܐ. 5 ܘܣܲܒ݂ܘ ܦܸܬܿܬܼܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܘܲܣܡܘܿܟ݂ܘ ܠܸܒܟ݂ܘܿܢ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܬܸܥܒܿܪܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܪܬܿܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܸܥܒܸܿܕ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪܬ. 6 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܪܗܸܛ ܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܲܥܓܲܠ ܬܠܵܬܼ ܣܵܐܝܼ̈ܢ ܩܲܡܚܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܠܘܼܫܝ ܘܲܥܒܸܕ݂ܝ ܪܲܥܦܵܐ. 7 ܘܲܠܒܲܩܪܵܐ ܪܗܸܛ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܥܸܓܼܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܫܲܡܝܼܢ ܘܛܵܒ݂: ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗܿ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܣܲܪܗܸܒ݂ ܕܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ. 8 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܚܹܐܘܬܼܵܐ ܘܚܲܠܒ݂ܵܐ ܘܥܸܓܼܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂: ܘܣܵܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܗܘ̤ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܘܐܸܟܲܠܘ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܒܡܲܫܟܿܢܵܐ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܡܸܗܦܲܟ ܐܸܗܦܘܿܟ ܠܘܵܬܼܵܟ݂ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܗܝ̤ ܚܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘ̤ܐ ܒܪܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܣܲܪܵܐ ܫܸܡܥܲܬܼ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܿܢܵܐ: ܘܗܘ̤ ܒܸܣܬܿܪܵܗܿ. 11 ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܣܲܪܵܐ ܣܐܸܒ݂ܘ ܘܥܲܠܘ ܒܲܫܢܲܝܵ̈ܐ: ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܗܘܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ. 12 ܘܓܸܚܟܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܒܠܸܒܵܗܿ ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܒ݂ܠܝܼܬܼ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܵܪܝ ܣܐܸܒ݂. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܠܡܵܢܵܐ ܓܸܚܟܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܹܠܲܕ݂ ܐܸܢܵܐ ܕܣܸܐܒܹܬܼ. 14 ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܨܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܗܝܼ ܚܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܒܪܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ. 15 ܘܟܸܦܪܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܵܐ ܓܸܚܟܹܿܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܕܸܚܠܲܬܼ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ: ܒܪܲܡ ܓܲܚܸܟ݂ܬܿܝ. 16 ܘܩܵܡܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܵܪܘ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܸܙܲܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܢܸܠܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 17 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡܲܪ: ܡܟܲܣܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒ݂ܕܲܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܸܕܸܡ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ. 18 ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܸܗܘܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܣܲܓܿܝܼܐܵܐ: ܘܢܸܬܼܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19 ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ: ܕܲܡܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܼܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܹܗ: ܕܢܸܛܪܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܡܸܛܠ ܕܢܲܝܬܹܿܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡܲܪ ܥܠܵܘܗܝ. 20 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܓܥܵܬܼܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܲܕ݂ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܥܸܠܲܬܼ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܲܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ ܛܵܒ݂ ܥܫܸܢܘ. 21 ܐܸܚܘܿܬܼ ܘܐܸܚܙܸܐ: ܐܸܢ ܐܲܝܟ ܓܥܵܬܼܵܐ ܕܥܸܠܲܬܼ ܠܘܵܬܼܝ ܥܒܸܕ݂ܘ ܘܫܲܡܠܝܼܘ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܐܸܕܲܥ. 22 ܘܐܸܬܼܦܢܝܼܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܐܸܙܲܠܘ ܠܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܕܲܟܹܿܝܐ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 23 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܚܲܕ݂ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܵܘܒܸܿܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܵܐ. 24 ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܚܲܡܫܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܝܼܢ ܒܓ݂ܵܘ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܵܘܒܸܿܕ ܐܲܢ̄ܬ: ܘܠܵܐ ܫܵܒܸܩ ܐܲܢ̄ܬ ܠܐܲܬܼܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܲܡܫܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܝܼܢ ܕܲܒ݂ܓ݂ܵܘܵܗܿ. 25 ܚܵܣ ܠܵܟ݂ ܕܬܸܥܒܸܿܕ݂ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܬܸܩܛܘܿܠ ܙܲܟܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ: ܚܵܣ ܠܵܟ݂ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ : ܠܵܐ ܢܸܬܼܥܒܸܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܒܲܣܕ݂ܘܿܡ ܚܲܡܫܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܝܼܢ ܒܓ݂ܵܘ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܐܸܫܒܿܘܿܩ ܠܟ݂ܠܹܗܿ ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܗܘܿܢ. 27 ܘܲܥܢܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܗܵܐ ܫܲܪܝܼܬܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ. 28 ܘܐܸܢ ܚܲܣܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܝܼܢ ܚܲܡܫܵܐ: ܡܚܲܒܸܿܠ ܐܲܢ̄ܬ ܡܸܛܠ ܚܲܡܫܵܐ ܟܠܵܗܿ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ. 29 ܘܐܵܘܣܸܦ ܬܒ݂ܘܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ. 30 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܢܸܬܼܒܿܐܸܫ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܹܡܲܠܸܠ: ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬܼܝܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬܼܝܼܢ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܫܲܪܝܼܬܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܡܸܛܠ ܥܸܣܪܝܼܢ. 32 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܵܐ ܢܸܬܼܒܿܐܸܫ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܹܡܲܠܸܠ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܥܸܣܪܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܡܸܛܠ ܥܸܣܪܵܐ. 33 ܘܐܸܙܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܗܦܲܟ ܠܐܲܬܼܪܹܗܿ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܝܛ

1 ܘܐܸܬܼܵܘ ܬܪܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟ݂ܝܼܢ ܠܲܣܕ݂ܘܿܡ ܒܪܲܡܫܵܐ: ܘܠܘܿܛ ܝܵܬܸܒ݂ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܿܛ ܘܩܵܡ ܠܐܘܼܪܥܗܘܿܢ. ܘܲܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝ: ܣܛܵܘ ܠܒܹܝܬܼ ܥܲܒ݂ܕܟ݂ܘܿܢ: ܘܒ݂ܘܼܬܼܘ ܘܐܲܫܝܼܓܼܘ ܪܸܓܼܠܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܩܲܕܸܡܘ ܘܙܸܠܘ ܠܐܘܼܪܚܟ݂ܘܿܢ. ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܠܵܐ: ܒܫܘܼܩܵܐ ܢܒ݂ܘܼܬܼ. 3 ܘܐܲܠܸܨ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒ݂: ܘܲܣܛܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܘܥܲܠܘ ܠܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܡܲܫܬܿܝܵܐ: ܘܦܲܛܝܼܪܵܐ ܐܲܦܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܥܸܣܘ. 4 ܘܲܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܕܡܸܟ݂ܘ: ܘܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܕ݂ܘܿܡ ܐܸܬܼܟܲܪܟܿܘܼܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܡ̣ܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܒܹܐ: ܘܟ݂ܠܹܗܿ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟܹܐ. 5 ܘܲܩܪܵܘ ܠܠܘܿܛ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܵܘ ܠܘܵܬܼܵܟ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܢ ܘܢܸܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ. 6 ܘܲܢܦܲܩ ܠܘܿܛ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܠܬܲܪܥܵܐ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܘ ܒܵܬܼܪܹܗ. 7 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܘܿܛ: ܠܵܐ ܬܲܒ݂ܐܫܘܼܢ ܐܲܚܲܝ̈. 8 ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܢ̈ܵܢ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܓܒܲܪ: ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܹܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܡܸܕܸܡ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܠܘ ܠܛܸܠܵܠܵܐ ܕܩܵܪ̈ܝܵܬܼܝ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܦܪܘܿܩ ܠܗܲܠ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܚܲܕ݂ ܐܸܬܼܵܐ ܠܡܸܬܿܬܵܘܬܵܒ݂ܘܼ ܥܲܡܵܢ: ܘܗܵܐ ܕܵܐܹܢ ܠܲܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ: ܗܵܫܵܐ ܢܲܒ݂ܐܸܫ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܲܠܗܘܿܢ. ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܘܿܛ ܛܵܒ݂: ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܠܡܸܬܼܒܲܪ ܬܲܪܥܵܐ. 10 ܘܐܵܘܫܸܛܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܥܸܠܘ ܠܠܘܿܛ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܐܲܚܸܕ݂ܘ. 11 ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܒܠܲܥܘ ܒܲܫܪܲܓܼܪ̈ܵܓܼܝܵܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܒܵܐ: ܘܲܠܐܝܼܘ ܠܡܸܫܟܵܚܘܼ ܬܲܪܥܵܐ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܠܘܿܛ: ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܸܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ ܗܵܪܟܵܐ: ܚܲܬܼܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼܵܟ݂ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ݂ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܦܸܩ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ. 13 ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܲܒܿܠܝܼܢܲܢ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܣܸܠܩܲܬܼ ܓܥܵܬܼܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܫܲܕܿܪܵܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼܬܹܗ. 14 ܘܲܢܦܲܩ ܠܘܿܛ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܚܲܬܼܢܵܘ̈ܗܝ ܢܲܣܒܲܝ ܒܢܵܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܩܘܼܡܘ ܦܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܲܒܸܿܠ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܐܲܝܟ ܡܓܲܚܸܟ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܚܲܬܼܢܵܘ̈ܗܝ. 15 ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸܩ ܫܲܦܪܵܐ: ܐܲܠܨܘܼܗܝ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܠܠܘܿܛ: ܘܐܲܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܩܘܼܡ ܕܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܒܢܵܬܼܵܟ݂ ܕܐܸܫܬܿܟܲܚ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܒ݂ܠܲܥ ܒܲܚܛܵܗܹܝܗ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ. 16 ܘܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܠܘܿܛ: ܘܐܸܚܲܕ݂ܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܒ݂ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܒ݂ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܒܢܵܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܚܵܣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܐܲܦܩܘܼܗܝ ܘܐܲܫܪܝܼܘܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬܼܵܐ. 17 ܘܟܲܕ݂ ܐܲܦܸܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܪ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܦܲܠܸܛ ܢܲܦ̮ܫܵܟ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܢܸܐ ܠܒܸܣܬܪܵܟ: ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܒܟ݂ܠܵܗ ܒܩܲܥܬܼܵܐ: ܠܛܘܼܪܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ ܕܠܵܐ ܬܹܐܒܲܕ݂. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܘܿܛ: ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝ. 19 ܗܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܘܣܲܓܿܝܼܐܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟ݂ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ ܥܲܡܝ ܠܡܲܚܵܝܘܼ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܠܵܛܘܼ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܲܕ݂ܪܟܲܢܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐܹܡܘܼܬܼ. 20 ܗܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܡܸܥܪܲܩ ܠܬܲܡܵܢ: ܗܵܐ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܗܝܼ ܘܬܸܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܝ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܢܸܣܒܹܿܬ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ ܐܵܦ ܒܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ. 22 ܒܲܥܓܲܠ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ ܠܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܥܒܹܿܕ ܡܸܕܸܡ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬ ܠܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܨܵܥܲܪ. 23 ܫܸܡܫܵܐ ܢܦܲܩ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܘܿܛ ܥܲܠ ܠܨܵܥܲܪ. 24 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܚܸܬܼ ܥܲܠ ܣܕ݂ܘܿܡ ܘܥܲܠ ܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܟܸܒ݂ܪܝܼܬܼܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 25 ܘܲܗܦܲܟ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗܿ ܦܩܲܥܬܼܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܵܬܼܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܡܵܘܥܝܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 26 ܘܐܸܬܼܦܲܢܝܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬܿܪܵܗܿ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ. 27 ܘܩܲܕܸܿܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܵܐ ܬܲܡܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 28 ܘܚܵܪ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܣܕ݂ܘܿܡ ܘܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܠܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦܩܲܥܬܼܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܣܵܠܹܩ ܬܸܢܵܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܐܲܬܿܘܼܢܵܐ. 29 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܚܲܕ݂ ܚܲܒܸܿܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܦܩܲܥܬܼܵܐ. ܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܫܲܕܲܪ ܠܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܗܦܝܼܟ݂ܬܵܐ: ܟܲܕ݂ ܗܦܲܟ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܼܬܸܒ݂ ܗ̄ܘܵܐ ܒܗܹܝܢ ܠܘܿܛ. 30 ܘܲܣܠܸܩ ܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܨܵܥܵܪ ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܗܘ̤ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܒܢܵܬܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸܠ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܒܨܵܥܵܪ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ: ܗܘ̤ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ. 31 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܩܲܫܝܼܫܬܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܣܐܸܒ݂. ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܲܝܬ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܠܲܝܢ ܐܲܝܟ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ. 32 ܬܵܝ ܢܲܫܩܸܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܢ ܚܲܡܪܵܐ ܘܢܸܕ݂ܡܲܟ ܥܲܡܹܗܿ: ܘܲܢܩܝܼܡ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܙܲܪܥܵܐ. 33 ܘܐܲܫܩܝܼ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝܹܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܥܸܠܲܬܼ ܩܲܫܝܼܫܬܵܐ ܘܕܸܡܟܲܬܼ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܿ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܒܡܲܕ݂ܡܟܵܗܿ ܘܒܲܡܩܵܡܵܗܿ. 34 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܠܒ݂ܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܩܲܫܝܼܫܬܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܗܵܐ ܕܸܡܟܹܬܼ ܒܪܲܡܫܵܐ ܥܲܡ ܐܵܒ݂ܝ. ܢܲܫܩܝܹܘܗܝ ܚܲܡܪܵܐ ܐܵܦ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܥܘܿܠܝ ܕܡܸܟ݂ܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܢܩܝܼܡ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܙܲܪܥܵܐ. 35 ܘܐܲܫܩ̈ܝܵܝܗܝ ܐܵܦ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܹܝܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܥܸܠܲܬܼ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܘܕܸܡܟܲܬܼ ܥܲܡܹܗܿ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܒܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܗܿ ܘܒܲܡܩܵܡܵܗܿ. 36 ܘܲܒ݂ܛܸܢ ܬܲܪܬܲܝܗܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܕܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܹܝܢ. 37 ܘܝܲܠܕܲܬܼ ܩܲܫܝܼܫܬܵܐ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܡܘܼܐܵܒ݂: ܗܘܼܝܘ̤ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܕܡܘܼܐܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 38 ܘܲܙܥܘܿܪܬܵܐ ܐܵܦ ܗܝܼ ܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗܿ ܒܲܪ ܥܲܡܝ. ܗܘܼܝܘܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟ

1 ܘܲܫܩܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܹܝܬܼ ܪܩܸܡ ܠܒܹܝܬܼ ܓܵܕ݂ܵܪ: ܘܲܥܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܓ݂ܵܕ݂ܵܪ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܚܵܬܼܝ ܗ̄ܝܼ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܘܕܲܒ݂ܪܵܗܿ ܠܣܲܪܵܐ. 3 ܘܐܸܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܡܵܐܹܬܼ ܐܲܢ̄ܬ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܲܕ݂ܒܲܪܬ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗ̄ܝܼ. 4 ܘܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܵܐ ܩܪܸܒ݂ ܠܵܗ. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܦ ܥܲܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܩܵܛܸܠ ܐܲܢ̄ܬ. 5 ܗܵܐ ܗܘ̤ ܐܸܡܲܪ ܕܚܵܬܼܝ ܗ̄ܝܼ: ܘܐܵܦ ܗܝܼ ܐܸܡܪܲܬܼ ܕܐܵܚܝ ܗ̄ܘܼ. ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܼ ܠܹܒܝ ܘܲܒ݂ܕܲܟ݂ܝܘܼܬܵܐ ܕܐܝܲܕܲܝ̈ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬܼ ܗܵܕܹܐ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܒ݂ܬܲܡܝܡܘܼܬܼ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܒܲܕܿܬܿ ܗܵܕܹܐ ܘܲܚܣܲܟ݂ܬܵܟ݂ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܚܛܸܐ ܠܝܼ : ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܒܲܩܬܵܟ݂ ܠܡܸܩܪܲܒ݂ ܠܵܗ. 7 ܗܵܫܵܐ ܐܲܗܦܸܟ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܒ݂ܝܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܲܢܨܲܠܸܐ ܥܠܲܝܟ ܘܬܸܚܸܐ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܗܦܸܟ ܐܲܢ̄ܬ: ܕܲܥ ܕܲܡܡܵܬܼ ܡܵܐܹܬܼ ܐܲܢ̄ܬ: ܐܲܢ̄ܬ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ. 8 ܘܩܲܕܸܡ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܲܩܪܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܲܠܸܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܛܵܒ݂. 9 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬܼ ܠܵܟ: ܘܡܵܢܵܐ ܚܛܹܝܬܼ ܠܵܟ݂ ܕܐܲܝܬܿܝܼܬ ܥܠܲܝ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܚܛܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ ܥܒܲܕ݂ܬ ܥܲܡܝ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܡܵܢܵܐ ܚܙܲܝܬ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. ܡܸܛܠ ܕܐܹܡܪܹܬܼ: ܕܲܠܡܵܐ ܠܲܝܬ ܕܸܚܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܢܸܩܛܠܘܼܢܵܢܝ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼܝ. 12 ܒܪܲܡ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܵܬܼܝ ܗ̄ܝܼ: ܒܪܲܬܼ ܐܵܒ݂ܝ ܘܠܵܐ ܒܪܲܬܼ ܐܹܡܝ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 13 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܐܲܦܩܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ: ܐܸܡܪܹܬܼ ܠܵܗ: ܗܵܕܹܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܬܸܥܒܿܕ݂ܝܼܢ ܥܲܡܝ. ܒܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ ܕܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܬܲܡܵܢ : ܐܸܡܲܪ ܥܠܲܝ ܕܐܲܚܝ ܗ̄ܘܼ. 14 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܥܵܢܵ̈ܐ ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ ܘܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬܼܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܦܲܢܝܼ ܠܹܗ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ. 15 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. ܗܵܐ ܐܲܪܥܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. ܟܲܪ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝܟ ܬܸܒ݂. 16 ܘܲܠܣܲܪܵܐ ܐܸܡܲܪ. ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬ ܐܵܠܹܦ ܕܲܟ݂ܣܸܦ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ܝ. ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܝܸܗܝܼܒ݂ ܠܹܟ݂ܝ. ܚܠܵܦ ܕܚܲܦܝܼܬܿܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠ ܥܲܡܝ: ܘܥܲܠ ܟܠܡܸܕܸܡ ܐܲܟܸܿܣܬܿܝܼܢܝ. 17 ܘܨܲܠܝܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܣܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܘܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܠܐܲܡ̈ܗܵܬܹܗ ܘܝܼܠܸܕ݂. 18 ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܚܲܕ ܐܸܚܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܦܲܝ ܟܠ ܡܲܪܒܿܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ: ܡܸܛܠ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܐ

1 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܡܲܠܸܠ. 2 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܪܵܐ ܠܣܲܝܒܿܘܼܬܹܗ: ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 3 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܹܗ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܣܲܪܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ. 4 ܘܲܓܼܙܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܒܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 5 ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܗ̄ܘܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ. 6 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܣܲܪܵܐ: ܚܲܕ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܟܠ ܕܫܵܡܲܥ ܢܸܚܕܸܿܐ ܠܝܼ. 7 ܘܐܸܡܪܲܬܼ. ܡ̣ܢ ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܕܬܲܝܢܸܩ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܣܲܪܵܐ: ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܠܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܗ. 8 ܘܲܪܒ݂ܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܘܐܸܬܚܣܸܠ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܲܫܬܿܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܣܸܠ ܐܝܼܣܚܵܩ. 9 ܘܲܚܙܵܬܼ ܣܲܪܵܐ ܠܒܲܪ ܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܓܲܚܸܟ. 10 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܦܩܹܝܗܿ ܠܐܲܡܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܹܐܪܲܬܼ ܒܲܪ ܐܲܡܬܼܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܹܪܝ ܐܝܼܣܚܵܩ. 11 ܘܐܸܬܼܒܐܸܫ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܛܵܒ݂ ܒܥܲܝܢܲܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܗ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. ܠܵܐ ܢܸܬܼܒܿܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝܟ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܘܥܲܠ ܐܲܡܬܼܵܟ. ܟܠ ܕܐܵܡܪܵܐ ܠܵܟ݂ ܣܲܪܵܐ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܵܗܿ: ܡܸܛܠ ܕܒ݂ܐܝܼܣܚܵܩ ܢܸܬܼܩܪܸܐ ܠܵܟ݂ ܙܲܪܥܵܐ. 13 ܘܐܵܦ ܒܪܵܗܿ ܕܐܲܡܬܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒܿܕ݂ܝܘܼܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܪܥܵܟ݂ ܗ̄ܘܼ. 14 ܘܩܲܕܸܿܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܲܚܡܵܐ ܘܪܲܩܒ݂ܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܵܓ݂ܵܪ: ܘܣܵܡ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܗܿ ܘܲܠܛܲܠܝܵܐ: ܘܫܲܕܪܵܗ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬܼ: ܘܲܛܥܵܬܼ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܒܹܪ ܫܒܲܥ. 15 ܘܲܓܼܡܲܪܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܩܒ݂ܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܬܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܣܝܼܚܹ̈ܐ. 16 ܘܐܸܙܲܠ̄ܬܼ ܘܝܸܬܼܒܲܬܼ ܡ̣ܢ ܩܒ݂ܘܿܠ: ܐܲܪܚܩܲܬܼ ܐܲܝܟ ܡܲܫܕܸܿܐ ܒܩܸܫܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܪܲܬܼ ܕܠܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܕܛܲܠܝܵܐ: ܘܝܸܬܼܒܲܬܼ ܡ̣ܢ ܩܒ݂ܘܿܠ: ܘܐܲܪܝܼܡܵܬܼ ܩܵܠܵܗܿ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܬܼ. 17 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܛܲܠܝܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܗܵܓܲܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ. ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܗܵܓ݂ܵܪ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܛܲܠܝܵܐ ܐܲܬܲܪ ܕܗܘ̤. 18 ܩܘܼܡܝ ܫܩܘܿܠܝ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܚܲܡܣܸܢܝ ܐܝܼܕܲܝܟܿܝ ܒܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒܿܕ݂ܝܘܼܗܝ. 19 ܘܲܦܬܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܝܢܹܝܗ: ܘܲܚܙܵܬ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܘܐܸܙܲܠ̄ܬܼ ܘܲܡܠܵܬܼ ܪܲܩܒ݂ܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܫܩܝܵܬܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ. 20 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܥܲܡ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܲܪܒ݂ܵܐ ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܘܝܼܠܸܦ ܗ̄ܘܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ. 21 ܘܢܸܣܒܲܬܼ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 22 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܘܦܝܼܟܸܿܠ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܟ݂ܠ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ. 23 ܘܗܵܫܵܐ ܝܼܡܝܼ ܠܝܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܪܟܵܐ. ܕܠܵܐ ܬܕܲܓܸܿܠ ܒܝܼ ܘܲܒ݂ܛܘܼܗܡܝ ܘܲܒ݂ܫܲܪܒ݂ܵܬܼܝ: ܘܐܲܝܟ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܥܸܒ݂ܕܹܿܬ ܥܲܡܵܟ݂ ܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܘܥܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܥܡܲܪܬ ܒܵܗ. 24 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܸܢܵܐ ܐܹܡܸܐ. 25 ܘܐܲܟܸܿܣ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܕܲܚܦܲܪܘ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܫܲܩܠܘܼܗܿ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ: ܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹܬܼ ܡܲܢܘܼ ܥܒܲܕ݂ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܢܝ. ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܡܥܹܬܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 27 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܵܢܵ̈ܐ ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ. 28 ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܫܒܲܥ ܦܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܵܢܵ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܹܝܢ. 29 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܒܲܥ ܦܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܵܢܵ̈ܐ ܕܐܲܩܝܼܡܬ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܹܝܢ. 30 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܕܲܫܒܲܥ ܦܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܬܸܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܸܛܠ ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܠܣܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܚܸܦܪܹܬܼ ܒܹܪܵܐ ܗܵܕܹܐ. 31 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܝܼܡܵܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ. 32 ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܩܝܵܡܵܐ ܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܩܵܡ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܘܦܝܼܟܸܿܠ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. 33 ܘܲܢܨܲܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܢܸܨܒܿܬܼܵܐ ܒܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܲܩܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ. 34 ܘܲܥܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼܐܹ̈ܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܒ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܣܝܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ. ܕܒܲܪ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܟ݂ ܕܪܵܚܸܡ ܐܲܢ̄ܬ ܠܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܲܣܸܩܲܝܼܗܝ ܬܲܡܵܢ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܵܟ. 3 ܘܩܲܕܸܿܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܚܡܵܪܹܗ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܘܠܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ: ܘܨܲܠܲܚ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ: ܘܩܵܡ ܐܸܙܲܠ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 4 ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ. 5 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܲܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ: ܦܘܼܫܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܗܵܪܟܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܡܵܪܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܘܛܲܠܝܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܢܸܣܓܿܘܿܕ݂ ܘܢܸܗܦܘܿܟ ܠܘܵܬܼܟ݂ܘܿܢ. 6 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ: ܘܣܵܡ ܥܲܠ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܘܣܲܟܿܝܼܢܵܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 7 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ : ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܒܹܪܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܘ ܐܸܡܪܵܐ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܠܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܠܲܥܠܲܬܼܵܐ ܒܹܪܝ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 9 ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܘܲܣܕܲܪ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܦܲܟ݂ܪܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ: ܘܣܵܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܹ̈ܐ. 10 ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܠܡܸܟ݂ܣܹܗ ܠܲܒ݂ܪܹܗ. 11 ܘܲܩܪܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܐܵܘܕܲܥܬܿ ܕܕ݂ܵܚܠܹܗܿ ܐܲܢ̄ܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܣܲܟ݂ܬ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܝܼܚܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܡܹܢܝ. 13 ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܣܵܘܟܿܬܼܵܐ ܒܩܲܪܢܵܬܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܢܲܣܒܹܿܗ ܠܕ݂ܟ݂ܪܵܐ: ܘܐܲܣܩܹܗ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܒܪܹܗ. 14 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܚܙܸܐ: ܕܐܸܬܼܐܡܲܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܚܙܸܐ. 15 ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂. 16 ܒܝܼ ܝܼܡܝܼܬܼ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. ܚܠܵܦ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܣܲܟ݂ܬܿ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܝܼܚܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܡܹܢܝ. 17 ܡܒܲܪܵܟ݂ܘܿ ܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ: ܘܡܲܣܓܵܝܘܼ ܐܲܣܓܸܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ ܟܵܘ̈ܟܿܒܲܝ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܚܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܢܹܐܪܲܬܼ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒ݂ܵܘ̈ܗܝ. 18 ܘܢܸܬܼܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܒܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܚܠܵܦ ܕܲܫܡܲܥܬ ܒܩܵܠܝ. 19 ܘܲܗܦܲܟ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܘܵܬܼ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܩܵܡܘ ܘܐܸܙܲܠܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ. ܘܝܼܬܸܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܒܹܪ ܫܒܲܥ. 20 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܝܸܠܕܲܬܼ ܡܸܠܟܵܐ ܐܵܦ ܗܝܼ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܠܢܵܚܘܿܪ ܐܲܚܘܼܟ. 21 ܠܥܘܿܨ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܘܲܠܒ݂ܘܿܙ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܠܲܩܡܘܼܐܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܕܐܵܪܵܡ. 22 ܘܲܠܟ݂ܵܣܵܪ: ܘܲܠܚܲܙܘܿ. ܘܲܠܦܲܠܪܲܫ: ܘܠܝܲܪܦܲܠ: ܘܠܲܒ݂ܬܼܘܼܐܹܝܠ. 23 ܘܲܒ݂ܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ: ܬܡܵܢܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܝܸܠܕܲܬܼ ܡܸܠܟܵܐ ܠܢܵܚܘܿܪ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 24 ܘܲܕ݂ܪܘܼܟ݂ܬܹܗ ܫܡܵܗ ܪܘܿܡܵܐ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܐܵܦ ܗܝܼ ܠܛܵܒ݂ܵܚ: ܘܠܓ݂ܵܚܵܡ: ܘܲܠܬܼܵܚܵܫ: ܘܲܠܡܲܥܟܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܓ

1 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܝܹ̈ܝܗܿ ܕܣܲܪܵܐ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܫܢܲܝܵ̈ܐ ܕܲܚܝܵܬܼ ܣܲܪܵܐ. 2 ܘܡܝܼܬܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܒܩܘܼܪܝܲܬ̤ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܗܝ̤ ܗ̄ܝܼ ܚܸܒ݂ܪܘܼܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܬܼܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܡܲܪܩܵܕ݂ܘܼ ܥܲܠ ܣܲܪܵܐ ܘܲܠܡܸܒ݂ܟ݂ܝܵܗ. 3 ܘܩܵܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܝܼܬܼܬܹܿܗ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ. 4 ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܬܼܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. ܗܲܒ݂ܘ ܠܝܼ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܩܒܿܘܪ ܡܝܼܬܬܿܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 5 ܘܲܥܢܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 6 ܫܡܲܥܲܝܢ ܡܵܪܲܢ: ܪܲܒܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܵܢ: ܒܓܼܒ݂ܝܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܢ ܩܒ݂ܘܿܪ ܡܝܼܬܼܬܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܲܢ ܠܵܐ ܢܸܟ݂ܠܸܐ ܩܲܒ݂ܪܹܗ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܡܸܩܒܲܪ ܡܝܼܬܼܬܵܟ. 7 ܘܩܵܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܲܣܓܸܕ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ. 8 ܐܸܢ ܨܵܒ݂̈ܝܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܩܒܿܘܪ ܡܝܼܬܬܿܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ: ܘܲܒ݂ܥܵܘ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܥܸܦܪܘܿܢ ܒܲܪ ܨܵܚܲܪ. 9 ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܡܥܲܪܬܼܵܐ ܐܲܥܝܼܦܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܒܲܣܛܲܪ ܚܲܩܠܹܗ ܒܟܸܣܦܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܢܸܬܿܠܝܼܗܿ ܠܝܼ ܒܲܝܢܵܬܼܟ݂ܘܿܢ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ. 10 ܘܥܸܦܪܘܿܢ ܝܵܬܸܒ݂ ܒܓ݂ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ: ܘܲܥܢܵܐ ܥܸܦܪܘܿܢ ܚܹܝܬܼܵܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܥܵܐ̈ܠܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܵܐ ܡܵܪܝ: ܫܡܲܥܲܝܢܝ: ܚܲܩܠܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܠܵܟ: ܘܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܒ݂ܵܗ ܠܵܟ݂ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܗ: ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܝ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܗܿ ܠܵܟ: ܩܒ݂ܘܿܪ ܡܝܼܬܼܬܵܟ. 12 ܘܲܣܓܸܕ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܥܸܦܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܐܸܢ ܨܵܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬ ܫܡܲܥܲܝܢܝ: ܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܟܸܣܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ ܚܲܩܠܵܐ ܣܲܒ݂ ܡܹܢܝ: ܘܐܸܩܒܿܘܿܪ ܡܝܼܬܿܬܿܝ ܬܲܡܵܢ. 14 ܘܲܥܢܵܐ ܥܸܦܪܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 15 ܡܵܪܝ ܫܡܲܥܲܝܢܝ: ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܬܼܩܵܠ̈ܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܡܝܼܬܿܬܿܟ ܩܒ݂ܘܿܪ. 16 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܥܸܦܪܘܿܢ: ܘܲܬܼܩܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܥܸܦܪܘܿܢ ܟܸܣܦܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬܼ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܡܲܬܼܩܵܠ̈ܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܲܢܦܲܩ ܠܬܲܓܵܪܵܐ. 17 ܘܩܵܡܲܬܼ ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘܿܢ ܕܒܲܐܥܝܼܦܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ: ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܡܥܲܪܬܼܵܐ: ܘܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܒ݂ܵܗ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܪܵܐ. 18 ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܸܙܕܲܒܲܢܘ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܚܹܝܬܼ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܥܵܐ̈ܠܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ. 19 ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܿܢ ܩܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝܼܦܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܚܸܒ݂ܪܘܼܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 20 ܘܩܵܡܲܬܼ ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܘܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܒ݂ܵܗ: ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܒ̈ܢܲܝ ܚܹܝܬܼ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܕ

1 ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܣܐܸܒ݂ ܘܥܲܠ ܒܲܫ̈ܢܲܝܵܐ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܵܪܸܟ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܟ݂ܠ. 2 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܥܲܒ݂ܕܹܿܗ ܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܫܲܠܝܼܛ ܒܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܬܚܹܝܬܼ ܚܲܨܝ. 3 ܘܐܵܘܡܝܵܟ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬܸܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ. 4 ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܪܥܝ ܘܲܠܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܝ ܙܸܠ: ܘܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܐܝܼܣܚܵܩ. 5 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܥܲܒ݂ܕܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܨܒܸܿܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܒܵܬܼܪܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡܲܗܦܵܟ݂ܘܼ ܐܲܗܦܟܝܘܼܗܝ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܢܦܲܩܬ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܸܙܕܲܗܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܲܗܦܸܟ ܠܒܹܪܝ ܠܬܲܡܵܢ. 7 ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܝ: ܘܕܸܐܡܲܪ ܠܝܼ: ܘܕܲܐܩܝܼܡ ܠܝܼ: ܕܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ : ܗܘܼ ܢܫܲܕܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗܿ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܘܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 8 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܬܿܛܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܥܲܡܵܟ: ܗܘ̤ܵܝܬܿ ܙܲܟܵܝ ܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܝ ܗܵܕܹܐ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܒܹܪܝ ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ ܠܬܲܡܵܢ. 9 ܘܣܵܡ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܬܚܹܝܬܼ ܚܲܨܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܵܪܹܗ: ܘܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 10 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܓܲܡ̈ܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܕܡܵܪܹܗ ܘܐܸܙܲܠ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܩܵܡ ܐܸܙܲܠ ܠܐܵܪܵܡ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܠܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܢܵܚܘܿܪ. 11 ܘܐܲܒ݂ܪܸܟ ܓܲܡ̈ܠܵܘܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ: ܠܥܸܕܵܢ ܕܢܵܦ̈ܩܵܢ ܡܵܠ̈ܝܵܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ. 12 ܘܨܲܠܝܼ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܛܲܝܸܒ݂ ܩܕ݂ܵܡܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 13 ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܢܵܦ̈ܩܵܢ ܠܡܸܡܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ. 14 ܘܲܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܗܿ: ܐܲܪܟܸܿܢ ܠܝܼ ܩܘܼܠܬܹܟ݂ܝ ܕܐܸܫܬܸܿܐ: ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܝܼ ܐܸܫܬܲܝ ܘܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ ܐܲܫܩܸܐ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܕܛܲܝܸܒ݂ܬܿ ܠܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܲܒ݂ܗܵܕܹܐ ܐܸܕܲܥ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ. 15 ܘܗܘ̤ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܘܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܢܸܦܩܲܬܼ ܕܐܸܬܼܝܲܠܕܲܬܼ ܠܲܒ݂ܬܼܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܡܸܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܢܵܚܘܿܪ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܩܘܼܠܬܵܐ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܗܿ. 16 ܘܲܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܛܵܒ݂: ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܵܗ: ܘܢܸܚܬܲܬܼ ܠܒܹܪܵܐ: ܘܲܡܠܲܬܼ ܩܘܼܠܬܵܐ ܘܣܸܠܩܲܬܼ. 17 ܘܲܪܗܸܛ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܐܘܼܪܥܵܗܿ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ: ܐܲܫܩܵܐܝܼܢܝ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܠܬܹܿܟ݂ܝ. 18 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܐܸܫܬܲܝ ܡܵܪܝ: ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬܼ ܘܐܲܚܬܲܬܼ ܩܘܼܠܬܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܹܝܗܿ: ܘܐܲܫܩܝܵܬܹܗ. 19 ܘܓܲܡܪܲܬܼ ܠܡܲܫܩܵܝܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ ܐܸܡܠܸܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܫܠܡܘܼܢ ܠܡܸܫܬܵܐ. 20 ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬܼ ܘܢܸܦܨܲܬܼ ܩܘܼܠܬܵܗ ܠܫܸܩܝܵܐ: ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܬܘܼܒ݂ ܠܒܹܪܵܐ ܠܡܸܡܠܵܐ: ܘܲܡܠܲܬ̤ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܡܠܵܘ̈ܗܝ. 21 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܫܩܸܐ ܘܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܵܗ: ܘܲܡܟܲܬܲܪ ܠܡܸܕܲܥ: ܐܸܢ ܐܲܨܠܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܐܵܘ ܠܵܐ. 22 ܘܟܲܕ݂ ܓܡܲܪܘ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܠܡܸܫܬܵܐ: ܢܣܲܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܩܕ݂ܵܫܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܡܲܬܼܩܵܠܹܗ: ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܫܹܐܪܝܼܢ ܥܲܠ ܐܝܼܕܹܝܗܿ: ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܡܲܬܼܩܵܠܗܘܿܢ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ: ܒܪܲܬܼ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ: ܚܵܘܵܐܝܼܢܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܝ ܠܲܡܒ݂ܵܬܼ. 24 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܒܪܲܬܼ ܒܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܪ ܡܸܠܟܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܢܵܚܘܿܪ. 25 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ : ܘܐܵܦ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܘܐܵܦ ܟܸܣܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܠܲܢ: ܘܐܵܦ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܒ݂ܵܬܼ. 26 ܘܲܒ݂ܪܲܟ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂ : ܒܪܝܼܟ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܕܠܵܐ ܟܠܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܘܩܘܼܫܬܹܿܗ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܒܿܪܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܡܵܪܝ: ܠܡܸܣܲܒ݂ ܒܪܲܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܡܵܪܝ ܠܲܒ݂ܪܹܗ. 28 ܘܪܸܗܛܲܬܼ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܘܚܵܘܝܲܬܼ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 29 ܘܲܠܪܲܦܩܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܚܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܘܲܪܗܸܛ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܘܵܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܒܲܪ ܠܘܵܬܼ ܒܹܪܵܐ. 30 ܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܩܕ݂ܵܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ ܚܵܬܹܗ: ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܡܸܠܹ̈ܝܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬܹܗ: ܕܐܸܡܪܲܬܼ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܠܘܵܬܼ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܥܘܿܠ ܒܪܝܼܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐܲܢ̄ܬ ܒܫܘܼܩܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܬܲܩܸܢܬ ܒܲܝܬܵܐ ܘܕ݂ܘܼܟܿܬܼܵܐ ܠܓܲܡ̈ܠܹܐ. 32 ܘܥܲܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܫܪܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܘܟܸܣܬܼܵܐ ܠܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܠܲܡܫܵܓܼܘܼ ܪܸܓܼܠܵܘܗܝ ܘܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ. 33 ܘܣܵܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܠܥܲܣ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܵܐ ܠܵܥܸܣ ܐ̄ܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܸܠܲܝ̈: ܐܸܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܸܡܲܪ. 34 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 35 ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܸܟ ܠܡܵܪܝ: ܘܝܼܪܸܒ݂ ܛܵܒ݂ ܘܲܗܘܸܵܘ ܠܹܗ ܥܵܢܵܐ: ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܣܹܐܡܵܐ: ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܘܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܗܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ: ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ. 36 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܒܪܵܐ ܠܡܵܪܝ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܣܸܐܒܲܬ̤: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܠܹܗ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. 37 ܘܐܵܘܡܝܲܢܝ ܡܵܪܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬܸܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܗܘܿܢ. 38 ܐܸܠܵܐ ܙܸܠ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ ܘܲܠܫܲܪܒܲܬܼܝ: ܘܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 39 ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܠܡܵܪܝ: ܘܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܬܸܨܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܥܲܡܝ. 40 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ ܡܵܪܝ: ܡܵܪܝܵܐ ܕܦܸܠܚܹܬܼ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܗܘ̤ ܢܫܲܕܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܢܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܵܟ: ܘܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ݂ܵܬܼܝ ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ. 41 ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܬܸܬܼܚܲܣܸܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܡܵܬܼܝ ܟܲܕ݂ ܬܹܐܙܲܠ ܠܫܲܪܒ݂ܵܬܼܝ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܬܿܠܘܼܢ ܠܵܟ: ܗܘ̤ܝܬܿ ܡܚܲܣܲܝ ܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܝ. 42 ܘܐܸܬܲܝܬ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܹܪܵܐ ܘܐܸܡܪܹܬܼ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܸܢ ܐܲܬܼܩܸܢܬܿ ܐܘܼܪܚܝ ܕܐܸܬܲܝܬ ܥܠܹܝܗ. 43 ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܘܲܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܕܢܵܦܩܵܐ ܠܡܸܡܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܹܡܲܪ ܠܵܗ. 44 ܐܲܫܩܵܐܝܼܢܝ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܠܬܹܟ݂ܝ. ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܝܼ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ ܐܸܫܬܲܝ ܘܐܵܦ ܠܓ݂ܵܡ̈ܠܲܝܟ ܐܸܡܠܸܐ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܛܲܝܸܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܪ ܡܵܪܝ. 45 ܘܐܸܢܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܫܸܠܡܹܬܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܠܹܒܿܝ: ܘܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܘܩܘܼܠܬܵܐ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܗ: ܘܢܸܚܬܲܬܼ ܠܥܲܝܢܵܐ ܘܲܡܠܲܬܼ: ܘܐܸܡܪܸܬܼ ܠܵܗ: ܐܲܫܩܵܐܝܼܢܝ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܠܬܹܟ݂ܝ. 46 ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬܼ ܘܐܲܚܬܲܬܼ ܩܘܼܠܬܵܗ ܡܸܢܵܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܝܼ: ܐܸܫܬܲܝ ܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ ܐܲܫܩܵܐ: ܘܐܸܫܬܿܝܼܬܼ ܘܐܵܦ ܠܓܲܡܠܲܝ̈ ܐܲܫܩܝܼܬܼ. 47 ܘܫܲܐܸܠܬܵܗ : ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܠܵܗ: ܒܪܲܬܼ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܒܪܲܬܼ ܒܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܪ ܢܵܚܘܿܪ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܡܸܠܟܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܬܼ ܫܹܐܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܹܝܗ ܘܲܩܕ݂ܵܫܹ̈ܐ ܒܐܸܕ݂ܢܹܝܗܿ. ܘܩܸܥܕܹܿܬ ܘܣܸܓܼܕܹܿܬܼ ܠܡܵܪܝܵܐ. 48 ܘܒܲܪܸܟܹܬܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܕܕܲܒ݂ܪܵܢܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܡܵܪܝ: ܠܡܸܣܲܒ݂ ܒܪܲܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܡܵܪܝ ܠܲܒ݂ܪܹܗ. 49 ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢ ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ: ܚܵܘܵܐܘܼܢܝ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܚܵܘܵܐܘܼܢܝ: ܘܐܸܬܼܦܢܸܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܵܘ ܠܣܸܡܵܠܵܐ. 50 ܘܲܥܢܵܘ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܲܒ݂ܬܼܘܼܐܹܝܠ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܦܩܲܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܐܵܘ ܒܝܼܫܬܵܐ. 51 ܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܕܒܲܪ ܘܙܸܠ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 52 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 53 ܘܐܲܦܸܩ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܲܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ: ܘܡܵܘܗܒ݂ܵܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܚܹ̈ܝܗܿ ܘܠܸܐܡܵܗܿ. 54 ܘܲܠܥܸܣܘ ܘܐܸܫܬܿܝܼܘ ܗܘ̤ ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܒ݂ܵܬܼܘ: ܘܩܲܕܸܿܡ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܫܲܕܿܪܘܼܢܝ ܐܹܙܲܠ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝ. 55 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ ܐܲܚܹ̈ܝܗ ܘܐܸܡܹܗ: ܬܸܬܸܒ݂ ܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܥܲܡܵܢ ܝܼܪܲܚ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܹܐܙܲܠ. 56 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܫܵܘܚܪܘܼܢܵܢܝ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܝ: ܫܲܕܿܪܘܼܢܵܝ ܐܹܙܲܠ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝ. 57 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܢܸܩܪܸܐ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܘܢܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܗܿ. 58 ܘܲܩܪܵܐܘܼܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܵܗ: ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܐܲܢ̄ܬ ܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ : ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܐ̄ܢܵܐ. 59 ܘܫܲܕܪܘܼܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬܼܗܘܿܢ ܘܲܠܡܲܝܢܲܩܬܼܵܗܿ. ܘܲܠܥܲܒ݂ܕܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܠܓܲܒ݂ܪ̈ܵܘܗܝ. 60 ܘܒܲܪܟ݂ܘܼܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܵܗ: ܚܵܬܲܢ ܐܲܢ̄ܬ: ܗܘܲܝ ܠܐܲܠܦܹ̈ܐ ܘܲܠܪܸ̈ܒܿܘܵܬܼܵܐ: ܘܢܹܐܪܲܬܼ ܙܲܪܥܹܟ݂ܝ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒ݂ܵܘ̈ܗܝ. 61 ܘܩܵܡܲܬܼ ܪܲܦܩܵܐ ܘܲܥܠܲܝܡܬܼܵܗ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܥܲܠ ܓܲܡܠܵܐ ܘܐܸܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܪܲܦܩܵܐ ܘܐܸܙܲܠ. 62 ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܐܵܬܹܐ ܡܹܐܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚܙܵܢܝ: ܘܗܘ̤ ܝܵܬܸܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ. 63 ܘܲܢܦܲܩ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܲܡܗܲܠܵܟ݂ܘܼ ܒܚܲܩܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ. ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܐܵܬܹܝܢ. 64 ܘܐܲܪܝܼܡܲܬܼ ܪܲܦܩܵܐ ܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܘܲܚܙܵܬܼ ܠܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܐܸܬܼܪܲܟ݂ܢܲܬܼ ܥܲܠ ܓܲܡܠܵܐ. 65 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܥܲܒ݂ܕܵܐ: ܡܲܢܘܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܠܐܘܼܪܥܲܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܐ: ܗܘܼܝܘ̤ ܡܵܪܝ: ܘܢܸܣܒܲܬܼ ܪܕ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܘܐܸܬܼܟܲܣܝܲܬܼ. 66 ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬܼ. 67 ܘܐܲܥܠܵܗܿ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܡܲܫܟܢܵܐ ܕܣܲܪܵܐ ܐܸܡܹܗ: ܘܢܲܣܒܵܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܪܲܚܡܵܗܿ: ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܵܬܲܪ ܐܸܡܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܗ

1 ܘܐܵܘܣܸܦ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܲܫܡܵܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܐ. 2 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܠܙܲܡܪܵܢ: ܘܝܲܩܫܵܢ: ܘܡܵܕܵܢ: ܘܡܸܕ݂ܝܲܢ: ܘܐܲܫܒܵܩ: ܘܫܘܿܚ. 3 ܘܝܲܩܫܵܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܫܒ݂ܵܐ ܘܲܠܕ݂ܵܪܲܢ: ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܕܵܪܲܢ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܫܘܿܕܝܼܡ : ܘܠܲܛܫܝܼܡ: ܘܐܲܡܝܼܡ. 4 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܡܸܕ݂ܝܵܢ: ܥܦܵܐ: ܘܚܵܦܵܪ: ܘܲܚܢܘܿܟ: ܘܐܲܒ݂ܝܼܕܲܥ: ܘܐܲܠܕܲܥܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܩܢܸܛܪܘܿܢܵܐ. 5 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ. 6 ܘܠܲܒ݂̈ܢܲܝ ܕܪܘܼܟ݂ܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܵܘܗܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ: ܥܲܕ݂ ܗܘ̤ ܚܲܝ: ܩܲܕ݂ܡܵܝܑܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢܚܵܐ. 7 ܘܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܲܝ ܫܢܲܝ ܚܲܝܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܕܲܚܝܵܐ: ܡܵܐܐ ܘܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ. 8 ܘܐܸܬܼܟܪܲܗ ܘܡܝܼܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܣܲܝܒܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ: ܣܐܸܒ݂ ܘܲܣܒܲܥ ܝܵܘܡܵܬܹܗ: ܘܐܸܬܼܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬ ܥܲܡܹܗ. 9 ܘܩܲܒ݂ܪܘܼܗܝ ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܐܲܥܝܼܦܬܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘܿܢ ܒܲܪ ܨܵܚܲܪ ܚܹܬܼܵܝܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ. 10 ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ ܚܹܝܬܼ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܐܸܬܼܩܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ. 11 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܒܲܪܸܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܒܪܹܗ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚܙܵܢܝ. 12 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗܿ ܕܣܲܪܲܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 13 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܫܡܵܗܲܝܗܘܿܢ ܠܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܼ: ܘܩܹܕ݂ܵܪ: ܘܐܲܪܒܵܠ: ܘܡܲܒ݂ܣܲܡ. 14 ܘܡܲܫܡܲܥ: ܘܪܘܿܡܵܐ: ܘܡܲܣܵܐ. 15 ܘܚܵܕ݂ܵܪ: ܘܬܲܝܡܵܐ: ܘܢܵܛܘܿܪ: ܘܲܢܦܸܫ: ܘܲܩܕܸܡ. 16 ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܲܝܗܘܿܢ ܒܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ ܘܒܲܛܝܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܪܵܘܪܒ݂ܵܢܝܼܢ ܠܐܸܡܘܵܬܼܗܘܿܢ. 17 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܢܲܝ ܚܲܝܵܘܗܝ ܕܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ: ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܬܼܟܪܲܗ ܘܡܝܼܬܼ ܘܐܸܬܼܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܹܗ. 18 ܘܲܫܪܵܘ ܡ̣ܢ ܚܘܝܼܠܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘܿܕ݂ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܸܨܪܝܹܢ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܐܵܬܼܘܼܪ: ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘܗܝ ܫܪܵܐ. 19 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܝܼܣܚܵܩ. 20 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܲܪ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܢܣܲܒ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ ܒܪܲܬܼ ܒܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܲܡ: ܚܵܬܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 21 ܘܨܲܠܝܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܲܥܩܲܪܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܥܢܵܝܗܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ. 22 ܘܐܲܠܨܝܼܢ ܒܢܹܝܗܿ ܒܟܲܪܣܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ. ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܠܡܵܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܐܸܙܲܠ̄ܬܼ ܠܡܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܥܲܡܝܼܢ ܒܲܡܥܲܝܟܝ: ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܡ̈ܘܵܢ ܡ̣ܢ ܡܥܲܝܟܝ ܢܸܬܼܦܲܪܫܵܢ: ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܡܬܵܐ ܬܸܥܫܲܢ: ܘܪܲܒܵܐ ܢܸܫܬܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܙܥܘܿܪܵܐ. 24 ܘܫܲܠܡܸܘ ܝܵܘܡܵܬܼܵܗ ܠܡܹܐܠܲܕ݂: ܘܗܵܐ ܬܐܵܡܹܐ ܒܟܲܪܣܵܗ. 25 ܘܲܢܦܲܩ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܣܡܲܩܪܵܝ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܸܙ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܣܲܥܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܥܹܣܘܿ. 26 ܘܒ݂ܵܬܼܪܹܗ ܢܦܲܩ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܐܝܼܕܹܗ ܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ ܒܥܸܩܒ݂ܵܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂. ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܒܲܪ ܫܬܿܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܕ ܝܸܠܕܲܬܼ ܐܸܢܘܿܢ. 27 ܘܲܪܒ݂ܵܘ ܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܹܣܘܿ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܝܵܕܲܥ ܨܲܝܕܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܒܲܪܵܐ: ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܓܒܲܪ ܬܲܡܝܼܡ ܘܥܵܡܲܪ ܒܡܲܫܟܿܢܵܐ. 28 ܘܲܪܚܸܡ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܥܹܣܘܿ: ܡܸܛܠ ܕܨܲܝܕܹܿܗ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܘܪܲܦܩܵܐ ܪܸܚܡܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 29 ܘܒܲܫܸܠ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܘܼܫܵܠܵܐ: ܘܗܵܐ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ ܐܸܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܗܘ̤ ܡܛܲܪܲܦ. 30 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܲܛܥܸܡܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܘܼܡܵܩܹ̈ܐ ܣܘܼܡܵܩܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܛܲܪܲܦ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܲܕ݂ܘܿܡ. 31 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܙܲܒܸܿܢ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܘܼܬܼܵܟ. 32 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܒܠܸܒܸܿܗ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܵܬܼ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܵܠܐ ܠܝܼ ܒܘܼܟ݂ܪܘܼܬܼܵܐ. 33 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܝܼܡܝܼ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܝܼܡܵܐ ܠܹܗ: ܘܙܲܒܸܿܢ ܒܘܼܟ݂ܪܘܼܬܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 34 ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܥܹܣܘܿ ܠܡܸܠܥܲܣ: ܠܲܚܡܵܐ ܘܒ݂ܘܼܫܵܠܵܐ ܕܲܛܠܵܦ̮ܚܹ̈ܐ: ܘܲܠܥܸܣ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܘܩܵܡ ܘܐܸܙܲܠ. ܘܒܲܣܲܪ ܥܹܣܘܿ ܥܲܠ ܒܘܼܟ݂ܪܘܼܬܼܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܘ

1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܟܲܦܢܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܒܝܵܘܡܲܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܠܫܸܬܵܝܹ̈ܐ ܠܓ݂ܵܕ݂ܵܪ. 2 ܘܐܸܬܼܚܙܝܼ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܚܘܿܬܼ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܫܪܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ. 3 ܥܡܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܸܿܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟܿܘܵ̈ܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܝܼܡܲܝܬܿ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܟ. 4 ܘܐܲܣܓܹܿܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ ܟܵܘܟܿܒܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܢܸܬܼܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܒܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 5 ܚܠܵܦ ܕܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܩܵܠܲܝ: ܘܲܢܛܲܪ ܢܛܘܼܪܵܬܼܝ ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܘܲܩܝܵܡܲܝ̈ ܘܢܵܡܘܿܣܲܝ̈. 6 ܘܝܼܬܸܒ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܓ݂ܵܕ݂ܵܪ. 7 ܘܫܲܐܠܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܲܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܚܵܬܼܝ ܗ̄ܝܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸܠ ܕܢܹܐܡܲܪ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬܼܝ ܗ̄ܝܼ : ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܩܛܠܘܼܢܹܗ ܐ̄ܢܵܫܲܝ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܲܦܩܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܚܸܙܘܵܗ. 8 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܢܓܲܪܘ ܠܹܗ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܐܲܕ݂ܝܼܩ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܠܸܫܬܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬܼܵܐ: ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܟܲܕ݂ ܡܓܲܚܸܟ ܥܲܡ ܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ. 9 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܲܝܬܿ ܕܚܵܬܼܝ ܗ̄ܝܼ: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܡܸܛܠ ܕܐܹܡܪܹܬܼ ܕܲܠܡܵܐ ܐܹܡܘܼܬܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ: ܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬ ܠܲܢ: ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܕܵܡܸܟ ܗ̄ܘܵܐ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ: ܘܡܲܝܬܸܿܐ ܗ̄ܘܲܝܬܿ ܠܲܢ ܚܛܵܗܵܐ. 11 ܘܦܲܩܸܕ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܿܢ ܕܡܲܗܲܪ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܡܸܬܼܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬܼܩܛܸܠ. 12 ܘܲܙܪܲܥ ܐܝܼܣܚܵܩ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ ܡܵܐܐ ܕܥܸܣܪܵܐ: ܘܒܲܪܟܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܝܼܪܸܒ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ. 13 ܘܐܸܙܲܠ ܡܹܐܙܲܠ ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܼܪܸܒ݂ ܛܵܒ݂. 14 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܢܵ̈ܐ: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܼܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܥܒ݂ܵܕܿܬܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ: ܘܛܲܢܘ ܒܹܗ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. 15 ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܹܪܹ̈ܐ ܕܲܚܦܲܪܘ ܥܲܒ݂ܕܲܝ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܛܲܡܸܡܘ ܐܸܢܹܝܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܠܵܘ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܦܪܵܐ. 16 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܠܐܝܼܣܚܵܩ: ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢܬܿ ܛܵܒ݂ ܡܸܢܲܢ. 17 ܘܐܸܙܲܠ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܲܫܪܵܐ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܬܲܡܵܢ. 18 ܘܲܗܦܲܟ ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܚܦܲܪ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ: ܕܲܚܦܲܪܘ ܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܒܝܵܘܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܛܲܡܸܡܘ ܐܸܢܹܝܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬܼ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܗܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܩܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܹܝܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 19 ܘܲܚܦܲܪܘ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܒܢܲܚܠܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܬܲܡܵܢ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ . 20 ܘܲܢܨܵܘ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܥܲܡ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܕܝܼܠܲܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܵܗ ܕܒܹܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬܼܥܣܸܩܘ ܥܲܡܹܗ. 21 ܘܲܚܦܲܪܘ ܒܹܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܵܐ: ܘܲܢܨܵܘ ܐܵܦ ܥܠܹܝܗܿ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܣܵܛܵܢܵܐ. 22 ܘܫܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܚܦܲܪܘ ܒܹܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܨܵܘ ܥܠܹܝܗܿ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܪܲܚܒܿܘܼܬܼ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܗܵܫܵܐ ܐܲܪܘܲܚ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܓܼܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 23 ܘܲܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ. 24 ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܘܐܲܣܓܹܿܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܲܒ݂ܕܲܝ. 25 ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܩܲܫ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟܿܢܹܗ: ܘܲܚܦܲܪܘ ܬܲܡܵܢ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܒܹܪܵܐ. 26 ܘܐܲܒ݂ܝܼܡܲܠܟ ܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܕ݂ܵܪ: ܘܐܲܚܙܘܼܬܼ ܪܵܚܡܹܗ: ܘܦܝܼܟܸܿܠ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܲܝܬܿܘܿܢ ܠܘܵܬܼܝ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܣܢܲܝܬܿܘܼܢܵܢܝ ܘܫܲܕܲܪܬܿܘܼܢܵܢܝ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܟ݂ܘܿܢ. 28 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܡܸܚܙܵܐ ܚܙܲܝܢ ܕܲܗܘܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ. ܘܐܸܡܲܪ݂ܢ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܒܲܝܢܲܢ ܘܠܵܟ: ܘܲܢܩܝܼܡ ܩܝܵܡܵܐ ܥܲܡܵܟ. 29 ܕܠܵܐ ܬܸܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܗܲܪܢܵܟ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܢ ܠܘܵܬܼܵܟ݂ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܫܲܕܲܪܢܵܟ݂ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ ܗ̄ܘܼ ܗܵܫܵܐ ܒܪܝܼܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 30 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܡܲܫܬܿܝܵܐ: ܘܲܠܥܸܣܘ ܘܐܸܫܬܿܝܼܘ. 31 ܘܩܲܕܸܿܡܘ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܝܼܡܵܘ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 32 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܬܼܵܘ ܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܚܵܘܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܪܵܐ ܕܲܚܦܲܪܘ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ ܐܸܫܟܲܚܢ ܡܲܝ̈ܵܐ. 33 ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܣܲܒ݂ܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ ܣܒܲܥ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 34 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܥܹܣܘܿ ܒܲܪ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܠܲܝܗܘܼܕܿܝܼܬܼ ܒܪܲܬܼ ܒܹܪܝܼ ܚܹܝܬܼܵܝܵܐ: ܘܲܠܒܸܣܡܲܬܼ ܒܪܲܬܼ ܐܲܠܘܿܢ ܚܵܘܵܝܵܐ. 35 ܘܲܗܘ̤̈ܝ ܡܲܡܪܵܢ ܠܪܘܼܚܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܕܪܲܦܩܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܙ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܣܐܸܒ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܝܼܩܲܪ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܠܡܸܚܙܵܐ: ܩܪܵܐ ܠܥܹܣܘܿ ܒܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܒܹܪܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 2 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܣܸܐܒܹܬܼ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܐܹܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ. 3 ܗܵܫܵܐ ܣܲܒ݂ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟ ܣܲܝܦܵܟ݂ ܘܩܸܫܬܵܟ. 4 ܘܦܘܿܩ ܠܕܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܨܘܼܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܐܲܝܟ ܕܪܸܚܡܹܬܼ: ܘܐܲܝܬܵܐ ܠܝܼ ܐܹܟ݂ܘܿܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܬܼܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܡܘܼܬܼ. 5 ܘܪܲܦܩܵܐ ܫܸܡܥܲܬܼ: ܟܲܕ݂ ܐܵܡܲܪ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܥܹܣܘܿ ܒܪܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ ܥܹܣܘܿ ܠܚܲܩܠܵܐ ܠܲܡܨܵܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ. 6 ܘܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡܪܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܗ: ܗܵܐ ܫܸܡܥܹܬܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܕܐܸܡܲܪ ܠܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܟ. 7 ܐܲܝܬܵܐ ܠܝܼ ܨܲܝܕܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܠܝܼ ܒܘܼܫܵܠܵܐ: ܘܐܹܟ݂ܘܿܠ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܿܝ. 8 ܘܗܵܫܵܐ ܒܹܪܝ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ: ܠܡܸܕܸܡ ܕܲܡܦܲܩܕ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ. 9 ܙܸܠ ܠܥܵܢܵܐ: ܘܣܲܒ݂ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬܪܹܝܢ ܓܕܲܝܵ̈ܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܕܛܵܒ݂ܝܼܢ: ܘܐܸܥܒܸܿܕ ܐܸܢܘܿܢ ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܐܲܝܟ ܕܪܵܚܸܡ. 10 ܘܐܲܥܸܠ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ: ܘܲܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܹܿܗ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡܹܗ: ܗܵܐ ܥܹܣܘܿ ܐܵܚܝ ܓܒܲܪ ܣܥܲܪ. ܘܐܸܢܵܐ ܓܒܲܪ ܫܥܵܥ. 12 ܕܲܠܡܵܐ ܢܡܘܼܫܲܢܝ ܐܲܒ݂ܝ ܘܐܸܗܘܸܐ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܡܒܲܙܚܵܢܵܐ: ܘܬܲܝܬܸܿܝܢ ܥܠܲܝ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ. 13 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ: ܥܠܲܝ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܟ݂ ܒܹܪܝ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ: ܘܙܸܠ ܣܲܒ݂ ܠܝܼ. 14 ܘܐܸܙܲܠ ܢܣܲܒ݂ ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܠܐܸܡܹܗ: ܘܥܸܒ݂ܕܲܬܼ ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܪܵܚܸܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 15 ܘܢܸܣܒܲܬܼ ܪܲܦܩܵܐ ܡܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܣܘܿ ܒܪܵܗ ܪܲܒܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܥܲܡܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܘܐܲܠܒܿܫܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܗ ܙܥܘܿܪܵܐ. 16 ܘܡܸܫܟܵܐ ܕܲܓܼܕܲܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܐܲܠܒܿܫܲܬܼ ܥܲܠ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܘܥܲܠ ܫܥܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܘܪܹܗ. 17 ܘܝܸܗ̄ܒܲܬܼ ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܗ. 18 ܘܐܲܥܸܠ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܒ݂ܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ ܒܹܪܝ. 19 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܪܵܟ݂ ܒܘܼܟ݂ܪܵܟ݂ ܥܹܣܘܿ: ܥܸܒ݂ܕܹܬܼ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪܬܿ ܠܝܼ: ܩܘܼܡ ܬܸܒ݂ ܐܲܟ݂ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܿܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܬܼܒܲܪܟ݂ܵܢܝ ܢܲܦ̮ܫܵܟ. 20 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܲܒ݂ܪܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܒܲܥܓܲܠ ܐܸܫܟܲܚܬܿ ܒܹܪܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܸܕܸܡ ܕܛܲܝܸܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܹܗ: ܩܪܘܿܒ݂ ܢܹܐ ܐܹܡܘܼܫܵܟ݂ ܒܹܪܝ: ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ ܒܹܪܝ ܥܹܣܘܿ ܐܵܘ ܠܵܐ. 22 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܡܵܫܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܩܵܠܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ : ܘܓܸܫܲܬܼ ܐܝܼܕܲܝܵܐ ܕܥܹܣܘܿ. 23 ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܿܥܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘܲܝ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܐܝܼܕܲܝ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ ܣܲܥܪܲܢ: ܘܒܲܪܟܹܗ. 24 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܒܹܪܝ ܥܹܣܘܿ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘܼ. 25 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܩܲܪܸܒ݂ ܠܝܼ ܐܹܟ݂ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܵܐ ܕܒܹܪܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܬܼܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܠܥܸܣ: ܘܐܲܥܸܠ ܠܹܗ ܚܲܡܪܵܐ ܘܐܸܫܬܿܝܼ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܩܪܘܿܒ݂ ܘܫܘܿܩܲܝܢܝ ܒܹܪܝ: ܘܲܩܪܸܒ݂ ܘܢܲܫܩܹܗ. 27 ܘܐܲܪܝܼܚ ܪܝܹܚܵܐ ܕܡܵܢܵܘܗܝ: ܘܒܲܪܟܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܚܙܵܘ ܪܹܝܚܹܗ ܕܒܹܪܝ: ܐܲܝܟ ܪܹܝܚܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܪܟ݂ܵܗܿ ܡܵܪܝܵܐ. 28 ܢܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܡܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܡܪܵܐ. 29 ܢܸܦܠܚܘܼܢܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܢܸܣܓܿܕ݂ܵܢ ܠܵܟ݂ ܐܸܡܘ̈ܵܬܼܵܐ: ܗܘ̤ܝܼ ܪܹܫܵܐ ܠܐܲܚܲܝܟ: ܘܢܸܣܓܿܕ݂ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܒ̈ܢܲܝ ܐܸܡܵܟ. ܠܵܝ̈ܛܲܝܟ ܠܝܼܛܝܼܢ: ܘܒ݂ܵܪ̈ܟܲܝܟ ܒܪܝܼܟ݂ܝܼܢ. 30 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼܬܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܲܢܦܲܩ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܗܵܐ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ ܐܸܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܹܿܗ. 31 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܵܦ ܗܘܼ ܒܘܼܫܵܠܵܐ: ܘܐܲܥܸܠ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܢܩܘܼܡ ܐܲܒ݂ܝ ܘܢܸܠܥܲܣ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܬܼܒܲܪܟ݂ܵܢܝ ܢܲܦ̮ܫܵܟ. 32 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܪܵܟ݂ ܒܘܼܟ݂ܪܵܟ݂ ܥܹܣܘܿ. 33 ܘܲܬܼܘܲܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܬܵܘܸܗܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܥܲܫܝܼܢܬܵܐ ܕܛܵܒ݂. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܲܢܘܼ ܟܲܝ ܗܵܘ̇ ܕܨܵܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܘܐܲܝܬܵܐ ܠܝܼ: ܘܠܸܥܣܹܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܹܐܬܹܐ ܘܒܲܪܟ݂ܬܹܿܗ ܘܐܵܦ ܒܪܝܼܟ ܢܸܗܘܸܐ. 34 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܥܹܣܘܿ ܡܸܠܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܐܲܝܠܸܠ ܝܼܠܲܠܬܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܛܵܒ݂: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܒܲܪܟܲܝܢܝ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܲܒ݂ܝ. 35 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܥܲܠ ܐܲܚܘܼܟ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܹܝܢ ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܟ. 36 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܩܪܝܼ ܫܡܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܕܢܲܟ݂ܠܲܢܝ ܗܵܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܒ݂ܘܼܟ݂ܪܘܼܬܼܝ ܢܣܲܒ݂: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܒܘܼܪܟܵܬܼܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܝܼ ܠܵܐ ܫܒܲܩܬܿ ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܐ. 37 ܥܢܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܥܹܣܘܿ: ܗܵܐ ܪܹܫܵܐ ܥܒܲܕܿܬܹܿܗ ܠܵܟ: ܘܐܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘܗܝ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܠܹܗ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܒܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܲܒ݂ܚܲܡܪܵܐ ܣܲܡܸܟ݂ܬܹܿܗ: ܘܠܵܟ݂ ܗܵܟܹܝܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ ܒܹܪܝ. 38 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܒܘܼܪܟܿܬܼܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܝ: ܒܲܪܟܲܝܢܝ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܲܒ݂ܝ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܹܣܘܿ ܩܵܠܹܗ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ. 39 ܥܢܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܒܫܘܼܡܢܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܘܬܿܒ݂ܵܟ: ܘܡ̣ܢ ܛܲܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. 40 ܘܥܲܠ ܚܲܪܒܵܟ݂ ܬܸܚܸܐ: ܘܠܲܐܚܘܼܟ ܬܸܦܠܘܿܚ. ܘܐܸܢ ܬܿܬܼܘܼܒ݂: ܢܸܥܒܲܪ ܢܝܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܵܟ. 41 ܘܲܣܩܲܪ ܥܹܣܘܿ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܲܠ ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܐ ܕܒܲܪܟܹܗ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܒܠܸܒܹܿܗ: ܢܸܩܪܒ݂ܘܼܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܵܟ݂ܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܝ: ܘܐܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܚܝ. 42 ܘܐܸܬܼܐܡܲܪ ܠܪܲܦܩܵܐ ܡܸܠܵܘܗܝ ܕܥܹܣܘܿ ܒܪܵܗ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܫܲܕܪܲܬܼ ܩܪܵܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܗ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܟ ܡܸܬܼܠܲܚܲܡ ܠܵܟ݂ ܠܡܸܩܛܠܵܟ. 43 ܗܵܫܵܐ ܒܹܪܝ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ: ܘܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܘܵܬܼ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܝ ܠܚܵܪܲܢ. ܘܬܸܒ݂ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ. 44 ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ ܡܸܢܵܟ: ܘܢܸܛܥܸܐ ܡܸܕܸܡ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ ܠܹܗ: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܘܐܸܕ݂ܒܿܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܙܸܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܬܪܲܝܟܿܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂. 45 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܲܦܩܵܐ ܠܐܝܼܣܚܵܩ. ܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܵܬܼ ܚܝܹܬܼ. ܐܸܢ ܢܸܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܚܹܝܬܼ ܐܲܝܟ ܗܵܠܝܹܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܠܝܼܢ ܠܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܚ

1 ܘܲܩܪܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܒܲܪܟܹܗ ܘܦܲܩܕܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢ. 2 ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܠܒܹܝܬܼ ܒܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܿ ܕܐܸܡܵܟ: ܘܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘܼܗܿ ܕܐܸܡܵܟ. 3 ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ: ܘܢܲܟ݂ܒܿܪܵܟ݂ ܘܢܲܣܓܹܿܝܟ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 4 ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܒܘܼܪܟܿܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ: ܘܢܵܘܪܬܼܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܡܪܵܟ݂ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 5 ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܐܸܙܲܠ ܠܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܠܘܵܬܼ ܠܵܒ݂ܵܢ ܒܲܪ ܒܬܼܘܼܐܹܝܠ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ: ܐܲܚܘܼܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܕ݂ܥܹܣܘܿ. 6 ܘܲܚܙܵܐ ܥܹܣܘܿ ܕܒܲܪܟܹܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܠܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܟܲܕ݂ ܒܲܪܟܹܗ ܘܦܲܩܕܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢ. 7 ܘܲܫܡܲܥ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܸܐܡܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ. 8 ܘܲܚܙܵܐ ܥܹܣܘܿ ܕܒ݂ܝܼܫܵܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢ ܒܥܲܝܢܲܝ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 9 ܘܐܸܙܲܠ ܥܹܣܘܿ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܒܸܣܡܲܬܼ ܒܪܲܬܼ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܚܵܬܹܗ ܕܲܢܒ݂ܝܼܘܼܬܼ ܥܲܠ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 10 ܘܲܢܦܲܩ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܒܹܪ ܫܒܲܥ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܚܵܪܵܢ. 11 ܘܲܦܓܲܥ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܘܒ݂ܵܬܼ ܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܸܪܒܲܬܼ ܫܸܡܫܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܘܣܵܡ ܐܸܵܣܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܕ݂ܡܸܟ ܒܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ. 12 ܘܲܚܙܵܐ ܒܚܸܠܡܹܗ: ܘܗܵܐ ܣܸܒܸܿܠܬܵܐ ܩܵܝܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܪܹܫܵܗ ܡܵܛܹܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܠܩܝܼܢ ܘܢܵܚܬܿܝܼܢ ܒܵܗ. 13 ܘܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܐܹܡ ܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ : ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܘܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ. ܐܲܪܥܵܐ ܕܕ݂ܵܡܸܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܹܝܗܿ: ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ. 14 ܘܢܸܗܘܸܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܬܸܣܓܸܿܐ ܠܡܲܕ݂ܢܚܵܐ: ܘܲܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܘܲܠܓܲܪܒܿܝܵܐ: ܘܲܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܢܸܬܼܒܲܪܟܲܢ ܒܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ݂ܙܲܪܥܵܟ. 15 ܘܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܵܟ: ܘܐܸܛܪܵܟ݂ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ: ܘܐܲܗܦܟ݂ܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܒܿܩܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܥܒܸܿܕ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡܪܹܬܼ ܠܵܟ. 16 ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹܬܼ. 17 ܘܲܕ݂ܚܸܠ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܵܐ ܕܚܝܼܠ ܗ̄ܘܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܗܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܹܗ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 18 ܘܩܲܕܸܿܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܫܲܦܪܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܟܹܐܦܵܐ ܕܣܵܡ ܐܸܣܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܒ݂ܕܹܿܗ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ: ܘܲܢܣܲܟ ܡܸܫܚܵܐ ܒܪܹܫܹܗ. 19 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܒܪܲܡ ܠܘܼܙ ܫܡܹܗ ܗ̄ܘܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 20 ܘܲܢܕܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܝ: ܘܲܢܢܲܛܪܲܢܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܙܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗ: ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܠܲܚܡܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܘܲܠܒ݂ܘܼܫܵܐ ܠܡܸܠܒܲܫ. 21 ܘܐܸܗܦܘܿܟ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 22 ܘܟܹܐܦܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܸܿܬ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟ݂ܠ ܕܬܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܡܥܲܣܵܪܘܼ: ܐܹܥܲܣܲܪ ܠܵܟ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܟܛ

1 ܘܐܲܪܝܼܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ. 2 ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܒܹܪܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܙܵܪܝܼܢ ܕܥܵܢܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܝܼܢ ܥܠܹܝܗܿ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܹܪܵܐ ܗܵܝ ܫܵܬܹܝܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ: ܘܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܗ ܕܒܹܪܵܐ. 3 ܘܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܠܬܲܡܵܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܲܓܿܠܝܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܗ ܕܒܹܪܵܐ: ܘܡܲܫܩܝܼܢ ܥܵܢܵܐ: ܘܡܲܗܦܟ݂ܝܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܦܘܼܡܵܗ ܕܒܹܪܵܐ ܠܕ݂ܘܼܟܿܬܼܵܗ. 4 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܵܪܵܢ ܚܢܲܢ. 5 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܒܲܪ ܢܵܚܘܿܪ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢܲܢ. 6 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܫܠܵܡ ܗ̄ܘܼ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܫܠܵܡ. ܘܗܵܐ ܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܐܵܬܼܝܵܐ ܥܲܡ ܥܵܢܵܐ. 7 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܗܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܝܵܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܡܸܟ݂ܢܲܫ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܐܵܫܩܵܘ ܥܵܢܵܐ ܘܙܸܠܘ ܪܥܵܘ. 8 ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ. ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܲܓܿܠܝܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗܿ ܕܒܹܪܵܐ: ܘܡܲܫܩܝܼܢܲܢ ܥܵܢܵܐ. 9 ܘܥܲܕ݂ ܗܘܼ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܪܵܚܹܝܠ ܐܸܬܼܵܬ̤ ܥܲܡ ܥܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗ: ܡܸܛܠ ܕܪܵܥܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ. 10 ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܪܲܬܼ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘܼܗ ܕܐܸܡܹܗ: ܘܲܠܥܵܢܵܐ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘܼܗ ܕܐܸܡܹܗ: ܩܪܸܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܥܲܓܸܿܠ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܗܿ ܕܒܹܪܐܵ: ܘܐܲܫܩܝܼ ܠܥܵܢܵܐ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘܼܗ ܕܐܸܡܹܗ. 11 ܘܢܲܫܩܵܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܪܵܚܹܝܠ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ. 12 ܘܚܵܘܝܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܪܵܚܹܝܠ: ܕܐܲܚܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܪܲܦܩܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܪܸܗܛܲܬܼ ܘܚܵܘܝܲܬܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗ. 13 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܠܵܒ݂ܵܢ ܫܸܡܥܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܪ ܚܵܬܹܗ: ܪܗܸܛ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܘܥܲܦܩܹܗ ܘܢܲܫܩܹܗ: ܘܐܲܝܬܿܝܹܗ ܠܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 14 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܓܲܪܡܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܒܸܣܪܝ. ܘܝܼܬܸܒ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܝܼܪܲܚ ܝܵܘܡܝܼܢ. 15 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܵܚܝ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܬܸܦܠܚܲܢܝ ܡܲܓܵܢ: ܚܵܘܵܢܝ ܡܵܢܵܘ ܐܲܓܼܪܵܟ. 16 ܘܲܠܠܵܒ݂ܵܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼ̈ܝ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܢܵܢ: ܫܡܵܗܿ ܕܩܲܫܝܼܫܬܵܐ ܠܲܝܵܐ: ܘܲܫܡܵܗ ܕܲܙܥܘܿܪܬܵܐ ܪܵܚܹܝܠ. 17 ܘܥܲܝܢܹܝܗ ܕܠܲܝܵܐ ܪܲܟܿܝܼܟ݂ܵܢ ܗ̄ܘܼ̈ܝ: ܘܪܵܚܹܝܠ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܒܚܸܙܘܵܗ ܘܝܵܐܹܐ ܩܘܼܒ݂ܠܠܵܗܿ. 18 ܘܲܪܚܸܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܪܵܚܹܝܠ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܸܦܠܚܵܟ݂ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܼܵܟ݂ ܙܥܘܿܪܬܵܐ. 19 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܦܲܩܲܚ ܕܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܬܸܒ݂ ܥܲܡܝ. 20 ܘܲܦܠܲܚ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܚܹܝܠ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܗܘܼ̈ܝ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܵܚܸܡ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܗܲܒ݂ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܠܸܡܘ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܘܐܹܥܘܿܠ ܠܘܵܬܼܵܗ. 22 ܘܟܲܢܸܫ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܫܬܿܝܵܐ. 23 ܘܟܲܕ݂ ܗܘܵܐ ܪܲܡܫܵܐ: ܕܒܲܪ ܠܠܲܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܘܐܲܥܠܵܗܿ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܥܲܠ ܥܠܹܝܗܿ. 24 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܠܲܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ: ܠܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬܹܗ ܐܲܡܬܼܵܐ. 25 ܘܟܲܕ݂ ܗܘܵܐ ܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܐܸܡܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿ ܠܝܼ: ܗܵܐ ܒܪܵܚܹܝܠ ܦܸܠܚܹܬܼ ܥܲܡܵܟ: ܠܡܵܢܵܐ ܢܟܲܠܬܵܢܝ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܒܸܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܢ: ܠܡܸܬܲܠ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܩܲܫܝܼܫܬܵܐ. 27 ܫܲܠܸܡ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܗ ܕܗܵܕܹܐ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܐܵܦ ܗܝܼ: ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܬܸܦܠܘܿܚ ܥܲܡܝ ܬܘܼܒ݂ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ. 28 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܡܲܠܝܼ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܝ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 29 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܠܒܲܠܗܵܐ ܐܲܡܬܹܗ ܐܲܡܬܼܵܐ. 30 ܘܥܲܠ ܐܵܦ ܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ: ܘܪܲܚܡܵܗܿ ܐܵܦ ܠܪܵܚܝܹܠ ܡ̣ܢ ܠܲܝܵܐ: ܘܲܦܠܲܚ ܥܲܡܹܗ ܬܘܼܒ݂ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ. 31 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܝܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ ܡܲܪܒܿܥܵܗ. ܘܪܵܚܹܝܠ ܥܩܲܪܬܼܵܐ. 32 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܠܲܝܵܐ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ: ܗܵܫܵܐ ܢܸܪܚܡܲܢܝ ܒܲܥܠܝ. 33 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ. ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܵܢܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝܼ ܐܵܦ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ. 34 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܢܸܬܼܠܵܘܹܐ ܠܝܼ ܒܲܥܠܝ: ܡܸܛܠ ܕܝܸܠܕܹܿܬܼ ܠܹܗ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒܢܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܠܹܘܝܼ. 35 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܘܕܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܘܩܵܡܲܬܼ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠ

1 ܘܲܚܙܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ ܕܠܵܐ ܝܵܠܕܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܛܸܢܲܬ̤ ܒܚܵܬܼܵܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܗܲܒ݂ ܠܝܼ ܒܢܲܝܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܝܬܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. 2 ܘܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ: ܚܠܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܟ݂ܠܵܐ ܡܸܢܹܟ݂ܝ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܵܐ. 3 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܐܲܡܲܬܼܝ ܒܲܠܗܵܐ: ܥܘܿܠ ܥܠܹܝܗ: ܘܬܹܐܠܲܕ݂ ܥܲܠ ܒܘܼܪܟܲܝ: ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡܸܢܵܗ. 4 ܘܝܸܗ̄ܒܲܬܼ ܠܹܗ ܠܒܲܠܗܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܥܠܹܝܗ. 5 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܒܲܠܗܵܐ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܐ. 6 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ: ܕܵܢܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܦ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝܼ ܒܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܕܵܢ. 7 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܒܲܠܗܵܐ ܐܲܡܬܼܵܐ ܕܪܵܚܹܝܠ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 8 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ: ܒܥܹܝܬܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܲܫܦܹܬܼ ܥܲܡ ܚܵܬܼܝ: ܘܐܵܦ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ. ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ. 9 ܘܲܚܙܵܬܼ ܠܲܝܵܐ ܕܩܵܡܲܬܼ ܡ̣ܢ ܝܵܠܕܵܐ: ܘܕܸܒ݂ܪܲܬܼ ܠܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 10 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ ܕܠܲܝܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܐ. 11 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܲܝܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܓܲܕܿܝ: ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܓܵܕ݂. 12 ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ ܕܠܲܝܵܐ ܒܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 13 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܲܝܵܐ: ܒܬܸܫܒܿܘܿܚܬܿܝ ܕܫܲܒܿܚܲܢ̈ܝ ܒ̈ܢܵܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܐܵܫܝܼܪ. 14 ܘܐܸܙܲܠ ܪܘܼܒܹܝܠ ܒܝܵܘܡܲܝ ܚܨܵܕܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ: ܘܐܸܫܟܲܚ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܲܝܵܐ ܐܸܡܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ ܠܠܲܝܵܐ: ܗܲܒ݂ܝ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܲܒ݂ܪܹܟ݂ܝ. 15 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܵܗ ܠܲܝܵܐ: ܠܵܐ ܟܲܕܿܘܼ ܠܹܟ݂ܝ ܕܲܕ݂ܒܲܪܬܿܝ ܒܲܥܠܝ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܕܬܸܣܒ݂ܝܼܢ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܒܹܪܝ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܕܡܲܟ ܥܲܡܹܟ݂ܝ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܲܒ݂ܪܹܟ݂ܝ. 16 ܘܥܲܠ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ: ܘܢܸܦܩܲܬܼ ܠܲܝܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܠܘܵܬܼܝ ܥܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܓܲܪ ܐܸܓܲܪܬܵܟ݂ ܒܝܲܒ݂ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܒܹܪܝ. ܘܲܕ݂ܡܸܟ ܥܲܡܵܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇. 17 ܘܫܲܡܥܵܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܠܲܝܵܐ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ. 18 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܲܝܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܓܼܪܝ ܕܝܸܗ̄ܒܹܿܬ ܐܲܡܬܼܝ ܠܒܲܥܠܝ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ. 19 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܠܲܝܵܐ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ ܕܫܸܬܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 20 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܲܝܵܐ: ܙܲܒ݂ܕܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܸܒ݂ܕܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ: ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬܼܢܲܩܲܦ ܠܝܼ ܒܲܥܠܝ: ܡܸܛܠ ܕܝܸܠܕܹܿܬܼ ܠܹܗ ܫܬܵܐ ܒܢܝܼܢ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܹܗ ܙܒ݂ܘܼܠܘܼܢ. 21 ܘܒ݂ܵܬܼܪܟܸܿܢ ܝܸܠܕܲܬܼ ܒܲܪܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܵܬܼ ܫܡܵܗ ܕܝܼܢܵܐ. 22 ܘܐܸܬܿܕܲܟ݂ܪܵܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪܵܚܹܝܠ: ܘܫܲܡܥܵܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ ܡܲܪܒܿܥܵܐ. 23 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܐܲܥܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܸܣܕܝ. 24 ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ : ܢܵܘܣܸܦ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 25 ܘܟܲܕ݂ ܝܸܠܕܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܫܲܕܲܪܲܝܢܝ ܐܹܙܲܠ ܠܐܲܬܼܪܝ ܘܠܲܐܪܥܝ. 26 ܗܲܒ݂ܠܝܼ ܢܸܫܲܝ̈ ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ: ܕܲܦܠܲܚܬܵܟ݂ ܒܗܘܿܢ ܘܐܹܙܲܠ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚܬܵܟ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܸܢ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟ: ܢܲܣܝܼܬܼ ܕܒܲܪܟ݂ܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ. 28 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܪܘܿܫ ܐܵܓܼܪܵܟ݂ ܥܠܲܝ ܘܐܸܬܸܿܠ: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܲܢ̄ܬܿ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚܬܵܟ: ܘܕܲܗܘܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂ ܥܲܡܝ. 29 ܡܸܛܠ ܕܩܲܠܝܼܠ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܲܣܓܼܝ ܛܵܒ݂: ܘܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܝ. 30 ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܒܲܝܬܿܝ. 31 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ : ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ. ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܡܸܕܸܿܡ: ܐܸܢ ܬܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܝܼ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ: ܐܸܗܦܘܿܟ ܐܲܪܥܹܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܐܸܛܲܪ. 32 ܐܸܥܒܲܪ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܥܵܢܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܐܸܦܪܘܿܫ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܟܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܩܪܵܚ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ: ܘܟ݂ܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܐܵܟܹܡ ܒܚܸܘܵܪܵܬܼܵܐ: ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ ܘܲܩܪܵܚ ܒܥܸܙܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܓܼܪܝ. 33 ܘܬܸܣܗܲܕ݂ ܥܠܲܝ ܙܵܟ݂ܘܼܬܼܝ ܐܲܝܟ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܲܡܚܵܪ ܟܲܕ݂ ܬܸܥܘܿܠ ܥܲܠ ܐܲܓܼܪܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܟܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܩܪܵܚ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ ܒܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܐܵܟܹܡ ܒܚܸܘܵܪܵܬܼܵܐ: ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܝܼ. 34 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܐܹܝܢ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܼܵܟ. 35 ܘܲܦܪܲܫ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܩܲܪܚܹܐ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܥܸܙܹ̈ܐ ܩܪܵܚܵܬܼܵܐ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܵܬܼܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܒܗܹܝܢ ܚܸܘܵܪܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܵܟܹܡ ܒܚܸܘܵܪܵܬܼܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܝܲܕ݂ ܒܢܵܘܗܝ. 36 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܪܕܹܿܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܒܲܝܢܵܘܗܝ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܵܥܹܐ ܥܵܢܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܗܵܝ ܕܐܸܫܬܲܚܪܲܬܼ. 37 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܙܸܩܬܹܿܐ ܚܸܘܵܪܵܬܼܵܐ ܪܲܛܝܼܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܕܠܘܼܙܵܐ ܘܲܕܿܕ݂ܘܼܠܒܵܐ: ܘܲܩܠܲܦ ܒܗܹܝܢ ܩܠܵܦܹ̈ܐ ܚܸܘܵܪܵܬܼܵܐ: ܘܡܲܚܘܲܪ ܚܸܘܵܪܵܐ ܕܲܒ݂ܙܸܩܬܹܿܐ. 38 ܘܲܕ݂ܥܲܨ ܐܸܢܹܝܢ ܠܙܸܩܬܵܐ ܕܲܩܠܵܦ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܡܲܝܵܐ: ܒܹܝܬܼ ܡܲܫܬܵܝܐ: ܟܲܪ ܕܐܵܬܹܝܢ ܥܵܢܵܐ ܠܡܸܫܬܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܢܵܐ: ܘܚܵܡܵܢ ܡܵܐ ܕܐܵܬܼܝܵܢ ܠܡܸܫܬܵܐ. 39 ܘܚܵܡܵܢ ܥܵܢܵܐ ܥܲܠ ܙܸܩܬܹ̈ܐ: ܘܝܵܠܕܵܢ ܥܵܢܵܐ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܩܲܪ̈ܚܹܐ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹ̈ܐ. 40 ܘܲܦܪܲܫ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܢܵܐ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܩܲܪ̈ܚܹܐ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ ܘܟ݂ܠ ܕܐܵܟܹܡ ܒܥܵܢܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܓܙܵܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܚܠܲܛ ܐܸܢܹܝܢ ܒܥܵܢܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ. 41 ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܫܢܵܐ ܕܚܵܡܵܐ ܥܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܹܬܐ: ܣܵܐܹܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܙܸܩܬܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܢܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܢܸܚܡ̈ܝܵܢ ܒܙܸܩܬܹ̈ܐ. 42 ܘܒܲܠܩܝܼܫܵܝܹܐ ܕܥܵܢܵܐ ܠܵܐ ܣܵܐܹܡ ܗ̄ܘܵܐ. ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܩܝܼܫܵܝܹܐ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܝܼܪܵܝܹܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 43 ܘܲܥܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܠܹܗ ܥܵܢܵܐ ܣܲܓܿܝܼܐܬܼܵܐ: ܘܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܐܲܡܗܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ: ܘܓܲܡܠܹ̈ܐ: ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܐ

1 ܘܲܫܡܲܥ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܸܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܠܵܒ݂ܵܢ ܕܐܵܡܪܝܼܢ: ܢܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܲܒ݂ܘܼܢ ܩܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܹܗ. 2 ܘܲܚܙܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܦܘܵܗܝ ܕܠܵܒ݂ܵܢ: ܕܠܵܐ ܗܘܼ̈ܝ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܘܐܲܝܟ ܕܲܡܢܲܬܼܡܵܠܝ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܗܦܘܿܟ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝܟ ܘܲܠܬܼܵܘܠܕ݂ܵܬܼܵܟ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ. 4 ܘܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܩܪܵܐ ܠܪܵܚܹܝܠ ܘܠܠܲܝܵܐ ܠܚܲܩܠܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܥܵܢܹܗ. 5 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܹܝܢ: ܚܵܙܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܦܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܗܘܼ̈ܝ ܠܘܵܬܼܝ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܘܐܲܝܟ ܕܲܡܢܲܬܼܡܵܠܝ: ܘܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܝ ܗܘܵܐ ܥܲܡܝ. 6 ܘܐܲܢ̄ܬܹܿܝܢ ܝܵܕ݂ܥܵܢ ܐ̄ܢ̄ܬܹܿܝܢ: ܕܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܝ ܦܸܠܚܹܬܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟܹܝܢ. 7 ܘܐܲܒ݂ܘܼܟܹܝܢ ܕܲܓܸܿܠ ܒܝܼ: ܘܚܲܠܸܦ ܐܲܓܼܪܝ ܥܣܲܪ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܲܒ݂ܐܸܫ ܠܝܼ. 8 ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܩܪܵܚܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܓܼܪܵܟ: ܝܵܠܕܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܵܢܵܐ ܩܪܵܚܹܐ: ܘܐܸܢ ܢܹܐܡܲܪ ܕܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܓܼܪܵܟ: ܝܵܠܕܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܵܢܵܐ ܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ. 9 ܘܲܦܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟܹܝܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝܼ. 10 ܘܲܒ݂ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܵܡܵܐ ܥܵܢܵܐ: ܐܵܪܝܼܡܹܬܼ ܥܲܝܢܲܝ ܘܲܚܙܹܝܬܼ ܒܚܸܠܡܵܐ: ܘܗܵܐ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܣܵܠܩܝܼܢ ܥܲܠ ܥܵܢܵܐ: ܩܪܵܚܹܐ: ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ: ܘܒ݂ܵܪܕܹܐ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ: ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 12 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ: ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܲܝܟ ܘܲܚܙܝܼ ܟܠ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܕܣܵܠܩܝܼܢ ܥܲܠ ܥܵܢܵܐ: ܩܪܵܚܹܐ: ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝܹܐ: ܘܒ݂ܵܪܕܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܹܝܬܼ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ. 13 ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܕܲܡܫܲܚܬܿ ܠܝܼ ܬܲܡܵܢ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ: ܘܲܢܕܲܪܬܿ ܠܝܼ ܬܲܡܵܢ ܢܸܕ݂ܪܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܩܘܼܡ ܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܗܦܘܿܟ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬܼܵܘܠܕ݂ܵܬܼܵܟ. 14 ܘܲܥܢܲܝ ܪܵܚܹܝܠ ܘܠܲܝܵܐ ܘܐܵܡܪܵܢ ܠܹܗ: ܬܘܼܒ݂ ܠܝܲܬܿܠܲܢ ܡܢܵܬܼܵܐ ܘܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܢ. 15 ܗܵܐ ܐܲܝܟ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܬܼܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܵܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܒܿܢܲܢ ܘܐܵܦ ܐܸܟܲܠ ܟܸܣܦܲܢ. 16 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܦܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܕܝܼܠܲܢ ܗ̄ܘܼ ܘܕܲܒ݂ܢܲܝܢ: ܘܗܵܫܵܐ ܟܠ ܕܐܵܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥܒܸܕ݂. 17 ܘܩܵܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܫܩܲܠ ܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܢܸܫܵܘܗܝ ܥܲܠ ܓܲܡܠܹ̈ܐ. 18 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܟܠܵܗܿ ܒܥܝܼܪܹܗ ܘܟ݂ܠܹܗܿ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܲܩܢܵܐ ܒܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 19 ܘܠܵܒ݂ܵܢ ܐܸܙܲܠ ܠܡܸܓܲܙ ܥܵܢܹܗ: ܘܓܸܢܒܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܿ. 20 ܘܲܓܼܢܲܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܸܒܹܿܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܕܐܵܙܹܠ. 21 ܘܲܥܪܲܩ ܗܘܼ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܘܩܵܡ ܘܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܣܵܡ ܐܲܦܵܘܗܝ ܠܛܘܼܪ ܓܸܠܥܵܕ݂. 22 ܘܐܸܬܼܐܡܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܕܲܥܪܲܩ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂. 23 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܐܲܚܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܪܕܲܦ ܒܵܬܼܪܹܗ ܡܲܪܕܸܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܐܲܕ݂ܪܟܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂. 24 ܘܐܸܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܙܕܲܗܲܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ. 25 ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܵܥܩܘܿܒ݂: ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܩܲܫ ܡܲܫܟܿܢܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܘܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܫܪܝܼ ܐܲܚܵܘܗܝ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬܼ ܠܵܟ݂ ܕܲܓܼܢܲܒ݂ܬܿ ܠܲܒ݂ܢܲܝ: ܘܲܕ݂ܒܲܪܬܿ ܠܲܒ݂ܢܵܬܼܝ ܐܲܝܟ ܫܒ݂ܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ. 27 ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܿܛܲܫܝܼܬܿ ܠܡܸܥܪܲܩ: ܘܐܸܬܼܓܿܢܸܒ݂ܬܿ ܡܹܢܝ ܘܠܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܢܝ: ܫܲܕܲܪܬܵܟ݂ ܕܹܝܢ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܲܙܡܵܪܵܐ: ܘܲܒ݂ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܦܠܲܓܹ̈ܐ. 28 ܘܠܵܐ ܫܒܲܩܬܵܢܝ ܠܲܡܢܲܫܵܩܘܼ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܘܠܲܒ݂ܢܵܬܼܝ: ܗܵܫܵܐ ܐܲܣܟܸܿܠܬܿ ܒܡܸܕܸܡ ܕܲܥܒܲܕܿܬܿ. 29 ܡܵܛܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ ܕܐܸܥܒܸܿܕ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܒܪܲܡܫܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ: ܐܸܙܕܲܗܲܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ. 30 ܘܗܵܫܵܐ ܡܹܐܙܲܠ ܐܵܙܹܠ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܬܼܪܲܓܼܪܵܓܼܘܼ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼܬܿ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܠܡܵܢܵܐ ܓܢܲܒ݂ܬ ܐܲܠܵܗܲܝ̈. 31 ܘܲܥܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܕܸܚܠܹܬܼ ܘܐܸܡܲܪ݂ܬܿ ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܸܕܸܒܲܪ ܒܢܵܬܼܵܟ݂ ܡܹܢܝ. 32 ܠܘܵܬܼ ܡܿܢ ܕܢܸܫܬܲܟ݂ܚܘܼܢ ܐܲܠܵܗܲܝܟ ܠܵܐ ܢܸܚܸܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܲܝܢ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܕܝܼܠܵܟ: ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܘܵܬܼܝ ܘܣܲܒ݂ ܠܵܟ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܪܵܚܹܝܠ ܓܸܢܒܲܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ. 33 ܘܥܲܠ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܘܲܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܐܲܡܗܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ: ܘܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܘܥܲܠ ܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܪܵܚܹܝܠ. 34 ܘܪܵܚܹܝܠ ܢܸܣܒܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܣܵܡܲܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܥܒ݂ܝܼܛܵܐ ܕܓܲܡܠܵܐ: ܘܝܸܬܼܒܲܬܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܡܵܫ ܠܵܒ݂ܵܢ ܟܠܹܗ ܡܲܫܟܿܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ. 35 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܵܐ ܢܸܬܼܒܿܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝ ܡܵܪܝ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܩܵܡ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܠܝܼ ܕܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܒ݂ܨܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܨܲܠܡܹ̈ܐ. 36 ܘܐܸܬܼܒܿܐܸܫ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܢܨܵܐ ܥܲܡ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܘܲܥܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܠܵܒ݂ܵܢ: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܼܝ ܘܡܵܢܵܘ ܣܘܼܪܚܵܢܝ ܕܲܪܕܲܦܬܿ ܒܵܬܲܪܝ. 37 ܗܵܐ ܡܵܫܬܿ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܢܲܝ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܲܝ ܒܲܝܬܵܟ: ܣܝܼܡ ܗܵܪܟܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܲܝ ܘܐܲܚܲܝܟ: ܘܢܲܟܿܣܘܼܢ ܒܹܝܬܼ ܬܪܲܝܢ. 38 ܗܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ: ܢܩܵܘܵܬܼܵܟ݂ ܘܥܸܙܲܝܟ ܠܵܐ ܓܲܝܸܙ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܵܢܵܟ݂ ܠܵܐ ܐܸܟ݂ܠܹܬܼ. 39 ܘܕܲܬܼܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼܬܼ ܠܵܟ: ܐܸܢܵܐ ܡܢܲܛܲܪ ܗ̄ܘܹܝܬܼ ܠܵܗܿ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ ܬܵܒܲܥ ܗ̄ܘܲܝܬܿ ܠܵܗ: ܕܡܸܬܼܓܿܢܸܒ݂ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܕ݂ܡܸܬܼܓܿܢܸܒ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ. 40 ܗܘܹܝܬܼ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܐܲܟ݂ܠܲܢܝ ܫܵܘܒܵܐ: ܘܲܓܼܠܝܼܕ݂ܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܦܸܪܕܲܬܼ ܫܸܢܲܬܼܝ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ. 41 ܗܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܠܝܼ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܒܲܝܬܵܟ: ܦܸܠܚܹܬܼ ܠܵܟ݂ ܐܲܒܲܪܥܸܣܪܹܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܼܵܟ: ܘܫܸܬܼ ܫܢܝܼܢ ܒܥܵܢܵܟ: ܘܚܲܠܸܦܬܿ ܐܲܓܼܪܝ ܥܣܲܪ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ. 42 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܝ: ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܘܕܸܚܠܬܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܩܵܡ ܠܝܼ: ܗܵܫܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘܲܝܬܿ ܠܝܼ: ܥܲܡܠܝ ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ ܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܟܿܣܵܟ݂ ܒܪܲܡܫܵܐ. 43 ܘܲܥܢܵܐ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܒܢܵܬܼܵܐ ܒܢܵܬܼܝ: ܘܲܒ݂ܢܲܝܵܐ ܒܢܲܝ: ܘܥܵܢܵܐ ܥܵܢ̈ܝ: ܘܟ݂ܠ ܕܚܵܙܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ: ܘܠܲܒ݂ܢܵܬܼܝ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ ܠܗܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܐܵܘ ܠܲܒ݂ܢܲܝܗܹܝܢ ܕܝܼܠܸܕ݂. 44 ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܢܩܝܼܡ ܩܝܵܡܵܐ ܐܸܢܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܣܵܗܕܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ. 45 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡܹܗ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ. 46 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܐܲܚܵܘܗܝ: ܠܲܩܸܛܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܝܲܓܼܪܵܐ: ܘܐܸܟܲܠܘ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܝܲܓܼܪܵܐ. 47 ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܵܒ݂ܵܢ ܝܲܓܼܪܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܵܐ: ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܩܪܵܝܗܝ ܓܸܠܥܵܕ݂. 48 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ: ܝܲܓܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܣܵܗܹܕ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܓܸܠܥܵܕ݂. 49 ܘܕ݂ܵܘܩܵܐ: ܕܐܸܡܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܦܲܪܫܝܼܢܲܢ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܚܘܼܗܝ. 50 ܐܸܢ ܬܨܲܥܲܪ ܠܲܒ݂ܢܵܬܼܝ: ܘܐܸܢ ܬܸܣܲܒ݂ ܢܸܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܢܵܬܼܝ: ܠܲܝܬܿ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܡܲܢ: ܚܙܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܗܹܕ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ. 51 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܗܵܐ ܝܲܓܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܩܝܼܡܹܬܼ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ. 52 ܣܵܗܸܕ݂ ܝܲܓܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܣܵܗܕܵܐ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܥܒܲܪ ܥܠܲܝܟ ܝܲܓܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܥܠܲܝ ܝܲܓܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ. 53 ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܢܵܚܘܿܪ ܢܕ݂ܘܼܢ ܒܲܝܢܵܬܲܢ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ: ܘܝܼܡܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܐܝܼܣܚܵܩ. 54 ܘܕܲܒܲܚ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܬܼܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܐܲܚܵܘܗܝ ܠܡܹܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܐܸܟܲܠܘ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒ݂ܵܬܼܘ ܒܛܘܼܪܵܐ. 55 ܘܩܲܕܸܿܡ ܠܵܒ݂ܵܢ ܒܫܲܦܪܵܐ: ܘܢܲܫܸܩ ܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܘܠܲܒ݂ܢܵܬܹܗ: ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܗܦܲܟ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܬܼܪܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܒ

1 ܘܐܵܦ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܸܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܲܦܓܲܥܘ ܒܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܚܢܝܼܡ. 3 ܘܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܿܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ: ܠܚܲܩܠܵܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡ. 4 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܡܵܪܝ ܥܹܣܘܿ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܥܲܡ ܠܵܒ݂ܵܢ ܥܸܡܪܹܬܼ: ܘܐܵܘܚܪܹܬܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 5 ܘܲܗܘܵܘ ܠܝܼ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ: ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܘܥܲܒ݂̈ܕܹܐ: ܘܐܲܡ̈ܗܵܬܼܵܐ: ܘܫܲܕܪܲܬܼ ܠܲܡܚܵܘܝܘܼ ܠܡܵܪܝ ܕܐܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟ. 6 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܿܐ ܠܘܵܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܐܸܙܲܠܢ ܠܘܵܬܼ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܟ: ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘܼ ܐܵܬܹܐ ܠܐܘܼܪܥܵܟ: ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܓܲܒ݂ܪܝܼܢ ܥܲܡܹܗ. 7 ܘܲܕ݂ܚܸܠ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܥܵܩܲܬܼ ܠܹܗ ܛܵܒ݂: ܘܦܲܠܸܓܼ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܥܵܢܵܐ : ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܠܬܲܪܬܹܿܝܢ ܡܲܫܪܝܼܢ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܸܢ ܢܹܐܬܸܐ ܥܹܣܘܿ ܐܵܚܝ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܘܢܸܚܪܒ݂ܝܼܗܿ: ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܫܬܲܚܪܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܛܵܐ. 9 ܘܨܲܠܝܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ: ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܝ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܗܦܘܿܟ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝܟ: ܘܲܠܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܵܟ: ܘܐܲܛܐܸܒ݂ ܠܵܟ. 10 ܒܨܼܝܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܲܝܒܿܘܵܬܼܵܟ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿ ܥܲܡ ܥܲܒ݂ܕܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܚܘܼܛܪܝ ܥܸܒ݂ܪܹܬܼ ܝܘܿܪܕܿܢܵܢ ܗܵܢܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܗܘܹܝܬܼ ܠܬܲܪܬܹܿܝܢ ܡܲܫܪܝܼܢ. 11 ܦܲܨܲܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܕܥܹܣܘܿ ܐܵܚܝ: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܵܚܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܘܢܸܡܚܹܝܢܝ: ܐܸܡܵܐ ܥܲܡ ܒܢܹܝܗ. 12 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܡܲܪܬ ܕܡܲܛܐܵܒ݂ܘܼ ܐܲܛܐܸܒ݂ ܠܵܟ: ܘܐܸܥܒܸܿܕ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܢܸܐ ܡ̣ܢ ܣܘܿܓܹܐܗ. 13 ܘܒ݂ܵܬܼ ܬܲܡܵܢ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ. 14 ܥܸܙܹ̈ܐ ܡܵܐܬܹܿܝܢ: ܘܬܲܝܫܹ̈ܐ ܥܸܣܪܝܼܢ: ܢܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܡܵܐܬܹܿܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܸܣܪܝܼܢ. 15 ܓܲܡܠܹ̈ܐ ܡܲܝܢܩܵܬܼܵܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝܗܹܝܢ ܬܠܵܬܼܝܼܢ: ܬܵܘܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ: ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ ܥܸܣܪܵܐ: ܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܥܝܼܠܹ̈ܐ ܥܸܣܪܵܐ. 16 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ: ܓܙܵܪܵܐ ܓܙܵܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ: ܥܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܲܪܘܲܚܬܼܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܒܹܝܬܼ ܓܙܵܪܵܐ ܠܲܓܼܙܵܪܵܐ. 17 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܠܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܕܟܲܕ ܢܸܦ̮ܓܲܥ ܒܵܟ݂ ܥܹܣܘܿ ܐܵܚܝ: ܘܲܢܫܲܐܠܵܟ݂ ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ: ܕܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܲܕ݂ܡܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 18 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܠܡܵܪܝ ܥܹܣܘܿ: ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘܼ ܐܵܬܹܐ ܒܲܬܼܪܲܢ. 19 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܠܬܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܟ݂ܠ ܕܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܒܵܬܲܪ ܓܙܵܪܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܐܲܝܟ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܥܹܣܘܿ ܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܬܿܘܼܢܵܝܗܝ. 20 ܘܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܹܗ: ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܬܼܪܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܕܐܲܢܝܼܚ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܒܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܐܵܙܸܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘܗܝ: ܟܒܲܪ ܢܸܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܲܝ. 21 ܘܲܥܒܲܪ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܗܘܼ ܒܵܬܼ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ. 22 ܘܩܲܕܸܿܡ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܢܸܫܵܘܗܝ ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܐܲܡܗܵܬܹܗ: ܘܲܚܕܲܥܣܲܪ ܒܢܵܘܗܝ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܝܵܒ݂ܵܩ. 23 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܢܲܚܠܵܐ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. 24 ܘܦܵܫ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܣܠܸܩ ܫܲܦܪܵܐ. 25 ܘܲܚܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܨܸܐ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܩܪܸܒ݂ ܠܲܚܪܘܿܬܹܗ: ܘܲܫܢܵܬܼ ܚܪܘܿܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡܹܗ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܫܲܕܲܪܲܝܢܝ ܡܸܛܠ ܕܲܣܠܸܩ ܫܲܦܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܹܫܲܕܪܲܟ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܪܸܟ݂ܬܵܢܝ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܫܡܵܟ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܝܲܥܩܘܿܒ݂. 28 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܪܸܐ ܬܘܼܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܸܠܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܬܲܪܲܪܬܿ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܘܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܐܸܬܼܡܨܝܼܬ ܚܲܝܠܵܐ. 29 ܘܫܲܐܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܚܵܘܵܢܝ ܫܡܵܟ: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܫܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܫܹܡܝ: ܘܒܲܪܟܹܗ ܬܲܡܵܢ. 30 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܦܢܘܼܐܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܲܦܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܝܼܢ: ܘܐܸܬܼܦܲܨܝܲܬܼ ܢܲܦ̮ܫܝ. 31 ܘܕܸܢܚܲܬܼ ܠܹܗ ܫܸܡܫܵܐ ܟܲܕ݂ ܥܒܲܪ ܠܲܦܢܘܼܐܝܹܠ: ܘܗܘܼ ܡܲܣܡܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܚܪܘܿܬܹܗ. 32 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܓܝܵܕ݂ܵܐ ܕܓܸܢܫܝܵܐ ܕܒܲܚܪܘܿܬܼܵܐ ܕܥܲܛܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܩܪܸܒ݂ ܠܲܚܪܘܿܬܼܵܐ ܕܥܲܛܡܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܓܸܢܫܝܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܓ

1 ܘܐܲܪܝܼܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܥܹܣܘܿ ܐܵܬܹܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝܼܢ: ܘܦܲܠܸܓܼ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܠܲܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ: ܘܥܲܠ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܐܲܡܗܵܬܼܵܐ. 2 ܘܐܲܥܒܲܪ ܠܐܲܡܗܵܬܼܵܐ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝܗܹܝܢ ܩܲܕ݂ܡܵܐܝܑܬܼ: ܘܲܠܠܲܝܵܐ ܘܠܲܒ݂ܢܹܝܗ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ: ܘܲܠܪܵܚܹܝܠ ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܒܚܲܪܬܼܵܐ. 3 ܘܗܘܼ ܥܒܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒ݂ ܠܘܵܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ. 4 ܘܲܪܗܸܛ ܥܹܣܘܿ ܠܐܘܼܪܥܹܗ: ܘܥܲܦܩܹܗ ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܘܢܲܫܩܹܗ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܘ. 5 ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܹܣܘܿ ܥܲܝܢܵܘܗܝ: ܘܲܚܙܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܒ݂ܕܵܟ. 6 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܐܲܡܗܵܬܼܵܐ ܗܸܢܹܝܢ ܘܲܒ݂ܢܲܝܗܹܝܢ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ. 7 ܘܩܸܪܒܲܬܼ ܐܵܦ ܠܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢܹܝܗ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܩܸܪܒܲܬܼ ܐܵܦ ܪܵܚܹܝܠ ܘܝܵܘܣܸܦ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܥܹܣܘܿ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܦܸܓܼܥܲܬܼ ܒܝܼ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ ܡܵܪܝ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܥܹܣܘܿ: ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܘܣܲܓܿܝܼ ܠܝܼ: ܐܵܚܝ ܩܲܕܵܐ ܕܝܼܠܵܟ. 10 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܸܢ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟ: ܣܲܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܚܙܹܝܬܼ ܐܲܦܲܝܟ: ܐܲܝܟ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܘܐܸܨܛܒ݂ܝܼܬܿ ܒܝܼ. 11 ܣܲܒ݂ ܒܘܼܪܟܵܬܼܝ ܕܐܲܝܬܿܝܼܬܼ ܠܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܟܠ: ܘܐܲܠܨܹܗ ܘܩܲܒܸܿܠ. 12 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܹܣܘܿ: ܢܸܫܩܘܿܠ ܘܢܹܐܙܲܠ: ܘܐܹܙܲܠ ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܟ. 13 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܡܵܪܝ ܝܵܕܲܥ ܕܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܛܠܹܝܢ: ܘܥܵܢܵܐ ܘܬܼܵܘܪܹ̈ܐ ܡܲܝܢ̈ܩܵܢ ܥܠܲܝ: ܘܐܸܢ ܪܵܕܹܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ: ܡܲܝܬܵܐ ܟܠܵܗܿ ܥܵܢܵܐ. 14 ܢܸܥܒܲܪ ܡܵܪܝ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܒ݂ܕܹܿܗ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܗܲܠܸܟ ܪܲܟܿܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬܼ: ܠܲܪܓܸܠ ܥܒ݂ܵܕܿܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܠܲܪܓܸܠ ܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܬܹܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝ ܠܣܵܥܝܼܪ. 15 ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܥܹܣܘܿ: ܐܸܫܒܿܘܿܩ ܠܘܵܬܼܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܝܼ: ܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝ. 16 ܘܲܗܦܲܟ ܥܹܣܘܿ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܠܣܵܥܝܼܪ. 17 ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܩܲܠ ܠܣܵܟ݂ܘܼܬܼ: ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܠܲܒ݂ܥܝܼܪܹܗ ܥܒܲܕ݂ ܡܛܲܠܠܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܣܵܟ݂ܘܼܬܼ. 18 ܘܐܸܬܼܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܫܵܠܝܼܡ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܘܲܫܪܵܐ ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܗ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ. 19 ܘܲܙܒܲܢ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܚܡܘܿܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ ܒܡܵܐܐ ܢܩܵܘܵܢ. 20 ܘܲܢܩܲܫ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟܿܢܹܗ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܕ

1 ܘܢܸܦܩܲܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܪܲܬܼ ܠܲܝܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܠܡܸܚܙܵܐ ܒܢܵܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ. 2 ܘܲܚܙܵܗ ܫܟܹܝܡ ܒܲܪ ܚܡܘܿܪ ܚܵܘܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܕܲܒ݂ܪܵܗܿ ܘܲܕ݂ܡܸܟ ܥܲܡܵܗ ܘܨܲܥܪܵܗܿ. 3 ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܢܵܐ ܒܪܲܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܪܲܚܡܵܗܿ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܠܵܐ ܒܠܸܒܵܗܿ ܕܲܛܠܝܼܬܼܵܐ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܫܟܹܝܡ ܠܲܚܡܘܿܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܣܲܒ݂ ܠܝܼ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 5 ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܡܲܥ ܕܛܲܡܲܐܘܼ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܒܲܪܬܹܗ: ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡ ܒܥܝܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܫܬܸܩ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬܼܵܘ. 6 ܘܲܢܦܲܩ ܚܡܘܿܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܠܘܵܬ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܹܗ. 7 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܸܬܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥܘ ܟܸܪܝܲܬܼ ܠܗܘܿܢ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܬܼܒܿܐܸܫ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒ݂: ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܨܲܥܲܪܘ ܠܒܲܪܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܒܸܕ݂. 8 ܘܡܲܠܸܠ ܚܡܘܿܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܫܟܹܝܡ ܒܹܪܝ ܨܒ݂ܵܬܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܒܲܪܬܼܟ݂ܘܿܢ: ܗܲܒ݂ܘܼܗܿ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 9 ܘܐܸܬܼܚܲܬܲܢܘ ܥܲܡܵܢ: ܒܢܵܬܼܟ݂ܘܿܢ ܗܵܒ݂ܘ ܠܲܢ: ܘܲܒ݂ܢܵܬܲܢ ܣܲܒ݂ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ. 10 ܘܥܲܡܲܢ ܬܸܒ݂ܘ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܘܿܢ: ܬܸܒ݂ܘ ܘܐܸܬܿܬܲܓܲܪܘ ܘܝܼܪܸܬܼܘ ܒܵܗ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܫܟܹܝܡ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗ ܘܠܲܐܚܹܝܗ: ܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܝܼ ܐܸܬܸܿܠ. 12 ܐܲܣܓܵܘ ܥܠܲܝ ܛܵܒ݂ ܡܲܗܪܵܐ ܘܡܵܘܗܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܝܼ: ܘܗܲܒ݂ܘ ܠܝܼ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ. 13 ܘܲܥܢܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܫܟܹܝܡ ܘܠܲܚܡܘܿܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܥܲܠ ܕܛܲܡܲܐܘ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܚܵܬܼܗܘܿܢ. 14 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܡܸܬܲܠ ܚܵܬܲܢ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܘܼܪܠܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܚܸܣܕܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܲܢ. 15 ܒܪܲܡ ܒܗܵܕܹܐ ܢܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܗܘܼ ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬܲܢ: ܘܬܸܓܼܙܪܘܼܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܚܢܲܢ ܓܙܝܼܪܝܼܢ. 16 ܢܸܬܸܿܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܢܵܬܲܢ: ܘܲܒ݂ܢܵܬܼܟ݂ܘܿܢ ܢܸܣܲܒ݂ ܠܲܢ: ܘܢܸܬܸܿܒ݂ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂. 17 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫܡܥܘܼܢܲܢ ܠܡܸܓܼܙܲܪ: ܢܸܕ݂ܒܲܪ ܒܲܪܬܲܢ ܘܢܹܐܙܲܠ. 18 ܘܲܫܦܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܥܲܝܢܲܝ ܚܡܘܿܪ ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ ܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ. 19 ܘܠܵܐ ܫܵܘܚܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܠܡܸܥܒܿܕ݂ܵܗ ܠܲܥܒ݂ܝܼܕܿܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܨܛܒ݂ܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܒܒܲܪܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܗܘܼ ܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 20 ܘܐܸܬܼܵܐ ܚܡܘܿܪ ܘܲܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܡܲܠܸܠܘ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܗܘܿܢ. 21 ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܵܠܡܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܵܢ: ܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܢܸܬܿܬܲܓܿܪܘܼܢ ܒܵܗ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܐ ܪܘܲܚܬܼܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܒܢܵܬܼܗܘܿܢ ܢܸܣܲܒ݂ ܠܲܢ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܲܢ ܢܸܬܸܿܠ ܠܗܘܿܢ. 22 ܒܪܲܡ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣܝܼܢ ܠܲܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܥܲܡܵܢ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂: ܡܵܐ ܕܲܓܼܙܲܪܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܓܙܝܼܪܝܼܢ. 23 ܘܢܸܟ݂ܣܲܝܗܘܿܢ ܘܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝܼܪܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܪܲܡ ܢܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܥܲܡܵܢ. 24 ܘܲܫܡܲܥܘ ܡ̣ܢ ܫܟܹܝܡ ܘܡ̣ܢ ܚܡܘܿܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܟܠ ܢܲܦܩܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ: ܘܲܓܼܙܲܪܘ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܟܠ ܢܲܦܩܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ: 25 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܣܲܢܘ ܟܹܐܒܲܝܗܘܿܢ: ܢܣܲܒ݂ܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܵܘܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܠܹܘܝܼ ܐܲܚܝܹܗ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܓܒܲܪ ܚܲܪܒܹܿܗ: ܘܥܲܠܘ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܩܲܛܠܸܘ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ. 26 ܘܠܲܚܡܘܿܪ ܘܠܲܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ ܩܛܲܠܘ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܕܲܒ݂ܪܘܼܗܿ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܚܵܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܹܬܼ ܫܟܹܝܡ: ܘܲܢܦܲܩܘ. 27 ܘܲܒ݂ܢܲܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܲܠܘ ܥܲܠ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ: ܘܒܲܙܘ ܠܲܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܕܛܲܡܲܐܘ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܚܵܬܼܗܘܿܢ. 28 ܘܥܵܢܗܘܿܢ: ܘܬܼܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܚܸܡܪ̈ܗܘܿܢ ܕܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܘܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܪܘ. 29 ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܸܟ݂ܣܲܝܗܘܿܢ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܝܼܩܲܪܬܿܗܘܿܢ: ܘܲܠܢܸܫܲܝܗܘܿܢ ܫܒ݂ܵܘ: ܘܒܲܙܘ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ. 30 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܘܲܠܠܹܘܝܼ: ܐܲܗܪܬܿܘܼܢܵܢܝ: ܕܬܲܒ݂ܐܫܘܼܢ ܠܝܼ ܒܹܝܬܼ ܥܵܡܘܼܪܹ̈ܝܗ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܒܹܝܬܼ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬܼ ܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܥܠܲܝ ܘܡܵܚܹܝܢ ܠܝܼ: ܘܐܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܢܵܐ ܘܒܲܝܬܿܝ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܐܲܝܟ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܥܒܸܕ݂ ܠܚܵܬܲܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܗ

1 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܩܘܼܡ ܣܲܩ ܠܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܘܬܸܒ݂ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܐܹܝܠ ܕܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܲܝܟ: ܟܲܕ݂ ܥܵܪܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܟ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܥܲܡܹܗ: ܐܲܥܒܲܪܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܬܿܕܲܟܵܘ: ܘܚܲܠܸܦܘ ܢܲܚܬܲܝܟܿܘܿܢ. 3 ܘܩܘܼܡܘ ܢܸܣܲܩ ܠܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܐܸܥܒܸܿܕ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܥܢܵܢܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܝ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܥܲܡܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܙܹܠ̄ܬܼ. 4 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܘ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܩܕ݂ܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܐܕ݂ܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܛܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܬܚܹܝܬܼ ܒܸܛܡܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܫܟܹܝܡ. 5 ܘܲܫܩܲܠܘ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܕܸܚܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܒܲܚܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܲܐ ܪܕܲܦܘ ܒܵܬܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܒܢܵܘܗܝ. 6 ܘܐܸܬܼܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܠܘܼܙ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܗܘܼ ܘܟ݂ܠܹܗܿ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗܿ. 7 ܘܲܒ݂ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕ݂ ܥܵܪܹܩ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܹܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ. 8 ܘܡܝܼܬܲܬܼ ܕܸܒ݂ܘܿܪܵܐ ܡܲܝܢܲܩܬܼܵܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ: ܘܐܸܬܼܩܲܒ݂ܪܲܬܼ ܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܬܚܹܝܬܼ ܒܲܛܡܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܒܸܛܡܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܟ݂ܵܬܼܵܐ. 9 ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܬܘܼܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܘܒܲܪܟܹܗ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܪܸܐ ܬܘܼܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܡܵܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܒܲܪ ܘܲܣܓܼܝܼ: ܥܲܡܵܐ ܘܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܢܸܦܩܘܼܢ. 12 ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܝܼܬܼ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܠܐܝܼܣܚܵܩ: ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ: ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝܼܗܿ ܐܲܪܥܵܐ. 13 ܘܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ. 14 ܘܐܲܩܝܼܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ: ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ: ܘܢܲܩܝܼ ܥܠܹܝܗ ܢܘܼܩܵܝܵܐ: ܘܲܢܣܲܟ ܥܠܹܝܗܿ ܡܸܫܚܵܐ. 15 ܘܲܩܪܐܵ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܡܹܗܿ ܕܐܲܬܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܬܲܡܵܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ. 16 ܘܲܫܩܲܠ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ: ܘܲܪܕ݂ܵܐ ܬܘܼܒ݂ ܐܲܝܟ ܡܲܪܕܹܐ ܦܲܪܣܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܠܡܸܥܲܠ ܠܐܲܦܪܵܬܼ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ: ܘܚܸܣܢܲܬܼ ܟܲܕ݂ ܝܵܠܕܵܐ. 17 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܚܸܣܢܲܬܼ: ܐܸܡܪܲܬܼ ܠܵܗ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܒܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܹܟ݂ܝ. 18 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܢܲܦܩܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܗ ܘܡܵܝܬܵܐ: ܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܒܲܪ ܟܹܐܒܲܝ̈: ܘܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܩܪܵܝܗܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 19 ܘܡܝܼܬܲܬܼ ܪܵܚܹܝܠ: ܘܐܸܬܼܩܲܒ݂ܪܲܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܦܪܲܬܼ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܒܹܝܬܼ ܠܚܸܡ. 20 ܘܐܲܩܝܼܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܥܲܠ ܩܲܒ݂ܪܵܗ ܕܪܵܚܹܝܠ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܩܵܝܹܡܬܼܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܵܚܹܝܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 21 ܘܲܫܩܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܢܩܲܫ ܡܲܫܟܿܢܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܠܡܲܓܼܕܠܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ. 22 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܪܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ: ܐܸܙܲܠ ܪܘܼܒܹܝܠ ܘܲܫܟܸܒ݂ ܥܲܠ ܒܲܠܗܵܐ: ܕܪܘܼܟ݂ܬܹܿܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܲܫܡܲܥ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 23 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܵܘܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܒܢܹܝܗܿ ܕܠܲܝܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܠܹܘܝܼ: ܘܲܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܘܲܙܒ݂ܘܼܠܘܼܢ. 24 ܘܲܒ݂ܢܹܝܗ ܕܪܵܚܹܝܠ: ܝܵܘܣܸܦ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 25 ܘܲܒ݂ܢܹܝܗ ܕܒܲܠܗܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ ܕܪܵܚܹܝܠ: ܕܵܢ: ܘܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ. 26 ܘܲܒ݂ܢܹܝܗ ܕܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬܼܵܗ ܕܠܲܝܵܐ: ܓܵܕ݂: ܘܐܵܫܝܼܪ: ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ. 27 ܘܐܸܬܼܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܡܲܡܪܹܐ ܩܘܼܪܝܲܬܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܚܸܒ݂ܪܘܼܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܕܲܥܡܲܪ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ. 28 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘܡܵܘܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ: ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܵܢܐܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. 29 ܘܐܸܬܼܟܿܪܲܗ ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܡܝܼܬܼ: ܘܐܸܬܼܟܿܢܸܫ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܹܗ: ܣܐܸܒ݂ ܘܲܣܒܲܥ ܝܵܘܡܵܬܹܗ: ܘܩܲܒ݂ܪܘܼܗܝ ܥܹܣܘܿ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܢܵܘܗܝ: ܒܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܘ

1 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܥܹܣܘܿ ܗܘ̤ܝܘܼ ܐܵܕ݂ܘܿܡ. 2 ܥܹܣܘܿ ܢܣܲܒ݂ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܟܢܲܥܢ: ܠܥܲܕܵܐ ܒܪܲܬܼ ܐܲܠܘܿܢ ܚܹܬܼܵܝܵܐ: ܘܠܲܐܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ ܒܪܲܬܼ ܥܲܢܵܐ ܒܲܪ ܨܸܒ݂ܥܘܿܢ ܚܵܘܵܝܵܐ. 3 ܘܲܠܒܸܣܡܲܬܼ ܒܪܲܬܼ ܐܝܼܫܡܵܥܹܝܠ: ܚܵܬܹܗ ܕܲܢܒ݂ܝܼܘܼܬܼ. 4 ܘܝܲܠܕܲܬܼ ܥܲܕܵܐ ܠܥܹܣܘܿ: ܠܐܹܠܝܼܦܲܙ: ܘܒܸܣܡܲܬܼ ܝܸܠܕܲܬܼ ܠܲܪܥܘܼܐܹܝܠ. 5 ܘܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ ܝܸܠܕܲܬ ܠܝܲܥܘܿܫ: ܘܠܝܲܥܠܲܢ: ܘܲܠܩܘܼܪܚ: ܗܵܠܝܹܢ ܒܢܵܘܗܝ ܕܥܹܣܘܿ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 6 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܹܣܘܿ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܘܗܝ: ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܹܗ: ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܹܿܗ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝܼܪܹܗ ܘܟ݂ܠܹܗܿ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܲܩܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܚܘܼܗܝ. 7 ܡܸܛܠ ܕܣܲܓܿܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܘܦܝܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. 8 ܘܝܼܬܸܒ݂ ܥܹܣܘܿ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ: ܥܹܣܘܿ ܗܘܼܝܘܼ ܐܵܕ݂ܘܿܡ. 9 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ: ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ. 10 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܥܹܣܘܿ: ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܒܲܪ ܥܲܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܘܲܪܥܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܒܸܣܡܲܬܼ: ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ. 11 ܘܲܗܘܵܘ ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܹܠܝܼܦܵܙ: ܬܲܝܡܵܢ ܘܐܘܿܡܵܪ: ܘܨܲܦܘܿ: ܘܓܲܥܬܲܡ: ܘܩܲܢ̄ܙ. 12 ܘܬܲܡܢܲܥ ܗܘܵܬܼ ܕܪܘܼܟ݂ܬܹܿܐ ܠܐܹܠܝܼܦܵܙ ܒܲܪ ܥܹܣܘܿ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܐܹܠܝܼܦܵܙ ܠܲܥܡܵܠܹܝܩ: ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹܝܗ ܕܥܲܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ. 13 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܪܥܘܼܐܹܝܠ: ܢܵܚܵܬܼ: ܘܙܲܪܚ: ܘܫܲܡܵܐ: ܘܡܲܙܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܣܡܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ. 14 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ: ܒܲܪܬܼ ܥܲܢܵܐ ܒܲܪ ܨܸܒ݂ܥܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܥܹܣܘܿ ܠܝܲܥܘܿܫ: ܘܲܠܝܲܥܠܵܢ: ܘܲܠܩܘܿܪܚ. 15 ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܲܒ݂̈ܢܲܝ ܥܹܣܘܿ: ܒܢܲܝ ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܪܲܒܵܐ ܬܲܝܡܵܢ: ܪܲܒܵܐ ܐܘܿܡܵܪ: ܪܲܒܵܐ ܨܲܦܘܿ: ܪܲܒܵܐ ܩܲܢܙ. 16 ܪܲܒܵܐ ܓܲܥܬܵܡ: ܪܲܒܵܐ ܩܘܿܪܚ: ܪܲܒܵܐ ܥܡܵܠܹܝܩ: ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܹܠܝܼܦܵܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡ: ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹܝܗ ܕܥܲܕܵܐ. 17 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ ܪܥܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܥܹܣܘܿ: ܪܲܒܵܐ ܢܵܚܵܬܼ: ܪܲܒܵܐ ܙܲܪܚ: ܪܲܒܵܐ ܫܲܡܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܡܲܙܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܲܪܥܘܼܐܹܝܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡ: ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹܝܗ ܕܒܸܣܡܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ. 18 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ ܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ: ܪܲܒܵܐ ܝܲܥܘܿܫ: ܪܲܒܵܐ ܝܲܥܠܵܢ: ܪܲܒܵܐ ܩܘܼܪܚ: ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ ܒܲܪܬܼ ܥܲܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܥܹܣܘܿ. 19 ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܹܣܘܿ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܼܪ̈ܒ݂ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܥܹܣܘܿ ܗܘܼܝܘܼ ܐܵܕ݂ܘܿܡ. 20 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܣܵܥܝܼܪ ܚܵܘܪܵ̈ܝܹܐ ܝܲܬܼܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܘܛܵܢ: ܘܫܘܿܒ݂ܵܠ: ܘܨܸܒ݂ܥܘܿܢ: ܘܥܲܢܵܐ. 21 ܘܕ݂ܝܼܫܘܿܢ: ܘܐܵܨܵܪ: ܘܕܲܝܫܵܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪܵ̈ܝܹܐ ܒ̈ܢܲܝ ܣܵܥܝܼܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡ. 22 ܘܲܗܘܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܠܵܘܛܵܢ: ܚܘܿܪܝܼ: ܘܗܘܿܡܵܡ: ܘܚܵܬܹܗ ܕܠܵܘܛܵܢ ܬܲܡܢܲܥ. 23 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܫܘܿܒ݂ܵܠ: ܥܲܠܘܵܢ: ܘܡܲܢܚܲܬܼ: ܘܥܘܿܒ݂ܵܠ: ܘܫܵܦܲܪ: ܘܐܘܿܝܵܡ. 24 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܨܸܒ݂ܥܘܿܢ: ܐܲܢܵܐ ܘܥܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܥܲܢܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܡܲܝܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ: ܟܲܕ݂ ܪܵܥܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܚܸܡܪ̈ܵܐ ܕܨܸܒ݂ܥܘܿܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 25 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܢܵܐ: ܕܝܼܫܘܿܢ ܘܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ. 26 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܕܝܼܫܘܿܢ: ܚܲܡܪܲܢ: ܘܐܲܫܒܲܢ: ܘܝܲܬܼܪܵܢ: ܘܟܲܪܵܢ. 27 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܵܨܵܪ: ܒܲܠܗܵܢ: ܘܙܲܥܘܿܢ: ܘܥܲܩܵܢ. 28 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܕܲܝܫܵܢ: ܥܘܼܨ: ܘܐܵܪܵܢ. 29 ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ: ܪܲܒܵܐ ܠܵܘܛܵܢ: ܪܲܒܵܐ ܫܘܼܒ݂ܵܠ: ܪܲܒܵܐ ܨܸܒ݂ܥܘܿܢ: ܪܲܒܵܐ ܥܲܢܵܐ. 30 ܪܲܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܢ: ܪܲܒܵܐ ܐܵܨܵܪ: ܪܲܒܵܐ ܕܵܝܫܲܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܠܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ. 31 ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܡܠܸܟ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡ: ܩܕ݂ܵܡ ܕܢܲܡܠܸܟ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 32 ܐܲܡܠܸܟ ܒܐܵܕ݂ܘܿܡ ܒܵܠܲܥ ܒܲܪ ܒܥܘܿܪ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܝܼܗܲܒ݂. 33 ܘܡܝܼܬܼ ܒܵܠܲܥ: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܝܘܼܒ݂ܵܒ݂ ܒܲܪ ܙܲܪܚ ܡ̣ܢ ܒܘܿܨܵܪ. 34 ܘܡܝܼܬܼ ܝܘܿܒ݂ܵܒ݂: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܚܫܘܿܡ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ. 35 ܘܡܝܼܬܼ ܚܫܘܿܡ: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܗܕ݂ܵܕ݂ ܒܲܪ ܒܕ݂ܵܕ݂ ܕܩܲܛܸܠ ܠܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܩܠܵܬܼܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ݂: ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ ܓܘܝܼܬܼ. 36 ܘܡܝܼܬܼ ܗܕ݂ܵܕ݂: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܣܲܡܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܣܪܩܵܐ. 37 ܘܡܝܼܬܼ ܣܲܡܠܵܐ: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܵܐܘܿܠ ܡ̣ܢ ܪܲܚܒܿܘܼܬܼ ܢܲܗܪܵܐ. 38 ܘܡܝܼܬܼ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܒܥܸܠܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܥܒܲܟܿܘܿܪ. 39 ܘܡܝܼܬܼ ܒܥܸܠܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܥܒܲܟܿܘܿܪ: ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬܼܪܹܗ ܗܕ݂ܵܕ݂: ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܹܗ ܦܵܥܘܿ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܡܲܗܛܒ݂ܵܐܹܝܠ ܒܲܪܬܼ ܡܲܛܪܝܼܕ݂ ܒܲܪ ܡܝܼܙܵܗܵܒ݂. 40 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܥܹܣܘܿ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܠܬܼܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܲܫܡܵܗܲܝܗܘܿܢ: ܪܲܒܵܐ ܬܲܡܢܲܥ: ܪܲܒܵܐ ܥܲܢܘܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼܬܼ. 41 ܪܲܒܵܐ ܐܲܗܠܝܼܒ݂ܵܡܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܐܹܝܠܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܦܝܼܢܘܿܢ. 42 ܪܲܒܵܐ ܩܲܢ̄ܙ: ܪܲܒܵܐ ܬܲܝܡܵܢ: ܪܲܒܵܐ ܡܲܒ݂ܨܲܪ. 43 ܪܲܒܵܐ ܡܲܓܼܕܿܝܼܠ: ܪܲܒܵܐ ܓܝܼܲܪܲܡ: ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܗܘ̤ܝܘܼ ܥܹܣܘܿ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܕܐܵܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܙ

1 ܘܝܼܬܸܒ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܡܪܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 2 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܫܒܲܥܸܣܪܹܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܪܵܥܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘܗܝ ܥܵܢܵܐ: ܘܗܘܼ ܪܵܒܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܠܗܵܐ ܘܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܙܲܠܦܵܐ ܢܸܫܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܝܵܘܣܸܦ ܛܸܒܿܗܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ. 3 ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܪܵܚܸܡ ܗ̄ܘܵܐ ܠܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܪ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܕܦܸ̈ܕ݂ܝܵܬܼܵܐ. 4 ܘܲܚܙܵܘ ܐܲܚܵܘܗܝ ܕܠܹܗ ܪܵܚܸܡ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܲܣܢܵܐܘܼܗܝ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ. 5 ܘܲܚܠܲܡ ܝܵܘܣܸܦ ܚܸܠܡܵܐ: ܘܚܵܘܝܹܗ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܵܘܣܸܦܘ ܠܡܸܣܢܝܹܗ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܫܡܲܥܘ ܚܸܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܹܬܼ. 7 ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܐܵܣܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܟܲܦܹ̈ܐ ܒܓ݂ܵܘ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܵܡܲܬܼ ܟܲܦܝ ܘܐܸܙܕܲܩܦܲܬܼ: ܘܗܵܐ ܚܵܕ݂ܪܵܢ ܟܲܦܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܘܣܵܓܼ̈ܕܵܢ ܠܟܲܦܝ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܡܲܡܠܵܟ݂ܘܼ ܡܲܡܠܸܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܲܝܢ: ܐܵܘ ܡܸܫܬܲܠܵܛܘܼ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܐܲܢ̄ܬ ܒܲܢ: ܘܐܵܘܣܸܦܘ ܬܘܼܒ݂ ܠܡܸܣܢܝܹܗ ܥܲܠ ܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܠ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܘ̈ܗܝ. 9 ܘܲܚܠܲܡ ܬܘܼܒ݂ ܚܸܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܐܸܫܬܲܥܝܹܗ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܚܸܠܡܹܬܼ ܬܘܼܒ݂: ܘܗܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܘܲܚܕܲܥܣܲܪ ܟܵܘܟܿܒ݂ܝܼܢ ܣܵܓܼܕܿܝܼܢ ܠܝܼ. 10 ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܟ݂ܐܵܐ ܒܹܗ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܘ ܚܸܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܚܠܲܡܬܿ: ܡܹܐܬܼܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܐܸܢܵܐ ܘܐܸܡܵܟ݂ ܘܐܲܚܲܝ̈ܟ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 11 ܘܛܵܢܘ ܒܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܢܵܛܲܪ ܗ̄ܘܵܐ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ. 12 ܘܐܸܙܲܠܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܠܡܸܪܥܵܐ ܥܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܒܲܫܟܹܝܡ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܗܵܐ ܐܲܚܲܝܟ ܪܵܥܹܝܢ ܒܲܫܟܹܝܡ: ܬܵܐ ܐܹܫܲܕܿܪܵܟ݂ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 14 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܙܸܠ ܚܙܝܼ ܫܠܵܡܵܐ ܕܐܲܚܲܝܟ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܕܥܵܢܵܐ: ܘܐܲܬܼܝܼܒܲܝܢܝ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ: ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܚܸܒ݂ܪܘܼܢ: ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܲܫܟܹܝܡ. 15 ܘܐܸܫܟܿܚܹܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܛܵܥܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܫܲܐܠܹܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܒܵܥܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. 16 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܐܲܚܲܝ̈ ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܚܵܘܵܢܝ ܐܲܝܟܵܐ ܪܵܥܹܝܢ. 17 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܫܩܲܠܘ ܠܗܘܿܢ ܡܸܟܵܐ: ܘܫܸܡܥܹܬܼ ܕܐܲܡܪܝܼܢ ܢܹܐܙܲܠ ܠܕ݂ܘܿܬܼܵܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܵܬܲܪ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܕ݂ܘܿܬܼܵܢ. 18 ܘܲܚܙܵܐܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒ݂ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܡܸܬܼܚܲܫܒ݂ܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܥܠܵܘܗܝ ܠܡܸܩܛܠܹܗ. 19 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܗܵܐ ܚܵܠܹܡ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܗܵܘ̇ ܐܵܬܹܐ. 20 ܬܵܘ ܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܘܢܲܪܡܹܝܘܗܝ ܒܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܓܘܼ̈ܒܹܿܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܚܲܝܘܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܸܟܲܠܬܹܿܗ: ܘܢܸܚܙܸܐ ܡܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ. 21 ܘܲܫܡܲܥ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܦܲܨܝܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ. 22 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܢܸܩܛܘܿܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܠܵܐ ܬܹܐܫܕܿܘܼܢ ܕܡܵܐ: ܐܲܪܡܵܐܘܼܗܝ ܒܓܘܼܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ݂ܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ: ܘܐܝܼܕ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܵܘܫܛܘܼܢ ܒܹܗ: ܕܲܢܦܲܨܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܘܢܲܗܦܟ݂ܝܼܘܗܝ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 23 ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܘܵܬܼ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܫܠܚܘܼܗܝ ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܕܦܸ̈ܕ݂ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܠܒ݂ܝܼܫ ܗ̄ܘܵܐ. 24 ܘܢܲܣܒܿܘܼܗܝ ܘܐܲܪܡܝܘܼܗܝ ܒܓܼܘܼܒܵܐ: ܘܓܼܘܼܒܵܐ ܣܪܝܼܩ ܗ̄ܘܵܐ ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܲܝܵܐ. 25 ܘܝܼܬܸܒ݂ܘ ܠܡܹܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܥܲܝܢܲܝܗܘܿܢ ܘܚܵܙܹܝܢ: ܘܗܵܐ ܫܝܵܪܬܵܐ ܕܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܐܵܬܼܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܓܲܡ̈ܠܲܝܗܘܿܢ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܪ̈ܗܸܛܢܹܐ: ܘܨܲܪܘܵܐ ܘܒܸܛܡܹ̈ܐ: ܘܐܵܙܠ̄ܝܢ ܠܡܵܘܒܵܠܘܼ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܡܵܢܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܠܐܲܚܘܼܢ: ܘܲܢܟܲܣܸܐ ܕܡܹܗ. 27 ܬܵܘ ܢܙܲܒܿܢܝܼܘܗܝ ܠܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ: ܘܐܝܼܕ݂ܵܢ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܒܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܘܼܢ ܗ̄ܘܼ ܘܒܸܣܪܲܢ: ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܢܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 28 ܘܲܥܒܲܪܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܓܲܕ݂ܘ ܐܲܣܩܘܼܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ: ܘܙܲܒܿܢܘܼܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܒܥܸܣܪܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܘܼܗܝ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 29 ܘܲܗܦܲܟ ܪܘܼܒܹܝܠ ܠܓܼܘܼܒܵܐ: ܘܗܵܐ ܠܲܝܬ ܒܹܗ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܨܲܪܝܼ ܠܒ݂ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ. 30 ܘܲܗܦܲܟ ܠܘܵܬܼ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܛܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܹܠ ܐ̄ܢܵܐ. 31 ܘܢܲܣܒܿܘܼܗܿ ܠܟ݂ܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܢܟܲܣܘ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܦܲܠܦܠܘܼܗܿ ܠܟ݂ܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܒܲܕ݂ܡܹܗ. 32 ܘܫܲܕܿܪܘܼܗܿ ܠܟ݂ܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܕܦܸ̈ܕ݂ܝܵܬܼܵܐ ܘܐܲܝܬܿܝܘܼܗܿ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܗܵܕܹܐ ܐܸܫܟܲܚܢ: ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܐ: ܐܸܢ ܕܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ ܐܵܘ ܠܵܐ. 33 ܘܐܸܫܬܵܘܕܿܥܵܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܐ ܕܒܹܪܝ ܗ̄ܝܼ: ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܸܟܲܠܬܹܗ: ܡܸܬܼܒܲܪ ܬܒ݂ܝܼܪ ܝܵܘܣܸܦ ܒܹܪܝ. 34 ܘܨܲܪܝܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܒ݂ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܣܲܪ ܣܲܩܵܐ ܒܚܲܨܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܬܼܐܒܸܠ ܥܲܠ ܒܪܹܗ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܹ̈ܐܐ. 35 ܘܩܵܡܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܢܵܬܹ̈ܗ ܠܲܡܒܲܝܵܐܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܨܒ݂ܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܝܵܐܘܼ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܸܚܘܿܬܼ ܥܲܠ ܒܹܪܝ ܟܲܕ݂ ܐܲܒ݂ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܝܗܝ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 36 ܘܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܙܲܒܿܢܘܼܗܝ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܠܦܘܿܛܝܼܦܲܪ ܡܗܲܝܡܢܵܐ: ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܚ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܢܚܸܬܼ ܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܣܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܚܝܼܪܵܐ. 2 ܘܲܚܙܵܐ ܬܲܡܵܢ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܒܲܪܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܢܲܥܢܵܝܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܫܘܿܥ: ܘܢܲܣܒܵܗܿ ܘܥܲܠ ܠܘܵܬܼܵܗ. 3 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܥܝܼܪ. 4 ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܘܿܢܵܢ. 5 ܘܐܵܘܣܦܲܬܼ ܬܘܼܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܫܹܠܵܐ: ܘܦܸܣܩܲܬܼ ܗ̄ܘܵܬܼ ܟܲܕ݂ ܝܸܠܸܕܿܬܹܗ. 6 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܥܝܼܪ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ: ܘܲܫܡܵܗ ܬܵܡܵܪ. 7 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܥܝܼܪ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܒܝܼܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܡܝܼܬܹܗ ܡܵܪܝܵܐ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܐܘܿܢܵܢ ܒܪܹܗ: ܥܘܿܠ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܐܲܚܘܼܟ ܘܝܲܒܸܿܡܹܝܗܿ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܙܲܪܥܵܐ ܠܐܲܚܘܼܟ. 9 ܘܝܼܕܲܥ ܐܘܿܢܵܢ ܕܠܹܗ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܙܲܪܥܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܡܚܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܩܝܼܡ ܙܲܪܥܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ. 10 ܘܐܸܬܼܒܿܐܸܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܥܒܲܕ݂: ܘܐܲܡܝܼܬܹܗ ܐܵܦ ܠܹܗ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܬܼܵܡܵܪ ܟܲܠܬܹܗ: ܬܸܒ݂ܝ ܒܐܲܪܡܠܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܪܒܸܿܐ ܫܹܠܵܐ ܒܹܪܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܕܲܠܡܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܐܵܦ ܗܘܼ ܐܲܝܟ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܙܲܠܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܘܝܸܬܼܒܲܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 12 ܘܲܣܓܼܝܼܘ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ: ܘܡܝܼܬܲܬܼ ܒܪܲܬܼ ܫܘܿܥ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܠܘܵܬܼ ܓܵܙܲܝ̈ ܥܵܢܹ̈ܗ: ܗܘܼ ܘܚܝܼܪܵܐ ܪܵܚܡܹܗ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ ܠܬܲܡܢܲܬܼ. 13 ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܬܼܵܡܵܪ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܵܗܿ: ܗܵܐ ܚܡܘܼܟ݂ܝ ܣܵܠܹܩ ܠܬܲܡܢܲܬܼ ܠܡܸܓܵܙ ܥܵܢܹ̈ܗ. 14 ܘܐܲܥܒܿܪܲܬܼ ܠܒ݂ܘܼܫܝ ܐܲܪܡܠܘܼܬܼܵܗ ܡܸܢܵܗ: ܘܐܸܬܼܟܲܣܝܲܬܼ ܒܲܪܕ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܘܐܸܨܛܲܒܿܬܲܬܼ: ܘܝܸܬܼܒܲܬܼ ܒܦܵܠܫܲܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܒ݂ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܡܢܲܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܬܼ ܕܲܪܒ݂ܵܐ ܫܹܠܵܐ: ܘܗܝܼ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗ̄ܒܵܐ ܠܹܗ. 15 ܘܲܚܙܵܗ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܚܲܫܒܵܗܿ ܐܲܝܟ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܟܲܣܝܲܬܼ ܐܲܦܝܹܗܿ. 16 ܘܲܣܛܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ ܠܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܗ: ܬܵܐ ܐܹܥܘܿܠ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܵܐ ܕܟܲܠܬܹܗ ܗܝܼ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܥܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬ ܠܘܵܬܼܝ. 17 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܕܲܪ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܐܸܢ ܬܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܵܢܵܐ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܐܸܬܸܿܠ ܠܹܟ݂ܝ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܥܹܙܲܩܬܼܵܟ݂ ܘܫܘܼܫܸܦܵܟ݂ ܘܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܲܟ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܗܿ ܘܥܲܠ ܠܘܵܬܼܵܗ: ܘܒܸܛܢܲܬܼ ܡܸܢܹܗ. 19 ܘܩܵܡܲܬܼ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬܼ: ܘܐܲܥܒܿܪܲܬܼ ܪܕ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܡܸܢܵܗ: ܘܠܸܒ݂ܫܲܬܼ ܠܒ݂ܘܼܫܲܝ ܐܲܪܡܠܘܼܬܼܵܗ. 20 ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܒܝܲܕ݂ ܪܲܚܡܹܗ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ: ܠܡܸܣܲܒ݂ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܝܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܵܗ. 21 ܘܫܲܐܸܠ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼܒܵܐ ܒܦܵܠܫܲܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܲܝܬ ܗܵܪܟܵܐ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ. 22 ܘܲܗܦܲܟ ܠܘܵܬܼ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܵܗܿ: ܘܐܵܦ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ: ܠܲܝܬ ܗܵܪܟܵܐ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܬܸܣܲܒ݂ ܠܵܗ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܓܘܼܚܟܵܐ: ܗܵܐ ܫܲܕܿܪܹܬܼ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܵܗ. 24 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܪܚܝܼܢ: ܘܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܙܲܢܝܲܬܼ ܬܵܡܵܪ ܟܲܠܬܼܵܟ: ܘܗܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܒܲܛܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܲܦܩܘܼܗܿ ܘܬܹܐܩܲܕ݂. 25 ܘܟܲܕ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܡܲܦܩܝܼܢ ܠܵܗ: ܫܵܠܚܵܐ ܠܲܚܡܘܼܗܿ: ܡ̣ܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܒܲܛܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܕܡܿܢ ܗ̄ܝܼ ܥܹܙܲܩܬܼܵܐ ܘܫܘܼܫܸܦܵܐ ܘܚܘܼܛܪܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. 26 ܘܗܘܼ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܵܗ ܠܫܹܠܸܵܐ ܒܹܪܝ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ݂ ܠܡܸܕܥܵܗܿ. 27 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܙܒܲܢ ܡܵܘܠܵܕ݂ܵܗܿ: ܘܗܵܐ ܬܐܵܡܹ̈ܐ ܒܟܲܪܣܵܗܿ. 28 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܝܵܠܕܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܝܼܕܹܗ: ܢܸܣܒܲܬܼ ܚܲܝܬܼܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܩܲܛܪܲܬܼ ܥܲܠ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܩܲܕ݂ܡܵܝܑܬܼ. 29 ܘܟܲܕ݂ ܐܲܗܦܸܟ ܐܝܼܕܹܗ ܢܦܲܩ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ: ܡܵܐ ܐܸܬܿܬܲܪܥܲܬܼ ܥܠܲܝܟ ܬܘܼܪܥܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܦܲܪܨ. 30 ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܢܦܲܩ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܥܲܠ ܐܝܼܕܹܗ ܚܘܼܛܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܲܬܼ ܫܡܹܗ ܙܲܪܚ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܠܛ

1 ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܬܼܘܼܗܝ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܙܲܒ݂ܢܹܗ ܦܘܿܛܝܼܦܲܪ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܐܲܚܬܼܘܼܗܝ ܠܬܲܡܵܢ. 2 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܨܠܲܚ ܒܹܝܬܼ ܡܵܪܹܗ ܡܸܨܪܵܝܵܐ. 3 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܨܠܲܚ ܒܐܝܼܕܹܗ. 4 ܘܐܸܫܟܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ ܘܫܲܡܫܹܗ: ܘܐܲܫܠܛܹܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ. 5 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܫܠܛܹܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܒܵܪܸܟ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܝܬܹܿܗ ܕܡܸܨܪܵܝܵܐ ܡܸܛܠ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܒܘܼܪܟܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ ܘܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ. 6 ܘܲܫܒܲܩ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܝܲܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܥܲܡܹܗ ܡܸܕܸܿܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܵܟܹܠ ܗ̄ܘܵܐ: ܘܝܵܘܣܸܦ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܵܐ ܚܸܙܘܹܗ ܘܝܵܐܹܐ ܩܘܼܒ݂ܠܠܹܗ. 7 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܲܪܡܝܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܡܵܪܹܗ ܥܲܝܢܵܗ ܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܕܡܸܟ ܥܲܡܝ. 8 ܘܠܵܐ ܨܒ݂ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܡܵܪܹܗ: ܗܵܐ ܡܵܪܝ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܥܲܡܝ ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܫܠܸܛ ܒܐܝܼܕܲܝ. 9 ܘܠܲܝܬ ܕܪܲܒ ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܹܢܝ: ܘܠܵܐ ܚܣܲܟ ܡܹܢܝ ܡܕܸܿܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܹܟ݂ܝ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܝ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒܬܼܵܐ: ܘܐܸܚܛܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 10 ܘܟܲܕ݂ ܐܵܡܪܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܠܹܗ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ: ܠܡܸܕ݂ܡܲܟ ܠܘܵܬܼܵܗ ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܥܲܡܵܗ. 11 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܒܲܝܬܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ: ܘܠܲܝܬ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܒܲܝܬܵܐ. 12 ܘܐܸܚܲܕ݂ܬܹܗ ܒܲܠܒ݂ܵܫܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܕܡܸܟ ܥܲܡܝ: ܘܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝܼܕܹܝܼ̈ܗܿ ܘܲܥܪܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘܼܩܵܐ. 13 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܚܙܵܬܼ ܕܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝܼܕܹܝܼ̈ܗܿ: ܘܲܥܪܲܩ ܠܫܘܼܩܵܐ. 14 ܩܪܵܬܼ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܗ ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܚܙܵܘ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܠܲܢ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܠܡܸܓܼܚܲܟ ܥܠܲܝܢ: ܥܲܠ ܥܠܲܝ ܠܡܸܕ݂ܡܲܟ ܥܲܡܝ: ܘܲܩܥܹܝܬ̤ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ. 15 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܕܐܵܪܝܼܡܹܬܼ ܩܵܠܝ ܘܲܩܥܹܝܬ̤: ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈: ܘܲܥܪܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘܼܩܵܐ. 16 ܘܣܵܡܬܹܗ ܠܒܵܫܹܗ ܠܘܵܬܼܵܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܲܠ ܡܵܪܵܗ ܠܒܲܝܬܵܐ. 17 ܘܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܥܲܠ ܥܠܲܝ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܕܐܵܝܬܿܝܼܬܿ ܠܲܢ ܠܲܡܓܲܚܵܟ݂ܘܼ ܒܲܢ. 18 ܘܟܲܕ݂ ܐܵܪܝܼܡܹܬܼ ܩܵܠܝ ܘܲܩܥܝܹܬܼ: ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈: ܘܲܥܪܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘܼܩܵܐ. 19 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܡܵܪܹܗ ܡܸܠܹܝ̈ܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܐܸܡܪܲܬܼ ܠܹܗ: ܕܐܲܝܟ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ ܠܝܼ ܥܲܒ݂ܕܵܟ: ܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܪܘܼܓܼܙܹܗ. 20 ܘܕܲܒ݂ܪܹܗ ܡܵܪܹܗ ܘܐܲܪܡܝܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ: ܐܲܬܲܪ ܕܐܲܣܝܼܪܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 21 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܚܸܣܕܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ ܪܲܒ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 22 ܘܐܲܫܠܸܡ ܪܲܒ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܥܵܒ݂ܕܿܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܬܲܡܵܢ: ܗܘܼ ܥܵܒܸܕ݂ ܗ̄ܘܵܐ. 23 ܘܪܲܒ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܗ̄ܘܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܨܠܲܚ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܚܛܵܘ ܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 2 ܘܲܪܓܸܙ ܦܸܪܥܘܿܢ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܘܗܝ: ܥܲܠ ܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹ̈ܐ. 3 ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ ܐܲܣܝܼܪ ܬܲܡܵܢ. 4 ܘܐܲܫܠܸܛ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܫܲܡܸܫ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 5 ܘܲܚܠܲܡܘ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܬܪܲܝܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܚܸܠܡܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܚܲܕ݂: ܓܒܲܪ ܐܲܝܟ ܦܫܵܪ ܚܸܠܡܹܗ: ܫܵܩܝܵܐ ܘܢܲܚܬܿܘܼܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 6 ܘܥܲܠ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܗܵܐ ܟܡܝܼܪܝܼܢ. 7 ܘܫܲܐܸܠ ܠܲܡܗܲܝܡܢܲܝ ܦܸܪܥܘܿܢ ܕܥܲܡܹܗ ܒܲܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܵܪܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܟܡܝܼܪܵܢ ܐܲܦܲܝܟܿܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܚܸܠܡܵܐ ܚܠܲܡܢ: ܘܦܵܫܘܿܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܗܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܦܫܵܪܹ̈ܐ: ܐܸܫܬܲܥܵܘ ܠܝܼ. 9 ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܚܸܠܡܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܒܚܸܠܡܝ: ܗܵܐ ܓܦܸܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 10 ܘܒܲܓܼܦܸܬܵܐ ܬܠܵܬܼ ܫܒܸܫ̈ܬܿܝܼܢ: ܘܗ̤ܝ ܟܲܕ݂ ܦܸܪܥܲܬܼ: ܥܠܵܘ ܛܲܪܦܹܝܗܿ: ܘܲܒ݂ܫܸܠܘ ܣܓܼܘܼ̈ܠܹܝܗܿ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܥܸܢܒܹ̈ܐ. 11 ܘܟ݂ܵܣܵܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ: ܘܢܸܣܒܹܿܬܼ ܥܸܢܒܹ̈ܐ ܘܥܸܨܪܹܬܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܟ݂ܵܣܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܟܵܣܵܐ ܠܐܝܼܕܲܝ̈ ܦܸܪܥܘܿܢ. 12 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ: ܗܵܢܵܘ ܦܫܵܪܹܗ ܕܚܸܠܡܵܟ: ܬܠܵܬܼ ܫܒܸܫ̈ܬܿܝܼܢ: ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘܡܝܼܢ. 13 ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܢܸܬܿܕܲܟ݂ܪܵܟ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܢܲܗܦܟ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܫܸܕܿܬܼܵܟ: ܘܬܸܬܸܿܠ ܟܵܣܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܐܲܝܟ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܡܲܫܩܹܐ ܗ̄ܘܲܝܬܿ ܠܹܗ. 14 ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܟ݂ܪܲܝܢܝ ܥܲܡܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܢܲܛܐܸܒ݂ ܠܵܟ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܐܸܬܿܕܲܟ݂ܪܲܝܢܝ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܐܲܦܸܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܗܵܢܵܐ. 15 ܡܸܛܠ ܕܡܸܓܼܢܲܒ݂ ܓܢܝܼܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܸܒ݂ܪܵܝܹܐ: ܘܐܵܦ ܗܵܪܟܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܠܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܬܼ ܕܐܲܪܡܝܘܼܢܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 16 ܘܲܚܙܵܐ ܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܦܫܲܪ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܒܚܸܠܡܝ: ܘܗܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܣܲܠܹ̈ܐ ܕܚܸܘܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܝ. 17 ܘܲܒ݂ܣܲܠܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܹܐܟ݂ܠܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܕܢܲܚܬܿܘܼܡܵܐ: ܘܚܲܝܘܲܬܼ ܟܸܢܦܵܐ ܐܵܟ݂ܠܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܲܠܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܝ. 18 ܥܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܗܵܢܵܘ ܦܫܵܪܹܗ ܕܚܸܠܡܵܟ: ܬܠܵܬܼܵܐ ܣܲܠܝܼ̈ܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘܡܝܼܢ. 19 ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܢܸܣܲܒ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܪܹܫܵܟ݂ ܡܸܢܵܟ: ܘܢܸܙܩܦܵܟ݂ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܒܸܣܪܵܟ݂ ܡܸܢܵܟ. 20 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܥܒܲܕ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܫܬܿܝܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ. 21 ܘܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܠܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܠܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹ̈ܐ ܒܓ݂ܵܘ ܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܫܸܕܿܬܹܗ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܟܵܣܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܦܸܪܥܘܿܢ. 22 ܘܲܠܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹ̈ܐ ܙܩܲܦ: ܐܲܝܟ ܕܲܦܫܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ. 23 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܛܥܵܝܗܝ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܐ

1 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܦܸܪܥܘܿܢ ܚܠܲܡ ܚܸܠܡܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ. 2 ܘܗܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܣܵܠܩܲܢ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪ̈ܵܢ: ܫܲܦܝܼܪܵܢ ܒܚܸܙܘܗܹܝܢ: ܘܫܲܡܝܼܢܲܢ ܒܒܸܣܪܗܹܝܢ: ܘܪܵܥܝܵܢ ܒܡܲܪܓܵܐ. 3 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܬܼܵܐ ܣܵܠܩܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ: ܒܝܼܫܵܢ ܒܚܸܙܘܗܹܝܢ ܘܲܡܚܝܼܠܲܢ ܒܒܸܣܪܗܹܝܢ: ܘܩܵܡܹ̈ܝܢ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܲܬܼ ܢܲܗܪܵܐ. 4 ܘܐܸܟܲܠ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܕܒ݂ܝܼܫܵܢ ܒܚܸܙܘܗܹܝܢ ܘܲܡܚܝܼܠܲܢ ܒܒܸܣܪܗܹܝܢ: ܠܲܫܒܲܥ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܢ ܒܚܸܙܘܗܹܝܢ ܘܫܲܡܝܼܢܲܢ ܒܒܸܣܪܗܹܝܢ: ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܦܸܪܥܘܿܢ. 5 ܘܲܕ݂ܡܸܟ ܘܲܚܠܲܡ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܝܼܢ ܣܵܠܩܵܢ ܒܩܲܢܝܵܐ ܚܲܕ݂: ܡܲܠܝܵܢ ܘܛܵܒ݂ܵܢ. 6 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܝܼܢ ܩܲܛܝܼܢܵܢ ܘܲܫܩܝܼܦܵܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ: ܝܲܥܝܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ. 7 ܘܲܒ݂ܠܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܵܬܼܵܐ: ܠܲܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܫܲܡܝܼܢܵܬܼܵܐ ܘܡܲܠܝܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܗܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܗ̄ܘܼ. 8 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܐܸܬܿܛܲܪܦܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܫܲܕܲܪ ܩܪܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܪܵܫܹܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܟܿܝܼܡ݂ܹܝܗ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܠܗܘܿܢ ܦܸܪܥܘܿܢ ܚܸܠܡܵܘܗܝ: ܘܠܲܝܬ ܐ̄ܢܵܫ ܕܦܵܫܲܪ ܠܗܘܿܢ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 9 ܘܡܲܠܸܠ ܪܲܒ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܣܘܼܪܚܵܢܝ ܡܲܕ݂ܟܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 10 ܦܸܪܥܘܿܢ ܪܓܸܙ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܪܡܝܲܢܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ: ܠܝܼ ܘܲܠܪܲܒ ܢܲܚܬܿܘܼܡܹ̈ܐ. 11 ܘܲܚܠܲܡܢ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܐܸܢܵܐ ܘܗܵܘ̇: ܓܒܲܪ ܐܲܝܟ ܦܫܵܪ ܚܸܠܡܹܗ ܚܠܲܡܢ. 12 ܘܬܲܡܵܢ ܥܲܡܵܢ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ: ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܕܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܦܫܲܪ ܠܲܢ ܚܸܠܡܲܝ̈ܢ: ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ ܚܸܠܡܹܗ ܦܫܲܪ. 13 ܘܐܲܝܟ ܕܲܦܫܲܪ ܠܲܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘܵܐ ܠܲܢ: ܠܝܼ ܐܲܗܦܸܟ ܥܲܠ ܫܸܕܲܬܼܝ: ܘܲܠܗܵܘ̇ ܙܩܲܦ. 14 ܘܫܲܕܲܪ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܲܪܗܛܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ: ܘܲܓܪܵܥ ܘܚܲܠܸܦ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ. 15 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܚܸܠܡܵܐ ܚܸܠܡܹܬܼ ܘܦܵܫܘܿܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ: ܘܐܸܢܵܐ ܫܸܡܥܹܬܼ ܥܠܲܝܟ: ܕܫܵܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܘܦܵܫܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ. 16 ܥܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܣܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܒܸܠܥܵܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܥܢܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 17 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܒܚܸܠܡܝ: ܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܲܬܼ ܢܲܗܪܵܐ. 18 ܘܗܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܣܵܠܩܵܢ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܫܲܡܝܼܢܲܢ ܒܒܸܣܪܗܹܝܢ: ܘܫܲܦܝܼܪ ܚܸܙܘܗܹܝܢ: ܘܪܵܥܝܵܢ ܒܡܲܪܓܵܐ. 19 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪܲܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ ܣܵܠܩܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ: ܒܨܝܼܪܵܢ ܘܒ݂ܝܼܫ ܚܸܙܘܗܹܝܢ: ܘܲܡܚܝܼܠ ܒܸܣܪܗܹܝܢ ܛܵܒ݂: ܘܠܵܐ ܚܙܹܝܬܼ ܕܒ݂ܝܼܫܵܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬܼܗܹܝܢ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 20 ܘܐܸܟܲܠ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܡܚܝܼܠܵܬܼܵܐ ܘܒ݂ܝܼܫܵܬܼܵܐ: ܠܲܫܒܲܥ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܬܼܵܐ ܫܲܡܝܼܢܵܬܼܵܐ. 21 ܘܥܲܠ ܠܓ݂ܵܘܗܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܝܼܕܲܥ ܕܥܲܠ ܠܓ݂ܵܘܗܹܝܢ: ܘܚܸܙܘܗܹܝܢ ܒܝܼܫ ܐܲܝܟ ܕܲܒ݂ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܹܬܼ. 22 ܘܬܼܘܼܒ݂ ܚܙܹܝܬܼ ܒܚܸܠܡܝ: ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܝܼܢ ܣܵܠܩܵܢ ܒܩܲܢܝܵܐ ܚܲܕ݂: ܡܲܠܝܵܢ ܘܛܵܒ݂ܵܢ. 23 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܝܼܢ ܩܲܛܝܼܢܲܢ ܘܲܫܩܝܼܦܲܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܝܲܥܝܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ. 24 ܘܲܒ݂ܠܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܵܬܼܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܠܚܲܪܵܫܹܐ ܘܠܲܝܬ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܠܝܼ. 25 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܚܸܠܡܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܗ̄ܘܼ: ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܚܵܘܝܼ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 26 ܫܒܲܥ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܛܵܒ݂ܵܬܼܵܐ ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ܵܬܼܵܐ ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܚܸܠܡܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼ. 27 ܘܲܫܒܲܥ ܬܵܘܪܵܬܼܵܐ ܡܚܝܼܠܵܬܼܵܐ ܘܒ݂ܝܼܫܵܬܼܵܐ: ܕܣܵܠܩܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ: ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܫܒܲܥ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܵܬܼܵܐ ܕܲܫܩܝܼܦܵܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ: ܢܸܗܘܝܵܢ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܟܲܦܢܵܐ. 28 ܗܘܼ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܕܐܸܡܪܹܬܼ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܒܹܕ݂: ܚܵܘܝܼ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 29 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܵܬܼܝܵܢ: ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 30 ܘܲܢܩܘܼܡܵܢ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܟܲܦܢܵܐ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ: ܘܢܸܬܼܛܥܸܐ ܟܠܹܗ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܢܣܝܼܦ ܟܲܦܢܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ. 31 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܝܼܕܲܥ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܟܲܦܢܵܐ ܗܘܵ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܿܝܢ ܕܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܛܵܒ݂. 32 ܘܕܸܐܬܿܬܿܢܝܼ ܚܸܠܡܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܕܲܡܛܲܝܲܒ݂ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܣܲܪܗܸܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܥܒܿܕܹܗ. 33 ܗܵܫܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܘܣܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܵܐ: ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 34 ܘܢܸܥܒܸܿܕ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܲܢܩܝܼܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܢܸܣܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܲܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ. 35 ܘܲܢܟܲܢܫܘܼܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܛܵܒ݂ܵܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܝܵܢ: ܘܢܸܚܡܠܘܼܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܢܸܛܪܘܼܢ. 36 ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܢܛܝܼܪ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܠܲܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܬܣܘܼܦ ܐܲܪܥܵܐ ܒܟܲܦܢܵܐ. 37 ܘܲܫܦܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ ܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ. 38 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ: ܡܸܫܬܿܟܲܚ ܐܲܝܟ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ. 39 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܕܿܥܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗ: ܠܲܝܬ ܕܚܲܟܿܝܼܡ ܘܣܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬܼܵܟ. 40 ܐܲܢ̄ܬ ܬܸܗܘܸܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬܝ: ܘܥܲܠ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܢܸܣܲܒ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܝ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܐܹܪܲܒ݂ ܡܸܢܵܟ. 41 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܚܙܝܼ ܕܐܲܫܠܸܛܬܵܟ݂ ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 42 ܘܲܫܩܲܠ ܦܸܪܥܘܿܢ ܥܹܙܲܩܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܣܵܡܵܗܿ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܲܠܒܿܫܹܗ ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܗܲܡܢܝܼܟ݂ܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܒܨܵܘܪܹܗ. 43 ܘܐܲܬܿܒܹܗ ܒܡܲܪܟܲܒ݂ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܲܩܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܘܐܲܫܠܛܹܗ ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 44 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܸܢܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܦܸܩܕܹܬܼ: ܕܒܸܠܥܵܕܲܝܟ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܐܵܘ ܪܸܓܼܠܹܗ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 45 ܘܲܩܪܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܫܡܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܨܲܦܢܲܬܼ ܦܲܥܢܲܚ: ܕܟܲܣܝܵܬܼܵܐ ܓܲܠܝܵܢ ܠܹܗ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܠܐܲܣܝܲܬܼ ܒܲܪܬܼ ܦܘܿܛܝܼܦܲܪ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܐܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 46 ܘܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܢܦܲܩ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܲܥܒܲܪ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 47 ܘܚܸܡܠܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܒܐܵܘܨܪܹ̈ܐ. 48 ܘܲܚܡܲܠ ܟܠܹܗ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܲܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗܘܲܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܥܒ݂ܘܪܵܐ ܕܚܲܩܠܵܬܼܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܘܕܲܚܕ݂ܵܪܹܝܗ ܚܡܲܠ ܒܓܵܘܵܗ. 49 ܘܲܚܡܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܐܲܝܟ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܛܵܒ݂: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܠܐܝܼ ܠܡܸܡܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ. 50 ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܬܪܹܝܢ ܒܢܝܼܢ: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ: ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܐܲܣܝܲܬܼ ܒܲܪܬܼ ܦܘܿܛܝܼܦܲܪ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܐܘܿܢ. 51 ܘܲܩܪܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܡܢܲܫܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢܫܝܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܠܝ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ. 52 ܘܲܫܡܹܗ ܕܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܩܪܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܦܪܝܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ. 53 ܘܲܓܼܡܲܪ ܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗܘܲܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 54 ܘܫܲܪܝܼ ܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܲܪܥܵܬܼܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܠܵܐ ܗܘܵܐ ܠܲܚܡܵܐ. 55 ܘܟܸܦܢܲܬܼ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܡܒܲܓܿܢܝܼܢ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܦܸܪܥܘܿܢ ܥܲܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܸܨܪܵܝܹܐ: ܙܸܠܘ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܐܵܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܿܢ. 56 ܘܟܲܦܢܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܐܵܘܨܪܹ̈ܐ: ܘܙܲܒܸܿܢ ܠܡܸܨܪܵܝܹܐ. 57 ܘܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܼܵܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܠܲܡܡܵܪ ܡ̣ܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܒ

1 ܘܲܚܙܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܐܝܼܬܼ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘܼܢ. 2 ܗܵܐ ܫܸܡܥܹܬܼ ܕܐܝܼܬܼ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܚܘܿܬܼܘ ܠܬܲܡܵܢ ܘܡܘܼܪܘ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܢܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ. 3 ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܥܸܣܪܵܐ: ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 4 ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܠܵܐ ܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܓܼܕܲܫ ܠܹܗ ܩܹܐܪܣܵܐ. 5 ܘܐܸܬܼܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܲܡܡܵܪ ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܙܠ̄ܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 6 ܘܝܵܘܣܸܦ ܗܘܼܝܘܼ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܗܘܼ ܡܡܝܼܪ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܬܼܵܘ ܐܲܚܵܘܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 7 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܬܼܢܟܸܠ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܐܸܬܲܝܢ: ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 8 ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܿܥܘܼܗܝ. 9 ܘܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܲܚܠܲܡ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܚܙܵܐ ܗ̄ܘܼ ܛܸܒܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝܬܿܘܿܢ. 10 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܠܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ ܐܸܬܼܵܘ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 11 ܟܠܲܢ ܒ̈ܢܲܝ ܚܲܕ݂ ܓܒܲܪ ܚܢܲܢ: ܘܟܹܐܢܹܐ ܚܢܲܢ: ܘܠܵܐ ܗܘܵܘ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ. 12 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܛܸܒܵܗ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝܬܿܘܿܢ ܠܡܸܚܙܵܐ. 13 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܚܢܲܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܲܙܥܘܿܪܵܐ ܗܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܗ̄ܘܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܝܬܵܘܗܝ. 14 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܗܵܢܵܘ ܕܐܸܡܪܹܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܕܓ݂ܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ. 15 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܬܼܒܲܩܘܼܢ: ܠܵܐ ܚܲܝܵܘܗܝ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܦܩܘܼܢ ܡܸܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܹܐܬܹܐ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܗܲܪܟܵܐ. 16 ܫܲܕܲܪܘ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܢܸܕ݂ܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܸܬܼܐܣܸܪܘ: ܘܢܸܬܼܒܲܩܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܐܸܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܐܸܡܲܪܬܿܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܚܲܝܵܘܗܝ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ. 17 ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ: ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܥܒܸܕ݂ ܘܲܚܝܵܘ: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܚܹܠ ܐ̄ܢܵܐ. 19 ܐܸܢ ܟܹܐܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܢܸܬܼܐܣܲܪ ܒܹܝܬܼ ܚܒ݂ܘܼܫܝܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܙܸܠܘ ܐܵܘܒܸܠܘ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܒ݂ܵܬܲܝܟܿܘܿܢ. 20 ܘܠܲܐܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܲܝܬܵܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܢܸܬܼܗܲܝܡܢܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼܘܼܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܲܝܵܒ݂ܝܼܢܲܢ ܥܲܠ ܐܲܚܘܼܢ: ܕܲܚܙܲܝܢ ܒܛܘܼܪܵܦܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܟܲܕ݂ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘܵܐ ܠܲܢ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܢܵܝܗܝ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬܼܵܬܼ ܥܠܲܝܢ ܥܵܩܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ. 22 ܘܲܥܢܵܐ ܪܘܼܒܹܝܠ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܐܸܡܪܹܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܚܛܘܿܢ ܒܛܲܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܬܿܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܕܡܹܗ ܗܵܐ ܡܸܬܿܬܿܒܲܥ. 23 ܘܗܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܕܫܵܡܲܥ ܝܵܘܣܸܦ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܪܓܿܡܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ. 24 ܘܐܸܬܼܦܢܝܼ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܐܲܣܪܹܗ ܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ. 25 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܡܠܵܘ ܡܵܢܲܝܗܘܿܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܡܲܗܦܵܟ݂ܘܼ ܟܸܣܦܗܘܿܢ ܓܒܲܪ ܒܣܲܩܹܗ: ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘܿܢ ܙ̈ܘܵܕܹܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ. 26 ܘܲܫܩܲܠܘ ܥܒ݂ܘܼܪܗܘܿܢ ܥܲܠ ܚܸܡܪ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 27 ܘܲܦܬܲܚ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܲܩܹܗ: ܠܡܲܪܡܵܝܘܼ ܟܸܣܬܼܵܐ ܠܲܚܡܵܪܹܗ ܒܹܝܬܼ ܒܵܘܬܼܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܟܸܣܦܹܗ ܣܝܼܡ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܹܗ. 28 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܐܸܬܼܦܢܝܼ ܟܸܣܦܝ: ܘܗܵܐ ܗܘܼ ܒܦܘܼܡܝ ܛܲܥܢܝ: ܘܙܵܥ ܠܸܒܿܗܘܿܢ: ܘܲܬܼܡܲܗܘ ܓܒܲܪ ܒܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 29 ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܘܵܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܚܵܘܝܘܼܗܝ ܟܠ ܕܲܓܕܲܫ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ. 30. ܡܲܠܸܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܵܪܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡܵܢ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܚܲܫܒܲܢ ܐܲܝܟ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ܢ ܠܹܗ ܟܹܐܢܹܐ ܚܢܲܢ: ܘܠܵܐ ܗܘܲܝܢ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ. 32 ܬܪܸܥܣܲܪ ܚܢܲܢ ܐܲܚܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܝܬܵܘܗܝ: ܘܲܙܥܘܿܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܗ̄ܘܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 33 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܲܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܵܪܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܒܗܵܕܹܐ ܐܸܕܲܥ ܕܟܹܐܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܫܒ݂ܘܼܩܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܒ݂ܵܬܲܝܟܿܘܿܢ ܣܲܒ݂ܘ ܘܙܸܠܘ. 34 ܘܐܲܝܬܵܘ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܸܕܲܥ ܕܠܵܐ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܹܐܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܠܲܐܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܐܸܬܸܿܠ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܬܸܬܲܓܿܪܘܼܢ. 35 ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܡܣܲܪܩܝܼܢ ܣܲܩܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܨܪܵܪܵܐ ܕܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܹܗ: ܘܲܚܙܵܘ ܨܪܵܪܲܝ ܟܸܣܦܗܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܘܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ. 36 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܠܝܼ ܓܲܙܝܼܬܿܘܿܢ: ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܝܬܵܘܗܝ: ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܠܲܝܬܵܘܗܝ: ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܬܸܕ݂ܒܿܪܘܼܢ: ܥܠܲܝ ܫܠܸܡ ܟܠܗܹܝܢ. 37 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܪܘܼܒܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܬܡܝܼܬܼ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܠܵܟ: ܐܲܫܠܸܡܵܝܗܝ ܠܝܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܗܲܦܟ݂ܝܼܘܗܝ ܠܵܟ. 38 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܵܐ ܢܵܚܹܬܼ ܒܹܪܝ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܡܝܼܬܼ: ܘܗܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܐܸܫܬܿܚܲܪ ܠܐܸܡܹܗ: ܘܢܸܓܼܕܲܫ ܠܹܗ ܩܹܐܪܣܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܐܙܠ̄ܘܼܢ: ܘܬܲܚܬܿܘܼܢ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܝ ܒܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܓ

1 ܘܟܲܦܢܵܐ ܥܫܸܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 2 ܘܟܲܕ݂ ܓܲܡܲܪܘ ܠܡܹܐܟܲܠ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܚܘܿܬܼܘ ܡܘܼܪܘ ܠܲܢ ܩܲܠܝܼܠ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 3 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡܣܲܗܵܕ݂ܘܼ ܣܲܗܸܕ݂ ܒܲܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢ ܐܲܦܲܝ: ܐܸܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 4 ܕܐܸܢ ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ ܠܐܲܚܘܼܢ ܥܲܡܲܢ: ܢܸܚܘܿܬܼ ܘܲܢܡܘܼܪ ܠܲܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 5 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ: ܠܵܐ ܢܵܚܬܿܝܼܢܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܲܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢ ܐܲܦܲܝ: ܐܸܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 6 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܒ݂ܐܸܫܬܿܘܿܢ ܠܝܼ: ܘܚܵܘܝܼܬܿܘܿܢ: ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܵܐ. 7 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܡܫܲܐܵܠܘܼ ܫܲܐܸܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܠܲܝܢ ܘܥܲܠ ܫܲܪܒܿܬܲܢ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܚܲܝ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܵܐ: ܘܚܵܘܝܼܢܵܝܗܝ ܡܸܛܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܸܕܲܥ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܕܐܵܡܲܪ ܠܲܢ ܐܲܚܸܬܼܘ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܫܲܕܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܥܲܡܲܢ: ܘܲܢܩܘܼܡ ܘܢܹܐܙܲܠ ܘܢܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܵܦ ܝܼܩܲܪܬܲܢ. 9 ܐܸܢܵܐ ܥܵܪܸܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ ܬܒܲܥܵܝܗܝ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼܘܗܝ ܠܵܟ: ܘܐܲܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܐܸܚܛܸܐ ܠܐܲܒ݂ܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ. 10 ܘܐܵܦ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪܢ: ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܗܦܲܟ݂ܢ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܗܵܕܹܐ ܥܒܸܕ݂ܘ: ܣܲܒ݂ܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒ݂ܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܡܵܐܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܲܚܸܬܼܘ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܩܲܠܝܼܠ ܨܲܪܘܵܐ: ܘܩܲܠܝܼܠ ܕܸܒ݂ܫܵܐ: ܘܲܪ̈ܗܸܛܢܹܐ: ܘܠܵܛܡܹ̈ܐ: ܘܒܸܛܡܹ̈ܐ: ܘܫܸܓܼ̈ܕܹܐ. 12 ܘܟܸܣܦܵܐ ܐܲܥܦܵܐ ܣܲܒ݂ܘ ܒܐܝܼܕܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܟܸܣܦܵܐ ܕܲܗܦܲܟ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܐܲܗܦܸܟ݂ܘ ܒܐܝܼܕܲܝܟܿܘܿܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܛܘܼܥܝܲܝ ܗ̄ܝܼ. 13 ܘܠܲܐܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܪܘ: ܘܩܘܼܡܘ ܘܲܗܦܘܿܟ݂ܘ ܠܘܵܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ. 14 ܘܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܢܸܬܸܿܠܟ݂ܘܿܢ ܠܪܲܚܡܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܲܢܫܲܕܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܓܲܙܝܼܬܼ ܓܲܙܝܼܬܼ. 15 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܥܦܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܢܣܲܒ݂ܘ ܒܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܩܵܡܘ ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܩܵܡܘ ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܣܸܦ. 16 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܪܲܒ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܐܲܥܸܠ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܣ ܢܸܟ݂ܣܬܵܐ ܘܬܲܩܸܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܝ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܒܛܲܗܪܵܐ. 17 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܝܵܘܣܸܦ. 18 ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܟܲܕ݂ ܡܲܥܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܡܸܛܠ ܟܸܣܦܵܐ ܕܲܗܦܲܟ ܒܛܲܥܢܲܝܢ ܒܩܲܕ݂ܡܲܝܬܵܐ ܡܲܥܠܝܼܢ ܠܲܢ: ܠܡܸܬܼܪܵܘܪܵܒ݂ܘܼ ܥܠܲܝܢ: ܘܲܠܡܸܬܼܢܟ݂ܵܠܘܼ ܥܠܲܝܢ: ܕܢܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢܲܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܲܠܚܸܡܪ̈ܲܢ. 19 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܠܘܵܬܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܪܲܒ ܒܲܝܬܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܡܲܠܸܠܘ ܥܲܡܹܗ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ. 20 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܒܵܥܹܝܢܲܢ ܡܵܪܲܢ: ܡܚܲܬܼ ܢܚܸܬܲܢ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 21 ܘܟܲܕ݂ ܐܸܙܲܠܢ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܘܬܼܵܐ: ܦܬܲܚܲܢ ܛܲܥܢܲܝܢ: ܘܗܵܐ ܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܹܗ: ܟܸܣܦܲܢ ܒܡܲܬܼܩܵܠܹܗ ܐܲܗܦܸܟ݂ܢܵܝܗܝ ܒܐܝܼܕܲܢ. 22 ܘܟܸܣܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܚܸܬܲܢ ܒܐܝܼܕܲܢ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥܲܢ ܡܲܢܘܼ ܣܵܡ ܟܸܣܦܲܢ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܲܝܢ. 23 ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܫܠܵܡ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘܼܢ: ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܣܵܡ ܠܟ݂ܘܿܢ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܒܛܲܥܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܟܸܣܦܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܲܦܸܩ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ. 24 ܘܐܲܥܸܠ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܡܲܝܵܐ ܘܐܲܫܝܼܓܼܘ ܪܸܓܼܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܟܸܣܬܼܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝܼܪܗܘܿܢ. 25 ܘܬܲܩܸܢܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܟܲܕ݂ ܥܵܐܹܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܛܲܗܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܕܬܲܡܲܢ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ. 26 ܘܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܐܲܝܬܿܝܼܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 27 ܘܫܲܐܸܠ ܒܲܫܠܡܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܫܠܵܡ ܗ̄ܘܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܣܵܒ݂ܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬܿܘܿܢ ܠܝܼ : ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ. 28 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܫܠܵܡ ܗ̄ܘܼ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ: ܘܲܩܥܸܕ݂ܘ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ. 29 ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܘܲܚܙܵܐ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܒܲܪ ܐܸܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܕܐܸܡܲܪܬܿܘܼܢ ܠܝܼ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܟ ܒܹܪܝ. 30 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܡܸܛܠ ܕܓܵܠܘ ܪܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܒ݂ܥܵܐ ܠܡܸܒ݂ܟ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܠܬܼܵܘܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܬܲܡܵܢ. 31 ܘܐܲܫܝܼܓܼ ܐܲܦܵܘܗܝ: ܘܲܢܦܲܩ ܘܚܲܡܣܸܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܕܲܢܣܝܼܡܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ. 32 ܘܣܵܡܘ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܲܠܗܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܨܪܵܝܹܐ ܕܐܲܟ݂ܠܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܡܸܨܪܵܝܹܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡ ܥܸܒ݂ܪܵܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܡܸܨܪܵܝܹܐ. 33 ܘܐܸܣܬܿܡܸܟ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ ܩܲܫܝܼܫܘܼܬܹܗ: ܘܲܙܥܘܿܪܵܐ ܐܲܝܟ ܙܥܘܿܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܬܼܡܲܗܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܒܲܪ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ. 34 ܘܲܫܩܲܠܘ ܠܗܘܿܢ ܫܩܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܣܓܼܝܼ ܫܩܵܠܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܩܵܠܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ: ܚܲܡܸܫ ܡܢܵܘܵܢ: ܘܐܸܫܬܿܝܼܘ ܘܲܪܘܝܼܘ ܥܲܡܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܕ

1 ܘܲܦܩܲܕ݂ ܠܪܲܒ ܒܲܝܬܹܿܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܠܝܼ ܛܲܥܢܲܝܗܘܿܢ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܡܸܫܩܲܠ: ܘܣܝܼܡ ܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܹܗ. 2 ܘܣܲܒ݂ ܐܸܣܩܦܵܐ ܕܝܼܠܝ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܣܝܼܡ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܹܗ ܕܲܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܲܟ݂ܣܸܦ ܡܝܵܪܹܗ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ. 3 ܘܟܲܕ݂ ܗܘܵܐ ܫܲܦܪܵܐ: ܐܸܫܬܿܪܝܼܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܗܸܢܘܿܢ ܘܚܸܡܪ̈ܗܘܿܢ. 4 ܗܸܢܘܿܢ ܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܚܸܩܘ: ܘܝܵܘܣܸܦ ܐܸܡܲܪ ܠܪܲܒ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܩܘܼܡ ܪܕ݂ܘܿܦ ܒܵܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܦܪܲܥܬܿܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ݂ܬܼܵܐ. 5 ܗܵܢܵܐ ܐܸܣܩܦܵܐ ܕܫܵܬܹܐ ܒܹܗ ܡܵܪܝ: ܐܵܦ ܡܢܲܚܵܫܘܼ ܡܢܲܚܸܫ ܒܹܗ: ܐܲܒ݂ܐܸܫܬܿܘܿܢ ܒܡܸܕܸܿܡ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿܘܿܢ. 6 ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 7 ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܚܵܣ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝܟ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 8 ܗܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܢ ܒܦܘܼܡ ܛܲܥܢܲܝܢ: ܐܲܗܦܸܟ݂ܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܵܢܒ݂ܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܵܪܵܟ݂ ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ. 9 ܡܿܢ ܕܢܸܫܬܿܟܲܚ ܠܘܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ ܢܡܘܼܬܼ: ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܠܡܵܪܲܢ. 10 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܠܲܬܼܟ݂ܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܿܢ ܕܢܸܫܬܿܟܲܚ ܠܘܵܬܹܗ: ܗܘܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܥܲܒ݂ܕܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܬܸܗܘܘܿܢ ܙܲܟܵܝܼܝܢ. 11 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ܘ: ܘܐܲܚܸܬܼܘ ܓܒܲܪ ܛܲܥܢܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ ܓܒܲܪ ܛܲܥܢܹܗ. 12 ܘܲܒ݂ܨܵܘ: ܡ̣ܢ ܪܲܒܵܐ ܫܵܪܝܼ: ܘܒܲܙܥܘܿܪܵܐ ܫܲܠܸܡ: ܘܐܸܫܬܿܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܒܛܲܥܢܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 13 ܘܨܲܪܝܼܘ ܠܒ݂ܘܼܫܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܚܡܵܪܹܗ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܲܩܪܝܼܬܼܵܐ. 14 ܘܥܲܠ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܗܘܼ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 15 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܡܵܢܵܘ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܬܿܘܿܢ: ܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܝܼܬܿܘܿܢ: ܕܲܡܢܲܚܵܫܘܼ ܡܢܲܚܸܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܟ݂ܘܵܬܼܝ. 16 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܠܡܵܪܝ: ܘܡܵܢܵܐ ܢܡܲܠܸܠ: ܘܲܒ݂ܡܵܢܵܐ ܢܸܙܟܸܿܐ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܬܿܟܲܚ ܚܛܵܗܵܐ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܥܲܒ݂ܕܸܐ ܠܡܵܪܝ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ: ܐܵܦ ܡܿܢ ܕܐܸܫܬܿܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ. 17 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܚܵܣ ܠܝܼ ܕܐܸܥܒܸܿܕ ܗܵܕܹܐ: ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܸܫܬܿܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܗܘܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܥܲܒ݂ܕܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܣܲܩܘ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ. 18 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܡܵܪܝ: ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܡܸܠܬܼܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܪܘܼܓܼܙܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ ܐܲܝܟ ܦܸܪܥܘܿܢ. 19 ܡܵܪܝ ܫܲܐܸܠ ܠܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܝܼܬܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܐܵܘ ܐܲܚܵܐ. 20 ܘܐܸܡܲܪ݂ܢ ܠܡܵܪܝ: ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܣܵܒ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܒܲܪ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܐܲܚܘܼܗܝ ܡܝܼܬܼ: ܘܗܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܐܸܫܬܿܚܲܪ ܠܐܸܡܹܗ: ܘܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܪܵܚܸܡ ܠܹܗ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ܬ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܐܲܚܬܼܘܗܝ ܠܘܵܬܼܝ ܘܐܹܣܝܼܡ ܥܲܝܢܝ ܥܠܵܘܗܝ. 22 ܘܐܸܡܲܪ݂ܢ ܡܵܪܲܢ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܛܲܠܝܵܐ ܠܡܸܫܒܲܩ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܸܢ ܫܵܒܹܩ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܡܵܐܹܬܼ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ܬ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܢܵܚܹܬܼ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܵܘܣܦܘܼܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܲܦܲܝ. 24 ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸܩܲܢ ܠܘܵܬܼ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܘܚܵܘܝܼܢܵܝܗܝ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝ. 25 ܐܸܡܲܪ ܠܲܢ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܗܦܘܿܟ݂ܘ ܡܘܼܪܘ ܠܲܢ ܩܲܠܝܼܠ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ. 26 ܘܐܸܡܲܪ݂ܢ ܠܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܠܡܸܚܲܬܼ: ܐܸܢ ܢܵܚܹܬܼ ܐܲܚܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܡܲܢ: ܢܵܚܬܿܝܼܢܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܲܦܵܘܗܝ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘܿܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡܲܢ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܲܢ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܝܲܕ݂ܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼܝ. 28 ܘܲܢܦܲܩ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܹܡܪܹܬ ܕܡܸܩܛܲܠ ܩܛܝܼܠ: ܘܠܵܐ ܚܙܲܝܬܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ. 29 ܘܕܲܒ݂ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܵܦ ܠܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܵܪܲܥ ܠܹܗ ܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܐ: ܘܡܲܚܬܼܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܝ ܒܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ. 30 ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܙܲܠܢ ܠܘܵܬܼ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܘܛܲܠܝܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡܲܢ: ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܲܒܿܝܼܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. 31 ܘܡܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܕܠܲܝܬ ܛܲܠܝܵܐ ܥܲܡܲܢ: ܡܵܐܹܬܼ: ܘܡܲܚܬܼܝܼܢ ܥܲܒܕܲܝܟ ܣܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܒܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ. 32 ܡܸܛܠ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܥܪܲܒ݂ ܒܛܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܢ: ܘܐܸܡܪܹܬܼ ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼܘܗܝ ܠܵܟ: ܐܸܚܛܸܐ ܠܐܲܒ݂ܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ. 33 ܘܗܵܫܵܐ ܢܦܘܼܫ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܚܠܵܦ ܛܲܠܝܵܐ: ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܠܡܵܪܝ: ܘܛܲܠܝܵܐ ܢܸܣܲܩ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 34 ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܣܲܩ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܝ: ܘܛܲܠܝܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡܝ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܕܬܸܓܼܕܲܫ ܠܐܲܒ݂ܝ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܗ

1 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܡܚܲܡܣܵܢܘܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܦܸܩܘ ܠܟ݂ܠܢܵܫ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܠܵܐ ܩܵܘܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬܹܗ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 2 ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܒܲܒ݂ܟ݂ܵܬܼܵܐ: ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܨܪܵܝܹܐ: ܘܐܸܫܬܿܡܲܥ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ: ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܐܲܒ݂ܝ ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܐܲܚܵܘܗܝ ܠܡܸܬܲܠ ܠܹܗ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸܠܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܩܪܘܿܒ݂ܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܘܼܟ݂ܘܿܢ: ܕܙܲܒܸܿܢܬܿܘܼܢܵܢܝ ܠܡܸܨܪܵܝܹܐ. 5 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟ݂ܪܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܒܿܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ ܕܙܲܒܸܿܢܬܿܘܼܢܵܢܝ ܠܗܲܪܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܬܼܘܼܪܣܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܫܲܕܪܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ. 6 ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܓ݂ܵܘܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܼܘܼܒ݂ ܚܲܡܸܫ ܫܢܝܼܢ ܕܠܲܝܬܿ ܕܙܵܪܲܥ ܘܲܕ݂ܚܵܨܸܕ݂. 7 ܘܫܲܕܿܪܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ: ܠܲܡܣܵܡ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ: ܘܲܠܡܲܚܵܝܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܫܵܘܙܒ݂ܵܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 8 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܫܲܕܲܪܬܿܘܼܢܵܢܝ ܠܗܲܪܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܥܲܒ݂ܕܲܢܝ ܐܲܒ݂ܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 9 ܒܲܥܓܲܠ ܣܲܩܘ ܠܘܵܬܼܝ ܐܲܒ݂ܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܒܪܵܟ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܥܲܒ݂ܕܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܚܘܿܬܼ ܠܘܵܬܼ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ. 10 ܘܬܸܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ: ܘܲܗܘܲܝܬܿ ܩܲܪܝܼܒ݂ ܠܝܼ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܒ݂̈ܢܲܝܟ ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܵܟ: ܘܥܵܢܵܟ݂ ܘܬܼܵܘܪܲܝܟ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ. 11 ܘܐܹܬܲܪܣܹܝܟ݂ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܬܼܘܼܒ݂ ܚܲܡܸܫ ܫܢܝܼܢ ܩܲܝܵܡ ܟܲܦܢܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ ܘܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ. 12 ܘܗܵܐ ܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ ܚܵܙ̈ܝܵܢ: ܘܥܲܝܢܵܘܗܝ ܕܐܲܚܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܕܦܘܼܡܝ ܡܲܡܠܸܠ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 13 ܘܚܵܘܵܘ ܠܐܲܒ݂ܝ ܟܠܹܗ ܐܝܼܩܵܪܝ ܕܲܒ݂ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܲܚܙܲܝܬܿܘܿܢ: ܘܣܲܪܗܸܒ݂ܘ ܐܲܚܸܬܼܘ ܠܐܲܒ݂ܝ ܠܗܲܪܟܵܐ: 14 ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ. 15 ܘܢܲܫܸܩ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܡܲܠܸܠܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ. 16 ܘܩܵܠܵܐ ܐܸܫܬܿܡܲܥ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܢ: ܐܸܬܼܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܫܦܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 17 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝܟ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ: ܐܲܛܥܸܢܘ ܒܥܝܼܪܟ݂ܘܿܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܘܙܸܠܘ ܐܵܘܒܸܿܠܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 18 ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܵܬܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܘܐܲܝܬܵܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܫܘܼܡܢܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19 ܘܐܲܢ̄ܬ ܗܵܐ ܡܫܲܠܲܛ ܐܲܢ̄ܬ: ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝܟ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ: ܕܒܲܪܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܥܵܓܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܢܸܫܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܘܠܝܼܩܲܪܬܿܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܫܩܘܿܠܘ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܘܬܼܵܘ. 20 ܘܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܢܚܘܼܣܵܢ ܥܲܠ ܡܵܐܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܘܼܒ݂ܵܗ ܕܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܝܼܠܟ݂ܘܿܢ ܗ̄ܘܼ. 21 ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ ܥܵܓܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ. 22 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܓܒܲܪ ܙܵܘܓܵܐ ܕܢܲܚܬܹ̈ܐ: ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܬܠܵܬܼ ܡܵܐܐ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܘܚܲܡܫܵܐ ܙܵܘܓܿܝܼܢ ܕܢܲܚܬܹ̈ܐ. 23 ܘܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܫܲܕܲܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܥܸܣܪܵܐ ܚܸܡܪ̈ܵܐ ܟܲܕ݂ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒ݂ܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܥܣܲܪ ܐܲܬܵܢܝܼ̈ܢ ܟܲܕ݂ ܛܥ̈ܝܼܢܵܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ: ܘܲܙܘܕܹ̈ܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܠܐܘܼܪܚܵܐ. 24 ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠܘ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܨܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܠܘܵܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ. 25 ܘܚܵܘܝܘܼܗܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܘܣܸܦ ܚܲܝ: ܘܗܘܼܝܘܼ ܫܲܠܝܼܛ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܗܡܝܼ ܒܠܸܒܹܿܗ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ. 26 ܘܚܵܘܝܘܼܗܝ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܚܙܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܥܵܓܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܫܩܠܹܗ: ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ. 27 ܘܐܸܡܲܪ݂: ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܹܪܝ ܚܲܝ: ܐܹܙܲܠ ܐܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܡܘܿܬܼ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܘ

1 ܘܲܫܩܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܘܼ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܕܲܒܲܚ ܕܸܒ݂ܚܬܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܐܝܼܣܚܵܩ. 2 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܸܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܠܡܸܚܲܬܼ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒܿܕ݂ܵܟ݂ ܬܲܡܵܢ. 4 ܐܸܢܵܐ ܐܸܚܘܿܬܼ ܥܲܡܵܟ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܣܩܵܟ: ܘܝܵܘܣܸܦ ܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܥܲܠ ܥܲܝܢܲܟ. 5 ܘܩܵܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܘܠܝܼܩܲܪܬܿܗܘܿܢ ܘܲܠܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܥܵܓܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܡܲܫܩܠܹܗ. 6 ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ ܒܥܝܼܪܗܘܿܢ ܘܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܕܲܩܢܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܥܲܡܹܗ. 7 ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܒܢܵܬܹ̈ܗ ܘܲܒ݂ܢܵܬܼ ܒܢܵܬܹ̈ܗ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܐܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 8 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܥܲܠܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܒ݂̈ܢܵܘܗܝ: ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܘܼܒܹܝܠ. 9 ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܚܢܘܿܟ ܘܦܲܠܘܿ: ܘܚܸܨܪܘܿܢ ܘܟܲܪܡܝܼ. 10 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܫܡܸܥܘܿܢ: ܝܲܡܘܼܐܹܝܠ ܘܝܵܡܹܝܢ: ܘܐܵܗܵܪ ܘܝܵܟ݂ܝܼܢ ܘܨܵܚܵܪ: ܘܫܵܐܘܿܠ ܒܲܪ ܟܢܲܥܢܲܝܬܵܐ. 11 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ: ܓܸܪܫܘܿܢ: ܘܩܵܗܵܬܼ: ܘܲܡܪܵܪܝܼ. 12 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܝܼܪ ܘܐܘܿܢܵܢ ܘܫܹܠܵܐ: ܘܦܲܪܨ ܘܙܲܪܚ: ܘܡܝܼܬܼܘ ܥܝܼܪ ܘܐܘܿܢܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܲܗܘܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܦܲܪܨ: ܚܸܨܪܘܿܢ ܘܚܵܡܘܿܠ. 13 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܬܘܿܠܵܥ: ܘܦܘܼܐܵܐ: ܘܐܘܼܝܵܒ݂: ܘܫܸܡܪܘܿܢ. 14 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܙܒ݂ܘܼܠܘܼܢ: ܣܵܕ݂ܵܪ: ܘܐܲܠܘܿܢ: ܘܢܲܚܠܵܐܹܝܠ. 15 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܠܲܝܵܐ: ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܘܲܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܒܲܪܬܼܵܗ: ܟܠ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܕܲܒ݂̈ܢܵܬܹܗ: ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼ. 16 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܨܸܦܝܘܿܢ: ܘܚܲܓܿܝܼ: ܘܫܘܿܢܝܼ: ܘܐܲܨܒܿܥܘܼܢ: ܘܥܲܕܲܝ: ܘܐܵܪܘܿܕ݂: ܘܐܲܕ݂ܪܝܼ. 17 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܐܵܫܝܼܪ: ܝܲܡܢܵܐ: ܘܝܲܫܒ݂ܵܐ: ܘܝܲܫܘܝܼ: ܘܲܒ݂ܪܝܼܥܵܐ: ܘܣܲܪܚ ܚܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܒܪܝܼܥܵܐ: ܚܵܒ݂ܵܪ ܘܡܲܠܟܿܝܼܠ. 18 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܙܲܠܦܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܠܲܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܫܸܬܿܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ. 19 ܘܲܒ݂̈ܢܹܝܗ ܕܪܵܚܹܝܠ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܝܵܘܣܸܦ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 20 ܘܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܹܗ ܐܲܣܝܲܬܼ ܒܲܪܬܼ ܦܘܿܛܝܼܦܲܪ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܐܘܿܢ: ܠܲܡܢܲܫܹܐ ܘܠܲܐܦܪܹܝܡ. 21 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܒܵܠܲܥ ܘܐܲܟ݂ܒܲܪ: ܘܐܲܫܒܸܿܠ: ܘܓ݂ܵܪܵܐ: ܘܢܲܥܡܵܢ: ܘܐܲܚܝܼ: ܘܐܵܪܘܿܫ: ܘܡܵܦܝܼܡ: ܘܚܵܦܝܼܡ: ܘܐܵܕ݂ܵܪ. 22 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܪܵܚܹܝܠ ܕܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܟܠ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹܐ. 23 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܚܘܿܫܝܼܡ. 24 ܘܲܒ݂̈ܢܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܢܲܚܨܵܐܝܹܠ: ܘܓܼܘܿܢܝܼ: ܘܝܵܨܵܪ: ܘܫܵܠܝܼܡ. 25 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܒܲܠܗܵܐ: ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ: ܘܝܸܠܕܲܬܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܟܠ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܫܒܲܥ. 26 ܟܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܚܲܨܹܗ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܟܠ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܫܬܿܝܼܢ ܘܫܸܬܼ. 27 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ: ܟܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܥܲܠ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ. 28 ܘܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܫܲܕܲܪ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܠܡܸܬܼܚܙܵܝܘܼ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܓܹܫܲܢ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ. 29 ܘܦܲܓܸܿܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܹܗ: ܘܲܣܠܸܩ ܠܐܘܼܪܥܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܠܓܹܫܲܢ: ܘܐܸܬܼܚܙܝܼ ܠܹܗ ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܬܘܼܒ݂. 30 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܹܡܘܼܬܼ ܡܸܟܹܿܝܠ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܙܹܝܬܼ ܐܲܦܲܝܟ ܒܹܪܝ: ܕܲܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܐܸܣܲܩ ܐܹܚܵܘܹܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܘܐܹܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܚܲܝ̈ ܘܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܝ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܐܸܬܼܵܘ ܠܘܵܬܼܝ. 32 ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܪܲܥܝܲܝ ܥܵܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܲܢܝܲܝ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܥܵܢܗܘܿܢ ܘܬܼܵܘܪܲܝܗܘܿܢ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܬܿܝܼܘ. 33 ܘܟܲܕ݂ ܢܸܩܪܹܝܟ݂ܘܿܢ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܢܵܘ ܥܒ݂ܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ. 34 ܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܡܵܪܲܝ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܗܘܵܘ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ: ܘܐܵܦ ܚܢܲܢ ܘܐܵܦ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܢ: ܡܸܛܠ ܕܬܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܣܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܨܪܵܝܹܐ ܟܠ ܪܲܥܝܲܝ ܥܵܢܵܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܙ

1 ܘܐܸܬܼܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܚܵܘܝܼ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܲܒ݂ܝ ܘܐܲܚܲܝ̈: ܘܥܵܢܗܘܿܢ ܘܬܼܵܘܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬܼܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܗܵܐ ܫܪܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ. 2 ܘܡ̣ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܒܲܪ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܝܼܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܡܵܢܵܘ ܥܒ݂ܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܪܲܥܝܲܝ ܥܵܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ: ܐܵܦ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܢ: ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܲܢ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܠܡܸܥܡܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬܿ ܪܲܥܝܵܐ ܠܥܵܢܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܗܵܫܵܐ ܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ. 5 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܲܒ݂ܘܼܟ ܘܐܲܚܲܝ̈ܟ ܐܸܬܼܵܘ ܠܘܵܬܼܵܟ. 6 ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܗ̄ܝܼ: ܒܫܘܼܦܪܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘܬܸܿܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܘܠܲܐܚܲܝ̈ܟ: ܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ. ܘܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܵܪܲܝ ܚܲܝܠܵܐ: ܥܒܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܲܝ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ. 7 ܘܐܲܥܸܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܒܲܪܸܟ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 8 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܟܡܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ܟ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܫ̈ܢܲܝ ܬܵܘܼܬܵܒ݂ܘܼܬܼܝ: ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܘܒ݂ܝܼܫܝܼܢ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܲܝ̈: ܘܠܵܐ ܡܲܛܝܼܘ ܠܲܫܢܲܝ̈ ܚܲܝܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܒܝܵܘܡܲܝ ܒܹܝܬܼ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ. 10 ܘܒܲܪܸܟ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܲܢܦܲܩ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ. 11 ܘܐܵܘܬܸܿܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܫܘܼܦܪܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܪܲܥܡܣܝܼܣ: ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ. 12 ܘܬܲܪܣܝܼ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܝܼܩܲܪܬܵܐ. 13 ܘܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦܢܵܐ ܛܵܒ݂: ܘܚܸܪܒܲܬܼ ܟܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܟܲܦܢܵܐ. 14 ܘܠܲܩܸܛ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܹܗ ܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܫܬܿܟܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ: ܘܐܲܥܸܠ ܝܵܘܣܸܦ ܟܸܣܦܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ. 15 ܘܟܸܣܦܵܐ ܓܡܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܨܪܵ̈ܝܹܐ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܗܲܒ݂ ܠܲܢ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܕܢܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܕܲܓܼܡܲܪ ܠܹܗ ܟܸܣܦܵܐ. 16 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܗܲܒ݂ܘ ܠܝܼ ܩܸܢܝܵܢܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܩܸܢܝܵܢܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܓܡܲܪ ܟܸܣܦܵܐ. 17 ܘܐܲܝܬܿܝܼܘ ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ ܥܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܪܲܟ݂ܫܵܐ: ܘܲܒ݂ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܢܵܐ: ܕܬܼܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܚܸܡܪ̈ܵܐ: ܘܬܲܪܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܲܚܡܵܐ ܒܗܵܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܒܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. 18 ܘܫܸܠܡܲܬܼ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ: ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܡܛܲܫܝܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܓܼܡܲܪ ܟܸܣܦܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܿܚܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܲܢ ܘܐܲܪܥܵܬܲܢ. 19 ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܝܬܿܝܼܢܲܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܵܦ ܐܲܪܥܵܬܼܵܢ: ܙܒܸܢ ܠܲܢ ܘܠܲܐܪܥܵܬܼܵܢ ܒܠܲܚܡܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܚܢܲܢ ܘܐܲܪܥܵܬܼܵܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܗܲܒ݂ ܠܲܢ ܙܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܚܪܲܒ݂. 20 ܘܲܙܒܲܢ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܒܸܿܢܘ ܡܸܨܪܵܝܹܐ ܓܒܲܪ ܚܲܩܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܲܦܢܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ. 21 ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܫܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܪܹܐ ܠܲܩܪܹܐ: ܡ̣ܢ ܣܘܿܦ ܬܚܘܼܡܵܗܿ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘܦܵܗܿ. 22 ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܙܒܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܝܵܡܬܼܵܐ ܩܵܝܡܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܠܟ݂ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܩܝܵܡܵܬܼܗܘܿܢ: ܕܝܵܗܸܒ݂ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܙܲܒܸܿܢܘ ܐܲܪܥܗܘܿܢ. 23 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܡܵܐ: ܗܵܐ ܙܒܲܢܬܿܟ݂ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܪܥܵܬܼܟ݂ܘܿܢ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܗܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܬܸܙܪܥܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 24 ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܠܵܐ ܥܠܲܠܬܵܐ: ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܝܲܗ̄ܒܿܝܼܢ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܐܲܪܒܲܥ ܡܢܵܘܵܢ ܢܸܗܘܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܙܲܪܥܵܐ ܘܲܠܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܿܟ݂ܘܿܢ ܘܲܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܒ݂ܵܬܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܲܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܩܲܪܬܿܟ݂ܘܿܢ. 25 ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܐܲܚܝܼܬܵܢ: ܢܸܫܟܲܚ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ ܡܵܪܲܢ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 26 ܘܣܵܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘܡܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܕܦܸܪܥܘܿܢ. 27 ܘܝܼܬܸܒ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ: ܘܲܥܫܸܢܘ ܒܵܗ: ܘܲܟ݂ܒܲܪܘ ܘܲܣܓܼܝܼܘ ܛܵܒ݂. 28 ܘܲܚܝܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܫܒܲܥܸܣܪܹܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘܡܵܘܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܫܢܲܝ̈ ܚܲܝܵܘܗܝ: ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ. 29 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܝܵܘܡܵܘܗܝ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܲܡܡܵܬܼ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟ: ܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܬܚܹܝܬܼ ܚܲܨܝ: ܘܐܵܘܡܹܝܟ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܩܒܿܪܲܢܝ ܒܡܸܨܪܹܝܢ. 30 ܘܐܸܫܟܲܒ݂ ܥܲܡ ܐܵܒ݂ܵܗܲܝ: ܘܲܫܩܘܿܠܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܩܒ݂ܘܿܪܲܝܢܝ ܒܩܲܒ݂ܪܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܼܵܟ. 31 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܡܝܼ ܠܝܼ: ܘܝܼܡܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܪܹܫ ܚܘܼܛܪܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܡܚ

1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬܼܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܬܼܐܡܲܪ ܠܝܵܘܣܸܦ ܕܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܟ ܐܸܬܼܟܪܲܗ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܠܲܡܢܲܫܹܐ ܘܠܲܐܦܪܹܝܡ. 2 ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܒܪܵܟ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܟ: ܘܐܸܬܼܚܲܝܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܝܼܬܸܒ݂ ܥܲܠ ܥܲܪܣܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܥܠܲܝ ܒܠܘܼܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܒܲܪܟܲܢܝ. 4 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ: ܗܵܐ ܡܒܲܪܸܟ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܘܡܲܣܓܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܵܟ: ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 5 ܘܗܵܫܵܐ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝܟ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܵܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܬܹܐ ܠܘܵܬܼܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܝܼܠܝ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܲܡܢܲܫܹܐ ܕܝܼܠܝ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܐܲܝܟ ܪܘܼܒܹܝܠ ܘܐܲܝܟ ܫܸܡܥܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ. 6 ܘܲܒ݂̈ܢܲܝܵܐ ܕܬܼܵܘܠܸܕ݂ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܥܲܠ ܫܡܵܐ ܕܐܲܚܲܝܗܘܿܢ ܢܸܬܼܩܪܘܿܢ ܒܝܵܪܬܿܘܼܬܼܗܘܿܢ. 7 ܘܐܸܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܵܬܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ: ܡܝܼܬܲܬܼ ܥܠܲܝ ܪܵܚܹܝܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܲܝܟ ܡܲܪܕܹܿܐ ܦܲܪܣܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܠܐܲܦܪܲܬܼ: ܘܲܩܒܲܪܬܵܗܿ ܬܲܡܵܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܦܪܲܬܼ: ܗܝܼ ܗ̄ܝܼ ܒܹܝܬܼ ܠܚܸܡ. 8 ܘܲܚܙܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܹܗ: ܡܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ. 9 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܒ̈ܢܲܝ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܪܟܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܩܲܪܸܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼܝ ܘܐܹܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ. 10 ܘܥܲܝܢܵܘܗܝ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܼܩܲܪ ܡ̣ܢ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܢܲܫܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܘܥܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 11 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝܟ ܠܵܐ ܣܲܒܿܪܹܬܼ: ܘܗܵܐ ܚܵܘܝܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܦ ܙܲܪܥܵܟ. 12 ܘܐܲܦܪܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܘܼܪܟܵܘܗܝ: ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 13 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܬܼܪܲܝܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܒܝܲܡܝܼܢܹܗ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܡܢܲܫܹܐ ܒܣܸܡܵܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܹܗ. 14 ܘܐܵܘܫܸܛ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܲܡܝܼܢܹܗ: ܘܣܵܡܵܗܿ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܗܘܼܝܘܼܝ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܣܸܡܵܠܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܫܲܚܠܸܦ ܐܸܢܹܝܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ. 15 ܘܒܲܪܸܟ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܦܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܬܲܪܣܹܝܢܝ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܼܝ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 16 ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܝܼܫܵܐ: ܢܒܲܪܸܟ ܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܢܸܬܼܩܪܸܐ ܫܹܡܝ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܵܒ݂ܵܗܲܝ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܢܸܟ݂ܒܿܪܘܼܢ ܘܢܸܣܓܿܘܿܢ ܒܓ݂ܵܘܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ. 17 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܕܣܵܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܬܼܒܿܐܸܫ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ: ܘܣܵܡܹܟ ܠܵܗ ܠܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܠܡܲܥܒܵܪܘܼܬܼܵܗ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܢܣܝܼܡܹܝܗܿ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܡܢܲܫܹܐ. 18 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܒ݂ܝ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܢܵܘ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ: ܣܝܼܡ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ. 19 ܘܠܵܐ ܨܒ݂ܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂: ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܪܝ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܵܦ ܗܘܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܵܦ ܗܘܼ ܢܹܐܪܲܒ݂: ܒܪܲܡ ܐܲܚܘܼܗܝ ܙܥܘܿܪܵܐ ܢܹܐܪܲܒ݂ ܡܸܢܹܗ: ܘܙܲܪܥܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܡܠܸܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 20 ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܒܵܟ݂ ܢܸܬܼܒܲܪܲܟ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܢܸܥܒܿܕ݂ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܐܲܝܟ ܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܢܲܫܹܐ. 21 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܲܗܦܸܟ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝܟܿܘܿܢ. 22 ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܠܵܟ݂ ܡܢܵܬܼܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܚܲܝ̈ܟ: ܕܢܸܣܒܹܿܬܼ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒܣܲܝܦܝ ܘܲܒ݂ܩܸܫܬܿܝ.

 
ܩܦܠܐܘܢ ܡܛ

1 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬܼܟܲܢܫܘ ܘܐܹܚܵܘܹܝܟ݂ܘܿܢ ܡܕܸܿܡ ܕܓ݂ܵܕܹܫ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܝܵܘܡܵܬܼܵܐ. 2 ܐܸܬܼܟܲܢܲܫܘ ܘܲܫܡܲܥܘ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܫܡܲܥܘ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ܘܿܢ. 3 ܪܘܼܒܹܝܠ ܒܘܼܟ݂ܪܝ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܚܲܝܠܝ ܘܪܹܫ ܬܘܼܩܦܝ: ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܫܩܘܼܠܬܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܥܘܼܫܢܵܐ. 4 ܛܥܲܝܬܿ ܐܲܝܟ ܡܲܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܦܘܼܫ: ܕܲܣܠܸܩܬܿ ܠܡܲܫܟܿܒܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܛܵܘܸܫܬܿ ܬܸܫܘܝܼܬܼܝ ܘܲܣܠܸܩܬܿ. 5 ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܠܹܘܝܼ ܐܲܚܹ̈ܐ: ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܪܘܼܓ݂ܵܙܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗܘܿܢ. 6 ܒܐ̄ܪܵܙܗܘܿܢ ܠܵܐ ܥܸܠܲܬܼ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܒܲܟ݂ܢܘܼܫܝܼܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܚܬܹܿܬܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܝ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܪܘܼܓܼܙܗܘܿܢ ܩܛܲܠܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܲܒ݂ܚܸܡܬܼܗܘܿܢ ܥܩܲܪܘ ܫܘܼܪܵܐ. 7 ܠܝܼܛ ܗ̄ܘܼ ܪܘܼܓܼܙܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝܼܢ: ܘܚܸܡܬܼܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܩܲܫܝܵܐ: ܐܹܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 8 ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܵܟ݂ ܢܵܘܕܿܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟ: ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܠܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒ݂ܵܝ̈ܟ: ܢܸܣܓܿܕ݂ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ. 9 ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܵܐ ܒܹܪܝ ܣܠܸܩܬܿ: ܒܪܲܟ ܘܲܪܒܲܥ ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܘܡܲܢܘܼ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ. 10 ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܡܒܲܕܿܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܪܸܓܼܠܵܘܗܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܬܹܐ ܡܿܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ: ܘܠܹܗ ܢܣܲܟܿܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 11 ܢܹܐܣܘܿܪ ܒܲܓܼܦܸܬܵܐ ܥܝܼܠܹܗ: ܘܲܒ݂ܫܲܒܿܘܼܩܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܹܗ: ܢܚܵܘܲܪ ܒܚܲܡܪܵܐ ܠܒ݂ܘܼܫܹܗ: ܘܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܸܢܒܹ̈ܐ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬܹܗ. 12 ܙܵܪܓܵܢ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܚܸܘܵܪܵܢ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܠܒ݂ܵܐ. 13 ܙܒ݂ܘܼܠܘܼܢ ܥܲܠ ܣܦܵܪܲܝ ܝܲܡܡܹ̈ܐ ܢܸܫܪܸܐ: ܘܗܘܼ ܥܲܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܣܦܝܼܢܹ̈ܐ: ܘܲܬܼܚܘܼܡܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܝܕܵܢ. 14 ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܕܲܪܒ݂ܝܼܥ ܒܹܝܬܼ ܫܒ݂̈ܝܼܠܹܐ. 15 ܘܲܚܙܵܐ ܡܲܫܪܝܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪ: ܘܐܲܪܥܹܗ ܕܛܵܒ݂ܵܐ: ܘܐܲܪܟܸܿܢ ܟܲܬܼܦܹܗ ܠܫܘܼܥܒܵܕ݂ܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܠܡܲܕܲܐܬܼܵܐ. 16 ܕܵܢ ܢܕ݂ܘܼܢ ܠܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 17 ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܢ ܚܸܘܝܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ: ܕܢܵܟܹܬܼ ܠܣܘܼܣܝܵܐ ܒܥܸܩܒܹܗ: ܘܡܲܪܡܸܐ ܠܪܵܟ݂ܒܹܿܗ ܠܒܸܣܬܿܪܹܗ. 18 ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܣܲܟܿܝܼܬܼ ܡܵܪܝܵܐ. 19 ܓܵܕ ܒܓܲܝܣܵܐ ܢܸܦܘܿܩ: ܘܗܘܼ ܢܲܓܸܿܕ݂ ܥܸܩܒ݂ܵܐ. 20 ܐܵܫܝܼܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐܲܪܥܹܗ: ܘܗܘܼ ܢܸܬܸܿܠ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ. 21 ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ: ܝܵܗܹܒ ܡܹܐܡܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ. 22 ܒܪܵܐ ܕܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܝܵܘܣܸܦ: ܒܪܵܐ ܕܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ: ܣܲܩ ܥܲܝܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܕܲܣܠܸܩ ܒܫܘܼܪܵܐ: ܘܐܸܬܼܚܪܝܼܘ ܥܲܡܹܗ. 23 ܘܲܣܓܼܝܘ ܘܣܲܩܪܘܼܗܝ ܡܵܪܲܝ ܓܘܼܕܹ̈ܐ. 24 ܘܗܸܦܟܲܬܼ ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܩܸܫܬܹܿܗ ܘܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܕܪܵܥܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ: ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܡ̣ܢ ܫܸܡ ܪܲܥܝܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 25 ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ ܢܥܲܕܪܵܟ: ܘܐܝܼܠܫܲܕܲܝ ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ: ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܒ݂ܘܼܪܟܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܗܘܿܡܼܵܐ ܕܲܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬܿ: ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܐ ܕܲܬܿܕܲܝܵܐ ܘܲܕ݂ܪܲܚܡܹܐ. 26 ܒܘܼܪܟܵܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ ܥܫܸܢ ܥܲܠ ܒܘܼܪܟܵܬܼܵܐ ܕܡܵܘܠܕ݂ܵܢܲܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܵܡܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܲܡ: ܢܸܗܘܝܵܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܥܲܠ ܪܹܫ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 27 ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܹܐܒ݂ܵܐ ܚܵܛܘܿܦܵܐ: ܒܨܲܦܪܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܒܸܙܬܼܵܐ: ܘܲܒ݂ܪܲܡܫܵܐ ܢܦܲܠܸܓܼ ܡܸܕܸܿܡ ܕܡܲܥܕܸܿܐ. 28 ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܘܗܵܢܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ: ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ ܒܘܼܪܟܵܬܹܗ. 29 ܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܘܦܲܩܸܕ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܝ: ܩܘܼܒ݂ܪܘܼܢܝ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈. 30 ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘܿܢ ܚܹܝܬܼܵܝܵܐ: ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝܼܦܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ: ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܥܸܦܪܘܿܢ ܚܹܝܬܼܵܝܵܐ: ܠܝܼܘܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ. 31 ܬܲܡܵܢ ܩܒܲܪܘ ܠܲܐܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܲܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܬܲܡܲܢ ܩܒܲܪܘ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܠܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܬܲܡܵܢ ܩܸܒ݂ܪܲܬܼ ܠܠܲܝܵܐ. 32 ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܘܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܒ݂ܵܗ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܚܹܝܬܼ. 33 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܲܡܦܲܩܵܕ݂ܘܼ ܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܦܫܲܛ ܪܸܓܼܠܵܘ̈ܗܝ ܒܥܲܪܣܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܿܪܲܗ ܘܡܝܼܬܼ: ܘܐܸܬܼܟܿܢܸܫ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܹܗ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܢܢ

1 ܘܲܢܦܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܘܢܲܫܩܹܗ. 2 ܘܦܲܩܸܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ ܐܵܣܵܘܵܬܼܵܐ ܠܡܸܚܢܲܛ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܚܲܢܛܘܼܗܝ ܐܵܣܵܘܵܬܼܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 3 ܘܲܡܠܵܘ ܠܹܗ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܫܵܠܡܝܼܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ ܕܲܚܢܝܼܛܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐܘܼܗܝ ܡܸܨܪܵܝܹܐ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ ܝܵܘܡܵܬܼܵܐ. 4 ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܵܘܡܲܝ ܒܟ݂ܵܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܿܚܹܬܼ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܐܸܡܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘܿܢ. 5 ܐܲܒ݂ܝ ܐܵܘܡܝܲܢܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܒܩܲܒ݂ܪܝ ܕܙܸܒ݂ܢܹܬܼ ܠܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܬܲܡܵܢ ܬܸܩܒܿܪܲܢܝ: ܗܵܫܵܐ ܐܸܣܲܩ ܐܸܩܒܿܘܿܪ ܠܐܲܒ݂ܝ ܘܐܸܗܦܘܿܟ. 6 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܣܲܩ ܘܲܩܒܿܘܿܪ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܐܲܝܟ ܕܐܵܘܡܝܵܟ. 7 ܘܲܣܠܸܩ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܥܲܡܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܵܘܗܝ ܕܦܸܪܥܘܿܢ: ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 8 ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܲܚܵܘܗܝ ܘܲܒ݂ܝܵܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܣܠܸܩܘ ܥܲܡܹܗ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܝܼܩܲܪܬܿܗܘܿܢ ܘܥܵܢܗܘܿܢ ܘܬܼܵܘܪܲܝܗܘܿܢ: ܫܒܲܩܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܲܢ. 9 ܘܲܣܠܸܩܘ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܡܲܪܟܿܒ݂ܵܬܼܵܐ ܘܦܲܪܵܫܹ̈ܐ: ܘܲܗܘܵܬܼ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܵܐ ܛܵܒ݂. 10 ܘܐܸܬܼܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܕܿܪܹܐ ܕܐܵܛܵܪ ܕܲܒ݂ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܿܢܵܢ: ܘܐܲܪܩܸܕ݂ܘ ܬܲܡܵܢ ܡܲܪܩܘܼܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܥܲܫܝܼܢܬܵܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܒܵܟܹܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 11 ܘܲܚܙܵܘ ܝܵܬܼܒܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܠܐܸܒ݂ܠܵܐ ܒܐܸܕܿܪܹܐ ܕܐܵܛܵܪ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܐܸܒ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܪܲܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܨܪܵܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܘ ܫܡܹܗ: ܐܲܒܸܠ ܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܒ݂ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܿܢܵܢ. 12 ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܢܵܘܗܝ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 13 ܘܫܲܩܠܘܼܗܝ ܘܐܵܘܒܿܠܘܼܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܩܲܒ݂ܪܘܼܗܝ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝܼܦܬܵܐ: ܕܲܙܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܚܲܩܠܵܐ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܥܸܦܪܘܿܢ ܚܹܝܬܼܵܝܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ. 14 ܘܲܗܦܲܟ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܗܘܼ ܘܐܲܚܵܘܗܝ ܘܟ݂ܠ ܕܲܣܠܸܩܘ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 15 ܚܙܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܕܡܝܼܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܕܲܠܡܵܐ ܢܲܗܪܲܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܕܲܠܡܵܐ ܢܲܦܪܥܲܢ ܟܠܵܗܿ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܢ ܠܹܗ. 16 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܠܹܗ: ܐܲܒ݂ܘܼܟ ܦܲܩܸܕ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܹܿܗ ܘܐܸܡܲܪ݂. 17 ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܝܵܘܣܸܦ: ܒܒ݂ܵܥܘܼ ܫܒ݂ܘܿܩ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܚܲܝܟ ܘܠܲܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ: ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܵܟ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܟܲܕ݂ ܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ. 18 ܘܐܸܙܲܠܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܢܦܲܠܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ: ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ. 19 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܣܸܦ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܬܼܚܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. 20 ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒ݂ܬܿܘܿܢ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܫܒܵܗ ܠܛܵܒ݂ܬܼܵܐ: ܕܢܸܥܒܸܿܕ ܐܲܝܟ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܢܸܚܸܐ ܥܲܡܵܐ ܣܲܓܿܝܼܐܵܐ. 21 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐܹܬܲܪܣܹܝܟ݂ܘܿܢ ܘܠܝܼܩܲܪܬܿܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܡܠܵܐ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ. 22 ܘܝܼܬܸܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܗܘܼ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܲܚܝܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ. 23 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܒܢܲܝܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ: ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܥܲܠ ܒܘܼܪܟܵܘܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ. 24 ܘܐܸܡܲܪ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܿܕܿܟ݂ܵܪܘܼ ܡܸܬܿܕܿܟܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܲܣܸܩ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܠܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܠܝܲܥܩܘܿܒ݂. 25 ܘܐܵܘܡܝܼ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܒ݂̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܝܵܠ ܘܐܸܡܲܪ݂: ܡܸܬܿܕܿܟ݂ܵܪܘܼ ܡܸܬܿܕܿܟܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܣܸܩܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܡܸܟܿܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 26 ܘܡܝܼܬܼ ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܢ: ܘܚܲܢܛܘܼܗܝ ܘܣܵܡܘܼܗܝ ܒܕ݂ܘܼܦܢܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ.

ܫܠܸܡ ܣܸܦܪܵܐ ܕܲܒ݂ܪܝܼܬܼܵܐ ܘܲܠܝܵܗ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ

ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܐܵܡܹܝܢ