ܟܬ̣ܒ̣ܐ ܕܐܣܬܝܪ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܗܵܘܿ ܒܪܹܗ ܕܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܕܐܲܡ̣ܠܸܟ݂ ܡ̣ܢ ܗܘܿܕ݂: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܘܼܫ: ܥܲܠ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܢ.

2: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ: ܕܲܒ̣ܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ.

3: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܠܵܬ̣ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ: ܥܒܲܕ݂ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܚܹܝܠ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܡܵـ̈ـܕ݂ܵܝܹܐ ܘܦܲܪ̈ܬ̇ܘܵܝܹܐ. ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ.

4: ܟܲܕ݂ ܚܵܘܝܼ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܪܲܒ̇ܘܼܬܹܗ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܡܵܢܐܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ.

5: ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ̣ܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܟ݂ܠ ܥܲܡܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܒܵܐ: ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܒܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܓܲܢܲܬ̣ ܒܲܝܬܿܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

6: ܘܲܢܓ̇ܝܼ̈ܕ݂ܵܢ ܘܐܹܠܹ̈ܐ ܕܲܥܡܲܪ ܟܘܼܒܵܐ: ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܬ̣ܝܼ̈ܚܵܢ ܒܚܲܒ̣̈ܠܹܐ ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ ܘܕܲܐܪܓ̇ܘܵܢܵܐ ܥܲܠ ܓܝܼ̈ܓ̣ܠܹܐ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܘܥܲܠ ܥܲܡܘܿܕ݂ܵܐ ܕܐܸܫܟܵܪܥܵܐ. ܘܥܲܪ̈ܣܵܬ̣ܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܹܐܡܵܐ ܪ̈ܲܡܝܵܢ ܥܲܠ ܪܨܝܼܦܵܬ̣ܵܐ ܕܫܝܼܫܵܐ: ܘܬܸܫ̱ܘ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ ܘܲܕ݂ܫܹܐܪܵܝܵܐ.

7: ܘܡܲܫܩܹܝܢ ܒܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

8: ܘܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܐܵܠܹ̇ܨ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܦ̣ܩܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܟ݂ܠ ܕܪܲܒ̇ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ.

9: ܘܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ.

10: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܫܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܫܦܲܪ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܚܲܡܪܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܪܲܚܒ̇ܘܿܢܵܐ: ܘܲܠܒܸܓ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܐܓ̣ܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܬܲܪܲܫ: ܘܲܠܙܵܬܲܪ: ܘܲܠܟܲܪܟܲܫ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ.

11: ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܠܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܒܬ̣ܵܓ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܗ̇: ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܫܘܼܦܪܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܸܙܘܵܗ̇.

12: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܬ̤ ܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܥܲܠ: ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ: ܘܲܪܓܸܙ ܡܲܠܟܵܐ ܛܵܒ̣. ܘܚܸܡܬܹܗ ܡܸܬ̣ܓܵܘܙܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣.

13: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܘܕ݂ܝܼܢܹ̈ܐ.

14: ܘܠܲܕ݂ܩܲܪܝ̣ܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܒܪܹܫ: ܘܲܫܬܲܪ: ܘܐܲܪܡܲܬ̣: ܘܡܘܿܣ: ܘܬܲܪܫܝܼܫ: ܘܡܲܪܣܵܐ: ܘܲܡܥܵܘܟ݂ܵܢ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܲܕ݂ܡܵܕܲܝ. ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܚܙܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

15: ܐܸܡܲܪܘ: ܕܡܵܢܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܘܲܫܬ̇ܝܼ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܕܲܫܠܲܚ̣ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ.

16: ܘܐܸܡܲܪ ܡܥܵܘܟ݂ܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܲܣܪܲܬ̤ ܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ.

17: ܘܟܲܕ݂ ܢܸܦܘܿܩ ܛܸܒܵܐ ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܫܵܝ̈ܛܵܢ ܘܒ̣ܵܣܪ̈ܵܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܐܵܡܪ̈ܵܢ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܦ̣ܩܲܕ݂ ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܠܘܲܫܬ̇ܝ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܥܸܠܲܬ̣.

18: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܲܕ݂ܡܵܕܲܝ ܕܲܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܗ̇ ܕܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܣܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

19: ܐܸܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܢܸܦܘܿܩ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܢܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܒܢܵܡܘܿܣ ܡܵܕܲܝ ܘܦܵܪܹܣ ܕܠܵܐ ܥܵܒܲܪ. ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ. ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܢܸܬܸ̇ܠ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܚܒܲܪܬ̣ܵܗ̇ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܡܸܢܵܗ̇.

20: ܘܢܸܫܬ̇ܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܢܸܥܒܲܪ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܸܥ̈ܒ̇ܕ݂ܵܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܪܲܒܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪܵܐ.

21: ܘܲܫܦܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܕ݂ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܲܡܥܵܘܟ݂ܵܢ.

22: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܗ̇: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܫܵܢܹܗ: ܠܡܸܗܘܵܐ ܟܠ ܓܒܲܪ ܫܲܠܝܼܛ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܫܵܢ ܥܲܡܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̣ ܚܸܡܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܵܗ̇ ܠܘܲܫܬ̇ܝܼ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤: ܘܲܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܦܣܲܩ ܥܠܹܝܗ̇.

2: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܒܚܸܙ̱ܘܗܹܝܢ.

3: ܘܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܢܟܲܢܫܘܿܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܒܚܸܙܘ̱ܗܹܝܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܠܘܵܬ̣ ܗܵܓ̣ܝܼ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܢܵܛܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ. ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܗܹܝܢ.

4: ܘܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܕܬܸܫܦܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܬܲܡܠܸܟ݂ ܚܠܵܦ ܘܲܫܬ̇ܝܼ ܘܫܸܦܪܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ.

5: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܒܲܪ ܝܵܐܝܼܪ: ܒܲܪ ܫܲܡܥܝܼ: ܒܲܪ ܩܝܼܫ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

6: ܕܓܲܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܥܲܡ ܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܕܓܲܠܝܲܬ̤ ܥܲܡ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܕܓܲܠܝܼ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

7: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܪܲܒܸ̇ܐ ܠܗܸܕ݂ܣ ܕܗ̤ܝ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܒܲܪܬ̣ ܕܵܕܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܐܸܡܲܐ. ܘܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܸܙܘܵܗ̇: ܘܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܩܘܼܒ̣ܥ̱ܠܵܗ̇ ܘܟܲܕ݂ ܡܝܼܬ̣ܘ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܘܐܸܡܵܗ̇: ܢܲܣܒܵܗ̇ ܡܘܪܕ̇ܟܲܝ ܒܲܪܬ̣ܵܐ.

8: ܘܟܲܕ݂ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܹܗ: ܘܟܲܕ݂ ܡܸܬ̣ܟܲܢ̈ܫܵܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐ̈ܬ̣ܵܐ ܠܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܠܘܵܬ̣ ܗܵܓ̣ܝܼ ܡܗܲܝܡܢܵܐ: ܐܸܬ̇ܒ̣ܪܲܬ̤ ܐܵܦ ܐܹܣܬܹ̇ܝܪ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܘܵܬ̣ ܢܵܛܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ.

9: ܘܫܸܦܪܲܬ̤ ܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܫܸܩܠܲܬ̤ ܚܸܣܕ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘ̈ܗܝ. ܘܣܲܪܗܸܒ̣ ܥܲܠ ܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܵܗ̇ ܘܥܲܠ ܡܢܵܘ̈ܬ̣ܵܗ̇ ܠܡܸܬܲܠ ܠܵܗ̇: ܘܠܲܫܒܲܥ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܙܲܕ̇ܝܼ̈ܩܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܡܸܬܲܠ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܦܪܲܫ ܠܵܗ̇ ܘܲܠܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܗ̇ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ.

10: ܘܠܵܐ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܐܹܣܬܹ̇ܝܪ ܫܡܵܗ̇ ܘܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܦܲܩ̣ܕܵܗ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܚܵܘܹܝܢ.

11: ܘܟ݂ܠܝܘܿܡ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܕܵܪܲܬ̤ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܠܡܸܕܲܥ ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܘܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܵܗ̇.

12: ܘܡܵܐ ܕܡܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܠܡܸܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܡܵܐ ܕܫܲܠܸܡ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܗܹܝܢ. ܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ: ܘܸܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܕܒܸܣܡܵܐ. ܘܲܒ̣ܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ.

13: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܐܠܵܐ ܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ: ܡܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܵܗ̇: ܠܡܸܥܲܠ ܥܲܡܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ.

14: ܒܪܲܡܫܵܐ ܥܵܐܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܗܵܦܟܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܢܸܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܫܲܢܓܲܫܓܲܫܝܼܪ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܵܛܲܪ ܕܪ̈ܘܼܟ݂ܵܬ̣ܵܐ. ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܗ̇ ܒܲܫܡܵܗ̇.

15: ܘܟܲܕ݂ ܡܛܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܚܹܠ ܕܵܕܹܗ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܕܢܲܣܒܵܗ̇ ܠܹܗ ܒܲܪܬ̣ܵܐ: ܠܡܸܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܒܥܵܬ̤ ܡܸܕܸ̇ܡ ܐܸܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܡܲܪ ܗܵܓ̣ܝܼ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܢܵܛܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܫܵܩܠܵܐ ܚܸܣܕ݂ܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܠ ܚܲܙܵܝܹܝ̈ܗ̇.

16: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ: ܕܗ̤ܘ ܟܵܢܘܿܢ ܐ̄ܚܪܵܝ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ.

17: ܘܪܲܚ̣ܡܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ. ܘܫܸܩܠܲܬ̤ ܚܸܣܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ. ܘܩܲܒ̇ܠܲܬ̤ ܬܵܓ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܪܹܫܵܗ̇. ܘܐܲܡ̱ܠܟܲܬ̤ ܚܠܵܦ ܘܲܫܬ̇ܝ.

18: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ. ܘܲܢܝܵܚܵܐ ܠܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

19: ܘܟܲܕ݂ ܡܸܬ̣ܟܲܢ̈ܫܵܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

20: ܘܠܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܗ̇ ܘܥܲܡܵܗ̇: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩ̣ܕܵܗ̇ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ. ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܥܵܒ̣ܕܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ.

21: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܪܓܸܙܘ ܒܲܓܬ̣ܵܢ ܘܲܬ̣ܪܲܫ: ܬܪܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܵܛܪ̈ܲܝ ܬܲܪܥܵܐ. ܘܲܒ̣ܥܵܘ ܠܡܵܘܫܵܛܘܼ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ.

22: ܘܐܸܬ̣ܓܲܠܝܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܲܓ̣ܠܵܗ̇ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܒܫܸܡ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

23: ܘܐܸܬ̣ܥܲܩܒܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܟ݂ܚܲܬ̤. ܘܐܸܙܕ̇ܩܸܦܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܙܩܝܼ̈ܦܹܐ. ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܫܲܪܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܲܣܦܲܪ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܘܪܸܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܠܗܵܡܵܢ ܒܲܪ ܗܲܡܵܕܲܬ̇ ܐܵܓ̣ܵܓ̣ܵܝܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ.

2: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܵܪܟ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܘܣܵܓ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܗܵܡܵܢ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܦ̣ܩܲܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܵܐ ܒܵܪܹܟ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܣܵܓܹ̇ܕ݂.

3: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܵܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܡܘܼܪܕܟܲܝ: ܠܡܵܢܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

4: ܘܟܲܕ݂ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܟ݂ܠܝܘܿܡ: ܘܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܚܵܘܝܼܘ ܠܗܵܡܵܢ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܡܸܛܠ ܕܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ.

5: ܘܲܚܙܵܐ ܗܵܡܵܢ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܵܐ ܒܵܪܹܟ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܣܵܓܹܕ݂ ܠܹܗ. ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܗܵܡܵܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

6: ܘܲܒ̣ܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ: ܕܢܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܡܸܛܠ ܕܚܵܘܝܘܼܗܝ ܥܲܡܹܗ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܗܵܡܵܢ ܕܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܥܲܡܹܗ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

7: ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܗ̤ܘ ܢܝܼܣܵܢ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܐܲܪܡܝܼ ܦܸܨܹ̈ܐ. ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܦܸܨܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܗܵܡܵܢ: ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܠܝܘܿܡ: ܘܡ̣ܢ ܝܼܪܲܚ ܠܝܼܪܲܚ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܕܗ̤ܘ ܐܵܕ݂ܵܪ.

8: ܐܸܡܲܪ ܗܵܡܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܵܐ ܡܒܲܕܲܪ ܘܲܡܒܲܙܲܩ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ. ܢܵܡܘܿܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡ. ܘܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ. ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ.

9: ܐܸܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܢܸܟ݂ܬ̇ܘܿܒ̣ ܕܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ. ܘܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܐܸܬ̣ܩܘܿܠ ܥܲܠ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܠܡܲܥܠܵܘܼ ܠܓܲܙܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

10: ܫ̣ܩܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܹܙܲܩܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܵܡܵܢ ܒܲܪ ܗܲܡܵܕܲܬ̇ ܐܵܓ̣ܓ̣ܵܝܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ.

11: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܟܸܣܦܵܟ݂ ܝܼܗܸܝܼܒ̣ ܠܵܟ݂: ܘܥܲܡܵܐ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ.

12: ܘܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܣܸܦܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ. ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܒܲܬ̣ܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܦܩܲܕ݂ ܗܵܡܵܢ ܠܪܲܒ̇ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܠܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܲܠܪ̈ܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܫܵܢܹܗ. ܒܫܸܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣: ܘܐܸܬ̣ܚܬܸܡ ܒܥܸܙܲܩܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ.

13: ܘܐܸܫܬܲܕܲܪ ܐܲܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܪ̈ܲܗܵܛܹܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܘܲܠܡܸܩܛܲܠ ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܒܹ̈ܐ: ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܒܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ ܒܲܬ̣ܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܐܵܕ݂ܵܪ. ܘܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ. ܒܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ: ܒܝܼܪܲܚ ܐܵܕ݂ܵܪ ܒܲܬ̣ܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣.

14ܝܕ: ܘܦܲܪܫܲܓ̣ܢܹܗ ܕܲܟ݂ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܐܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܒܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܲܦܩܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܛܲܝܒܹ̈ܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

15: ܘܪ̈ܲܗܵܛܹܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡܣܲܪܗܒ̣ܝܼܢ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ. ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܡܵܢ ܐܸܣܬ̇ܡܸܟ݂ܘ ܠܡܸܫܬܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܫܘܿܫܲܢ ܐܸܫܬܲܓ̣ܫܲܬ̤.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܢ: ܕ.

1: ܘܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܼܕܲܥ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂. ܘܨܲܪܝܼ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܢ ܣܲܩܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܦܝܼܠ ܒܩܸܛܡܵܐ. ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܲܝܠܸܠ ܒܓ̣ܵܘ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܝܑܼܠܲܠܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪܬܵܐ.

2: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܸܠܒܲܫ ܣܲܩܵܐ: ܘܢܹܐܬܹܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

3: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܲܛܝܼ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܘܨܴܵܘܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܲܪ̈ܩܕ݂ܵܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܩܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܠܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

4: ܘܥܲܠܘ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܕܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܘܚܵܘܝܘܼܗ̇ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܲܬ̤ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣. ܘܫܲܕ̇ܪܲܬ̤ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܠܡܲܠܒܵܫܘܼܬܹܗ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܘܠܲܡܫܲܠܵܚܘܼ ܣܲܩܵܐ ܡܸܢܹܗ. ܘܠܵܐ ܩܲܒܸ̇ܠ.

5: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܠܗܵܬ̣ܵܢ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܩܕ݂ܵܡܹܝܗ̇ ܘܦܲܩܸܕܬܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܕܬܸܕܲܥ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܡܵܢܵܐ.

6: ܘܲܢܦܲܩ ܗܵܬ̣ܵܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

7: ܘܚܵܘܝܹܗ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܓ̣ܕܲܫ̣ ܠܹܗ: ܘܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܗܵܡܵܢ ܠܡܸܬ̣ܩܲܠ: ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܠܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܵܐ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܕܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ.

8: ܘܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ ܝܲܗ̄ܒܹ̇ܗ ܠܹܗ: ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܘܢܸܦܩܕ݂ܝܼܗ̇ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܬܸܒ̣ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܬܸܬ̣ܟܲܫܲܦ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ.

9: ܘܥܲܠ ܗܵܬ̣ܵܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

10: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܠܗܵܬ̣ܵܢ: ܘܦܲܩܸܕܬܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܡܹܐܡܲܪ.

11: ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ: ܕܟ݂ܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܠܕ݂ܵܪܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܩܸܕ݂: ܚܕ݂ܵܐ ܗ̤ܝ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܡܸܬ̣ܩܛܵܠܘܼ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܡܵܘܫܸܛ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܫܵܒ̣ܛܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܚܵܝܹ̇ܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼܬ̣ ܠܡܸܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܐ ܬܠܬ̣ܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ.

12: ܘܚܵܘܝܼ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܸܣܬܹ̇ܝܪ.

13: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ. ܠܵܐ ܬܸܣܒ̇ܪܝܼܢ ܒܢܲܦ̮ܫܹܟ݂ܝ: ܕܟܲܕ݂ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ: ܡܸܬ̣ܦܲܠܛܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ.

14: ܐܸܢ ܬܸܫܬ̇ܩܝܼܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܪܘܲܚܬ̣ܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ܝ ܐܵܒ̣ܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ. ܘܡܲܢܘܼ ܝܵܕܲܥ: ܐܸܢ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼܬ̇ܝ ܘܐܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ܬ̇ܝ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

15: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܐܸܡܲܪ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

16: ܙܸܠ ܟܲܢܸܫ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܫܘܼܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܘܨܘܼܡܘ ܥܠܲܝ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܝ ܐܹܨܘܼܡ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܸܥܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣ ܘܐܸܢ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣: ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣.

17: ܘܐܸܙܲܠ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܲܥܒܲܕ݂ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܸܠܚܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܠܸܒ̣ܫܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܡܲܠܟܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܟ݂ܘܼܪܣܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.

2: ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܝܡܵܐ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ: ܘܫܸܩܠܲܬ̤ ܚܸܣܕ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. ܘܐܵܘܫܸܛ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܒ̣ܐܝܼܕܹܗ: ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܘܐܸܚܕܲܬ̣ ܒܪܹܫܹܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ.

3: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܒܵܥܘܼܬܹܟ݂ܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ: ܬܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ.

4: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܐܸܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܢܹܐܬܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܡܵܢ ܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ.

5: ܘܐܵܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܲܥܓܲܠ ܚܙܵܘ ܠܗܵܡܵܢ: ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܡܵܢ ܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ.

6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܒܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܫܸܐ̱ܠܬܹܟ݂ܝ: ܬܸܬ̣̱ܝܗܸܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ ܘܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܵܥܘܼܬܹܟ݂ܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܬܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ.

7: ܘܲܥܢܵܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܫܸܐܠܲܬ̣ܝ ܘܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ.

8: ܐܸܢ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܢ ܥܠܲܝܟ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܕܬܸܬܸ̇ܠ ܠܝܼ ܫܸܐܠܲܬ̣ܝ: ܘܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ: ܢܹܐܬܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܡܵܢ ܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܡܚܵܪ: ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

9: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܗܵܡܵܢ ܒܝܵܘܡܵܐ: ܗܵܘܿ: ܚܵܕܹܐ ܘܲܦܨܝܼܚ ܒܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܝܗܝ ܗܵܡܵܢ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܵܡ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܡܸܢܹܗ: ܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܗܵܡܵܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

10: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܦܝܼܪ ܗܵܡܵܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܝܬܵܝܘܼ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ: ܘܲܠܙܵܪܸܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ.

11: ܘܐܸܫܬ̇ܥܝܼ ܠܗܘܿܢ ܗܵܡܵܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܥܘܼܬ̣ܪܹܗ: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܕ݂ܵܐܘ̱ܪܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܥܲܠ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ.

12: ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܡܵܢ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐܲܥܠܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܝܼ ܘܐܵܦ ܡܚܵܪ ܡܙܲܡܲܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ.

13: ܘܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܝܼ ܒܟ݂ܠ ܫܵܥܬ̣ܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܕܠܵܐ ܙܵܐܲܥ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

14: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܙܵܪܸܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ: ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܩܲܝܣܵܐ: ܕܪܵܘܡܹܗ ܚܲܡܫܝܼܢ ܐܲܡ̈ܝܼܢ. ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܠܘܿܢܵܝܗܝ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܥܘܿܠ ܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܘܫܸܦܪܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ ܛܵܒ̣. ܘܲܥܒܲܕ݂ ܩܲܝܣܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘܿ ܦܸܪܕܲܬ̤ ܫܸܢܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܣܦܲܪ ܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܩܵܪܹܝܢ ܩܪ̈ܲܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ.

2: ܘܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣: ܕܚܵܘܝܼ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܥܲܠ ܒܲܓܬ̣ܵܢ ܘܲܬ̣ܪܲܫ ܬܪܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܵܛܪ̈ܲܝ ܬܲܪܥܵܐ: ܕܲܒ̣ܥܵܘ ܕܢܵܘܫܛܘܼܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ.

3: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܹܗ ܡܸܕܸ̇ܡ.

4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܲܢܘܼ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ: ܘܗܵܡܵܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܠܕ݂ܵܪܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ: ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܬ̣ܠܸܐ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܬ̣ܩܸܢ ܠܹܗ.

5: ܘܥܲܠ ܗܵܡܵܢ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ. ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܡܵܢ ܒܠܸܒܹ̇ܗ: ܠܡܲܢܘܼ ܨܵܒܹ̇ܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܝ.

6: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܐ ܗܵܡܵܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܢܸܥܘܿܠ.

7: ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܡܵܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ.

8: ܢܲܝܬ̇ܘܼܢ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܒܹ̇ܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܣܘܼܣܝܵܐ ܕܪܵܟܹ̇ܒ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܣܝܼܡ ܬܵܓ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ.

9: ܘܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܘܣܘܼܣܝܵܐ ܠܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܲܪ̈ܬ̇ܘܵܝܹܐ. ܘܢܲܠܒ̇ܫܝܼܘܗܝ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ. ܘܢܲܪܟ̇ܒ̣ܘܼܢܹܗ ܥܲܠ ܣܘܼܣܝܵܐ: ܘܢܲܚܕ̇ܪܘܼܢܹܗ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ: ܘܢܸܩܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ.

10: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܗܵܡܵܢ: ܒܲܥܓܲܠ ܣܲܒ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܣܘܼܣܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇. ܘܲܥܒܸܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ: ܕܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܒܲܨܲܪ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܡܲܪܬ̇.

11: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܗܵܡܵܢ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܣܘܼܣܝܵܐ: ܘܐܲܠܒ̇ܫܹܗ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܐܲܟ݂ܪ̱ܟܹܗ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܵܒܹܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ.

12: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܗܵܡܵܢ ܐܸܙܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܟܲܕ݂ ܐܲܒ̣ܝܼܠ ܘܲܡܚܲܦܝܼ ܪܹܫܹܗ.

13: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼ ܗܵܡܵܢ ܠܙܵܪܸܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܓ̣ܕܲܫ ܠܹܗ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܘܙܵܪܸܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ. ܘܫܲܪܝܼܬ̇ ܠܡܸܦܲܠ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܲܝܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

14: ܘܥܲܕ݂ ܗ̤ܘ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܡܲܛܝܼܘ ܪ̈ܲܗܵܛܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܣܲܪܗܒ̣ܘܼܗܝ ܠܗܵܡܵܢ ܠܡܲܫܬܵܝܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̣ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܡܵܢ ܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ.

2: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܐܵܦ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܕܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܫܸܐ̱ܠܬܹܟ݂ܝ ܘܒ̣ܵܥܘܼܬܹܟ݂ܝ. ܥܕܲܡܵܐ ܠܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ: ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܹܟ݂ܝ.

3: ܘܲܥܢܵܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܘܐܸܡܪܲܬ̤. ܐܸܢ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܬܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܫܸܐܠܲܬ̣ܝ: ܘܥܲܡܝ ܒܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ.

4: ܡܸܛܠ: ܕܐܸܙܕܲܒ̣ܢܲܢ ܐܸܢܵܐ ܘܥܲܡܝ ܠܩܸܛܠܵܐ: ܘܲܠܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܲܐܒ̣ܕܵܢܵܐ. ܘܐܸܠܘܼ ܕܢܸܬ̣ܩܢܸܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܵܐ ܐܸܙܕ̇ܒ̣ܵܢܢܲܢ: ܫܵܬ̣ܩܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܫܵܠܹ̇ܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܢܲܗܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ.

5: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܢܵܘ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ.

6: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܠܘܿܨܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܗܵܡܵܢ ܗ̄ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܗܵܡܵܢ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ.

7: ܘܡܲܠܟܵܐ ܩܵܡ̣ ܒܚܸܡܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܠܡܸܦܲܩ ܠܓܲܢܲܬ̣ ܒܲܝܬ̇ܘܿܢܵܐ. ܘܗܵܡܵܢ ܩܵܡ̣ ܕܢܸܒ̣ܥܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܐ ܕܓܸܪܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ.

8: ܘܡܲܠܟܵܐ ܗ̣ܦܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬ̇ܘܿܢܵܐ: ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ. ܘܗܵܡܵܢ ܪܡܸܐ ܥܲܠ ܥܲܪܣܵܐ: ܘܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܝܵܬ̣ܒܵܐ ܥܠܹܝܗ̇. ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܲܡܨܲܥܵܪܘܼ ܠܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܡܝ ܒܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ ܐܸܬ̣ܚܲܦܝܼ.

9: ܘܲܥܢܵܐ ܪܲܚܒ̇ܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܗܲܝܡܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܐ ܐܵܦ ܩܲܝܣܵܐ ܬܲܩܸܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗܵܡܵܢ ܠܡܸܬ̣ܠܵܐ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܠܵܘܗܝ: ܥܲܠ ܕܐܸܡܲܪ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܗܵܡܵܢ. ܪܵܘܡܹܗ ܚܲܡܫܝܼܢ ܐܲܡ̈ܝܼܢ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܬܠܵܐܘܼܗܝ ܥܠܵܘܗܝ.

10: ܘܲܬ̣ܠܵܐܘܼܗܝ ܠܗܵܡܵܢ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ: ܕܬܲܩܸܢ ܠܹܗ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ. ܘܚܸܡܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̤.

ܩܹܦܵܠܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܗܵܡܵܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ. ܘܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܠܵܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇.

2: ܘܲܫܩܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܸܙܲܩܬ̣ܵܐ ܕܲܫܩܲܠ ܡ̣ܢ ܗܵܡܵܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܵܗ̇ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܐܲܩܝܼܡܬܹܗ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܗܵܡܵܢ.

3: ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܘܡܲܠܠܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ: ܘܒ̣ܵܥܝܵܐ ܘܡܸܬ̣ܟܲܫܦܵܐ ܠܹܗ: ܕܢܲܥܒܲܪ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܗܵܡܵܢ ܐܵܓ̣ܵܓ̣ܵܝܵܐ: ܘܡܲܚܫܲܒ̣ܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ.

4: ܘܐܵܘܫܸܛ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ.

5: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܡܪܲܬ̤. ܐܸܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܦܝܼܪ. ܘܫܵܦܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܢܸܟ݂ܬ̇ܘܿܒ̣ ܘܢܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܗܵܡܵܢ ܐܵܓ̣ܓ̣ܵܝܵܐ ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ.

6: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܚܙܹܐ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܕܬܸܓ̣ܕܲܫ ܠܥܲܡܝ ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܚܙܹܐ ܒܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒܲܬ̣ܝ.

7: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܗܵܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܗܵܡܵܢ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܹܟ݂ܝ: ܘܠܹܗ ܬܠܵܘ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ.

8: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܲܫܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚܬ̣ܘܿܡܘ ܒܥܸܙܲܩܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܒܲܟ݂ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܒܫܸܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܚܬܸܡ ܒܥܸܙܲܩܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂.

9: ܘܐܸܬ̣ܩܪܝܼܘ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘܿ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܕܗ̤ܘ ܚܙܝܼܪܵܢ: ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ܘ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܡܘܪܕ̇ܟܲܝ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܠܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܠܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܲܠܪ̈ܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܘܿܕ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܘܼܫ: ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܢ: ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܗ̇: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܫܵܢܹܗ: ܘܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܬ̣ܵܒ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܲܝܟ݂ ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ.

10: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ܘ ܒܫܸܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܘܐܸܬ̣ܚܬܸܡܘ ܒܥܸܙܲܩܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܪ̈ܲܗܛܹܐ: ܘܲܒ̣ܝܲܕ݂ ܐܸܣܦ̈ܘܿܟܹ̇ܐ: ܪ̈ܵܟ݂ܒܲܝ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܪ̈ܲܡܟܵܐ.

11: ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܒ̣ܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܢܵܫܘܼ: ܘܠܲܡܩܵܡ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܚܪܲܒ̣ ܘܲܠܡܸܩܛܲܠ ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܠܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܡܥܝܼܩ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ.

12: ܒܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ: ܕܗ̤ܘ ܐܵܕ݂ܵܪ.

13: ܘܦܲܪܫܲܓ̣ܢܹܗ ܕܲܟ݂ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܐܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܒܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܲܦܩܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܢܸܬ̣ܦܲܪܥܘܼܢ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ.

14: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܪ̈ܲܗܵܛܹܐ: ܘܐܸܣܦ̈ܘܿܟܹ̇ܐ ܪ̈ܵܟ݂ܒܲܝ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡܣܲܪܗܒ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ.

15: ܘܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܲܕ݂ܒ̣ܘܼܨܵܐ: ܘܒܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܘܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ ܒܒ̣ܘܼܨܵܐ ܘܒܲܐܪܓ̇ܘܵܢܵܐ. ܘܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܫܘܿܫܲܢ ܕܵܨܲܬ̤ ܘܲܚܕ݂ܵܬ̤.

16: ܘܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܲܕ݂ܝܵܨܵܐ.

17: ܒܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܟ݂ܠ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܐܲܬܲܪ ܕܡܲܛܝܼ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܹܗ: ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܘܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܸܬ̇ܬܵܘܗܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܢܸܦܠܲܬ̤ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܘܲܒ̣ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܕܗ̤ܘ ܐܵܕ݂ܵܪ ܒܲܬ̣ܠܵܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ: ܟܲܕ݂ ܡܲܛܝܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܠܡܸܬ̣̱ܥܒ̣ܵܕ݂ܘܼ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܸܫܬܲܚ̱ܠܦܲܬ̤ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ: ܕܢܸܫܬܲܠܛܘܼܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܒܣܵܢܐܲܝ̈ܗܘܿܢ.

2: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܒܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܕܢܵܘܫܛܘܿܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܩܵܡ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܢܸܦܠܲܬ̤ ܕܸܚܠܲܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

3: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ: ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ. ܡܸܛܠ ܕܢܸܦܠܲܬ̤ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

4: ܡܸܛܠ ܕܝܼܪܸܒ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܫܡܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܝܵܪܹܒ̣.

5: ܘܲܡܚܵܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܕ݂ܩܸܛܠܵܐ: ܘܕܲܐܒ̣ܕܵܢܵܐ. ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܒܣܵܢܲܐܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ̣ܝܵܢܗܘܿܢ.

6: ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܩܛܲܠܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

7: ܘܲܠܫܲܦܝܼܪܘܼܬ̣: ܘܲܠܕܲܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܐܸܣܦܘܿܬ̣.

8: ܘܲܠܦܲܪܛܠܲܛ: ܘܠܲܕ݂ܠܵܝܵܐ: ܘܲܠܕܹܝܪܵܐ.

9: ܘܲܠܦܝܼܣܘܼܬ̣: ܘܲܠܕ݂ܝܼܣܲܝ: ܘܠܵܐܕ̇ܪܝܼ: ܘܲܠܙܘܼܬ̣.

10: ܥܸܣܪܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ ܐܵܓ̣ܵܓܵܝܵܐ. ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܩܛܲܠܘ. ܘܲܠܒܸܙܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘܫܸܛܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

11: ܒܗܵܘܿ ܝܵܘܡܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܩܛ̈ܝܼܠܹܐ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ.

12: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܩܛܲܠܘ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ܘ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܠܲܥܣܲܪ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ. ܘܲܒ̣ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ. ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܫܸܐ̱ܠܬܹܟ݂ܝ: ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܟ݂ܝ. ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܒܵܥܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ.

13: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ: ܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܡܚܵܪ ܠܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܘܲܠܥܸܣܪܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ ܢܸܬ̣ܠܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ.

14: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ. ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܗܵܟܲܢܐ ܘܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܫܘܿܫܲܢ ܘܲܠܥܸܣܪܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܡܵܢ ܬܠܵܘ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ.

15: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܫܘܿܫܲܢ ܐܵܦ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ. ܘܩܲܛܸܠܘ ܒܫܘܿܫܲܢ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. ܘܲܠܒܸܙܬ̣ܸܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘܫܸܛܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

16: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܒܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܘܩܵܡ̣ܘ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܲܩܛܲܠܘ ܡ̣ܢ ܣܵܢܲܐܝ̈ܗܘܿܢ: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. ܘܲܠܒܸܙܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘܫܸܛ̣ܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

17: ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܐܵܕ݂ܵܪ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ.

18: ܘܥܲܒ̣ܕ̇ܘܗܝ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ.

19: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܡܒܲܕ̇ܪܹ̈ܐ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܡܒܲܕ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܐܲܪܒܲܥܣܪܵܐ ܒܐܵܕ݂ܵܪ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ. ܘܲܡܫܲܕ̇ܪܝܼܢ ܡܢܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ.

20: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ: ܕܩܲܪ̈ܝ̣ܒ̣ܵܢ ܘܲܕ݂ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ.

21: ܕܲܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܘܲܒ̣ܟܸܣܐܵܐ ܒܐܵܕ݂ܵܪ ܟܠ ܫܢܵܐ ܒܲܫܢܵܐ.

22: ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘ ܒܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܕܵܘܘܿܢܵܐ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ. ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܕܲܢܫܲܕ̇ܪܘܼܢ ܡܢܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܝܫܹܐ.

23: ܘܩܲܒܸ̇ܠܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ.

24: ܡܸܛܠ ܗܵܡܵܢ ܒܲܪ ܗܲܡܵܕܲܬ̇ ܐܵܓ̣ܵܓ̣ܵܝܵܐ: ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܕܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܲܪܡܝܼ ܦܸܨܹ̈ܐ ܕܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

25: ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܢܸܗ̈ܦܟ݂ܵܢ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܡܲܢ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܘܢܸܬ̣ܠܘܿܢܵܝܗܝ ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ.

26: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܥܲܠ ܫܸܡ ܦܸܨܚܵܐ ܡܸܛܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܲܓܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܚܙ̣ܵܘ: ܘܥܲܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܓ̣ܕܲܫ ܠܗܘܿܢ.

27: ܘܩܲܒܸ̇ܠܘ ܝܼܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܙܲܪ̱ܥܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܕܡܸܬ̣ܠܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܒ̣ܛܲܠ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܙܲܒ̣ܢ̱ܗܘܿܢ ܒܟ݂ܠ ܫܢܵܐ.

28: ܘܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܝܼܢ ܘܡܸܬ̣ܥܲܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܟ݂ܠ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ. ܘܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܢܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ. ܘܕ݂ܘܟ݂ܪܵܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥ̱ܗܘܿܢ.

29: ܘܟܸܬ̣ܒܲܬ̤ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܚܹܠ: ܘܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܕܢܲܫܪܘܼܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ.

30: ܘܫܲܕܲܪܘ ܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܠܲܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܢ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܘܕܲܫܠܵܡܵܐ.

31: ܕܢܲܫܪܘܼܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܙܲܒ̣ܢ̱ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܫܲܪܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܘܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܫܪܘܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܘܨܵܘܡܗܘܿܢ ܘܲܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ.

32: ܘܡܹܐܡܪܵܗ̇ ܕܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܐܲܫܲܪ ܥܲܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܘܐܲܪܡܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ ܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܵܙܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܵܐ.

2: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ ܥܘܼܫܢܹܗ: ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܬܸܫܒ̇ܚܲܬ̣ ܪܲܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܕܐܵܘ̱ܪܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܲܣܦܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܲܝ̈ ܡܵܕܲܝ ܘܦܵܪܹܣ.

3: ܡܸܛܠ ܕܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ: ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܚܫܝܼܪܹܫ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ: ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ.

(ܐܸܡܲܪ ܗܹܝܪܘܢܘܿܡܘܿܣ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܗܵܘܿ ܕܦܲܫܸܩ ܣܸܦܪܵܐ ܕܥܲܬ̇ܝܼܩܬܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܠܵܛܝܼܢܵܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܥܸܒ̣ܪܵܝܬܵܐ ܐܲܥܒܲܪܬܹ̇ܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܗܵܘܿ ܡܵܐ ܕܢܵܩܹ̇ܦ ܐܸܫܟܲܚܬܹ̇ܗ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܘܲܣܪܝܼܛ ܗ̄ܘܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒ̣ܵܐܬ̣ܘܵܬܹ̈ܗܘܿܢ ܘܲܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܨܚܵܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ ܕܣܸܦܪܵܐ. ܘܲܚܢܲܢ ܡܚܲܢ ܥܠܵܘܗܝ ܝܼܕܲܥܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܝܵܕܲܢ).

4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈.

5: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܹܬ̣ ܠܚܸܠܡܵܐ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬ̣. ܘܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܦܫܵܪܹܗ. ܘܠܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܡܸܢܹܗ ܡܸܕܸ̇ܡ.

6: ܢܸܒ̣ܥܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܐܲܫܦܲܥ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܗܵܝ̇ ܕܕܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܥܲܒ̣ܕܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ.

7: ܬܪܹܝܢ ܬܲܢܝܼ̈ܢܹܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܐܸܢܵܐ ܘܗܵܡܵܢ.

8: ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܣܥܵܘ ܠܡܸܥܛܵܐ ܫܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕ݂ܵܝܹܐ.

9: ܥܲܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܝܼܠܝ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܓ̣ܥ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܦܲܨܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. ܘܦܲܪܩܲܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܵܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ.

10: ܘܲܦܩܲܕ݂ ܕܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܡ̈ܢܵܘܵܢ. ܚܕ݂ܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܲܚܪܹܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

11: ܘܲܢܦܲܩ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̈ܢܵܘܵܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܚܬ̣ܝܼܡ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

12: ܘܐܸܬ̇ܕܲܟܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. ܘܐܸܬ̣ܪܲܚܲܡ ܥܲܠ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ.

13: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܛܪܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܒܝܼܪܲܚ ܐܵܕ݂ܵܪ. ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܘܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܟܢܝܼܫ ܥܲܡܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܗܘܿܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܦܝܼܛܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

 

 

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

1: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܛܘܿܠܘܿܡܹܐܘܿܣ ܘܲܩܥܹܐ ܘܦܵܛܪܵܐ ܕܘܿܣܝܼܬ̣ܵܐܘܿܣ ܗܵܘܿ ܕܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܹܘܝܼ ܘܲܒ̣ܪܹܗ ܦܛܘܿܠܘܿܡܹܐܘܿܣ ܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܦܘܼܪ̈ܵܝܹܐ. ܕܐܸܡܲܪܘ ܕܬܲܪܓ̇ܡܵܗ̇ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܘܿܣܝܼܡܵܟ݂ܘܼܣ ܒܲܪ ܦܛܘܿܠܘܿܡܹܐܘܿܣ.

(ܐܸܡܲܪ ܗܹܝܪܘܿܢܘܿܡܘܿܣ ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܫܟ݂ܝܚ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ. ܒܪܲܡ ܠܵܐ ܫܟ݂ܝܼܚ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܥܸܒ̣ܪܵܝܬܵܐ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܐܲܨ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬ̣ܵܐ).

2: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܛܲܚܫܲܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܝܼܪܲܚ ܢܝܼܣܵܢ ܚ̣ܙܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܒܲܪ ܝܵܐܝܼܪ ܒܲܪ ܫܲܡܥܝܼ ܒܲܪ ܩܝܼܫ ܕܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

3: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܵܐ ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

4: ܘܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ( ) ܕܓܲܠܝܼ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܥܲܡ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

5: ܘܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܸܠܡܹܗ: ܗܘ̤ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܘܲܪܓ̣ܘܼܫܝܵܐ ܘܪ̈ܲܥܡܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܲܫܓ̣ܘܼܫܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

6: ܘܗܵܐ ܬܪܹܝܢ ܬܲܢܝܼܢܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ ܕܲܙܩܝܼܦܝܼܢ ܠܡܲܩܪܵܒ̣ܘ ܥܲܡ ܚ̈ܕ݂ܵܕܹܐ.

7: ܘܡ̣ܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܓܲܫܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܡܲܩܪܵܒ̣ܘ ܥܲܡ ܥܲܡܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ.

8: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܘܲܕ݂ܥܵܩܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܙܵܘܥܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

9: ܘܙܵܥ ܘܲܕ݂ܚܸܠ ܥܲܡܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܠܡܵܘܬܵܐ.

10: ܘܲܓ̣ܥܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܟܲܕ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܓܵܥܹ̇ܝܢ ܗܵܐ ܢܸܒ̣ܥܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܫܦܲܥܘ ܡܸܢܹܗ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

11: ܘܲܕ݂ܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܡܲܟ̇ܝܼܟܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܠܲܥܘ ܠܪ̈ܵܡܹܐ.

12: ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܡܸܬ̣ܪܲܥܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܘܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ ܘܡܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܠܡܸܕܲܥ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܚܸܠܡܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܡ ܒܲܓ̣ܬ̣ܵܢ ܘܲܬ̣ܪܲܫ ܡܗܲܝܡܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܢܵܛܪܲܝ ܬܲܪܥܵܐ.

2: ܘܟܲܕ݂ ܝܑܼܕܲܥ̣ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܲܚܙܵܐ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܡܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܝܑܼܠܸܦ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܡܵܘܫܵܛܘܼ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܪܛܲܚܫܲܫܬ̇ ܘܒܲܕܸ̇ܩ ܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ.

3: ܘܥܲܩܸܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ. ܘܐܵܘܕ̇ܝܼܘ ܒܹܗ ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܘܬܵܐ.

4: ܘܲܟ݂ܬܲܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܲܣܦܲܪ ܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ. ܘܐܵܦ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܪܫܲܡ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܣܸܦܪܵܐ.

5: ܘܦܲܩ̣ܕܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܕܐܵܘܕ̇ܥܹܗ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

6: ܒܪܲܡ ܗܵܡܵܢ ܒܲܪ ܗܲܡܲܕܲܬ̇ ܐܲܓ̣ܵܓ̣ܵܝܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܕܢܲܒܐܸܫ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܲܠܥܲܡܹܗ ܡܸܛܠ ܬܪܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܛܸܠܘ.

(ܐܸܡܲܪ ܗܹܝܪܘܿܢܘܿܡܘܿܣ ܡܲܠܦܵܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܥܘܼܬܵܕ݂ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܢܵܩ̈ܦܵܢ ܟܬ̣ܝܼ̈ܒ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢܲܢ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܥܗܝܼܕ̇ܬܵܐ: ܘܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚ̄ܢ ܐܸܢܹܝܢ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ).

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܡ̣ܢ ܐܲܪܛܲܚܫܲܫܬ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܡܠܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܗܘܿܕ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܘܼܫ ܠܫܲܠܝܼ̈ܛܹܐ ܕܲܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܕ݂ܝܼܢܵܢ ܘܲܠܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܫܠܵܡ.

2: ܟܲܕ݂ ܡܡܲܠܸܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܲܡܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ. ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܕܐܸܛܠܘܼܡ ܠܐܢܵܫ ܒܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܝ. ܐܸܠܵܐ ܕܐܹܕܲܒܲܪ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ ܒܢܝܼܚܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܢܸܬ̣ܒܲܣܡܘܼܢ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܕܲܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܗ̈ܝܼܠܹܐ ܢܸܚܘܿܢ ܕܠܵܐ ܩܸܢܛܹܐ.

3: ܘܟܲܕ݂ ܫܸܐܠܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܸܠܟ̇ܝ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܫܬ̇ܡܠܸܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܘܗܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܗ̄ܘܼ ܘܲܡܗܲܝܡܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ (ܘܐܝܼܬܲܘܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܗܵܡܵܢ).

4: ܐܸܡܲܪܠܝܼ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܵܐ ܕܲܡܒܲܕܲܪ ܘܙܲܪܝܼܩ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܚܲܕ݂̈ܬܹܐ. ܘܲܥܝܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܟ݂ܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ. ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܡܗܲܠܝܼܢ ܘܫܵܓ̣ܫܝܼܢ ܐܵܘܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܒܣܲܩܘܼܒ̣ܠܵܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

5: ܘܟܲܕ݂ ܝܑܼܠܸܦ̄ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܚܙܲܝܢ ܕܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܵܪܘܿܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܘܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܥܵܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܢ ܘܫܵܓ̣ܫ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܲܢ.

6: ܘܲܦܩܲܕ̄ܢ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܡܵܢ ܕܲܡܫܲܠܲܛ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܲܬ̣ܪܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܵܬܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢܲܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܲܐܒ̣ܵܐ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܘܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܕܗ̤ܘ ܐܵܕ݂ܵܪ ܒܗܵܕܹܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ.

7: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܲܫܝܘܿܠ ܢܵܚܬ̇ܝܼܢ. ܢܲܗܦ̄ܟ݂ܘܼܢ ܠܐܘܼܚܕ݂ܵܢܲܢ ܫܠܵܡܵܐ ܕܕܲܠܲܚܘ ܗܵܢܘܿܢ.

(ܐܸܡܲܪ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܗܹܝܪܘܿܢܘܿܡܘܿܣ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܐܵܬ̣̈ܝܵܢ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢܲܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܘܲܥܒܲܕ݂ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܸܠܚܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ. ܘܠܵܐ ܫܟ݂ܝܼ̈ܚܵܢ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܥܸܒ̣ܪܵܝܬܵܐ ܘܐܵܦܠܵܐ ܨܹܝܕ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܦܲܫ̈ܩܵܢܹܐ ܠܲܓ̣ܡܲܪ ܒܐܲܨ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܚܪ̈ܵܢܝܵܬ̣ܵܐ).

8: ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܕܹܝܢ ܨܲܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

9: ܘܐܸܡܲܪ ܐܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܬܚܹܝܬ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܵܟ݂ ܗ̄ܘܼ ܣܝܼܡ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܐܸܢ ܬܸܓ̣ܙܘܿܪ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ.

10: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܚܘܼܓ̣ܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ.

11: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂.

12: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܘܚܵܟܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܠܵܐ ܒܲܚܬ̣ܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܸܚܡܲܬ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܣܸܥܪܹܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܣܸܓ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܠܗܵܡܵܢ ܪܵܚܹܡ ܪܵܡܘܼܬ̣ܵܐ.

13: ( ܡܛܲܝܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܓܹܝܪ ܠܡܸܫܲܩ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܐܵܦ ܠܥܸܩ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ).

14: ܒܪܲܡ ܕܸܚܠܹ̇ܬ̣ ܕܐܲܗܦܸܟ݂ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܐܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܠܐܲܚܪܹܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܝ.

15: ܘܗܵܫܵܐ ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܐܸܬ̣ܪܲܚܲܡ ܥܲܠ ܥܲܡܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܕܢܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢܵܢ ܘܢܸܥܛܘܿܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂.

16: ܠܵܐ ܬܲܗܡܹܐ ܡ̣ܢ ܡܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܕܲܦܪܲܩ̣ܬܵܗ̇ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ.

17: ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܵܐ ܕܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܘܚܘܼܣ ܥܲܠ ܡܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܚܲܒ̣ܠܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܒ̣ܠܲܢ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܢܸܚܹܐ ܘܢܵܘܕܹ̇ܐ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܬܹܐܚܘܿܕ݂ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܲܝ̈ܟ.

18: ܘܐܵܦ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܲܕ݂ ܠܸܒܵܐ ܡܨܲܠܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܘܡܸܬ̣ܟܲܫܦܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܡܵܘܬܵܐ ܦܪܝܼܣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܘܐܵܦ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܫܦܲܬ̤ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܕܸܚܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣.

2: ܘܫܸܠܚܲܬ̤ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܠܸܒ̣ܫܲܬ̣ ܢܲܚ̈ܬܹ̇ܐ ܕܚܲܫܵܐ ܘܕܸܐܒ̣ܠܵܐ ܘܲܚܠܵܦ ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܲܙܢܝܼ̈ܢ ܙܢܝܼ̈ܢ ܐܲܪܡ̱ܝܲܬ̤ ܥܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܩܸܛܡܵܐ ܘܙܸܒ̣ܠܵܐ ܘܡܲܟ̇ܟܲܬ̤ ܦܲܓ̣ܪܵܗ̇ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܕܘܼ̈ܟ̇ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܚܵܕ݂ܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܒܗܹܝܢ ܒܩܲܕ݂ܡܵܐ ܡܠܵܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ ܢܘܼܬܵܦܹ̈ܐ ܕܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܵܗ̇.

3: ܘܲܡܦܝܼܣܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܐܵܡܪܵܐ: ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܝ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܡܲܠܟܲܢ ܥܲܕ݂ܪܲܝܢܝ ܐܸܢܵܐ ܡܫܵܘܚܲܕ̇ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟ݂. ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܝܲܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ.

 

15: ܘܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܲܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܘܓܸܥܨܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܓܢܘܿܢܵܐ ܕܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܘܲܕ݂ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ.

16: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܘܼܠܨܵܢܝ. ܕܲܢܕ݂ܝܼܕ݂ ܗ̄ܘܼ ܠܝܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܥܲܠ ܪܹܫܝ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܓܲܐܝܘܼܬ̣ܝ ܘܡܲܣ̱ܠܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܪܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܣܵܝܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܗܲܝܼܠܘܼܬ̣ܝ.

17: ܘܠܵܐ ܐܸܟ݂ܠܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ ܕܗܵܡܵܢ ܘܐܵܦܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܣܡܹ̇ܬ̣ ܒܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܝܼܬ̣ ܚܲܡܪܵܐ ܕܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ.

18: ܘܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܕܲܒ̣ܪܹܬ̣ ܠܗܵܪܟܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܸܕ݂ܝܲܬ̤ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܠܵܐ ܒܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ.

19: ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢ ܒܟ݂ܠ ܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟ݂ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܠܝܼ ܦܲܠܸܛܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠܲܬ̣ܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܘܦܲܩ̣ܕ݂ܵܗ̇( ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ̣ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ) ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܬܸܒ̣ܥܸܐ ܚܠܵܦ ܥܲܡܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܗ̇.

2: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܝ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܘܼܟܵܟܹܟ݂ܝ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ ܐܸܬ̣ܪܲܒ̇ܝܼܬ̇ܝ ܡܸܛܠ ܕܗܵܡܵܢ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܥܠܲܝܢ ܕܲܢܡܝܼܬܲܢ.

3: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܩܪܵܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܡܲܠܸܠܝ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܘܲܦܪܘܿܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. ( ܐܸܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܗܹܝܪܘܿܢܘܿܡܘܿܣ: ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܣܘܼܪ̈ܛܹܐ).

4: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܥܒܲܪܲܬ̤ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܵܗ̇ ܘܠܸܒ̣ܫܲܬ̤ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܗ̇ ܘܟܲܕ݂ ܐܲܨܡܚܲܬ̤ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܸܒ̣ܪܲܬ̤ ܥܲܡܵܗ̇ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܵܐ.

 

6: ܘܲܣܡܝܼܟ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܡ̇ܢ ܥܲܠ ܚܕ݂ܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܐܲܟ݂ܡܲܢ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܕܬܸܣܡܘܿܟ݂ ܦܲܓ̣ܪܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܪܥܝܼܕ݂ܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܡܥܲܕ̇ܢܘܼܬ̣ ܓܘܼܫܡܵܗ̇.

7: ܐܲܡܬ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܐ̄ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܐܵܬ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ ܟܸܢܦܹ̈ܐ ܕܲܠܒ̣ܘܼܫܵܗ̇ ܕܫܵܝ̈ܦܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܐܪܥܵܐ.

8: ܗ̤ܝ ܕܹܝܢ ܓܵܘܢܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܗܕ݂ܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܘܢܵܐ ܕܘܲܪܕܵܐ ܘܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ ܡܲܒ̣ܪ̈ܩܲܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܘܫܵܦܪ̈ܵܢ ܟܲܕ݂ ܛܵܒ̣ ܒܠܸܒܵܗ̇ ܛܡܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܲܫܵܐ ܘܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ.

9: ܘܟܲܕ݂ ܥܸܠܲܬ̤ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܬܲܪܥܵܐ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܩܵܡܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܟܲܕ݂ ܡܥܲܛܲܦ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܡܨܲܒܲܬ̣ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܚܸܙܘܹܗ.

10: ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܘܲܒ̣ܠܘܼܗܵܛܗܹܝܢ ܚܵܘܝܼ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܠܸܒܹ̇ܗ ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܘܐܸܫܬ̇ܓ̣ܢܝܼ ܓܵܘܢܵܗ̇ ܘܣܸܡܟܲܬ̤ ܪܹܫܵܗ̇ ܡܛܲܪܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܬ̣ܵܐ.

11: ܘܐܲܦܢܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܲܡܫܲܝܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܡܣܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܘܲܒ̣ܙܵܘܥܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܡ̣ܟܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܢܲܦܫܲܬ̤ ܘܲܡܠܲܒܸ̇ܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕ݂ ܐܵܡܲܪ.

12: ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܐܸܢܵܐ ܐܲܚܘܼܟ݂ܝ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܝܼܢ.

13: ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܠܵܐ ܬܹܐܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܦܲܩ̣ ܓܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܗܵܢܵܐ.

14: ܩܪܘܿܒ̣ܝ ܗܵܟܹܝܠ ܘܲܓ̣ܫܘܿܦܝ ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ.

15: ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܕܫܲܬ̇ܝܼܩܵܐ ܢܣܲܒ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܵܡܹܗ ܥܲܠ ܨܵܘܪܵܗ̇ ܘܢܲܫܩܵܗ̇ ܘܐܸܡܲܪ: ܡܸܛܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܡܲܠܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܥܲܡܝ.

16: ܘܲܥܢܵܬ̤ ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܚܙܹ̇ܝܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܙܵܥ̣ ܠܹܒ̇ܝ ܡ̣ܢ ܪܗܝܼܒ̣ܘܼܬ̣ ܙܝܼܘܵܟ݂.

17: ܕܡܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܓܹܝܪ ܣܲܓ̇ܝܼ ܐܘܿ ܡܵܪܝ ܘܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܲܠ̈ܝܼܵܢ ܗܸܕ݂ܪܵܐ.

18: ܘܟܲܕ݂ ܡܡܲܠܠܵܐ ܢܸܦܠܲܬ̤ ܡܸܢܕ̇ܪܸܫ ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܲܡܡܵܬ̣.

19: ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܡܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܠܲܒ̇ܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗ̇.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

(ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܐܸܓ̇ܪܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܪܛܲܚܫܲܫܬ̇ ܕܫܲܕ̇ܪܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܗ̤ܝ ܠܵܐ ܫܟ݂ܝܼܚܵܐ ܒܐܲܨܲܚܬܵܐ ܥܸܒ̣ܪܵܝܬܵܐ).

1: ܡ̣ܢ ܐܲܪܛܚܫܲܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܡܠܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܗܘܿܕ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܘܼܫ ܠܘܵܬ̣ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܲܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܢ ܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܲܢ ܫܠܵܡܵܐ.

2: ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܐܸܬ̇ܕܲܒܲܪܘ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬ̣ ܘܐܸܫܬ̣ ܥܠܝܼܘ ܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܘܗܝ ܕܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܡܚܲܒ̇ܒ̣ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ.

3: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܡܸܬ̣ܚܲܦܛܝܼܢ ܠܡܸܛܠܲܡ ܠܥܲܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܟ݂ܠܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܘܪܸܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܝܼܢ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܗܘܿܢ.

4: ܘܠܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܐܸܣܬ̇ܥܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܫܵܪܹܝܢ ܙܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܒܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܕܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܡܸܬ̣ܦܲܠܵܛܘܼ ܡ̣ܢ ܓܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܘܿ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ.

5: ܘܲܡܛܵܬ̤ ܫܵܢܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܡܸܬ̣ܦܲܪܣܝܼܢ ܠܲܡܣܲܚܵܦܘܼ ܒܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܲܒ̣ܛܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܡܠܵܝܘܼ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܣܝܼܡܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܫܲܦܝܪܵܐܝܼܬ̣ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܠܩܘܼܠܵܣܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ.

6: ܟܲܕ݂ ܒܢܸܟ݂ܠ̱ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܚܵܪܥܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܡܲܛܥܹܝܢ ܠܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܕܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܦܫܝܼܛܝܼܢ ܘܚܵܫܒ̇ܝܼܢ ܠܐܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ.

7: ܘܡܸܫܬܲܪܪܵܐ ܗ̤ܝ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒܹ̇ܐ ܕܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܓܸܕ݂ܫܹ̈ܐ ܕܓ̣ܵܕ݂ܫܝܼܢ ܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܟܹܐܡܲܬ̣ ܕܲܒ̣ܡܸܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܗܵܦ̈ܟܵܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܬܲܪ̈ܥ̱ܝܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

8: ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܙܵܕܹ̇ܩ ܕܢܹܐܨܲܦ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ.

9: ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܘܼܢ ܕܡ̣ܢ ܩܲܠܝܼܠܘܼܬ̣ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܗ̄ܝܼ ܐܸܢ ܦܵܩܕ̇ܝܼܢܲܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒ̣ܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢܲܢ ܦܘܼܣܩܵܢܲܝ̈ܢ ܠܦܘܼܬ̣ ܡܵܐ ܕܬ̣ܵܒܲܥ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܘܝܘܼܬ̣ܪܵܢܵܐ ܕܓ̣ܵܘܵܐ.

10: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܬܸܣܬܲܟܠܘܿܢ ܡܸܠܬܲܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܕܲܥܘ ܕܗܵܡܵܢ ܒܲܪ ܗܲܡܲܕܲܬ̇ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܵܩܹܕ݂ܘܿܢܵܝܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܘܲܒ̣ܓܸܢܣܵܐ ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ ܛܵܘܸܫ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܲܢ ܒܩܲܫܝܘܼܬܹܗ ܕܟܲܢܸܫ̣ܢܵܝܗܝ ܟܲܕ݂ ܛܵܒ̣ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ.

11: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܣܥܲܪܢ ܥܲܡܹܗ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܘܟ݂ܠ ܠܹܗ ܣܵܓ̣ܕ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܵܬܲܪ ܡܲܠܟܵܐ.

12: ܐܸܫܬܲܥܠܝܼ ܫܘܼܥܠܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܐܸܬ̣ܦܲܪܲܣ ܠܡܸܚܛܲܦ ܡܸܢܲܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܲܢ ܘܚܲܝܲܝ̈ܢ.

13: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܕܲܢܡܝܼܬ̣ ܠܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ ܕܲܒ̣ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܘܲܒ̣ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢܲܢ ܗܵܫܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܵܦ ܠܐܸܣܬܹ̇ܝܪ ܫܵܘܬܵܦܬܲܢ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܓܸܢܣܵܗ̇ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ ܚܲܕ݂ܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܣܵܟ݂.

14: ܘܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܠܹܗ ܕܲܢܩܘܼܡ ܐܵܦ ܥܠܲܝܢ ܒܵܬܲܪ ܩܸܛܠܗܘܿܢ. ܘܢܸܡܪܲܕ݂ ܥܠܲܝܢ ܘܲܚܢܲܢ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܢܲܥܒܲܪ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܠܡܵܩܹܕ݂ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

15: ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ. ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̄ܢ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕ݂ܵܝܹܐ ܕܐܲܦܸܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ. ܚܙܲܝܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ.

16: ܘܕ݂ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܘܚܲܝ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܗܵܘܿ ܕܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܐܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܗܵܕܹܐ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܗܲܝ̈ܢ ܘܠܲܢ: ܘܡܸܬ̣ܢܲܛܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

17: ܕܲܥܘ ܡܵܕܹܝܢ ܕܐܸܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܗܵܘܿ ܒܲܫܡܲܢ ܣܪ̈ܝܼܩܵܢ ܐܸܢܹܝܢ.

18: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܲܣܥܲܪ ܘܡܸܛܠ ܢܸܟ݂ܠܵܐ ܕܐܸܬ̣ܢܟܸܠ ܐܸܨܛ̄ܠܸܒ̣ ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝܼ ܫܘܿܫܲܢ. ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܪܥܹܗ ܥܲܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܢܲܢ.

19: ܢܸܬ̣ܟ̇ܪܸܙ ܡܵܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܫܠܲܚ̄ܢ ܗܵܫܵܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܦܣܵܣܵܐ. ܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܕܢܹܐܚܕ̇ܘܼܢ ܒܢܵܡܘܿܣܲܝ̈ܗܘܿܢ.

20: ܘܚܲܝܵܒ̣ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܕܲܬ̣ܥܲܕ̇ܪܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܠܡܸܩܛܲܠ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܕܲܫܡܹܗ ܐܵܕ݂ܵܪ.

21: ܡܸܛܠ ܕܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܒ̣ܠܵܐ ܘܕܲܒ̣ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܐܲܗ̣ܦܟܹܗ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܝܼܕ݂ ܟܠ.

22: ܣܝܼܡܘܼܗܝ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܪܟܵܐ. ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܒܹܗ ܚܲܓܵܐ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ ܠܟ݂ܠ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܢ ܕܐܵܬ̣̈ܝܵܢ.

23: ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̇ܛܦܝܼܣܝܼܢ ܠܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. ܢܸܬ̣ܦܲܪܥܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟ݂ܵܡ̇ܢܝܼܢ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܒܥܵܘ̱ܠܗܘܿܢ.

24: ܘܟ݂ܠ ܡܕ݂ܝܼܢܵܐ ܐܵܘ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܨܵܒ̣ܝܵܐ ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܦܘܼ ܒܗܵܢܵܐ ܚܲܓܵܐ. ܬܹܐܒ̣ܕ݂ ܒܣܲܝܦܵܐ ܘܲܒ̣ܢܘܼܪܵܐ ܘܬܸܬ̣ܥ̱ܛܹܐ ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܨܸܕ݂ܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܪ ܒܵܗ̇ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܚܲܝ̄ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܕܢܸܗܘܹܐ ܡܲܬ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܡܵܪܘܿܕ݂ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

á