ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

 

1: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܡܫܲܡܫܵܢܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ. 2: ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܡܝܼܬ̣: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܩܘܼܡ ܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 3: ܟܠ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܬܸܕ݂ܪܘܿܟ݂ ܒܹܗ ܦܸܣܬ̣ܵܐ ܕܪܸܓ̣ܠ̱ܟ݂ܘܿܢ: ܠܟܘܿܢ ܢܸܗܘܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܡܘܼܫܹܐ. 4: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܘܛܘܼܪܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ ܗܵܢܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܦܪܵܬ̣ ܢܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܪܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܬܚܘܼܡܟ݂ܘܿܢ. 5: ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡ ܐ̄ܢܵܫ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܗܘܹܐ ܐܵܦ ܥܲܡܵܟ݂: ܠܵܐ ܐܲܪܦܹܝܟ݂: ܘܠܵܐ ܐܸܫܒ̇ܩܵܟ݂. 6: ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܛܵܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܵܘܪ̱ܬ̣ܝܼܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡ̇ܝܼܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘܿܢ. 7: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܛܵܒ̣: ܠܡܸܛܲܪ ܘܲܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܟܠ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܦܲܩܕ݂ܵܟ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ: ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܨܠܲܚ ܒܟ݂ܠ ܕܲܬ̣ܗܲܠܸܟ݂. 8: ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܗܵܢܵܐ ܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܟ݂: ܐܸܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܪܵܢܹ̇ܐ ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܒ̣ܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܕܬܸܛܲܪ ܘܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܟܠ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܹܗ. ܕܬܲܨܠܲܚ ܘܬܲܟ݂ܫܲܪ. 9: ܗܵܐ ܦܲܩܸܕ̇ܬܵܟ݂: ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ: ܘܠܵܐ ܬܙܘܼܥ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܐܲܬܲܪ ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇. 10: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܫܲܠܝܼܛܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܲܠܣܵܦܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 11: ܥܒܲܪܘ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܦܲܩܸܕ݂ܘ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܛܲܝܸܒ̣ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܵܐ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܗܵܢܵܐ: ܠܡܸܥܲܠ ܠܡܹܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܡܹܐܪܬܵܗ̇. 12: ܘܲܠܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܠܓܵܕ݂: ܘܲܠܦܸܠܓܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ. 13: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܡܢܝܼܚ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ. 14: ܢܸܫܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܝܼܩܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܘܩܸܢܝܵܢܟ݂ܘܿܢ: ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܒܲܪܘ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܲܝ ܚܲܝܠܵܐ: ܘܥܲܕܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ. 15: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣: ܘܬܸܗܦܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܹܐܪܬ̇ܘܼܢܵܗ̇: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܗ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ. 16: ܘܲܥܢ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܢ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂: ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܕܲܬ̣ܫܲܕ̇ܪܲܢ ܢܹܐܙܲܠ. 17: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܫ̱ܡܥܵܟ݂. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܟ݂: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ. 18: ܘܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܬ̣ܚܪܸܐ ܥܲܡܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܠܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ: ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ. ܒܲܠܚܘܼܕ݂ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ.

 

 

 

ܩܹܦܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܛܝܼܡ ܬܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܚܙܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܘܐܸܙܲܠܘ ܘܥܲܠܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܵܗ̇ ܪܵܚܵܒ̣: ܘܒ̣ܵܬ̣ܘ ܬܲܡܵܢ. 2: ܘܐܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܕܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ. 3: ܘܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܠܘܵܬ̣ ܪܵܚܵܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܲܦܸܩ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܲܢ ܐܸܬ̣ܵܘ. 4: ܘܕܸܒ̣ܪܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܲܬ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܛܲܫܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܝܼܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 5: ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹܬ̣ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ܘ. ܦܘܿܩܘ ܥܓܲܠ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܕ݂ܪ̱ܟ݂ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. 6: ܘܗ̤ܝ ܐܲܣܩܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܸܓܵܪܵܐ: ܘܛܲܫܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܟܲܪ̈ܣܒ̣ܵܢܹܐ ܕܟܸܬܵܢܵܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܵܐ. 7: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܥܲܠ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܘ ܒܵܬܲܪ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܪܵܕܘܿܦܹܐ ܒܵܬܲܪ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ. 8: ܘܗܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܫܟܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܗ̤ܝ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܐܸܓܵܪܵܐ. 9: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܕܐܲܫ̱ܠܡܵܗ̇ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܕܸܚܠܲܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܥܠܲܝܢ: ܐܵܦ ܕܚܸܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ. 10: ܡܸܛܠ ܕܫ̣ܡܲܥ̄ܢ ܕܐܵܘܒܸ̇ܫ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܣܝܼܚܘܿܢ ܘܲܠܥܘܿܓ̣ ܕܲܚܪܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ. 11: ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ̄ܢ ܙܵܥ̣ ܠܸܒܲܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܪܘܼܚܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܗܘ̤ܝܼܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇. 12: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܝܼܡܵܘ ܠܝܼ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܝܼ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܗܲܒ̣ܘ ܠܝܼ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. 13: ܘܐܲܚܵܘ ܠܝܼ: ܘܠܵܐܒ̣ܝ: ܘܠܹܐܡܝ: ܘܠܲܐܚܲܝ̈: ܘܠܲܐܚ̈ܘܵܬ̣ܝ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ: ܘܦܲܨܵܘ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. 14: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܵܗ̇ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܚܠܵܦܲܝܟ̇ܘܿܢ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܡܚܵܘܹܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܘܡܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܥܲܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܲܡܹܟ݂ܝ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ.

15: ܘܐܲܚܬܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܒ̣ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܝܬܵܗ̇ ܒܐܸܣܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܫܘܼܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܫܘܼܪܵܐ ܝܵܬ̣ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣. 16: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ: ܒܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܙܸܠܘ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܦ̮ܓܘܼܢ ܒܟ݂ܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒܵܬܲܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܫܵܘ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܗܵܦܟ̇ܝܼܢ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܟ݂ܘܿܢ. 17: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܵܗ̇ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. ܡܚܲܣܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܘܡܝܼܬ̇ܝܼܢ. 18: ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܥܵܐܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܚܘܼܛܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ̣ܵܐ ܩܛܘܿܪܝ ܒܟ݂ܵܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܚܸܬ̇ܬ̇ܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇. ܘܠܲܐܒ̣ܘܼܟ݂ܝ: ܘܠܐܸܡܹܟ݂ܝ: ܘܠܲܐܚܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ܝ: ܐܲܥܸܠܝ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ ܠܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.

19: ܘܟ݂ܠܡ̇ܢ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܟ݂ܝ ܠܒܲܪ: ܕܡܹܗ ܒܪܹܫܹܗ: ܘܲܚܢܲܢ ܡܦܲܨܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܥܝܵܪܬܹ̇ܗ. ܘܟ݂ܠ ܡ̇ܢ ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܹܟ݂ܝ ܒܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܐ: ܕܡܹܗ ܒܪܹܫܲܢ: ܘܲܚܢܲܢ ܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܝܵܪܬܹ̇ܗ: ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܗܪܝܼܘܗܝ. 20: ܘܐܸܢ ܬܚܵܘܹܝܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܗ̤ܘܲܝܢ ܡܚܲܣܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܘܡܝܼܬ̇ܝܼܢ. 21: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܲܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ. ܘܫܲܕ̇ܪܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠܘ: ܘܩܸܛܪܲܬ̤ ܚܘܼܛܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܟ݂ܵܘܬܵܐ. 22: ܘܐܸܙܲܠܘ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܘܝܸܬ̣ܒ̣ܘ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܗܦܲܟ݂ܘ ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܥܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܢܦܲܩܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܐܸܢܘܿܢ ܗܦܲܟ݂ܘ ܠܗܘܿܢ. 23: ܘܗܵܢܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܓܵܫܘܿܫ̈ܝܼܢ ܢܚܸܬ̣ܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܘܐܸܙܲܠܘ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼܘ ܠܹܗ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܓ̣ܕܲܫ ܠܗܘܿܢ. 24: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܐܲܫܠ̱ܡܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܢ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܵܦ ܕܚܸܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܲܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܣܵܛܝܼܡ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܒ̣ܵܬ̣ܘ ܬܲܡܵܢ ܘܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪܘ. 2: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܥ̣ܒܲܪܘ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 3: ܘܦܲܩܸܕ݂ܘ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܠܵܗ̇: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫܩܘܿܠܘ ܡ̣̤ ܐܲܬ̣ܪ̱ܟ݂ܘܿܢ: ܘܙܸܠܘ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇. 4: ܘܢܸܗܘܹܐ ܪܲܚܝܼܩ ܒܲܝܢܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܲܠܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܐܲܡ̈ܝܼܢ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܒܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪܬ̇ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܬ̣ܡܵܠܝ ܘܡ̣ܢ ܡܢܵܬ̣ܡܵܠܝ. 5: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ ܐܸܬ̣ܩܲܕܲܫܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܵܪ ܥܵܒܹܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ: ܫܩܘܿܠܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ. ܘܲܫܩܲܠܘ ܩܹܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܘܲܥܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ. 7: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܐܹܫܲܪܸܐ ܠܡܵܘܪܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܗܘܹܐ ܐܵܦ ܥܲܡܵܟ݂. 8: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܲܩܸܕ݂ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܡܲܛܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܪܹܫ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܒܹܗ ܒܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܩܘܼܡܝ. 9: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܩܪܘܿܒ̣ܘ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 10: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܒܗܵܕܹܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܟ݂ܘܿܢ: ܘܚܵܪܹܒ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܠܚܹܬ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܲܠܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܲܠܓܲܪ̈ܓ̇ܘ̇ܣܵܝܹܐ: ܘܠܵܐܡܘܿܪܵܝܹܐ: ܘܲܠܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ. 11: ܕܗܵܐ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܒ̣ܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 12: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܕܒܲܪܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ. 13: ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܦܲܣܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܲܢ ܢܸܬ̣ܦܲܠܓܘܼܢ: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܙܸܩܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܠܣܸܛܪܵܐ ܚܲܕ݂. 14: ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܩܲܠܘ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܸܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ. 15: ܘܟܲܕ݂ ܡܲܛܝܼܘ ܫܩ̈ܝܼܠܲܝ ܩܹ݂ܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܐܸܨܛܲܒܲܥ ܒܲܣܦܵܪ̈ܲܝ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܦܵܐ ܒܲܣܦܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܵܐ. 16: ܘܩܵܡ̣ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܩܵܡ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܙܸܩܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܠܣܸܛܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܐܲܪܚܸܩܘ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܵܪܵܡ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܨܲܪܬܲܡ. ܘܲܕ݂ܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܠܝܲܡܵܐ ܕܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܓܡܲܪܘ ܘܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܹܝܢ ܥܒܲܪܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 17: ܘܩܵܡ̣ܘ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܒ̣ܫܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܵܒܪܝܼܢ ܒܝܲܒ̣ܫܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܠܸܡ̣ܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܫܠܸܡ̣ܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. 2: ܕܒܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܬܪܲܥܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ. 3: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܣܲܒ̣ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܸܟܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ: ܛܲܝܸܒ̣ܘ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܟܹܐܦ̈ܝܼܢ: ܘܐܲܥܒܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܣܝܼܡܘ ܐܸܢܹܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܒܵܘܬܵܐ ܕܒ̣ܵܝܬ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ. 4: ܘܲܩܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܬ̣ܪܲܥܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܛܲܝܸܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ. 5: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܥܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܒܓ̣ܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܣܝܼܡܘ ܓܒܲܪ ܟܹܐܦܹܗ ܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܹܗ: ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܡܸܛܠ ܕܬܸܗܘܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܕܟܲܕ݂ ܢܫܲܐܠܘܼܢܵܟ݂ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܟܹܐܦܹܐ ܗܵܠܹܝܢ. 7: ܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܕܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܟܲܕ݂ ܥܒܲܪ̄ܢ ܒܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܗܵܠܹܝܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܵܠܲܡ. 8: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܫ̣ܩܲܠܘ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܟܹܐܦ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܒܡܲܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܥܒܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܒܵܘܬܵܐ: ܘܲܫܒܲܩܘ ܐܸܢܹܝܢ ܬܲܡܵܢ. 9: ܘܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܟܹܐܦ̈ܝܼܢ ܐܲܩܝܼܡܘ: ܕܲܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܾܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܗ̤ܘܲܝ ܬܲܡܵܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 10: ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܓ̣ܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܠܸܡ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܹܐܡܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܘܥ̣ܒܲܪܘ. 11: ܘܟܲܕ݂ ܥ̣ܒܲܪܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܡܫܲܡܠ̱ܝܵܐܝܼܬ̣: ܘܥܸܒ̣ܪܲܬ̤ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ. 12: ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ. 13: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܥ̣ܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 14: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܵܘܪܸܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܕ݂ܵܚܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣̤ ܡܘܼܫܹܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 15: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. 16: ܦܲܩܸܕ݂ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܣܩܘܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 17: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܣܲܩܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 18: ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܣ̣ܡܲܟ݂ ܦܲܣܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܒܝܒ̣ܫܵܐ. ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܠܕ݂ܘܼܟܲܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܣܦܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 19: ܘܥܲܡܵܐ ܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܲܫ̣ܪܵܘ ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ ܒܣܵܘ̈ܦܲܝ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܝܵܗ̇ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 20: ܘܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܟܹܐܦ̈ܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܹܝܢ ܝܼܫܘܿܥ ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܲܕ݂ ܢܫܲܐܠܘܼܢܵܟ݂ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ: ܘܢܹܐܡܪܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܡܵܢܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ.

22: ܚܵܘܵܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܒ̣ܢܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܕܲܒ̣ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܥ̣ܒܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܗܵܢܵܐ. 23: ܘܐܵܘܒܸ̇ܫ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܥܒܲܪܘ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܠܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ: ܘܐܵܘܒ̇ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܥܒܲܪ̄ܢ. 24: ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܚܲܝܠܬ̣ܵܢܝܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܘܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܲܒ̣ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܕܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܝܲܡܵܐ: ܕܐܵܘܒܸ̇ܫ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܝܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ: ܙܵܥ̣ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܒܗܘܿܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 2: ܒܹܗ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܥܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܕܛܲܪܵܢܵܐ: ܘܲܗܦܘܿܟ݂ ܓܙܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ̣. 3: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܕܛܲܪܵܢܵܐ: ܘܲܓ̣ܙܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ̣ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܥܘܼܪ̈ܠܹܐ. 4: ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܓ̣ܙܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܠܟ݂ܠ ܝܲܠܕܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܡܝܼܬ̣ܘ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 5: ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܙܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠ ܥܲܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ: ܘܟ݂ܠ ܥܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܓ̇ܙܲܪܘ. 6: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܣܵܦ̣ܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ. ܘܝܼܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܚܵܘܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕ̇ܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ. 7: ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܠܗܘܿܢ ܓܙܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܡܸܛܠ ܕܥܘܼܪ̈ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܓܙܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 8: ܘܟܲܕ݂ ܓܡܲܪܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܬ̣ܓܵܙܵܪܘܼ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܕ݂ܘܼ̈ܟ̇ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܐܲܣܝܼܘ. 9: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܐܲܥ̇ܒ̇ܪܹܬ̣ ܚܸܣܕܵܐ ܕܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܓܲܠܓܵܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 10: ܘܲܫܪܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܦܸܨܚܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 11: ܘܐܸܟܲܠܘ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܨܚܵܐ. ܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܩܲܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܐܸܟܸ̇ܠܘ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 12: ܘܐܸܫܬ̇ܩܸܠ ܡܲܢܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܸܟܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܢܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܐܸܟܲܠܘ ܡ̣ܢ ܥܠܲܠܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܒܵܗ̇ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇. 13: ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ: ܘܣܲܝܦܹܗ ܫܡܝܼܛ ܘܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܘܐܸܙܲܠ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܢܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 14: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܬܹܝܬ̣. ܘܲܢܦܲܠ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓܸܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܵܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝ ܠܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. 15: ܘܐܸܡܲܪ ܪܲܒ̇ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ. ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܫܪܝܼ ܡܣܵܢܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܗܵܟܲܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܘܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܘܠܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܚܙܝܼ ܕܐܲܫܠ̱ܡܹ̇ܬ̣ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܗ̇. ܚܘܼܕ݂ܪܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 3: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܘܼܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 4: ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܢܸܫܩܠܘܼܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܝܲܒ̇ܒ̣ܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܐܸܬ̣ܟ̇ܘܼܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܢܸܩܪܘܿܢ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. 5: ܘܡܵܐ ܕܝܲܒܸ̇ܒ̣ܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܲܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ: ܢܸܩܥܘܿܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܩܥܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܦܸܠ ܫܘܼܪܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ: ܘܢܸܣܩܘܼܢ ܥܲܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ. 6: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܠܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܫܩܘܿܠܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܟܵܗܢ̈ܝܼܢ ܢܸܫܩܠܘܼܢ ܫܒܲܥ ܩܲܪ̈ܢܵܢ: ܘܲܢܝܲܒ̇ܒ̣ܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7: ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ: ܥܒܲܪܘ ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܢܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. 8: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܟܲܗ̈ܢܹܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܒܲܥ ܩܲܪ̈ܢܵܢ: ܘܲܡܝܲܒ̇ܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܬ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ. 9: ܘܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܕܲܡܟܲܢܫܝܼܢ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܬܲܪ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܩܵܪܹܝܢ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. 10: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܦܲܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܵܐ ܬܸܩܥܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܲܫܡ̱ܥܘܼܢ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܸܠܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܟ݂ܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܐܹܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܲܩܥܵܘ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܩܥܘܿܢ. 11: ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟܲܬ̤ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܒ̣ܵܬ̣ܘ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ.

12: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܫ̣ܩܲܠܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 13: ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܒܲܥ ܩܲܪ̈ܢܵܢ: ܘܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܩܵܪܝܼܢ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. ܘܕܲܡܟܲܢܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܬܲܪ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. 14: ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܬܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. 15: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܩܲܕܸ̇ܡܘ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܗܵܢܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܕܹܝܢ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ. 16: ܘܒܲܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܒܲܥ: ܩ̣ܪܵܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ ܩܥܵܘ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܡܵܗ̇ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 17: ܘܬܸܗܘܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇ ܚܸܪܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܪܵܚܵܒ̣ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܐܵܚܵܘ ܠܵܗ̇ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܒܲܝܬܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܛܲܫܝܲܬ̤ ܠܗܵܢܘܿܢ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ̄ܢ. 18: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܙܗܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܸܪܡܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܛܵܘܫܘܼܢ ܘܬܸܣܒ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܸܪܡܵܐ. ܘܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢܵܗ̇ ܠܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܸܪܡܵܐ: ܘܲܬ̇ܕܲܠܚܘܼܢܵܗ̇.

19: ܟܠ ܣܹܐܡܵܐ: ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܲܕ݂ܦܲܪܙܠܵܐ: ܩܲܕ̇ܝܼܫܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܠܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܸܥܠܘܼܢ. 20: ܘܲܩܥܵܘ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥܘ ܥܲܡܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܩܥ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܩܥܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܛܵܒ̣: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܫܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܥܲܡܵܐ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ: ܘܟܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 21: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܢܵܐ ܘܲܠܚܸܡܪ̈ܵܐ: ܚܪܲܒ̣ܘ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ. 22: ܘܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܓܲܫܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܥܘܿܠܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܦܩܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܝܼܡܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܵܗ̇. 23: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܓܵܫ̈ܘܿܫܹܐ ܘܐܲܦܩܘܼܗ̇ ܠܪܵܚܵܒ̣: ܘܠܲܐܒ̣ܘܼܗ̇: ܘܠܐܸܡܵܗ̇: ܘܠܲܐܚܹ̈ܝܗ̇: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܗ̇ ܐܲܦܸܩ̣ܘ: ܘܐܲܫܪܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 24: ܘܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܵܘܩܕ݂ܘܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܣܹܐܡܵܐ: ܘܲܠܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܲܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 25: ܘܲܠܪܵܚܵܒ̣ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇ ܐܲܚܝܼ ܝܫܘܿܥ: ܘܝܸܬ̣ܒܲܬ̤ ܒܓ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܫܝܲܬ̤ ܓܵܫ̈ܘܿܫܹܐ ܕܫܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܸܓܲܫ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 26: ܘܝܼܡܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܢܩܘܼܡ ܘܢܸܒ̣ܢܹܝܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܒܒ̣ܘܼܟ݂ܪܹܗ ܢܸܒ̣ܢܹܝܗ̇: ܘܒܲܙܥܘܿܪܹܗ ܢܩܝܼܡ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇. 27: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܫܸܡܥܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܘܐܲܥܠܝܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܚܸܪܡܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܥܵܟ݂ܵܪ ܒܲܪ ܟܲܪܡܝ: ܒܲܪ ܙܲܒ̣ܕ̇ܝܼ: ܒܲܪ ܙܲܪܚ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܵܐ ܘܛܲܫܝܼ ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: 2: ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܠܥܵܝ: ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܵܘܵܢ: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܣܲܩܘ ܓܘܿܫܘ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܓܲܫܘܼܗ̇ ܠܥܵܝ. 3: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܣܲܩ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܢܸܣܩܘܼܢ ܢܸܚܪ̱ܒ̣ܘܼܢܵܗ̇ ܠܥܵܝ. ܠܵܐ ܬܫܲܕܲܪ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 4: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܠܬܲܡܵܢ: ܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐ̄ܢܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܕܥܵܝ. 5: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܕܥܵܝ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܬܲܪܥܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪܘ: ܘܲܡܚܵܘ ܒܗܘܿܢ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ. ܘܙܵܥ̣ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܲܗܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. 6: ܘܨܲܪܝܼ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܗ̤ܘ ܘܩܲܫ̈ܝܼܫܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ. 7: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܐܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܥ̣ܒܲܪܬܵܝܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܕܬܲܫܠ̱ܡܲܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. ܐܸܠܘܼ ܝܼܬܸܒ̣̄ܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܠܲܢ ܟܲܝ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܐ. 8: ܡܵܢܵܐ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܹܡܲܪ: ܕܐܲܦܢܝܼ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕ݂ܵܠܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 9: ܘܢܸܫܡ̱ܥܘܿܢ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܥܠܲܝܢ: ܘܢܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܫܡܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܵܒܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܪܲܒܵܐ. 10: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܩܘܼܡ ܠܵܟ݂: ܠܡܵܢܵܐ ܪܡܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 11: ܚ̣ܛܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܦܲܩܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܸܪܡܵܐ: ܐܵܦ ܓܢܲܒ̣ܘ: ܐܵܦ ܟܲܕܸ̇ܒ̣ܘ: ܘܛܲܫܝܼܘ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 12: ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܢܲܦܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܠܚܸܪܡܵܐ. ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܦܪܸܩܬ̇ܘܿܢ ܚܸܪܡܵܐ ܡܟܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 13: ܩܘܼܡ ܙܲܡܸܢܲܝܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܙܕܲܡܲܢܘ ܡܚܵܪ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܸܪܡܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܲܦ̱ܪܩܘܼܢ ܚܹܪܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

14: ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܫܲܒ̣ܛܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܹܐܚܕ̇ܝܼܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ. ܘܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܹܐܚܕ̇ܝܼܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܒ̣ܵـ̈ـܬ̇ܝܼܢ. ܘܒܲܝܬܵܐ ܕܢܹܐܚܕ̇ܝܼܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. 15: ܘܡ̇ܢ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܒܹܗ ܒܚܸܪܡܵܐ: ܢܹܐܩܲܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 16: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܨܸܦܪܵܐ: ܘܩܲܪܒܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 17: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬܲܚܕܲܬ̤ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܙܲܪܚ. ܘܩܲܪܸܒ̣ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܙܲܪܚ ܠܒ̣ܵܬ̇ܝܼ̈ܢ. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܙܲܒ̣ܕ̇ܝܼ. 18: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܥܵܟ݂ܵܪ: ܒܲܪ ܟܲܪܡܝܼ: ܒܲܪ ܙܲܒ̣ܕ̇ܝܼ: ܒܲܪ ܙܲܪܚ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 19: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܟ݂ܵܪ: ܗܲܒ̣ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܬܵܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܚܵܘܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܘܠܵܐ ܬܛܲܫܸܐ ܡܹܢܝ. 20: ܥܢ̣ܵܐ ܥܵܟ݂ܵܪ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܚܛܹܝܬ̣ ܠܡܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣. 21: ܚܙܹܝܬ̣ ܒܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܐܲܡ̣ܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܒܵܒ̣ܠܵܝܬܵܐ: ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣: ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܕܬ̣ܵܩܹܠ ܚܲܡܫܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܘܪܸܓܲܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܣܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܠܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܝ: ܘܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇. 22: ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܘܲܪܗܸܛܘ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܲܚܙܵܘ ܕܲܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇. 23: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܣܵܡ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 24: ܘܕܲܒ̣ܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܟ݂ܵܪ ܒܲܪ ܙܲܪܚ. ܘܲܢܣܲܒ̣ ܠܣܹܐܡܵܐ: ܘܠܵܐܡ̣ܠܵܐ: ܘܲܠܸܠܫܵܢܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ: ܘܲܠܬ̣ܵܘܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܠܚܸܡܪܹ̈ܗ: ܘܲܠܥܵܢܹ̈ܗ: ܘܲܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܵܟ݂ܵܪ. 25: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܵܢܵܐ ܕܲܠܲܚܬܵܢܝ: ܢܕܲܠܚܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܘܪܲܓ̣ܡܘܼܗܝ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ: ܘܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ. 26: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܥܠܵܘܗܝ ܝܲܓܪܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܵܟ݂ܵܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ: ܘܠܵܐ ܬܙܘܼܥ: ܕܒܲܪ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܩܘܼܡ ܣܲܩ ܠܥܵܝ ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܸܡܬܹ̇ܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܝ: ܘܲܠܥܲܡܹܗ: ܘܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܹܗ: ܘܠܲܐܪܥܹܗ. 2: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܠܥܵܝ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܕܹܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܒܘܿܙܘ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܟ݂ܡܸܢܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܡܹܐܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬ̇ܪܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 3: ܘܩܵܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܡܸܣܲܩ ܠܥܵܝ. ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܝܼܢ ܒܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܸܠܝܵܐ. 4: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܚܙܵܘ ܡܵܐ ܕܟ݂ܵܡܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܸܣܬ̇ܪܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܠܵܐ ܬܲܪܚ̄ܩܘܼܢ ܛܵܒ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܟܠܟ݂ܘܿܢ. 5: ܘܐܸܢܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܝ ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܠܐܘܼܪܥܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ: ܗܵܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. 6: ܘܢܵܦܩܝܼܢ ܒܵܬ̣ܪܲܢ ܘܪܵܕ݂ܦܝܼܢ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܥܵܪܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܗܵܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. 7: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܩܘܼܡܘ ܡ̣ܢ ܟܡܹܐܢܟ݂ܘܿܢ: ܘܚܘܼܪܒ̇ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܢܲܫܠ̱ܡܝܼܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 8: ܘܡܵܐ ܕܐܸܚܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢܵܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܐܵܘܩܕ݂ܘܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ: ܘܲܚܙܵܘ ܕܹܝܢ ܕܦܲܩܸܕ̇ܬ̇ܟ݂ܘܿܢ. 9: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܸܙܸܠ̣ܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܟܡܹܐܢܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܠܥܵܝ: ܡ̣ܢ ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܝܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܒ̣ܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ. 10: ܘܩܲܕܸܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܲܡܢܵܝܗܝ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܗ̤ܘ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܵܝ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ. 11: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܩܪ̈ܲܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܣܠܸܩ̣ܘ: ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ܘ ܠܩܘܼܒ̣ܠܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܫܪܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܝܵܗ̇ ܕܥܵܝ: ܘܢܲܚܠܵܐ ܐܝܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܥܵܝ.

12: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܟ݂ܡܹܐܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܠܥܵܝ: ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܝܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 13: ܘܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܠܥܲܡܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܝܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܢܵܛܪ̈ܲܝ ܥܸܩܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܝܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܘܐܸܙܲܠ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ. 14: ܘܟܲܕ݂ ܚܙ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܝ ܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܘܩܵܡ̣ܘ ܢܦܲܩ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܵܝ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܟ݂ܡܹܐܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬ̇ܪܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 15: ܘܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܥܪܲܩ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

16: ܘܲܩ̣ܥܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܵܝ ܠܡܸܪܕܲܦ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܲܪܕܲܦܲܘ ܒܵܬܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܸܣܬܲܪܲܩܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 17: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܒܥܵܝ: ܘܲܒ̣ܒܹܬ̣ ܐܹܝܠ: ܕܠܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܫܲܒ̣ܩܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܟܲܕ݂ ܦܬ̣ܝܼܚܵܐ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 18: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܐܲܪܝܼܡ ܒܢܲܝܙܟ݂ܵܐ ܕܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܵܝ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܲܫܠܸܡ̇ܬܵܗ̇. ܘܐܲܪܝܼܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܢܲܝܙܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 19: ܘܲܟ݂ܡܹܐܢܵܐ ܩܵܡ̣ ܡܣܵܪ̱ܗܒ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ: ܘܲܪܗܸܛܘ ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܦܢܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܐ. ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܐܲܚܕ̇ܘܼܗ̇: ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ܘ ܘܐܵܘܩܕ݂ܘܼܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ. 20: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܥܵܝ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܲܚܙܵܘ ܕܣܵܠܹܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬ̇ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܦܝܼܘ ܠܡܸܥܪܲܩ ܠܟ݂ܵܐ ܘܲܠܟ݂ܵܐ. ܘܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܥܵܪܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܲܟ݂ ܥܲܠ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܵܘܗܝ. 21: ܘܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܙ̣ܵܘ ܕܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܟܡܹܐܢܵܐ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܬܸܢܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܵܝ. 22: ܘܗܵܠܹܝܢ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܠܐܘܼܪ̱ܥܗܘܿܢ: ܘܲܗܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܵܝ ܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܟܵܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܟܵܐ. ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ. 23: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܝ ܐܲܚܕ̇ܘܼܗܝ ܟܲܕ݂ ܚܲܝ: ܘܩܲܪܒ̣ܘܼܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ. 24: ܘܟܲܕ݂ ܓܲܡܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܵܝ: ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܪܵܕ݂ܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܡܲܪܘ. ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܵܝ: ܘܚܲܪܒ̣ܵܘܼܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ. 25: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܲܢܦܲܠ̣ܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܥܵܝ. 26: ܘܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܐܲܗܦܲܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܝܙܟ݂ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܵܝ. 27: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܥܝܼܪܵܐ ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇: ܒܲܙܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܠܝܼܫܘܿܥ. 28: ܘܐܵܘܩܕ݂ܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܝ: ܘܥܲܒ̣ܕܵܗ̇ ܬܸܠܵܐ ܚܲܪܒܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 29: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܝ ܙܲܩ̣ܦܹܗ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ. ܘܟܲܕ݂ ܥܸܪܒܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ: ܦ̣ܩܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܲܚܬ̣ܘܼܗ̇ ܠܲܫܠܲܕܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܵܐ: ܘܐܲܪܡ̱ܝܘܼܗ̇ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܥܠܵܘܗܝ ܝܲܓܪܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 30: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܒܢ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܲܓ̣ܒܸܠ. 31: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܠܲܡ̱ܠ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܦܲܠ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܲܒܲܚܘ ܕܸܒ̣̈ܚܵܬ̣ܵܐ. 32: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 33: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܩܲܫܝܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܣܵܦܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܕܲܝܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ: ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܣܸܛܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܘܼܟ݂ܢܹ̈ܐ. ܘܗܵܟ݂ܘܵܬ̣ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܦܸܠܓ̇ܗܘܿܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܓܲܪܙܝܼܡ: ܘܦܸܠܓܗܘܿܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܓ̣ܒܸܠ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 34: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܩ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ܵܢ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ. 35: ܠܵܐ ܫܒܲܩ ܚܕ݂ܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܕܠܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܬܵܘܬܵܒ̣̈ܐ ܕܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܣܦܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܚܹܝܬ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܵܒ̣̈ܘܿܣܵܝܹܐ. 2: ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܚܲܕ݂ ܦܘܼܡ.

3: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܓܒ̣ܥܘܿܢ ܫ̣ܡܲܥܘ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܝ ܘܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 4: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܒܲܥܪܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܐܸܙܕܵܘܲܕ݂ܘ. ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܣܲܩܹ̈ܐ ܒܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܸܡ̱ܪ̈ܗܘܿܢ: ܘܙܸܩܹ̈ܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܕܲܒ̣̈ܠܵܝܵܢ: ܘܲܡܒܲܙ̈ܥܵܢ ܘܲܡܨܲܪ̈ܪܵܢ. 5: ܘܲܡܣܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܠܵܝܑܝܼܢ ܘܛܲܪ̈ܡܵܣܝܵܬ̣ܵܐ ܣܐܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܲܚ̈ܬܹ̇ܐ ܒ̈ܠܵܝܹܐ ܠܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܲܙܘܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܝܲܒܸ̇ܫܘ: ܘܲܗܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܲܓܘܼܪܵܐ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܘܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܪܲܚܝܼܩܵܐ ܐܸܬܲܝܢ: ܗܵܫܵܐ ܗܲܒ̣ܘ ܠܲܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ. 7: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܚܵܘܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܠܘܵܬ̣ܵܢ ܥܵܡܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ. 8: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܚܢܲܢ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇ܘܿܢ. 9: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܛܵܒ̣ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ: ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. ܡܸܛܠ ܕܲܫ̣ܡܲܥܢ ܫܡܹܗ ܘܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܒܡܸܨܪܹܝܢ. 10: ܘܟ݂ܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܬ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܠܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܲܠܥܘܿܓ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܬ̣ܢܝܢ: ܕܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܣܬ̇ܪܘܼܬ̣. 11: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܲܢ ܩܲܫ̈ܝܼܫܲܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܲܢ: ܣܲܒ̣ܘ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܘܙܸܠܘ ܠܐܘܼܪܥ̱ܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܚܢܲܢ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܗܲܒ̣ܘ ܠܲܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ. 12: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܲܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܡܝܼܡ ܐܸܙܕܵܘܲܕ݂ܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵـ̈ـܬܹ̇ܝܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̄ܢ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܝܼܒܸܫ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܘܼܪܵܐ. 13: ܘܗܵܠܹܝܢ ܙܸܩܹ̈ܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܡܠܲܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܕ݂ܬ̣ܵܢ: ܘܗܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܙܲܥ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܢܲܚ̈ܬܲܝܢ ܘܲܡܣܵـ̈ـܢܲܝ̈ܢ: ܟܲܕ݂ ܚܲܕ݂ܬ̣̈ܝܼܢ ܢܣܲܒ̣̄ܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܢ: ܘܗܵܐ ܒܠܝܼܘ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܣܲܓܝܼܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ. 14: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܙܘܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ: ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܫܐܸܠܘ.

15: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܫܠܵܡܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܝܼܡܵܘ ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ. 16: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܫ̣ܡܲܥܘ ܕܩܲܪܝ̣ܒ̣ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܫܪܹܝܢ. 17: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ: ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܘܲܟ݂ܦܝܼܪܵܐ: ܘܥܝܼܪܘܼܬ̣: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ. 18: ܘܠܵܐ ܩܲܛܸܠܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܝܼܡܵܘ ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܪܵܛܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܪܵܝܒ̇ܝܼܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ. 19: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܚܢܲܢ ܝܼܡܲܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢܲܢ ܠܡܲܗܵܪܘܼ ܐܸܢܘܿܢ. 20: ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܘܡܲܚܹ̇ܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܠܲܝܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܡܲܢ ܠܗܘܿܢ. 21: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܢܸܚܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܩܛܝܼܢ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܡܵܠܹ̇ܝܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܵܩܛܲܝ̈ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܘܡܵܠܲܝ̈ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܲܟ݂ܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ. 22: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܢܟ݂ܠܬ̇ܘܿܢܵܢ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܠܲܢ ܕܛܵܒ̣ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܠܘܵܬܲܢ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ. 23: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼܛܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܵܩܹ̇ܛ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܘܡܵܠܹ̇ܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 24: ܘܲܥܢ̣ܵܘ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܡܸܫܬ̇ܡܵܥܘܼ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ: ܠܡܸܬܲܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ. ܘܲܕ݂ܚܸܠ̄ܢ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܘܲܥܒܲܕ̄ܢ ܗܵܟܲܢܵܐ. 25: ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܚ̄ܢܲܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ: ܥܒܸܕ݂ ܠܲܢ. 26: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܦܲܨܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܩܲܛܠܘ ܐܸܢܘܿܢ. 27: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܠܵܩܛܲܝ̈ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܡܵܠܲܝ̈ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܘܲܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܐܲܕ݂ܘܿܢܝܼܨܕܸܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܝ ܘܚܲܪܒܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܥܵܝ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܘܕܲܫܠܸܡܘ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 2: ܕܚܸܠ ܛܵܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܝ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 3: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܕ݂ܘܿܢܝܼܨܕܸܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܘܵܬ̣ ܗܘܿܗܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܒܲܪܐܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܪܡܘܼܬ̣: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܢܵܦܝܼܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܟ݂ܝܼܫ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܕܵܒ̣ܝܼܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܸܓ̣ܠܘܿܢ. 4: ܘܲܫܠܲܚ ܠܗܘܿܢ: ܕܣܲܩܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܝܼ ܥܸܕ݂ܪܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠ̱ܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܘܲܣܠܸܩܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܪܡܘܼܬ̣: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܟ݂ܝܼܫ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܸܓ̣ܠܘܿܢ: ܗܸܢܘܿܢ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܲܫܪܵܘ ܥܲܠ ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܥܲܡܵܗ̇ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 6: ܘܫܲܕܲܪܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܲܪܫܸܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܥܠܲܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܛܘܼܪܵܐ. 7: ܘܲܣܠܸܩ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܲܝ ܚܲܝܠܵܐ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܲܫ̱ܠܡܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 9: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܣܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܠܓܵܠܵܐ. 10: ܘܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܡ̣ܚܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܒܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ: ܘܲܪܕܲܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܩܵܪ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܩܵܪ. 11: ܘܟܲܕ݂ ܥܪܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܡܲܚܲܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܫܕ݂ܵܐ ܥܲܠܝܗܘܿܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܩܵܪ ܘܡܝܼܬ̣ܘ. ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܒܲܪܕ݂ܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܚܪܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܲܪܒܵܐ. 12: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܡܲܠܸܠ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܫܸܡܫܵܐ ܒܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܟܲܬܲܪ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܣܲܗܪܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܲܝܠܘܿܢ. 13: ܘܟܲܬܲܪ ܫܸܡܫܵܐ: ܘܣܲܗܪܵܐ ܩܵܡ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܪܲܥ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܘܗܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܒܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܲܪܗܸܒ̣ ܠܡܸܥܪܲܒ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 14: ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܵܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 15: ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ. 16: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܠܟ̇ܝܼ̈ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼܘ ܒܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܡܵܩܵܪ. 17: ܘܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܕܐܸܫܬ̇ܟܲܚܘ ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܠܟ̇ܝܼ̈ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܟܲܕ݂ ܛܫܹܝܢ ܒܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܡܵܩܵܪ. 18: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܓܸ̇ܠܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܪܡܵܘ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܗ̇ ܕܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܒ̣ܘܿܩܘ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܢܸܛܪܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ. 19: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܬܩܘܼܡܘܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܪܕ݂ܘܿܦܘ ܒܵܬܲܪ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܥܠܘܿܢ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 20: ܘܟܲܕ݂ ܓܲܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܡܲܪܘ: ܘܲܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܐܲܥܸܠܘ ܠܗܵܢܘܿܢ ܡܲܘ̈ܝܼܕܹܐ ܕܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܟܲܪܟ݂ܗܘܿܢ. 21: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܗܦܲܟ݂ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܵܩܵܪ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܗܲܪܘ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܓܒܲܪ ܒܠܸܫܵܢܹܗ. 22: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܦܬܲܚܘ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܦܸܩܘ ܠܝܼ ܚܲܡ̈ܫܵܬܲܝܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬ̣ܵܐ. 23: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܲܦܸܩܘ ܠܘܵܬܹܗ ܠܚܲܡ̈ܫܵܬܲܝܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬ̣ܵܐ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܪܡܘܼܬ̣: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܟ݂ܝܼܫ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܸܓ̣ܠܘܿܢ. 24: ܘܟܲܕ݂ ܐܲܦܸܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܠ̇ܟܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ: ܩܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܩܪܘܿܒ̣ܘ ܘܣܝܼܡܘ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܘܣܵܡ̣ܘ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 25: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܬܙܘܼܥܘܼܢ: ܐܸܬ̣ܚܲܠܘ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢܘ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܡܗܘܿܢ. 26: ܘܒ̣̱ܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܙܩܲܦ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܩܲܝ̈ܣܝܼܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܙܩܝܼܦܝܼܢ ܥܲܠ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܠܪܲܡܫܵܐ.

27: ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܲܥܪ̈ܵܒܲܪ ܫܸܡܫܵܐ: ܦܩܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܲܚܬ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܠܲܙܩܝܼܦܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܲܛܫܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇: ܘܣܵܡ̣ܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܲܡܥܲܪܬܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 28: ܘܲܠܡܵܩܵܪ ܟܒܲܫ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܚܲܪܒܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ̣ܵ ܒܵܗ̇ ܩܲܛܸܠ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܵܩܵܪ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 29: ܘܲܥܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܩܵܪ ܠܠܸܒ̣ܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܠܸܒ̣ܢܵܐ. 30: ܘܐܲܫܠ̱ܡܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܦ ܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܚܲܪܒ̇ܘܼܗ̇ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܒܵܗ̇ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 31: ܘܲܥܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܐ ܠܲܠܟ݂ܝܼܫ: ܘܲܫܪܵܐ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܥܲܡܵܗ̇ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 32: ܘܐܲܫ̱ܠܡܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܠܟ݂ܝܼܫ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܘܚܲܪܒܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܠܸܒ̣ܢܵܐ. 33: ܗܵܝܕ̇ܝܢ ܣܠܸܩ ܗܲܪܡܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܵܙܵܪ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܠܲܠܟ݂ܝܼܫ. ܘܚܲܪܒܹ̇ܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܵܦ ܠܹܗ ܘܲܠܥܲܡܹܗ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܠܹܗ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ. 34: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܠܟ݂ܝܼܫ ܠܥܸܓ̣ܠܘܿܢ: ܘܲܫܪܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܘܲܥܒܲܕ݂ ܥܲܡܵܗ̇ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 35: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܚܲܪܒ̣ܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܠܟ݂ܝܼܫ. 36: ܘܲܣܠܸܩ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܓ̣ܠܘܿܢ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܥܲܡܵܗ̇ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 37: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܘܚܲܪܒܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇. ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܡܸܢܗܹܝܢ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܥܸܓ̣ܠܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇. ܕܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ. 38: ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ ܠܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡܵܗ̇. 39: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܗ̇: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܠܟ݂ܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܡܸܢܗܹܝܢ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܠܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܠܸܒ̣ܢܵܐ ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇. 40: ܘܚܲܪܒ̣ܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܠܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܫܕ̇ܘܿܕ݂ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ ܚܪܲܒ̣: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 41: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ ܕܓܲܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܐܙܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓ̣ܫܵܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܓܸܒ̣ܥܘܿܢ. 42: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܠܲܐܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܟܒܲܫ ܝܼܫܘܿܥ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܚܲܕ݂: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ. ܘܗ̤ܘܝܼܘ ܥܵܒܹܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܵܨܘܿܪ: ܫܲܕܲܪ ܥܲܠ ܝܘܿܒܵܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܵܕܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܟ݂ܫܵܦ. 2: ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܲܠܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܟܸܢܪܲܬ̣: ܘܲܒ̣ܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܒܲܢܦܸܬ̇ܕ̇ܘܿܪ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 3: ܘܠܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܚܹـ̈ـܬܵܝܹܐ: ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܚܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܬ̣ܚܹܬ̣ ܛܘܼܪܵܐ ܕܚܸܪܡܘܿܢ: ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܕ݂ܵܘܩܹ̈ܐ. 4: ܘܲܢܦܲܩܘ ܗܸܢܘܿܢ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܘܩܵܪ̈ܘܿܟܹܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܵܒ̣. 5: ܘܐܸܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܫܪܵܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܸܪܘܿܢ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܵܪ ܠܗܵܢܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܪ̈ܲܟ݂ܫܗܘܿܢ ܐܹܓܲܡܲܪ: ܘܩܵܪ̈ܘܿܟܲܝܗܘܿܢ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ. 7: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܸܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܒܗܘܿܢ. 8: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܝܕ̇ܘܿܢ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܡܲܨܦܝܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ. 9: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܪ̈ܲܟ݂ܫܗܘܿܢ ܓܲܡܲܪ: ܘܩܵܪ̈ܘܿܟܲܝܗܘܿܢ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ. 10: ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܟ݂ܒܲܫ ܠܚܵܨܘܿܪ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܗ̇ ܩܛܲܠ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܚܵܨܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܪܹܫܗܹܝܢ ܕܡܲܠܟ̇ـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. 11: ܘܲܚܪܲܒ ܠܟ݂ܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܡܸܢܗܹܝܢ ܢܫܲܡܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܚܵܨܘܿܪ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ. 12: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܠܡܲܠܟܲܝ̈ܗܹܝܢ ܟܒܲܫ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 13: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܩܵܝ̈ܡܵܢ ܥܲܠ ܬܸܠܹ̈ܐ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܐܸܢܹܝܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܠܚܵܨܘܿܪ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ. 14: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܒܲܙܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܓܲܡܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܒܲܩܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܫܲܡܬ̣ܵܐ. 15: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܦܲܩܕܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܠܵܐ ܒܲܛܸܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 16: ܘܢܲܣܒܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܛܘܼܪܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܲܠܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ. 17: ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܦܵܠܹܓ ܘܣܵܠܹܩ ܠܣܵܥܝܼܪ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܓܲܕ݂ܓܵܕ݂ ܕܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܛܘܼܪܵܐ ܕܚܸܪܡܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܒܲܫ: ܘܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ. 18: ܘܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܸܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܥܒܲܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ. 19: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܚܲܪܒ̇ܘܼܗܝ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܓܒ̣ܥܘܿܢ: ܕܐܲܚܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܫܒܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܕܢܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܒ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܲܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ. 20: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܗܵܕܹܐ: ܕܢܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܢܸܦܩܘܿܢ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܢܸܚ̱ܪܒ̣ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܲܟ݂ܫܲܦ̮ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 21: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܕܵܒ̣ܝܼܪ: ܘܡ̣ܢ ܓܒܸܠ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܥܲܡ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܚܪܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ. 22: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܲܪܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܥܵܐܙܵܐ: ܘܲܒ̣ܓܵܬ̣̱: ܘܒܲܐܫܕ̇ܘܿܕ݂ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ. 23: ܘܢܲܣܒܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܦܵܠܓ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܫܲܒ̣ܛܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܪܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܝܼܪܸܬ̣ܘ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܚܸܪܡܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ.

2: ܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܕ݂ܘܵܥܝܼܪ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬ̣ܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ: ܘܓ̣ܵܘܹܗ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܘܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܵܦܵܩ ܢܲܚܠܵܐ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 3: ܘܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܟܸܢܪܲܬ̣: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܬܲܝܡܲܢ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܐܲܫܕ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܡܬ̣ܵܐ. 4: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܥܘܿܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒܲܝܫܵܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܣܬ̇ܪܘܲܬ̣: ܘܒܲܐܪܕ̇ܥܝܼ. 5: ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܲܒܣܲܠܟܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܲܝܫܵܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ ܘܲܕ݂ܡܲܥܟܲܬ̣: ܘܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܹܗ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ. 6: ܕܩܲܛܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒܹ̇ܗ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܠܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܠܓܵܕ݂: ܘܲܠܦܸܠܓܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ. 7: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܪܲܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܥܵܪܵܒܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܠܓܵܠܵܐ ܕܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܢܵܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܦܵܠܹܓ̣ ܘܣܵܠܹܩ ܠܣܵܥܝܼܪ. ܘܝܲܗ̄ܒܹ̇ܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܒܦܵܠ̈ܓܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 8: ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܵܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܒܲܐܫܕ̇ܘܼܕ݂: ܘܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܚܹܝ̈ܬ̣ܵܝܹܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܲܪ̈ܵܙܵܝܹܐ: ܘܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ. 9: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܪܲܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܵܝ: ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ. 10: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 11: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܝܲܪܡܘܼܬ̣: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܲܠܟ݂ܝܼܫ. 12: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܓ̣ܠܘܿܢ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܓ̣ܵܙܵܪ. 13: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܓ̣ܵܕ݂ܵܪ. 14: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܚܸܪܡܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܵܕ݂ܵܪ. 15: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܠܸܒ̣ܢܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܲܪܠܵܡ. 16: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܡܵܩܵܪ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ. 17: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܬܲܦܘܿܚ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܚܵܦܵܪ. 18: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܐܵܦܵܩ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܢܸܫܪܘܿܢ. 19: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܡܵܕ݂ܘܿܢ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܚܵܨܘܿܪ. 20: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܫܵܡܪܹܝܢ ܘܲܕ݂ܡܸܪܘܿܢ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܐܲܟ݂ܫܵܦ.

21: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܬܲܥܢܵܟ݂: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܡܲܓܕ̇ܘܿ. 22: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܲܪܩܸܡ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܲܢܩܸܡܥܲܡ ܘܲܕ݂ܟܲܪܡܠܵܐ. 23: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܕ݂ܘܿܪ ܘܕܲܢܦܸܬ̇ܕ̇ܘܿܪ: ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܘܲܕ݂ܓܲܠܓܵܠܵܐ.

24: ܡܠܟܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܬܲܪܨܵܐ. ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܚܪܲܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܚܲܕ݂.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܘܝܼܫܘܿܥ ܩܲܫ ܘܥܲܠ ܒܲܫܢܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܲܫܬ̇ ܘܥܲܠܬ̇ ܒܲܫܢܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܵܒ̣ ܠܡܹܐܪܬܵܗ̇. 2: ܗܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܒܟ݂ܠܹܗ ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܹܗ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ. 3: ܡ̣ܢ ܫܝܼܚܘܿܪ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܥܸܩܪܘܿܢ ܕܲܒ̣ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܕܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܒܵܐ: ܘܚܲܡܫܵܐ ܛܪ̈ܘܿܢܲܝܗܘܿܢ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܓܲܙܬ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܩܵܠܘܿܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܓ̣ܵܬ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܸܩܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܘܥܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. 4: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܨܲܝܕ̇ܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܵܦܵܩ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. 5: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܓ̣ܒܸܠ ܘܟ݂ܠܹܗ ܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ ܕܲܒ̣ܓܸܠܥܵܕ݂: ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܛܘܼܪܵܐ ܕܚܸܪܡܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܚܡܵܬ̣. 6: ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܚܲܡܝܼܡܹ̈ܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܨܲܝܕ̇ܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܕܹܝܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕܬܵܟ݂. 7: ܦܲܠܓܹܝܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܝܵܪ̈ܬ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܬܸܫܥܵܐ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ: ܘܲܠܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܥܲܡܗܘܿܢ. 8: ܡܸܛܠ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܓ̣ܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܡܘܼܫܹܐ. 9: ܡܢ ܥܲܕ݂ܘܵܥܝܼܪ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬ̣ܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ: ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܓܵܘܹܗ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܝܼܒ̣ܘܼܢ. 10: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܡ̣ܠܸܟ݂ ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 11: ܘܓ̣ܠܥܵܕ݂: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ: ܘܲܕ݂ܩܘܼܪܘܿܣ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܕܚܹܪܡܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܠܟܵܐ. 12: ܟܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܥܘܿܓ̣ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܕܐܲܡܠܸܟ݂ ܒܥܸܣܬ̇ܪܘܼܬ̣ ܘܒܲܐܪܕ̇ܥܝܼ. ܘܗ̤ܘ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܡ̣ܢ ܫܲܪܟܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܕܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܘܝܼܪܹܬ̣ ܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ. 13: ܘܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ: ܘܲܕ݂ܩܘܼܪܘܿܣ ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܘܿܣܵܝܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 14: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܠܹܘܝܼ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܸܢܘܿܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ. 15: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 16: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܕ݂ܘܵܥܝܼܪ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܣܸܦܬ̣ܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ: ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܢܲܚܠܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܝܼܒ̣ܵܐ. 17: ܘܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܪܝܼܒ̣ܘܿܢ ܘܡܲܬ̣ܒ̇ܥܸܠ: ܘܒܹܝܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 18: ܘܝܵܗܵܨ: ܘܩܸܪܡܘܼܬ̣: ܘܲܥܢܵܬ̣. 19: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̇ܝܼܡ: ܘܫܲܡܡܵܐ: ܘܝܲܨܪܲܬ̣: ܘܣܵܥܝܼܪ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܒ̣ܥܘܼܡܩܵܐ. 20: ܘܒܹܝܬ̣ ܦܥܘܿܪ: ܘܥܸܣܬ̇ܪܘܼܬ̣: ܘܦܲܣܓܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܚܫܡܘܿܬ̣. 21: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܡܠܸܟ݂ ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܕܩܲܛܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܒ̣̈ܢܲܒ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܸܕܝܼܢ: ܠܹܗ ܘܲܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܠܐܘܿܝ: ܘܠܲܪܩܸܡ: ܘܲܠܨܘܿܪ: ܘܲܠܚܘܿܪ: ܘܠܲܪܒ̣ܵܥ: ܚܲܡܫܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 22: ܘܲܠܒܸܠܥܵܡ ܒܲܪ ܒܥܘܿܠ ܩܵܨܘܿܡܵܐ: ܩܲܛܠܘܼܗܝ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܲܪܒܵܐ ܥܲܡ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 23: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 24: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 25: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܝܲܥܙܝܼܪ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܲܕ݂ܘܵܥܝܼܪ ܕܐܝܼܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܪܲܒܲܬ̣. 26: ܘܡ̣ܢ ܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܵܡܲܬ̣ ܡܲܨܦܝܵܐ ܘܒܲܛܢܝܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܚܢܝܼܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܕ݂ܵܒܝܼܪ.

27: ܘܲܒ̣ܥܘܼܡܩܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܐܲܬ̣ܝܼܡ: ܘܒܹܝܬ̣ ܢܲܡܪܵܐ: ܘܣܵܟ݂ܘܼܬ̣: ܘܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܣܸܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘܦܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܟܸܢܪܲܬ̣. ܠܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 28: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܲܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 29: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܦܸܠܓܘܼܬ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 30: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܡܲܚܢܝܼܡ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܥܘܿܓ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܝܵܐܝܼܪ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܹܝܢ: ܫܬ̇ܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ. 31: ܘܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܲܕ݂ܥܸܣܬ̇ܪܘܼܬ̣: ܘܕܲܐܪܕ̇ܥܝܼ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܥܘܿܓ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܲܝܗܹܝܢ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ: ܠܦܸܠܓܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܵܟ݂ܝܼܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 32: ܠܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ: ܘܲܠܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܐܵܘܪܸܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 33: ܘܲܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܠܹܘܝܼ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܪܬ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܕܐܵܘܪܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 2: ܒܲܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܠܡܸܬܲܠ ܠܬܸܫܥܵܐ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ ܘܲܠܦܸܠܓܘܼܬ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ. 3: ܡܸܛܠ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܫܲܒ̣ܛ̈ܝܼܢ: ܘܲܠܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. ܘܲܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܝܲܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 4: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ ܬܪܹܝܢ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ: ܡܢܲܫܹܐ ܘܐܲܦܪܹܝܡ. ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܠܡܸܥܡܲܪ ܒܗܹܝܢ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܗܘܿܢ: ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. 5: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܦܲܠܓܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 6: ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܟܵܠܵܒ̣ ܒܲܪܝܘܿܦܲܢܵܐ ܩܲܢܙܵܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ: ܥܲܠ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܝ ܘܥܲܠ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܲܪܩܸܡ ܕܓܲܝܵܐ. 7: ܟܲܕ݂ ܒܲܪ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܗܘܹܝܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ: ܟܲܕ݂ ܫܲܕ̇ܪܲܢܝ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ ܕܓܲܠܝܵܐ ܠܡܸܓܫܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܬܹ̇ܗ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܹܒ̇ܝ.

8: ܘܐܲܚܲܝ̈ܢ ܕܲܣܠܸܩܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܵܢ: ܐܲܙܝܼܥܘܼܗܝ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܫܲܡܠܝܼܬ̣ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ.

9: ܘܝܼܡܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܹܗ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܕܸܪܟܲܬ̤ ܒܵܗ̇ ܪܓ̣ܠܵܟ݂: ܠܵܟ݂ ܬܸܗܘܹܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ ܠܥܵܠܲܡ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܡ̣ܠܝܼܬ̇ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 10: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ: ܗܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܕܲܢܗܲܠܸܟ݂ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܒܲܪ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܐ̄ܢܵܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ. 11: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܝܼ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܫܲܕܲܪܲܢܝ ܡܘܼܫܹܐ ܚܲܝܠܝ ܕܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܘܲܕ݂ܗܵܫܵܐ ܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܘܲܠܡܸܦܲܩ ܘܲܠܡܸܥܲܠ. 12: ܗܵܫܵܐ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܛܘܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܫܡܲܥܬ̇ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ. ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܘܚܲܣ̈ܝܼܢܵܢ: ܟܒܲܪ ܢܸܗܘܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܝ ܘܐܸܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 13: ܘܒܲܪܟܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܟܲܪܟ݂ܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 14: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܟܲܪܟ݂ܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ ܩܲܢܙܵܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܡܠܝܼ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 15: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܟܲܪܟ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. ܘܐܲܪܥܵܐ ܐܲܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܨܝܼܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܚܲܪܬܹܗ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. 2: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܣܵܘܦܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܘܣܵܠܹܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܕܦܵܢܹ̇ܐ ܠܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. 3: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܠܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܲܥܩܲܪܩܲܡ: ܘܥܵܒܲܪ ܠܨܝܼܢ: ܘܣܵܠܹܩ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܠܲܪܩܸܡ ܕܓܲܠܝܵܐ: ܘܥܵܒܲܪ ܠܚܸܨܪܘܼܬ̣: ܘܣܵܠܹ̇ܩ ܠܐܸܕܲܪ: ܘܚܵܕܲܪ ܠܩܲܪܩܲܥ. 4: ܘܥܵܒܲܪ ܠܥܸܨܡܘܿܢ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. 5: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܣܵܘܦܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘܠܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܣܵܘܦܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 6: ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܠܸܒ̣ܵܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ. 7: ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ: ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܵܟ݂ܵܪ ܘܲܠܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܥܲܠ ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܪܵܡܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܘܥܵܒܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܲܫܡܸܫ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܥܲܝܢܵܐ ܕܕ݂ܘܼܓܸ̇ܠ. 8: ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܕܣܘܿܦ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 9: ܘܚܵܐܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ ܠܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܢܲܦܬܘܿܚ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܥܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܚܵܐܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܒ̣ܵܠܵܥ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ. 10: ܘܚܵܐܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܡܟܢ ܒܵܠܵܥ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ: ܘܥܵܒܲܪ ܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܢܲܥܪܝܼܡ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܟܸܣܠܘܿܢ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ: ܘܥܵܒܲܪ ܠܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. 11: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܥܸܩܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܫܸܟ݂ܪܘܿܢ: ܘܥܵܒܲܪ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܒ̣ܵܠܵܥ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܝܵܗܒ̣ܵܐܹܝܠ. ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 12: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܠܲܡܪܝܼܒ̣ܵܐ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇ ܗܵܢܵܘ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 13: ܘܲܠܟ݂ܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܝܼܫܘܼܥ ܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܟܵܠܵܒ̣ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܗܵܕܹܐ ܒܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 14: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܟܵܠܵܒ̣ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܠܫܝܼܫܲܝ ܘܠܲܐܚܝܼܡܵܢ: ܘܲܠܬ̣ܘܼܠܡܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 15: ܘܲܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܒܝܼܪ: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܣܸܦܪܵܐ. 16: ܘܐܸܡܲܪ ܟܵܠܵܒ̣: ܟܠܡ̇ܢ ܕܢܸܟ݂ܒ̇ܫܝܼܗ̇ ܠܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܣܸܦܪܵܐ ܘܢܸܚܪ̱ܒ̣ܝܼܗ̇: ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܹܗ ܠܥܲܟ݂ܣܵܐ ܒܪܲܬ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. 17: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܥܲܬ̣ܢܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܩܲܢܙ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܟ݂ܵܠܵܒ̣: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܠܥܲܟ݂ܣܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. 18: ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܹܗ: ܐܸܬ̣ܓܲܪܓܲܬ̤ ܕܬܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܟ݂ܢܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܚܡܵܪܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܒ̣: ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܒܪܹܬ̣ܝ. 19: ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ ܗܲܒ̣ܠܝܼ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬܵܢܝ: ܗܲܒ̣ܠܝ ܚܸܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܟܵܠܵܒ̣ ܚܸܦܪܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܘܚܸܦܪܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ.

20: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 21: ܘܲܗ̤ܘܲܝ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܩܲܒ̣ܨܝܼܐܹܝܠ: ܘܥܵܕ݂ܵܪ: ܘܝܵܓ̣ܘܿܪ. 22: ܘܩܝܼܢܵܐ: ܘܝܲܪܡܘܿܢܵܐ: ܘܓܲܕ݂ܓܵܕ݂ܵܐ. 23: ܘܲܩܕܸܫ: ܘܚܵܨܘܿܪ: ܘܢܲܬ̣ܢܝܼܢ. 24: ܘܙܝܼܒ̣: ܘܐܲܛܠܸܡ: ܘܒܲܥܠܘܼܬ̣. 25: ܘܚܵܨܘܿܪ: ܘܲܚܕܲܬܵܐ: ܘܩܘܼܪܝܼܬ̇ ܚܸܨܪܘܿܢ. 26: ܘܐܵܡܵܡ: ܘܐܲܫܡܵܥ: ܘܡܵܘܠܵܕ݂ܵܐ. 27: ܘܲܚܨܵܪ ܐܲܕܵܐ: ܘܚܸܫܡܘܿܢ: ܘܒܹܝܬ̣ ܦܵܠܵܛ. 28: ܘܲܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܬܲܥ̈ܠܹܐ: ܘܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܒܹܪܝܘܿܬ̣ܵܐ. 29: ܘܲܒ̣ܥܸܠ: ܘܥܸܠܝܼܢ: ܘܲܥܨܲܡ. 30: ܘܐܲܠܬܵܠܲܡ: ܘܐܲܟ݂ܣܝܼܢ: ܘܚܸܪܡܵܐ. 31: ܘܨܸܢܩܠܲܓ̣: ܘܡܲܪܡܵܢܵܐ: ܘܣܲܡܣܵܠܵܐ. 32: ܘܲܠܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܘܫܲܠܘܿܚ: ܘܥܝܼܪܡܘܿܢ. ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܫܸܬ̣: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܒܲܦܫܲܥܬ̣ܵܐ. 33: ܘܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ: ܘܨܹܕ݂ܥܵܐ: ܘܐܸܫܬ̇ܢܵܐ. 34: ܘܚܘܿܚ: ܘܥܹܝܢ ܓܲܚܘܿܡ: ܘܦܲܬܘܿܚ: ܘܥܹܝܠܲܡ. 35: ܘܝܲܪܡܘܼܬ̣: ܘܥܲܪܠܲܡ: ܘܣܵܘܟܵܐ: ܘܥܲܙܩܵܐ. 36: ܘܫܲܥܬ̣ܝܼܢ: ܘܥܲܙܝܼܬ̣ܝܼܡ: ܘܓ̣ܵܬ̣ܵܪ: ܘܓܸܬ̣ܪܘܿܢܝܼܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܚܲܡܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 37: ܘܨܲܠܵܢ: ܘܚܲܪܫܵܐ ܘܡܲܓܕܲܠܓܵܕ݂. 38: ܘܕܸܠܒܵܢ: ܘܩܲܨܦܵܐ: ܘܢܲܩܬ̣ܵܐܹܝܠ. 39: ܘܲܠܟ݂ܝܼܫ ܘܥܲܙܩܲܬ̣: ܘܥܸܓ̣ܠܘܿܢ. 40: ܘܟܲܒ̣ܫܘܿܢ: ܘܠܲܚܡܵܣ: ܘܟܲܬ̣ܠܝܼܫ. 41: ܘܥܸܕܪܘܼܬ̣: ܘܒܹܝܬ̣ ܕܓ̣ܘܿܢ: ܘܢܲܥܡܵܐ: ܘܢܲܩܪܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܫܸܬ̇ܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܗܹܝܢ. 42: ܘܠܸܒܵܢ: ܘܥܵܬ̣ܵܪ: ܘܢܲܦ̮ܬܲܚ. 43: ܘܲܥܫܵܢ: ܘܐܲܫܝܵܐ: ܘܨܸܢܩܠܲܓ. 44: ܘܲܩܥܝܼܠܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܙܝܼܒ̣: ܘܡܹܐܪܫܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܫܲܥ: ܘܐܲܓ̣ܘܿܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 45: ܘܥܸܩܪܘܿܢ: ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 46: ܘܟ݂ܠܹܗ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂: ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 47: ܘܐܲܫܕ̇ܘܼܕ݂ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܐܲܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܥܵܐܙܵܐ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ. 48: ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܫܵܡܝܼܪ ܘܝܵܬ̣ܝܼܪ: ܘܣܵܘܟܵܐ. 49: ܘܪܲܢܵܐ: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܣܸܦܪܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܕܵܒ̣ܝܼܪ. 50: ܘܲܓ̣ܢܵܒ̣: ܘܐܸܫܬ̇ܡܘܿ: ܘܥܸܠܝܼܢ. 51: ܘܥܸܫܝܵܢ: ܘܚܲܠܵܢ: ܘܓܲܠܘܿ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܚܕܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܘܐܲܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 52: ܘܪܲܝܼܒ̣: ܘܪܘܼܡܵܐ: ܘܲܥܫܵܢ. 53: ܘܝܲܠܘܿܡ: ܘܒܹܝܬ̣ ܦܲܬ̇ܘܿܚ: ܘܐܵܦܵܩ. 54: ܘܚܸܡܛܵܐ: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ: ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܨܸܒ̣ܥܘܿܢ. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܫܲܥ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 55: ܘܡܵܥܘܿܢ: ܘܟܲܪܡܸܠ: ܘܙܝܼܒ̣: ܘܐܲܛܢܵܐ. 56: ܘܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ: ܘܲܢܩܸܡܥܲܡ: ܘܙܲܠܘܼܚ. 57: ܘܩܝܼܡ: ܘܓ̣ܒ̣ܥܵܐ: ܘܬܲܩܢܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܣܲܪ: ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 58: ܘܚܲܠܘܿܠ: ܘܒܹܝܬ̣ ܨܲܕܲܘܿ: ܘܓ̣ܵܬ̣ܵܪ. 59: ܘܲܡܥܲܪܲܬ̣: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܢܵܬ̣: ܘܠܲܬ̣ܩܵܢ. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܫܸܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 60: ܘܪܲܒܲܬ̣: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܒܥܸܠ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ. ܩܘܼܪܝܵܐ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 61: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܵܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܡܸܕ̇ܝܼܢ: ܘܣܵܟ݂ܣܵܐ. 62: ܘܝܲܥܫܵܢ: ܘܥܝܼܪܡ̱ܚܸܠ: ܘܥܹܝܢ ܓܵܕ݂. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܫܸܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 63: ܘܲܠܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

1: ܘܢܸܦܩܲܬ̣ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ: ܡ̣ܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܣܵܠܹܩ ܡ̣ܢ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܣܵܠܹܩ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ. 2: ܘܢܵܦܹܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܠܠܘܿܙ: ܘܥܵܒܲܪ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܥܸܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܥܸܛܪܘܼܬ̣. 3: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܦܲܠܛܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܓ̣ܵܕ݂ܵܪ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ. 4: ܘܝܸܪܬ̣ܘܼ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ: ܡܢܲܫܹܐ: ܘܐܲܦܪܹܝܡ. 5: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬܲܗܘܿܢ: ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܥܸܛܪܘܼܬ̣: ܘܐܸܕܲܪ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ ܥܸܠܵܝܬܵܐ. 6: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܠܡܸܟܡܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. ܘܚܵܕܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܫܝܼܠܘܿ: ܘܥܵܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܕܝܲܠܘܿܚ. 7: ܘܢܵܚܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܝܲܠܘܿܚ ܠܥܸܛܪܘܼܬ̣: ܘܲܠܝܲܓ̣ܪܲܬ̣: ܘܲܠܦܵܓ̣ܵܪ: ܘܠܐܝܼܪܝܼܚܘ ܘܢܵܦܹܩ ܡ̣ܢ ܬܲܦܘܿܚ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 8: ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܝܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܩܵܒ̣ܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ. ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ.

9: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܦܪ̈ܝܼܫܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܒܓ̣ܵܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܲܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 10: ܘܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܓ̣ܵܕ݂ܵܪ. ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܦܪܹܝܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܫܘ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܡܢܵܬܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܠܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܡܲܬ̣ܢܝܼܢ. 2: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܒ̣ܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܚܵܠܵܩ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܢܸܫܪܵܐܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ̈ ܫܘܿܦܵܡ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܚܵܦܵܪ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܫܡܕ݂ܵܥ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 3: ܘܠܲܨܠܸܦܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܚܵܦܵܪ: ܒܲܪ ܓܸܠܥܵܕ݂: ܒܲܪ ܡܵܟ݂ܝܼܪ: ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ: ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܒ̈ܢܲܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ: ܡܲܚܠܵܐ: ܘܝܲܥܵܐ: ܘܚܸܓ̣ܠܵܐ: ܘܡܸܟܵܐ: ܘܬܲܪܨܵܐ. 4: ܘܲܩܪܸܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܵܡܪ̈ܵܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܦܲܩܸܕ݂ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܲܝ̈ܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܹܝܢ ܝܼܫܘܿܥ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܹܝܢ. 5: ܘܲܢܦܲܠܘ ܚܲܒ̣ܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܥܸܣܪܵܐ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܲܕ݂ܡܲܬ̣ܢܹܝܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 6: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܝܼܪܬ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ. 7: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܡܲܟ݂ܡܲܬ̣ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܥܹܝܢ ܬܲܦܘܿܚ. 8: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܒܬܲܦܘܿܚ ܘܲܦܬܲܚ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ. 9: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܠܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ. ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ. 10: ܘܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܠܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܝܲܡܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܘܒ̣ܵܐܫܹܝܪ ܦܵܓ̣ܥܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 11: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܒܹܝܬ̣ ܝܵܫܵܢ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܢܒܸܠܥܵܡ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܬܲܥܢܵܟ݂ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܡܲܓܕ̇ܘܿ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܬܠܵܬ̣ ܙܵܘ̈ܝܵܢ.

12: ܘܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. 13: ܘܟܲܕ݂ ܥܫܸܢܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܒܲܫܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ: ܘܡܸܚܪܲܒ̣ ܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܵܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܘܚܲܒ̣ܠܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܚܢܲܢ ܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܥܕܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܵܪܟܵܐ ܒܲܪܟܲܢ ܡܵܪܝܵܐ. 15: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܐܸܢ ܥܲܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ: ܣܲܩܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܓܲܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ ܘܲܕ݂ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ. 16: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ: ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܲܢ ܛܘܼܪܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܝܵܫܵܢ ܘܲܒ̣ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܒ̣ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ. 17: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܲܡܢܲܫܹܐ: ܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܘܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܣܵܦܩܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ. 18: ܓܒ̣ܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܣܵܦܹ̇ܩ ܠܟ݂ܘܿܢ. ܘܓܲܒܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܪܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܚܪܘܿܒ̣ܘ ܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܫܝܼ̈ܢܵܢ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

1: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܫܝܼܠܘܿ: ܘܐܲܫܪܝܼܘ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. ܘܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܒ̣ܫܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. 2: ܘܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܠܐ ܦܲܠܓܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ.

3: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܲܬ̣ܪܲܦܹܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܡܸܥܲܠ ܠܡܹܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 4: ܓܒ̣ܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܢܩܘܼܡܘܼܢ ܘܲܢܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܟ݂ܬ̇ܒ̣ܘܼܢܵܗ̇ ܠܦܘܼܬ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܬ̣ܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ܝ. 5: ܘܲܢܦܲܠܓܘܼܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܦܵܠ̈ܓܘܵܢ. ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. 6: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܟܘܼܬ̣ܒ̇ܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܦܵܠ̈ܓܘܵܢ: ܘܐܲܝܬܵܐܘܼܗ̇ ܠܘܵܬ̣ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܘܐܹܚܵܘܹܝܟ݂ܘܿܢ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܓܲܒ̣ܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 7: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܵܗܢܘܼܬܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܓ̣ܵܕ݂. ܘܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܦܲܠܓܘܼܬ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 8: ܘܩܵܡ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܐܸܙܲܠܘ. ܘܦܲܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܠܡܸܟ݂ܬ̇ܒ̣ܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܘܼܬ̣ܒ̇ܘܼܗ̇: ܘܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܘܐܲܪܡܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̈ܢܵܘܵܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܫܝܼܠܘܿ. 9: ܘܐܸܙܲܠܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܲܥܒܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܫܒܲܥ ܦܵܠ̈ܓܘܵܢ ܥܲܠ ܡܓܲܠܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܫܝܼܠܘܿ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 10: ܘܐܲܪܡܝܼ ܠܗܘܿܢ ܦܲܨܹ̈ܐ ܒܫܝܼܠܘܿ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܲܠܓܵܗ̇ ܬܲܡܵܢ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܦܵܠ̈ܓܘܵܬ̣ܵܐ. 11: ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܢܦܲܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ. 12: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܣܵܠܹܩ ܒܛܘܼܪܵܐ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܵܘܵܢ. 13: ܘܥܵܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܠܘܿܙ: ܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ ܕܠܘܙ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ. ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܥܸܛܪܘܼܬ̣ ܐܸܕܲܪ: ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ. 14: ܘܚܵܐܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܠܲܐܦܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܲܢ ܕܲܒ̣ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܒܥܸܠ: ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܸܛܪܵܐ ܕܝܲܡܵܐ. 15: ܘܣܸܛܪܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܘܦܵܐ ܕܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ. ܘܢܵܦܹܩ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ. 16: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܬܚܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܣܵܘܦܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪ ܗܵܢܘܿܡ: ܕܐܝܼܬ̣ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܓܲܒܵܢ̄ܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. ܘܢܵܚܹܬ̣ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܒܲܪ ܗܵܢܘܿܡ: ܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ ܕܝܵܒ̣̈ܘܿܣܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܥܹܝܢ ܕܘܼܓܹܠ. 17: ܘܚܵܐܲܪ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܢܵܦܹܩ ܠܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܲܫܡܸܫ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܥܲܠ ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܪܲܡܝܼܢ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܠܵܒ̣ܵܢ: ܘܲܠܒ̣ܵܗܵܢ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܕܪܘܼܒܹܝܠ. 18: ܘܥܵܒܲܪ ܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ.

19: ܘܥܵܒܲܪ ܬܚܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܚܲܓܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܣܦܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܘܲܕ݂ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 20: ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܘ̈ܗܝ ܠܣܸܛܪܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܪܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 21: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܘܒܹܝܬ̣ ܚܲܓܠܵܐ: ܘܲܥܡܵܩ: ܘܲܩܨܵܨ. 22: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܵܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܨܡܵܪܝܼܡ: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ. 23: ܘܥܵܘܝܼܢ: ܘܦܲܪܵܐ: ܘܥܘܼܦܪܵܐ. 24: ܘܲܟ݂ܦܲܪ ܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܥܲܦܠܝܼ: ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܥ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 25: ܘܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܘܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܘܒܹܪܘܿܬ̣. 26: ܘܡܲܨܦܝܵܐ: ܘܲܟ݂ܦܝܼܪܵܐ: ܘܡܲܨܵܐ. 27: ܘܲܪܩܸܡ: ܘܲܪܦܵܐܹܝܠ: ܘܬܲܪܐܲܠܵܐ. 28: ܘܲܨܠܲܥ: ܘܲܓܒ̣ܝܼܪܵܐ: ܘܢܵܒ̣ܘܿܣ ܕܗ̤̱ܝ ܗ̄ܝ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܓܸܒ̣ܥܲܬ̣: ܘܩܘܼܪܝܲܬ̇ܝܼܡ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܲܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܓ̣ܵܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. 2: ܘܲܗ̤ܘܲܝ ܠܗܘܿܢ ܒܝܵܪ̈ܬܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܲܫܒܲܥ: ܘܡܵܘܠܵܕ݂ܵܐ. 3: ܘܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܬܲܥ̈ܠܹܐ: ܘܒܲܠܵܐ ܘܲܥܨܵܡ. 4: ܘܐܹܠܘܿܬ̣ܠܲܕ݂: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܚܸܪܡܵܐ. 5: ܘܨܸܢܩܠܲܓ̣: ܘܒܹܝܬ̣ ܡܲܪܟ̇ܒ̣ܘܼܬ̣: ܘܲܚܨܵܪ ܣܘܼܣܵܐ. 6: ܘܒܹܝܬ̣ ܠܲܒ̇ܘܼܬ̣: ܘܫܲܪܘܲܝܢܵܢ. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ.

7: ܘܥܹܝܢ: ܘܪܲܡܝܼܢ: ܘܓ̣ܵܬ̣ܵܪ: ܘܥܵܫܵܢ. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 8: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܲܚܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܠܗܹܝܢ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣ܥܵܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 9: ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܠܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܫܸܡܥܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܘܝܸܪܬ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 10: ܘܣܸܠܩܲܬ̣ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂. 11: ܘܣܵܠܹܩ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܪܵܡܲܬ̤ ܬܲܥ̈ܠܹܐ: ܘܦܵܓܠ ܒܕ݂ܒ̣ܫܲܬ̣: ܘܦܵܓܥ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܢܩܸܡܥܲܡ. 12: ܘܗܵܦܹܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ. ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܟܸܣܠܘܿܬ̣: ܘܲܕ݂ܒܸܬ̇ܘܿܪ. ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܪܲܒܲܬ̣: ܘܣܵܠܹܩ ܠܢܵܦܝܼܥ. 13: ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܵܒܲܪ ܩܲܕ݂ܡܵܝܑܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܠܓܸܬ̣ ܘܲܠܚܵܦܵܪ: ܘܲܠܥܲܬܵܐ: ܘܲܠܩܸܨܝܵܢ ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܐܲܪܡܘܿܢ: ܘܲܠܡܲܬ̣ܘܵܐ: ܘܲܠܥܵܘܵܐ. 14: ܘܚܵܕܲܪ ܠܹܗ ܬܚܘܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܲܚܕ݂ܝܼܬ̇ܘܿܢ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܟܲܦ̮ܬ̇ܢܵܐܹܝܠ. 15: ܘܲܠܩܲܛܲܬ̣: ܘܲܠܝܲܗܠܝܼܠ: ܘܲܠܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܲܠܥܲܪܐܲܠܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ܠܚܸܡ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 16: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܙܲܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 17: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 18: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ: ܘܟܸܣܠܘܿܬ̣: ܘܫܘܿܝܵܡ. 19: ܘܲܚܦܝܼܪܵܡ: ܘܫܸܢܐܵܢ: ܘܐܲܚܬܲܪ. 20: ܘܕܸܒ̣ܠܲܬ̣: ܘܩܝܼܫܘܿܢ: ܘܐܵܦܵܨ.

21: ܘܪܵܡܲܬ̣ ܥܹܝܢ: ܘܥܸܢܝܵܢ: ܘܥܹܝܢ ܚܲܕܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܦܸܨܝܵܢ. 22: ܘܦܵܓܥ ܬܚܘܼܡܵܐ ܒܬܲܒ̣ܘܿܪ: ܘܲܒ̣ܫܲܚܨܝܼܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܗܘܿܢ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 23: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܠܫܲܪܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 24: ܘܢܲܦܩܲܬ̣ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܫܹܝܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 25: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܚܲܩܠܲܬ̣: ܘܚܲܠܝܼ: ܘܒ̣ܵܛܵܢ: ܘܐܲܟ݂ܫܵܦ. 26: ܘܐܲܡܠܸܟ݂: ܘܥܲܡܟܵܪ: ܘܐܲܡܫܵܐܹܝܠ ܘܦܵܓܠ ܒܟܲܪܡܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܫܝܼܚܘܿܪ: ܘܠܲܒ̇ܝܬ̣. 27: ܘܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܕܵܓ̣ܘܿܢ: ܘܦܵܓܠ ܒܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܲܚܠܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬ̇ܚܵܐܹ̇ܝܠ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܕܲܒ̇ܝܼܬ̣: ܘܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܕܲܢܥܵܐܹܝܠ. ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܥܲܠ ܟܘܼܒܸ̇ܠ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. 28: ܘܲܠܥܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܠܲܪܚܵܐܒ̣: ܘܲܠܚܲܡܘܿܢ: ܘܲܠܩܲܥܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܝܕ̇ܘܿܢ ܪܲܒܵܐ. 29: ܘܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܘܿܪ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ. ܘܗܵܦܹܟ݂ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܚܲܣ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܦܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܟ݂ܙܝܼܒ̣. 30: ܘܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܐܵܦܵܩ: ܘܪܵܚܘܿܒ̣. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹ̇ܝܢ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 31: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܵܫܹܝܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 32: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܫܸܬ̣ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 33: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܚܲܠܦܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܨܸܢܥܵܡ: ܘܐܲܕܵܡܵܐ: ܘܲܢܩܸܒ̣: ܘܲܢܒ̣ܵܐܹܝܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܠܲܩܘܿܡ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܡܲܦܩܵܢܗܹܝܢ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 34: ܘܗܵܦܲܟ݂ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ ܠܐܲܙܢܘܿܬ̣ܒܘܿܙ: ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܲܚܩܝܼܩ: ܘܦܵܓܥ ܒܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܒ̣ܵܐܫܹܝܪ ܦܵܓܥ ܡ̣ܢ ܡܲܥ̱ܪܒ̣ܵܐ: ܘܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܒܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ. 35: ܘܒܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܒܨܘܿܪ: ܘܲܒ̣ܨܲܝܕܵܢ: ܘܒܲܚܡܵܬ̣: ܘܩܲܪܲܬ̣: ܘܟܸܢܪܲܬ̣. 36: ܘܐܵܕ݂ܵܡܵܐ: ܘܕ݂ܵܡܵܐ: ܘܚܵܨܘܿܪ. 37: ܘܲܩܕܸܫ: ܘܐܲܪܕ̇ܥܝܼ: ܘܥܹܝܢ ܨܘܿܪ. 38: ܘܕܝܼܐܘܿܢ: ܘܡܲܓܕܲܠܐܹܝܠ: ܘܚܵܪܘܿܡ: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܢܵܬ̣: ܘܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ: ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܬܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 39: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 40: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܲܫܒܲܥ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 41: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܨܲܕ݂ܥܵܐ: ܘܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ: ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܸܫ.

42: ܘܫܲܥܠܒ̣ܝܼܢ: ܘܐܲܝܠܘܿܢ: ܘܢܲܬ̣ܠܵܐ. 43: ܘܐܲܠܘܿܢ: ܘܬܸܡܢܵܐ: ܘܥܸܩܪܘܿܢ. 44: ܘܐܸܠܩܲܬ̣: ܘܓܸܒ̣ܬ̇ܘܿܢ: ܘܒܲܥܠܲܬ̣. 45: ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܝܼܬ̣: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܟ݂: ܘܓܸܬ̣ܪܡܘܿܢ. 46: ܘܡܲܚ̱ܪܩܘܿܢ: ܘܟܲܪܩܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܲܬ̣. 47: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܲܣܠܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܢܘܿ: ܘܟܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܘܚܲܪܒ̇ܘܼܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ: ܘܝܲܪܬ̇ܘܼܗ̇ ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܵܗ̇: ܘܲܩܪܵܐܘܼܗ̇ ܠܐܝܼܢܘܿ ܕܵܢ ܥܲܠ ܫܸܡ ܕܵܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ. 48: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 49: ܘܫܲܠܡ̣ܘ ܠܡܹܐܪܬܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܸܬ̣ܚ̈ܘܼܡܹܝܗ̇: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

50: ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̤ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܫܐܸܠ: ܠܬܲܡܢܲܬ̣ܣܪܲܚ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܒ̣ܢܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܒܵܗ̇. 51: ܗܵܠܹܝܢ ܝܵܪ̈ܬ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܵܘܪܸܬ̣ܘ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܦܸܨܹ̈ܐ ܒܫܝܼܠܘܿ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܫܲܠܸܡ̣ܘ ܠܲܡܦܲܠܵܓܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. 2: ܐܸܡܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܫܒ̣ܘܿܩܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܠܲܡܫܵܘܙܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܡܘܼܫܹܐ. 3: ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܠܬܲܡܵܢ ܩܵܛܘܿܠܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ. ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܲܡܫܵܘܙܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܵܒܲܥ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ. 4: ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܠܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܩܘܼܪܝܵܐ: ܘܲܢܩܘܼܡ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܢܡܲܠܠ ܩܕ݂ܵܡ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܢܹܐܡܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܸܚ̱ܡܠܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܠܡܸܥܡܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ. 5: ܟܲܕ݂ ܢܸܪܕ̇ܘܿܦ ܬܵܒܲܥ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܒܵܬ̣ܪܗ: ܘܠܵܐ ܢܲܫ̱ܠܡܘܼܢܹܗ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܠܩܵܛܘܿܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܚܵܝܗܝ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. 6: ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇: ܥܕܲܡܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܩܕ݂ܵܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܘܢܹܐܬܹܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܠܲܩܪܝܼܬܹܗ: ܘܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܲܥܪܲܩ̣ ܡܸܢܵܗ̇. 7: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܦܪܲܫ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣܵܐ: ܠܲܪܩܸܡ ܕܒܲܓ̣ܠܝܼܠܵܐ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܠܲܫܟܹܝܡ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܠܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 8: ܘܲܒ̣ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܼ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒܘܿܨܵܪ ܕܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܪܵܡܲܬ̣ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂: ܘܓ̣ܵܘܠܵܢ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ. 9: ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܫܘܼܘܙܵܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܵܪܹܩ ܠܬܲܡܵܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܵܛܸܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܠܸܡ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܬ̣ܵܒܲܥ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ: ܥܕ݂ܡܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ ܩܕ݂ܵܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

1: ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 2: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܒܫܝܼܠܘܿ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܦܲܩܸܕ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܕܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܲܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܠܡܸܥܡܲܪ ܒܗܹܝܢ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܲܢ. 3: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 4: ܘܢܸܦܩܲܬ̣ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܗܵܬ̣: ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܹܐ ܡ̣ܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܸܡܥ̱ܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܒܦܸܨܬ̣ܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ. 5: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܩܵܗܵܬ̣ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕ݂ܵܢ: ܘܡ̣ܢ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܣܲܪ. 6: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܓܸܪܫܘܿܢ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܵܫܹܝܪ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܡ̣ܢ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܹܝܢ: ܒܦܸܨܬ̣ܵܐ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ. 7: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܵܪܝܼ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ. 8: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܒܦܸܨܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 9: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ. 10: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܗܵܬ̣: ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܹܘܝܼ: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ. 11: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܠܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇ ܟܲܕ݂ ܚܕ݂ܪܝܼܢ ܠܵܗ̇. 12: ܘܲܠܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܫܲܪܟܵܐ ܕܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ ܒܝܵܪܬܘܼܬܹܗ. 13: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܡܫܵܘܙܒ̣ܵܐ ܠܩܵܛܘܼܠܹ̈ܐ: ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܲܠܠܸܒ̣ܢܵܐ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܣܹܝܗ̇. 14: ܘܲܠܝܲܪܬ̣ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܠܐܸܫܬ̇ܡܘܿܥ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 15: ܘܲܠܚܲܠܘܿܠ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܲܠܕ݂ܵܒ̣ܝܼܪ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 16: ܘܲܠܥܲܝܢ ܘܠܵܐܓ̣ܘܿܪ̈ܣܝܹܗ: ܘܲܠܥܲܛܵܐ . ܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ ܘܠܵܐܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇. ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܫܲܥ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܫܸܡܥܘܿܢ. 17: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܲܓܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 18: ܘܲܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܥܸܠܡܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܝܹܗ̇: ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܐܲܪܒܲܥ. 19: ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 20: ܘܲܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣: ܗ̤ܘܲܝ̈ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܦܸܨܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ. 21: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܫܵܘܙܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ: ܠܲܫܟܹܝܡ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܘܠܵܐܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܲܠܓܵܕ݂ܵܪ ܘܲܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 22: ܘܲܠܩܲܒ̣ܨܝܼܡ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܝܹܗ̇: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܚܵܘܪܵܢ ܘܠܵܐܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 23: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕ݂ܵܢ: ܐܲܬ̣ܠܩܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܓܸܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܝܹܗ̇. 24: ܘܐܲܠܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܓܲܬ̣ܪܸܡܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 25: ܘܡ̣ܢ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܬܲܥܢܵܟ݂ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܓܲܬ̣ܪܸܡܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇ ܩܘܪ̈ܝܵܐ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 26: ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܥܣܲܪ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ: ܗ̤ܘܲܝ̈ ܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܩܵܗܵܬ̣ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ. 27: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܝ ܕܓܸܪܫܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. ܗܘ̤ܝ ܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܘܼܘܙܒ̣ܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ: ܓܵܘܠܵܢ ܕܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܥܸܣܬ̇ܪܘܼܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 28: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܩܸܫܝܵܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܪܲܒܲܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 29: ܘܝܲܪܡܘܼܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܥܹܝܢ ܓܵܕ݂ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 30: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܵܫܹܝܪ: ܡܫܵܐܹܝܠ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܥܲܟ݂ܪܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܚܸܠܩܘܼܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 31: ܘܲܪܚܘܼܒ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 32: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܘܼܘܙܒ̣ܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ: ܩܕܸܫ ܕܒܲܓ̣ܠܝܼܠܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܐܲܚܡܵܬ̣ ܕܘܿܪ ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇ ܘܩܲܪܬ̣ܵܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 33: ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 34: ܘܲܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝܼ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܗܘ̤̈ܝ ܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܿܒܹܝܠ: ܝܵܗܵܨ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܩܸܪܡܘܼܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 35: ܘܩܲܪܝܲܬ̇ܝܼܡ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܐܲܚܫܡܘܼܬ̣ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 36: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܢܵܟ݂ܵܚ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܩܲܪܬ̣ܵܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 37: ܘܲܪܡܝܼܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܝܲܗܠܵܐ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 38: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓܵܕܪ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܘܙܒ̣ܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ: ܪܵܡܲܬ̣ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܐܵܓ̣ܘܿܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܡܲܚܢܝܼܡ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇. 39: ܘܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܘܝܲܥܙܝܼܪ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܹܝܗ̇: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 40: ܗܵܠܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝܼ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܣܠܩ ܒܦܲܨܲܬ̣ܗܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 41: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܒܓ̣ܵܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܗܘܲܝ̈ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ. 42: ܝܵܬ̣̈ܒܵܢ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܕܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܓ̣ܘܼܪ̈ܣܲܝܗܹܝܢ ܚܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܠܗܹܝܢ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. 43: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡ̣ܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܝܲܪܬ̇ܘܼܗ̇ ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܵܗ̇. 44: ܘܐܲܢܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܕ݂ܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܡ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܩܵܡ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 45: ܘܠܵܐ ܒܸܛܠܸܬ̤ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܠܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܗ̤ܘܲܝ̈.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

1: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܩ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܠܦܸܠܓܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܢܛܲܪܬ̇ܘܿܢ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܒܩܵܠܝ ܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܲܩܸܕ̇ܬ̇ܟ݂ܘܿܢ. 3: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܢܛܲܪܬ̇ܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 4: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܸܟܸ̇ܝܠ ܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܘܙܸܠܘ ܠܩܘܼܪ̈ܝܼܟ݂ܘܼܢ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 5: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܕܹܝܢ ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܘ ܛܵܒ̣: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܘܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ܟܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܸܪܚܲܡ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܡܸܬ̣ܢܲܩܵܦܘܼ ܠܹܗ: ܘܲܠܡܸܦܠ̱ܚܹܗ: ܒܟ݂ܠܹܗ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ. 6: ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܠܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ. 7: ܘܲܠܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܬ̣ܢܝܼܢ. ܘܲܠܦܲܠܓܹ̇ܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܠܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ: ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܢܸܟ݂ܣܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܗܦܘܿܟ݂ܘ ܠܩܘܼܪ̈ܝܼܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܛܵܒ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܒܣܹܐܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܒܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܲܒ̣ܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܚ̈ܬܹ̇ܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܛܵܒ̣. ܘܦܲܠܸܓ̣ܘ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܥܲܡ ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 9: ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ܘ ܘܐܸܙܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܫܝܼܠܘܿ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܝܼܪܸܬ̣ܘ ܒܵܗ̇: ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 10: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܬܲܡܵܢ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܘܦܲܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒ̣ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܸܙܘܵܐ. 11: ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܒܢ̣ܵܘ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 12: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܫܝܼܠܘܿ: ܠܡܸܣܲܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 13: ܘܫܲܕܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܠܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ. 14: ܘܥܸܣܪܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܝܼܢ ܥܲܡܹܗ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܗܸܢܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܪܹ̈ܫܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 15: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܦܸܠܓܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ. 16: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ ܟܲܕܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܟܲܕܸ̇ܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܬܸܦ̱ܪܩܘܼܢ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 17: ܠܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܲܢ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܥܘܿܪ: ܕܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̇ܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 18: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܵܐ ܕܲܗ̣ܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܵܘܹ̇ܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 19: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܡܛܵܘܫܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܥܒܲܪܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܼܪܲܬ̣ܘ ܥܲܡܲܢ: ܘܲܒ̣ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܣܘܿܢ: ܘܲܥܠܲܝܢ ܠܵܐ ܬܸܡ̱ܪܕ݂ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 20: ܠܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܕܥܵܟ݂ܵܪ ܒܲܪ ܟܲܪܡܝܼ ܪܕܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܚܸܪܡܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܘ̤ܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܚܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܒܲܪ: ܘܟ݂ܠܲܢ ܒܠܲܥ̄ܢ ܒܲܚܛܝܼܬܹܗ. 21: ܘܲܥܢ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܲܡ ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܥܲܡ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ. 22: ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܐܲܠܵܗ̇ ܐܲܠܵܗܹ̈ܝܢ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ: ܘܠܲܢ ܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ. ܐܸܢ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܘܐܸܢ ܕܢܲܥܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܒܲܕ̄ܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܲܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 23: ܐܸܢ ܒܢܲܝܢ ܠܲܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܕܸܒ̣̈ܚܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܥ ܒܐܝܼܕܲܢ. 24: ܐܸܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܥܒܲܕ݂ܢܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܢ: ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂. 25: ܕܗܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܢܲܝܢ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܗܵܢܵܐ. ܡܸܟܸ̇ܝܠ ܠܲܝܬ̇ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܢܒܲܛܠܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 26: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡܲܪ̄ܢ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܲܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܠܵܐ ܠܕܸܒ̣ܚܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 27: ܐܸܠܵܐ ܠܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܲܝܢ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܹܝܬ̣ ܕܪ̈ܲܝܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܲܢ. ܘܲܚܢܲܢ ܘܕܵܪ̈ܲܝܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܲܢ: ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܵܠܚܝܼܢܲܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܒܲܥ̈ܠܵܘܵܬܲܢ: ܘܲܒ̣ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܢ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܢܲܝܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܓ̣ܵܒܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܫܪܵܝܘܼ ܫܡܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܢ: ܠܲܝܬ̇ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ. 28: ܘܐܸܡܲܪ̄ܢ: ܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪܘ ܠܲܢ: ܘܲܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܢ ܡ̣ܢ ܡܚܵܪ: ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܚܙܵܘ ܕܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ: ܠܵܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܕܸܒ̣ܚܬ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܣܵܗܕܵܐ ܒܲܝܢܲܝܢ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ. 29: ܚܵܣ ܠܲܢ ܕܢܲܣܠܸܐ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܒ̣ܢܸܐ ܠܲܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܬ̣ܵܐ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ. 30: ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܸܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܥܲܡܹܗ: ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܕܲܒ̣ܢ̈ܝ ܓܵܕ݂: ܘܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣̈ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܫܦܲܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 31: ܘܐܸܡܲܪ ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܸܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܝܼܕܲܥ̄ܢ ܕܒܲܝܢܵܬܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܕܲܓܸܠܬ̇ܘܿܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܦܲܨܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܒܗܘܿܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 32: ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܡܢܲܫܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ. 33: ܘܲܫܦܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܒܲܪܸܟ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܕܢܸܣܩܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܡܲܚܪܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܵܗ̇. 34: ܘܲܩܪܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ: ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

1: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܐܲܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܝܼܫܘܿܥ ܩܲܫ ܘܥܲܠ ܒܲܫܢܲـ̈ـܝܵܐ. 2: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܩܲܫܝܼܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܪܹ̈ܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܕܲܝܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܣܵܦܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܣܸܐܒܹ̇ܬ̣ ܘܥܸܠܹ̇ܬ̣ ܒܲܫܢܲܝܵܐ. 3: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܚܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܗ̤ܘܝܘܼ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܟ݂ܘܿܢ. 4: ܚܙܵܘ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܦܲܠܓܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܚܸܪܒܹ̇ܬ̣: ܘܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܡܲܥܪ̈ܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܦܲܠܓܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ. 5: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܗ̤ܘ ܢܸܬ̣ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܬܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ.

6: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܛܵܒ̣: ܘܛܲܪܘ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܟܠ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܛܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ. 7: ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܠܛܘܼܢ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܡܪܘܿܢ ܒܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ. 8: ܐܸܠܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܐܸܬ̣ܢܲܩܲܦܘ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 9: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ ܘܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ: ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܩܵܡ̣ ܠܘܼܩܒܲܠܟ݂ܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 10: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ: ܢܸܪܕ̇ܘܿܦ ܠܐܲܠܦܵܐ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܗ̤ܘ ܥܵܒܹܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ. 11: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܘ ܛܵܒ̣ ܒܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ ܠܡܸܕ݂ܚܲܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 12: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܸܗܦܟ݂ܘܿܢ ܘܬܸܬ̣ܢܲܩܦܘܼܢ ܒܫܲܪܟܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܬ̣ܢܹ̈ܐ: ܘܬܸܬ̣ܚܲܠܛܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܘܗܸܢܘܿܢ ܒܟ݂ܘܿܢ. 13: ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ: ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܠܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܦܲܚܹ̈ܐ ܘܲܠܬ̣ܘܼܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܠܘܼܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܒܨܸܕ݂ܥܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܨܸܢܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܹܐܒ̣ܕ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 14: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܒܸܛܠܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܬܲܝ̈ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܸܛܠܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ. 15: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܸܬܲܝ̈ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܟܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܬ̣̈ܝܵܢ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܟܠܗܹܝܢ ܠܵܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ. 16: ܐܸܢ ܬܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܥܲܠ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܐܸܬ̣ܦܲܩܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ: ܘܬܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܘܬܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܬܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܢܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܬܹܐܒ̣ܕ̇ܘܿܢ ܒܲܥܓܲܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܕ.

1: ܘܟܲܢܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܲܫܟܹܝܡ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܩܲܫ̈ܝܼܫܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܠܪܹ̈ܫܵܢܲܝܗܘܿܢ ܘܲܠܕܲܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܣܵܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܝܸܬ̣ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ: ܬܲܪܚ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܢܵܚܘܿܪ: ܘܦܵܠܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܲܡܵܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. 3: ܘܕܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܬܹ̇ܗ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܲܣܓܝܼܬ̣ ܙܲܪܥܹܗ: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ. 4: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܲܠܥܹܣܘܿ: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܥܹܣܘܿ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܣܵܥܝܼܪ. ܘܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܚܸܬ̣ܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 5: ܘܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܲܐܗܪܘܿܢ: ܘܲܡܚܹ̇ܝܬ̣ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܲܦܲܩܬ̇ܟ݂ܘܿܢ. 6: ܘܐܲܦܩܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܝܬܝܼܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܲܡܵܐ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܒܩܵܪ̈ܘܿܟܹܐ ܘܲܒ̣ܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ. 7: ܘܲܓ̣ܥܵܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܦܲܠܲܓ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܓ̣ܵܘܹܗ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܥܲܠ ܡܸܨܪܹ̈ܝܢ ܘܟܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܚܙܲܝ̈ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܝܸܬ̣ܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. 8: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܫ̱ܠܡܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܝܼܪܸܬ̇ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ. 9: ܘܩܵܡ ܒܵܠܵܩ ܒܲܪ ܨܸܦܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܫܲܕܲܪ ܩܪܵܐ ܠܒܸܠܥܵܡ ܒܲܪ ܒܥܘܿܪ ܠܲܡܠܵܛܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 10: ܘܠܵܐ ܨܒܹܝܬ̣ ܠܡܸܫ̱ܡܥܹܗ ܠܒܸܥܠܵܡ: ܘܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼ ܒܲܪܸܟ݂ܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܘܦܲܨܵܝܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 11: ܘܲܥܒܲܪܬ̇ܘܿܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܐܸܬܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܚܹـ̈ـܬ̣ܵܝܹܐ: ܘܓܲܪ̈ܓ̇ܘܿܣܵܝܹܐ: ܘܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܫ̱ܠܡܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

12: ܘܫܲܕܪܹܬ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܸܒ̇ܘܿܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܵܐ ܒܣܲܝܦܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܩܸܫ̈ܬܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 13: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܠܐܝܼܬ̇ܘܿܢ ܒܵܗ̇: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܠܵܐ ܒܢܲܝܬ̇ܘܿܢ: ܘܝܸܬ̣ܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܒܗܹܝܢ. ܘܟܲܪ̈ܡܹܐ ܘܙܲܝ̈ܬܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܨܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ: ܗܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ. 14: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܕܚܲܠܘ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܘܼܠܚܘܼܗܝ. ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܐܲܥܒܲܪܘ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܲܦܠܲܚ̣ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܘܲܒ̣ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܦܠܘܿܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ. 15: ܘܐܸܢ ܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܓܒ̣ܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܡ̇ܢ ܦܵܠܚܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܦܠܲܚܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܲܝܬ̇ܝ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܠܚܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. 16: ܘܲܥܢ̣ܵܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܚܵܣ ܠܲܢ ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܦܠܘܿܚ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. 17: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܗܵܘ̇ ܕܐܲܣܩܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ. ܘܢܲܛܪܲܢ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܠܸܟ݂ܢ ܒܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ̄ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 18: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܠܵܐܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܒܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ: ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܠܚܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܠܵܗܲܢ. 19: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ: ܚܙܵܘ ܕܹܝܢ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܲܕ݂ܝܼܫܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܲܢܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܹܝܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܠܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 20: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܘܼܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܒ̣ܐܵܫܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܢܓܲܡܪܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܲܛܐܸܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ. 21: ܘܐܸܡܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܠܚܝܼܢܲܢ. 22: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ: ܣܵܗܕ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܓܒܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܣܵܗܕ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. 23: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܲܥܒܲܪܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܬ̣ܩܸܢܘ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 24: ܘܐܸܡܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܦܵܠܚܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܘܲܒ̣ܩܵܠܹܗ ܫܵܡܥܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. 25: ܘܐܲܩܝܼܡ ܝܼܫܘܿܥ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܒܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܹ̈ܐ: ܒܲܫܟܹܝܡ. 26: ܘܲܟܬܲܒ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ. ܘܲܢܣܲܒ̣ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܵܗ̇ ܬܚܹܝܬ̣ ܒܸܛܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܩܕ̇ܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 27: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܗܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܗܵܕܹܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܲܢ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܲܢ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܟܲܕ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 28: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ: ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 29: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܝܼܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܲܪܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ. 30: ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܒܬܲܝܡܢܲܬ̣ ܣܪܲܚ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܡ̣ܢ ܓܪܒ̇ܝܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܓ݂ܵܥܵܫ. 31: ܘܲܦܠܲܚ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܩܲܫ̈ܝܼܫܹܐ: ܕܲܚܝܵܘ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 32: ܘܲܠܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܕܐܲܣܸܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܩܒܲܪܘ ܒܲܫܟܹܝܡ: ܒܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܡ̣ܢ ܚܡܘܿܪ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ ܒܡܵܐܐ ܢܩܵـ̈ـܘܵܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ. 33: ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܡܝܼܬ̣: ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܲܓܒܲܥܬ̣ܵܐ ܕܦܝܼܢܚܸܣ ܒܪܹܗ: ܕܐܸܬ̣ܝܲܗܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ.