ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ̣

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܥܘܼܨ: ܝܼܘܿܒ̣ ܫܡܹܗ. ܓܒܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܬܲܡܝܼܡ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩ. ܘܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܣܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

2: ܘܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܒ̈ܢܵܢ.

3: ܘܲܗܘܸܵܐ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܥܵــ̈ـܢܵܐ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܘܚܲܡܸܫ ܡܵܐܐ ܦܲܕܵܢܝܼ̈ܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܐܲܬܵܢܝܼ̈ܢ: ܘܲܥܒ̣ܵܕ̇ܬܵܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܵܒ̣. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘܿ ܪܲܒܿ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ.

4: ܘܐܵܙܠ̄ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܒ̣̇ܕܝܼܢ ܡܲܫܬܵܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܒܲܪ ܕܝܵܘܡܹܗ. ܘܲܡܫܲܕ̇ܪܝܼܢ: ܘܩܵܪܹܿܝܢ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܐܲܚ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܡܹܐܟܲܠ ܘܲܠܡܸܫܬܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

5: ܘ̇ܗܘܸܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܐܲܩܸܦܘ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܲܫܬܿܝܵܐ: ܫܲܕܲܪ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܩܲܕܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܩܲܕܸܿܡ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܒܨܲܦܪܵܐ. ܘܐܲܣ̣ܩ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢܝܵܢ ܟܠܗܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܕܲܠܡܵܐ ܚܛ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ: ܘܨܲܚ̣ܝܼܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ. ܗܟܲܢܵܐ ܥܵܒܹܿܕ݂ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ.

6: ܘܲܗܘܸܵܐ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܠܘܿܗܝܼܡ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘܿܢ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

7: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܹܿܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܥܢ̣ܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܲܕܪܹܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܗܲܠܟܹܿܬ̣ ܒܵܗܿ.

8: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܣܵܡ̣ܬܿ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬ݂ܪܝܼܨ: ܘܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܣܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

9: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܓܹܝܪ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.

10: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܓܸ̇ܢܬ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܘܥܲܠ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܠ ܟܠܡܸܕܹ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܒܟ݂ܠ ܕܘܼܟܵܐ. ܘܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܲܪ̣ܟ݂ܬ̇. ܘܩܸܢܝܵܢܹܗ ܣܓ̣ܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ.

11: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܐܵܘܫܹܛ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂. ܘܲܩܪܘ̇ܒ̣ ܠܟ݂ܠ ܡܸܕܹܿܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ ܢܨܲܚܝܼܟ݂.

12: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܡܲܫܠܲܡ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܠܵܐ ܬܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂. ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܣܵܛܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ.

13: ܘܲܗܘܸܵܐ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ ܕܐܝܼܘ̇ܒ̣: ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܘܫܵܬܹܿܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܚܘܼܗܘܿܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ.

14: ܘܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܝܼܘ̇ܒ̣ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܕܵܒ̣̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܦܲܕܵܢܹ̈ܐ. ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܵܥܝܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܥܲܠ ܓܲܒ̇ܗܘܿܢ.

15: ܘܲܢ̣ܦܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ ܘܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܩܲܛܲܠܘ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܛܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܕܐܹܚܵܘܹܝܟ݂.

16: ܘܥܲܕ݂ ܗ̤ܘ ܡܡܲܠܸܠ: ܐܸܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܢܘܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܦܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܣܸܦܲܬ̤ ܒܥܵـ̈ـܢܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ. ܘܐܵܘܩܕܲܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܛܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܕܐܹܚܵܘܹܝܟ݂.

17: ܘܥܲܕ݂ ܗ̤ܘ ܡܡܲܠܸܠ: ܐܸܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣ܘ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܡ̈ܢܵܘܵܢ. ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܥܲܠ ܓܲܡ̈ܠܹܐ: ܘܕ݂ܒܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܠܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܩܲܛܸܠ̣ܘ ܒܚܲܪܒܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܛܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܕܐܹܚܵܘܼܝܟ݂.

18: ܘܥܲܕ݂ ܗܸܘ ܡܡܲܠܸܠ: ܐܸܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܒܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ݂ܵܟ݂ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܘܫܵܬܹܿܝܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܚܘܼܗܘܿܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ.

19: ܘܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ ܐܸܬ̣ܵܬܸ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ: ܘܐܸܬܿܛܲܪܝܲܬ̤ ܒܐܲܪܒܲܥ ܙܵܘܝܵܬܹ̈ܗ ܕܒܲܝܬܵܐ. ܘܲܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܛܵܠܝܹ̈ܐ: ܘܡܝܬ̣ܘ ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܛܹܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܕܐܹܚܵܘܹܝܟ݂.

20: ܘܩܵܡ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܲܨܪܵܐ ܦܪܝܼܣܹܗ. ܘܓܲܙ ܪܹܫܹܗ. ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܥܸܪ.

21: ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܪܛܹܠ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܐܹܡܝ: ܘܥܲܪܛܹܠ ܐܸܗܦܘ̇ܟ݂. ܡܵܪܝܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣: ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܣܲܒ̣. ܢܸܗܘܹܐ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܒܲܪܲܟ݂.

22: ܘܲܒ̣ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܐܝܼܘ̇ܒ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܓܲܕܸ̇ܦ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܠܘܗܝܼܡ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܡܩܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

2: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܥ̣ܢܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܲܕ݂ܪܹܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܒܵܗ̇.

3: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܣܵܡ̣ܬ̇ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܪ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣. ܕܠܲܝܬ̇ ܐܵܟ݂ܘܵܬܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܓܒܲܪ ܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬ̣ܪܝܼܨ: ܘܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܣܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܡܚܲܡܣܸܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܓܲܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܒܹܗ: ܕܐܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣.

4: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܣܵܛܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܫܟܵܐ ܚܠܵܦ ܡܸܫܟܵܐ. ܘܟ݂ܠܡܸܕܹ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܵܗܹܒ̣ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܡܸܬ̣ܦܲܠܲܛ.

5: ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂: ܘܲܩܪܘܿܒ̣ ܠܒܸܣܪܹܗ ܐܵܘ ܠܓܲܪܡܹܗ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ ܢܨܲܚܹܝܟ݂.

6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܫܠܲܡ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܛܲܪ.

7: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܡ̣ܚܵܝܗܝ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܒܫܘܼܚܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܲܣܬ̣ܵܐ ܕܪܸܓ̣ܠܹܗ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܘܼܚܹܗ.

8: ܘܲܢ̣ܣܲܒ̣ ܠܹܗ ܚܸܨܦܵܐ ܠܡܸܬ̣ܓܲܪܵܕ݂ܘܼ ܒܹܗ. ܘܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܩܸܛܡܵܐ.

9: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܐܵܦ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܡܚܲܡܣܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܟ݂. ܨܲܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܘܡܘܼܬ̣.

10: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗܿ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܡܲܠܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܵܛ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܡܲܠܸܠܬ̇ܝ. ܛܵܒ݂ܵܬܹ̈ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܒܸ̇ܠܢܲܢ: ܘܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬܹܗ ܠܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ. ܘܲܒ̣ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܐܝܼܘ̇ܒ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܓܲܕܸ̇ܦ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ.

11: ܘܲܫܡܲܥܘ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܪܵܚܡܵܘܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒ̣ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܹܬ݂ܵܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܐܸܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ܘ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ: ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡ̄ܢܵܝܵܐ: ܘܒܸܠܕܵܕ݂ ܫܘܼܚܵܝܵܐ: ܘܨܘܼܦܵܪ ܢܲܥ̄ܡܬ̣ܵܝܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ܘ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܡܸܡܠܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ ܘܠܲܡܒܲܝܵܐܘܼܬܹܗ.

12: ܘܐܲܪܝܼܡ̣ܘ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕ̇ܥܘܼܗܝ. ܘܐܲܪܝܼܡ̣ܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܘ. ܘܲܨ̣ܪܵܘ ܓܒܲܪ ܦܪܝܼܣܹܗ: ܘܲܕ݂ܪܵܘ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ.

13: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐܝܼܡܵܡ̈ܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܢ. ܘܠܲܝܬ̇ ܕܐܵܡ̇ܲܪ ܡ̣ܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܥܸܫܢܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܡܚܘܿܬܹܗ ܛܵܒ̣.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

: 1ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܦ̣ܬܲܚ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܠܵܛ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ ܒܹܗ.

2: ܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ

3: ܢܹܐܒܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܝܲܠܕܹܿܬ̣ ܒܹܗ: ܘܠܸܠܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܒܹܗ ܕܐܸܬ̣ܒܿܛܸܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ.

4: ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܢܸܗܘܹܐ ܚܸܫܘܿܟ݂. ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܥܝܼܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. ܘܠܵܐ ܢܸܕ݂ܢܲܚ ܥܠܵܘܗܝ ܢܘܼܗܪܵܐ.

5: ܢܟܲܣܹܝܘܗܝ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܛܲـ̈ـܠܠܲܝ ܡܵܘܬܵܐ. ܬܸܪܟܲܢ ܥܠܵܘܗܝ ܥܢܵܢܵܐ. ܢܸܒ̣ܥܬ̣ܘܼܢܹܗ ܡܲܪܝܼܪ̈ܲܝ ܝܵܘܡܵܐ.

6: ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘܿ ܢܟܲܣܹܝܘܗܝ ܥܲܡܛܵܢܵܐ. ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܫܸܒ̣ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܹܐ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ.

7: ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘܿ ܢܸܗܘܹܐ ܡܓܲܙܲܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܘ̇ܠ ܒܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘ̇ܚܬܵܐ.

8: ܢܠܘܼܛܘܼܢܹܗ ܠܵܝ̇ܛܲܝ̈ ܝܵܘܡܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܥܬ̣ܝܼܕ݂ܝܼܢ ܠܲܡܥܲܝܵܪܘܼܬܹܗ ܠܠܸܘܝܵܬ̣ܵܢ.

9: ܢܸܚ̄ܫܕܘܼܢ ܟܵܘ̈ܟ̇ܒܲܝ ܫܲܦܪܹܗ. ܢܣܲܟܿܘܿܢ ܠܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ. ܘܠܵܐ ܢܸܚܙܹܐ ܒܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ ܫܲܦܪܵܐ.

10: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܡܲܪܒ̇ܥܵܗ̇ ܕܐܹܡܝ. ܘܣܲܬܲܪ ܥܲܡܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈.

11: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܝܼܬܹܿܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܲܛܢܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣: ܣܵܦܹ̇ܬ̣ ܕܹܝܢ.

12: ܠܡܵܢܵܐ ܪ̈ܲܒܿܝܵܢܝ ܒܘܼܪ̈ܟܹܿܐ. ܘܡ̣ܢ ܬ̈ܕܲܝܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܝܼܢܩܹܿܬ̣.

13: ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܫܟ݂ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣. ܘܲܫܠܹܐ ܘܕܲܡܝܼܟ݂ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܘܢܝܼܚ.

14: ܥܲܡ ܡܲܠ̈ܟܹܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܒܲܢ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ ܚܪ̈ܒ̣ܵܬ݂ܵܐ.

15: ܐܵܘ ܥܲܡ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ: ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܡܠܹܝܢ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟ݂ܣܦܵܐ.

16: ܐܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝ̈ܛܹܐ ܛܡܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܘ ܠܵܐ ܗܘܹܿܝܬ̣: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܘܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ.

17: ܕܬܲܡܵܢ ܥܵܘ̈ܠܹܐ ܫܠܝܼܘ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܲܪܓܵܙܘ ܘܬܲܡܵܢ ܡܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܝܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܐܹܝܢ ܒܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ.

18: ܘܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܫܠܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܫܲܥܒ̇ܕ݂ܵܢܵܐ.

19: ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘܼ: ܘܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܪܲܪ ܡ̣ܢ ܡܵܪܹܗ.

20: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܝܼܗܸܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܥܵܡ̈ܠܹܐ: ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܲܪܝܼܪ̈ܲܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.

21: ܕܲܡܣܲܟܹܿܝܢ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܠܲܝܬ̣̇: ܘܒ݂ܵܥܹܿܝܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܣܝܼܡܬܵܐ.

22: ܕܚܵܕܹܿܝܢ ܘܡܸܬ̣ܟܲܢܫܝܼܢ ܘܕ݂ܵܝ̇ܨܝܼܢ: ܟܲܕ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ.

23: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܡܣܲܬ̇ܪܵܐ: ܘܡܲܓܸ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܠܵܘܗܝ.

24: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܠܲܚܡ̄ܝ ܬܸܢܚܲܬ̣ܝ ܥ̣ܠܲܬ̤. ܘܐܸܫܬܲܦܲܥ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܸܗ̈ܡܵܬ̣ܝ.

25: ܡܸܛܠ ܕܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܕܸܚܠܹ̇ܬ̣: ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܥܠܲܝ. ܘܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ ܕܙܵܐܲܥ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣: ܡܲܛܝܲܢܝ.

26: ܘܠܵܐ ܫܠܹܝܬ̣ ܘܠܵܐ ܫ̣ܟ݂ܵܬܹ̇ܬ̣: ܘܠܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬ̣: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܪܘ̣ܓ̣ܙܵܐ.

 

ܩܹܦܵܬܹܘܿܢ: ܕ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡ̄ܢܵܝܵܐ. ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܐܸܢ ܐܲܩܸܦ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܵܟ݂: ܬܸܠܐܹܐ ܘܲܠܡܸܟ݂ܠܵܐ ܡ̣ܠ̈ܝܼܢ ܡܸܢܵܟ݂ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ.

3: ܗܵܐ ܪܕܲܝܼܬ̇ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܲܡܪ̈ܲܦܝܵܢ ܬܚܲܝܸܠ.

4: ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܠܵܐ ܢܩܝܼܡܘܼܢ ܡ̣ܠܲܝ̈ܟ ܘܒܘܼܪ̈ܟܹ̇ܐ ܪ̈ܵܥܠܵܬ̣ܵܐ ܬܚܲܝܸܠ.

5: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܥܠܲܝܟ ܘܲܠܐܲܝܼܬ̇. ܘܲܡܛܵܬ̤ ܠܘܿܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܸܬ̣ܒܲܠܗ̣ܝܲܬ̇.

6: ܗܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܟ݂ ܗ̤ܝ ܗ̄ܝܼ ܥ̣ܕܲܠܝܵܟ݂: ܘܣܲܒ̣ܪܵܟ݂: ܘܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ ܐܘܼܪܚܵܟ݂.

7: ܐܸܬ̇ܕܲܟ̄ܪ ܢܹܐ: ܡܲܢ̣ܘ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܐܸܒܲܕ݂: ܘܐܲܝܟܵܘ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܲܒ̣ܗܸܬ̣.

8: ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ ܕܪܵܕܹܝܢ ܒܲܚܛܵܐ: ܘܙܵܪܥܝܼܢ ܥܲܡܠܵܐ ܢܸܚܨܕܘܼܢܹܗ.

9: ܘܡ̣ܢ ܢܫܲܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܢܣܘܼܦܘܼܢ.

10: ܢܸܗܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܓ̣ܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܘܫ̣ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܝ̇ܘܿܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ.

11: ܐܲܪܝܵܐ ܐܸܒܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܬܒ̣ܵܪܵܐ. ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܪܝܘܿܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪܘ.

12: ܘܲܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܓ̣ܝܼܒ̣. ܘܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܐܸܕܢ̄ܝ ܐܲܝܟ݂ ܙܥܘܿܪ ܡܸܢܹܗ.

13: ܒܫܸܠܝܵܐ ܒܚ̣ܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܒܡܲܦܲܥ ܫ̣ܢܵܐ ܥܲܡܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

14: ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܩܪܵܬܲܢܝ ܘܙܵܘܼܥܬ̣ܵܐ. ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܓܲܪ̈ܡܲܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܘ.

15: ܘܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܥ̣ܒܲܪ. ܘܐܸܙܕܲܩܦܲܬ̤ ܣܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܒܸܣܪܝ.

16: ܘܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܘܠܵܐ ܐܹܫܬܵܘܕ̇ܥܹ̇ܬ̣: ܘܠܲܝܬ̇ ܚܙܵܬ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝܢܲܝ̈. ܘܢܸܥ̱ܡܬ̣ܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܫ̣ܡܥܹ̇ܬ̣ ܕܐܵܡܲܪ.

17: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܙܕܲܕܲܩ. ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܘܿܕܹܗ ܡܸܬ̇ܕܲܟܹܿܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ.

18: ܗܵܐ ܒܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ: ܘܲܒ̣ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܢܣܝܼܡ ܬܸܡܗܵܐ.

19: ܐܵܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫܪܹܝܢ ܒܒ̣ܵـ̈ـܬܹܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܕܲܒ̣ܥܲܦܪܵܐ ܡܫܲܟ݂ܠܠܝܼܢ: ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܪܦ̣ܠܵܐ.

20: ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡܘܼܢ ܥܵܡ̇ܘܿܪ̈ܝܼܢ ܠܥܵܠܲܡ: ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ.

21: ܗܵܐ ܫ̣ܩܲܠ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܫܲܪܟ̇ܗܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܩܪܝܼ ܢܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܕܥܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟ݂. ܘܲܠܘܵܬ̣ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ ܬܸܬ̣ܦܢܹܐ.

2: ܡܸܛܠ ܕܲܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܩܵܛܹܿܠ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ: ܘܲܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܩܵܛ̇ܠܵܐ ܩܸܢ̱ܐܬ̣ܵܐ.

3: ܐܸܢܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܕܡܲܨܠܲܚ: ܘܐܵܒ̣ܕܵܐ ܕܲܝܪܹܗ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ.

4: ܢܸܬ̣ܪܲܚܩܘܼܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܼܢ ܒܬܲܪܥܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܠܗܘܿܢ.

5: ܕܚܵܨܹ̇ܕ݂ ܟܲܦܢܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. ܘܲܠܨܲܗܝܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܣܟ̇ܘܼܢ. ܘܲܢܓܲܪܸܣ ܨܲܗܝܵܐ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ.

6: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܫܘܼܩܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܨܵܡ̇ܲܚ ܥܵܘܼܠܵܐ.

7: ܡܸܛܠ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܥܲܡܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂. ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܵܘܦܵܐ ܢܪܝܼܡܘܼܢ ܓ̣ܦܵܐ.

8: ܒܪܲܡ ܐܸܢܵܐ ܐܹܥܲܩܸܒ̣ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܹܣܝܼܡ ܡܸܠܲܬ̣ܝ.

9: ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂: ܘܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ.

10: ܕܝܵܗܹܒ̣ ܡ̣ܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܡܫܲܕܲܪ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܫܘܼ̈ܩܹܐ.

11: ܠܲܡܣܵܡ ܫܲܦ̈ܠܹܐ ܒܪܵܘܡܵܐ: ܘܡܲܟ̇ܝܼ̈ܟܹܐ ܢܸܬ̣ܥܲܫܢܘܼܢ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

12: ܡܒܲܛܸܠ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܹܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܥ̈ܒ̇ܕ݂ܵܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܚܸܟ݂ܡܵܐ.

13 ܐܵܚܹܿܕ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܒܚܸܟ݂ܡܲܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܨܲܢܘܼܥ̈ܬ̣ܵܢܹܐ ܡܒܲܛܸܠ.

14: ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܢܓܲܫܓ̇ܫܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܚܸܫܘ̇ܟ݂ܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܠܠܝܵܐ ܢܡܘܼܫܘܼܢ ܒܛܲܗܪܵܐ.

15: ܦܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ ܦܘܼܡܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ.

16: ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܥܵܘܿܠܵܐ ܢܸܣܟ̇ܘܿܪ ܦܘܼܡܹܗ.

17: ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܟ̇ܣܝܼܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬܹܗ ܕܚܲܣܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܢܲܣܠܹܐ.

18: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܬܵܒܲܪ ܘܥܵܨܹܿܒ̣: ܘܡܵܚܹ̇ܐ ܘܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܲܐܣ̈ܝܵܢ.

19: ܒܫܹܬ̣ ܥܵـ̈ـܩܵܢ ܢܸܦ̱ܪܩܵܟ݂. ܘܲܒ̣ܕܲܫܒܲܥ ܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܵܟ݂ ܒܝܼܫܵܐ.

20: ܒܟܲܦܢܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܚܲܪܒܵܐ.

21: ܘܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܬܸܣܬܲܬܲܪ: ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܹܐܬܹܐ.

22: ܥܲܠ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܟܲܦܢܵܐ ܬܸܓ̣ܚܲܟ. ܘܡ̣ܢ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ.

23: ܡܸܛܠ ܕܥܵܡ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܩܝܵܡܵܟ݂. ܘܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܠܵܟ݂.

24: ܘܬܸܕܲܥ ܕܲܫܠܵܡ ܗ̄ܘܼ ܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂. ܘܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܕܲܝܪܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܬܸܚܛܹܐ.

25: ܘܬܸܕܲܥ ܕܲܣܓ̣ܝܼ ܙܲܪܥܵܟ݂: ܘܝܲܠܕܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

26: ܘܬܸܥܘܿܠ ܢܝܼܚܵܐܝܼܬ̣ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܲܣܲܩ ܓܕ݂ܝܼܫܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ.

27: ܗܵܕܹܐ ܒܨܲܝܢ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܫ̣ܡܲܥܢܵܗ̇. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܲܥ ܠܵܟ݂.

 

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܠܘܲܝ ܕܹܝܢ ܡܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠ ܪܘܼܓ̣ܙܝ: ܘܡܸܕܹܿܡ ܕܲܗܘ̣ܵܢܝ ܒܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܥ̣ܫܸܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܟܠܹܝܢ.

4: ܡܸܛܠ ܕܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܕܚܲܣܝܼܢܵܐ ܒܒܸܣ̄ܪܝ. ܘܚܸܡܲܬ̣ܗܘܿܢ ܫܵܬ̣̇ܝܵܐ ܠܪܘܼܚܝ. ܘܲܒ̣ܥܸܬ̇ܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܲܕ̇ܕ݂ܬܲܢܝ.

5: ܕܲܠܡܵܐ ܡܣܵܘܸܩ ܥܪܵܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܬܸܕ݂ܐܵܐ: ܐܵܘ ܓܵܥܹ̇ܐ ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ.

6: ܐܵܘ ܡܸܬ̣ܐ̱ܟ݂ܠ ܦܲܟ̇ܝܼܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܚܵܐ. ܐܵܘ ܐܝܼܬ̣ ܛܲܥܡܵܐ ܒܪܝܼܪܵܗ̇ ܕܲܚܠܲܡܬ̣ܵܐ.

7: ܡܸܐܢܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܡܲܟ݂ܬܵܫܵܗ̇: ܐܵܘ ܡܲܝܠܸܠ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܘܝܵܐ ܩܪܵܒ̣ܝ.

8: ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܝܼ: ܕܬܹܐܬܹܐ ܫܸܐ̱ܠܲܬ̣ܝ. ܘܣܲܒ̣ܪܝ ܢܸܬܸ̇ܠ ܐܲܠܵܗܵܐ.

9: ܘܢܸܬ̇ܛܦܝܼܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܢܕܲܟܹ̇ܝܢܝ. ܘܢܸܦܪܘܿܣ ܐܝܼܕܹܗ ܘܲܢܫܲܡܠܹܢܝ.

10: ܘܢܸܗܘܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܒܘܼܝܵܐܝ: ܘܐܸܫܬܲܡܠܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܕܲܓ̇ܠܹܿܬ̣ ܒܡܹܐܡܪܹܗ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ.

11: ܘܲܟ݂ܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܲܝܠ̄ܝ ܕܐܹܣܲܝܒܲܪ. ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܚܲܪܬ̣ܝ ܕܐܲܓܲܪ ܪܘ̣ܚܝ.

12: ܐܸܠܘ̣ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܚܲܝܠܝ: ܐܵܘ ܒܲܣܪܝ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣.

13: ܗܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܹܗ ܒܝܼ ܘܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܐܸܬ̣ܪܲܚܲܩ ܡܹܢܝ.

14: ܕܟ݂ܵܠܹ̇ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܫܵܒܹܿܩ.

15: ܐܲܚܲܝ̈ ܕܲܓ̣ܲܠܘ ܐܲܝܟ݂ ܦܨܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܝ̇ܒ̣ܪ̈ܵܢ.

16: ܕܕ݂ܵܚ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܕ݂ܵܐ: ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܣܓ̣ܝܼ ܬܲܠܓܵܐ.

17: ܘܲܒ̣ܫܵܥܬ̣ܵܐ ܕܕ݂ܵܢܲܚ ܒܗܘܿܢ: ܦܵܫ̇ܪܝܼܢ. ܘܲܒ̣ܚܘܼܡܗܘܿܢ ܦܵܫ̇ܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪ̱ܗܘܿܢ.

18: ܢܸܬ̣ܥܲܪܩܠܘܼܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܢܸܣܩܘܼܢ ܒܬ̣ܵܘܫܵܐ ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ.

19: ܕܚܵܪ̣ܘ ܠܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܬܲܝܡ̄ܢܵܐ: ܘܠܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܣܲܟ̇ܝܼܘ ܠܗܘܿܢ.

20: ܒ̣ܗܸܬ̣ܘ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܐܲܬ̇ܬ̇ܟ݂ܠܘ ܡܛ̣ܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܲܚܦܲܪܘ.

21: ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܘܿܢ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܥܠܲܝ ܡܸܛܠ ܕܥܲܕ݂ܠܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܙܵܘܥܵܐ: ܕܚܸܠܬ̇ܘܿܢ.

22: ܐܸܠܘܼ ܓܹܝܪ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܗܲܒ̣ܘ ܠܝܼ: ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܫܚܘܿܕ݂ܘ ܚܠܵܦܲܝ.

23: ܘܦܲܠܛܘܼܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܥܝܼܩܵܢܝ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢܵܐ ܦܲܨܐܵܘܼܢܝ.

24: ܐܲܠܦܘܼܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܿܩ. ܘܡܵܢܵܐ ܛܥܹ̇ܝܬ̣: ܒܲܝܢܘܼܢܝ.

25: ܠܡܵܢܵܐ ܕܵܚ̇ܩܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܹܐܡܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܲܡܟ݂ܵܘܸܢ ܘܡܲܟܸ̇ܣ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

26: ܗܵܐ ܠܲܡܟ݂ܵܘܵܢܘܼ ܡܸܠ̈ܝܼܢ ܬܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܘܼܢ ܘܥܲܠ ܪܘܼܚ ܡܸܠܲܬ̣ܝ ܬܸܬ̣ܒܲܝܢܘܼܢ.

27: ܗܵܐ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܡܵܐ ܡܸܬ̣ܪܵܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. ܘܡܲܟ݂ܪܹܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܪܵܚܡܟ݂ܘܿܢ.

28: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ ܘܚܘܼܪܘ ܘܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܹܡܲܠܸܠ ܘܠܵܐ ܐܹܟܲܕܸ̇ܒ̣.

29: ܬܘܼܒ̣ܘ ܢܹܐ ܗܵܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܘܠܹ̈ܐ ܬܘܼܒ̣ܘ ܗܵܟܹܝܠ: ܘܙܲܟܵܘ.

30: ܕܲܠܡܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܠܸܫܵܢܝ ܥܵܘܼܠܵܐ ܐܵܘ ܦܘܼܡܝ ܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܩܘܼܫܬܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܗܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܝ ܐܲܓ̣ܝܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ.

2: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܲܡܣܲܟܹ̇ܐ ܠܛܸܠܵܠܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ̣ܝܼܪܵܐ ܕܲܡܣܲܟܹ̇ܐ ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܦܵܥ̇ܠܹܗ.

3: ܗܵܟܲܢܵܐ ܝܸܪܬܹ̇ܬ̣ ܠܝܼ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ. ܘܿܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܠܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܠܝܼ.

4: ܘܐܸܢ ܫܸܟ݂ܒܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܹܩܘܼܡ. ܘܡܵܫܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܫܵܟܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܢܵܐܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܫܲܦܪܵܐ.

5: ܠ̣ܒܸܫ ܒܸܣܪܝ ܪܸܡܬ̣ܵܐ: ܘܓ̣ܘܼܫܡ̄ܝ ܥܲܦܪܵܐ. ܡܸܫܟ̇ܝ ܩܦܘܿܕ݂ ܘܐܸܬ̣̱ܡܣܝܼ.

6: ܝܵܘ̈ܡܵܝ ܩܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܓܕ݂ܵܕ݂ ܩܘܝܼܢ. ܘܣܵܦ̣ܘ ܒܲܕ݂ܠܲܝܬ̇ ܣܲܒ̣ܪܵܐ.

7: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܲܝܵܐܗ̣̄ܝ. ܘܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܲܝܢ̄ܝ ܠܡܸܚܙܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

8: ܠܵܐ ܬܸܚܙܹܐ ܠܝܼ ܥܲܝܢܵܐ ܕܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܝܼ. ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܒܝܼ: ܘܠܲܝܬܲܝ.

9: ܐܲܝܟ݂ ܕܣܵܝ̇ܦܵܐ ܥܢܵܢܵܐ: ܘܐܵܙܵܠ̄ܐ. ܗܵܟܲܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܠܵܐ ܣܵܠܹ̇ܩ.

10: ܘܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܬܘܼܒ̣ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܵܘܕܲܥ ܬܘܼܒ̣ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ.

11: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܚܣܘܿܟ݂ ܦܘܼܡܝ. ܐܹܡܲܠܸܠ ܒܥܵܩܲܬ̣ ܪܘܝܼܚ. ܘܐܹܬܲܢܸܐ ܒܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܝ.

12: ܝܲܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܵܘ ܬܲܢܝܼܢܵܐ: ܕܲܡܩܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܲܝ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ.

13: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܲܬ̣ܒܲܝܐܲܢܝ. ܘܐܸܬ̣ܠܲܒܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܕܡܲܫܟܲܒ̣ܝ.

14: ܘܗܵܐ ܐܲܙܝܼܥ̣ܬܵܢܝ ܒܚ̣ܠܡ̈ܝܼܢ. ܘܲܒ̣ܚ̣ܙ̈ܘܵܢܝܼܢ ܐܲܒ̣ܥ̣ܬ̇ܬܵܢܝ.

15: ܘܲܒ̣ܚܲܪܬ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ: ܘܓܲܪ̈ܡܲܝ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ.

16: ܩܸܛܥܲܬ̤ ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܚܲܝ ܐ̄ܢܵܐ. ܦܪܘܿܩ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܒ̣ܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ.

17: ܡܵܢܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܬܲܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ. ܘܲܬ̣ܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܠܸܒܵܟ݂.

18: ܘܬܸܦܩܘܿܕ݂ ܒܨܲܦܪܵܐ. ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܬܸܒ̣ܚ̄ܪܝܼܘܗܝ.

19: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܫܵܒܹܿܝܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ. ܠܵܐ ܬܲܪܦܹܝܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܒ̣ܠܲܥ ܪܘܼܩܝ.

20: ܐܸܢ ܚܛܹ̇ܝܬ̣: ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ ܠܵܟ݂ ܥܵܒ̣̇ܘܿܕܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܠܡܵܢܵܐ ܣܵܡ̣ܬܵܢܝ: ܕܐܸܦܓܲܥ ܒܵܟ݂. ܘܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܥܠܲܝ ܛܲܥܢܵܐ.

21: ܘܥܲܕ݂ ܟܡܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܚܵܘ̈ܒܲܝ: ܘܬܲܥܒܲܪ ܚܛܵܗܲܝ̈. ܕܗܵܫܵܐ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܐܸܫܟܲܒ̣. ܘܬܸܒ̣ܥܹܝܢܝ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܒܸܠܕܵܕ݂ ܫܘܿܚܵܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܡܲܠܸܠ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܡܠܹܐ ܦܘܼܡܵܟ݂.

3: ܕܲܠܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܥܘܸܠ ܕܝܼܢܵܐ. ܐܵܘ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܡܲܥܘܸܠ ܙܸܕ݂ܩܵܐ.

4: ܐܸܢ ܒܢܲܝ̈ܟ ܚܛ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

5: ܘܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܒܥܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܠܚܲܣܝܼܢܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܫܲܦ.

6: ܐܸܢ ܙܲܟܵܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܼܬ̣ܪܝܼܨ: ܗܵܫܵܐ ܢܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܥܠܲܝܟ. ܘܲܢܫܲܠܸܡ ܕܲܝܪܵܐ ܕܙܸܕ݂ܩܵܟ݂.

7: ܘܬܸܗܘܹܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܟ݂ ܙܥܘܿܪܝܵܐ. ܘܐ̄ܚܪܵܝܬܵܟ݂ ܢܲܣܓܹܿܐ ܛܵܒ̣.

8: ܫܲܐܸܠ ܢܹܐ ܥܲܠ ܕܲܪܹ̈ܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ. ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܒ̣ܘܼܕܵܩܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

9: ܕܐܸܬ݂ܡܵܠܝ ܓܹܝܪ ܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. ܘܐܲܝܟ݂ ܛܸܠܵܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

10: ܘܗܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܢܲܠܦܘܼܢܵܟ݂: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܵܟ݂. ܘܡ̣ܢ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܢܲܦܩܘܼܢ ܡܸܠܹ̈ܐ.

11: ܕܲܠܡܵܐ ܣܵܓܹܿܐ ܐܵܓ̣ܡܵܐ ܒܐܵܬ̣ܪܵܐ ܨܲܗܝܵܐ: ܐܵܘ ܝܵܥܹ̇ܐ ܐܲܪܒ̇ܢܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

12: ܕܥܲܕ݂ ܗ̤ܘ ܒܐܸܒܹ̇ܗ: ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܩܛܸܦ. ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܥܡܝܼܪ ܝܵܒܹ̇ܫ.

13: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܡ̇ܢ ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܚܲܢܦܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂.

14: ܘܢܸܬ̣ܦܣܸܩ ܬܘ̣ܟ݂ܠܵܢܹܗ. ܘܒܲܝܬܵܐ ܕܲܓ̣ܘܵܓܲܝ ܒܲܝܬܹ̇ܗ.

15: ܢܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡ. ܘܲܢܚܲܡܣܸܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܝܲܡ.

16: ܐܲܝܟ݂ ܪܸܛܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܫܡܫܵܐ.

17: ܘܥܲܠ ܓܲܠ̈ܠܝܼܢ ܫܹܪ̈ܫܵܘܗܝ ܢܸܣ̱ܡܟ݂ܘܼܢ. ܘܒܲܝܬܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܸܚܙܹܐ.

18: ܐܸܢ ܢܸܥܩܪܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ. ܘܲܢܕܲܓܸܿܠ ܒܹܗ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܙܹܝ̇ܬ̣ܵܟ݂.

19: ܗܵܐ ܗܘ̤ܝܘܼ ܒܵܨܹܿܐ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ̇ܗ. ܘܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܨܡܲܚ.

20: ܠܵܐ ܡܲܣܠܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܐܵܚܹܿܕ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܒ̣ܐ̱ܫܵܢܹ̈ܐ.

21: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܬ̣̱ܡܠܹܐ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܓܘܼܚܟܵܐ: ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. ܣܵܢܐܲܝ̈ܟ ܢܸܠܒ̇ܫܘܼܢ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܪܲܫܝܼܥܹܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ. ܘܠܵܐ ܙܵܟܹ̇ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

3: ܐܸܢ ܢܸܨܒܹ̇ܐ ܓܹܝܪ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܥܲܡܹܗ: ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܠܹܦ ܠܵܐ ܥܵܢܹ̈ܐ ܠܹܗ.

4: ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܥܲܫܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ. ܡܲܢܘܼ ܐܸܬ̣ܩܲܫܝܼ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܫܠܵܡ.

5: ܗܵܘܿ ܕܲܡܫܲܢܹܐ ܛܘܼܪ̈ܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ. ܘܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܪܘܼܓ̣ܙܗ.

6: ܗܵܘܿ ܕܐܲܙܝܼܥ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܪ̈ܫܹܝܗ̇: ܘܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܪܵܥ̇ܠܝܼܢ.

7: ܗܵܘܿ ܕܐܸܡܲܪ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܠܵܐ ܕܢܲܚ̣: ܘܒܲܐܦܲܝ̈ ܟܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܚ̣ܬܲܡ.

8: ܗܵܘܿ ܕܲܡ̣ܬܲܚ ܫܡܲܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܲܕ݂ܪܲܟ݂ ܥܲܠ ܬܘܼܩܦܹܗ ܕܝܲܡܵܐ.

9: ܗܵܘܿ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܟܝܼܡܵܐ: ܘܥܲܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܘܐܲܚܕܲܪ ܠܬܲܝܡ̄ܢܵܐ.

10: ܗܘܿ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂: ܘܬܲܩܝܼ̈ܦܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ.

11: ܗܵܐ ܐܸܢ ܥܵܒܲܪ ܥܠܲܝ: ܠܵܐ ܚܵܙܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ. ܘܐܸܢ ܡܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ ܚܕ݂ܵܪ̈ܲܝ: ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ.

12: ܗܵܐ ܐܸܢ ܬܵܒ̇ܪ: ܡܲܢܘܼ ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹܿܕ ܐܲܢ̄ܬ̇.

13: ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. ܘܲܬ̣ܚܘܿܬ̣ܵܘܗܝ ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡܥܲܕ̇ܪ̈ܲܝ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

14: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܥܢܹܝܘܗܝ ܘܐܸܣܕ̇ܘܿܪ ܡܸܠܲܝ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

15: ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܸܙܕܲܕ̇ܩܹ̇ܬ̣: ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܥܢܹܐ. ܘܲܠܕܲܝܵܢܝ ܐܸܬ̣ܟܲܫܲܦ.

16: ܐܸܢ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܝܼ. ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܐ̄ܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܩܵܠܝ.

17: ܕܲܒ̣ܟ݂ܠ ܡܸܢܬ̣ܵܐ ܕܪܹܫܝ ܒܬ̣ܘ̣ܩܦܵܐ ܡܚ̣ܵܢܝ ܘܐܲܣܓ̇ܝܼ ܨܘܼ̈ܠܦܵܬ̣ܝ ܡܲܓܵܢ.

18: ܘܠܵܐ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ ܕܬܸܬ̇ܢܝܼܚ ܪܘܼܚܝ ܡܸܛܠ ܕܐܲܣ̣ܒ̇ܥܲܢܝ ܡܪܵܪܹ̈ܐ.

19: ܐܸܢ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܬܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘܼ. ܘܐܸܢ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܹܐܪܥܝܼܘܗܝ.

20: ܐܸܢ ܐܸܙܟܹ̇ܐ: ܦܘܼܡܝ ܢܚܲܝܒܲܢܝ. ܬܲܡܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܡܥܲܩܸܡ ܠܝܼ.

21: ܬܲܡܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ. ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܲܣ̱ܠܝܲܬ̤ ܚܲܝܲܝ̈.

22: ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܕܲܠܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܣܝܼܦ.

23: ܐܸܢ ܫܵܒ̣ܛܹܗ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܩܵܛܹ̇ܠ. ܘܥܲܠ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ ܙܲܟܵܝܑܝܼ̈ܢ ܡܡܲܝܸܩ.

24: ܐܲܪܥܵܐ ܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ. ܘܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܦ̈ܝܵܢ. ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܣܲܝܒܲܪ.

25: ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܩܲܠܸܘ ܡ̣ܢ ܪܲܗܵܛܵܐ. ܥܪܲܩ̣ܘ: ܘܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

26: ܥܒܲܪܘ ܥܲܡ ܐܸܠܦܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܵܐ̈ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܢܸܫܪܵܐ ܕܛܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ.

27: ܥܲܡ ܡܪܵܪ̈ܲܝ ܛܥܹ̇ܝܬ̣ ܫܘܿܥ̈ܝܵܬ̣ܝ. ܘܐܸܢ ܐܸܫܒ̇ܘ̇ܩ ܪܹܢܚ̄: ܐܵܘ ܡܸܠܲܝ̈: ܡܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ.

28: ܘܐܸܢ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ: ܕܵܚܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܬܲܫܢܝܼܩ. ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܙܲܟܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ.

29: ܗܵܐ ܐܸܢ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܸܒ̣ܠܵܐ ܡܣܝܼܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ.

30: ܘܐܸܢ ܐܸܬ̇ܬ̇ܫܝܼܓ̣ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ: ܘܡܸܬ̇ܕܲܟܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܕܲܟ݂ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈.

31: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܬܛܲܒ̇ܥܲܝܢܝ. ܘܢܸܬ̣ܪܲܚܲܩ ܡܹܢܝ ܠܒ̣ܘܼܫܝ.

32: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܟ݂ܘܿܬ̣ܝ: ܕܐܸܬܸ̇ܠ ܠܹܗ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ: ܘܢܸܥܘܿܠ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ.

33: ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬ̣ ܡܲܟ̇ܣܵܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ: ܕܲܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܲܝܢ.

34: ܘܢܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܫܲܒ̣ܛܹܗ: ܘܕ݂ܚ̱ܠܬܹܗ ܠܵܐ ܬܙܝܼܥܲܢܝ.

35: ܐܹܡܲܠܸܠ ܘܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܥܵܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܚܲܝܲܝ̈. ܪܢܹ̇ܝܬ̣ ܒܪܹܢܚ̄. ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܒܲܡܪܵܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܝ.

2: ܘܐܹܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܬܚܲܒܲܢܝ: ܘܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܕܵܐܹ̇ܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ.

3: ܠܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܵܟ݂ ܕܛܵܠܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܡܲܣܠܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܐܘܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܟ. ܘܥܲܠ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܪܲܫܝܼܥܹܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩ̣ܬ̇.

4: ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒܸܣܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ. ܐܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܚܙܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇.

5: ܐܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܵܘ ܫܢܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ.

6: ܕܲܡܥܲܩܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܲܝ ܘܥܲܠ ܚܛܵܗܲܝ̈.

7: ܘܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܐܸܢܵܐ ܙܲܟܵܝ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡܸܫܬܵܘܙܲܒ̣.

8: ܐܝܼ̈ܕܲܝܟ ܠܐܝܼ ܒܝܼ ܘܥܲܒ̣ܕܵܢ̈ܝ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܡܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬܲܢܝ ܘܠܲܡܛܲܒܵܥܘܼܬܲܢܝ.

9: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܕܐܲܝܟ݂ ܛܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬܵܢܝ. ܘܲܠܥܲܦܪܵܐ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ.

10: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܪܲܒ̇ܝܼܬܵܢܝ. ܘܐܲܝܟ݂ ܓܒܸܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡ̣ܣܲܝܬܵܢܝ.

11: ܡܸܫܟܵܐ ܘܒܸܣܪܵܐ ܐܲܠܒܸ̇ܫܬܵܢܝ. ܘܒ̇ܓ̣ܝܵـ̈ـܕܹܐ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܫܲܪܲܪܬ̇ܢܝ.

12: ܘܚܝܹ̈ܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܥܲܡܝ ܘܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܟ ܢܸܛܪܲܬ̤ ܪܘܼܚܝ.

13: ܘܗܵܠܹܝܢ ܟܲܣܝܼܬ̇ ܒܠܸܒܵܟ݂: ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܕܗܵܕܹܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܪܥܝܵܢܵܟ݂.

14: ܕܐܸܢ ܚܛܹ̇ܝܬ̣: ܢܵܛܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܘܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ ܠܵܐ ܡܙܲܟܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ.

15: ܐܸܢ ܚܛܹ̇ܝܬ̣: ܘܵܝ ܠܝܼ. ܘܐܸܢ ܐܸܙܕܲܕ̇ܩܹ̇ܬ̣: ܠܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܪܹܫܝ. ܡܣܲܒܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܨܲܥܪܵܐ: ܘܲܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܡܘܼܟܵܟ݂ܝ.

16: ܘܐܸܢ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܬܨܘܼܕܲܢܝ. ܘܗܵܦܲܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܬ̣ܓܲܢ̄ܒܲܪ ܥܠܲܝ.

17: ܘܡܲܚܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܲܝܢܵܟ݂ ܠܘܼܩܒܲܠܝ. ܘܡܲܣܓܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܠܘܵܬ̣ܝ. ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܢ ܡܚܲܠܸܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܲܝ.

18: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܲܦܸܩ̣ܬܵܢܝ. ܣܵܦܹ̇ܬ̣ ܕܹܝܢ: ܘܥܹܝܢ ܠܵܐ ܚܙܵܬܲܢܝ.

19: ܘܲܗܘܹܿܝܬ̣ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣. ܘܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܘܒ̇ܠܘܼܢܝ.

20: ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈. ܦܪܘܿܩ ܡܹܢܝ: ܘܐܸܫܠܹܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܩܲܠܝܼܠ.

21: ܥܲܕܠܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ݂: ܠܐܲܪܥܵܐ ܚܸܫܘܿܟ݂ܬܵܐ ܕܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ.

22: ܐܲܪܥܵܐ ܕܫܲܗܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܒܵܪܵܐ ܘܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇ ܣܸܕ݂ܪ̈ܝܼܢ ܘܕ݂ܵܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܡܫܲܗܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܒܵܪܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܨܘܿܦܵܪ ܢܲܥܡܬ̣ܵܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܵܢܹܿܐ. ܐܵܦܠܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܡܸܙܕܲܕܲܩ.

3: ܗܵܐ ܥܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܗ̄ܘܼ ܢܸܫܬ̇ܩܘܼܢ. ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܡܲܠܸܠ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܟ݂ܵܠܹ̈ܐ ܠܵܟ݂. ܘܐܸܢ ܡܡܲܝܸܩ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܲܝܬ̇ ܕܡܲܟܸ̇ܣ ܠܵܟ݂.

4: ܘܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܐܸܬ̇ܕܲܒ̇ܪܹܬ̣. ܘܲܕ݂ܟܸܐ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

5: ܒܪܲܡ ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ. ܘܲܡܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܥܲܡܵܟ݂.

6: ܘܲܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܟ݂ ܟܲܣ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܚܸܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇ ܩܸܦܠܹ̈ܐ ܠܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ.

7: ܒܘܼܕܵܩܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܕܲܥ. ܐܵܘ ܥܲܠ ܣܵܘܦܹܗ ܕܚܲܣܝܼܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܡܩܵܡ.

8: ܪܵܘܡܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܐܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇.

9: ܐܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܡܫܘܼܚܬ̣ܵܗ̇. ܘܦܲܬ̣ܝܵܐ ܗ̄ܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ.

10: ܐܸܢ ܢܸܥܒܲܪ ܢܹܐܚܘܿܕ݂ ܘܲܢܟܲܢܸܫ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܠܹܗ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܓܹܝܪ ܝܵܕܲܥ: ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܗܵܘܹܿܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ.

12: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟ݂ܐ ܡܸܬ̣ܠܲܒܲܒ̣. ܘܲܕ݂ܓܲܢ̄ܒܵܪ: ܥܵܕܲܪ ܠܐ̄ܢܵܫ.

13: ܐܸܠܘܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܬ̣ܩܸܢ̣ܬ̇ ܠܸܒܵܟ݂: ܘܲܦܫܲܛ̣ܬ̇ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܘܵܬܹܗ.

14: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܡܲܪܚܸܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ. ܘܠܵܐ ܐܲܫ̣ܪܝܼܬ̇ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂ ܥܵܘܼܠܵܐ.

15: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܬܪܝܼܡ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܡ̣ܢ ܥܵܩܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ.

16: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܥܲܡܠܵܟ݂ ܬܸܬ̣̱ܢܫܸܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܵܒ̣̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܬܸܬ̇ܕ̇ܒܲܪ.

17: ܘܡ̣ܢ ܛܲܗܪܵܐ ܢܩܘܼܡ ܚܸܦܪܵܐ. ܘܥܲܪܦܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܲܦܪܵܐ ܬܸ̇ܗܘܹܐ.

18: ܘܬܸܬ̇ܟܸܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܬܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܘܲܬܸܬ̇ܢܝܼܚ.

19: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܥܝܼܪ ܠܵܟ݂. ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ.

20: ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܪܲܫܝܼܥܹܐ ܢܸܚܫ̈ܟ݂ܵܢ. ܘܬ̣ܘܼܩܦܗܘܿܢ ܢܹܐܒܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܵܐ. ܘܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܬܡܘܬ̣ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

3: ܐܵܦ ܠܝܼ ܠܸܒܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̇ ܒܨܝܼܪ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

4: ܠܡ̇ܢ ܗ̤ܘܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܘܼܚܟܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܥ̣ܢܵܝܗܝ: ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ.

5: ܠܡܲܦܪܵܩܘܼ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܲܠܡܲܬ̣ܩܵܢܘܼ ܪܸܓ̣ܠܵܐ ܡܙܵܥܬܵܐ.

6: ܢܫܲܢܘܿܢ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܒ̣ܵܙ̇ܘܿܙܹ̈ܐ. ܘܬ̣ܘܼܟ݂ܠܵܢܗܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ.

7: ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܫܲܐܸܠ ܠܚܲܝ̄ܘܬ݂ܵܐ: ܘܬܲܠܦܲܟ݂. ܘܲܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܬ̣ܚܵܘܹܝܟ݂.

8: ܘܐܸܫܬܲܥܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܲܠܦܵܟ݂. ܘܢܸܫܬܲܥܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܝܲܡܵܐ.

9: ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܠܹܝܢ.

10: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܕܚܲܝ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܘܐ̄ܢܵܫ.

11: ܐܸܕ݂ܢܵܐ ܫܵܡ̇ܥܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܚܸܟܵܐ ܛܵܥܹ̇ܡ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

12: ܘܲܒ̣ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ.

13: ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ. ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܘܼܝܵܢܵܐ.

14: ܗܵܐ ܐܸܢ ܣܵܚܹ̇ܦ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܵܢܹ̇ܐ. ܘܐܸܢ ܐܵܚܹ̇ܕ݂ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ: ܡܲܢܘܼ ܦܵܬܲܚ.

15: ܐܸܢ ܓܵܥ̇ܲܪ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܝܵܒ̣̇ܫܝܼܢ. ܘܐܸܢ ܡܫܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ.

16: ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܬܘܼܩܦܵܐ ܘܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

17: ܡܕܲܒܲܪ ܠܡܲܠ̈ܟܹܐ ܒܬܸܡܗܵܐ: ܘܲܠܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܗ̤ܘ ܡܲܫܛܹܐ.

18: ܡܲܚܸܬ̣ ܠܡܲܠܟ̇ܝܼ̈ܢ ܠܬܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܣܲܪ ܚܙܵܩܹ̈ܐ ܒܚܲܨܲܝ̈ܗܘܿܢ.

19: ܡܕܲܒܲܪ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܒܬ̤ܡܗܵܐ: ܘܲܠܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ ܡܫܲܦܸܠ.

20: ܡܲܥܒܲܪ ܡܲܡܠܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ. ܘܛܲܥܡܵܐ ܕܣܵܒܹ̈ܐ ܫܵܩܹ̇ܠ.

21: ܐܵܫܹ̇ܕ݂ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ. ܘܲܚܠܝܼܨܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܬܲܩܝܼ̈ܦܹܐ ܗ̤ܘ ܡܪܲܦܹܐ.

22: ܡܓܲܠܸܐ ܥܲܡܝܼ̈ܩܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ. ܘܡܲܦܸܩ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ.

23: ܡܲܛܥܹܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܡܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܗܘܿܢ. ܫܵܛ̇ܲܚ ܠܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܠܗܹܝܢ.

24: ܡܲܫܛܹܐ ܠܸܒܵܐ ܕܪܹ̈ܫܵܘܗܝ ܕܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܲܛܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܬ̣ܵܘܫܵܐ ܕܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ.

25: ܢܡܘܼܫܘܼܢ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ. ܢܓܲܫܓ̇ܫܘܼܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ. ܘܡܲܛܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܘܲܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܗܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܚܙܵܬ̤ ܥܲܝܢ̄ܝ: ܘܫܡܥܲܬ̤ ܐܸܕ݂ܢܝܼ ܘܐܲܬ̣ܒܲܝ̇ܢܹܬ̣.

2: ܐܲܝܟ݂ ܝܼܕܲܥܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ. ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܨܝܼܪ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

3: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܐܸܢܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܹܚܵܘܹܐ.

4: ܒܪܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܡܲܠܠܲܝ̈ ܫܘܼܩܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. ܘܡܲܐܣܝܲܝ̈ ܒܠܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. ܘܡܲܐܣܝܲܝ̈ ܒܠܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ.

5: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܡܸܫܬ̇ܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ. ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܠܚܸܟ݂ܡܵܐ.

6: ܫܡܲܥܘ ܗܵܟܹܝܠ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ. ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܕܝܼܢܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ.

7: ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܢܸܟ݂ܠܵܐ.

8: ܒܐܲܦܲܘ̈ܗܝ ܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܐܵܘ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ.

9: ܛܵܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܒ̣ܵܨܹ̇ܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܕ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘ̇ܢ ܒܹܗ.

10: ܡܲܟ̇ܣܘܼ ܢܲܟܸ̇ܣܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܘ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ.

11: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܬܲܒ̣ܥܸܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܙܵܘܼܥܬܹܗ ܬܸܦܸܠ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ.

12: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘ ܕܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܫܘܼܠܛܵܢܟ݂ܘܿܢ. ܘܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒ̣ ܛܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܸܕ݂ܝܵܪܟ݂ܘܿܢ.

13: ܫܬ̣ܘܿܩܘ ܡܹܢܝ: ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ. ܘܐܹܡܲܪ ܟܠܡܸܕܹ̇ܡ ܕܲܥ̣ܒܲܪ ܥܠܲܝ.

14: ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܫܩܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܸܣܪܝ ܒܫܸܢܲܝ̈. ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܣܝܼܡܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ.

15: ܐܸܢ ܢܸܩܛܠܲܝ: ܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܡܣܲܟܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂. ܡܸܛܠ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܸܢܹܝܢ.

16: ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܢܸܗܘܹܐ ܠܝܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܚܲܠܦܵܐ.

17: ܫܡܲܥܘ ܡܸܫܡܲܥ ܡܸـ̈ـܠܲܝ. ܘܬܲܚܘܝܼܬ̣ܝ ܐܹܡܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ.

18: ܗܵܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐܢܵܐ ܕܝܼܢܝ. ܘܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܙܲܟܵܝ.

19: ܡܲܢ̣ܘܼ ܟ݂ܵܐܹ̇ܢ ܥܲܡܝ: ܕܗܵܫܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘ̇ܩ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ.

20: ܒܪܲܡ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܠܵܐ ܬܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ. ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܥܸܐ.

21: ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܦܪܸܩ ܡܹܢܝ. ܘܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܙܝܼܥܲܢܝ.

22: ܘܲܩܪܝܼܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܥܢܹܐ: ܐܘ ܐܹܡܲܠܸܠ ܘܐܲܬ̣ܝܼܒܲܢܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

23: ܟܡܵܐ ܠܝܼ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܐ ܘܲܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܚܵܘ̈ܒܲܝ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ ܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ.

24: ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܹܢܝ. ܘܲܚ̣ܫܲܒ̣ܬܵܢܝ ܠܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܒܥܸܠܕܵܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

25: ܠܛܲܪܦܵܐ ܝܲܒ̇ܝܼܫܵܐ ܕܢܵܬܲܪ: ܕܵܐܹ̇ܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܠܓܸܠܵܐ ܝܲܒ̇ܝܼܫܵܐ ܪܵܕܹܦ ܐܲܢ̄ܬ̇.

26: ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ܬ̇ ܥܠܲܝ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܲܕ݂ܟܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܲܝ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܐ ܕܛܵܠܝܘܼܬ̣ܝ.

27: ܘܣ̣ܵܡܬ̇ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܒܣܲܕܵܐ ܘܲܢ̣ܛܵܪܬ̇ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ. ܘܥܲܠ ܬܘܼܩܦܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܬܸܚܙܹܐ.

28: ܘܗ̤ܘ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܩܒ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܠܹ̇ܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܐܵܟܹܿܠ ܠܹܗ ܣܵܣܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܼܠܝܼܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܲܙܥܘܿܪ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܗ̄ܘܼ: ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܙܵܘܥܵܐ.

2: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܦܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ: ܘܝܵܒܹܫ ܘܚܵܡܹ̇ܐ. ܘܥܵܪܹܩ ܐܲܝܟ݂ ܛܸܠܵܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܵܐܹܿܡ.

3: ܐܵܦ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܦܬܲܚ̣ܬ̇ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. ܘܠܹܗ ܬܲܥܸܠ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂.

4: ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬܸ̇ܠ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܡܵܐܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ݂.

5: ܐܸܢ ܦܣܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܵܘܗܝ ܓܙܝܼܪܝܼܢ. ܢܵܡ̇ܘܿܣܵܐ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܡܸܢܹܗ.

6: ܘܲܢܦܘܼܫ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܪܗܲܛ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ̣ܝܼܪܵܐ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ.

7: ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܩܲܝܣܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܕܐܸܢ ܡܸܬ̣ܦܣܸܩ: ܬܘܼܒ̣ ܡܲܚܠܸܦ: ܘܲܥܢܵܩܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܥܵܢ̈ܕܵܢ.

8: ܘܐܸܢ ܢܸܣܐܲܒ̣: ܒܐܲܪܥܵܐ ܥ̣ܩܵܪܹܗ: ܘܲܒ̣ܥܲܦܪܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ ܡܵܘܥܝܼܬܹܗ.

9: ܡ̣ܢ ܪܹܝܚܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܲܦܪܲܥ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܨܝܼܒ̣ܵܐ.

10: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ̣: ܘܒ̣ܵܠܹ̇ܐ ܘܣܵܐܹ̇ܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ.

11: ܥܵܢ̇ܕܝܼܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ: ܘܢܲܗܪܵܐ ܚܵܪܹܒ̣ ܘܝܵܒܸܫ.

12: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܫܵܟܹ̇ܒ̣: ܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܕ݂ ܒܵܠܹ̇ܝܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܵܕ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܸܢܲܬ̣ܗܘܿܢ.

13: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܒܲܫܝܘܿܠ ܛܲܫܝܼܬܵܢܝ: ܘܣܲܬܲܪܬܵܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܘܣܵܡܬ̇ ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܩܝܵܡܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟܲܪܬܵܢܝ.

14: ܐܸܢ ܡܵܐܹ̇ܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ ܡܣܲܟܹ̇ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܬ̣ܝܵܐ ܣܲܝܒܿܘܼܬܹܗ.

15: ܐܸܢ ܬܸܩܪܹܝܢܝ: ܐܹܥܢܹܝܟ݂: ܘܥܲܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝܟ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣.

16: ܡܸܛܠ ܗܲܠܟ݂ܵܬ݂̈ܝ ܕܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܡܢܹܐ ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܪ ܥܲܠ ܚܛܵܗܲܝ݁.

17: ܚܬ̣ܘܿܡ ܒܲܨܪܵܪܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝ. ܘܐܲܦܪܸܩ ܡܹܢܝ ܚܛܵܗܲܝ̈.

18: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܛܘܼܪܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ: ܐܵܘ ܫܩܝܼܦܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ.

19: ܟܹܐܦܵܐ ܫܵܚܩܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܵܘ ܟܸܬܵܐ ܥܲܦܪܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܵܘܒܸܕܲܬ̇.

20: ܬܲܥܫܢܝܼܘܗܝ ܠܥܵܠܲܡ ܘܲܢܗܲܠܸܟ݂ ܒܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܬܸܫܕܸ̇ܝܘܗܝ.

21: ܐܸܢ ܢܸܣܓܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܘܐܸܢ ܢܸܙܥܪܘܼܢ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܵܘܕܲܥ ܠܗܘܿܢ.

22: ܒܪܲܡ ܒܸܣܪܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܟ݂ܐܲܒ̣. ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܬܸܬ̣ܐ̱ܒܸܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡ̄ܢܵܝܵܐ ܘܐܹܡ̣ܲܪ.

2: ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܪܘܼܚܵܐ ܢܸܥܢܹܐ ܒܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܡܠܹܐ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܟܲܪܣܹܗ.

3: ܠܡܲܟܵܣܘܼ ܡܸܠ̈ܝܼܢ ܕܠܵܐ ܟܵܫܪܵܢ: ܘܲܒ̣ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܹܝܢ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ.

4: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܒܲܛܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ. ܘܡܲܣܓܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܡܲܠܸܠ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ.

5: ܡܸܛܠ ܕܢܹܐܠܲܦ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ.

6: ܢܚܲܒ̣ܵܟ݂ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܘܠܵܐ ܐܸܢܵܐ. ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܲܣ̱ܗ̈ܕ݂ܵܢ ܒܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

7: ܕܲܠܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ̇ܬ̇. ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܛ̣ܢܬ̇.

8: ܒܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܥ̣ܬ̇: ܘܐܸܬ̣ܓܲܠܝܲܬ̤ ܠܵܟ݂ ܚܸܟ݂ܡܬ̣ܵܐ.

9: ܡܵܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܚ̄ܢܵܢ. ܐܵܘ ܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܢ.

10: ܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܲܢ ܕܣܵܒ̣: ܐܵܦ ܐܝܼܬ̣ ܒܲܢ ܕܩܲܫܝܼܫ: ܘܲܕ݂ܥܲܬ̇ܝܼܩ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

11: ܐܲܙܥܲܪ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܘܼܚܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܲܠܸܠ ܒܲܢܝܵܚ ܠܘܵܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

12: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܠܸܒܵܟ݂. ܘܡܵܢܵܐ ܡܪ̈ܲܡܙܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ.

13: ܕܲܡܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܟ݂: ܘܡܲܦܸܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܡܸܠܹ̈ܐ.

14: ܡܲܢ̣ܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܙܟܸ̇ܐ: ܐܵܘ ܡܲܢܘܼ ܢܸܙܕܲܕܲܩ ܝܼܠܝܼܕ݂ ܐܲܢ̄ܬܬ̣ܵܐ.

15: ܗܵܐ ܒܩܲܕ̇ܝܼܫܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܘܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܕܟܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

16: ܐܵܦ ܐܸܢ ܡܸܣܬ̇ܠܹܐ ܘܡܸܬ̇ܛܲܪܹܦ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܢܸܫܬܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

17: ܐܹܚܵܘܹܝܟ݂: ܫܡܲܥܲܝܢܝ ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܐܹܬܲܢܹܐ.

18: ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܚܵܘܝܼܘ: ܘܠܵܐ ܟܲܣ̣ܝܼܘ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

19: ܠܗܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ ܐܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

20: ܟܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ ܡܸܬ̣ܪܵܘܪܲܒ̣. ܘܡܸܢܝܵܢ ܫ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܢ̱ܛܲܪ ܠܚܲܣܝܼܢܵܐ.

21: ܩܵܠ ܙܵܘܼܥܬ̣ܵܐ ܒܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܒܲܫܠܵܡܵܐ ܒܵܙ̇ܘܿܙܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܥܠܵܘܗܝ.

22: ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܕܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ. ܚܵܙܹ̇ܐ ܚܲܪܒܵܐ.

23: ܥܵܪܹܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܠܘܼܚܵܡܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ ܕܲܡܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

24: ܢܸܒ̣ܥ̱ܬ̣ܝܼܘܗܝ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. ܘܥܵܩ̇ܬ̣ܵܐ ܬܲܕ݂ܪ̱ܟ݂ܝܼܘܗܝ: ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒ̣ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

25: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܝܼܡ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܘܥܲܠ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܐܸܬ̣ܓܲܢ̄ܒܲܪ.

26: ܘܲܪܗܸܛ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܒܨܵܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܩܵܦܝܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܠܹܗ: ܒܣܘܿܓܲܐܬ̣ ܣܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܕܣܲܟ̇ܪܹ̈ܐ.

27: ܘܟܲܣܝܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܬܲܪܒܹ̇ܗ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܟܝܼܡܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܥܝܼܘܿܬ̣ܵܐ.

28: ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܚܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܬ̣̈ܒܵܢ. ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

29: ܠܵܐ ܢܟܲܬܲܪ ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡ ܚܲܝܠܹܗ. ܘܠܵܐ ܢܲܪܡܹܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

30: ܘܠܵܐ ܢܸܥ̱ܢܕ݂ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܲܥܢܵܩܵܘ̈ܗܝ ܬܝܲܒܸ̇ܫ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ. ܢܸܫܛܹܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ.

31: ܘܠܵܐ ܢܗܲܝܡܸܢ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܛܥ̱ܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܩܹܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܡܵܘܥܝܼܬܹܗ.

32: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܝܑܼܒ̣ܫ. ܘܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܢܸܫ̈ܟ̇ܚܵܢ.

33: ܢܸܥܩܘܿܪ ܐܲܝܟ݂ ܓܦܸܬܵܐ ܒܸܣܪ̈ܵܘܗܝ. ܘܢܸܫܕܹ̇ܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܝܬܵܐ ܡܵܘܥܝܼܬܹܗ.

34: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܚܲܢܦܹ̈ܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܠܨܹܕ݂ܝܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܠܡܲܫ̈ܟ̇ܢܹܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

35: ܒܸܛ̣ܢܘ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܝܑܼܠܸܕ݂ܘܥ̣ܬܵܐ. ܘܟܲܪ̈ܣܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܢܸܟ݂ܠܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣ ܕܣܲܓ̇ܝ̣ܵܐ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܡܒܲܝ̈ܐܢܲܝ ܒܥܵܘܼܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܟܠܟ݂ܘܿܢ.

3: ܠܵܐ ܬܲܟ݂ܪܘܿܢ ܠܪܘܼܚܝ ܒܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܐܵܦܸܢ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ.

4: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܐܹܡܲܠܸܠ ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܥܒ̣ܝܼ̈ܕܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܒ̣ܩܹܝ̇ܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܒܡܸܠܹ̈ܐ: ܘܐܲܢܝܼܕܹܬ̣ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܪܹܫܝ.

5: ܒܨܹܝ̇ܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܒܡܸܠܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܚܸܣܟܹ̇ܬ̣ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

6: ܐܸܢ ܐܹܡܲܠܸܠ ܓܹܝܪ: ܠܵܐ ܦܵܪܹܩ ܟܹܐܒ̣ܝ. ܘܐܸܢ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܪܘܲܚ ܠܝܼ.

7: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܐܲܠܐܝܲܢܝ. ܘܲܢܛܲܪ ܟܠܵܗ̇ ܣܵܗ̇ܕ̇ܘܼܬ̣ܝ.

ܘܐܲܩܝܼܡܲܢܝ ܘܲܗܘܹܿܝܬ̣ ܣܵܗ̇ܕܵܐ. ܘܩܵܡܲܬ̤ ܒܝܼ ܟܲܕܵܒ̣ܘܼܬ̣ܝ: ܘܲܩܕ̣ܵܡܵܘܗܝ ܡܲܠ̇ܠܹܬ̣.

 

9: ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܬܲܒ̣ܪܲܢܝ ܘܦܲܫ̣ܚܲܢܝ. ܘܚܲܪܸܩ ܥܠܲܝ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ. ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܚܲܒܲܪܘ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܠܲܝ.

10: ܘܲܥܠܝ ܦܬܲܚ̣ܘ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܒܚܸܣܕܵܐ ܘܲܡܚ̣ܵܘ ܦܲܟ݂ܝ̈ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. ܘܚܸܡܬ̣ܵܐ ܡܬ̣ܡ̱ܠܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܠܲܝ.

11: ܘܐܲܫܠ̱ܡܲܢܝ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܠܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ ܐܲܫܠ̱ܡܲܢܝ.

12: ܫܠܹܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣: ܘܛܲܪܦܲܢܝ ܐܸܚܲܕ݂ ܒܲܩܕ݂ܵܠܝ: ܘܒܲܕܿܪܲܢܝ. ܐܲܩܝܼܡܲܢܝ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܢܝܼܫܵܐ.

13: ܘܲܣܓ̣ܝܼܘ ܥܠܲܝ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ. ܘܲܫܕ̣ܵܐ ܒܟ݂̈ܘܿܠܝܵܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܚܵܣ ܐܸܫܲܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܡܪܵܪܬ̇ܝ.

14: ܬܲܪܥܲܢܝ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ. ܘܲܪܗܸܛ̣ ܥܠܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ.

15: ܣܲܩܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܒ̣ܢܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܡܸܫܟ̇ܝ. ܘܦܲܠܦ̇ܠܹܬ̣ ܒܥܲܦܪܵܐ ܪܹܫܝ.

16: ܐܲܦܲܝ̈ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚ ܡ̣ܢ ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ. ܘܚܵܙ̈ܝܵܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ.

17: ܥܲܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ: ܘܲܨܠܘܿܬ̣ܝ ܕܲܟ݂ܝܵܐ.

18: ܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܟܲܣܸܐ ܕܹܡܝ. ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܠܲܙܥܵـ̈ـܩܵܬ̣ܝ.

19: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܣܵܗ̇ܕܲܝ̈: ܘܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܒܲܡܪܵܘܡܵܐ.

20: ܐܲܚܲܝ̈ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ: ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܸܦܥܲܬ̤ ܥܲܝܢܝ.

21: ܠܘܲܝ ܕܹܝܢ ܢܲܟܸ̇ܣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ.

22: ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܢܵܘ̈ܗܝ ܐܵܬ̣̈ܝܵܢ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܦ̇ܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

1: ܪܘܼܚܝ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤: ܘܝܵܘ̈ܡܲܝ ܐܸܬ̇ܕܲܥܲܟ݂ܘ ܛܲܝܸܒ̣ܘ ܠܝܼ ܩܲܒ̣ܪܵܐ.

2: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܫܘܼܩܪܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ. ܘܒܲܡܪܵܪܗܘܿܢ ܒܵܬܲܬ̤ ܪܘܼܚܝ.

3: ܣܝܼܡ ܢܹܐ ܡܸܫܟܵܢܝ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐܝܼܕ݂ܝ.

4: ܡܸܛܠ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܟܲܣܝܼܬ̇ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ ܒܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

5: ܘܢܸܬ̣ܪܵܘܪܲܒ̣ ܪܵܚܡܵܐ ܥܲܠ ܪܵܚܡܹܗ ܘܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܚܫ̈ܟ݂ܵܢ.

6: ܘܐܲܩܝܼܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܘܬܲܚܦܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܗܘܹܐ.

7: ܟܹܐܒܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܥܲܝ̈ܢܲܝ. ܘܬܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܝ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ.

8: ܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܼܢ ܬܪ̈ܝܼܨܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ. ܘܙܲܟܵܝܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܵܒ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܦܲܨ.

9: ܢܹܐܚܘܿܕ݂ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܲܢܚܲܡܣܝܼܢ: ܘܲܕܿܕܲܟ݂̈ܝܵܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܢܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܐ.

10: ܒܪܲܡ ܗܵܐ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܬܵܒ̣ܬ̇ܘܿܢ. ܘܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܘܐܸܬܲܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ. ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ.

11: ܡܲܥܒ̇ܪ̈ܲܝ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܡܒܲܛ̈ܠܲܝ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡܵܘ̈ܒ̇ܕܲܝ ܠܠܸܒܵܘ̈ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ.

12: ܠܸܠܝܵܐ ܠܐܝܼܡܵܡܵܐ ܣܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. ܘܢܲܗܝܼܪܵܐ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

13: ܐܸܢ ܐܹܣܲܟܹܿܐ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܒܲܝܬ̇ܝ ܗ̄ܘܼ. ܘܲܒ̣ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܬܸܫܘܝܼܬ̣ܝ ܫܵܘܝܼܬ̣.

14: ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܩܪܹܝܿܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܹܡܝ ܘܚܵܬ̣ܝ ܠܪܸܡܬ̣ܵܐ.

15: ܐܲܝܟܵܘ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܣܲܒ̣ܪܝ ܘܬ̣ܘܼܟ݂ܠܵܢܝ. ܘܲܠܣܲܒ݂ܪܝ ܡܵܢ̣ܘܼ ܢܸܫܟ̇ܚܝܼܘܗܝ.

16: ܒܬ̣ܘܼܩܦܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ ܬܸܚܬ̣ܘܼܢ ܘܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܦܪܵܐ ܢܸܚܬ݂ܘܼܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܒܸܠܕܵܕ݂ ܫܘܿܚܵܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܡܲܬ̣ܝ ܣܵܝܿܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܣܵܩܘܼܒ̣ܠܵܐ ܠܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢܘ: ܘܐܲܚܪܵܝܑܬ̣ ܢܡܲܠܸܠ.

3: ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܚܫܸܒ̣̄ܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܥܝܼܪܵܐ. ܘܐܸܬ̇ܛܲܡܲܐ̄ܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܩܵܛܹܿܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

4: ܗܵܐ ܡܸܛܠܵܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܫܬ̇ܒܸܩ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܢܫܲܢܹܐ ܛܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ.

5: ܘܐܵܦ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܸܕܥܲܟ݂. ܘܐܵܦ ܬܵܓܹܗ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ݂ܵܐ ܕܢܘܼܪܹܗ.

6: ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܸܚܫܲܟ݂ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܘܲܫܪܵܓܹܗ ܢܸܕܥܲܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ.

7: ܢܸܨ̈ܕܲܝܵܢ ܗܲܠܟ݂ܵܬܹ̈ܗ ܒܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܘܲܬ̇ܛܲܒ̇ܥܝܼܘܗܝ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ.

8: ܡܸܛܠ ܕܐܵܘܫܸܛ ܪܸܓ̣ܠܹܗ ܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ. ܘܥܲܠ ܣܪܝܼܓ̣ܬܵܐ ܗܲܠܸܟ݂.

9: ܘܐܸܚܲܕ݂ ܦܲܚܵܐ ܒܥܸܩܒܹܗ ܢܸܬ̣ܥܲܫܢܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܨܲܗ̈ܘܵܢܹܐ.

10: ܛܡܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܒ̣ܠܹܗ. ܘܲܡܨܝܼܕ̇ܬܹ̇ܗ ܥܲܠ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܬܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂.

11: ܚܲܕ݂ܪܘܼܗܝ ܣܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܒܘܼܠܗܵܝܵܐ. ܘܒܲܕܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ.

12: ܘܢܸܗܘܹܐ ܟܲܦܢܵܐ ܟܹܐܒܹܗ: ܘܲܬ̣ܵܒ̣ܵܪܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܠܬ̣ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ.

13: ܢܸܬ̣ܐܲܟ݂̈ܠܵܢ ܒܬ̣ܘܼܩܦܵܐ ܩܘܼܪ̈ܝܹܗ: ܘܒܲܬ̣ܩܘܿܦ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ.

14: ܢܸܬ̣ܦܣܸܩ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܬܘܟ݂ܠܵܢܹܗ. ܘܲܢܣܲܪܗܒ̣ܘܼܢܹܗ ܒܘܼ̈ܠܗܵܝܲܝ ܡܲܠܟܵܐ.

15: ܘܢܸܫܪܘܿܢ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐ̄ܢܵܫ. ܬܸܬ̣ܒܲܕܲܪ ܥܲܠ ܐܲܬ̣ܪܹܗ ܟܹܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ.

16: ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇ ܥܸܩܵܪ̈ܵܘܗܝ ܢܹܐܒ݂ܫܘܼܢ. ܘܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܢܵـ̈ـܬܹܪ ܩܛܵܦܹܗ.

17: ܢܹܐܒܲܕ݂ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܫܸܡ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ.

18: ܢܸܣܚܦܘܼܢܹܗ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܹܒܹܝܠ ܢܸܕ݂ܚܩܘܼܢܹܗ.

19: ܠܵܐ ܫܸܡ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢ ܒܥܲܡܵܐ. ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܒܡܲܥܡܪܹܗ.

20: ܥܲܠ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܼܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ ܙܸܩܦܲܬ̤ ܣܥܲܪܬ̇ܗܘܿܢ.

21: ܒܪܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܗܵܢܵܘ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܡܿܢ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܲܕ݂ܘܹܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. ܘܡܲܟ݂ܐ̱ܒ̣ܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܒܡܸܠܹ̈ܐ.

3: ܕܗܵܐ ܥܣܲܪ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܡܟ݂ܵܘܢܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܒܵܗ̇ܬ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܡܲܟ݂ܪܹܝܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ.

4: ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܛܥܹ̇ܝܬ̣: ܠܘܵܬ̣ܝ ܬܸܗܘܹܐ ܛܵܥܝܘܼܬ̣ܝ.

5: ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܸܬ̣ܪܵܘܪܲܒ̣ܬܘܿܢ ܥܠܲܝ: ܘܐܲܟ݂ܣܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܘܚܲܣܸܕܲܬ̇ܘܿܢܵܢܝ.

6: ܕܲܥܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܲܝܸܒܲܢܝ ܘܲܡܨܝܼܕ̇ܬܹ̇ܗ ܗ̄ܘܼ ܦܪܲܣ̣ ܥܠܲܝ.

7: ܘܐܸܢ ܡܲܝܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܝܼ. ܘܐܸܢ ܐܸܒܲܓܸ̇ܢ: ܠܲܝܬ̇ ܕܬ̣ܵܒܲܥ ܠܝܼ.

8: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܣܵܓ̣ ܕܠܵܐ ܐܸܥܒܲܪ. ܘܣܵܡ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܫܒ̣̈ܝܼܠܲܝ.

9: ܐܝܼܩܵܪܝ ܐܲܫܠܲܚ ܡܹܢܝ. ܘܐܲܥ̣ܒܲܪ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܪܹܫܝ.

10: ܥܲܩ̣ܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܸܛܪ̈ܲܝ ܘܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬ̣ ܘܲܫܩܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܣܵܐ ܣܲܒ݂ܪܝ.

11: ܘܲܬ̣ܩܸܦ ܥܠܲܝ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܚܲܫܸܒܲܢܝ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

12: ܘܐܲܟ݂ܚܕ݂ܵܐ ܐܹܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝ ܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܕ݂ܪܲܫ̣ܘ ܥܠܲܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܲܫ̣ܪܵܘ ܚܟ݂ܵܪ̈ܲܝ ܡܲܫܟܲܢܝ.

13: ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܪܚܸܩ̣ܘ ܡܹܢܝ: ܘܝܵܕ݂ܥܲܝ ܥܸܒܲܪܘ.

14: ܦܣܲܩ݂ܘ ܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܐܸܬ̣ܢܲܫܝܘܼܢܝ.

15: ܬܵܘܬܵܒܲܝ̈ ܒܲܝܬ̇ܝ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܝ: ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܚܲܫܒ̇ܘܼܢܝ ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

16: ܠܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܩܪܹܝܬ̣: ܘܠܵܐ ܥܢܵܢܝ. ܘܐܸܬ̣ܟܲܫܦܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܒܡܸـ̈ـܠܲܝ ܦܘܼܡܝ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܢܢܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ.

17: ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܠܐܲܢ̄ܬܹܿܬ̣ܝ. ܘܐܸܬ̣ܚܲܢܢܹܬ̣ ܠܒܲܪ ܡܥܲܝ̈.

18: ܘܐܵܦ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܐܲܣܠ̱ܝܘܼܢܝ ܩܵܡܹܿܬ̣ ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܒܝܼ.

19: ܐܲܣܠ̱ܝܘܼܢܝ ܟܠ ܡܵܠܟܲܝ̈ ܡܸܠܟܲܝ̈. ܘܐܵܦ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ܘ ܥܠܲܝ.

20: ܡܸܫܟܚ ܘܒܸܣܪܝ ܕܒܸܩܘ ܒܓܲܪ̈ܡܲܝ ܘܐܹܬ̣ܦܲܠܛܹ̇ܬ̣ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܫܹܢܲܝ̈.

21: ܚܘܼܢܘܼܢܝ ܚܘܼܢܘܼܢܝ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܕܹܗ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܝܼ.

22: ܠܡܵܢܵܐ ܬܸܪܕ̇ܦܘܼܢܵܢܝ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܼܢ ܒܸܣܪܝ ܠܵܐ ܬܸܣܒ̇ܥܘܼܢ.

23: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܡܸܬ̣ܟܲܬ݂̈ܒܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡܸـ̈ـܠܲܝ: ܘܡܸܬ̣ܪ̈ܲܫܡܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܣܸܦܪܵܐ.

24: ܘܲܒ̣ܩܲܢܝܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܨܵܝܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܪܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܘܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܢܸܬ̣ܪܲܫܡܵܢ.

25: ܘܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܝ ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ ܘܲܒ̣ܣܵܘܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܬ̣ܓ̇ܠܹܐ.

26: ܘܥܲܠ ܡܸܫܟ̇ܝ ܗ̄ܘܼ ܐܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܘܥܲܠ ܒܸܣܪܝ.

27: ܐܸܢ ܬܸܚܙܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܝܢܝ: ܚܙܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܝ: ܡܣܵܦ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܣܵܦܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܝܵܡܝ.

28: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܵܢܵܐ ܪܵܕ݂ܦܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܹܗ. ܛܵܒ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܒܵܬܲܪܝ.

29: ܦܪܘܿܩܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ̣ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܚܲܪܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܛܠ ܕܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܕܝܼܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܨܘܿܦܵܪ ܢܲܥ̄ܡܬܲܝܵܐ: ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܡܸܛܠ ܗܲܠܟ݂ܵܬ̣ܝ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܘܼܢܝ: ܘܡܸܛܠܵܬ̣ܝ ܟܲܬܲܪܘ ܠܝܼ.

3: ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ ܐܲܫܡܲܥ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܝ ܢܸܥܢܹܝܢܝ.

4: ܗܵܕܹܐ ܝܼܕܲܥܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼ ܐܵܕ̣ܵܡ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܥܒܲܕ̣ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

5: ܡܸܛܠ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬ̇ܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܗܘܿܢ. ܘܚܲܕ̣ܘܼܬܹܗ ܕܚܲܢܦܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܙܒܲܢ ܙܥܘܿܪ.

6: ܐܸܢ ܢܸܣܲܩ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܪܵܘܡܹܗ: ܘܪܹܫܹܗ ܠܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܢܸܡܛܹܐ.

7: ܐܲܝܟ݂ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܹܐܒܲܕ̣ ܚܵܙ̇ܝܵܘ̈ܗܝ ܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘܼ.

8: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܵܐ ܢܸܦܪܲܚ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܟܲܚ. ܘܢܸܦܪܲܕ̣ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ.

9: ܥܲܝܢܵܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ: ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܠܡܸܚܙ̄ܝܹܗ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܚܘܼܪܘܼܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ.

10: ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܘܼܢ ܒܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܐܝܼܕ̣ܵܘ̈ܗܝ ܢܵܘ̈ܫܛܵܢ ܒܝܲܠܕܹ̇ܗ.

11: ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܡܠܹܝܢ ܡܘܼܚܵܐ. ܘܥܲܡܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܫܟ̇ܒ̣ܘܼܢ.

12: ܐܸܢ ܬܸܒ̣ܣܲܡ ܒܦܘܼܡܹܗ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ: ܘܢܸܟ݂ܠܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܠܸܫܵܢܹܗ ܢܛܲܫܹܝܘܗܝ.

13: ܢܚܘܼܣ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ ܘܢܸܟ݂ܠܹܝܘܗܝ ܒܓ̣ܵܘ ܚܸܢܟܹܗ.

14: ܠܲܚܡܹܗ ܒܲܡܥܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܘܡܸܪܬ̣ܵܐ ܕܬܲܢܝܼܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘܹܗ.

15: ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܲܒ̣ܠܲܥ ܢܬ̣ܝܼܒ̣ܝܹܗ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܹܗ. ܘܢܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ.

16: ܡܸܪܬ̣ܵܐ ܕܦܲܬ̣ܢܵܐ ܢܹܐܢܲܩ. ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐܹܣܦܸܣ ܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ.

17: ܠܵܐ ܢܸܚܙܹܐ ܒܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܕ݂ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܕܸܒ̣ܫܵܐ ܘܲܕ݂ܚܹܐܘ̱ܬ̣ܵܐ.

18: ܢܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܠܠܹ̇ܐܘܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܠܲܥ ܒܚܹܝܠ ܚܸܠܦܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܗ̱ܢܹܐ.

19: ܕܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ ܠܡܸܫܒܲܩ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. ܘܒܲܝܬܵܐ ܕܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ.

20: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ ܕܝܼܢܹܗ ܒܟܲܪܣܹܗ: ܘܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܠܲܛ.

21: ܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܠܹ̇ܛ ܡ̣ܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܟܲܬܲܪ ܛܵܒ̣ܬܹܗ.

22: ܒܟ݂ܝܵܠܬܵܐ ܕܐܲܟ̇ܝܼܠ ܢܸܬ̣ܦܪܲܥ. ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܵܘܵܠܹܐ ܬܹܐܬܹ̇ܐ ܥܠܵܘܗܝ.

23: ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܒܲܛܢܹܗ ܘܲܢܓܲܪܸܐ ܒܹܗ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܢܲܡܛܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܒܲܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܘܼܬܹܗ.

24: ܕܲܥܪܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܪܝܵܢܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܩܸܫܬܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ.

25: ܬܸܫܡܘܿܛ ܘܬܲܦܸܩ ܓܵܘܵܝܹܗ. ܘܡܸܫܟܵܐ ܕܲܡܪܵܪܬܹܗ ܢܸܬ̣ܒܲܙܲܥ. ܥܠܵܘܗܝ ܐܵܡܝܼܢ ܬܘܼܩܦܵܐ.

26: ܘܟ݂ܠ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܛܡܝܼܪ ܠܬ̣ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ. ܬܹܐܟ݂ܠܝܼܘܗܝ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܦܝܼܚܵܐ ܘܢܹܐܒܲܕ݂ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ.

27: ܢܸܓ̣ܠܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܩܲܡ ܡܸܢܹܗ.

28: ܢܸܬ̣ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܘܢܸܬ̣ܢܲܓܲܕ݂ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

29: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܡܢܵܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܵܘܡܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܫܡܲܥܘ ܡܸܫܡܲܥ ܡܸܠܲـ̈ـܝ. ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ.

3: ܣܲܝܒ̇ܪܘܼܢܝ ܘܐܹܡܲܠܸܠ. ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܡܲܝܸܩܘ.

4: ܐܹܡܲܪ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸـ̈ـܠܲܝ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩܵܐ ܪܘܼܚܝ.

5: ܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܬ̣ܡܲܗܘ. ܘܣܝܼܡܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܡܟ݂ܘܿܢ.

6: ܕܐܸܢ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܹܬ̣: ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܹ̇ܬ̣: ܘܐܸܚܸܕ݂ܘ ܠܒܸܣܪܝ ܨܵܘܪ̈ܵܢܹܐ.

7: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܚܲܝܝܼܢ: ܘܡܲܥܬ̇ܩܝܼܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܲܝ ܚܲܝܠܵܐ.

8: ܙܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܥܹܝܢܲܝܗܘܿܢ.

9: ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܫܲܒ̣ܛܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

10: ܬܵܘܪܹܗ ܥܵܒܲܪ ܘܠܵܐ ܓܵܥܹ̇ܐ. ܘܦܵܠܛܵܐ ܬܘܿܪܬܹ̇ܗ: ܘܠܵܐ ܡܚܲܒ̇ܠܵܐ.

11ܐ: ܡܫܲܪܪܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܝܲܠܘܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܫܵܘܪܝܼܢ.

12: ܫܩܲܠ̣ܘ ܦܠܲܓܹ̈ܐ ܘܟܸܢܵܪܹ̈ܐ. ܘܚܵܕܹܝܢ ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܙܡܵܪܵܐ.

13: ܡܓܲܡܪܝܼܢ ܒܛܵـ̈ـܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܘܒܲܥܓܲܠ ܠܲܫܝܘܿܠ ܢܵܚ̇ܬ̇ܝܼܢ.

14: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒܲܪ ܡܸܢܲܢ: ܘܲܠܡܸܕܲܥ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܨܵܒܹܿܝܢ ܚ̄ܢܲܢ.

15: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܡܲܢ݂ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܦ̱ܠܚܝܼܘܗܝ: ܐܵܘ ܡܵܢܐ ܝܵܬ̣ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܢܸܒ̣ܥܹܐ ܡܸܢܹܗ.

16: ܗܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܛܘܼܒ̣ܗܘܿܢ ܘܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܐܸܬ̣ܪܲܚܩܲܬ̤ ܡܹܢܝ.

17: ܟܡܵܐ ܢܸܕ݂ܥܲܟ݂ ܫܪܵܓ̣ܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܘܢܹܐܬܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܒ̣ܵܪܵܐ. ܘܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܢܦܲܠܸܓ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

18: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܬܸܒ̣ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܪܵܐ ܕܫܵܩ̇ܠܵܐ ܠܹܗ ܟ̇ܘܿܟ݂ܝܼܬ̣ܵܐ.

19: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܛܲܪ ܥܵܘܼܠܹܗ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܢܸܦ̱ܪܥܝܼܘܗܝ ܘܢܸܕܲܥ.

20: ܘܢܸܚ̈ܙܝܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܕܵܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܚܸܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ.

21: ܡܵܢ̈ܘ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܵܘܗܝ ܢܸܬ̣ܢܲܛܪܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ.

22: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܦܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ݂ܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܠܪ̈ܵܡܹܐ ܢܕ݂ܘܼܢ.

23: ܕܐܸܢ ܗܵܢܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܹܗ: ܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܫܠܹܐ.

24: ܘܓܲܒܵܘ̈ܗܝ ܡܠܹܝܢ ܬܲܪܒܵܐ: ܘܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܡܠܹܝܢ ܡܘܼܚܵܐ.

25: ܗܵܢܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܒܲܢܦܸܫ ܡܲܪܝܼܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܐܸܟܲܠ̣ ܒܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

26: ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܵܟ݂ܒܵܝܼܢ ܘܪܸܡܬ̣ܵܐ ܬܟܲܣܹܐ ܐܸܢܘܿܢ.

27: ܗܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܸܠܟܵܐ ܕܲܥܠܲܝ ܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ.

28: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܕܐܲܝܟܵܘ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܘܐܲܢܵܘ ܡܲܫ̱ܪܝܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ.

29: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܫܲܐܸܠܬ̇ܘܿܢ ܠܥܵܒ̣ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ. ܘܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥܬ̇ܘܿܢ.

30: ܡܸܛܠ ܕܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܡܸܬ̣ܢܛܲܪ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܟܲܪ.

31: ܡܲܢ̣ܘ ܡܚܵܘܹܐ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܗܵܘܿ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕ݂: ܡܲܢ̣ܘܼ ܦܵܪܲܥ ܠܹܗ.

32: ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܠܓ̣ܕ݂ܫܵܐ ܡܸܬ̣̱ܢܛܲܪ.

33: ܒܵܠ̇ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܓܦܝܼ̈ܦܲܝ ܢܲܚܠܵܐ ܘܒ̣ܵܬ̣ܪܹܗ ܟܠܢܵܫ ܡܸܬ̣ܢ̱ܓ̣ܕ݂ ܘܲܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܲܝܬ̇ ܡܸܢܝܵܢ.

34: ܘܐܲܝܟܵܐ ܬܠܲܒ̇ܒ̣ܘܼܢܵܢܝ. ܗܸܒ̣ܠܵܐ ܘܲܬ̣ܝܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܝܲܬܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

1: ܘܲܥܢܵܐ ܐܸܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡ̄ܢܵܝܵܐ: ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܫܬ̇ܘܝܼܬ̇ ܥܲܡܹܗ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ

3: ܘܡܵܢܵܐ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ ܕܲܡܬܲܡܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܟ݂.

4: ܢܲܟ̇ܣܵܟ݂ ܘܢܸܥܘܿܠ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂.

5: ܗܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܠܲܝܬ̇ ܣܘܿܦ ܠܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ.

6: ܡܸܛܠ ܕܲܢܣܲܒ̣ܬ̇ ܡܸܫܪܵܢܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܟ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܥܲܪܛܲܠܵܝܵܐ ܐܲܫܠܲܚ̣ܬ̇.

7: ܠܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܐܲܫܩܝܼܬ̇ ܠܲܡܛܲܪܦܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܲܦܢܵܐ ܟܠܲܝܬ̇ ܠܲܚܡܵܐ.

8: ܐܝܼܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܙܵܪܲܥ ܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܵܪܹܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ.

9: ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܫܲܕܲܪܬ̇ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. ܘܲܕ݂ܪܵܥܹܗ ܕܝܲܬ̣ܡܵܐ ܡܲܕܲܟ݂ܬ̇.

10: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ܪܘܼܟ݂ ܦܲܚܹ̈ܐ. ܘܐܲܙܝܼܥܬ̣ܵܟ݂ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ.

11: ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܠܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܘܫܸܦܥܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܟܲܣܹܝܟ݂.

12: ܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܪܹܫ ܟܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ.

13: ܘܐܵܡ̇ܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܢܕ݂ܘܼܢ.

14: ܥܢܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܣ̣ܬܵܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܘܥܲܠ ܚܘܼܓ̣ܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂.

15: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܛܲܪܬ̇: ܕܟܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܥܲܡܵܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢܗܘܿܢ.

16: ܘܒܲܥܒ̣ܵܪ ܢܲܗܪܵܐ ܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼܘ. ܘܠܵܐ ܥܗܲܕܘ ܠܡܲܢ ܕܐܲܟ̇ܝܼܢ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ.

17: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܦܪܘܿܩ ܡܸܢܲܢ. ܘܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܠܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

18: ܘܗ̤ܘ ܡܠ̣ܵܐ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܛܘܼܒ̣ܵܐ. ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܪܲܚܩܲܬ̤ ܡܸܢܗܘܿܢ.

19: ܢܸܚܙܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. ܘܙܲܟܵܝܵܐ ܢܡܲܝܸܩ ܒܗܘܿܢ.

20: ܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܼܫܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܘܫܲܪܟ̇ܗܘܿܢ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܢܘܼܪܵܐ.

21: ܐܸܫܬܵܘܝܲܝ ܕܹܝܢ ܥܲܡܹܗ: ܘܫܲܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܟ݂ ܛܵـ̈ـܒ̣ܵܬܵܐ.

22: ܩܲܒܸ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܢܵܡ̇ܘܿܣܵܐ. ܘܲܢܣܝܼܡ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܠܸܒܵܟ݂.

23: ܐܸܢ ܬܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܬܸܬ̣ܒܲܢܹܐ: ܘܐܸܢ ܬܲܪܚܸܩ ܥܵܘܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂.

24: ܘܲܬ̣ܟܲܢܸܫ ܟܸܣܦܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܐܵܘܦܹܝܪ.

25: ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܸܕ݂ܪܵܟ݂ ܘܲܟ݂ܣܸܦ ܚܘܼܫ̈ܒܵܢܝܼܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂.

26: ܘܲܬ̣ܪܝܼܡ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ.

27: ܘܲܬ̣ܨܲܠܹܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܘܢܸܫ̱̤ܡܥܵܟ݂. ܘܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝܟ ܬܫܲܠܸܡ.

28: ܘܬܹܐܡܲܪ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܘܲܢܩܝܼܡ ܠܵܟ݂. ܘܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܲܓܲܗ ܢܘܼܗܪܵܐ.

29: ܡܸܛܠ ܕܡܲܢ ܕܡܸܬ̣ܡܲܟܲܟ݂: ܐܸܡܲܪ ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ. ܘܲܕ݂ܡܲܟ̇ܝܼ̈ܟ݂ܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܦܪܸܩ.

30: ܢܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܙܲܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܘܢܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܒܕܲܟ݂ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܐܵܦ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡܸܪܲܬ̤ ܫܘܿܥܝܲܬ̣ܝ ܘܐܝܼܕܹܗ ܝܸܩܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܬܸܢܚܵܬ̣̈ܝ.

3: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂: ܕܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܠܲܡܡܲܛܵܝܘܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬ̇ܒܹܗ.

4: ܘܐܸܣܕ̇ܘܿܪ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܦܘܼܡܝ ܐܸܡܠܹܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

5: ܘܝܼܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܹܝܢ ܡܵܢܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܝܼ. ܘܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣ ܡܵܢܵܐ ܐܵܡ̇ܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐܠܝܼ.

6: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܥܲܡܝ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ: ܣܵܐܹ̇ܡ ܥܠܲܝ.

ܬܲܡܵܢ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ̣ ܕܵܐܹ̇ܢ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܡܹܗ ܘܙܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬ̣: ܘܡܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ.

 

8: ܐܸܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܙܹ̇ܠ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܒܸܣܬܲܪܝ: ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ.

9: ܠܣܸܡܵܠܝ ܒܥܹ̇ܝܬ̣: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܠܝܼ ܘܥܸܛܦܹ̇ܬ̣ ܠܝܲܡܝܼܢܝ: ܘܠܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܹܗ.

10: ܗ̤ܘܝܘܼ ܝܵܕܲܥ ܐܘܼܪܚܝ. ܘܲܩܝܵܡܝ ܘܒܲܚ̣ܪܲܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܢܸܦܩܹ̇ܬ̣.

11: ܘܲܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܘ̈ܗܝ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ̤ ܪܸܓ̣ܠ̄ܝ. ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܢܸܛܪܹܬ̣.

12: ܘܠܵܐ ܫܵܛܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ. ܘܠܵܐ ܫܲܢܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ. ܢܸܛܪܹܬ̣ ܡܸـ̈ـܠܲܝ ܦܘܼܡܹܗ.

13: ܘܗ̤ܘ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܵܢܵܐ ܢܬ̣ܝܼܒܲܢܝ: ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܸܨܛܵܒ̣ܝܲܬ̤ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂.

14: ܒܪܲܡ ܐܹܫܲܠܸܡ ܩܝܵܡܹܗ ܘܐܲܝܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܣܲܓ̈ܝܼܵܐܢ ܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܹܗ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܸܚܠܹ̇ܬ̣. ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܢܹ̇ܬ̣ ܘܙܵܥܹ̇ܬ̣ ܡܸܢܹܗ.

16: ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܙܝܼܥ ܠܹܒ̇ܝ: ܘܪܹܫܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ.

17: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܬ̇ܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܬܲܚܦܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܛܵܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܘܿܢ: ܟܕ.

1: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼܘ ܥܵܘܵܠ̈ܝܼܢ. ܘܝܼܕܲܥ̣ܘ: ܘܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܝܵܘ̈ܡܲܝܗܘܿܢ.

2: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܫܲܢܝܼܘ. ܘܲܓ̣ܙܪܵܐ ܕܒܲܪܘ

3: ܘܲܚܡܵܪܵܐ ܕܝܲܬ̣ܡܵܐ ܕܒܲܪܘ: ܘܡܲܫܟܸ̇ܢܘ ܬܵܘܪܵܗ̇ ܕܐܲܪܡܲܠܬܵܐ.

4: ܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼܘ ܒܵܝ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼܘ ܡܲܟ̇ܝܼ̈ܟܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

5: ܐܲܝܟ݂ ܥܪ̈ܵܕܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܕܲܡܩܲܕ̇ܡܝܼܢ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

6: ܘܲܒ̣ܚܲܩܠܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܢܸܚܨܕ݂ܘܼܢ ܘܟܲܪ̈ܡܹܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܠܲܩܫܘܼܢ.

7: ܒܵܐܹ̇ܬ̣ ܥܲܪܛܸܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬ̣ܵܐ ܒܥܲܪܝܵܐ.

8: ܡ̣ܢ ܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܪܲܛܒ̣ܘܼܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܣܸܬܪܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ ܢܥܲܦܩܘܼܢ.

9: ܢܸܚ̄ܛܦܘܼܢ ܡ̣ܢ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ. ܘܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܚܘܼܒ̣̈ܠܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ.

10: ܥܲܪܛܸܠ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ. ܘܟܲܦܢܹ̈ܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܫܵܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܡܓܲܗܢܝܼܢ ܘܟܲܦܢܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܣܲܐܬ̣ܵܐ ܘܟܲܠܝܵܐ.

11: ܘܒܲܙܒܲܢ ܢܸܟ݂ܦܢܘܼܢ ܒܫܵܪ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܡܲܥܨܪ̈ܵܢ ܢܸܥܨܪܘܼܢ ܘܢܸܨܗܘܿܢ.

12: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܸܬ̣ܐܲܢܩܘܼܢ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܬܸܓ̣ܥܹܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ.

13: ܗܸܢܘܿܢ ܗܘ̤ܵܘ ܒܡܸܕ݂ܝܵܪ̈ܲܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܠܵܐ ܚܟܲܡ̣ܘ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܠܵܐ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܘ̈ܗܝ.

14: ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܩܵܛܘܿܠܵܐ: ܘܩܵܛܹ̇ܠ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. ܘܲܒ̣ܠܠܝܵܐ ܗܵܘܹܿܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܢܵܒ̣ܵܐ.

15: ܘܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܓܲܝܵܪܹ̈ܐ ܢܸܛܪܵܢ ܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܐ ܬܸܚܙܹܝܢ ܥܲܝܢܵܐ. ܘܲܡܣܲܬܲܪ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

16: ܦܵܠܹ̇ܫ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܒܵܬ̇ܝܼ̈ܢ ܘܒ̣ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܡܚܲܬܸ̇ܡ ܠܗܘܿܢ. ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ.

17: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܥ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܛܸܠܵܠܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܘܐܸܫ̣ܟܲܚܘ. ܘܒܲܠܗܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܛܸܠܵܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܘܬܵܐ.

18: ܩܲܠܝܼܠ ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. ܬܸܬ̣ܠܝܼܛ ܡܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܒܐܘܼܪܲܚ ܟܲܪ̈ܡܝܼܢ.

19: ܨܲܗ̈ܘܵܢܹܐ ܘܚܘܼܡܵܐ: ܢܸܚ̄ܛܦܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ ܚ̣ܛܵܘ.

20: ܘܐܸܬ̇ܛܥܝܼܘ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ. ܡܸܬ̣ܩܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܪܸܡܬ̣ܵܐ. ܘܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܼܢ. ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܣܵܐ ܥܵܘܵܠܵܐ.

21: ܘܲܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܠܲܕ݂: ܘܠܲܐܪܡܲܠܬܵܐ ܠܵܐ ܐܲܛܐܸܒ̣ܘ.

22: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܢܩܘܼܡ. ܘܠܵܐ ܢܗܲܝܡܸܢ ܒܚܸܙܘܵܐ.

23: ܘܢܸܫܪܹܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܠ ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪ̈ܝܼܡܵܢ.

24: ܩܲܠܝܼܠ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܬ̣ܡܟ̇ܟ݂ܘܿܢ ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܓ̇ܙܵܢܹܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܪܹܫܵܐ ܕܫܸܒ̇ܠܹ̈ܐ ܢܹܐܒ݂ܫܘܼܢ ܘܢܸܬ̣ܦܲܪܟ̇ܘܼܢ.

25: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܢܟܲܕ̇ܒܲܢܝ ܘܬܸܬ̣ܚܫܸܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܲܬ̣ܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܗ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܒܸܠܕܵܕ݂ ܫܘܿܚܵܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ. ܥ̣ܒܲܕ݂ ܫܠܵܡܵܐ ܒܲܡܪܵܘܡܵܘܗܝ.

3: ܘܠܲܝܬ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܚܲܝܠܹܗ. ܘܥܲܠ ܡܲܢ̣ܘܼ ܠܵܐ ܕܵܢܲܚ ܢܘܼܗܪܹܗ.

4: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܡܸܙܟܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܙܵܟܹ̇ܐ ܝܑܼܠܝܼܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

5: ܗܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܙܟܵܐ. ܘܟ݂ܵܘܿܟ̇ܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܙܲܟܵܝܑܝܼ̈ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

6: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܕܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܸܡܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܬܵܘܠܥܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܘ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܠܡܵܢܵܐ ܡܥܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܠܵܐ ܚܹܝܠ. ܘܦܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܪܵܥܵܐ ܕܠܵܐ ܒܥܘܼܫܢܵܐ.

3: ܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ̣ܬ̇ ܕܠܵܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܐܵܘܕܲܥ̣ܬ̇.

4: ܠܡܲܢ ܚܵܘ̣ܝܼܬ̇ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܘܲܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܕܡ̇ܢ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܢܵܟ݂.

5: ܗܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܩܲܛܠܘܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܸܫܠܘܿܢ.

6: ܥܲܪܛܸܠܵܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܝܘܠ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. ܘܠܲܝܬ̇ ܬܲܟ݂ܣܝܼ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

7: ܡ̣ܬܲܚ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܪܒܵܐ. ܘܲܬ̣ܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܠܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ.

8: ܨܲܪ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܲܥܢܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܙܥܲܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܬܚܘܿܬܲܝܗܘܿܢ.

9: ܐܸܚܲܕ݂ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܦܪܲܣ̣ ܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܥܢܵܢܵܐ.

10: ܪܫܹ̇ܡ ܚܘܼܓ̣ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫ̣ܠܸܡ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

11: ܥܲܡܘܼ̈ܕܲܝ ܫܡܲܝܵܐ ܪܵܥ̇ܠܝܼܢ. ܘܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܐܵܬܹܗ.

12: ܒ̇ܚܲܝܠܹܗ ܓܵܥܲܪ ܒܝܲܡܵܐ. ܘܲܒ̣ܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ ܡܲܚܸܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ.

13: ܒܪܘܼܚܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܡܕܲܒܲܪ. ܘܩܸܛܠܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܠܚܸܘܝܵܐ ܕܲܥܪܲܩ̣.

14: ܗܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܸܨܲܬ̤ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡ ܒܝܼܫ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬ̣ܒܲܝܲܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܙ.

1: ܘܐܵܘܣܸܦ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܠܡܸܡܬܲܠ ܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܲܪܩܸܠ ܕܝܼܢܝ. ܘܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܝܼ.

3: ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܢܚܝܼܪ̈ܲܝ.

4: ܐܸܢ ܢܡܲܠ̈ܠܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܠܸܫܵܢܝ ܐܸܢ ܢܡܲܠܸܠ ܢܸܟ݂ܠܵܐ.

5: ܚܵܣ ܠܝܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܡܘܼܬ̣: ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܝ ܡܹܢܝ.

6: ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܝ ܐܹܚܲܡܣܸܢ ܘܠܵܐ ܐܹܪܲܦܹܐ: ܘܠܵܐ ܨܪܲܦ̣ ܠܝܼ ܠܹܒ̇ܝ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ.

7: ܘܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܝ: ܘܣܵܢܐܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܘܿܠܵܐ.

8: ܡܵܢܵܘ ܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܚܲܢܦܵܐ ܕܲܩܢܹܐ ܢܸܟ݂ܣܹ̈ܐ: ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ.

9: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܠ ܨܠܘܿܬܹܗ: ܟܲܕ݂ ܬܹܐܬܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܼܫܬܵܐ.

10: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ: ܘܢܸܩܪܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟ݂ܠ ܥܸܕܵܢ: ܢܸܥܢܹܝܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܫ̱ܡܥܝܼܘܗܝ.

11: ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܣܹܝܢ.

12: ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܪܵܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣.

13: ܗܵܐ ܗܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܝܼ ܡܢܵܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܒ̣ܐ̱ܫܵܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ.

14: ܐܸܢ ܢܸܣܓ̇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܚܲܪܒܵܐ: ܘܝܲܠܘܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܠܲܚܡܵܐ.

15: ܫܲܪܟ̇ܗܘܿܢ ܒܡܵܘܬܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܘܼܢ. ܘܐܲܪ̈ܡܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܟ̇ـ̈ـܝܵܢ.

16: ܐܸܢ ܢܟܲܢܫܘܼܢ ܟܸܣܦܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܛܝܼܢܵܐ ܢܸܬ̣ܩܢܘܼܢ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ.

17: ܗܸܢܘܿܢ ܢܲܬ̣ܩܢܘܼܢ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܢܸܠܒܲܫ ܘܟܸܣܦܗܘܿܢ ܢܦܲܠܸܓ̣.

18: ܒܢ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܝܟ݂ ܓܘܵܓܲܝ ܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܐܲܝܟ݂ ܡܛܲܠܬ̣ܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܲܛܠܠܹܗ.

19: ܡܸܛܠ ܕܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܢܸܫܟܲܒ̣: ܘܠܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܠܲܡܩܵܡ. ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܦܵܬܲܚ: ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ.

20: ܢܲܕ݂ܪ̱ܟ݂ܝܼܘܗܝ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܟܘܿܟ݂ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܦܵܪܚܵܐ.

21: ܬܸܫܩܠܝܼܘܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. ܘܢܹܐܙܲܠ: ܘܢܸܕܚܩܘܼܢܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ.

22: ܘܬܸܫܕܹ̇ܝܘܗܝ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢ. ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܡܸܥܪܲܩ ܢܸܥܪܘܿܩ.

23: ܢܛܲܪܸܦ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܝܼܕܹܗ. ܘܢܲܫܪܸܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܚ.

1: ܘܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܟ݂ܣܦܵܐ ܢܸܦܩܵܐ: ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܲܠܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܫܲܚܠܝܼܢ.

2: ܘܦܲܪܙܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܡܸܬ̣̱ܢܣܸܟ݂ ܘܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܸܬ̣̱ܢܣܸܟ݂ ܢܚܵܫܵܐ.

3: ܩܸܨܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܣܵܘܦܵܐ ܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ: ܟܹܐܦܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪܵܐ ܘܛܸܠܵܠܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ.

4: ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܝܼܪܸܬ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܓܝܼܘܿܪܵܐ. ܐܸܬ̇ܛܥܝܼܘ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܲܠܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

5: ܓ̣ܠܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡܵܙܘܿܢܵܐ. ܘܲܬ̣ܚܘܿܬܹܝܗ̇ ܡܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ.

6: ܘܕ݂ܘܼܟ̇ܬܵܐ ܕܣܲܦܝܼܠܵܐ ܟܹܐܦܹܝ̈ܗ̇. ܘܫܵܚܠܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܝܗ̇.

7: ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܗ̇ ܛܲܝܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܙܵܬ̣ܵܗ̇ ܥܹܝܢ ܕܲܝܬܵܐ.

8: ܘܠܵܐ ܕܲܪ̈ܫܵܗ̇ ܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܥܸܒܲܪ ܥܠܹܝܗ̇ ܐܲܪܝܵܐ.

9: ܒܟܹܐܦ ܛܲܪܵܢܝܼܢ ܐܵܘܫܸܛ̣ ܐܝܼܕܹܗ. ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܛܘܼܪ̈ܝܼܢ.

10: ܒܚܵܘܣܵܢܹܗ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܢ ܢܦܲܠܸܓ̣. ܘܟ݂ܠ ܐܝܼܩܵܪ ܚܙܵܬ̤ ܥܲܝܢܹܗ.

11: ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚ̣ܒܲܫ ܘܡ̣ܢ ܬܲܚܦܝܼܬ̣ܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ.

12: ܘܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܬܸܫܬ̇ܟܲܚ ܘܐܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܵܗ̇.

13: ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܓܲܙܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

14: ܬܗܘܿܡܵܐ ܐܵܡܲܪ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܝܼ. ܘܝܲܡܵܐ ܐܵܡ̇ܲܪ ܠܲܝܬ̇ ܠܘܵܬ̣ܝ.

15: ܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܚܠܵܦܹܝܗ̇. ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܡܢܹܐ ܟܸܣܦܵܐ ܒܲܕ݂ܡܹ̈ܝܗ̇.

16: ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܦܵܐ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܐܵܘܦܹܝܪ: ܘܲܒ̣ܒܹܪ̈ܘܿܠܹܐ ܘܲܒ̣ܣܲܦܝܼܠܵܐ.

17: ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܙܓ̣ܘܿܓ̣̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܘܛܲܒ̣ܥܹ̈ܐ ܘܚܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܵܚ̇ܡܝܼܢ ܠܵܗ̇.

18: ܛܵܒܲܐܗ̄ܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܦܬ̣ܵܘܬ̇ܟ݂ܵܐ ܕܲܗܝܵܐ. ܘܒܲܙܡܲܪ̈ܓ̇ܕܹܐ: ܘܲܒ̣ܩܲܪ̈ܟܸ̇ܕ݂ܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܦܵܐ.

19: ܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܹ̇ܡ ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇. ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܘܼܫ ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܦܸܕ̇ܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܦܵܚ̈ܡܵܢ ܠܵܗ̇.

20: ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܲܝܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܘ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܵܗ̇.

21: ܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܠ ܕܚܲܝ. ܘܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܣܲܬ̇ܪܵܐ ܗ̄ܝܼ.

22: ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܐܸܡܲܪܘ: ܕܒܸܐܕ݂ܢܲܝ̈ܢ ܫ̣ܡܲܥ̄ܢ ܫ̣ܡܥܵܗ̇.

23: ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܲܝܢܲܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇. ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܝܵܕܲܥ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܵܗ̇.

24: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܣܘܿܦ ܟܠ ܕܒܲܐܪܥܵܐ. ܘܲܬ̣ܚܹܝܠ ܟܠ ܫܡܲܝܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ.

25: ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ. ܘܡܲـ̈ـܝܵܐ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܒܲܟ݂ܝܵܠܬܵܐ.

26: ܥ̣ܒܲܕ݂ ܢܵܡ̇ܘܿܣܵܐ ܠܡܸܛܪܵܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܕܩܵܠܵܐ.

27: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܘܐܸܫܬܲܥܝܵܗ̇ ܬܲܩ̣ܠܵܗ̇: ܐܵܦ ܒܲܕܩ̣ܵܗ̇.

28: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܸܚܠ̱ܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̤ܝ ܗ̄ܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܐ ܘܲܠܡܸܣܛܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܘܿܢ: ܟܛ.

1: ܘܐܵܘܣܸܦ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܠܡܸܡܬܲܠ ܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܛܪܲܢܝ.

3: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܝ ܒܡܲܦܪܲܣ ܫܪܵܓܹܗ ܥܸܠܵܘܲܝ ܘܲܒ̣ܢܘܼܗܪܹܗ ܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

4: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܚܸܣܕ݂ܝ: ܟܲܕ݂ ܡܲܓܸ̇ܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܸܠܵܘܲܝ ܡܲܫܟܲܢܝ.

5: ܘܟܲܕ݂ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܚܕ݂ܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬ̣ܝ.

 

7: ܟܲܕ݂ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣ ܠܬܲܪܥܵܐ ܘܲܩܪܹܝ̇ܬ̣. ܘܲܒ̣ܫܘܼܩܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܵܝ̇ܫܵܐ ܝܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣.

8: ܚܙ̣ܵܐܘܼܢܝ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼܘ ܘܩ̣ܵܡܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܲܪܘ ܒܝܼ.

9: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼܘ ܒܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܣ̣ܵܡܘ ܥܲܠ ܦܘܼܡܗܘܿܢ.

10: ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̇ܛܲܫܹܝܢ. ܘܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܕܒܹܩ̣ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܚܸܟ̇ܗܘܿܢ.

11: ܡܸܛܠ ܕܐܸܕ݂ܢܵܐ ܕܫܸܡܥܲܬ̤: ܫܲܒܲܚܬ̣ܵܢܝ ܘܥܲܝܢܵܐ ܕܲܚܙܵܬ̤ ܣܲܗܸܕ̇ܬܲܢܝ.

12: ܡܸܛܠ ܕܦܲܠܛܹ̇ܬ̣ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܘܲܠܝܲܬ̣ܡܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ.

13: ܒܘܼܪܟ̇ܬܹܗ ܕܐܲܒ̇ܝܼܕ݂ܵܐ ܥܠܲܝ ܬܸܥܘܿܠ. ܘܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܚܲܕ̇ܝܼܬ̣.

14: ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܸܒ̣ܫܹ̇ܬ̣: ܘܠܲܒ̣ܫܲܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܦܪܝܼܣܵܐ ܘܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ.

15: ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܲܥܘܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܹܐ ܠܲܡܚܲܓ̇ܪܹ̈ܐ.

16: ܐܲܒ̣ܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܲܕ̇ܩܹ̇ܬ̣.

17: ܬܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܢܝܼܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܘܿܠܵܐ: ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܐܲܦܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ.

18: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܲܡܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܐܸܦܪܘܿܩ ܘܐܲܝܟ݂ ܩܲܢܝܵܐ ܐܸܫܠܲܡ ܘܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܣܓܹ̇ܐ ܝܵܘ̈ܡܲܝ.

19: ܫܸܪ̈ܫܲܝ ܢܨܝܼܒ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. ܘܛܸܠܵܠܵܐ ܢܒ̣ܘܼܬ̣ ܘܒܲܚܨܵܕ݂ܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܹܐ.

20: ܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܘܩܸܫܬܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܝ ܐܸܬ̣ܚܲܠܦܲܬ̤.

21: ܘܐܸܠܘܼ ܫܲܡ̣ܥܘܼܢܝ ܘܣܲܒܲܪܘ: ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܠܡܘܼܠܟܵܢܝ.

22: ܘܡ̣ܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܠܵܐ ܛܥ̣ܵܘ. ܘܲܠܗܘܿܢ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܝ.

23: ܣܲܟ̇ܝܼܘ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܡܸܛܪܵܐ. ܘܦܘܼܡܗܘܿܢ ܦ̣ܥܲܪܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܲܪܒ̣ܝܼܥܵܐ.

24: ܐܸܓ̣ܚܲܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܗܲܝܡܢܘܼܢ ܘܲܒ̣ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܠܵܐ ܢܗܲܠܟ݂ܘܼܢ.

25: ܐܸܒ̣ܨܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܐܸܗܦܘܿܟ݂ ܘܐܸܫܪܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܲܐܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܡܒܲܝܲܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠ.

1: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܓܚܸܟ݂ܘ ܥܠܲܝ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ݂ܨܝܼܪܝܼܢ ܡܹܢܝ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܢܵܐ ܐܲܣܠ̇ܝܼܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܚܸܫܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܕܥܵܢ̈ܝ.

2: ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܝܼ: ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܒ̇ܝܼܕ݂ ܟܠܹܗ ܥܘܼܫܢܵܐ.

3: ܘܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܢܸܒܲܥ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܕܪܸܓ̣ܠܬܵܐ.

 

6: ܠܡܸܫܪܵܐ ܒܚ̈ܘܼܠܵܢܹܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܫܩܝܼ̈ܦܹܐ ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܚܵܓܹ̈ܐ.

 

8: ܢܸܣܬܲܚܦܘܼܢ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܫܵܛܲـ̈ـܝܵܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ. ܬܲܡܵܢ ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ.

9: ܘܗܵܫܵܐ ܪܸܢܝܼܗܘܿܢ ܗܘܹ̇ܝܬ̣: ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܠܬܸܡܗܵܐ.

10: ܐܲܣܠ̱ܝܘܼܢܝ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܚܲܩܘ ܡܹܢܝ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܚ̣ܣܲܟ݂ܘ ܪܘܼܩܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܒܵܬܲܪܝ ܫܲܪܝܼܘ: ܘܡܲܟ̇ܟ݂ܘܼܢܝ. ܘܲܦܓ̣ܘܼܕ̇ܬܹ̇ܗ ܒܦܘܼܡܝ ܐܲܪܡܝܼܘ.

12: ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܝ ܩ̣ܵܡܘ: ܘܥܲܪܩܸܠ̣ܘ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܘܥܲܪܩ̣ܠܘܼܢܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ.

13: ܘܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ ܥܲܪܩܸܠ̣ܘ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. ܘܥܲܠ ܡܵܐ ܕܲܗܘܼܵܢܝ ܚܕ݂ܝܼܘ. ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢ.

14: ܐܲܝܟ݂ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܪܲܒܿܬ̣ܵܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܘܼܢ.

15: ܕܐܲܗܦܸܟ݂ܘ ܥܠܲܝ ܕܠܘܼܚܝܵܐ. ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܢܵܢܵܐ ܕܥܵܒ̣ܪܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܝ.

16: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ. ܘܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܘܼܟܵܟ݂ܝ.

17: ܒܠܸܠܝܵܐ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܝܼܩܲܪܘ ܥܠܲܝ. ܘܓ̣ܘܼܫܡܝ ܠܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܚܲܝܠܵܐ.

18: ܐܸܬ̣ܠܲܒ̣ܫܹܬ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܝ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܙܩܹ̇ܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܬ̇ܝܼܢܝ.

19: ܐܲܪܡܝܘܼܢܝ ܠܛܝܼܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܡܲܬ̇ܠܹܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ.

20: ܐܸܓ̣ܥܹܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܠܵܐ ܬܸܥܢܹܝܢܝ. ܩܵܡ̣ܬ̇ ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢܬ̇ ܒܝܼ.

21: ܘܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬܵܢܝ ܠܵܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܣܛܲܡ̣ܬܵܢܝ.

22: ܘܲܫ̣ܩܲܠܬܵܢܝ ܘܐܲܪܒܲܥܬܵܢܝ ܥܲܠ ܪܘܼܚܵܐ. ܘܡܲܟܸ̇ܟ݂ܬܵܢܝ ܘܐܲܕ݂ܘܝܼܬܵܢܝ.

23: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܬܲܗܦܟܲܢܝ: ܠܒܹܝܬ̣ ܘܲܥܕܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.

24: ܒܪܲܡ ܠܵܐ ܥܠܲܝ ܢܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܡܵܐ ܕܲܓ̣ܥܹ̇ܝܬ̣ ܠܘܵܬܹܗ ܢܸܦ̱ܪܩܲܢܝ.

25: ܒܟܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܥܲܠ ܒܵܝ̇ܫܵܐ.

26: ܣܲܟ̇ܝܼ̇ܬ̣ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܵܐ ܣܲܟ̇ܝܼ̇ܬ̣ ܠܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ.

27: ܡܥܲܝ̈ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܘܠܵܐ ܫ̣ܠܝܼܘ. ܩܲܕ݂ܡܘܼܢܝ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܘܼܟܵܟ݂ܝ.

28: ܟܡܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܕܠܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܐ. ܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܝܵܐ ܘܲܒ̣ܟܹ̇ܝܬ̣.

29: ܐܲܚܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܝܵܪܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ ܢܲܥܵܡܹ̈ܐ.

30: ܡܸܫܟ̇ܝ ܩ̣ܦܘܿܕ݂ ܥܠܲܝ. ܘܓܲܪ̈ܡܲܝ ܣ̣ܵܛܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܫܵܘܒܵܐ.

31: ܗܘ̤ܵܐ ܟ݂ܢܵܪܝ ܠܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܘܲܙܡܵܪܝ ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܐ.

1: ܩܝܵܡܵܐ ܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܠܥܲܝܢܲܝ̈: ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ.

2: ܘܡܵܢܲܐܗ̄ܝܼ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܵܘܡܵܐ.

3: ܐܸܠܵܐ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܠܥܵܘܿܠܹ̈ܐ: ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܵܒ̣̇ܕܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ.

4: ܗ̤ܘܝܘܼ ܚ̣ܙܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ. ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܗܲܠܟ݂ܵܬ̣̈ܝ ܡ̣ܢܵܐ.

5: ܐܸܢ ܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܥܲܡ ܫܲܩܵܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܢ ܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܠܡܸܪܗܲܛ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ.

6: ܢܸܬ̣ܩܠܲܢܝ ܒܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܢܸܕܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܠܡܘܼܬܝ.

7: ܐܸܢ ܐܲܣܛܝܼ̇ܬ̣ ܗܲܠܟ݂ܵـ̈ـܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܠܹܒ̇ܝ ܒܵܬܪ ܥܲܝ̈ܢܲܝ. ܘܐܸܢ ܕܒܸܩ̣ ܒܝܼ ܡܸܕܹ̇ܡ.

8: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܙܸܪܥܹ̇ܬ̣: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܟ݂ܠܹ̇ܬ̣. ܘܐܸܢ ܢܸܨܒܹ̇ܬ̣: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܪܲܒ̇ܝܼܬ̣ ܘܚܸܡ̇ܠܹܬ̣.

9: ܘܐܸܢ ܐܸܫܬܲܕܲܠ ܠܹܒ̇ܝ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ. ܘܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪܝ ܐܸܢ ܟܸܡܢܹ̇ܬ̣.

10: ܐܸܠܵܐ ܛܸܚܢܲܬ̤ ܠܐܲܚܪ̈ܵܢܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ܝ: ܘܐܲܦܵܬ̤ ܒܕ݂ܘܼܟܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܝܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ. ܘܗ̤ܝ ܥܲܝܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܨܸܢܥ̱ܬ̣ܵܐ.

12: ܘܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܝ ܢܸܬ̣ܥܲܩܪ̈ܵܢ.

13: ܐܸܢ ܐܲܣܠܝܼܬ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܘܕܲܐܡܬ̣ܝ ܡܵܐ ܕܕ݂ܵܝܢ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܲܡܝ.

14: ܐܸܠܵܐ ܐܹܡ̇ܪܹܬ̣ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܦܵܩܹ̇ܕ݂: ܡܵܢܵܐ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܝܼܘܗܝ.

15: ܕܗܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. ܘܲܒ̣ܚܲܕ݂ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܬܲܩܢܲܢܝ.

16: ܐܸܢ ܟ̇ܠܹܝܬ̣ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܘܐܸܢ ܐܲܚܫܟܹ̇ܬ̣ ܠܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܡܲܠܬܵܐ.

17: ܐܸܢ ܐܸܟ݂ܠܹ̇ܬ̣ ܠܲܚܡܝ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ. ܘܠܵܐ ܝܲܬ̣ܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܸܟܲܠ̣.

18: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ ܪܲܒ̇ܝܘܼܢܝ ܟܹܐܒܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܐܹܡܝ ܬܸܢ̈ܚܵܬ̣ܵܐ.

19: ܐܸܢ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܕܐܲܒ̇ܝܼܕ݂ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ. ܘܠܲܝܬ̇ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܝ̇ܫܵܐ.

20: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܲܝ ܐܸܬ̣ܪܲܒ̣ܝܼܘ. ܘܡ̣ܢ ܓܸܙܹ̈ܐ ܕܥܵܢ̈ܝ ܐܸܫܬܲܚܲܢܘ.

21: ܐܸܢ ܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܡܵܐ ܐܝܼܕ݂ܝ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܹܗ ܒܬܲܪܥܵܐ: ܥܲܕܲܪܬܹ̇ܗ.

22: ܟܲܬ̣ܦܝ ܡ̣ܢ ܟܸܪܵܗ̇ ܬܸܦܸܠ. ܘܲܕ݂ܪܵܥܝ ܡ̣ܢ ܩܲܢܝܹܗ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ.

23: ܡܸܛܠ ܕܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܙܝܼܥܬܲܢܝ: ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܹܗ ܐܸܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝ. ܘܡ̣ܢ ܙܵܘܼܥܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܠܲܡܩܵܡ.

24: ܐܸܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̇ܬ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܝ. ܘܐܸܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܗ̄ܝܼ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܝ ܘܐܸܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܲܠ ܣܢܝܼܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܣܲܒ̣ܪܝ.

25: ܘܐܸܢ ܚܕ݂ܝܼ̇ܬ̣ ܟܲܕ݂ ܣܓ̣ܝܼ ܩܸܢܝܵܢܝ. ܘܟܲܕ݂ ܣܓ̣ܝܼ: ܐܸܫܟ̇ܚܲܬ̤ ܐܝܼܕ݂ܝ.

26: ܐܸܢ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܕܲܢܝܼܚ: ܘܣܲܗܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܒ̣ܝܼܒ̣

27: ܐܸܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܘܐܸܫܬܲܕܲܠ ܒܣܸܬ̣ܪܵܐ ܠܹܒ̇ܝ. ܘܢܸܫܩܲܬ̤ ܐܝܼܕ݂ܝ ܠܦܘܼܡܝ.

28: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܚ̣ܙܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܝ. ܐܸܢ ܟܲܕ̇ܒܹ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ.

29: ܘܐܸܢ ܚܕ݂ܝܼ̇ܬ̣ ܒܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܕܣܵܢܐܝ: ܘܐܸܢ ܕܵܨܹ̇ܬ̣ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ.

30: ܘܐܸܢ ܐܲܫ̱ܠܡܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܡܝ ܠܲܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܠܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܫܸܐܠܲܬ̤.

31: ܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܪ̈ܵܚܡܲܝ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܣ̣ܒܲܥ̄ܢ.

32: ܒܫܘܼܩܵܐ ܠܵܐ ܐܲܒ̣ܝܼܬܹ̇ܬ̣ ܐܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ. ܘܬܲܪܥܝ ܠܐܵܪܚܵܐ ܦܸܬ̣ܚܹ̇ܬ̣.

33: ܐܸܢ ܟܲܣܝܼ̇ܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈. ܘܐܸܢ ܛܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܒܛܘܼܫܝܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝ.

34: ܐܸܢ ܕܵܫܹ̇ܬ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܗ̄ܘܼ ܕܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܬܲܒ̣ܪܲܢܝ. ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܟܹ̇ܬ̣ ܒܬܲܪܥܵܐ. ܘܲܒ̣ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܪܢܹ̇ܝܬ̣ ܓܘܼܪ̈ܵܓ̣ܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܼܢܝ.

35: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܡ̇ܢ ܕܫܵܡܲܥ ܠܝܼ. ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܥܢܹܝܢܝ. ܘܢܸܟ݂ܬ̇ܘܿܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ.

36: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܝ ܐܸܫܩܠܝܼܘܗܝ. ܘܲܥܒܲܕܲܬܹ̇ܗ ܠܝܼ ܟܠܝܼܠܵܐ.

37: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܠܟ݂ܵܬ̣̈ܝ ܐܹܚܵܘܹܝܘܗܝ. ܘܐܲܝܟ݂ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܐܹܒܲܕܲܩܝܼܘܗܝ.

38: ܘܲܥܠܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܬܲܝܠܸܠ. ܘܲܟ݂ܪ̈ܵܒܹܝܗ̇ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܢܸܒ̣ܟ̇ܘܿܢ.

39: ܐܸܢ ܐܸܟ݂ܠܹ̇ܬ̣ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܟܣܸܦ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܵܐ ܐܸܢ ܐܲܕ݂ܘܝܼܬ݂.

40: ܚܠܵܦ ܚܸܛܬ̣ܵܐ: ܢܸܦܘܿܩ ܙܸܒ̣ܠܵܐ. ܘܲܚܠܵܦ ܣܥܵܪܬܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܟܘܼܒܵܐ. ܘܲܫܸܠܡ̣ܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒ̣.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܒ.

1: ܘܲܫ̣ܠܝܼܘ ܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܲܡܚܲܝܒ̣ܘܼܬܹܗ ܠܐܝܼܘܿܒ̣. ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܗܘ̤ܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

2: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܒܲܪ ܒܲܪܟ̇ܝܼܐܹܝܠ ܒܘܼܙܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܪܲܡܘܼ. ܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܥܲܠ ܕܙܲܕܸ̇ܩ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

3: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܗܝ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܐܸܫ̣ܟܲܚܘ ܕܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܲܢܚܲܝܒ̣ܘܼܢܹܗ.

4: ܘܐܹܠܝܼܗܘܼ ܡܟ݂ܵܘܸܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܒܡܸܠܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܕܣܵܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

5: ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܕܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

6: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܒܲܪ ܒܲܪܟ̇ܝܼܐܹܝܠ ܒܘܼܙܵܝܵܐ: ܘܐܸܡ̣ܲܪ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܩܲܫܝܼܫܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܕܸܚܠܲܬ̣ ܘܙܵܥܹ̇ܬ̣ ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܝ.

7: ܐܸܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܡܲܠ̈ܦܝܼܢ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

8: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܢܫܲܡܬܹܗ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܒܲܝܢܵܐ ܠܗܘܿܢ.

9: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܡܚܲܟ̇ܡܝܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܣܵܒܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܒܲܝܢܝܼܢ ܕܝܼܢܵܐ.

10: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ. ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܚܵܘܹܝܟ݂ܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܝ.

11: ܘܗܵܐ ܫܸܬ̣ܩܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܲܠܡܸܠܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܨܵܬܹ̇ܬ̣ ܥܕܵܡܵܐ ܕܛܲܠܩܸܬ̇ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܨܹܝ̇ܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܠܹ̈ܐ.

12: ܘܲܒ̣ܣܵܗ̈ܕ̇ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܐܸܬ̣ܒܲܝܢܹ̇ܬ̣ ܘܗܵܐ ܠܷܲܬ̇ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܡܲܟ̇ܣܵܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

13: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܐܸܫ̣ܟ̇ܚܢ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܚ̣ܵܝܗܝ: ܘܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ.

14: ܠܵܐ ܐܹܡܲܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܲܒ̣ܡܸܠܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܪܡܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ.

15: ܫܬ̣ܩ̣ܘ ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܥܢ̣ܵܐܘܼܗܝ. ܐܲܦܪܸܩ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܲܫܬܸܩ̣ܘ.

16: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܡܸܛܠ ܕܩܵܡ̣ܘ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܥ̣ܢܵܐܘܼܗܝ.

17: ܐܸܥܢܹܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡܸܠܲܬ̣ܝ. ܘܐܹܚܵܘܸܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܝ.

18: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼܬ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܐܸܬ̣ܢܲܣܟܲܬ̤ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܲܪܣܝ.

19: ܗܵܐ ܟܲܪܣܝ ܟܵܝ̇ܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܬ̣ܚܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܐܸܒܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܪܬܵܐ.

20: ܐܹܡܲܠܸܠ: ܘܢܸܪܘܲܚ ܠܝܼ ܐܸܦ̮ܬܲܚ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

21: ܠܵܐ ܐܸܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣.

22: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܫܵܩܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܝܼ ܥܘܼܫܢܝ.

 

áܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܓ.

1: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܫܡܲܥ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܡܸܠܲܝ̈. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܨܘܼܬ̣.

2: ܗܵܐ ܦܸܬ̣ܚܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܡܝ. ܘܲܒ̣ܦܘܼܡܝ ܡܡܲܠܸܠ ܠܸܫܵܢܝ.

3: ܬܪܝܼܨ ܗ̄ܘܼ ܡܲܡܠܠܹܗ ܕܦܘܼܡܝ. ܘܲܓ̣ܒܸܐ ܗ̄ܘܼ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ.

4: ܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܥܝܼܪܬܲܢܝ. ܘܲܢܫܲܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܝܵܬܲܢܝ.

5: ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܐܲܬܝܲܒܲܝܢܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ. ܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ ܘܩܘܼܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

6: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܝܼܢܵܐ ܐܸܬ̣ܓܲܒ̣ܠܹ̇ܬ̣.

7: ܘܗܵܫܵܐ ܕܸܚܠܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܬܙܝܼܥܵܟ݂. ܘܐܘܼܟ݂ܦܵܢܝ ܥܠܲܝܟ ܠܵܐ ܢܹܐܩܲܪ.

8: ܒܪܲܡ ܐܸܡ̣ܲܪܬ̇ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈. ܘܩܵܠ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣.

9: ܕܐܸܡܲܪܬ̇: ܕܙܲܟܵܝ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘ̈ܒ̇ܝܼܢ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܒܝܼ ܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܘܲܡܦܲܨܲܝ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܼܠܵܐ.

10: ܕܗܵܐ ܥܸܠ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝ ܡܸܫܟܲܚ. ܘܚܲܫܸܒܲܢܝ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

11: ܘܣܵܡ̣ ܒܣܲܕܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܘܲܢܛܲܪ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ.

12: ܒܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܙܟܵܐ. ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ: ܕܪܲܒ̇ ܗ̄ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

13: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܕܵܢ̣ܬ̇ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܥ̣ܢܵܐ.

14: ܡܸܛܠ ܕܒܲܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܡܵܘܣܸܦ.

15: ܘܲܒ̣ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ: ܒܚܸܠܡܵܐ ܘܲܒ̣ܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܟܲܕ݂ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܫܸܢܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܢܵܘܡܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܒ̣ܵܐ.

16: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܓܵܠܹ̇ܐ ܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܵܪܘܿܕ݂ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܢܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ.

17: ܠܡܲܥܒܵܪܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. ܘܓ̣ܘܼܫܡܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܟܲܣܹܐ.

18: ܢܸܚܣܘܿܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ: ܘܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

19: ܘܲܢܟܲܣܸܐ ܒܟܹܐܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܒܹܗ. ܘܣܘܿܓ̣ܐܐ ܕܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܢܲܥܫܸܢ.

20: ܢܸܓ̣ܡܲܪ ܒܸܣܪܹܗ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ. ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܵܐ ܢܣܲܒܲܥ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܬ̣ܪܲܓ̣.

21: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܒܸܣܪܹܗ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ. ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܸܚܙܹܐ.

22: ܘܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܠܡܵܘܬܵܐ.

23: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܫܵܡ̇ܲܥ ܠܹܗ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܠܹܦ: ܢܚܵܘܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܪܝܼܨܘܼܬܹܗ.

24: ܘܲܢܪܲܚܸܡ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܦܪܘܿܩܲܝܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܚܘܿܬ̣ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ. ܘܠܹܗ ܢܸܫܟܲܚ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

25: ܢܸܬ̣ܚܲܠܲܦ ܒܸܣܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ. ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܝܵܘ̈ܡܲܝ ܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ.

26: ܘܲܢܨܲܠܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܫ̱ܡܥܝܼܘܗܝ: ܘܢܸܨܛܒܸܐ ܒܹܗ: ܘܢܸܬ̣ܚܙܹܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܥ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ.

27: ܘܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܹܐܡܲܪ. ܘܢܹܐܡܲܪ ܚܛܹ̇ܝܬ̣: ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܲܣܟ̇ܠܹ̇ܬ̣: ܘܠܵܐ ܐܲܗܢ̇ܝܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ.

28: ܦܪܘܿܩ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܕܲܚܒ̣ܵܠܵܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܬܸܚܙܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ.

29: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ.

30: ܡܲܗܦܸܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

31: ܨܘܼܬ̣ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܲܫܡܲܥ. ܘܲܫܬ̣ܘܿܩ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ.

32: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܠܵܟ݂ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܐܲܬ̣ܝܼܒܲܝܢܝ. ܡܸܛܠ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܬܸܙܟܹ̇ܐ.

33: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ: ܫܬ̣ܘܿܩ: ܘܐܲܠܦܵܟ݂ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܕ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܫܡܲܥܘ ܚܲܟ̇ܝܼ̈ܡܹܐ ܡܸـ̈ـܠܲܝ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ: ܨܘܼܬ̣ܘܼܢܵܢܝ.

3: ܡܸܛܠ ܕܐܸܕ݂ܢܵܐ ܒܵܚ̇ܪܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ. ܘܚܸܟܵܐ ܛܵܥܹ̇ܡ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

4: ܢܸܓ̣ܒܹ̇ܐ ܠܲܢ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܢܸܕܲܥ ܒܲܝܢܵܬܲܢ: ܡܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪ.

5: ܐܸܡ̣ܲܪܬ̇ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܲܙܟܲܝܸܬ̇. ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܐܸܙܕܲܕ̇ܩܹ̇ܬ̣: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܨܠܵܝܗܝ ܠܕ݂ܝܼܢܝ ܥܠܲܝ.

6: ܡܲܢ̣ܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܸܒܲܕ݂ ܕܠܵܐ ܣܲܟ݂ܠܘܼ.

7: ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܕܢܸܫܬܸ̇ܐ ܡܘܼܝܵܩܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

8: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܘܚܲܒ̣ܪܵܐ ܠܥܵܒ̣̇ܕܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ݂ܘܼ.

9: ܕܐܸܡ̣ܲܪܬ̇: ܕܠܵܐ ܙܵܟܹ̇ܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܐ ܕܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

10: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ. ܚܵܣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܚܵܣ ܠܹܗ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܦܵܪܲܥ ܠܹܗ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܡܸܫܟܲܚ.

12: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܥܲܪܩܸܠ ܐܘܼܪܚܵܐ.

13: ܡܲܢ̣ܘܼ ܦ̣ܩܲܕ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ.

14: ܐܸܢ ܡܲܦܢܹܐ ܥ̇ܠܵܘܗܝ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܪܘܼܚܹܗ ܘܲܢܫܲܡܬܹܗ ܠܘܵܬܹܗ ܡܸܬ̣ܟܲܢ̈ܫܵܢ.

15: ܣܵܐܹ̇ܦ ܟܠ ܒܣܲܪ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ. ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܥܲܦܪܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂.

16: ܘܐܸܢ ܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܫܡܲܥ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܨܘܼܬ̣ ܠܩܵܠܵܐ ܕܡܸـ̈ـܠܲܝ.

17: ܡ̇ܢ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܕܝܼܢܵܐ: ܙܵܟܹ̇ܐ. ܘܐܸܢ ܙܲܟܵܝ ܗ̄ܘܼ: ܠܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܡܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣.

18: ܕܐܸܡ̣ܲܪ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܡܠܸܟ݂ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܡܠܸܟ݂ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ.

19: ܕܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ. ܘܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥ̇ܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܸܢܘܿܢ.

20: ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܫܸܠܝܵܐ ܡܵܝ̇ܬ̇ܝܼܢ. ܘܲܒ̣ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܣܵܝ̇ܦܝܼܢ ܘܐܵܒ̣̇ܕ̇ܝܼܢ. ܘܡܸܫܬܵܘܕ̇ܥܝܼܢ ܠܚܲܣܝܼܢܵܐ: ܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ.

21: ܡܸܛܠ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܗܲܠܟ݂ܵܬܹ̈ܗ ܚܵܙܹ̇ܐ.

22: ܕܠܵܐ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܛܲܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ: ܠܡܸܬ̇ܛܲܫܵܝܘܼ ܬܲܡܵܢ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ.

23: ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܠܲܡܗܲܠܵܟ݂ܘܼ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ.

24: ܕܐܲܒ̣ܐܸܫ ܠܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂: ܘܲܢܩܝܼܡ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ.

25: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܢܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܸܝܵܐ.

26: ܘܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܿܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܥܵܘܼܠܵܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ.

27: ܥܲܠ ܕܲܣ̣ܛܵܘ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪܹܗ. ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ.

28: ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܨܠܘܿܬܹܗ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. ܘܲܓ̣ܥܵܬܹܗ ܕܥܲܢܘܵܝܵܐ ܫܵܡܲܥ.

29: ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܫܵܒܹ̇ܩ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܚܲܝܸܒ݂. ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܥܲܡܵܐ: ܐܵܘ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ.

30: ܕܠܵܐ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܠܦܵܐ ܘܚܲܛܵܝܵܐ ܠܥܲܡܵܐ.

31: ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܡ̣ܲܪ: ܕܫܸܒ̣ܩܹ̇ܬ̣: ܠܵܐ ܡܚܲܒܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܛܵܗ̈ܝܼܢ.

32: ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܢ ܥܸܒܲܕ̇ܬ̇ ܥܵܘܼܠܵܐ.

33: ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܠܡܸܬܲܠ ܠܵܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܥܲܠ ܕܲܚ̣ܛܲܝܬ̇. ܐܲܢ̄ܬ̇ ܓܹܝܪ ܐܸܬ̣ܒܲܩ̣ܝܼܬ̇ ܘܠܵܐ ܐܸܢܵܐ. ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܕܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܲܠܸܠ.

34: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܢܸܐܡܪܘܿܢ ܠܝܼ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܢܸܫ̱ܡܥܲܢܝ.

35: ܐܝܼܘܿܒ̣ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܝܲܕ݂ܥܬ̣ܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܘܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ.

36: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܸܬ̣ܒܲܚܲܪ ܐܝܼܘܿܒ݂ ܥܲܕ݂ ܣܵܘܦܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ.

37: ܘܐܸܢ ܡܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ ܡܸܬ̣ܦܲܩܕܵܐ. ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܩܕܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܗ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܒܗܵܕܹܐ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܬ̇ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܐܸܙܕܲܕ̇ܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

3: ܐܸܢ ܐܸܡ̣ܪܬ̇ ܡܵܢܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܘܡܵܢܵܐ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢܵܐ ܕܐܹܚܲܒ̣ܵܟ݂.

4: ܐܸܢܵܐ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܵܟ݂ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܠܪܵܚܡܲܝܟ ܥܲܡܵܟ݂.

5: ܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܒܲܩܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܡܵܢ ܡܸܢܵܟ݂.

6: ܐܸܢ ܚܵܛܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ. ܘܐܸܢ ܣܵܓܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܟ݂: ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܗ.

7: ܘܐܸܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܲܕ̇ܝܼܩ: ܡܵܢܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ: ܐܵܘ ܡܵܢܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܡܸܢܵܟ݂.

8: ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܗ̄ܘܼ ܪܘܼܫܥܵܟ݂: ܘܲܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂.

9: ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܡܲܝܠܠܝܼܢ: ܘܓܵܥܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܥܵܘܼܠܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ.

10: ܘܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܝܢ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ.

11: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܚܲܟ̇ܡܲܢ.

12: ܬܲܡܵܢ ܓܵܥܹ̇ܝܢ: ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̈ܐ ܠܗܘܿܢ.

13: ܡܸܛܠ ܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܦܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܒܲܚ ܠܵܗ̇.

14: ܘܐܵܦܸܢ ܐܸܡ̣ܲܪܬ̇ ܠܵܐ ܬܫܲܒ̇ܚܝܼܘܗܝ: ܕܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܘܐܸܬ̣ܟܲܫܲܦ ܠܹܗ.

15: ܕܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܲܒ̣ܐܸܫ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ.

16: ܘܐܝܼܘܿܒ̣ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܦ̣ܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܒܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܡܲܣܓܹ̇ܐ ܡܸܠܹ̈ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܘ.

1: ܘܐܵܘܣܸܦ ܐܹܠܝܼܗܘܿ ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܟܲܬܲܪ ܠܝܼ ܩܲܠܝܼܠ ܘܐܹܚܵܘܹܝܟ݂. ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܐܝܼܬ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ.

3: ܐܸܫܩܘܿܠ ܝܼܕܲܥܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ. ܘܲܠܥܵܒ̣̇ܘܿܕ݂ܝ ܐܸܬܸ̇ܠ ܙܸܕ݂ܩܵܐ.

4: ܒܪܲܡ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܗ̄ܝܼ ܝܼܕܲܥܬ̣ܝ ܥܲܡܵܟ݂.

5: ܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܠܵܐ ܡܲܣܠܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕ݂ܟ݂ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܠܒ̣ܵܐ.

6: ܥܵܘܿܠܵܐ ܠܵܐ ܚܵܝܹ̇ܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣.

7: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܥܵܢܹ̇ܕ݂ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܡܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ. ܘܡܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܝܼܢ ܠܥܵܠܡܝܼܢ.

8: ܘܐܸܢ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܒܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܢܵܚ̇ܬ̇ܝܼܢ ܒܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ.

9: ܘܲܢܚܵܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܣܲܟ݂ܠ̱ܘ̈ܬ̣ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܸܬ̣ܓܲܢ̄ܒܲܪܘ.

10: ܘܢܸܓ̣ܠܸܐ ܐܸܕ݂ܢ̱ܗܘܿܢ ܠܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܲܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܵܘܼܠܵܐ.

11: ܐܸܢ ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ ܘܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. ܘܲܢܓܲܡܪܘܼܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܒ̈ܛܵܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܒ̣ܘܼܣܵܡܵܐ.

12: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ: ܒܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܢܸܐܙܠ̄ܘܼܢ. ܘܲܢܣܘܼܦܘܼܢ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

13: ܘܚܲܠܦܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܓ̣ܥܘܿܢ. ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܢܹܐܣܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ.

14: ܘܲܬ̣ܡܘܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܒܲܥܠܲܝܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܟܲܦܢܵܐ.

15: ܢܸܫܬܵܘܙܲܒ̣ ܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐ ܒܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ. ܘܢܸܓ̣ܠܹܐ ܐܘܼܪܚܗܘܿܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

16: ܘܐܵܦ ܢܫܵܘܙܒ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܡܥܝܼܩܵܢܵܐ: ܘܲܪܘܵܚܬܵܐ ܚܠܵܦ ܥܵܩܬ̣ܵܐ. ܘܢܸܬ̣ܩܲܢ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܐ ܕܘܼܗܵܢܵܐ.

17: ܘܲܢܕ݂ܘܼܢ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ̣ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܚܕܲܘܼܢ.

18: ܒܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܓܲܪܓ̣ܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܢܲܣ̱ܢܩܵܟ݂ ܥܲܠ ܣܲܓ̇ܝܼܐܘܼܬ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

19: ܢܸܬ̣ܩܲܦ ܥܠܲܝܟ ܕܢܸܦ̱ܪܩܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܥܘܼܩ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠ ܬܲܩܝܼ̈ܦܲܝ ܚܲܝܠܵܐ.

20: ܘܡ̣ܢ ܕܘܼܚܵܩܵܐ ܕܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ: ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܠܵܦܲܝܟ: ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

21: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܕܠܵܐ ܬܸܬ̣ܦܢܹܐ ܥܲܠ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܐܸܬ̣ܒ̇ـ̣ـܚܲܪܬ̇ ܒܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ.

22: ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܥܫܸܢ ܒܚܲܝܠܵܐ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬ̣ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܕܡܲܠܸܦ.

23: ܡܲܢ̣ܘܼ ܦ̣ܩܲܕ݂ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܹܗ ܕܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܥܵܘܼܠܵܐ.

24: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܕܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. ܘܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܠܗܘܿܢ.

25: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܚܙ̣ܵܐܘܼܗܝ: ܘܐܲܕ݂ܝܼܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ.

26: ܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘܼ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ. ܘܲܠܡܸܡܢܵܐ ܫܢܵܘ̈ܗܝ ܠܲܝܬ̇ܣܘܿܦ.

27: ܐܸܢ ܢܸܡܢܹܐ ܥܲܡܘܼ̈ܕܲܝ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܨܘܿܪ ܢܘܼ̈ܛܦܲܝ ܡܸܛܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ. ܕܡܲܚܬ̣ܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ.

28: ܘܪ̈ܵܣܵܢ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܢܸܪ̱ܘܙܘܼܢ ܪܵܘ̱ܪܒ̣ܵܐܝܼܬ̣.

29: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬ̣ܒܲܝܲܢ: ܘܲܦ̣ܪܲܣ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܲܛܠܠܹܗ.

30: ܦ̣ܪܲܣ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܐܸܫܬܹ̇ܗ ܕܝܲܡܵܐ ܟܲܣܝܼ.

31: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܢܕ݂ܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

32: ܘܥܲܠ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܢܟܲܣܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܢܸܦܘܿܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܸܦ̮ܓ̇ܥܘܼܢ ܒܹܗ.

33: ܢܚܵܘܹܐ ܠܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܘܐܵܦ ܠܥܵܘܿܠܹܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܙ.

1: ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܘܲܢܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ.

2: ܫܡܲܥܘ ܡܸܫܡܲܥ ܩܵܠܹܗ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ: ܕܝܼܢܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ.

3: ܬܚܹܝܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܹܗ. ܘܢܘܼܗܪܹܗ ܥܲܠ ܟܸܢ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

4: ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܢܸܪܥܲܡ ܒܩܵܠܵܐ ܕܓܲܐܝܘܼܬܹܗ. ܘܠܵܐ ܢܥܲܩܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

5: ܡܸܛܠ ܕܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܩܵܠܹܗ. ܘܢܸܪܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܹܗ. ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ.

6: ܡܸܛܠ ܕܲܠܬܲܠܓܵܐ ܐܸܡܲܪ ܗܸܘܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܸܛܪܵܐ ܘܲܪܒ̣ܝܼܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܚ̣ܬܲܡ.

7: ܕܢܵܘܕܲܥ ܠܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

8: ܘܬܸܥܘܿܠ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܒܲܟ݂ܡܹܐܢܵܐ. ܘܬܸܫܪܸܐ ܒܡܲܪܒ̇ܘܼܥܝܼܬ̣ܵܗ̇.

9: ܡ̣ܢ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܬܹܐܬܹܐ ܟܘܿܟ݂ܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ ܩܘܼܪܫܵܐ.

10: ܘܡ̣ܢ ܢܫܲܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܓܠܝܼܕ݂ܵܐ. ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܲܚܸܬ̣.

11: ܘܪܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ̣ ܡܸܬ̣ܡܲܬ̣̈ܚܵܢ ܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܘܦܵܪܹܣ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ.

12: ܘܗ̤ܘ ܡܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂: ܘܡܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܡܲܚ̈ܫܒ̣ܵܢ. ܟܠ ܕܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܸܒܹܝܠ ܐܲܪܥܹܗ.

13: ܐܸܢ ܠܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܢ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܲܚܣܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܸܫܬ̇ܟܲܚ ܒܵܗ̇.

14: ܨܘܼܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܲܫܡܲܥ. ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

15: ܗܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܣܵܡ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܓ̣ܠܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܥܢܵܢܵܘ̈ܗܝ.

16: ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܲܦܩܵܐ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܒܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

17: ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܟ ܢܸܚܡܘܿܢ. ܘܲܬ̣ܫܸ̇ܢܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝܡܢܵܐ.

18: ܘܬܸܪܩܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ: ܠܲܡܣܲܡܵܟ݂ܘܼ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ.

19: ܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ ܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܣܬܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

20: ܘܐܸܫܬܲܥܵܐ ܠܹܗ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܐܸܡܲܪ. ܘܐܸܢ ܢܹܐܡܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܢܸܬ̣ܒ̇ܠܲܥ.

21: ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܢܲܗܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܘܲܬ̇ܕܲܟܹ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ.

22: ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܢܹܐܬܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ.

23: ܚܲܣܝܼܢܵܐ: ܣܲܓ̇ܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܪܲܒ̇ ܙܲܟܵܝ̈ܝܼܢ ܠܵܐ ܢܸܥܢܹܐ.

24: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ. ܘܲܢܙܘܼܥܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܚܲܟ̇ܝܼ̈ܡܲܝ ܠܸܒܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܚ.

1: ܘܲܥ̣ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܠܥܵܠܵܐ.

2: ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܪܲܥܸܐ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

3: ܐܲܣܘܿܪܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܚܲܨܲܝ̈ܟ. ܐܹܫܲܐܠܵܟ݂ ܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ.

4: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܟܲܕ݂ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܘܼܝܵܢܵܐ.

5: ܡܲܢܘܼ ܐܲܪܡܝܼ ܡܫܘܼܚܬ̣ܵܗ̇ ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܘܡܲܢܘܼ ܡܸܬܲܚ ܥܠܹܝܗ̇ ܚܘܼܛܵܐ.

6: ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇. ܐܵܘ ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܕ݂ܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܙܵܘ̈ܝܵܬ̣ܵܗ̇.

7: ܒ̣ܪܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܟܵܘ̈ܟ̇ܒܲܝ ܫܲܦܪܵܐ. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܝܲܒܸ̇ܒ̣ܘ.

8: ܘܲܣ̣ܓܲܪ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܝܲܡܵܐ. ܘܐܲܓ̣ܝܼܚ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܘܐܲܦܸܩ ܟܲܕ݂ ܣ̣ܵܡ.

9: ܥ̣ܒܲܕ݂ ܥܢܵܢܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ: ܘܥܲܪܦ̣ܠܵܐ ܟܪܵܟ݂ܬܹ̇ܗ.

10: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܩܝܵܡܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܘܣܘܼܟ̇ܪܹ̈ܐ.

11: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܬܸܡܛܹܐ: ܘܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ. ܘܗܵܪܟܵܐ ܬܟܲܬܲܪ ܒܓܹ̇ܐܝܘܼܝ̣ܵܐ ܕܓܲܠܠܲܝ̈ܟ.

12: ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝܟ ܦ̣ܩܲܕ̇ܬ̇ ܠܨܲܦܪܵܐ. ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ ܕܫܲܦܪܵܐ.

13: ܠܡܹܐܚܲܕ݂ ܒܟ݂ܢ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܢܸܫܬ̇ܕ̇ܘܿܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ.

14: ܘܢܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܛܝܼܢܵܐ ܓܘܼܫ̱ܡܗܘܿܢ. ܘܲܢܩܘܼܡܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ.

15: ܢܸܬ̣ܟ̇ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܢܘܼܗ̱ܪܗܘܿܢ. ܘܲܕ݂ܪܵܥܵܐ ܪܵܡܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ.

16: ܥܲܠ̣ܬ̇ ܠܥܘܼܡܩܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. ܘܲܒ̣ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ ܗܲܠܸܟ݂ܬ̇.

17: ܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼܘ ܠܵܟ݂ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܘܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ.

18: ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܟܠܹܗ ܦܬ̣ܵܝܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܚܵܘܵܢܝ ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇.

19: ܒܐܲܝܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܪܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܕ݂ܘܼܟ̇ܬܹܗ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ.

20: ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܚܘܼܡܹܗ: ܘܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ.

21: ܘܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ̇ܬ̇: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܘܡܲܝ̈ܟ ܐܸܢ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ.

22: ܥܲܠ̣ܬ̇ ܠܐܵܘܨܪܹ̈ܐ ܕܬܲܠܓܵܐ. ܘܐܵܘܨܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪܕ݂ܵܐ ܚܙܹܝܢ ܠܵܟ݂.

23: ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܟ݂ܬ̇ܘܼܫܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

24: ܐܵܘ ܒܐܲܝܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܸ̣ܦܲܠܲܓ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܢܵܦ̇ܩܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

25: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܚܸܙܘܵܐ ܘܩܵܠܵܐ.

26: ܠܡܲܚܵܬ̣ܘܼ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܘܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫ.

27: ܠܲܡܣܲܒܵܥܘܼ ܟܠ ܝܲܠܕܵܐ: ܘܲܠܡܵܘܥܵܝܘܼ ܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܬܸܕ݂ܐܵܐ.

28: ܐܝܼܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܡܸܛܪܵܐ. ܐܵܘ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܢܘܼܛ̈ܦܵܬ̣ܵܐ.

29: ܘܛܲܠܵܐ ܘܲܓ̣ܠܝܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܕܡ̇ܢ ܢܦܲܩ̣ܘ ܘܩܲܣܕܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܵܘܠܸܕ݂.

30: ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܩܲܫܹܝܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. ܘܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܐܵܚ̇ܕ̇ܝܼܢ.

31: ܐܵܚܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܟܝܼܡܵܐ. ܐܵܘ ܫܒ݂ܝܼܠ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇.

32: ܗܵܐ ܬܲܦܸܩ ܥܲܓ̣ܠܬ̣ܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܗ̇. ܐܵܘ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܥܝܼܘܿܬ̣ܵܐ.

33: ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܐܵܘ ܣܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

34: ܡܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܩܵܠܵܟ݂. ܘܲܡܟܲܣܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܹܝܢ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ.

35: ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܘܐܵܙܠ̄ܝܼܢ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܟ݂ ܕܗܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ.

36: ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܡ̣ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬܑ̣ܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ. ܐܵܘ ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܚܸܙܘܵܐ ܠܒ̣ܘܼܝܵܢܵܐ.

37: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܢ̣ܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ. ܘܥܲܡ̈ܘܼܕܲܝ ܫܡܲܝܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܩܝܼܡ.

38: ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܣܲܟ݂ ܥܲܦܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܬܲܩܸܢ.

39: ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܪܝܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ ܣܲـ̣ـܒܲܥ.

40: ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܣܓ̇ܝܼ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ.

41: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܥܘܼܪܒ̣ܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ. ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܥܹ̇ܝܢ. ܘܥܲܝܼܝܼܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܛ.

1: ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܝܵܠ̈ܕܵܢ ܕܲܝ̈ܨܵܬ̣ܵܐ ܒܲܫܩܝܼܦܹ̈ܐ: ܘܒܲܛ̈ܢܵܢ ܐܲܝ̈ܠܵܬ̣ܵܐ.

2: ܢܵܛܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܪܚܹ̈ܐ: ܘܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܒܲܢ ܡܵܘܠܵܕܹܗܹ̇ܝܢ.

3: ܘܐܸܡܲܬ̣ܝ ܒܵܪ̈ܟܵܢ ܘܝܵܠ̈ܕܵܢ.

4: ܘܡܸܬ̣ܪܲܒ̇ܝܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܡܸܬ̣ܚܲܣܠܝܼܢ.

5: ܡܲܢ̣ܘܼ ܫ̣ܒܲܩ ܥܪܵܕ݂ܵܐ ܒܲܪ ܚܹܐܪ̈ܝܼܢ ܘܦܲܠܸܛ̣ ܡܸܢܹܗ ܢܝܼܪܵܐ.

6: ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܒܲܐܬ̣ܪܵܐ ܡܵܠܚܵܐ ܡܲܫ̱ܪܝܹܗ.

7: ܓܵܝ̇ܝܟ ܥܲܠ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܵܐ. ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ.

8: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ. ܘܥܲܠ ܟܠ ܝܘܼܪܵܩ ܕܵܐܹܫ.

9: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܬ̇ܛܦܝܼܣ ܪܲܝܡܵܐ ܕܢܸܦܠ̱ܚܵܟ݂. ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܒܵܐܹ̇ܬ̣.

10: ܕܲܠܡܵܐ ܐܵܣܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܢܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܠܹܗ ܕܪܲܝܡܵܐ. ܐܵܘ ܕܵܒܲܪ ܦܲܕܵܢܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ.

11: ܡܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܵܘܗܝ ܕܣܲܓ̇ܝܼ ܚܲܝܠܹܗ. ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܵܘܗܝ ܠܐܹܘܬ̣ܵܟ݂.

12: ܡܗܲܝܡܸܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܕܲܡܕܲܟܹ̇ܐ ܐܸܕ̇ܪܵܟ݂. ܘܙܲܪܥܵܟ݂ ܚܵܡܹ̇ܠ.

13: ܟܸܢ̈ܦܲܝ ܫܲܒܵܚܝܼܢ ܡܸܬ̣ܪܵܘ̱ܒ̣ܵܐ: ܘܛܵܝ̇ܣܵܐ ܘܐܵܬ̣̇ܝܵܐ: ܘܡܲܩܢܵܐ.

14: ܘܫܵܒ̣̇ܩܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܗ̇. ܘܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܡܚܲܡܡܵܐ ܠܗܹܝܢ.

15: ܘܐܸܬ̣ܢܲܫܝܲܬ̤ ܡܸܛܠ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܹܐ ܕܛܲܝܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇. ܘܚܲܝ̄ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܵܝ̇ܫܵܐ ܠܵܗ̇.

16: ܐܲܣܓ̇ܝܲܬ̤ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܠܵܗ̇. ܘܲܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܠܐܸܝܲܬ̤ ܕܠܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ.

17: ܡܸܛܠ ܕܐܲܣܓ̇ܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܦܠܲܓ̣ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܝܵܢܵܐ.

18: ܒܲܡܪܵܘܡܵܐ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܩܠܵܐ. ܬܸܓ̣ܚܲܟ݂ ܥܲܠ ܣܘܼܣܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܟ݂ܒܹ̇ܗ.

19: ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܣܘܼܣܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܡܲܠܒܸ̇ܫ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܨܵܘܪܹܗ ܙܲܝܢܵܐ.

20: ܡܙܝܼܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܡܨܵܐ. ܐܵܘ ܡܕܲܚܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܒܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ.

21: ܚܵܦܲܪ ܒܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܕ݂ܵܐܲܨ ܒܢܲܚܠܵܐ. ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܠܐܘܼܪܥܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ.

22: ܓܵܝ̇ܝܹܟ ܥܲܠ ܓܘܼܡܵܨܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܘܠܵܐ ܗܵܦܹܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ.

23: ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܐ ܩܛܸܪܩܵܐ: ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܡܚܵܐ ܘܲܕ݂ܢܲܝܙܟ݂ܵܐ.

24: ܒܙܵܘܼܥܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ.

25: ܒܩܵܠܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܚܵܢܝ. ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܡܪܝܼܚ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. ܘܲܡܙܝܼܥ ܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܒܨܸܗܠܹܗ.

26: ܡ̣ܢ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܟ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܢܸܨܵܐ. ܘܲܦ̣ܪܸܣ ܓܸܦܵـ̈ـܘܗܝ ܠܬܲܝܡܢܵܐ.

27: ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܢܸܫܪܹܐ. ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܸܢܹܗ ܠܲܫܩܝܼܦܵܐ.

28: ܘܫܵܟܹ̇ܝܢ ܘܒ̣ܵܐܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܫܸܢܵܐ ܕܲܫܩܝܼܦܵܐ.

29: ܘܡ̣ܢ ܨܲܝܕܹ̇ܗ ܡܸܣܬܲܝܒܲܪ. ܘܲܠܪܘܼܚܩܵܐ ܚܵܝ̇ܪ̈ܵܢ ܥܲܝ̈ܢܵܘܗܝ.

30: ܘܦܲܪ̈ܘܼܓ̣ܵܘܗܝ ܕܡܵܐ ܠܵܥ̇ܝܼܢ. ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܬ̣ܩܛܸܠ ܩܛܝܼܠܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘܼ.

31: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܐܝܼܘܿܒ̣.

32: ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܠܟܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܲܟܸ̇ܣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

33: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ.

34: ܒܸܨ̇ܪܹܬ̣ ܠܝܼ: ܡܵܢܵܐ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܵܟ݂. ܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܐܝܼ̈ܕ݂ܝ ܥܲܠ ܦܘܼܡܝ.

35: ܚܕ݂ܵܐ ܡܲܠܠܹ̇ܬ̣: ܘܠܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ. ܘܲܕ̇ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܡ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܠܥܵܠܵܐ.

2: ܐܲܣܘܿܪܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܚܲܨܲܝ̈ܟ. ܐܹܫܹܐܠܵܟ݂: ܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ.

3: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܡܒܲܛܸܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ. ܘܲܡܚܲܝܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܕܬܸܙܟܸܐ.

4: ܐܝܼܬ̣ ܠܵܟ݂ ܕܪܵܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܪܵܥܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܩܵܠܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ.

5: ܠܒܲܫ ܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܥܲܛܲܦ ܙܝܼܘܵܐ ܘܗܸܕ݂ܪܵܐ.

6: ܘܐܲܫܘܿܕ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܘܲܚܙܝܼ ܟܠ ܕܪܵܡ: ܣܚܘܿܦܲܝܗܝ.

7: ܘܐܲܪܡܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܕ݂ܘܼܟܲܬ̣ܗܘܿܢ.

8: ܘܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܒܥܲܦܪܵܐ ܛܡܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܒ̣ܘܿܫ ܒܕܲܚܝܼܚܵܐ.

9: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܒ̇ܚܵܟ݂: ܡܵܐ ܕܲܦܪܲܩܬ̣ܵܟ݂ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂.

10: ܗܵܐ ܒܸܗܡܘܿܬ̣ ܕܥܲܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂: ܥܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܪܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠ.

11: ܘܥܘܼܫܢܹܗ ܒܣܸܬ̇ܪܹܗ.

12: ܙܵܩܹ̇ܦ ܕܘܼܢܒܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܙܵܐ. ܘܲܙܩܝܼܦܝܼܢ ܓܝܵـ̈ـܕܹܐ ܕܦܘܼܚܕܵܘ̈ܗܝ.

13: ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܢܚܵܫܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܦܲܪܙܠܵܐ.

14: ܗ̤ܘܝܘܼ ܪܹܫ ܟܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

15: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܠܹܗ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܬܚܹܝܬ̣ ܛܸܠܵܠܹܗ ܕܵܡ̇ܟܵܐ.

16: ܘܲܒ̣ܣܸܬܵܪܵܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܪܵܒܲܥ.

17: ܟܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܹܗ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ. ܘܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܹܗ ܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܕܢܲܚܠܵܐ.

18: ܐܸܢ ܫܵܘܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܠܵܐ ܙܵܐܲܥ ܘܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܕܢܵܣܹ̇ܟ݂ ܠܹܗ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܠܦܘܼܡܹܗ.

19: ܒܲܥܢܵܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܣܒ̣ܝܼܘܗܝ ܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂.

20: ܬܹܐܚܕ̇ܝܼܘܗܝ ܠܬܲܢܝܼܢܵܐ ܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ. ܒܚܲܒ̣ܠܵܐ ܬܹܐܚܕ̇ܝܼܘܗܝ ܒܠܸܫܵܢܹܗ.

21: ܪܵܡܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܓ̣ܘܼܕ̇ܬܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ ܘܢܵܩܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܲܟܹ̇ܗ ܒܫܘܼܪܹܗ.

22: ܘܐܸܢ ܡܲܣܓܹ̇ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܘܐܵܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܕܪ̈ܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܢ.

23: ܡܲܫܲܪ ܥܲܡܵܟ݂ ܩܝܵܡܵܐ. ܐܵܘ ܡܵܢܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

24: ܓܵܝ̇ܝܹܟ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ. ܘܢܵܛܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܠܝܵܘ̈ܡܲܝ ܥܠܲܝܡܘܼܬ̣ܵܟ݂.

25: ܫܵܘܬܵܦܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܲܢܦܲܠܓ̣ܘܼܢܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

26: ܡܵܠܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܫܟܹ̇ܗ ܒܸܣܪܵܐ: ܘܪܹܫܹܗ ܒܛܸܠܵܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.

27: ܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܘܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ.

28: ܗܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂. ܘܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܵܪܬܹ̇ܗ ܢܸܫܩܘܿܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܡܐ.

1: ܠܵܐ ܢܲܪܚܸܩ ܟܲܕ݂ ܢܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝ ܢܩܘܼܡ.

2: ܡܲܢ̣ܘܼ ܩܲܕ̇ܡܲܢܝ ܕܐܸܫܠܲܡ. ܬܚܹܝܬ̣ ܟܠ ܫܡܲܝܵܐ: ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ.

3: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܿܩ: ܒܚܵܘܣܵܢܹܗ ܘܒܲܓ̣ܝܵܕܹ̈ܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ.

4: ܡ̇ܢ ܓܲܠܝܼ ܐܲܦܲܝ̈ ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ: ܘܡܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܵܐ ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ.

5: ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܵܬܹ̇ܐ. ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܦܵܬܲܚ. ܕܘܼܪܵܐ ܕܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܚܠܵܐ.

6: ܦܘܼܡܹܗ ܨܪܝܼܪ: ܘܐܲܣܝܼܪ: ܘܲܚܬ̣ܝܼܡ.

7: ܚܲܕ݂ ܠܚܲܕ݂ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܥܵܐܠܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

8: ܚܲܕ݂ ܠܚܲܕ݂ ܢܲܩܝܼܦܝܼܢ: ܘܐܲܚܝܼܕ݂ܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܪܩܝܼܢ.

9: ܘܚܵܙ̈ܝܵܬܹܗ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ ܫܲܦܪܵܐ.

10: ܘܢܵܦܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܫܒ̣ܝܼ̈ܒܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܡܸܬ̣ܠܲܗܛܝܼܢ.

11: ܡ̣ܢ ܢܚܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܢܵܦܹ̇ܩ ܬܸܢܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܪܬܵܐ ܕܩܲܕ݂ܣܵܐ ܕܡܸܫܬ̇ܓܲܪ.

12: ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܓܘܼܡܪ̈ܝܼܢ ܬܲܠܗܸܛ. ܘܫܲܠ̈ܗܸܒ̣ܝܵܢ ܢܵܦ̈ܩܵܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ.

13: ܒܨܵܘܪܹܗ ܒܵܐܹ̇ܬ̣ ܥܘܼܫܢܵܐ. ܘܲܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܬܕ݂ܘܼܨ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ.

14: ܫܒ̣ܝܼܚ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܫܲܡܝܼܢ: ܘܡܸܣܬܲܡܲܟ݂.

15: ܘܠܵܐ ܙܵܐܲܥ ܠܸܒܹ̇ܗ. ܢܣܝܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܵܐ. ܘܲܡܫܲܕܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܨܘܼܢܵܡܵܐ.

16: ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܢܙܘܥܘܼܢ ܬܲܩܝܼ̈ܦܝܼܢ ܘܕܲܡܫܲܪܪܝܼܢ ܢܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟ݂ܘܢ.

17: ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܩܵܡ. ܡܲܪ̈ܢܝܵܬ̣ܵܐ ܕܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܫܵܩܹ̇ܠ.

18: ܦܲܪܙܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܸܒ̣ܢܵܐ ܚܫܝܼܒ̣ ܠܹܗ. ܘܲܢܚܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܣܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܹܗ ܒܸܠܛܝܼܬ̣ܵܐ.

19: ܠܵܐ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܩܸܫܬܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܓ̣ܠܹ̈ܐ ܚܫܝܼ̈ܒ̣ܵܢ ܠܹܗ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܩܸܠܥܵܐ.

20: ܓܵܚܹ̇ܟ ܥܲܠ ܢܲܝܙܟ݂ܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܚܫܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܬܗܘܿܡܵܐ.

21: ܘܚܲܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂.

 

25: ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܟܠ ܕܪܵܡ ܘܚܵܙܹܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܪ̈ܲܚܫܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܡܒ.

1: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ.

2: ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܨܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂. ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܫܝܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ.

3: ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܪܲܥܹܐ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܢܝ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܝܢܹ̇ܬ̣: ܘܠܵܐ ܝܼܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ ܡܹܢܝ.

4: ܫܡܲܥܲܝܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ. ܐܹܫܲܐܠܵܟ݂: ܐܵܘܕܲܥܲܝܢܝ.

5: ܠܫܸܡܥܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐܸܕ݂ܢܵܐ ܫܡܲܥ̇ܬܵܟ݂. ܗܵܫܵܐ ܥܲܝܢܝ ܗܵܐ ܚܙܵܬ̣ܵܟ݂.

6: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܿܩ. ܘܐܹܬܢܲܚܲܡ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܩܸܛܡܵܐ.

7: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܹܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܥܠܲܝܟ ܘܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝܟ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܡ̣ܲܪܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣.

8: ܗܵܫܵܐ ܣܲܒ̣ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܝܼܢ. ܘܙܸܠܘ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܘܢܲܣܸܩ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܚܠܵܦܲܝܟ̇ܘܿܢ. ܘܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܢܨܲܠܹܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܐܸܥܒܸܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܲܩܠܵܠܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܐܝܼܘܿܒ̣.

9: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܐܹܠܝܼܦܵܙ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܘܒܸܠܕ݂ܵܕ ܫܘܿܚܵܝܵܐ: ܘܨܘܿܦܵܪ ܢܲܥܡܬ̣ܵܝܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡ̣ܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒ̣.

10: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒ̣ ܟܲܕ݂ ܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ. ܘܐܵܘܣܸܦ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܡܸܕܹ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܘܿܒ̣ ܐܲܥܦܵܐ.

11: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܚ̈ܘܵܬܹܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡܹܗ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܕܐܲܟ݂ܪܝܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܒܲܝܐܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܝܬ̇ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܘ ܠܹܗ ܓܒܲܪ ܚܕ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܢܸܩܝܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܩܕ݂ܵܫܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ.

12: ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܸܟ݂ ܐ̄ܚܪܵܝܬܹ̇ܗ ܕܐܝܼܘܿܒ̣ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܹ̇ܗ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܘܸܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܡܠܹ̈ܐ: ܘܐܵܠܸܦ ܦܲܕܵܢܝܼ̈ܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܠܸܦ ܐܲܬܵܢܝܼ̈ܢ.

13: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܒ̈ܢܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܒ̈ܢܵܢ.

14: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܫܡܵܗ̇ ܕܲܚܕ݂ܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ: ܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܘܲܫܡܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ: ܩܲܨܘܿܥܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣: ܩܲܪܢܵܦܘܿܟ݂.

15: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒ̣: ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܹܝܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܹܝܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܲܝ̈ܗܹܝܢ.

16: ܘܲܚܝܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ: ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̈ܢܲܝ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܥܲܠ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ.

17: ܣ̣ܐܸܒ̣ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܘܲܣ̣ܒܲܥ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ: ܘܡܝܼܬ̣.