ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ: ܒ.

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

1: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܗܦܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܠܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ. ܘܝܼܬܸܒ̣ ܨܸܢܩܠܲܓ̣ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܬܪܹܝܢ. 2: ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܲܡܨܲܪܹܝܢ ܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܕܸܡ̱ܬ̣ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ. ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓܸܕ݂ ܠܹܗ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܫܬܵܘܙܒܹܬ̣. 4: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܵܢܵܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ: ܚܵܘܵܢܝ. ܘܐܸܡܲܪ: ܥܪܲܩ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܵܦ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܢܦܲܠ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܵܦ ܫܵܐܘܿܠ ܘܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ ܡܝܼܬ̣ܘ. 5: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܥܠܲܝܡܵܐ: ܚܵܘܵܢܝ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܝܼܬ̣ܘ ܫܵܐܘܿܠ ܘܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܠܲܝܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܡܸܣܬܲܩܒܵܠܘܼ ܐܸܣܬܲܩܒ̇ܠܹܬ̣ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܲܓ̣ܠܲܒ̇ܘܿܥ: ܘܗܵܐ ܫܵܐܘܿܠ ܣܡܝܼܟ݂ ܥܲܠ ܡܘܿܪܵܢܝܼܬܹܗ: ܘܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܐܲܕ݂ܪ̤ܟ݂ܘܼܗܝ. 7: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܠܒܸܣܬ̇ܪܹܗ ܘܲܚܙܵܢܝ ܘܲܩܪܵܢܝ: ܘܐܸܡܪܹܬ̣ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܹܗ ܥܡܵܠܩܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. 9: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ: ܩܘܼܡ ܥܠܲܝ ܘܲܩܛܘܿܠܲܝܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܕܘܼܢܝ ܨܵܘܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܝܼ. 10: ܘܩܵܡܹܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܘܲܩܛܲܠܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܝܼܕ݂ܥܹܬ̣ ܕܠܵܐ ܚܵܝܹܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܦܘܼܠـܬܹ̇ܗ. ܘܢܸܣܒܹ̇ܬ̣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܫܹܗ: ܘܩܘܼܠܒܵܐ ܕܒܲܕ݂ܪܵܥܹܗ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܪܝ: ܠܗܵܪܟܵܐ. 11: ܘܐܸܚܲܕ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܨܲܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ. 12: ܘܐܲܪܩܸܕ݂ܘ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܘ: ܘܨܵܡܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܥܲܠ ܫܵܐܘܿܠ ܘܥܲܠ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ: ܘܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܢܦܲܠܘ ܒܚܲܪܒܵܐ. 13: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܥܠܲܝܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܚܵܘܝܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܒܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܓܝܼܘܿܪܵܐ ܥܡܵܠܩܵܝܵܐ. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܕܚܸܠܬ̇ ܠܡܵܘܫܵܛܘܼ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 15: ܘܲܩܪܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܩܪܘܿܒ̣ ܦܓܲܥ ܒܹܗ. ܘܲܩܪܸܒ̣ ܦܓܲܥ ܒܹܗ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܘܡܝܼܬ̣. 16: ܐܵܘܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܕܡܵܟ݂ ܒܪܹܫܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܡܵܟ݂ ܣܗܸܕ݂ ܒܵܟ݂: ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܐܸܢܵܐ ܩܸܛܠܹܬ̣ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 17: ܘܐܲܠܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܥܲܠ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ. 18: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܡܲܠܵܦܘܼ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܩܸܫܬܵܐ: ܗܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܲܣܦܲܪ ܐܵܫܝܪ. 19: ܛܲܒ̣ܝܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܟ݂ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܦܲܠܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 20: ܠܵܐ ܬܚܵܘܘܿܢ ܒܓ̣ܵܬ̣: ܘܠܵܐ ܬܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܐܲܫܩܵܠܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܚܕܝܵܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܠܵܐ ܢܕ݂ܘܼ̈ܨܵܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ. 21: ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܓ̣ܠܲܒ̇ܘܿܥ: ܠܵܐ ܛܲܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܲܡܦܲܪ̈ܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܐܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܲܬ̤ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܣܲܟ̇ܪܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܕܲܡܫܝܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܸܫܚܵܐ. 22: ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ ܕܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܘܡ̣ܢ ܬܲܪܒܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. ܩܸܫܬܹ̇ܗ ܕܝܘܿܬܢܵܬ̣ܵܢ ܠܵܐ ܗܵܦܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܒܸܣܬ̇ܪܵܗ̇: ܘܚܲܪܒܹ̇ܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܠܵܐ ܗܵܦܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. 23: ܫܵܐܘܿܠ ܘܝܘܿܬܢܵܬ̣ܵܢ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ. ܒܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܡܵܘܬ̇ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܦܪܲܫܘ. ܡ̣ܢ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܩܲܠܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 24: ܒ̈ܢܵܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܫܵܐܘܿܠ ܒܟ݂ܵܝܹܝ̈ܢ: ܕܡܲܠܒܸ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܹܝܢ ܙܚܘܿܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܨܘܼܒ̣̈ܥܵܢܹܐ: ܘܡܲܣܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܟܹܝܢ. 25: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܦܲܠܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܘ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ. 26: ܥܵܩܲܬ̣ ܠܝܼ ܥܠܲܝܟ ܐܵܚܝ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ. ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘܲܝـ̇ ܠܝܼ ܛܵܒ̣. ܦܪܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܝܼ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܦܲܠܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܒܲܕ݂ܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ: ܘܲܫܐܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܣܲܩ ܠܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܩ. ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܸܣܲܩ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 2: ܘܲܣܠܸܩ ܠܬܲܡܵܢ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܐܵܦ ܬܲܪܬܹܝܢ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܚܝܼܢܥܸܡ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܓܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܢܵܒ̣ܵܠ ܟܲܪܡ̄ܠܵܝܵܐ. 3: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܓܲܒ̣ܪܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܣܠܸܩܘ: ܘܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 4: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܡܸܡܫܲܚ ܬܲܡܵܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܩܸܒܲܪܘܼ ܠܫܵܐܘܿܠ. 5: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. ܒܪܝܼ̣ܟ݂ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܛܲܠܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܲܡ ܡܵܪܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܫܵܐܘܿܠ ܕܲܩܒܲܪܬ̇ܘܿܢܵܝܗܝ. 6: ܘܗܵܫܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥܒܲܕܬ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 7: ܘܗܵܫܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܝ̈ܠܵܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܚܲܝܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܝܼܬ̣ ܡܵܪܟ݂ܘܿܢ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܠܝܼ ܡܫܲܚܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܕܐܲܡܠܸܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 8: ܘܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ: ܕܒܲܪ ܠܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܐܲܥܒ̇ܪܹܗ ܠܡܲܚܢܝܼܡ. 9: ܘܐܲܡ̱ܠܟܹܗ ܥܲܠ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܥܲܠ ܓܵܫܘܿܪ ܘܥܲܠ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ: ܘܥܲܠ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܥܲܠ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 10: ܒܲܪ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܟܲܕ݂ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܲܡܠܸܟ݂: ܒܪܲܡ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܥܘ̤ܵܘ ܒܵܬܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂. 11: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܡܠܸܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܚܸܫܒ̣ܪܘܿܢ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܐ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ. 12: ܘܲܢܦܲܩ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܡ̣ܢ ܡܲܚܢܝܼܡ ܠܓܸܒ̣ܥܘܿܢ. 13: ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܵܐ ܘܓܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܢܦܲܩܘ: ܘܲܦܓܥܘ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܒܓܸܒ̣ܥܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܝܼܬ̣ܒ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܸܟܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܸܟܵܐ. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܛ̈ܠܵܝܹܐ ܢܸܫ̄ܥܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܢ. ܘܐܸܡܵܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܢܩܘܼܡܘܼܢ. 15: ܘܩܵܡܘ ܘܲܥܒܲܪܘ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܐܪܸܥܣܲܪ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 16: ܘܐܸܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫ ܒܪܹܫ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܣܲܝܦܹܗ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܚܲܒ̣ܪܹܗ. ܘܲܢܦܲܠܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܲܩܪܵܘ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܚܲܩܠܲܬ̣ ܨܵܪܵܢ ܕܲܒ̣ܓܸܒ̣ܥܘܿܢ. 17: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢ ܛܵܒ̣ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܢܝܼܪ ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 18: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܨܘܿܪܝܵܐ: ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܘܲܥܫܵܐܝܹܠ. ܘܲܥܫܵܐܝܹܠ ܩܲܠܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܛ̈ܒܲܝܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

19: ܘܲܪܕܲܦ ܥܫܵܐܝܹܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܠܵܐ ܣܛܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ. 20: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܒܸܣܬ̇ܪܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܥܫܵܐܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣

21: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܣܛܝܼ ܠܵܟ݂ ܠܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܐܵܘ ܠܣܸܡܵܠܵܟ݂: ܘܐܲܚܘܿܕ݂ ܠܵܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܛ̈ܠܵܝܹܐ: ܘܣܲܒ̣ ܠܵܟ݂ ܙܲܝܢܹܗ. ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܥܫܵܐܝܹܠ ܕܢܸܣܛܸܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪܹܗ. 22: ܘܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠ̱ܹܐܡܲܪ ܠܲܥܫܵܐܝܹܠ ܕܢܸܣܛܸܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܣܛܝܼ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܝ: ܕܠܵܐ ܐܸܡܚܹܝܟ݂ ܘܐܲܪܡܹܝܟ݂ ܥܲܠ ܐܵܪܥܵܐ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܐܲܦܲܝ̈ ܘܐܹܚܘܼܪ ܒܝܘܿܐܵܒ̣ ܐܲܚܘܼܟ݂. 23: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܸܣܛܵܐ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܕ݂ܘܼܢܒܵܐ ܕܢܲܝܙܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݂ܝܹܗ. ܘܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬ̇ܪܹܗ: ܘܲܢܦܲܠ ܬܲܡܵܢ: ܘܡܝܼܬ̣ ܥܲܠ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ. ܘܟ݂ܠ ܕܐܵܬܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܢܦܲܠ ܬܲܡܵܢ ܥܫܵܐܝܹܠ: ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 24: ܘܩܵܡ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܘܲܪܕܲܦܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ. ܫܸܡܫܵܐ ܥܪܲܒ̣: ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܲܛܝܼܘ ܠܓܸܒ̣ܥܲܬ̣ ܝܲܡܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܓܝܼܚ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܓܸܒ̣ܥܘܿܢ. 25: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܘܩܵܡܘ ܥܲܠ ܪܹܫ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ. 26: ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܥܵܠܡܝܼܢ ܬܩܲܛܸܠ ܚܲܪܒܵܐ: ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܐ̄ܚܪܵܝܬܵܐ. ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ ܠܡܸܗܦܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ. 27: ܘܐܸܡܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܡܠܸܬ̇: ܐܸܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܠܨܲܦܪܵܐ ܡܲܦܪܸܩ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܠܥܲܡܵܐ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ. 28: ܘܲܩܪܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܘܩܵܡܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܪܕܲܦܘ ܬܘܼܒ̣ ܒܵܬܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦܘ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ. 29: ܘܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܘܓܲܒ̣ܪܗܵܘܗܝ: ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܵܫܘܿܪ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܡܲܚܢܝܼܢ. 30: ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܗܦܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܟܲܢܸܫ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܚܝܼܘ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܬܪܸܥܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܥܫܵܠܝܹܠ ܡܝܼܬ̣. 31: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܩܲܛܸܠܘ ܡ̣ܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܬܠܵܬ̣ ܡܵܐܐ ܘܸܫܬ̇ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. 32: ܘܫܲܩܸܠܘܼܗܝ ܠܲܥܫܵܐܝܹܠ ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ. ܘܐܸܙܲܠܘ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܢܗܲܪ ܠܗܘܿܢ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐܵܙܸܠ ܘܥܵܫܹܝܢ: ܘܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܘܡܸܬ̣ܡܲܣܟ̇ܝܼܢ. 2: ܘܐܸܬ̣̱ܝܼܠܕ݂ܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܚܲܡܢܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܐܲܚܢܥܸܡ ܐܝܼܙܲܪܥܠܵܝܬܵܐ. 3: ܘܬܸܢܝܵܢܹܗ ܟܵܠܵܒ̣: ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܝܼܓܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܢܵܒ̣ܵܠ ܟܲܪܡ̄ܠܵܝܵܐ. ܘܲܬ̣ܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܲܪ ܡܲܥܟܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܬܘܼܠܡܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓ̣ܵܫܘܿܪ. 4: ܘܲܪܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܵܕ݂ܘܿܢܝܵܐ ܒܲܪ ܚܲܓܲܝܬ̣. ܘܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܫܦܲܛܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܦܝܼܛܸܠ. 5: ܘܲܫܬ̣ܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܐܝܼܬܸܪܥܸܡ ܕܡ̣ܢ ܥܸܓ̣ܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 6: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܲܝܬܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܒܲܝܬܵܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܡܚܲܡܣܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ. 7: ܘܲܠܫܵܐܘܿܠ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܪܘܼܟ݂ܬܵܐ ܘܲܫܡܵܗ̇ ܪܲܨܦܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܢܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܠܡܵܢܵܐ ܥܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܕܪܘܼܟ݂ܬܹ̇ܗ ܕܐܵܒ̣ܝ.

8: ܘܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܛܵܒ̣ ܥܲܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܪܹܫ ܟܲܠ̈ܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܘܒܲܐܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡܬܵܟ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܟܲܪܬ̇ ܥܠܲܝ ܥܵܘܠܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 9: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ̇ܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܗ. 10: ܠܡܲܥܒܵܪܘܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܠܲܡܩܵܡܘܼ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܥܲܠ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ. 11: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܠܲܡܬܲܒ̣ܘܼܬܹܗ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ. 12: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܠܡܹܐܡܲܪ: ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܵܟ݂ ܥܲܡܝ: ܘܗܵܐ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܡܲܦܢܵܝܘܼ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 13: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܫܲܦܝܼܪ: ܐܸܢܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܩܝܵܡܵܐ: ܒܪܲܡ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܫܵܐܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܬܲܝܬܹ̇ܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܡܲܠܟܸ̇ܠ ܒܲܪܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ. 14: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܗܲܒ̣ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ܝ ܕܡܸܟ݂ܪܹܬ̣ ܠܝܼ ܒܡܵܐܬܹܝܢ ܥܘܼܪ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. 15: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܘܕ݂ܵܒ̣ܪܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܒܲܥܠܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܦܲܠܛܝܼ ܒܲܪ ܠܝܼܫ. 16: ܘܐܸܙܲܠ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܘܒ̣ܵܟܹܐ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܘܿܪܝܼܡ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܗܦܘܿܟ݂: ܘܲܗܦܲܟ݂. 17: ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܲܡ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܸܬ̣ܡܵܠܝ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܢܵܬ̣ܡܵܠܝ: ܒܵܥܹܝܢ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 18: ܘܗܵܫܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡܲܪ ܥܲܠ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܕܲܒ̣ܝܲܕ݂: ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܲܝ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. 19: ܘܡܲܠܸܠ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܐܵܦ ܩܕ݂ܵܡ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܫܦܲܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܒ̣ܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 20: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܥܲܡܹܗ ܥܸܣܪܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܘܲܠܥܸܣܪܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܥܲܡܹܗ: ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܐܹܩܘܼܡ ܐܹܙܲܠ ܐܹܟܲܢܸܫ ܠܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܢܩܝܼܡܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܩܝܵܡܵܐ: ܘܬܲܡܠܸܟ݂ ܠܟ݂ܠ ܕܪܵܓܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂. ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܘܐܸܙܲܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 22: ܘܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܝܣܵܐ: ܘܲܕ݂ܒ̣ܵܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܬ̣ܵܐ ܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܥܲܡܗܘܿܢ. ܘܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܕܪܹܗ ܘܐܸܙܲܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 23: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܫܲܕܪܹܗ ܘܐܸܙܲܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 24: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕܲܬ̇: ܗܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܠܡܵܢܵܐ ܫܲܕܪܬܵܝܗܝ ܘܐܸܙܲܠ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 25: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܬܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ ܠܲܡܫܲܕܵܠܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܡܸܕܲܥ ܡܲܦܩܵܟ݂ ܘܡܲܥܠܵܟ݂: ܘܲܠܡܸܕܲܥ ܟܠ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇. 26: ܘܲܢܦܲܩ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙܓ̈ܕܹܐ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܐܲܗܦܟ݂ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܟܪܲܗܣܝܼܪܵܐ: ܘܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ. 27: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܐܲܒ̣ܢܝܼܪ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܛܲܫܝܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܹܗ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܬܲܡܵܢ ܒܚܘܼܡܫܹܗ: ܘܡܝܼܬ̣ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܲܥܫܵܐܹܝܠ ܐܲܚܘܼܗܝ. 28: ܘܲܫܡܲܥ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ: ܘܐܸܡܲܪ: ܙܲܟܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡ̣ܢ ܕܡܹܗ ܕܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ. 29: ܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܥܲܠ ܪܹܫ ܟܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܕܵܝܒܵܐ ܘܓܲܪܒܵܐ: ܘܕ݂ܵܐܚܹܕ݂ ܡܘܼܥܵܙܵܠܵܐ: ܘܲܕ݂ܢܵܦܹܠ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܕ݂ܚܲܣܝܼܪ ܠܲܚܡܵܐ. 30: ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܐܲܚܘܼܗܝ ܩܛܲܠܘ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܥܲܠ ܕܲܩܛܲܠ ܠܲܥܫܵܐܹܝܠ ܐܲܚܘܼܗܘܿܢ: ܒܓ̣ܒ̣ܥܘܿܢ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 31: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܨܪܵܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܣܲܩܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܩܸܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ. ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܲܪܣܵܐ. 32: ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. ܘܐܲܪܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܩܵܠܹܗ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܩܲܒ̣ܪܹܗ ܕܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. 33: ܘܐܸܬ̣ܐ̱ܒܸܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܹ̇ܗ ܕܢܵܒ̣ܵܠ ܡܝܼܬ̣ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ. 34: ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܐܲܣܝܼܪ̈ܵܢ: ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ ܠܵܐ ܒܫܸ̈ܫܠܬ̣ܵܐ. ܩܪܸܒ̣ܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܦܠܵܐ. ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܵܘܠܵܐ ܢܦܲܠܬ̇. ܘܐܵܘܣܸܦܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܒ̣ܟܵܐ ܥܠܵܘܗܝ. 35: ܘܐܸܡܲܪ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܵܘܟܵܠܘܼܬܹܗ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܕ݂ ܩܲܝܵܡ ܝܵܘܡܵܐ. ܘܝܼܡܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܝܼ: ܐܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܕܢܸܥܪܲܒ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܐܸܛܥܲܡ ܠܲܚܡܵܐ ܐܵܘ ܡܸܕܸܡ. 36: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܝܼܕܲܥܘ. ܘܲܛܐܸܒ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܫܦܲܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. 37: ܘܝܼܕܲܥܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܡܸܩܛܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܲܪ ܢܹܝܪ. 38: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܘܿܢ ܕܪܹܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦܲܠ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 39: ܘܐܸܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܵܚܹܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܲܚܙܹܝܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܨܘܿܪܝܵܐ ܩܫܹܝܢ ܡܹܢܝ. ܢܸܦܪܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܒܹܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿ: ܕ.

1: ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܕܡܝܼܬ̣ ܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܫܲܠ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ. 2: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܪ̈ܲܒܲܝ ܓܲܝ̈ܣܹܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡ ܒܪܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ: ܫܡܹܗ ܕܚܕ݂ ܒܲܥܢܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܕܐܲܚܪܹܢܵܐ ܪܵܟ݂ܵܒ̣: ܒ̈ܢܲܝ ܪܲܡܘܿܢ ܒܪܘܿܬ̣ܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܒܪܘܿܬ̣ܝܼ ܡܸܬ̣ܚܲܫܒܵܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 3: ܘܲܥܪܲܩܘܼ ܒܪ̈ܘܿܬ̣ܵܝܹܐ ܠܓܹܝܼܡ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܬܲܡܵܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 4: ܘܲܠܝܼܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܘܲܡܣܲܪ̈ܚܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ: ܘܒܲܪ ܚܲܡܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܫܡܘܿܥܬ̣ܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ ܘܲܕ݂ܝܘܿܬܢܵܬ̣ܵܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ. ܘܲܫܩܲܠـܹܗ ܡܪܲܒ̇ܝܵܢܝܼܬܹܗ ܘܥܸܪܩܲܬ̤. ܘܟܲܕ݂ ܡܸܣܬܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐ ܠܡܸܥܪܲܩ: ܢܦܲܠ ܘܐܸܬ̣ܚܓܲܪ: ܘܲܫܡܹܗ ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇. 5: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܲܡܘܿܢ ܒܪܘܿܬ̣ܵܝܵܐ ܪܵܟ݂ܵܒ̣ ܘܒܲܥܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܟܲܕ݂ ܚܲܡ ܝܵܘܡܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ. ܘܗ̤ܘ ܕܡܸܟ݂ ܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܐ ܕܛܲܗܪܵܐ. 6: ܘܗܵܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܚܛܵܐ ܘܲܡܚܵܐܘܼܗܝ ܥܲܠ ܚܘܼܡܫܹܗ: ܪܵܟ݂ܵܒ̣ ܘܒܲܥܢܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ. 7: ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܲܛܘ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܒܲܝܬܵܐ. ܘܗ̤ܘ ܕܵܡܹܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܪܣܹܗ ܒܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܒܹܗ: ܘܲܡܚܵܐܘܼܗܝ ܘܩܲܛܠܠܘܼܗܝ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܪܹܫܹܗ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܪܒ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ. 8: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܗܵܐ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܟ݂ ܘܒ̣ܵܥܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܘܢܸܬܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܬܒܲܥܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܵܐܘܿܠ ܘܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ. 9: ܘܲܥܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܪܵܟ݂ܵܒ̣ ܘܲܠܒܲܥܢܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ ܒ̈ܢܲܝ ܪܲܡܘܿܢ ܒܪܘܿܬ̣ܵܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܦܪܲܩ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܵܩܵܐ. 10: ܐܸܠܵܐ ܡ̇ܢ ܕܚܵܘܝܲܢܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܕܗܵܐ ܡܝܼܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗ̤ܘ ܐܲܝܟ݂ ܡܣܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܚܕܬܹܗ ܘܲܩܛܠܬܹܗ ܒܨܸܢܩܠܲܓ̣ ܚܠܵܦ ܕܐܸܬܸ̇ܠ ܠܹܗ ܕܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ. 11: ܘܐܵܦ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܩܛܲܠܘ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܒܹܗ. ܗܵܫܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܥ ܕܡܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܵܘܒܸܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 12: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܫܲܛܸܠܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܦܲܣܸܩܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܘ ܥܲܠ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. ܘܪܹܫܹܗ ܕܐܲܫܒܵܫܘܿܠ: ܢܣܲܒ̣ܘ ܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܢܹܝܪ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܒܸܣܪܵܟ݂ ܚܢܲܢ ܘܓܲܪܡܵܟ݂. 2: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܸܬ̣ܡܵܠܝ ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܢܵܬ̣ܡܵܠܝ ܟܲܕ݂ ܫܵܐܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܠܲܝܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܦܸܩ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܘܡܲܥܸܠ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܪܥܸܐ ܠܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܗܘܸܐ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 3: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܡܫܲܚܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 4: ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܟܲܕ݂ ܐܲܡܠܸܟ݂: ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܲܡܠܸܟ݂.

5: ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ: ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 6: ܘܐܸܙܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܓܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܥܲܠ ܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ: ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܥܒܲܪܬ̇ ܥܘܼܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܚܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܗܵܪܟܵܐ. 7: ܘܐܸܚܲܕ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܸܨܪܘܿܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܒܪܝܼܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܟܠ ܕܢܸܡܚܸܐ ܠܝܵܘܿܣܵܝܵܐ: ܘܲܕ݂ܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܒܣܲܟ̇ܪܵܐ ܠܲܥܘܝܼܪܵܐ ܘܠܲܚܓ̣ܝܼܪܵܐ: ܣܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ: ܥܘܼܝܼܪܵܐ ܘܲܚܓ̣ܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܒܲܝܬܵܐ. 9: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܸܨܪܘܿܬ̣ ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܲܩܪܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܚܕ݂ܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܓ̣ܵܘ. 10: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐܵܙܹܠ ܘܝܵܪܹܒ̣: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܥܲܡܹܗ. 11: ܘܫܲܕܲܪ ܚܝܼܪܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܨܘܿܪ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܙܹܐ: ܘܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܝܣܵܐ: ܘܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܣܬ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 12: ܘܝܼܕܲܥ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܐܲܬ̣ܩܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܲܬ̤ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 13: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܬܘܼܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܪ̈ܘܼܟ݂ܬ̣ܵܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܘܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܐ. 14: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܐ: ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܫܵܡܘܿܥ: ܘܫܵܒ̣ܘܿܒ̣: ܘܢܵܬ̣ܵܢ: ܘܲܫܠܹܝܡܘܿܢ. 15: ܘܝܘܼܟ݂ܵܒ̣ܵܪ: ܘܐܹܠܝܼܫܵܥ: ܘܲܢܦܵܓ̣: ܘܢܦܝܼܠ. 16: ܘܐܹܠܝܼܫܡܲܥ: ܘܐܹܠܝܼܕܲܥ: ܘܐܹܠܝܼܦܠܲܛ. 17: ܘܲܫܡܲܥܘ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܕܲܡܫܲܚܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܠܡܸܒ̣ܥܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܲܫܡܲܥ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܠܹܗ ܠܡܸܨܪܘܿܬ̣. 18: ܘܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܫܪܵܘ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 19: ܘܲܫܐܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܣܲܩ ܥܲܠ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܡܲܫܠܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܝ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܣܲܩ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. 20: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܒ̣ܥܸܠ ܦܲܪܨܝܼܡ: ܘܲܡܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܬܪܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܥܸܠ ܦܲܪܨܝܼܡ. 21: ܘܲܫܒܲܩܘ ܬܲܡܵܢ ܦܬܲܟ݂ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܓܲܒ̣ܪ̈ܘܗܝ. 22: ܘܐܵܘܣܸܦܘ ܬܘܼܒ̣ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܠܡܸܣܲܩ: ܘܲܫܪܵܐܘ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 23: ܘܲܫܐܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܣܲܩ: ܐܸܠܵܐ ܗܦܘܿܟ݂ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܵܟ݂ܝܼܡ. 24: ܘܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥܬ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܲܗܠܲܟ݂ܬ̣ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܒ̣ܵܟ݂ܝܼܡ: ܗܵܝܕܸܝܢ ܬܸܬ̣ܥܲܫܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܲܝܕܹܝܢ ܢܵܦܹܩ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܠܡܸܡܚܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. 25: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܡܚܵܐ ܠܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܓܒܲܥ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂ܵܪ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܘܟܲܢܸܫ ܬܘܼܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܕܘܼ̈ܕܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 2: ܘܩܵܡ ܐܸܙܲܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܲܓ̣ܒܲܥ ܠܡܲܣܵܩܘܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܬܲܡܵܢ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܝܵܬܹܒ̣ ܥܲܠ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ. 3: ܘܣܵܡܘܼܗܝ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܥܵܓܹܠܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. ܘܫܲܩܠܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܕܒܲܓ̣ܒܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܥܵܐܙܵܐ ܘܐܲܚܝܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܒ̣ܝܼܢܵܕ݂ܵܒ: ܡܕܲܒ̇ܪܝܼܢ ܠܥܵܓܹܠܬܵܐ ܒܐܲܚܪܵܝܬܵܐ. 4: ܘܫܲܩܸܠܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܕܒܲܓ̣ܒܲܥ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܚܝܵܐ ܐܵܙܹܠ ܩܕ݂ܵܡ ܐܵܪܘܿܢܵܐ. 5: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝـܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܫܬ̇ܥܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܐܲܪܙܵܐ ܘܕܲܒ̣ܪܘܿܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܩܝܼܬ̣ܵܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܦ̈ܠܓܹܐ ܘܒܲܪ̈ܒ̣ܝܼܥܹܐ ܘܲܒ̣ܨܸܨ̈ܠܹܐ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܕܪܹܐ ܬܲܩܢܹ̈ܐ. ܘܐܵܘܫܸܛ ܥܵܐܙܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܚܲܕ݂ ܒܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܬܲܡܲܛܘ ܠܗܘܿܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ. 7: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܥܵܐܙܵܐ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܬܲܡܵܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ. ܘܡܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 8: ܘܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܠ ܕܲܬ̣ܪܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܒܥܵܐܙܵܐ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܕܥܵܐܙܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 9: ܘܲܕ݂ܚܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܝܟ̇ܢܵܐ ܐܲܥܸܠ ܠܘܵܬ̣ܝ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 10: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܠܘܵܬܹܗ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܲܣܛܝܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܘܿܒ̣ܵܪ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܓܵܬ̣ܵܝܵܐ. 11: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܥܘܿܒ̣ܵܪ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܥܵܬ̣ܵܝܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ. ܘܒܲܪܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܘܿܒ̣ܵܪ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܓܵܬ̣ܵܝܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܡܸܛܠ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 12: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܕܒܲܪܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܘܿܒ̣ܵܪ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܙܲܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܲܣܸܩ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܘܿܒ̣ܵܪ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܠܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 13: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܫܩ̈ܝܼܠܲܝ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܸܬ̣ ܦܣܵـ̈ܥܵܢ: ܕܲܒܲܚ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܡܦܲܛܡܹ̈ܐ. 14: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܫܲܒܲܚ ܒܟ݂ܠ ܥܘܼܫܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܸܕ̣ـܟܵܐ ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ. 15: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܲܣܩܝܼܢ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ.

16: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܡܲܠܟܸ̇ܠ ܒܲܪܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܐܲܕ݂ܝܼܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܚܵܕܹܐ ܘܡܸܫܬ̇ܥܸܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܒܲܣܪܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܩܠܸܒܵܗ̇. 17: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘܗ̇ ܠܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܘܼܗ̇ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܢܩܲܫ ܠܵܗ̇ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܐܲܣܸܩ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܠܵܘ̈ܵܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܫܲܠܡܹ̈ܐ. 18: ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܲܣܵܩܘܼ ܥܠܵܘ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܒܲܪܸܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝ̱ܠܬ̣ܵܢܵܐ. 19: ܘܦܲܠܸܓ̣ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ: ܘܢܸܩܣܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܣܢܵܪܩܵܐ ܚܲܕ݂. ܘܐܸܙܲܠܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. 20: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܲܠܟܸ̇ܠ ܒܲܪܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܐܸܬ̣ܓܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܥܹܝܢ ܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ. ܡܸܬ̣ܓܠܵܝܘܼ ܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܲܠܟܸ̇ܠ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܒܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܦܲܩܕܲܢܝ ܕܐܸܗܘܸܐ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܗܵܘ̇ ܓܸܚܟܹܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 22: ܘܲܒ̣ܨܝܼܪ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ. ܘܲܗܘܹܝܬ ܫܦܲܠ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܕܥܲܡ ܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܝ: ܥܲܡܗܹܝܢ ܐܸܬ̣ܝܲܩܲܪ. 23: ܘܲܠܡܲܠܟܸ̇ܠ ܒܲܪܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇ ܝܲܠܕܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܡܝܼܬܲܬ̤.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܘܟܲܕ݂ ܝܼܬ̤ܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܢܵܬ̣ܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܚܙܝܼ ܕܐܸܢܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܪ̈ܙܹܐ: ܘܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ̣ܵܐ.

3: ܘܐܸܡܲܪ ܢܵܬ̣ܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܠ ܕܲܒ̣ܠܸܒܵܟ݂ ܥܒܸܕ݂: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ݂. 4: ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܢܵܬ̣ܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ. 5: ܙܸܠ ܐܸܡܲܪ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܢܸܐ ܠܝܼ ܒܲܝܬܵܐ ܠܡܵܘܬܲܒ̣ܝ. 6: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܣܩܹܬ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܘܲܗܘܹܝܬ̣ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ. 7: ܒܟ݂ܠ ܕܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܦܲܩܕܹܗ ܠܡܸܪܥܵܐ ܠܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܡܪܹܬ̣ ܕܲܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܒܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܪ̈ܙܹܐ. 8: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܕܒܲܪܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬܲܪ ܥܵـ̈ܢܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 9: ܘܲܗܘܹܝܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܟܲܪ ܕܐܸܙܲܠܬ̇: ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܟ݂ ܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܫܡܵܐ ܕܪܵܘ̱ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ.

10: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܠܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܨܒ̣ܝܼܘܗܝ ܘܐܲܫܪܹܝܘܗܝ ܒܐܲܬ̣ܪܹܗ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܙܘܼܥ. ܘܠܵܐ ܢܵܘܣܦܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܥܵܘܠܵܐ ܠܲܡܫܲܥܒܵܕ݂ܘܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ. 11: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕܬܵܟ݂ ܕܲܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܟ݂ ܐܲܢܚܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. ܘܚܵܘܝܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 12: ܘܡܵܐ ܕܲܫܠܸܡܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܲܫܟܸܒ̣ܬ̇ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ: ܐܲܩܝܼܡ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܵܟ݂ ܕܢܵܦܹܩ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܟ݂: ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ. 13: ܘܗ̤ܘ ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܠܫܹܡܝ. ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 14: ܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܢܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܠܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܲܒ̣ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܹܗ ܐܲܟ̇ܣܝܼܘܗܝ: ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܒ̣ܢܸܓ̣ܕܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 15: ܘܚܸܣܕ݂ܝ ܠܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܲܥܒ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܵܐܘܿܠ: ܕܲܗܘ̤ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܕܐܲܥܒܲܪܬܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 16: ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܗܲܝܡܲܢ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܟ݂ܘܼܪܣܝܵܟ݂ ܢܸܬ̣ܩܲܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

17: ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܢܵܬ̣ܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 18: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡ̇ܢ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܝܬ̇ܝ: ܕܡܲܛܝܸܬܵܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ. 19: ܒܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܗܵܢܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 20: ܙܡܵܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܵܘܣܸܦ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕ݂ܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܛܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ܟ. 21: ܘܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܒܲܕܲܬ̇ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗ̇ ܪܲܒ̇ܘܼـ̣ܵܐ ܠܡܵܘܕܵܥܘܼ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 22: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܪܲܒ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟ݂: ܕܲܫܡܲܥ̄ܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܟ. 23: ܘܡܲܢܘܼ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܕܐܸܙܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܫܡܵܐ: ܘܲܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܥܲܠ ܥܲܡܵܟ݂ ܕܲܦܪܲܩܬ̇ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܹܗ. 24: ܘܬ̇ܩܸܢܬ̇ ܠܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܑܵ. 25: ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܐܲܫܲܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇. 26: ܘܢܸܐܪܲܒ̣ ܫܡܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܢܸܗܘܸܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 27: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܑܵ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܠܲܝܬ̇ ܠܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܐܸܒ̣ܢܸܐ ܠܵܟ݂ ܒܲܝܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܒܠܸܒܹ̇ܗ: ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ. 28: ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܪܝܑܵ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܠܲܝ̈ܟ ܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ: ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ. 29: ܡܸܟܹ̇ܠ ܫܲܪܵܐ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܕܢܸܗܘܸܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܠܥܵܠܲܡ. ܡܸܛܠ ܕܬܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܸܠܬ̇: ܘܡ̣ܢ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܟ݂ ܢܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ: ܘܲܡܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܲܬ̣ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܢܣܲܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܪܵܡܲܬ̣ ܓܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. 2: ܘܲܡܚܵܐ ܠܡܘܼܐܒ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܒ̣̈ܠܹܐ: ܘܐܲܫܟܸ̇ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܡܫܲܚ ܬܪܹܝܢ ܚܲܒ̣̈ܠܝܼܢ ܠܡܸܩܛܲܠ: ܘܲܡܠܸܐ ܚܲܒ̣ܠܵܐ ܠܡܲܚܵܝܘ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܘܼܐ̈ܒ̣ܵܝܹܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܩܲܪ̈ܒܲܝ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 3: ܘܲܡܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܗܕܲܪܥܙܲܪ ܒܲܪ ܪܵܚܘܿܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܨܘܿܒ̣ܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܸܙܲܠ ܕܢܲܗܦܸܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܒܢܲܗܪܵܐ ܦܪܵܬ̣. 4: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܸܢܹܗ ܐܵܠܹܦ ܘܫܒܲܥܡܐܵܐ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܢ: ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܝܝܼܢ. ܘܲܥܩܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܒܲܩ ܡܸܢܗܹܝܢ ܡܐܵܐ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܢ. 5: ܘܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܘܕܲܪܡܣܘܿܩ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܠܲܗܕܲܪܥܙܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܨܘܿܒ̣ܵܐ. ܘܲܡܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܢ. 6: ܘܐܲܩܝܼܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܒܐܲܕ݂ܘܿܡ ܘܲܒ̣ܕܲܪܡܣܘܿܩ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܡܣ̈ܩܲܝ ܡܕܲܐܬ̣ܵܐ. ܘܲܦܪܲܩ ܡܵܪܝܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܟܪ ܕܐܸܙܲܠ. 7: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܫܲܠܛܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ. 8: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܢܚܵܫܵܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܵܒ̣: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܛܒܲܚ: ܘܡ̣ܢ ܒܪܘܿܬ̣ܝܼ: ܩܘܼܪ̈ܝܹܗ̇ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ. 9: ܘܲܫܡܲܥ ܬܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܚܡܵܬ̣: ܕܲܡܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ. 10: ܘܫܲܕܲܪ ܬܘܿܥ ܠܝܘܿܪܵܡ ܒܪܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܕܢܸܫܐܲܠ ܒܲܫܠܵܡܹܗ ܘܲܢܒܲܪܟ݂ܝܼܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܗܕܲܪܥܙܲܪ. ܘܲܢܣܲܒ̣ ܒܐܝܼܕܹܗ ܝܘܿܡ ܒܲܪ ܬܘܿܥ: ܡܵܐܢܲܝ̈ ܟܸܣܦܵܐ ܘܡܵܐܢܲܝ̈ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܲܝ̈ ܢܚܵܫܵܐ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 11: ܘܐܵܦ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܡ ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܩܲܕܸܫ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܒܲܫ.

12: ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܡ̣ܢ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ: ܒܲܪ ܪܵܚܘܿܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܨܘܿܒ̣ܵܐ. 13: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܬܲܡܵܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܟܲܕ݂ ܗܦܲܟ݂: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܡܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܬܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 14: ܘܐܲܩܝܼܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܕ݂ܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܲܦܪܲܩ ܡܵܪܝܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܟܲܪ ܕܐܸܙܲܠ. 15: ܘܐܲܡܠܸܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܵܒܹܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܹܗ. 16: ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܐ ܘܝܘܿܫܵܦܵܛ ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܠܘܿܕ݂ ܡܥܲܗܕ݂ܵܢܵܐ.

17: ܘܨܵܕ݂ܘܿܩ ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܛܘܿܒ̣ ܓܸܠܝܘܿܢܵܝܵܐ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܡܲܠܟ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܫܪܵܝܵܐ ܣܵܦܪܵܐ. 18: ܘܲܒ̣ܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܕܲܥ ܥܲܠ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܦܵܠܚܹ̈ܐ. ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܪܵܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܐܝܼܬ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܛܠ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ. 2: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܒ̣ܕ݂ܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܘܲܩܪܵܐܘܼܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܸܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܝܼܬ̣ ܬܘܼܒ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܨܝܼܒ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܩܲܝܵܡ ܒܪܵܐ ܠܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ: ܘܲܡܣܲܪ̈ܚܵܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܝܟܵܘ. ܐܸܡܲܪ ܨܝܼܒ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܡܵܟ݂ܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܪ ܓܡܝܼܠ ܡ̣ܢ ܠܘܼܕ݂ܒܲܪ. 5: ܘܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܕ݂ܒ̣ܪܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܲܪ ܓܡܝܼܠ ܡ̣ܢ ܠܘܼܕ݂ܒܲܪ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܒܲܪ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ: ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܣܓܸܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܐܸܬ̣ܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 7: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܘܡܲܦܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܗܘܸܐ ܐܵܟܹܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܝ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣. 8: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܚܵܪܬ̇ ܒܝܼ: ܕܐܲܝܟ݂ ܟܲܠܒܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܝܼܬ̣ܐ. 9: ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܨܝܼܒ̣ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܟܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܵܐܘܿܠ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܝܼܗ̄ܒܹܬ̣ ܠܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂. 10: ܘܬܸܦܠܘܿܚ ܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ: ܬܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝܟ: ܘܬܲܥܸܠ ܠܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂ ܠܲܚܡܵܐ ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. ܘܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂: ܢܸܗܘܸܐ ܐܵܟܹܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܝ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣. ܘܲܠܨܝܼܒ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܚܲܡܸܫܬܲܥܣܲܪ ܒ̈ܢܝܼܢ: ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܥܲܒ̣̈ܕܝܼܢ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܠ ܕܦܵܩܹܕ݂ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. ܘܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܐܵܟܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ. 12: ܘܲܠܡܲܦܝܼܒܟܵܫܬ̇ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܡܝܼܟ݂ܵܐ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܲܬ̣ܒܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇. 13: ܘܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܠܵܥܹܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܡܣܲܪ̈ܚܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܟܸ̇ܢ ܡܝܼܬ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܐܲܡܠܸܟ݂ ܚܵܢܘܿܢ ܒܪܹܗ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܚܵܢܘܿܢ ܒܲܪ ܢܵܚܵܫ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܥܲܡܝ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܡܒܲܝܵܐܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܝܲܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 3: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܠܚܵܢܘܿܢ ܡܵܪܗܘܿܢ: ܡܝܲܩܪܘܼ ܡܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܕܫܲܕܲܪ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܒܲܝܐܵܢܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܢܸܓܫܝܼܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܢܸܒ̣ܕܩܝܼܗ̇ ܘܢܲܗܦܟ݂ܝܼܗ̇ ܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܥܲܒ̣̈ܕܵܘܗܝ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 4: ܘܐܸܚܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܚܵܢܘܿܢ ܠܥܲܒ̣̈ܕܵܘܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܓ̣ܪܲܥ ܦܠܓܵܐ ܕܕܲܩܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܲܚܝܼ ܟܘܿܬ̇ܝܼܢ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܓܹܐܪܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܫܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 5: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܫܲܕܲܪ ܠܐܘܼܪ̱ܥܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܗܝܼܬ̣ܝܼܢ ܛܵܒ̣. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܬܸܒ̣ܘ ܒܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܥܘܿܢ ܕܲܩܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܹܐܬ̣ܘܿܢ. 6: ܘܲܚܙܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܕܐܲܣܟܸ̇ܠܘ ܒܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܫܲܕܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܘܐܸܓܲܪܘ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ ܒܲܪ ܪܵܚܘܿܒ̣: ܘܠܲܐܕ݂ܘܿܡ ܒܲܪ ܨܘܿܒ̣ܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܝܝܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܥܟܵܐ ܐܵܠܹܦ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܕܲܐܫܝܼܛܘܿܒ̣ ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܝܝܼܢ. 7: ܘܲܫܡܲܥ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܫܲܕܲܪ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 8: ܘܲܢܦܲܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܲܣܕܲܪܘ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ ܒܲܪ ܪܵܚܘܿܒ̣: ܘܕܲܐܕ݂ܘܿܡ ܒܲܪ ܨܘܿܒ̣ܵܐ: ܘܕܲܐܫܝܼܛܘܿܒ̣ ܘܲܕ݂ܡܲܥܟܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ ܒܚܲܩܠܵܐ. 9: ܘܲܚܙܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܒܸܣܬ̇ܪܹܗ: ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒܲܝ̈ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܣܕܲܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܕ݂ܘܿܡ. 10: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܠܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܣܕܲܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܐܸܢ ܢܸܥܫܲܢ ܡܹܢܝ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܗܘ̤ܝܼ ܠܝܼ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܢܸܥ̱ܫܢܘܼܢ ܡܸܢܵܟ݂: ܐܹܬܸܐ ܘܐܸܥܲܕܪܵܟ݂. 12: ܘܢܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܲܫ: ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ: ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 13: ܘܲܩܪܸܒ̣ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܥܪܲܩܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 14: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܚܙܵܘ ܕܲܥܪܲܩ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܥܪܲܩܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܘܥܲܠܘ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܘܥܲܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 15: ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 16: ܘܫܲܕܲܪ ܗܕܲܪܥܙܲܪ ܘܐܲܦܸܩ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ ܕܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܚܝܼܠܲܡ: ܘܫܘܿܒ̣ܵܟ݂ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. 17: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܟܲܢܸܫ ܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܚܝܼܠܲܡ. ܘܐܸܣܬ̇ܕܲܪܘ ܐܲܕ݂ܘܿܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܥܲܡܹܗ. 18: ܘܲܥܪܲܩܘ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܩܲܛܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܘܿܢ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܢ: ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܦܲܪ̈ܫܹܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ. ܘܲܠܫܘܿܒ̣ܵܟ݂ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܡܚܵܝܗܝ: ܘܡܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ. 19: ܘܲܚܙܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܗܕܲܪܥܙܲܪ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܫܠܸܡܘ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

1: ܘܲܠܗܸܦܟ̇ܬܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ: ܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܫܪܵܘ ܥܲܠ ܪܲܒܲܬ̣. ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 2: ܘܲܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܩܵܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܒܹܗ: ܘܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ. ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܟܲܕ݂ ܣܵܚܝܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܚܸܙܘܵܗ̇. 3: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܫܲܐܸܠ ܥܠܹܝܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܲܬ̣ܫܒܲܥ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܚܝܼܢܥܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܐܘܿܪܝܵܐ ܚܹܬ̣ܵܝܵܐ. 4: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܕܲܒ̣ܪܵܗ̇: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܠܘܵܬܹܗ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܡܵܗ̇: ܟܲܕ݂ ܣܚܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܸܦ̮ܣܵܗ̇: ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܬܘܼܒ̣ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܠܒܲܝܬܵܗ̇. 5: ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܫܲܕܪܬ̤ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ ܕܒܲܛܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. 6: ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܘܵܬ̣ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܫܲܕܲܪ ܠܝܼ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܝܵܐ. ܘܫܲܕܪܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܵܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. 7: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܘܿܪܝܑܼܵ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܫܲܐܸܠ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܥܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܠ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܚܘܿܬ̣ ܠܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܐܲܫܝܼܓ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ. ܘܲܢܦܲܩ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. 9: ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܡܵܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܚܸܡ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. 10: ܘܚܵܘܝܼܘܼ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܠܵܐ ܢܚܸܬ̣ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܚܸܬ̇ܬ̇ ܠܒܲܝܬܵܟ݂. 11: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܲܡܛܲܠ̈ܠܹܐ: ܘܡܵܪܝ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝ ܫܪܹܝܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܙܲܠ ܠܒܲܝܬ̇ܝ: ܘܐܸܠܥܲܣ ܘܐܸܫܬܹ̇ܐ ܘܐܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ܝ. ܠܵܐ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܘܠܵܐ ܚܲܝܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܠܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܕܹܐ. 12: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܦܘܼܫ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܗܵܪܟܵܐ: ܘܲܡܚܵܪ ܐܹܫܕܪܵܟ݂. ܘܦܵܫ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. 13: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܩܪܵܝܗܝ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܠܥܸܣ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܐܸܫܬܲܝܼ ܘܲܪܘܼܝܼ: ܘܲܢܦܲܩ ܒܪܲܡܫܵܐ. ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܡܵܪܹܗ: ܘܲܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܵܐ ܢܸܚܸܬ̣. 14: ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܟܬܲܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܫܲܕܲܪ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ. 15: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܠܹܗ. ܥܒܸܕܲܝܗܝ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܪܹܫ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܦܘܿܟ݂ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. ܕܢܸܒ̣ܠܲܥ ܘܲܢܡܘܼܬ̣. 16: ܘܟܲܕ݂ ܫܪܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܩܪܵܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܩܝܼܡ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܕ݂ܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܘܝܵܕܲܥ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܚܲܝ̱ܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ. 17: ܘܲܢܦܲܩܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܥܲܡ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܢܦܲܠܘ ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܥܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܡܝܼܬ̣ ܐܵܦ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܝܵܐ. 18: ܘܫܲܕܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܚܵܘܝܼ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 19: ܘܦܲܩܕܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܐ ܕܛܲܠܸܩܬ̇ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 20: ܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܚܸܡܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܟ݂: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܵܗ̇: ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ: ܕܫܵܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܑܵ.

21: ܡܲܢܘܼ ܩܲܛܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܒܲܪ ܢܕ݂ܘܼܒ̣ܥܹܝܠ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܫܕ݂ܵܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܬܸܒ̣ܪܵܐ ܕܪܲܟ݂ܒܵܐ ܕܪܲܚܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܘܡܝܼܬ̣. ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܫܘܼܪܵܐ. ܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܐܸܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܵܦ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܝܵܐ ܡܝܼܬ̣. 22: ܘܐܸܙܲܠ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܦܲܩܕܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣. 23: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܥܫܸܢܘ ܥܠܲܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܥܠܲܝܢ ܠܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡ̄ܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 24: ܘܲܫܕ݂ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܲܠ ܫܘܼܪܵܐ: ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣̈ܕܲܝܟ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܵܝܵܐ ܡܝܼܬ̣. 25: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܠܵܐ ܢܸܬܒ̇ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܦ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܵܕܹܫ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. ܐܲܥܫܸܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܚܘܿܕܹܝܗ̇ ܘܲܣܚܘܿܦܹܝܗ̇. 26: ܘܫܸܡܥܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܸܬ̣ܵܝܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ ܒܲܥܠܵܗ̇: ܘܐܲܪܩܕܲܬ̤ ܥܲܠ ܒܲܥܠܵܗ̇. 27: ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܒ̣ܠܵܗ̇. ܘܫܲܕܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܲܥܠܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܝܼܠܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܒܲܐܫܲܬ̤ ܥܒ̣ܝܼܕܲܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܘܫܲܕܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܢܵܬ̣ܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܬܪܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܚܲܕ݂ ܥܲܬ̇ܝܼܪ ܘܚܲܕ݂ ܡܸܣܟܹ̇ܝܢ. 2: ܠܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܵـ̈ܢܵܐ: ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܵܒ̣. 3: ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܦܲܪܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܚܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܥܲܡܹܗ ܘܥܲܡ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܹܗ ܐܵܟ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣: ܘܡ̣ܢ ܟܵܣܹܗ ܫܵܬ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣: ܘܲܒ̣ܥܘܼܒܹ̇ܗ ܕܵܡܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣: ܘܐܲܝܟ݂ ܒܪܬ̣ܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ. 4: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܵܪܚܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ: ܘܚܵܣ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܵܘܪܗܵܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܥܵܢܹ̈ܗ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܐܵܪܚܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܢܣܲܒ̣ ܦܲܪܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܠܐܵܪܚܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܹܗ. 5: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܕܚܲܝܵܒ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܗܵܕܹܐ. 6: ܘܦܲܪܬ̣ܵܐ ܢܸܦܪ̱ܥܝܼܗ̇ ܚܕ݂ܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥ: ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܣ. 7: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܢܵܬ̣ܵܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢܵܐ ܡܫܲܚܬܵܟ݂ ܕܬܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܢܵܐ ܦܲܨܝܼܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܫܵܐܘܿܠ. 8: ܘܝܼܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܡܵܪ̈ܲܝܟ. ܘܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܵܟ݂ ܐܲܕ݂ܡ̱ܟ݂̇ܬ̣ ܒܥܘܼܒܵܟ݂. ܘܝܼܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. ܘܐܸܢ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܹܝܢ: ܘܐܵܘܣܦܹܬ̣ ܠܵܟ݂ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܗܹܝܢ ܘܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܗܹܝܢ. 9: ܠܡܵܢܵܐ ܫܵܛܬ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥܒܲܕܲܬ̇ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܵܝܵܐ ܩܛܲܠܬ̇ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܢܣܲܒ̣ܬ ܠܵܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܐ: ܘܠܹܗ ܩܛܲܠܬ̇ ܒܚܲܪܒܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

10: ܡܸܟܹ̇ܠ ܠܵܐ ܬܸܥܢܲܕ݂ ܚܲܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܥܲܠ ܕܫܵܛܬܢܝ ܘܲܢܣܲܒ̣ܬ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܬ̣ܵܝܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. 11: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܟ݂: ܘܐܸܕ݂ܒܲܪ ܢܸܫܲܝ̈ܟ ܠܥܹܢܲܝܟ ܘܐܸܬܸܠ ܠܚܲܒ̣ܪܵܟ݂: ܘܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡܗܹܝܢ ܠܥܹܝܢ ܫܸܡܫܵܐ ܗܵܢܵܐ. 12: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܲܕܬ̇ ܡܲܛܫܝܵܐܝܼܬ̣: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܫܵܐ. 13: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܢܵܬ̣ܵܢ ܚܛܹܝܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܲܪ ܠܹܗ ܢܵܬ̣ܵܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܐܵܦ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ̣ܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܡܘܼܬ̣. 14: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܕܪܵܪܸܒ̣ܬ̇ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܲܥܒ̣ܝܼܕܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܦ ܒܪܵܐ ܕܡܸܬ̱ܝܼܠܸܕ݂ ܠܵܟ݂: ܡܡܵܬ̣ ܢܡܘܼܬ̣. 15: ܘܐܸܙܲܠ ܢܵܬ̣ܵܢ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ـܹܗ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܚܣܲܢ. 16: ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܛܲܠܝܵܐ. ܘܨܵܡ ܕܵܘܝܕ݂ ܨܵܘܡܵܐ: ܘܒ̣ܵܬ̣ ܒܹܗ: ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 17: ܘܩܵܡܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܲܢܩܝܼܡܘܼܢܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܥܸܣ ܥܲܡܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ. 18: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܫܒ̣ܥܵܐ ܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ. ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܲܢܚܵܘܘܿܢܵܝܗܝ ܕܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡܪܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܫܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ: ܥܵܒܹܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ. 19: ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܠܲܚܫܝܼܢ: ܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܡܝܼܬ̣. 20: ܘܩܵܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܫܝܼܓ̣ ܘܲܡܫܲܚ ܘܚܲܠܸܦ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܥܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܣܓܸܕ݂: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܘܲܫܐܸܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܣܵܡܘ ܠܹܗ ܘܲܠܥܸܣ. 21: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕܬ̇. ܟܲܕ݂ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܠܝܵܐ: ܨܵܐܹܡ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܘܒ̣ܵܥܹܐ. ܘܟܲܕ݂ ܡܝܼܬ̣: ܩܵܡܬ̇ ܠܥܸܣܬ̇ ܠܲܚܡܵܐ. 22: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܟܲܕ݂ ܛܲܠܝܵܐ ܚܲܝ: ܨܵܐܹܡ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܘܒ̣ܵܥܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܹܝܬ̣: ܡܲܢܘܼ ܝܵܕܲܥ ܡܪܲܚܸܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܵܝܹܐ ܛܲܠܝܵܐ. 23: ܡܸܟܹ̇ܠ ܕܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܨܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܡܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܢܸܗܦܘܿܟ݂. ܐܸܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ. 24: ܘܒܲܝܲܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܒܲܬ̣ܫܒܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܡܵܗ̇: ܘܝܼܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܫܠܹܝܡܘܿܢ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܪܲܚܡܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ. 25 : ܟܗܘܫܲܕܲܪ ܠܢܵܬ̣ܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܝܲܕܲܝܼܕ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܝܲܕܝܼܕܹܗ. 26: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܪܲܒܲܬ̣ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܡܘܿܢ: ܘܐܸܚܲܕ݂ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 27: ܘܫܲܕܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܐܝܼܙ̈ܓܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܹܬ̣ ܒܪܲܒܲܬ̣: ܘܐܵܦ ܐܸܚܕܹܬ̣ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 28: ܗܵܫܵܐ ܟܲܢܸܫ ܠܫܲܪܟܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܬ̣ܵܐ ܫܪܝܼ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܐܲܚܘܿܕܹܝܗ̇. ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܚܕܲܝܼܗ̇ ܐܸܢܵܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܩܸܐ ܫܡܝ ܥܠܹܝܗ̇. 29: ܘܟܲܢܸܫ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܠ ܪܲܒܲܬ̣: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܒܵܗ̇ ܘܐܲܚܕܵܗ̇.

30: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ: ܕܬ̣ܵܩܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܟ̇ܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܹܗ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ـ̈ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡ ܒܪܹܫܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܦܸܩ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܵܒ̣. 31: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܐܲܦܸܩ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܩܘܼܠܵܪܹ̈ܐ ܕܦܲܪܙܠܑܵ ܘܲܒ̣ܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. ܘܲܗܦܲܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܟܸ̇ܢ ܐܝܼܬ̣ ܚܵܬ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܪܸܫܠܸܡ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܬܵܡܵܪ. ܘܪܲܚܡܵܗ̇ ܚܲܡܢܘܿܢ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂.

2: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩܲܬ̣ ܠܚܲܡܢܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܵܡܵܪ ܚܵܬܹܗ ܕܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܡܢܘܿܢ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܸܕܸܡ. 3: ܘܲܠܚܲܡܢܘܿܢ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܪܵܚܡܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܫܲܡܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܕܛܵܒ̣. 4: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܠܚܲܡܢܘܿܢ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܵܢܵܘ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܨܦܲܪ ܠܲܨܦܲܪ: ܠܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܚܲܡܢܘܿܢ: ܠܬ̣ܵܡܵܪ ܚܵܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܐܵܚܝ ܪܵܚܹܡ ܐ̄ܢܵܐ. 5: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣: ܕܡܲܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܪܣܵܟ݂ ܘܐܸܬ̣ܟܲܪ̄ܗ: ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܠܡܸܚܙܝܵܟ݂ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܬܸܐܬܸܐ ܐܵܡܵܪ ܚܵܬ̣ܝ ܬܵܘܟܠܲܢܝ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܕܐܸܚܙܸܐ ܘܐܸܠܥܲܣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇. 6: ܘܲܕܡܸܟ݂ ܚܲܡܢܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܪܲܗ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܚܙܝܹܗ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܚܲܡܢܘܿܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ ܬܵܡܵܪ ܚܵܬ̣ܝ: ܘܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܥܹܢܲܝ̈ ܬܪܹܝܢ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܠܥܲܣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܝܗ̇. 7: ܘܲܫܠܲܚ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܬ̣ܵܡܵܪ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܙܸܠܝ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܲܡܢܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂ܝ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܝ ܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ. 8: ܘܐܸܙܲܠܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܲܡܢܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗ̇: ܘܗ̤ܘ ܕܵܡܹܟ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܠܲܝܫܵܐ: ܠܵܫܲܬ̤ ܘܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 9: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܘܣܵܡܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ: ܐܵܡܲܪ ܚܲܡܢܘܿܢ: ܢܸܦܩܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ. 10: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܢܘܿܢ ܠܬ̣ܵܡܵܪ: ܐܲܥܸܠܝ ܠܝܼ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܐ: ܘܐܸܠܥܲܣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟܝ. ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤: ܘܐܲܥܠܲܬ̤ ܠܚܲܡܢܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗ̇ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܐ. 11: ܘܩܲܪܒܲܬ ܠܹܗ ܠܡܸܠܥܲܣ: ܘܐܲܚܕܵܗ̇ ܘܐܜܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܬܵܝ ܕܡܲܟ݂ܝ ܥܲܡܝ ܚܵܬ̣ܝ. 12: ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܐܵܚܝ: ܠܵܐ ܬܨܲܥܪܲܢܝ: ܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 13: ܐܸܢܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܠ ܚܸܣܕܲܝ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܡܸܬ̣ܚ̱ܫܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܵܛܲـ̈ܝܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܟܵܠܹܐ ܠܝܼ ܡܸܢܵܟ݂. 14: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܸܫܡ̱ܥܵܗ̇: ܘܐܲܚܕܵܗ̇ ܘܚܲܣܢܵܗ̇: ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܡܵܗ̇ ܘܨܲܥܪܵܗ̇. 15: ܘܲܣܢܵܗ̇ ܚܲܡܢܘܿܢ ܣܸܢ̱ܐܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܣܸܓ̣ܝܲܬ̤ ܣܸܢ̱ܐܬ̣ܵܐ ܕܲܣܢܵܗ̇: ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܪܲܚܡܵܗ̇. ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܢܘܿܢ ܩܘܼܡܝ ܙܸܠܝ. 16: ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܒܝܼ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ. ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܸܫ̱ܡܥܵܗ̇. 17: ܘܲܩܪܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܡܫܲܡܫܵܢܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܦܩܹܝܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܠܒܲܪ: ܘܐܲܚܘܿܕ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܹܝ̈ܗ̇. 18: ????????? 19: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܩܸܛܡܵܐ ܘܐܲܪܡܝܲܬ̤ ܒܪܹܫܵܗ̇: ܘܟ݂ܘܿܬ̇ܝܼܢܵܐ ܡܚܲܛܲܒ̣ܬܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܣܲܕܩܲܬ̤: ܘܣܵܡܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܥܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܘܡܲܝܠܠܵܐ ܘܐܵܙܵܠ̄ܐ. 20: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܐܲܚܘܼܗ̇: ܚܲܡܢܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂ܝ ܕܡܸܟ݂ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ: ܗܵܫܵܐ ܚܵܬ̣ܝ ܫܬ̣ܘܿܩܝ ܠܹܟ݂ܝ ܐܲܚܘܼܟ݂ܝ ܗ̄ܘ̣: ܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܲܠ ܒܵܠܹܟ݂ܝ ܗܵܕܹܐ ܥܒ̣ܝܼܕܬܵܐ. ܘܝܼܒܲܬ̤ ܬܵܡܵܪ: ܘܬܲܡܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܐܲܚܘܼܗ̇.

21: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܥ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܠܹܗ ܛܵܒ̣. 22: ܘܠܵܐ ܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܚܲܡܢܘܿܢ ܠܵܐ ܛܵܒ̣ܬܵܐ ܘܠܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܣܢܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܚܲܡܢܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܨܵܥܲܪ ܠܬ̣ܵܡܵܪ ܚܵܬܹܗ. 23: ܘܲܠܥܸܕܵܢ ܒܥܸܕܵܢ: ܗܘ̤ܵܘ ܓܵܙܘܿܙܹ̈ܐ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܲܒ̣ܥܸܠ ܚܵܨܘܿܪ ܕܥܲܡ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܙܲܡܸܢ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ. 24: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܓܵܙܘܿܙܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܢܹܐܙܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 25: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܟܠܲܢ ܕܠܵܐ ܢܹܐܩܲܪ ܥܠܲܝܢ. ܘܐܲܠܨܹܗ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܹܗ. ܘܒܲܪܟܹܗ. 26: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܝ ܚܲܡܢܘܿܢ ܐܵܚܝ. ܘܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܥܲܡܵܟ݂. 27: ܘܐܲܠܨܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܫܲܕܲܪ ܥܲܡܹܗ ܠܚܲܡܢܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ. 28: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܲܫܦܲܪ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܚܲܡܢܘܿܢ ܒܚܲܡܪܵܐ. ܘܐܸܡܲܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܡܚܵܐܘܼܗܝ ܠܚܲܡܢܘܿܢ ܘܩܘܼܛܠܘܼܗܝ: ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̱ܠܘܼܢ: ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܩܸܕܬ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. 29: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܘܩܵܡܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܪܟܸܒ̣ܘ ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܟܘܿܕܲܢܝܹܗ ܘܲܥܪܲܩܘ. 30: ܘܥܲܕ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܡܛܵܐ ܛܸܒܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܕܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ. 31: ܘܩܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܣܲܕܸܩ ܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܟܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܩܵܝܡܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܡܣܲܕܩܝܼܢ ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ. 32: ܘܲܥܢܵܐ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܫܲܡܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܵܐ ܢܸܣܒܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܡܝܼܬ̣ܘ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܡܢܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܡܝܼܬ̣. ܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܓܹܝܪ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܨܲܥܲܪ ܠܬ̣ܵܡܵܪ ܚܵܬܹܗ.

33: ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܒܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܡܝܼܬ̣ܘ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܡܢܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܒ̇ܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܡܝܼܬ̣. 34: ܘܲܥܪܲܩ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܕܵܘܩܵܐ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܞܢܵܫܵܐ ܣܲܓܝܹ̈ܐܐ ܕܐܵܬܹܝܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܲܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ. 35: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬ̣ܘ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ. 36: ܘܛܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܘ: ܘܐܵܦ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܵܘܗܝ ܒܟ݂ܵܘ ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒܬ̣ܵܐ. 37: ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܪܲܩ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܘܵܬ̣ ܬܘܼܠܡܲܝ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܗܘܿܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓ̣ܵܫܘܿܪ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܒܪܹܗ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓܝܹ̈ܐܐ. 38: ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܪܲܩ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܓ̣ܵܫܘܿܪ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ. 39: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܘܝܼ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܦܲܩ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܒܲܝܲܐ ܥܲܠ ܚܲܡܢܘܿܢ ܕܡܝܼܬ̣.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܘܝܼܕܲܥ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 2: ܘܫܲܕܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܲܬ̣ܩܘܿܥ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܬܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܸܬ̣ܐܲܒ̣̄ܠܝ ܘܲܠܒܲܫܝ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܡܫܚܝܼܢ ܡܸܫܚܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܗܵܐ ܝܵܘܗܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܡܸܬܐ̣ܐܲܒ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܡܝܼܬ̣ܐ. 3: ܘܥܘܿܠܝ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܡܲܪܝ ܠܹܗ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܘܬܲܩܸܢ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܣܵܡ ܒܦܘܼܡܵܗ̇. 4: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܐܩܘܿܥܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܣܸܓ̣ܕܲܬ̣: ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 5: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ: ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ: ܒܲܥܠ̄ܝ ܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ. 6: ܘܠܐܲܡܬ̣ܵܟ݂ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܟܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܝܼܢ: ܘܲܢܨܵܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܲܚܣܲܢ ܚܲܕ݂ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܘܩܲܛܠܹܗ. 7: ܘܗܑܵ ܩܵܡܲܬ̤ ܠ܆ܟܠܵܗ̇ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܗܲܒ̣ܝܼܘܗܝ ܠܲܢ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܩܛܲܠ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܲܩܛܲܠ. ܘܒ̣ܵܥܹܝܢ ܕܢܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢܹܗ ܠܝܵܪܘܿܬ̣ܵܐ. ܘܒܟܵܥܹܝܢ ܕܲܢܕܲܥܟ݂ܘܼܢ ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܠܝܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܠܐܲܒܟܘܼܗܝ ܫܸܡܵܐ ܘܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 8: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܑܵ: ܙܸܠܝ ܠܒܲܝܬܹ̇ܟ݂ܝ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܟ̇ܝ. 9: ܐܵܡܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܬܩܘܿܥܵܝܬܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܣܲܟܠܘܼܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝ ܘܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܟ݂ܘܼܪܣܝܹܗ ܡܦܲܨܲܝ.

10: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܡ̇ܢ ܕܐܵܡܲܪ ܠܹܟ݂ܝ ܡܸܕܸܡ: ܐܲܝܬܵܐܘܼܗܝ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ.

11: ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܢܸܬ̇ܕܲܟܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܚܘܼܕܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܠܵܐ ܡܚܲܒܸ̇ܠ: ܘܠܵܐ ܢܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܒܹܪܝ: ܐܵܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢ ܢܸܦܸܠ ܡ̣ܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܸܫܹܗ ܕܲܒ̣ܪܹܟ݂ܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 12: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܬܹܐܡܲܪ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܡܲܪܝ. 13: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܬ ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪܬܚ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܵܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܛܵܥܝܵܟ݂. 14: ܕܲܡܡܵܬ̣ ܡܵܝܬ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܵܢ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ܝܵܐ ܚܢܲܢ ܕܡܸܬ̣ܐܲܫܕܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܢܫܝܼܢ. ܘܠܵܐ ܫܵܩܹܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܛܥܸܐ ܡܸܢܹܗ ܐ̄ܢܵܫ. 15: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܸܡܪܹܬ̣ ܠܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܲܠܚܘܼܢܝ ܓܹܝܪ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܢܵܐ ܐܹܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܒܲܪ ܢܦܲܨܹܐ ܠܐܲܡܬܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 16: ܕܠܵܐ ܢܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢܵܢܝ ܠܝܼ ܘܲܠܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܚܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 17: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܲܡܝܼܬ̣ܵܟ݂: ܬܸܫܲܪ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܘܬܸܗܘܸܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܛܵܒ̣ ܘܒ̣ܝܼܫ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ݂. 18: ܘܲܥܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܬܛܲܫܹܝܢ ܡܸܢܝ ܡܸܕܸܡ ܕܫܵܐܹܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ݂ܝ. ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 19: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܹ̣ܟ݂ܝܼ ܠܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ. ܥܢܵܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ: ܚܲܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܣܛܹܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܦܲܩܕܲܢܝ: ܘܗ̤ܘ ܣܵܡ ܒܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܐܲܡܬ̣ܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. 20: ܡܸܛܠ ܕܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܐܲܦܲܝ̈: ܡܸܛܠ ܗܵܘ̇ ܥܒܲܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܝܘܿܐܵܒ̣̱ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܡܵܪܝ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܕܲܥ ܟܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ. 21: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܝܘܿܬܵܒ̣: ܗܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇: ܙܸܠ ܐܲܝܬܵܝܗܝ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܛܲܠܝܵܐ. 22: ܘܲܢܦܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓܸܕ݂: ܘܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܝܼܕܲܥ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܐܸܫܟܹܚܬ̣ ܪܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܹܗ. 23: ܘܩܵܡ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܸܙܲܠ ܠܓܲܫܘܿܪ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܹܗ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 24: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܲܩܕ݂ܵܡܲܝ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚ̄ܙܸܐ. ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܚܙܵܐ. 25: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܡܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܘ. ܡ̣ܢ ܦܲܣܬ̣ܵܐ ܕܪܸܓ̣ܠܹܗ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܘܼܚܹܗ: ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ. 26: ܘܡܑܵ ܕܲܡܣܲܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܥܸܕܵܢ ܠܥܸܕܵܢ ܡܣܲܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܫܹܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡܣܲܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܬ̣ܵܩܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܹܗ ܡܲܐܬܹܝܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. 27: ܘܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܢ̈ܝܼܢ ܘܒܲܪܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܘܲܫܡܵܗ̇ ܬܵܡܵܪ: ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܗ̄ܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̣ ܒܚܸܙܘܵܐ. 28: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܐܲܘܿܪܸܫܠܸܡ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. 29: ܘܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܚܙܵܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܕܲܢܫܲܕܪܝܼܘܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ. 30: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܚܙܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ܝ: ܕܚܸܛܹ̈ܐ ܐܵܘ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ: ܙܸܠܘ ܐܵܘܩܕ݂ܘܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ. ܘܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܚܲܩܠܵܐ ܕܝܘܿܐܵܒ̣. 31: ܘܩܵܡ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܸܙܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܚܲܩܠܝ ܒܢܘܼܪܵܐ. 32: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܗܵܐ ܫܲܕܲܪܹܬ̣ ܥܠܲܝܟ: ܘܐܸܡܪܹܬ̣ ܕܬ̣ܵܐ ܐܹܫܲܕܪܵܟ݂ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܹܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܫܘܿܪ: ܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܟܲ!!!! ܐܸܢܵܐ ܬܲܡܵܢ. ܘܗܵܫܵܐ ܨܵܒܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܙܸܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܸܩܛܠܲܢܝ. 33: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܵܘܝܹܗ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܥܲܠ ܐܲܒܟܫܵܠܘܿܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܣܓ̣ܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܢܲܫܩܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܘܡ̣ܢ ܝܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܦܲܪ̈ܵܫܹܐ: ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܛܒܸܠܵܘ̈ܝܼܢ ܕܪܵܗܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 2: ܘܲܡܩܲܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܟ݂ܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 3: ܐܵܡܲܪ ܠܸܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܗܵܐ ܚܵܙܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܸܠܲܝܟ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܘܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ: ܘܫܵܡܘܿܥܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܕܲܝܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ܝ ܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܟܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܬ̣ܒܲܥܬ̣ܵܐ ܘܲܡܙܲܟܸ̇ܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܠܹܗ. 5: ܘܡܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܠܹܗ: ܐܵܚܲܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܢܵܫܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 6: ܘܥܵܒܹܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܐܵܬ̣ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܲܣܛܝܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܠܸܒܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 7: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܪܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܡܲܠܟܑܵ: ܐܹܙܲܠ ܐܹܫܲܠܸܡ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܕܢܕ݂ܪܹܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ.

8: ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܓܹܝܪ ܢܕܲܪ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܟܲܕ݂ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܒܓ̣ܵܫܘܿܪ ܒܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܕܐܸܢ ܡܲܗܦܵܟ݂ܘ ܢܲܗܦܟܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܸܦܠܘܿܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. 9: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. ܘܩܵܡ ܐܸܙܲܠ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 10: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܦܩܸܕ݂ ܕܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܐܸܡܪܘ ܕܐܲܡܠܸܟ݂ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ. 11: ܘܥܲܡ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܐܸܙܲܠ ܡܲܐܬܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܬܲܡܝܼܡܵܐܝܬ̣ ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܡܸܕܸܡ. 12: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܲܠ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܓܲܠܝܘܿܢܵܝܵܐ: ܡܵܠܹܟ݂ ܡܸܠܟܹ̇ܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܕܲܒ̣ܪܹܗ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܠܝܘܿ ܟܲܕ݂ ܕܵܒܲܚ ܕܸܒ̣ܚܬܵܐ: ܘܡܸܪܕܵܐ ܐܵܙܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܥܵܫܹܢ. ܘܥܲܡܵܐ ܛܵܒ̣ ܣܵܓܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 13: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܣܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܫܬ̇ܘܝܼ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܹܗ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܩܘܼܡܘ ܢܸܥܪܘܿܩ ܠܲܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܠܡܸܬ̣ܦܲܠܵܛܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܒܲܥܓܲܠ ܢܹܐܙܲܠ ܠܲܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܘܢܲܕ݂ܪ̱ܟܲܢ ܘܢܸܕ݂ܚܸܐ ܥܠܲܝܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܢܸܡܚܹܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ. 15: ܘܐܸܡܲܪܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܨܵܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܲܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝܼܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ. 16: ܘܲܢܦܲܩ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܪܸܓ̣ܠܹܗ: ܘܲܫܒܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܥܣܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܛܪܵܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ. 17: ܘܲܢܦܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܪܸܓ̣ܠܹܗ: ܘܩܵܡܘ ܒܪܘܼܚܩܵܐ. 18: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܹܐܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܵܬ̣ܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܬ̣ܵܘ ܠܪܸܓ̣ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܬ̣ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. 19: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܵܬ̣ܝܼ ܓܵܬ̣ܵܝܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܲܢ. ܦܘܼܫ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܐܵܦ ܡܓܲܠܵܝܘܼ ܓܲܠܝܼܬ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܟ݂. 20: ܐܸܬ̣ܡܵܠܝ ܐܸܬ̇ܝܬ̇: ܘܝܵܘܡܵܢܵܐ ܢܙܝܼܥܵܢ ܕܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܲܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܵܙܹܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܲܪ ܕܐܵܙܹܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܦܘܼܫ ܘܐܵܘܬܸܒ̣ ܠܐܲܚܝ̈ܟ ܫܲܦܝܼܪ. 21: ܘܲܥܢܵܐ ܐܵܬ̣ܝܼ ܘܐܸܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܚܲܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܘ ܠܡܵܘܬܵܐ ܐܵܘ ܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܬܲܡܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂.

22: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܵܬ̣ܝܼ: ܥܒܲܪ ܙܸܠ ܠܵܟ݂. ܘܲܥܒܲܪ ܐܵܬ̣ܝܼ ܓܵܬ̣ܵܝܵܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܝܼܩܲܪܬܵܐ ܕܥܲܡܹܗ. 23: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܒܵܟܹܝܢ ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ. ܘܡܲܠܟܵܐ ܥܵܒܲܪ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܩܸܕ݂ܪܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ: ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 24: ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܨܵܕ݂ܘܿܩ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܠܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܣܠܸܩ ܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܠܸܡ ܟܠܹܗܬ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 25: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܨܵܕ݂ܘܿܩ: ܐܲܗܦܸܟܹܝܗ̇ ܠܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܛܵܟ݂ ܐܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܲܗܦܟܲܢܝ ܘܲܢܚܵܘܹܝܢܝ ܠܵܗܚ ܘܲܠܕܲܝܪܵܗ̇. 26: ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ: ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܟ݂: ܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 27: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܨܵܕ݂ܘܿܩ ܟܵܗܢܵܐ: ܗܦܘܿܟ݂ ܙܸܠ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܲܫܠܵܡܑܵ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܪܵܟ݂: ܘܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܬܲܪ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 28: ܘܲܚܙܵܘ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܸܫܬܵܘܚܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܝܼ. 29: ܘܐܲܗܦ̄ܟ݂ܘܼܗܝ ܨܵܕ݂ܘܿܩ ܘܐܲܒ̣ܝܼܬ̇ܪ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܠܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܬܲܡܵܢ. 30: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܣܵܠܹܩ ܒܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹܐ: ܒܵܟܹܐ ܘܣܵܠܹܩ ܘܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܘܪܹܫܹܗ ܡܚܲܦܲܝ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡܚܲܦܹܝܢ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ: ܘܒ̣ܵܟܹܝܢ ܘܣܵܠܩܝܼܢ. 31: ܘܚܵܘܼܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܕܲܡܪܲܕ݂ ܠܹܗ ܐܲܚܝܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܵܪܝܵܐ ܢܒܲܛܠܝܼܗ̇ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ. 32: ܘܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܛܵܐ ܠܕ݂ܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܐܲܬܲܪ ܕܣܵܓܹܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܚܘܿܫܝܼ ܐܵܪܟܵܝܵܐ ܨܲܪܝܵܐ ܟܘܿܬܝܼܢܹܗ: ܘܥܲܦܪܵܐ ܪܡܸܐ ܒܪܹܫܹܗ. 33: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܐܸܢ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܝ: ܗܵܘܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܛܲܥܢܵܐ. 34: ܐܸܠܵܐ ܗܦܘܿܟ݂ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܥܲܒ̣ܕܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܙܸܠ ܒܲܟܸܠ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܠ. 35: ܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܨܵܕ݂ܘܿܩ ܘܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܟܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܚܵܘܵܐ ܠܨܵܕ݂ܘܿܩ ܘܠܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ ܟܵܗܢܹ̈ܐ. 36: ܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܪܹܗ ܕܨܵܕ݂ܘܿܩ: ܘܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ: ܫܠܘܿܚܘ ܠܝܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܫܵܡܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. 37: ܘܐܸܙܲܠ ܚܘܿܫܝܼ ܪܵܚܡܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܲܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

1: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܦܪܲܩ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܐܲܬܲܪ ܕܣܵܓܹܕ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܨܝܼܒ̣ܵܐ ܛܲܠܝܹܗ ܕܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ. ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝܢ ܚܡܵܪ̈ܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܛܥܝܼܢܝܼܢ: ܘܐܝܼܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܐܬܹܝܢ ܓܪ̈ܝܼܨܵܢ: ܘܲܡܵܐܐ ܕܸܒ̣̈ܠܝܼܢ: ܘܲܡܵܐܐ ܓܘܼܒ̣̈ܢܝܼܢ: ܘܙܸܩܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ. 2: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܵܟ݂. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܚܸܡܪܵܐ ܕܢܸܫܩܠܘܼܢ ܛܥܘܼܢܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܘܓ̣ܘܼܒ̣̈ܢܹܐ ܕܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܛܲܪܦܝܼܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܝܟ̇ܵܘ ܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܗܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܵܡܲܪ: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܢܲܦܢܘܿܢ ܠܝܼ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܐܵܒ̣ܝ. 4: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܝܼܗܝܼܒ̣ ܠܵܟ݂ ܟܠ ܡܕܸܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܨܝܼܒ̣ܵܐ: ܣܲܓܝܼ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 5: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܘܿܪܝܼܡ. ܘܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܚܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܘܲܫܡܹܗ ܫܲܡܥܝܼ ܒܲܪ ܓܹܐܪܵܐ: ܢܦܲܩ ܘܲܡܨܲܚܸܐ ܠܹܗ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 6: ܘܪܵܓܹܡ ܠܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܠܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ. 7: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܡܥܝܼ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܟܲܕ݂ ܡܨܲܚܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܦܘܿܩ ܦܘܿܩ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܫܹܕ݂ ܕܡܵܐ ܘܥܵܘܵܠܵܐ. 8: ܢܸܦ̱ܪܥܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܹܗ ܕܡܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܕܐܲܡܠܸܟ݂ܬ̇ ܒܵܬܟܪܹܗ: ܘܢܲܫ̱ܠܡܝܼܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܪܵܟ݂. ܘܗܵܐ ܐܸܬ̣ܦܪܲܥܬ̇ ܒܝܼܫܬܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܫܹܕ݂ ܕܡܵܐ.

9: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܲܝ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܠܡܵܢܵܐ ܡܨܲܚܸܐ ܗܵܢܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܡܝܼܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܥܒܲܪ ܐܸܣܒ̣ܝܼܘܗܝ ܪܹܫܹܗ. 10: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܵܐ ܠܝܼ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܨܘܿܪܝܼܵܐ: ܫܘܼܒ̣ܩܘܼܗܝ ܡܨܚܸܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܨܲܚܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܠܡܵܢܵܐ ܗܘܲܢܝ ܗܵܟܲܢܵܐ. 11: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܫܲܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܐ ܒܹܪܝ ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܡܥܲܝ̈ ܒܵܥܹܐ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܝܲܡܝܼܝ. ܫܘܼܒ̣ܩܘܼܗܝ ܡܨܲܚܸܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 12: ܛܵܟ݂ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܪܝ ܒܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ: ܘܢܸܦܪ̱ܥܲܢܝ ܛܵܒܵـ̈ܬ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬ̣ܝ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ. 13: ܘܐܵܙܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܫܲܡܥܝܼ ܐܵܙܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܛܦܵܝܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܒܩܘܼܒ̣ܠܹܗ. ܡܨܲܚܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܪܵܓܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܫܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܥܲܦܪܵܐ. 14: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܟܲܕ݂ ܡܛܲܪܦܝܼܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘ ܬܲܡܵܢ. 15: ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܠ ܥܲܡܹܗ. 16: ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܵܐ ܚܘܿܫܝܼ ܐܵܪܟܵܝܵܐ ܪܵܚܡܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܚܘܿܫܝܼ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܚܝܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܚܝܼ ܡܲܠܟܵܐ. 17: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܚܘܿܫܝܼ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܪܵܚܡܘܼܬܹܗ ܕܪܵܚܡܵܟ݂: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܙܲܠܬ̇ ܥܲܡ ܪܵܚܡܵܟ݂. 18: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܫܘܿܫܝܼ ܒܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܡ̇ܢ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܝܼܠܹܗ: ܥܲܡܹܗ ܐܸܬܸܒ̣ ܘܕ݂ܠܹܗ ܐܸܗܘܸܐ. 19: ܘܲܕܬ̇ܪܬܹܝܢ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ ܕܡ̇ܢ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܒܐܝܼܕܲܝ̈. ܐܲܝܟ݂ ܕܦܸܠܚܹ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܦܠܘܿܚ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 20: ܐܵܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ: ܡܠܘܿܟܲܝܢܝ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂. 21: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܥܘܿܠ ܥܲܠ ܕܪ̈ܘܼܟ݂ܵܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܕܲܫܒܲܩ ܕܢܸܛܪܵܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥܘ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܥܲܡ ܕܪ̈ܘܼܟ̇ܵܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܡܸܬ̣ܚܲܝ̈ܠܵܢ ܐܝܼܕܲܝܵܐ ܕܟ݂ܠ ܡ̇ܢ ܕܥܲܡܵܟ݂. 22: ܘܲܢܩܲܫܘ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܲܠ ܕܪ̈ܘܟ݂ܵܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܠܥܹܝܢ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 23: ܘܡܸܠܟܵܐ ܕܡܵܠܹܟ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܫܐܲܠ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܠܟܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ: ܐܵܦ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐܵܦ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

1: ܐܵܡܲܪ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܐܸܓ̣ܒܸ̇ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܹܩܘܼܡ ܐܸܪܕܘܿܦ ܒܵܬܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ. 2: ܘܐܲܕ݂ܪ̱ܟ݂ܝܼܘܗܝ ܥܲܕ݂ ܠܐܸܐ ܘܲܡܪ̈ܲܦܝܵܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܕ݂ܠ̱ܚܝܼܘܗܝ: ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܐܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܠܡܲܠܟܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ. 3: ܘܐܲܦܢܹܝܘܗܝ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܗܦܲܟ݂ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܨܒ̇ܝܬ̇. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 4: ܘܫܸܦܪܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܲܒ̣ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܩܪܵܘ ܠܚܘܿܫܝܼ ܐܵܪܟܵܝܵܐ: ܘܢܸܫܡܲܥ ܡܵܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܵܦ ܗ̤ܘ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܚܘܿܫܝܼ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ: ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡܲܪ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܘܵܠܹܐ: ܐܸܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇. 7: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܚܘܿܫܝܼ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܡܸܠܟܵܐ ܕܲܡܠܲܟ݂ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 8: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܚܘܿܫܝܼ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܪܝܼܪܲܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܸܒܵܐ ܕܬ̣ܵܒܲܪܵܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ. ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܵܐܹܬ̣ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܥܲܡܵܐ. 9: ܗܵܫܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܫܸܐ ܒܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼ̈ܟ̇ܝܵܬ̣ܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̄ܢ ܒܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ ܛܸܒܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܕܒ̣ܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 10: ܐܵܦܸܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ: ܕܠܸܒܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܡܸܬ̣̱ܡܣܵܝܘܼ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܡܣܸܐ. ܡܸܛܠ ܕܝܵܕ݂ܥ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܘܲܕ݂ܥܡܹܗ ܓܲܢ̄ܒܵܪܲܝ ܚܲܝܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 11: ܡܵܠܹܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܕܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܡ̣ܢ ܕܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܙܹܠ ܒܲܡܨܲܥܬ̣ܵܐ. 12: ܘܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܠܵܘܗܝ ܒܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܫܬ̇ܟܲܚ: ܘܫܵܪܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܐܲܝܟ݂ ܕܢܵܦܹܠ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܠܵܐ ܢܵܘܬܲܪ ܡܸܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܡܹܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ݂. 13: ܘܐܸܢ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܢܸܥܘܿܠ: ܢܲܪܡܘܿܢ ܒܵܗ̇ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܲܒ̣̈ܠܹܗ: ܘܢܸܓܪܘܼܢܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܬܲܡܵܢ ܐܵܦܠܵܐ ܨܸܨܪܵܐ. 14: ܐܵܡܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܠܟܹ̇ܗ ܕܚܘܿܫܝܼ ܐܵܪܟܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܟܹ̇ܗ ܕܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܦܩܲܕ݂ ܠܲܡܒܲܛܵܠܘܼ ܡܸܠܟܹ̇ܗ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܢܲܝܬܸ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܝܼܫܬܵܐ. 15: ܐܵܡܲܪ ܚܘܿܫܝܼ ܠܨܵܕ݂ܘܿܩ ܘܠܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ ܟܵܗ̈ܢܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܠܲܟ݂ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܠܟܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ. 16: ܗܵܫܵܐ ܫܲܕܲܪܘ ܒܲܥܓܲܠ ܚܵܘܵܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܒ̣ܘܼܬ̣ ܒܠܸܠܝܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܒܲܪ ܠܵܟ݂: ܕܠܵܐ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂. 17: ܘܢܵܬ̣ܵܢ ܘܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܥܲܝܢܵܐ ܕܩܵܨܪܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܐܲܡܬ̣ܵܐ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܸܙܲܠ ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܠܡܸܬ̣ܚܙܵܝܘܼ ܘܲܠܡܸܥܲܠ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 18: ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܘܐܸܙܲܠܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܥܲܠܘ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܚܘܿܪܝܼܡ. ܘܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܹܪܵܐ ܒܕܵܪܬܹܗ: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܠܵܗ̇. 19: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܦܪܵܣܵܐ: ܘܦܸܪܣܲܬ̤ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܒܹܪܵܐ: ܘܫܸܛܚܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܫܵܐ: ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ. 20: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘܗܗܝ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܠܒܲܝܬܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܘܢܵܬ̣ܵܢ. ܬܵܡܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܥܒܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܡܸܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܲـ̈ܝܵܐ ܒܥܵܘ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 21: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܙܲܠܘ ܠܗܘܿܢ: ܣܠܸܩܘ ܗܵܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܹܪܵܐ. ܘܐܸܙܲܠܘ ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܩܘܼܡܘ ܒܲܥܓܲܠ ܘܲܥܒܲܪܘ ܡܲـ̈ܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܡܠܲܟ݂ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ. 22: ܘܩܲܕܸܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ. ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸܩ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܠܑܵ ܦܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܕܠܵܐ ܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕܢܵܢ. 23: ܘܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܚܙܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪ ܡܸܠܟܹ̇ܗ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܚܡܵܪܹܗ: ܘܩܵܡ ܐܸܙܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܘܠܲܩܪܝܼܬܹܗ. ܘܦܲܩܸܕ݂ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܲܚܢܲܩ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܡܝܼܬ̣: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. 24: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܒܲܪ ܠܡܲܚܢܝܼܡ. ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܒܲܪ ܝܘܿܪܕܢܵܢ: ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ. 25: ܘܲܠܥܲܡܣܵܐ ܐܲܩܝܼܡ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܚܠܵܦ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܐ. ܘܥܲܡܣܵܐ ܒܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܣܲܪܠܵܝܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܝܲܬ̣ܪܵܐ: ܕܥܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܝܼܓܸܠ ܒܲܪܬ̣ ܢܵܚܵܫ ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܐܸܡܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣. 26: ܘܲܫܪܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂. 27: ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܲܚܢܝܼܡ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܒܲܪ ܢܵܚܵܡ ܡ̣ܢ ܪܲܒܲܬ̣ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܲܪ ܓܡܝܼܠ ܡ̣ܢ ܠܘܼܕ݂ܒܲܪ: ܘܒܲܪܙܸܠܝܼ ܓܸܠܥܵܕ݂ܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒ̣ܠܝܼܢ. 28: ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܥܲܪ̈ܣܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܫ̱ܘ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܚܸܛܹ̈ܐ: ܘܲܣܥܵܪܹ̈ܐ: ܘܩܲܠܝܵـ̈ܬ̣ܵܐ: ܘܩܲܡܚܵܐ: ܘܓ̣ܘܼܡܹ̈ܐ: ܘܲܛܠܵܦ̮ܚܹ̈ܐ. 29: ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ: ܘܚܹܐܘܬ̣ܵܐ: ܘܥܵـ̈ܢܵܐ: ܘܓ̣ܘܼܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܹܗ: ܠܡܹܐܟܲܠ. ܡܸܛܠ ܕܐܵܡܪܝܼܢ ܕܥܲܡܵܐ ܟܦܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܡܛܲܪܲܦ ܘܲܨܗܸܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

1: ܘܲܡܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪ̈ܲܒܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܪ̈ܲܒܲܝ ܡܐ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 2: ܬܘܼܠܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܬܸܘܼܠܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܐ̣ܘܼܠܬ̣ܵܐ ܥܡ ܐܵܬ̣ܝܼ ܓܵܬ̣ܵܝܵܐ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܐܸܢ ܡܸܥܪܲܩ ܥܵܪܩܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܠܵܐ ܣܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝܢ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. ܗܵܫܵܐ ܟܲܕܲܘ ܠܲܢ ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܛܵܒ̣ ܠܲܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܢ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ. 4: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܚܢܲܢ ܢܸܦܘܿܩ ܘܢܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܗܘܿܢ. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܒܸܕܸܘ. ܘܩܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܬܲܪܥܵܐ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܢܦܲܩܘ ܠܡܲـ̈ܐܘܵܬ̣ܵܐ ܘܠܐܲܠܦܹ̈ܐ. 5: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܠܲܐܒ̣ܝܼܫܲܝ: ܘܠܵܐܬ̣ܝܼ: ܕܐܲܚܘܿܕ݂ܘ ܠܝܼ ܠܛܲܠܝܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܟܲܕ݂ ܚܲܝ. ܘܲܫܡܲܥܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܟܲܕ݂ ܦܲܩܸܕ݂ ܡܲܠܟܑܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܥܲܠ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ.

6: ܘܲܢܦܲܩܘ ܥܲܡܵܐ ܠܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 7: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܬܲܡܵܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 8: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܕܛܵܒ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܚܲܝܘܲܬ̣ ܥܵܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ: ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܐܵܘܒ̇ܕܲܬ̤ ܚܲܪܒܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ. 9: ܘܐܸܣܬܲܩܒܲܠ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܪܟ݂ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܿܕܲܢܝܵܐ. ܘܥܲܠ ܟܘܿܕܲܢܝܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܣܵܘܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܠܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܥ̱ܪܝ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܐܝܼܠܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܪܥܑܵܐ: ܘܟ݂ܘܿܕܲܢܝܵܐ ܕܲܬ̣ܚܘܿܬ̣ܵܘܗܝ ܥܒܲܪ ܘܐܸܙܲܠ. 10: ܘܲܚܙܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ: ܚܙܹܝ̇ܬܹܗ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܟܲܕ݂ ܬܠܸܐ ܒܐܝܼܠܬܵܐ. 11: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܵܘ̣ܝܹܗ: ܟܲܕ݂ ܚܙܲܝܼܬܵܝܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܚܲܝܬܵܝܗܝ: ܘܐܲܪܡܝܼܬܵܝܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܝܵܗܹܒ̣ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܠܵܟ݂ ܥܸܣܪܵܐ ܕܟ݂ܣܦܵܐ ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܚܲܕ݂. 12: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܗܵܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܐܸܠܘ ܡܢܲܝܬܚ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܝܼ ܐܵܠܹܦ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܠܵܐ ܐܵܘܫܸܛܹܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܠ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ. ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܓܹܝܪ ܦܲܩܸܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܟ݂: ܘܠܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ: ܘܠܵܐܬ̣ܝܼ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܘ ܠܝܼ ܒܛܲܠܝܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 13: ܐܸܠܘܼ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܒܢܲܦ̮ܫܝ: ܡܲܣܟܸ̇ܠ ܗ̄ܘܹܝܬ̣: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܡ̣ܢ ܩܒ̣ܘܿܠ. 14: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܪܸܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. ܘܲܢܣܲܒ̣ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܡܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܘܲܥܕܲܟܹ̇ܝܠ ܚܲܝ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܘܲܬ̣ܠܸܐ ܒܐܝܼܠܬܵܐ. 15: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܥܸܣܪܵܐ ܥܠܲܝܡ̈ܝܼܢ ܫܩ̈ܝܼܠܲܝ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘ̱ܲܚܵܐܘܼܗܝ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܫܲܛܠܘܼܗܝ. 16: ܘܲܩܪܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ. ܘܲܗܦܲܟ݂ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܪܵܕܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܬܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܠܵܝܗܝ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܥܲܡܵܐ. 17: ܘܢܲܣܒ̇ܘܼܗܝ ܠܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܘܐܲܪܡܝܼܘܼܗܝ ܒܓ̣ܘܼܒܵܐ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܥܠܵܘܗܝ ܝܲܓ̣ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܪܲܩܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ. 18: ܘܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܲܕ݂ ܗ̤ܝ ܚܲܝ: ܢܣܲܒ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܘܐܲܩܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܨܲܠܡܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܡ̇ܢ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܫܹܡܝ. ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܨܲܠܡܵܐ ܥܲܠ ܫܡܹܗ: ܘܐܸܬ̣ܩܲܪܝܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. 19: ܘܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܲܪ ܨܵܕ݂ܘܿܩ ܐܸܡܲܪ: ܐܸܪܗܲܛ ܐܸܣܒ̇ܪܝܼܘܗܝ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܕܕܵܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 20: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܠܵܐ ܘܵܠܹܗ ܕܲܬ̣ܣܲܒܲܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܲܒܲܪ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܠܵܐ ܬܣܲܒܲܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܡܣܲܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܡܝܼܬ̣. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܫܝܼ: ܙܸܠ ܚܵܘܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܲܚܙܲܝܬ̇. 22: ܘܲܪܗܸܛ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܲܪ ܨܵܕ݂ܘܿܩ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܡܵܢܵܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܐܸܪܗܲܛ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܟܘܿܫܝܼ. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܠܡܵܢܵܐ ܪܵܗܹܛ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܹܪܝ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܗܹܒ̣ ܠܵܟ݂ ܕܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ. 23: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܐܸܪܗܲܛ. ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܗܲܪܛ. ܘܲܪܗܸܛ ܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ݂ܵܟ݂ܵܪ: ܘܥܲܒ̣ܪܹܗ ܠܟ݂ܘܿܫܝܼ. 24: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܐܪܹܝܢ ܐܬܲܪ̈ܥܝܼܢ. ܘܗܲܠܸܟ݂ ܕܵܘܩܵܐ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܫܘܼܪܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܙܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܪܵܗܹܛ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ. 25: ܘܲܩܪܵܐ ܕܵܘܩܵܐ: ܘܚܵܘܝܼ ܠܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܢ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣: ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ. 26: ܘܗܲܠܸܟ݂ ܘܐܸܬ̣ܵܐ: ܘܲܩܪܸܒ̣ ܘܲܩܪܵܐ ܕܵܘܩܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܪܵܗܹܛ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ. 27: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܩܵܐ: ܚܵܙܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܪܲܗܛܹܗ ܕܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܪܲܗܛܹܐ ܕܐܲܚܝܼܡܥܸܨ ܒܲܪ ܨܵܕ݂ܘܿܩ. ܐܵܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܒܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣̱ܵܐ. 28: ܘܲܩܪܵܐ ܠܐܲܚܝܼܡܥܸܨ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܬ̇ܝܼܬ̇ ܫܲܫܠܵܡ. ܘܲܣܓܸܕ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܒܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܐܸܢܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫ ܕܐܵܘܫܸܒ̣ܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 29: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܛܲܠܝܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܚܝܼܡܥܸܨ: ܚܙܹܝܬ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܣܕ݂ܝܼܪ ܥܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܕܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܠܵܐ ܝܕܸܥܹܬ̣ ܡܵܢܵܐ ܗܘ̣ܵܝܗܝ. 30: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܩܘܼܡ ܗܵܪܟܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܘܩܵܡ. 31: ܘܗܵܐ ܟܘܿܫܝܼ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܢܸܣܬܲܒܲܪ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܕ݂ܵܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܡ̇ܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. 32: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܟ݂ܘܿܫܝܼ: ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܛܲܠܝܵܐ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. ܐܵܡܲܪ ܟܘܿܫܝܼ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܠܝܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܑܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܩܵܡܘ ܥܠܲܝܟ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ. 33: ܘܐܸܬ̣ܡܲܪܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܐ. ܘܟܲܕ݂ ܒܵܟܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܹܪܝ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܒܹܪܝ ܒܹܪܝ ܠܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܲܡܝܼܬܲܢܝ ܚܠܵܦܲܝܟ: ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܒܹܪܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܕܗܵܐ ܒܵܟܹܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܐ̱ܒܸܠ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 2: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥܘ ܥܲܡܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܟ݂ܪܝܲܬ̤ ܠܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܒܪܹܗ. 3: ܘܐܸܬ̣ܛܲܫܝܼܘ ܥܲܡܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬ̇ܛܲܫܸܐ ܥܲܡܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ܬ̇ܝܼܢ ܡܵܐ ܕܥܵܪܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 4: ܘܡܲܠܟܵܐ ܚܲܦܝܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܝܠܸܠ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܒܹܪܝ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܒܹܪܝ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 5: ܘܥܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܒ̣ܗܬ̇ܬ̇ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܲܝܟ: ܕܦܲܠܸܛܘ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܟ ܘܕܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܢܸܫܲܝ̈ܟ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܕ݂ܪ̈ܘܼܟ݂ܵܬ̣ܵܟ݂. 6: ܘܲܪܚܸܡܬ̇ ܣܵܢܐܲܝ̈ܟ: ܘܲܣܢܲܝܬ̇ ܪ̈ܵܚܡܲܝܟ: ܘܚܵܘܝܬ̇ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܠܵܟ݂ ܠܵܐ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ. ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܐܸܠܘܼ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܠܲܢ ܡܝܼܬ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ: ܘܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 7: ܗܵܫܵܐ ܩܘܼܡ ܦܘܿܩ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܡܵܪܝܵܐ ܝܼܡܝܼܬ̣: ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܢܵܦܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܵܐ ܒܵܐܹܬ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܒ̣ܵܐܫܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬܲܝ̈ ܥܠܲܝܟ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ. 8: ܘܩܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ. ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ: ܕܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܪܲܩܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ. 9: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܪܵܢܹܝܢ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܡܲܠܟܵܐ ܦܲܨܝܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ: ܘܗ̤ܘ ܦܲܠܛܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. ܘܗܵܫܵܐ ܬܵܘ ܢܸܥܪܘܿܩ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ. 10: ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ ܓܹܝܪ ܕܲܡܫܲܚ̄ܢ ܘܐܲܩܝܼܡ̄ܢ ܥܠܲܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. ܘܐܸܡܲܪܘ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܸܬ̇ܬܵܘܫܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܕܬܸܗܦܟ݂ܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܬܵܘ ܢܲܗܦ̄ܟ݂ܝܼܘܗܝ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. 11: ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܸܠܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. 12: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܘܒܸܣܪܝ: ܘܓܲܪ̈ܡܲܝ. ܠܡܵܢܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܕܬܸܗܦܟ݂ܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ. 13: ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܡܣܵܐ: ܗܵܐ ܒܸܣܪܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܓܲܪܡ̄ܝ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܝܼ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܝܘܿܐܵܒ̣. 14: ܘܐܲܣܛܝܼ ܠܸܒܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂. ܘܲܫܠܲܚܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܗܦܘܿܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ. 15: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕܢܵܢ. ܘܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܘܼܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܲܥܒܵܪܘܼܬܹܗ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ. 16: ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܫܲܡܥܝܼ ܒܲܪ ܓܹܐܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂. 17: ܘܨܝܼܒ̣ܵܐ ܛܲܠܝܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ: ܘܚܲܡܸܫܬܲܥܣܲܪ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܥܒܲܪܘ: ܘܲܓ̣ܫܲܪܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. 18: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܡܥܲܒ̇ܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܲܥܒ̇ܪܘܼܢ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܕ݂ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܫܲܡܥܝܼ ܒܲܪ ܓܹܐܪܵܐ ܢܦܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕ݂ ܥܵܒܲܪ ܝܘܿܪܕܢܵܢ. 19: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒ̣ ܠܝܼ ܡܵܪܝ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕܲܟܲܪ ܠܝܼ ܡܸܕܸܡ ܕܐܲܣܟܸ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܫܠܸܡ. ܠܵܐ ܢܲܝܬܹ̇ܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܒܵܠܹܗ. 20: ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܲܚܛܹܝܬ̣: ܘܗܵܐ ܐܸܬܹܝܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܢܸܚܬܹܬ̣ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 21: ܘܲܥܢܵܐ ܐܲܒ̣ܝܫܲܝ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܫܲܡܥܝܼ: ܕܨܲܚܝܼ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 22: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܵܐ ܠܝܼ ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܨܘܿܪܝܼܵܐ: ܕܗܵܘܹܝܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ. ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 23: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܫܲܡܥܝܼ ܠܵܐ ܡܵܐܹܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܘܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ. 24: ܘܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܒܲܪ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܢܚܸܬ̣ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܠܵܐ ܣܲܦܲܪ ܕܲܩܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܙܲܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 25: ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܙܲܠ ܥܲܡܝ. 26: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇: ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܒ̣ܕܲܝ ܢܲܟ݂ܠܲܢܝ: ܐܸܡܪܹܬ̣ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܐܲܪܡܵܐ ܠܝܼ ܥܲܠ ܚܡܵܪܵܐ: ܐܸܪܟܲܒ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܘܐܹܙܲܠ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܓ̣ܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 27: ܘܕܲܓܸܠ ܒܝܼ ܥܲܒ̣ܕܝ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܒܸܕ݂ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 28: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ ܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܵܘܬܵܐ: ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܚܫܲܒ̣ܬܵܝܗܝ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܵܟ݂̈ܠܲܝ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܟ݂. ܡܸܟܹܝܠ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܙܟܸ̇ܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܕܐܹܡܲܠܸܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 29: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕܲܘܼ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܡܸܠܲܝ̈ܟ: ܐܸܡܪܹܬ̣ ܕܒܲܝ̈ܢܲܝܟ ܘܲܠܨܝܼܒ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܠܓ̣ܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ. 30: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܦ ܟܠܹܗ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܢܸܣܲܒ̣: ܡܸܟܹܠ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. 31: ܘܒܲܪܙܸܠܝܼ ܓܸܠܥܵܕ݂ܵܝܵܐ ܢܸܚܸܬ̣ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒ̣ܠܝܼܢ: ܘܲܥܒܲܪ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܕܲܢܫܲܕܪܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 32: ܘܒܲܪܙܸܠܝܼ ܣܐܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣: ܘܒܲܪ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܢܝܼ̈ܢ. ܘܗ̤ܘ ܬܲܪܣܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕ݂ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܚܢܝܼܡ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ. 33: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܲܪܙܸܠܝܼ: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܲܪ ܥܲܡܝ: ܘܐܹܬܲܪܣܹܝܟ݂ ܥܲܡܝ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 34: ܐܵܡܲܪ ܒܲܪܙܸܠܝܼ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܡܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܫܢܲـ̈ܝܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈: ܕܐܸܣܲܩ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 35: ܒܲܪ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܐ̄ܢܵܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܛܵܒ̣. ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܡܸܕܸܡ ܕܫܵܬܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܥܸܡ ܠܹܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܫܡܲܥ ܒܩܵܠ ܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܘܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܝܼܩܲܪܬܵܐ ܠܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ. 36: ܠܡܲܚܣܸܢ ܓܹܝܪ ܥܒܲܪ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܥܲܢܝ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. 37: ܢܦܘܼܫ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐܹܡܘܼܬ̣ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܝ: ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܵܒ̣ܝ ܘܕܹܐܡܝ. ܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܒܹܪܝ ܒܸܡܗܲܡ: ܢܸܥܒܲܪ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 38: ܐܵܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܥܲܡܝ ܢܸܥܒܲܪ ܒܸܡܗܲܡ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈. ܘܟ݂ܠ ܕܒ̣ܵܥܹܝܬ̇ ܡܹܢܝ: ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܟ݂. 39: ܘܲܥܒܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܝܘܿܪܕܢܵܢ: ܘܐܵܦ ܡܲܠܟܵܐ ܥܒܲܪ: ܘܢܲܫܩܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܲܪܙܸܠܝܼ ܘܒܲܪܟܹܗ: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ. 40: ܘܲܥܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܘܲܥܒܲܪ ܒܸܡܗܲܡ ܥܲܡܹܗ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܥܒܲܪ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܦ ܦܸܠܓܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 41: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܛܫܝܘܼܟ݂ ܐܲܚܲܝ̈ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܲܥܒ̇ܪܘܼܟ݂ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܠܵܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܵܟ݂: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܥܲܡܵܟ݂. 42: ܘܲܥܢܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܠܲܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܡܹܐܟܲܠ ܐܸܟܲܠ̄ܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܘ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܲܢ. 43: ܘܲܥܢܵܘ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܣܲܪ ܡ̈ܢܵܘܵܢ ܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ ܒܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡܸܢܗܟ݂ܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܙܲܠܬ̇ܘܿܢܵܢ. ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܘܵܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܩܲܕ݂ܡܵـ̈ܝܹܐ ܕܢܲܗܦܸܟ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ. ܘܥܸܫܢܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܘܐܸܫܬܵܘܪܝܼ ܬ̣ܵܡܵܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܥܵܘܵܠܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝ ܡ̣ܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. ܘܲܩܪܵܐ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܠܲܝܬ̇ ܠܲܢ ܠܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܵܦܠܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܒܪܹܗ ܕܐܝܼܫܲܝ. ܙܸܠܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ. 2: ܘܲܦܢܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ. ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܢܩܸܦܘ ܠܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 3: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܸܢܹܝܢܡܲܠܟܵܐ ܠܲܥܣܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼ̣ܟ݂ـܬ̣ܵܐ: ܕܲܫܒܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܛܪ̈ܵܢ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܲܚܒܲܫ ܐܸܢܹܝܢ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܢܸܬ̣ܢܲܛܪ̈ܵܢ: ܘܬܲܪܣܝܼ ܐܸܢܹܢ. ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܥܠܲܝܗܹܝܢ: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܝܼܬ̣: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܲܪ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܲܡܣܵܐ: ܘܲܥܕ݂ ܠܝܼ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܗܵܪܟܵܐ ܩܘܼܡ. 5: ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡܣܵܐ ܠܲܡܘܲܥܵܕ݂ܘ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܵܘܚܲܪ ܡ̣ܢ ܘܲܥܕܵܐ ܕܘܲܥܕܹܗ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܗܵܫܵܐ ܒܵܐܹܫ ܠܲܢ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܫܵܠܘܿܡ: ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܪ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܥܲܒ̣ـ̈ܕܹܐ ܕܡܵܪܵܟ݂ ܘܙܸܠ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܥܲܫܝܼ̈ܢܵܢ: ܘܲܢܩܘܼܡ ܒܗܹܝܢ ܘܲܢܚܲܛܸܛ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ. 7: ܘܲܢܦܲܩܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܚܹܐܪܹ̈ܐ: ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. ܘܲܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ. 8: ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܲܛܝܼܘ ܠܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܒ̣ܥܘܿܢ: ܘܥܲܡܣܵܐ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ. ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܡܚܲܙܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܙܲܝܢܹܗ: ܘܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܡܨܲܡܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܘܪܲܡܝܵܐ ܒܚܲܨܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܠܒ̣ܵܐ. ܘܗ̤ܘ ܢܦܲܩ. ܢܸܦܠܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܣܲܦ̮ܣܹܪܹܗ. 9: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܥܲܡܣܵܐ: ܫܠܵܡ ܠܵܟ݂ ܐܵܚܝ. ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܕܲܩܢܹܗ ܕܥܲܡܣܵܐ ܘܢܲܫܩܹܗ. 10: ܘܥܲܡܣܵܐ ܠܵܐ ܐܸܙܕܗܲܪ ܡ̣ܢ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܕܒ̣ܐܝܼܕܹܐ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܒܵܗ̇ ܥܲܠ ܦܸܠܓܸܗ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܡܥܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܢܵܝܗܝ: ܘܡܝܼܬ̣. ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ. 11: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܐܸܙܲܠ ܘܩܵܡ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܕܒ̣ܵܬܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣. 12: ܘܥܲܡܣܵܐ ܡܦܲܠܦܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕ݂ܡܹܗ: ܘܲܪܡܸܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ. ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܩܵܡ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ: ܓܲܪܹܗ ܠܥܲܡܣܵܐ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܹܗ ܒܚܲܩܠܑܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܕܟ݂ܠ ܡ̇ܢ ܕܥܵܒܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܩܵܐܹܡ ܠܹܗ. 13: ܘܟܲܕ݂ ܓܲܪܹܗ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ: ܥܵܒܲܪ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܲܥܒܲܪܘ ܒܵܬܲܪ ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ ܠܡܹܐܙܲܠ ܥܠܵܘܗܝ. 14: ܘܲܥܒܲܪܘ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܐܲܒܸܠ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܟܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠ ܒܹܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. 15: ܘܥܲܠܘ ܘܲܫܪܵܘ ܥܠܵܘܗܝ ܒܐܲܒܸܠ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܟܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܡܸܢܘ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܡܓܲܪܓ̣ܝܼܢ ܕܢܲܪܡܘܿܢܹܗ ܠܫܘܼܪܵܐ. 16: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܐܵܡܪܵܐ: ܫܡܲܥܘ: ܫܡܲܥܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܩܪܘܿܒ̣ ܠܟ݂ܵܐ ܘܐܹܡܲܪ ܠܵܟ݂. 17: ܘܲܩܪܸܒ̣ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇: ܘܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܫܡܲܥ ܡܸـ̈ܠܲܝ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂. ܐܵܡܲܪ ܫܵܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ. 18: ܐܵܡܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܹܐܡܲܪ ܐܵܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܕܡܸܫܐܲܠ ܫܵܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܢܒ̣̈ܝܹܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܵܘܒ̇ܕ݂ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 19: ܐܸܢܵܐ ܦܵܪܥܲܬ̣ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܒ̣ܵܥܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܩܛܲܠ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܠܸܐܡܹܗ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܬ̇ܛܲܒܲܥ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 20: ܥܢܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܚܵܣ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܬܹܛܲܒܲܥ ܘܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸ̇ܠ. 21: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ ܫܡܹܗ: ܐܵܘܫܸܒ̣ ܐܝܕܲܝـ̈ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܗܲܒ̣ܘܼܗܝ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܐܹܙܲܠ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܐܜܵܡܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܝܘܿܐܵܒ̣: ܗܵܫܵܐ ܫܕܸܐ ܠܵܟ݂ ܪܹܫܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ. 22: ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܒܚܲܟ̇ܡܘܼܬ̣ܵܗ̇. ܘܢܲܣܒ̇ܘܼܗܝ ܪܹܫܹܗ ܕܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܒܲܟ݂ܪܝܼ: ܘܲܫܕ݂ܵܐܘܼܗܝ ܠܝܘܿܐܵܒ̣. ܘܲܩܪܵܐ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܘܲܦܪܲܩܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ. ܘܲܗܦܲܟ݂ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ. 23: ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܒ̣ܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܕ݂ܵܥ ܥܲܠ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܦܵܠܚܹ̈ܐ. 24: ܘܐܲܕ݂ܘܿܢܝܼܪܵܡ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܐܬ̣ܵܐ: ܘܝܘܿܫܵܦܛ ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܠܘܿܕ݂ ܡܥܲܗܕܵܢܵܐ. 25: ܘܫܹܪܝܼܵܐ ܣܵܦܪܵܐ: ܘܨܵܕ݂ܘܿܩ ܘܐܲܒ̣ܝܼܬܲܪ ܟܵܗܢܹ̈ܐ. 26: ܘܐܵܦ ܥܵܐܙܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܝܼܪ ܗܘ̤ܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܬܠܵܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܫܵܐܘܿܠ ܘܡܸܛܠ ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ: ܥܲܠ ܕܩܲܛܸܠ ܠܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ. 2: ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܼܡܵܘ ܠܗܘܿܢ. ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܫܵܐܘܿܠ ܕܲܢܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܛܲܢ ܕܢܲܚܛܸܐ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܲܐܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܡܵܢܵܐ ܐܹܚܣܹܝܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܲܪܸܟ݂ܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 4: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܚܲܝܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܫܵܐܘܿܠ ܘܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ ܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ. 5: ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܵܘܒ̇ܕܲܢ ܘܕ݂ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܕܢܵܘܒ̇ܕܲܢ: ܕܠܵܐ ܢܟܲܬܲܪ ܒܟ݂ܠܹܗ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܲܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܕܲܒܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ.

7: ܘܚܵܣ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇ ܒܲܪ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ: ܡܸܛܠ ܡܵܘܡܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܒܹܝܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܫܵܐܘܿܠ. 8: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܒܢܹܝ̈ܗ̇ ܕܪܲܨܦܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܢܵܐ ܕܝܼܠܕܲܬ̤ ܠܫܵܐܘܿܠ: ܠܐܲܪܡܘܿܢܝܼ ܘܲܠܡܲܦܝܼܒ̣ܵܫܬ̇: ܘܲܠܚܲܡܫܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪܬ̣ ܫܵܐܘܿܠ: ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܥܲܙܪܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܒܲܪܙܸܠܝܼ ܕܡ̣ܢ ܡܚܘܿܠܵܐ. 9: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܓܸܒ̣ܥ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܘܕܲܒܲܚܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܛܘܼܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܫܲܒ̣ܥܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. ܘܗܢܘܿܢ ܐܸܬ̣ܩܲܛܲܠܘ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܒܪܹܫ ܚܨܵܕ݂ܵܐ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ. 10: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܪܲܨܦܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܢܵܐ ܣܲܩܵܐ: ܘܦܸܪܣܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܚܨܵܕ݂ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܚܸܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܝ̈ـܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 11: ܘܠܵܐ ܫܸܒ̣ܩܲܬ̤ ܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܬܸܫܟܲܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. 12: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܸܕܸܡ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܪܲܨܦܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܢܵܐ ܕܪܘܼܟ݂ܬܹ̇ܗ ܕܫܵܐܘܿܠ: ܘܐܸܙܲܠ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܵܐܘܿܠ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ: ܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܝܹܗ̇ ܕܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܕܲܓ̣ܢܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܵܚܘܿܒ̣ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܫܵܢ: ܕܲܬ̣ܠܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩܛܲܠܘ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܠܫܵܐܘܿܠ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܲܓ̣ܠܲܒ̇ܘܿܥ. 13: ܘܐܲܣܸܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܵܐܘܿܠ ܘܲܠܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ: ܘܟܲܢܸܫܘ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ. 14: ܘܲܩܒܲܪܘ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܕܫܵܐܘܿܠ ܘܲܕ݂ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܪܹܗ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܨܲܠܨܲܚ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܩܝܼܫ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܦܩܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܝܢ. 15: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. 16: ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܕܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܫܸܪܝܵܢܹܗ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܐܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܚܕܲܬܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܡܸܩܛܠܹܗ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 17: ܘܥܲܕܪܹܗ ܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܠܲܦܠܫܬܵܝܵܐ ܘܫܲܛܠܹܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܝܼܡܲܘ ܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܥܲܡܵܢ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܕ݂ܥܸܟ݂ ܫܪܵܓܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 18: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹܝܢ: ܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܬ̣ ܥܲܡ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܩܛܲܠ ܣܲܒ̣ܟ̇ܝܼ ܚܘܼܫܵܝܵܐ: ܠܣܵܦܵܪ ܕܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ̈ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ.

19: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܩܛܲܠ ܐܸܠܚܲܢܲܢ ܒܲܪ ܡܲܠܲܦ ܙܵܩܘܿܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܠܓܸܘܼܠܝܵܕ݂ ܦܠܸܫܬܵܝܵܐ: ܘܫܸܘܝܵܐ ܕܢܲܝܙܟܹܗ ܥܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܘܠܵܐ ܕܓܲܪ̈ܝܵܝܹܐ. 20: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܬ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܕܨܒ̣̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܨܒ̣̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܫܸܬ̣: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 21: ܘܚܸܲܕ݂ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܩܲܛܠܹܗ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܫܲܡܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. 22: ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܬ̣: ܘܐܸܫܬ̣ܠܸܡܘ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

1: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܲܨܝܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܵܘ̈ܗܝ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ. 2: ܘܐܸܡܲܪ. ܐܸܪܚ̄ܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܝ ܘܬ̣ܘܼܟ݂ܠܵܢܝ: ܡܵܪܝܵܐ ܥܘܼܫܢܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣ̄ܝ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܝ. 3: ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܕܣܲܒ̣ܪܝ ܒܹܗ: ܡܣܲܝܥܵܢܝ ܘܩܲܪܢܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܝ: ܘܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣ̄ܝ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܝ ܡ̣ܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ: ܘܦܵܪܘܿܩܝ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ. 4: ܐܸܩܪܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܝ̈ ܐܸܬ̣ܦܪܸܩ. 5: ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܠܹ̈ܐ ܕܲܠܚܵܢ̈ܝ. 6: ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܟܲܪܟ݂ܘܼܢܝ: ܘܩܲܕ݂ܡܘܼܢܝ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܘܬܵܐ. 7: ܒܐܘܼܠܨܵܢܝ ܩܪܹܝܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܝ ܓܥܹܝܬ̣: ܘܲܫܡܲܥ ܩܵܠܝ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ: ܘܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܸܠܲܬ̤ ܒܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ. 8: ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܚܲܬ̤ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܫܲܬ̣ܐܣܹ̈ܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܙܵܥ ܘܐܸܬ̇ܬܲܠܲܚ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 9: ܣܠܸܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܐܸܬ̣ܓܵܘܙܠܲܬ̤: ܘܓ̣ܘܼܡܪܸ̈ܐ ܚܲܒܸ̇ܢ ܡܸܢܹܗ. 10: ܘܐܲܪܟܸ̇ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܲܢܚܸܬ̣: ܘܥܲܪܦܸܠܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 11: ܘܲܪܟܸܒ̣ ܥܲܠ ܟܪܗܘܿܒܹܐ ܘܲܦܪܲܚ: ܘܛܵܣ ܥܲܠ ܟܸܢ̈ܦܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 12: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܠܓܸܢܝܹܗ ܘܟܲܪܟܹܗ ܡܲܛܠܠܹܗ: ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܕܡܲܝ̈ـܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܐܲܪ: ܡ̣ܢ ܙܲܗܪܵܐ ܕܡܲܛܠܠܹܗ. 13: ܥܒܲܕ݂ ܥܢܵܢܵܘ̈ܗܝ ܒܲܪܕ݂ܵܐ ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 14: ܘܲܪܥܸܡ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܸܠܵܝܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܩܵܠܹܗ: ܒܲܪܕ݂ܵܐ: ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 15: ܫܲܕܲܪ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܒܲܪ̈ܩܹܐ ܐܲܣܓܝܼ ܘܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. 16: ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼܘ ܡܲܒ̇ܘܼ̈ܥܹܐ ܕܡܲܝ̈ـܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܐ ܕܬܹܒܹܝܠ: ܡ̣ܢ ܟܐܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 17: ܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܕܲܒ̣ܪܲܢܝ: ܘܲܫܠܵܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ـܵܐ ܣܲܓܝܹ̈ܐܐ. 18: ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܝ̈ ܥܲܫܝ̣̈ܢܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܣܵܢ̈ܐܲܝ ܕܲܥܫܸܢܘ ܡܹܢܝ. 19: ܘܩܲܕ݂ܡܘܼܢܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܝ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܣܲܝܥܵܢܵܐ. 20: ܘܐܲܦܩܲܢܝ ܠܲܪܘܵܚܬܵܐ: ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܒܝܼ. 21: ܘܦܲܪܥܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ݂ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ ܦܲܢܝܼ ܠܝܼ. 22: ܡܸܛܠ ܕܢܸܛܪܹܬ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡܲܪܕܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܝ. 23: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠܝ: ܘܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܐܲܥܒ̇ܪܹܬ̣ ܡܹܢܝ. 24: ܘܲܗܘ̤ܹܝܬ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܸܙܕܲܗ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 25: ܘܦܲܪܥܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ݂ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 26: ܥܲܡ ܛܵܒ̣ܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܬܲܡܝܼܡ. 27: ܘܥܲܡ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܓܒܸܐ: ܥܲܡ ܥܩܝܼܡܵܐ ܬܸܬ̣ܦܲܬܲܠ. 28: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩ: ܘܥܲܝ̈ܢܹܐ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܬܡܲܟܸ̇ܟ݂. 29: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܢܗܲܪ ܫܪܵܓ̣ܝ. ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܢܲܢܗܲܪ ܚܸܫܘܿܟ݂ܝ. 30: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܟ݂ ܐܸܪܗܲܛ ܥܲܠ ܓܲܝܣܵܐ: ܘܒܲܐܠܵܗܝ ܐܸܩܘܲܙ ܫܘܼܪܵܐ. 31: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܘܼܪܚܹܗ. ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܩܸܐ: ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܟ݂ܠ ܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. 32: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܬܲܩܝܼܦ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܢ. 33: ܐܵܠܵܗܵܐ ܕܚܲܙܩܲܢܝ ܚܲܝܠܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܘܼܚ̄ܝ. 34: ܥܒܲܕ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܝܠܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܘܡ̄ܝ ܐܲܩܝܼܡܲܢܝ. 35: ܕܐܲܠܸܦ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܫܲܪܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܩܸܫܬܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܪ̈ܵܥܲܝ. 36: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܝܼ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܬܣܲܝܥܲܢܝ ܘܡܘܼܟܟ݂ܵܟ݂ ܢܪܲܒܹ̇ܝܢܝ. 37: ܐܲܪܘܲܚܬ̇ ܦܣܵܥܵـ̈ܬ̣ܝ ܬܚܘܿܬܲܝ: ܕܠܵܐ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܨܠܲܝ. 38: ܐܸܪܕܘܿܦ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܓܲܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 39: ܐܸܡܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܠܲܡܩܵܐ: ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܬܚܘܿܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 40: ܬܚܲܙܩܲܢܝ ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܬܲܒ̣ܪܸܟ݂ ܠܲܕ݂ܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝ ܬܚܘܿܬܲܝ. 41: ܘܲܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܐܲܦܢܝܼܬ̇ ܠܝܼ: ܘܲܠܣܵܢܹ̈ܐܝ ܐܹܫܲܬܸ̇ܩ ܐܸܢܘܿܢ. 42: ܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܘܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 43: ܐܸܫܚܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܣܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼ̈ܩܹܐ ܐܹܕܲܘܼܫ ܐܸܢܘܿܢ. 44: ܬܦܲܛܲܢܝ ܡ̣ܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܵܐ. ܬܸܥܒ̇ܕܲܢܝ ܪܹܫܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕ݂ܥܹܬ̣ ܢܦ̱ܠܚܘܼܢܵܢܝ. 45: ܘܡܲܫܡܲܥ ܐܸܕ݂ܢܵܐ ܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢܵܢܝ. ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܢܸܫܬܲܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܝܼ. 46: ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܢܸܬ̣ܟ̇ܠܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܓܚܲܓ̣ܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܫܒ̣̈ܝܼܠܲܝܗܘܿܢ. 47: ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܚܲܝܠܵܢܝ. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝ. 48: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܬܒܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ̣ܝ. 49: ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝ ܐܲܪܝܼܡܲܝܢܝ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܘ̈ܵܠܹܐ ܬܦܲܨܝܢܝ. 50: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܘܕܸܐ ܠܵܟ݂ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܵܪܝ: ܘܠܲܫܡܵܟ݂ ܐܹܙܲܡܲܪ. 51: ܡܵܘܪܸܒ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̇ܗ: ܘܥܵܒܹܕ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ: ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

1: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ. ܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ: ܐܸܡܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡ ܢܝܼܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܹܗ: ܘܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܡܒܲܣܸܡ ܙܡܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 2: ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܠܲܬ̤ ܒܝܼ: ܘܡܸܠܬܹܗ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܝ. 3: ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܝܼ ܐܸܡܲܪ ܬܲܩܝܦܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܫܲܠܝܼܛ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܫܲܠܝܼܛ ܒܕ݂ܵܚ̈ܠܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 4: ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܡܵܐ ܕܕ݂ܵܢܲܚ ܫܸܡܫܵܐ: ܨܲܦܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܓ̣ܗܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܸܛܪܵܐ ܕܡܲܫܘܲܚ ܐܲܪܥܵܐ. 5: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܲܝܬ̇ܝ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܩܝܵܡܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܣܵܡ ܠܝܼ: ܘܲܡܛܲܝܲܒ̣ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܘܲܢܛܝܼܪ. ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܘܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܝ ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܫܲܠܸܡ. 6: ܘܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܣܒ̇ܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ. 7: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܠܗܘܿܢ: ܒܫܸܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܵܪܓܵܐ ܘܲܒ̣ܦܲܪܙܠܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܠܗܘܿܢ. ܘܝܵܩܪܝܼܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܲܢܝܵܚܬܵܐ. 8: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܝܵܬܹܒ̣ ܒܡܵܘܬ̇ܒ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܒܕܲܪܓ̣ܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ: ܫܡܹܗ ܓܸܕ݂ܚܘܿ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܢܚܸܬ̣ ܘܩܲܛܸܠ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܩܛ̈ܝܼܠܝܼܢ ܒܫܵܥܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ. 9: ܘܒ̣ܵܬ̣ܪܹܗ ܐـܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܟܲܕ݂ ܢܸܚܸܬ̣ ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܟܲܕ݂ ܚܲܣܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܬܲܡܵܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 10: ܘܗ̤ܘ ܩܵܡ ܘܲܚܪܲܒ̣ ܒܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܠܐܸܝܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܕܸܒ̣ܩܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܒܐܸܣܬ̇ܩܵܐ ܕܣܲܝܦܹܗ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܥܲܡܵܐ ܗܦܲܟ݂ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܠܲܡܚܲܠܵܨܘܼ ܩܛ̈ܝܼܠܹܐ. 11: ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܩܵܡ ܫܲܡܵܐ ܒܲܪ ܐܵܓ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܟܲ!!!! ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܠܡܸܒܲܙ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܐܸܫܟܵܪܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܲܙܪܝܼܥܵܐ ܛܠܵܦ̮ܚܹ̈ܐ. ܘܥܲܡܵܐ ܥܪܲܩܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. 12: ܘܗ̤ܘ ܩܵܡ ܒܓ̣ܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܘܦܲܨܝܼ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܠܲܦܜܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܬܝܼܕܹܗ. 13: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܲܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܥܲܪܠܲܡ: ܘܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܫܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. 14: ܘܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܡܸܨܪܘܿܬ̣. ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܫܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ. 15: ܘܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ: ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܡ̇ܢ ܕܢܲܫܩܹܝܢܝ ܡܲـ̈ܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 16: ܘܒܲܙܲܥܘ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܲܡܠܵܘ ܡܲܝ̈ـܵܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂. ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܡܸܫܬܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܢܣܲܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ. 17: ܚܵܣ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܗܵܕܹܐ: ܥܲܠ ܕܡܵܐ ܕܢܲܦ̮̈ـܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܙܲܠܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܕܢܸܫܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ܘ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. 18: ܘܐܲܒ̣ܝܼܫܲܝ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ. ܕܗ̤ܘ ܪܹܫܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ: ܘܗ̤ܘ ܫܡܲܛ ܪܘܼܡܚܵܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܩܛܝܼܠܝܼܢ: ܘܗ̤ܘ ܗܘ̤ܐ ܪܹܫܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ. 19: ܘܡ̣ܢ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܹܫܵܐ: ܘܢܸܨܚܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܥܵܒܹܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 20: ܒܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܕ݂ܵܥ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ. ܕܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܨܹܝܠ. ܘܗ̤ܘ ܩܛܲܠ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܡܘܼܐ̈ܒ̣ܵܝܹܐ: ܘܗ̤ܘ ܢܚܸܬ̣ ܘܲܩܛܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܵܒ̣ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ. 21: ܘܗ̤ܘ ܩܛܲܠ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܚܸܙܘܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܸܨܪܵܝܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܪܘܼܡܚܵܐ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܗ̤ܘ ܒܚܘܼܛܪܵܐ: ܘܢܲܣܒܵܗ̇ ܠܪܘܼܡܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܸܨܪܵܝܵܐ: ܘܩܲܛܠܹܗ ܒܪܘܼܡܚܹܗ. 22: ܗܵܠܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ ܒܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܕ݂ܵܥ: ܘܠܹܗ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܵܐ ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܢܸܨܚܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܥܵܒܹܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 23: ܘܥܲܒ̣ܕܹܗ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܡܸܦܲܩ ܘܲܠܡܸܥܲܠ. 24: ܥܫܵܐܹܝܠ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. 25: ܫܲܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܡܲܠܟܵܐ. 26: ܚܵܠܵܨ ܕܡ̣ܢ ܦܠܲܛ: ܥܝܼܪܵܐ ܒܲܪ ܥܩܝܼܣ ܕܡ̣ܢ ܬܩܘܿܥ. 27: ܐܲܒ̣ܝܼܥܵܙܲܪ ܕܡ̣ܢ ܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣: ܡܲܒ̣ܢܝܼ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܫܲܬ̣. 28: ܨܲܠܡܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܒܲܝܬܵܐ: ܡܵܗܵܪ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܦܲܬ̣. 29: ܚܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܒܲܥܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܛܘܼܦܲܬ̣. ܐܵܬ̣ܝܼ ܒܲܪ ܪܲܒ̇ܝܼ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 30: ܒܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܦܪܲܥܬ̇ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܓܒܲܥ: ܚܲܕܲܝܼ ܕܡ̣ܢ ܢܚܲܠܓܥܸܫ. 31: ܐܲܒ̣ܝܼ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܥܲܠܡܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܓܸܠܥܵܕ݂: ܥܲܪܒ̣ܘܿܬ̣ ܕܡ̣ܢ ܚܘܿܪܝܼܡ. 32: ܐܸܠܚܲܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܥܠܲܒ̣: ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܢܵܫܘܿܪ. 33: ܫܲܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܙܲܝ̈ܬܹܐ: ܐܲܚܝܼܡ ܒܲܪ ܐܲܫܕܵܕ݂ ܕܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܪܝܼ. 34: ܐܹܠܝܼܦܠܛ ܒܲܪ ܚܘܼܣܒܝܼ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܟܲܬ̣: ܐܹܠܝܼܥܲܡ ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܦܹܝܠ ܓܸܠܝܘܿܢܵܝܵܐ. 35: ܚܲܨܪܝܼ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܟܲܪܡܠܵܐ: ܓܲܕܲܝܼ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܘܿܒ̣. 36: ܢܓ̣ܵܐܝܹܠ ܒܲܪ ܢܵܬ̣ܵܢ ܕܡ̣ܢ ܨܵܒ̣ܵܐ: ܒܲܥܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܵܕ݂. 37: ܨܠܸܩ ܕܡ̣ܢ ܥܲܡܘܿܢ: ܢܲܚܪܝܼ ܕܡ̣ܢ ܒܪܘܿܬ̣ܝܼ: ܫܵܩܹܠ ܕܙܲܝܢܹܗ ܕܝܘܿܐܵܒ̣ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܵܐ. 38: ܚܝܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܝܼܪ: ܥܵܪܵܒ̣ ܕܡ̣ܢ ܠܟ݂ܝܼܫ. 39: ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܚܹܐ̣ܵܝܵܐ. ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܕ.

1: ܘܐܵܘܣܦܲܬ̤ ܚܸܡܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܬ̣ܩܲܦ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܓܲܪܝܼ ܒܗܘܿܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܙܸܠ ܡܢܝܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 2: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܝܘܿܐܵܒ̣ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܗܲܠܸܟ݂ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܕܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܘܲܡܢܝܼ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܲܝܬܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܘܚܘܼܫܒܵܢܹܗ ܕܥܲܡܵܐ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܢܵܘܣܸܦ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡܵܐܐ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ: ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ: ܘܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 4: ܘܥܸܫܢܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܘܥܲܠ ܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ. ܘܲܢܦܲܩ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܸܡܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܫܵܪܘܿܒ̣ ܕܲܒ̣ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܕܐܝܼܬ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܢܲܚܠܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂ ܘܕ݂ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ. 6: ?????????? 7: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܘܿܪ ܘܲܠܨܲܝܕܵܢ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܚܹ̈ܬ̣ܵܝܸܐ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ. 8: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܕ݂ܵܢ ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ܘ ܠܨܲܝܕܘܿܢ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܬܸܫܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 9: ܘܐܲܝܬܲܝܼ ܝܘܿܐܵܒ̣ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܘܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܲܝ ܚܲܝܠܵܐ: ܫܵܡܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ. ܘܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܚܲܡܫܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. 10: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܛܲܪܲܦ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܠܸܒܹ̇ܗ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܡܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܚܛܹܝܬ̣ ܒܡܸܕܸܡ ܕܥܸܒ̣ܕܹܬ̣: ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܒܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܕܐܲܣܟܚܠܹܬ̣ ܛܵܒ̣. 11: ܘܩܲܕܸܡ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܥܲܠ ܓܵܕ݂ ܢܒ̣ܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 12: ܙܸܠ ܐܸܡܲܪ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܠܵܬ̣ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܡܲܝܬܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ: ܓܒ̣ܝܼ ܠܵܟ݂ ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܟ݂. 13: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܓܵܕ݂ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬ̣ܝܵܐ ܥܠܲܝܟ: ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܟ݂: ܐܵܘ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܬܸܬ̣ܡ̱ܣܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܟ݂: ܘܗ̤ܘ ܢܸܗܘ̤ܐ ܪܵܕܹܦ ܠܵܟ݂: ܐܵܘ ܕܢܸܗܘܸܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܟ݂. ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܚܙܝܼ ܡܵܢܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܡܬ̣ܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܘܵܬ̣ ܡ̇ܢ ܕܫܲܕܲܪܲܢܝ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 14: ܥܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܐܸܡܲܪ ܠܓܵܕ݂ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼ ܛܵܒ̣ ܦܲܩܵܚ ܠܲܢ ܕܢܸܬ̣ܡ̱ܣܲܪ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܕܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܡ̱ܣܲܪ. 15: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܫܸܬ̣ ܫܵܥ̈ܝܼܢ. ܘܡܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܟ݂ܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܪ ܫܒܲܥ: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. 16: ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼܬܹܗ̇. ܘܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܚܵܪܹܒ̣ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܣܲܓܝܼ ܚܪܲܒ̣ܬ̇ ܗܵܫܵܐ: ܩܦܘܿܣ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂. ܘܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܸܟ݂ܪܹܗ ܕܐܵܪܵܢ ܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܵܐ. 17: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܲܕ݂ ܚܙܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܚܵܪܹܒ̣ ܠܥܲܡܵܐ: ܥܢܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܗܵܘ: ܐܸܢ ܐܸܢܵܐ ܚܛܹܝܬ̣ ܘܐܲܪܓܙܹܬ̣: ܗܵܠܹܝܢ ܥܵـ̈ܢܵܐ ܬܲܡܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ݂. ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܒܝܼ ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ. 18: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܓܵܕ݂ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܣܲܩ ܒܢܝܼ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܐܸܕܪܹܗ ܕܐܵܪܵܢ ܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܵܐ. 19: ܘܲܣܠܸܩ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܓ̣ܵܕ݂: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ. 20: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܐܵܪܵܢ: ܘܲܚܙܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕ݂ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. ܘܲܢܦܲܠ ܐܵܪܵܢ ܘܲܣܓ̣ܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. 21: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܹܗ. ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܠܡܸܙܒܲܢ ܡܸܢܵܟ݂ ܐܸܕܪܵܐ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟ̇ܠܑܸ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ. 22: ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܪܵܢ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܢܸܣܲܒ̣ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܗܵܐ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܸܩܢܵܐ ܘܢܝܼܪܵܐ ܠܩܲܝܣܹ̈ܐ. 23: ܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܵܪܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂. ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܪܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂. 24: ܘܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܠܐܵܪܵܢ: ܡܸܙܒܲܢ ܙܵܒܹܢ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܒܲܕ݂ܡܲـ̈ܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܩܲܪܸܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܓܵܢ. ܘܲܙܒܲܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܐܸܕܪܵܐ ܕܓܲܢܬ̣ܵܐ ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܒܚܲܡܫܝܼܢ ܐܸܣܬܹܪ̈ܝܼܢ. 25: ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܥܠܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܠܡܹ̈ܐ. ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.