ܡܙܡܘܪ̈ܐ

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܐ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܓ݂ܲܒ̣ܪܵܐ ܕܒ̣ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗܲܠܸܟ݂. 2܀ ܘܲܒ̣ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩ̣ܵܡ. 3܀ ܘܥܲܠ ܡܲܘܬ̇ܒ̣ܵܐ ܕܲܡܡܲܝܩܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܑܼܬܸܒ̣. 4܀ ܐܸܠܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ. 5܀ ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܢܸܬ̣ܗܲܓܸ̇ܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ. 6܀ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܬܲܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ܐ. 7܀ ܕܦܹܐܖ̈ܵܘܗܝ ܝܵܗܹܒ̣݁ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ ܘܛܲܖ̈ܦܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܵܬ̣ܪܝܼܢ. 8܀ ܘܟ̣ܠ ܕܥܵܒܹ݁ܕ݂ ܡܫܲܠܸܡ. 9܀ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 10܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܪܵܐ ܕܕ݂ܵܪܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ. 11܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ. 12܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܙܲܕ݁ܝܼܩܹ̈ܐ. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲ݁ܥ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 14܀ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܹܐܒܲܕ݂

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܒ: (ܦܸܬ̣: ܟܚ)

1܀ ܠܡܵܢܵܐ ܪܓܲܫ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 2܀ ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܖ̈ܢܲܝ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 3܀ ܩܵܡ݂ܘ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ. 4܀ ܘܐܸܬ̣ܡܲܠܲܟ̣ܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 5܀ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܘܥܲܠ ܡܫܝܼܚܹܗ. 6܀ ܕܲܢܦܲܣܸܩ ܚܢܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ. 7܀ ܘܢܸܫܕܸ̇ܐ ܡܸܢܲܢ ܢܝܼܪܗܘܿܢ. 8܀ ܕܝܵܬܹ݁ܒ̣ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܓ̣ܚܲܟ݂. 9܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܡܲܝܸܩ ܒܗܘܿܢ. 10܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܡܲܠܸܠ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܪܘܼܓ݂ܙܹܗ. 11܀ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬܹܗ ܢܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. 12܀ ܐܸܢܵܐ ܐܲܩܝܼܡܹ݁ܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܝ ܥܲܠ ܨܸܗܝܘܿܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ. 13܀ ܕܢܸܫܬܲܥܸܐ ܥܲܠ ܩܝܵܡܝ. 14܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ ܕܒܹܪܝ ܐܲܢ̄ܬ̇. 15܀ ܘܐܸܢܵܐ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܝܼܠܸܕ̇ܬܵܟ݂. 16܀ ܫܐܲܠ ܡܹܢܝ ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂. 17܀ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 18܀ ܘܐܘܼܚܕܵܢܲܝ̈ܟ ܥܸܒ̣ܪܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܬܸܪܥܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ. 20܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܦܲܚܵܪܵܐ ܬܢܲܦܸܨ ܐܸܢܘܿܢ. 21܀ ܗܵܫܵܐ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ. 22܀ ܘܐܸܬ̣ܪ̱ܕ݂ܵܘ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 23܀ ܦܠܘܿܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ. 24܀ ܘܐܘܼܚܕ̇ܘܼܢܵܝܗܝ ܒܲܪܬܹܝܬ̣ܵܐ. 25܀ ܢܲܫܸܩܘ ܒܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܪܓܲܙ. 26܀ ܘܬܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܝܵܩܹ̇ܕ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. 28܀ ܘܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܟ̣ܠ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܐ ܣ̣ܓ̣ܝܼܘ ܐܵܠܘܿܨܲܝ̈. 2܀ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ. 3܀ ܘܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 4܀ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܟ̣ܝ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܐܲܠܵܗܹܟ̣ܝ. 5܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܡܣܲܝܥܵܢܝ ܘܐܝܼܩܵܪܝ. 6܀ ܘܲܡܪܲܡܪܡܵܢܹܗ ܕܪܹܫܝ. 7܀ ܒܩܵܠܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܩ݁ܪܹܝܬ̣. 8܀ ܘܲܥܢܵܢܝ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 9܀ ܐܸܢܵܐ ܫܸܟ̣݁ܒܹ̇ܬ̣ ܘܕܸܡ̇ܟܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܹܬ̣. 10܀ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣܲܡܟܲܢܝ. 11܀ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ. 12܀ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܘܣܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ. 13܀ ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܚܲܝܬ̇ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܥܲܠ ܦܲܟܲܝ̈ܗܘܿܢ. 15܀ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܲܒܲܪܬ̇. 16܀ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 17܀ ܘܥܲܠ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܕ: (ܦܸܬ̣: ܟ)

1܀ ܟܲܕ݂ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܥܢܲܝܬܵܢܝ. 2܀ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ. 3܀ ܘܒ̣ܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ ܐܲܪܘܲܚܬ̇ ܠܝܼ. 4܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܘܲܫܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 5܀ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣. 6܀ ܐܝܼܩܵܪܝ ܡܚܲܦܹܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ. 7܀ ܘܪܵܚܡ݁ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 8܀ ܘܒ̣ܵܥܹܝ݁ܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 9܀ ܕܲܥܘ ܕܲܦܼܪܲܫ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܒܬܸܕ݂ܡܘܿܪܬܵܐ. 10܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܟܲܕ݂ ܐܸܩܪܹܝܘܗܝ. 11܀ ܪܓܲܙ ܘܠܵܐ ܬܸܚܛܘܿܢ. 12܀ ܐܸܡܲܪܘ ܒܠܸܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܪܢܵܘ. 13܀ ܕܲܒܲܚܘ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܣܲܒܲܪܘ ܒܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܚܲܘܹܝܢ ܛܵܒ̣ܵܐ. 15܀ ܘܢܸܦܪܘܿܣ ܥܠܲܝܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܹܗ. 16܀ ܡܵܪܝܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܠܹܒ̇ܝ. 17܀ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܲܥܒ̣ܘܼܪܗܘܿܢ ܘܲܕ݂ܚܲܡܪ̱ܗܘܿܢ ܘܲܕ݂ܡܸܫܚܗܘܿܢ. 18܀ ܣܓ̣ܝܼܘ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 19܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܫܟܲܒ̣ ܘܐܸܕ݂ܡܲܟ݂. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܒܫܸܠܝܵܐ ܬܲܥܡ̱ܪܲܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܗ: (ܦܸܬ̣: ܟܚ)

1܀ ܡܸܠܲܝ̈ ܨܘܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܣܬܲܟܲܠ ܒܲܗܓ̣ܵܝܝ. 2܀ ܨܘܼܬ̣ ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܡܲܠܟ̇ܝ ܘܐܲܠܵܗܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܲܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ. 4܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܩܵܠܝ. 5܀ ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ ܘܐܸܬ̣ܚܙܸܐ ܠܵܟ݂. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ݁ܐ ܪܘܼܫܥܵܐ. 7܀ ܘܠܵܐ ܢܸܥܡܲܪ ܥܲܡܵܟ ܒܝܼܫܵܐ. 8܀ ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܫܲܒ̣ܗ̱ܖ̈ܵܢܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 9܀ ܣܢܲܝܬ̇ ܠܟ̣ܠ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܫܘܼܩܪܵܐ. 10܀ ܘܬܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܲܡܡܲܠܠܲܝ̈ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ. 11܀ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܫܹ݁ܕ݂ ܕܡܵܐ ܘܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܢܲܣܠܹܝܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܥܘܿܠ ܠܒܲܝܬܵܟ݂. 13܀ ܘܐܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܒܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܟ݂. 14܀ ܒܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒܲܪܲܝܢܝ ܘܲܒ̣ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 15܀ ܡܸܛܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܬܪܘܿܨ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܘܼܪܚܵܟ݂. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ. 17܀ ܐܸܠܵܐ ܥܲܘܠܵܐ ܒܓ̣ܵܘܗܘܿܢ. 18܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܩܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܦܬ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܓܲܓ̇ܖ̈ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 19܀ ܘܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܗܲܦܟ̣ܝܼܢ. 20܀ ܚܲܝܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܡܘܼܠܟܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 22܀ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ ܕܚܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ. 23 ܡܸܛܠ ܕܡܲܪܡ̱ܪܘܼܟ݂. 24܀ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܟܠ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܵܟ݂. 25܀ ܠܥܵܠܲܡ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܟ݂ ܘܬܸܥܡܲܪ ܒܗܘܿܢ. 26܀ ܢܸܬ̣ܥܲܫܢܘܼܢ ܒܵܟ݂ ܟܠ ܖ̈ܵܚܡܲܝ ܫܡܵܟ݂. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܒܲܪܸܟ݂ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 28܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܡܩܲܒܲܠܬܵܐ ܬܲܥܛܦܲܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܘ: (ܦܸܬ̣: ܝܛ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܬܲܟ̇ܣܲܢܝ. 2܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܪܕܹ̇ܝܢܝ. 3܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ ܐ̄ܢܵܐ. 4܀ ܐܲܣܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܙܵܥ݂ܘ ܓܲܖ̈ܡܲܝ. 5܀ ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܲܬ̤ ܛܵܒ̣. 6܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ. 7܀ ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܦܲܨܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 8܀ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡܸܛܠ ܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܟ݂. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܡܲܘܬܵܐ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܟ݂. 10܀ ܘܒܲܫܝܘܿܠ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂. 11܀ ܠܐ̇ܝܼܬ̣ ܒܬܸܢ̈ܚܵܬ̣ܝ ܘܨܲܒܥܹ݁ܬ̣ ܒܟ̣ܠ ܠܲܝܠܹܐ ܥܲܪܣܝ. 12܀ ܘܲܒ̣ܕܸܡܥܲܬ̣ܝ ܬܸܫܘܝܼܬ̣ܝ ܐܲܡܣܝܼܬ̣. 13܀ ܟܹܐܒܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܥܲܝܢܝ. 14܀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܚܹ݁ܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 15܀ ܦܪܘܿܩܘ ܡܹܢܝ ܟܠ ܥܵܒ݂̈ܕܲܝ ܫܘܼܩܪܵܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܟ̣ܵܬ̣ܝ. 17܀ ܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܩܲܒܸ̇ܠ. 18܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܬ̇ܬܲܒ̇ܪܘܼܢ ܛܵܒ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 19܀ ܢܸܗܦ̱ܟ̣ܘܼܢ ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܙ: (ܦܸܬ̣: ܠܕ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܒܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 2܀ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ ܦܲܨܵܢܝ. 3܀ ܕܲܠܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܠܡܸܬ̣ܒܲܪ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 4܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܘܲܡܦܲܨܸܐ. 5܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܐܸܢ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܗܵܕܹܐ. 6܀ ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܥܲܘܠܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ. 7܀ ܘܐܸܢ ܦܸܪܥܹ̇ܬ̣ ܠܡܲܢ ܕܲܥܼܒܲܕ݂ ܠܝܼ ܒܝܼܫܬܵܐ. 8܀ ܘܐܸܢ ܐܲܠܨܹܬ̣ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܝ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. 9܀ ܢܸܪܕ̇ܘܿܦ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܢܲܕ݂ܪ̱ܟ̣ܝܼܗ̇. 10܀ ܘܲܢܕ݂ܘܼܫ ܚܲܝܲܝ̈ ܒܐܲܪܥܵܐ. 11܀ ܘܫܘܼܒ̣ܚܝ ܒܥܲܦܪܵܐ ܢܲܫܪܸܐ. 12܀ ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 13܀ ܘܐܸܫܬܲܩܲܠ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 14܀ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܥܠܲܝ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܲܦܩܲܕ̇ܬ̇. 15܀ ܘܥܹܕ̇ܬܵܐ ܕܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܬܸܚܕ̇ܪܵܟ݂. 16܀ ܘܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܠܲܡܪܲܘܡܵܐ ܬܹܗܦܘܿܟ݂. 17܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܕ݂ܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 18܀ ܕܘܼܢ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ ܘܐܲܝܟ݂ ܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܝ. 19܀ ܬܸܓ̣ܡܲܪ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 20܀ ܘܬܲܬ̣ܩܸܢ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ. 21܀ ܒܵܚܲܪ ܠܸܒܵܐ ܘܟ̣ܘܼܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. 22܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܣܲܝܥܵܢܝ. 23܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܵܪܸܩ ܠܲܬ̣ܖ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ. 24܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܪܵܓܹ݁ܙ ܟܠܝܘܿܡ. 25܀ ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܣܲܝܦܹܗ ܠܵܛܹ݁ܫ ܘܩܸܫܬܹ̇ܗ ܡܵܬܲܚ. 26܀ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܘܡܲܬ̣ܩܸܢ ܠܹܗ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 27܀ ܓܹܐܖ̈ܵܘܗܝ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܲܕ݂ܝܵܩܕ݁ܝܼܢ. 28܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܒܸ̇ܠ ܥܲܘܵܠܵܐ ܘܲܒ̣ܛܸܢ ܫܘܼܩܪܵܐ ܘܝܼܠܸܕ݂ ܥܸܬܵܐ. 29܀ ܒܹܪܵܐ ܚ̣ܦܲܪ ܘܚܲܛܵܗ̇. 30܀ ܘܲܢ̣ܦܲܠ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܕܲܥܼܒܲܕ݂. 31܀ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܲܘܠܹܗ ܒܪܹܫܹܗ. 32܀ ܘܥܲܠ ܒܹܥܬܹܗ ܥܲܘܠܹܗ ܢܸܚܘܿܬ̣. 33܀ ܐܵܘܕܸ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ. 34܀ ܘܐܸܙܡܲܪ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܚ: (ܦܸܬ̣: ܝܚ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܲܢ ܡܵܐ ܡܫܲܒܲܚ ܫܡܵܟ݂ ܒܟ̣ܠܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 2܀ ܕܝܲܗܼ̄ܒ̣ܬ̇ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ. 3܀ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܕܲܛܠܵܝܹ̈ܐ. 4܀ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܟ݂. 5܀ ܡܸܛܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 6܀ ܕܢܸܬ̣ܒܲܛܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܩܲܡ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܘ ܫܡܲܝ̈ܟ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܨܸܒ̣̈ܥܵܬ̣ܵܟ݂. 8܀ ܣܲܗܪܵܐ ܘܟܲܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܬܲܩܸܢܬ̇. 9܀ ܡܲܢ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܬܵܝܗܝ. 10܀ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܦܩܲܕ̇ܬܵܝܗܝ. 11܀ ܒܲܨܲܪܬܵܝܗܝ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. 12܀ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܲܒ̣ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܲܥܛܸܦܬܵܝܗܝ. 13܀ ܘܐܲܫܠܸܛܬܵܝܗܝ ܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܟ. 14܀ ܘܟ̣ܠ ܣܵܡ̣ܬ̇ ܬܚܘܿܬ̣ ܖܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 15܀ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܘܒܲܩܖܹ̈ܐ ܟܠܗܹܝܢ. 16܀ ܐܵܦ ܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܘܨܸܦܖܹ̈ܐ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ. 17܀ ܘܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ. 18܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܲܢ ܡܵܐ ܡܫܲܒܲܚ ܫܡܵܟ݂ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܛ: (ܦܸܬ̣: ܡܐ)

1܀ ܐܵܘܕܹ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ. 2܀ ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܐܸܚܕܸ̇ܐ ܘܐܸܪܘܲܙ ܒܵܟ݂. 4܀ ܘܐܸܙܡܲܪ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܪܲܝܡܵܐ. 5܀ ܟܲܕ݂ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ. 6܀ ܢܸܬ̇ܬܲܩܠܘܼܢ ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܦܘܼܪܥܵܢܝ ܘܕ݂ܝܼܢܝ. 8܀ ܘܝܼܬܸܒ̣ܬ̇ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 9܀ ܟܐܲܝܬ̇ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܘܒܸܿܕ̇ܬ̇ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 10܀ ܘܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܛܲܝܬ̇ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 11܀ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܓܡܲܪܘ ܒܣܲܝܦܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 12܀ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܥܩܲܪܬ̇ ܘܐܲܘܒܸܕ̇ܬ̇ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܗܹܝܢ. 13܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܩܲܝܵܡ. 14܀ ܘܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ. 15܀ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢ ܬܹܒܹܝܠ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. 16܀ ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ. 17܀ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ. 18܀ ܘܲܡܥܲܕ̇ܪܵܢܗܘܿܢ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 19܀ ܢܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܒܵܟ݂ ܟܠ ܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܫܡܵܟ݂. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܵܒܸܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 21܀ ܙܡܲܪܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܥܵܡܲܪ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. 22܀ ܘܚܲܘܵܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ. 23܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܡܸܬ̣ܒܲܥ ܕܸܡܗܘܿܢ. 24܀ ܘܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܓܥܵܬܹܗ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. 25܀ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܡܵܪܝܵܐ. 26܀ ܘܲܚܙܝܼ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ ܕܡ̣ܢ ܣܵܢ̈ܐܲܝ. 27܀ ܡܪܲܡ̱ܪܡܵܢܝ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ ܕܡܲܘܬܵܐ. 28܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܬܲܥܸܐ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 29܀ ܒܬܲܖ̈ܥܹܐ ܕܒܲܪ̄ܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ. 30܀ ܐܹܕ̇ܘܼܨ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 31܀ ܛܒܲܥܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ. 32܀ ܘܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܲܛܡܲܪܘ ܐܸܬ̇ܬܲܚܕܲܬ̤ ܪܸܓ̣ܠ̱ܗܘܿܢ. 33܀ ܡܲܘܕܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܵܒܸ݁ܕ݂. 34܀ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܪܲܫܝܼܥܵܐ. 35܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܠܲܫܝܘܿܠ. 36܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 37܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܸܬ̇ܛܥܸܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. 38܀ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 39܀ ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 40܀ ܢܸܬ̇ܬ̇ܕ̇ܝܼܢܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. 41܀ ܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܣܵܐܹܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 42܀ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝ: (ܦܸܬ̣: ܠܚ)

1܀ ܠܡܵܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܡ̣ܬ̇ ܒܪܘܼܚܩܵܐ. 2܀ ܘܐܲܗܡܝܼܬ̇ ܚܝܵܪܵܟ݂ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 3܀ ܒܫܘܼܒ̣ܗܵܪܹܗ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ ܝܵܩܸܕ݂ ܡܸܣܟܟܹ̇ܢܵܐ. 4܀ ܢܸܬ̇ܬܲܚܕ̇ܘܼܢ ܒܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ. 6܀ ܥܲܘܵܠܵܐ ܡܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂ ܘܪܵܓܹܙ݁ ܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܘܪܲܫܝܼܥܵܐ ܒܪܵܡܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܡܥܲܩܸܒ̣. 8܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ ܬܲܖ̈ܥ̱ܝܵܬܹܗ. 9܀ ܫܲܖ̈ܝܵܢ ܐܘܼܪܚܵܬܹܗ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 10܀ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܕܝܼܢܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ. 11܀ ܘܲܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܫܵܐܹ̇ܛ. 12܀ ܐܵܡܲܪ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ ܠܕ݂ܵܪܕܵܖ̈ܝܼܢ. 13܀ ܪܵܢܹ݁ܐ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܠܲܘܛܬ̣ܵܐ ܡܠܸܐ ܦܘܼܡܹܗ. 14܀ ܬܘܼܟܵܐ ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ ܬܚܘܿܬ̣ ܠܸܫܵܢܹܗ ܥܲܘܠܵܐ ܘܥܸܬܵܐ. 15܀ ܝܵܬܹ݁ܒ̣ ܒܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܒܕܲܝܪܵܐ. 16܀ ܘܲܒ̣ܛܘܼܫܝܵܐ ܩܵܛܸ݁ܠ ܠܙܲܕܝܼܩܵܐ. 17܀ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܕܵܝ̈ܩܵܢ. 18܀ ܘܟ̣ܵܡܹ̇ܢ ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܣܟܟܹ̇ܢܵܐ ܒܢܸܓ̣ܕܵܐ ܕܲܡܨܝܼܕ̇ܬܹ̇ܗ. 19܀ ܗܘ̤ ܢܸܬ̣ܡܲܟܲܟ݂ ܘܢܸܦܸܠ. 20܀ ܘܲܒ̣ܓܲܖ̈ܡܵܘܗܝ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ. 21܀ ܐܵܡܲܪ ܒܠܸܒܹܗ ܕܲܛܥ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 22܀ ܘܐܲܦܢܝܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ݁ܐ ܠܥܵܠܲܡ. 23܀ ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂. 24܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܘܗܝ ܠܒ̣ܵܝܫܵܐ. 25܀ ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܪܓܸ̇ܙ ܚܲܛܵܝܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 26܀ ܘܐܵܡܲܪ ܒܠܸܒܹܗ ܕܠܵܐ ܬܵܒܲܥ. 27܀ ܚܵܙܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܘܠܵܐ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 28܀ ܘܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܢܸܫܬ̇ܠܸܡ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. 29܀ ܥܠܲܝܟ ܢܸܫܬ̇ܒܸܩ ܒܵܝܫܵܐ. 30܀ ܘܲܕ݂ܝܲܬ̣ܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܕ݂ܘܿܪܹܗ. 31܀ ܬܒܲܪ ܕܪܵܥܹܐ ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܘܲܕ݂ܒ̣ܝܼܫܵܐ. 32܀ ܬܸܬ̣ܒ̇ܥܹܗ ܚܛܝܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܟܲܚ. 33܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 34܀ ܐܸܒܲܕ݂ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܹܗ. 35܀ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܫܵܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܛܘܼܝܼܵܒ̣ܵܐ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܬܨܘܼܬ̣ ܐܸܕ݂ܢܵܟ. 37܀ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. 38܀ ܕܠܵܐ ܢܲܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܲܘܒܵܕ݂ܘܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܐ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܒܡܵܪܝܵܐ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܐܲܝܟ݂ܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 2܀ ܢܘܼܕܝܼ ܘܲܫܟܲܢܝ ܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܡܠܵܘ ܩܸܫܬܵܐ. 4܀ ܘܐܲܬ̣ܩܸܢܘ ܓܹܐܪ̈ܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܪܵܐ. 5܀ ܠܡܸܫܕܵܐ ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ ܒܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܡܸܕܸܡ ܕܥܲܬܸܕ̇ܬ̇ ܣܚܲܦܘ. 7܀ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 8܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܟܘܼܪܣܝܹܗ. 9܀ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܘܬܸܡܪ̈ܵܘܗܝ ܒܵܚ̇ܪܝܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 10܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܵܚܲܪ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 11܀ ܘܲܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܥܲܘܠܵܐ ܣܢܵܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. 12܀ ܢܚܸܬ̣ܘ ܥܲܠ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܦܲܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܛܪܵܐ. 13܀ ܢܘܼܪܵܐ ܘܟܸܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ. 14܀ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܟ̣ܵܣܗܘܿܢ. 15܀ ܡܸܛܠ ܕܙܲܕܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܪܵܚܹܡ. 16܀ ܘܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܒ: (ܦܸܬ̣: ܝܒ)

1܀ ܦܪܘܿܩ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܡܲܪ݂ ܛܵܒ̣ܵܐ. 2܀ ܘܒܸܛܠܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 3܀ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ. 4܀ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܡܦܲܠ̈ܓ̣ܵܬ̣ܵܐ. 5܀ ܒܠܸܒܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܒܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ. 6܀ ܢܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܡܦܲܠ̈ܓ̣ܵܬ̣ܵܐ. 7܀ ܘܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܪܲܘܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ. 8܀ ܕܐܸܡܲܪܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܢܲܘܪܸܒ̣. 9܀ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܵܪܲܢ. 10܀ ܡܸܛܠ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܐܸܢܲܩܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. 11܀ ܡܸܟܹܝܠ ܐܹܩܘܼܡ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ̣. 13܀ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ. 14܀ ܣܹܐܡܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܕܲܒ̣ܚܝܼܪ ܒܐܲܪܥܵܐ. 15܀ ܘܲܡܕܲܟܲܝ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ̣ܥܵܐ. 16܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 17܀ ܫܲܘܙܸܒܲܝܢܝ ܘܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܕܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 18܀ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܪ̈ܫܝܼܥܹܐ ܘܲܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ. 19܀ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܘܡܵܐ ܙܲܠܝܼܠܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܲܕ݂ܘܿܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܒ)

1܀ ܥܕ݂ܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܸܛܥܹܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 2܀ ܥܕ݂ܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܹܢܝ. 3܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܣܝܼܡ ܬܲܟ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܝ. 4܀ ܘܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ ܒܠܹܒܝ ܟܠܝܘܿܡ. 5܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܸܐܡܲܬ̣ܝ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܝ ܥܠܲܝ. 6܀ ܚܘܼܪ ܘܲܥܢܝܼܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ. 7܀ ܘܐܲܢܗܲܪ ܥܲܝ̈ܢܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܐܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܠܡܲܘܬܵܐ. 8܀ ܘܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܝ ܕܲܙܟܹܝܬܹܗ. 9܀ ܘܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܟܲܕ݂ ܐܹܙܘܼܥ. 10܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܬ̇ܬܲܟ̣ܠܹܬ̣. 11܀ ܢܸܪܘܲܙ ܠܹܒܝ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܟ. 12܀ ܘܐܹܫܲܒܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܕ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܐܵܡܲ݁ܪ ܥܲܘܵܠܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܐܸܬ̣ܚܲܒܲܠܘ ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦܘ ܒܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ. 3܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 4܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 5܀ ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܕܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢ ܘܒ̣ܵܥܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܟܠܗܘܿܢ ܣܛܵܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܣܬ̇ܠܝܼܘ. 7܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ݂. 8܀ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܘ ܟܠ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 9܀ ܐܵܟ̣ܠܲܝ̈ ܠܥܲܡܝ ܡܹܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ. 10܀ ܘܲܠܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܩܪܵܘ. 11܀ ܬܲܡܵܢ ܕܚܸܠܘ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ. 12܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕ݂ܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ. 13܀ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܡܸܣܟܹܢܵܐ ܐܲܒ̣ܗܸܬ̣ܘ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܹܗ. 15܀ ܡܲܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 16܀ ܡܵܐ ܕܡܲܗܦܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܹܗ. 17܀ ܢܕ݂ܘܼܨ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܢܸܚܕܸ̇ܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܗ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܥܡܲܪ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂. 2܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܫܪܸܐ ܒܛܘܼܪܵܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. 3܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܘܥܵܒܹܕ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 4܀ ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܘܠܵܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢ ܒܠܸܫܵܢܹܗ. 5܀ ܘܠܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ. 6܀ ܘܫܘܼܚܕܵܐ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܠ. 7܀ ܘܡܲܣܠܲܝ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡܲܪܓ̇ܙܵܢܵܐ. 8܀ ܘܲܠܕ݂ܵܚܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܝܲܩܲܪ. 9܀ ܝܵܡܹܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܘܠܵܐ ܡܕܲܓܸ̇ܠ. 10܀ ܘܟܸܣܦܹܗ ܒܪܸܒܝܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܹܒ̣. 11܀ ܘܫܘܼܚܕܵܐ ܥܲܠ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܵܣܹܒ̣. 12܀ ܡܲܢ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣. 13܀ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܓ)

1܀ ܢܲܛܲܪܲܝܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܥܠܲܝܼܟ ܐܸܬ̇ܬܲܟ̣ܠܹܬ̣. 2܀ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܢ̄ܬ. 3܀ ܘܛܵܒ̣ܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣. 4܀ ܘܐܵܦ ܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܹ̈ܐ. 5܀ ܕܟ̣ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܒܗܘܿܢ. 6܀ ܢܸܣܓܘܿܢ ܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܒܲܥܓܲܠ. 7܀ ܕܠܵܐ ܐܹܢܲܩܸܐ ܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ. 8܀ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ. 9܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬ̣ܝ ܘܲܕ݂ܟ̣ܵܣܝ. 10܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܦܲܢܸܐ ܠܝܼ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܝ. 11܀ ܚܲܒ̣ܠܹ̈ܐ ܢܦܲܠܘ ܠܝܼ ܒܛܲܪܩܹ̈ܐ. 12܀ ܘܐܵܦ ܝܵܪܬܘܼܬ̣ܝ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܠܝܼ. 13܀ ܐܹܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܡܲܠܟܲܢܝ. 14܀ ܘܐܵܦ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܪ̈ܕܲܝܵܢܝ ܟܘܼܠܝܵܬ̣ܝ. 15܀ ܣܵܡܹܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 16܀ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝ ܕܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ. 17܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܕ݂ܝܼ ܠܹܒܝ ܘܕ݂ܵܨ ܐܝܼܩܵܪܝ. 18܀ ܘܐܵܦ ܒܸܣܪ̱ܝ ܢܸܫܪܸܐ ܒܫܸܠܝܵܐ. 19܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܒܲܩܬ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܒܲܫܝܘܿܠ. 20܀ ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܚܲܣܝܵܟ݂ ܕܢܸܚܙܸܐ ܚܒ̣ܵܠܵܐ. 21܀ ܬܚܵܘܹܝܢܝ ܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 22܀ ܘܐܸܣܒܲܥ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܟ݂. 23܀ ܘܡ̣ܢ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܙ: (ܦܸܬ̣: ܠܓ)

1܀ ܫ̣ܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܚܘܼܪ ܒܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 2܀ ܘܨܘܼܬ̣ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. 3܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܕܝܼܢܝ ܢܸܦܘܿܩ. 4܀ ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ. 5܀ ܒܚܲܪܬ̇ ܠܹܒܝ ܘܲܣܥܲܪܬܵܢܝ ܒܠܸܠܝܵܐ. 6܀ ܘܲܒ̣ܩܲܝܬܵܢܝ ܘܠܵܐ ܐܹܫܟܲܚܬ̇ ܒܝܼ ܥܲܘܠܵܐ. 7܀ ܘܠܵܐ ܥܒܲܪܘ ܥܲܠ ܦܘܼܡܝ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 8܀ ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 9܀ ܐܸܠܵܐ ܢܲܛܲܪܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. 10܀ ܣܲܡܸܟ̣ܬ̇ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܝ ܒܲܫܒ̣ܝ̈ܠܲܝܟ ܕܠܵܐ ܢܙܘܼ̈ܥܵܢ ܦܣܵܥܵܬ̣̈ܝ. 11܀ ܐܸܢܵܐ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܲܥܢܲܝܬܵܢܝ. 12܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܝܼ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܠܲܝ̈. 13܀ ܥܒܸܕܲܝܗܝ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܠܚܲܣܝܵܟ݂. 14܀ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ. 15 ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 16 ܢܲܛܪܲܝܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ. 17܀ ܘܲܒ̣ܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ـܟ ܣܲܬܲܪܲܝܢܝ. 18܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܲܙܘܼܢܝ. 19܀ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܝܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܝ ܕܣܵܡܘ ܥܠܲܝ. 20܀ ܣܟ̣ܘܿܪ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܡܲܠܸܠܘ ܫܲܒ̣ܗܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 21܀ ܫܲܒ̇ܚܘܼܢܝ ܘܗܵܫܵܐ ܟܲܪܟ̣ܘܼܢܝ. 22܀ ܣܵܡ݂ܘ ܥܲܝܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܢܲܪܡܘܿܢܵܢܝ ܒܐܲܪܥܵܐ. 23܀ ܕܵܡܹܝܢ ܠܐܲܪܝܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹܐ ܠܡܸܬ̣ܒܲܪ. 24܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܛܘܼܫܝܵܐ. 25܀ ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܲܒ̣ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 26܀ ܘܦܲܨܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ. 27܀ ܘܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܡܵܝܬ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ. 28܀ ܘܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܚܸܦܪܵܐ. 29܀ ܬܦܲܠܸܓ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ. 30܀ ܘܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܠܝܼ ܟܲܪܣܗܘܿܢ. 31܀ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܒܢܲܝـ̈ܵܐ ܘܢܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܫܲܪܟܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 32܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. 33܀ ܘܐܸܣܒܲܥ ܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܚ: (ܦܸܬ̣: ܩܘ)

1܀ ܐܸܪܚ̄ܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܝ ܘܬ̣ܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 2܀ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܝ. 3܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ. 4܀ ܡܣܲܝܥܵܢܝ ܘܩܲܪܢܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܝ. 5܀ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ. 6܀ ܐܸܩܪܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܐܸܬ̣ܦܪܸܩ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܚܸܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܘܬܵܐ. 8܀ ܘܪܼ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܕܲܠܚܵܢ̈ܝ. 9܀ ܚܸܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܟܲܪܟ̣ܘܼܢܝ. 10܀ ܘܩܲܕ݂ܡܘܼܢܝ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܘܬܵܐ. 11܀ ܒܐܘܼܠܨܵܢܝ ܩܪܹܝܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܩܪܹܝܬ̣. 12܀ ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܠܹܗ ܒܩܵܠܝ. 13܀ ܘܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܸܠܲܬ̤ ܒܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ. 14܀ ܐܸܬ̇ܕܲܠܚܲܬ̤ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ. 15܀ ܘܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܙܵܥ ܘܐܸܬ̇ܬܲܠܲܚ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 17 ܣܠܸܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. 18܀ ܘܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܐܸܬ̣ܓܲܘܙܠܲܬ̤. 19܀ ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܚܲܒܸ̇ܢ ܡܸܢܹܗ. 20܀ ܐܲܪܟܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܲܢܚܸܬ̣. 21 ܘܥܲܪܦܸܠܵܐ ܬܚܘܿܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 22܀ ܪܟܸܒ̣ ܥܲܠ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܘܲܦܪܲܚ. 23 ܘܛܵܣ ܥܲܠ ܟܸܢܦܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 24܀ ܣܵܡ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܠܓܸܢܝܹܗ ܘܟܲܪܟܹܗ ܡܲܛܠܠܹܗ. 25܀ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܡܲـ̈ܝܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܐܲܪ. 26 ܡ̣ܢ ܙܲܗܪܵܐ ܕܡܲܛܠ̄ܠܹܗ. 27 ܥܢܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܒܲܕ݂ ܒܲܪܕ݂ܵܐ ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 28܀ ܘܲܪܥܸܡ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 29܀ ܘܥܸܠܵܝܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܩܵܠܹܗ. 30܀ ܒܲܪܕ݂ܵܐ ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 31܀ ܫܲܕܲܪ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 32܀ ܘܒܲܪ̈ܩܵܘܗܝ ܐܲܣܓܝܼ ܘܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. 33܀ ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼܘ ܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲـ̈ܝܵܐ. 34܀ ܘܐܸܬ̣ܓܠܝܼ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܬܹܒܹܝܠ. 35܀ ܡ̣ܢ ܟܐܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܡ̣ܢ ܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 37܀ ܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܪܲܘܡܵܐ ܘܲܫܠܵܢܝ. 38܀ ܘܩܲܒ̇ܠܲܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲـ̈ܝܵܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ. 39܀ ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ. 40܀ ܘܡ̣ܢ ܣܵܢܐܲܝ̈ ܕܲܥܫܸܢܘ ܡܹܢܝ. 41܀ ܘܩܲܕ݂ܡܘܼܢܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܥܵܩܵܬ̣̈ܝ. 42܀ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ. 43܀ ܘܐܲܦܩܲܢܝ ܠܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ. 44܀ ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܒܝܼ. 45܀ ܦܲܪܥܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ. 46܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝ ܫܲܠܡܲܢܝ. 47܀ ܡܸܛܠ ܕܢܸܛܪܹܬ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 48܀ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡܲܪܕܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܝ. 49܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠܝ. 50܀ ܘܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܐܲܥܒ̇ܪܹܬ̣ ܡܹܢܝ. 51܀ ܘܲܗ̤ܘܹܝ݁ܬ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܥܲܡܹܗ. 52܀ ܘܐܸܙܕܲܗ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 53܀ ܦܲܪܥܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܝ. 54܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 55܀

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܥܲܡ ܚܲܣܝܵܐ ܚܲܣܝܵܐ ܬܸܗܘܸܐ. 2܀ ܘܥܲܡ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܬܸܬܲܡܲܡ. 3܀ ܘܥܲܡ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܬܸܬ̣ܓܒܸܐ. 4܀ ܘܥܲܡ ܥܩܝܼܡܵܐ ܬܸܬ̣ܦܲܬܲܠ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩ. 6܀ ܘܥܲܝܢܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܬܡܲܟܸܟ݂. 7܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܢܗܲܪ ܫܪܵܓ̣ܝ. 8܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܢܲܢܗܲܪ ܚܸܫܘܿܟ̣ܝ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܟ݂ ܐܸܪܗܲܛ ܥܲܠ ܓܲܝܣܵܐ. 10܀ ܘܒܲܐܠܵܗܝ ܐܸܫܘܲܪ ܫܘܼܪܵܐ. 11܀ ܐܲܠܵܗܝ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܘܼܪܚܹܗ. 12܀ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܩܸܐ. 13܀ ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܟ̣ܠ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. 15܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܬܲܩܝܼܦ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܲܢ. 16܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܚܲܙܩܲܢܝ ܚܲܝܠܵܐ. 17܀ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܘܼܪܚܝ. 18܀ ܥܒܲܕ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܝܠܵܐ ܘܥܲܠ ܪܲܘܡܵܐ ܐܲܩܝܼܡܲܢܝ. 19܀ ܐܲܠܸܦ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 20܀ ܘܫܲܪܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܩܸܫܬܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܪ̈ܵܥܲܝ. 21܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܝܼ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 22܀ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܬܣܲܝܥܲܢܝ ܘܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܬܪܲܒܹܝܢܝ. 23܀ ܐܲܪܘܲܚܬ̇ ܦܣܵܥܵܬ̣̈ܝ ܕܠܵܐ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܨܠܲܝ. 24܀ ܐܸܪܕ̇ܘܿܦ ܒܥܸܠܕܒ̣ܒܲܝ̈ ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 25܀ ܘܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܓܲܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 26܀ ܐܸܡܚܸܐ ܐܹܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܫܟܚܘܿܢ ܠܲܡܩܵܡ. 27܀ ܘܢܸܦܠܘܿܢ ܬܚܘܿܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 28܀ ܬܚܲܙܩܲܢܝ ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 29܀ ܘܬܲܒ̣ܪܸܟ݂ ܠܲܕ݂ܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝ ܬܚܘܿܬܲܝ. 30܀ ܘܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܬܸܬ̣ܒܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 31܀ ܘܲܠܣܵܢܐܲܝ̈ ܐܹܫܲܬܸܩ ܐܹܢܘܿܢ. 32܀ ܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ. 33܀ ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܸܐ ܐܹܢܘܿܢ. 34܀ ܐܹܫܚܘܿܩ ܐܹܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 35܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܣܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܹ̈ܐ ܐܹܕܘܼܫ ܐܸܢܘܿܢ. 36܀ ܬܦܲܨܹܝܢܝ ܡ̣ܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܵܐ. 37܀ ܘܬܸܥܒܕܲܢܝ ܪܹܫܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ. 38܀ ܘܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹܬ̣ ܢܸܦܠܚܘܼܢܵܢܝ. 39܀ ܘܡܲܫܡܲܥ ܐܸܕ݂ܢܵܐ ܢܸܫܡܥܘܼܢܵܢܝ. 40܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܢܸܫܬܲܥܒܕ݂ܘܼܢ ܠܝܼ. 41܀ ܒܢܲـ̈ܝܵܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܢܸܬ̣ܟܠܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܚܲܓ̣ܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 42܀ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܒ̣ܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܚܲܝܠܵܢܝ. 43܀ ܐܹܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ. 44܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܬܒܲܥܬ̣ܵܐ. 45܀ ܘܫܲܥܒܸܕ݂ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬܲܝ. 46܀ ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 47܀ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝ ܐܲܪܝܼܡܲܝܢܝ. 48܀ ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܬܦܲܨܹܝܢܝ. 49܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܵܪܝ. 50܀ ܘܠܲܫܡܵܟ݂ ܐܹܙܲܡܲܪ ܡܲܘܪܸܒ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܹܗ. 51܀ ܘܥܵܒܹܕ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ. 52܀ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܝܛ: (ܦܸܬ̣: ܠܐ)

1܀ ܫܡܲܝܵܐ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܘܲܥܒܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܚܲܘܸܐ ܪܩܝܼܥܵܐ. 3܀ ܝܲܘܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܐ ܡܲܒܲܥ ܡܹܐܡܪܵܐ. 4܀ ܘܠܸܠܝܵܐ ܠܠܸܠܝܵܐ ܡܚܲܘܸܐ ܡܲܕ̇ܥܵܐ. 5܀ ܠܲܝܬ̇ ܡܹܐܡܪܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ. 6܀ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܡܲܥ ܒܩܵܠܗܘܿܢ. 7܀ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܣܒܲܪܬ̣ܗܘܿܢ. 8܀ ܘܲܒ̣ܣܲܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܬܹܒܹܝܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 9܀ ܥܲܠ ܫܸܡܫܵܐ ܢܩܲܫ ܡܲܫܟܢܹܗ ܒܗܘܿܢ. 10܀ ܘܗܘ̤ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܕܢܵܦܹܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܓܢܘܿܢܵܐ. 11܀ ܢܕ݂ܘܼܨ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܠܡܸܪܗܲܛ ܐܘܼܪܚܹܗ. 12܀ ܡ̣ܢ ܣܲܘ̈ܦܲܝ ܫܡܲܝܵܐ ܡܲܦܩܹܗ. 13܀ ܘܡܲܣܡ̱ܟܹܗ ܥܲܠ ܣܲܘ̈ܦܲܝ ܫܡܲܝܵܐ. 14܀ ܘܠܲܝܬ ܕܛܵܫܹܐ ܡ̣ܢ ܠܲܗܓܹܗ. 15܀ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܘܡܲܦܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ. 16܀ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܘܲܡܚܲܟ̇ܡܵܐ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ. 17܀ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܘܲܡܚܲܕܹܝܢ ܠܸܒܵܐ. 18܀ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܓܒܸܐ ܘܡܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܹ̈ܐ. 19܀ ܕܸܚܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܩܲܝܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 20܀ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܘܟܹܐܢܝܼܢ ܒܟ̣ܠܡܸܕܸܡ. 21܀ ܘܲܪܓ̣ܝܼܓ̣ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ــܬ̣ܵܐ. 22܀ ܘܲܚܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܲܟܵܪܝܼܬ̣ܵܐ. 23܀ ܘܐܵܦ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܢܸܙܕܗܲܪ ܒܗܘܿܢ. 24܀ ܐܸܢ ܢܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܢܸܬ̣ܦܪܲܥ ܣܲܓܝܼ. 25܀ ܒܫܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܣܬܲܟܲܠ. 26܀ ܘܡ̣ܢ ܛܲܫ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܙܲܟܵܢܝ. 27܀ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܲܘܠܵܐ ܚܣܘܿܟܲܝܗܝ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 28܀ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܠܛܘܼܢ ܒܝܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 29܀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟܸܐ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 30܀ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܠܸܨܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܦܘܼܡܝ. 31܀ ܪܸܢܝܹܗ ܕܠܹܒܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܥܵܕ݂ܘܿܪܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟ: (ܦܸܬ̣: ܟ)

1܀ ܢܸܥܢܹܝܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 2܀ ܘܲܢܥܲܕ̇ܪܵܟ݂ ܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 3܀ ܢܫܲܕܲܪ ܠܵܟ݂ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܩܕܫܹܗ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܢܣܲܝܥܵܟ݂. 5܀ ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟ. 6܀ ܘܝܲܩܕܲܝ̈ܟ ܗܘ̤ ܢܲܕ݂ܗܸܢ. 7܀ ܢܸܬܸܠ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܵܟ݂. 8܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܟܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟ݂ ܢܫܲܡܠܸܐ. 9܀ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 10܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ. 11܀ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂. 12܀ ܡܸܟܹܝܠ ܝܑܼܕ݂ܝܼܥܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܲܦܪܲܩ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ. 13܀ ܘܲܥܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 14܀ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܹܗ. 15܀ ܗܵܠܹܝܢ ܒܡܲܪ̈ܟܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ. 16܀ ܘܲܚܢܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܢܸܥܫܲܢ. 17܀ ܗܸܢܘܿܢ ܒܪܲܟ̣ܘ ܘܲܢܦ݂ܲܠܘ. 18܀ ܘܲܚܢܲܢ ܩܵܡ̄ܢ ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܢ. 19܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܦܪܩܲܢ ܘܡܲܠܟܲܢ. 20܀ ܢܸܥܢܹܝܢ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܐ: (ܦܸܬ̣: ܟܙ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܟ݂ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܡܲܠܟܵܐ. 2܀ ܘܲܒ̣ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܢܕ݂ܘܼܨ ܪܲܘܪܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. 3܀ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܹܗ. 4܀ ܘܛܘܼܝܵܒ̣ܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܠܵܐ ܟܠܲܝܬܵܝܗܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܸܡܬܵܝܗܝ ܒܘܼܪܟܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܣܵܡܬ̇ ܒܪܸܫܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ. 7܀ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܲܐܠܵܟ݂ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܹܗ. 8܀ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 9܀ ܝܑܼܪܸܒ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 10܀ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܙܝܼܘܵܐ ܣܵܡܬ̇ ܥܠܵܘܗܝ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬܵܝܗܝ ܒܘܼܪܟܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 12܀ ܘܚܲܕ̇ܝܼܬܵܝܗܝ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܟ݂. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ. 15܀ ܬܸܫܟܲܚ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 16܀ ܘܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܬܸܫܟܲܚ ܠܣܵܢܐܲܝ̈ܟ. 17܀ ܬܸܥܒܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 18܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܢܲܘܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 19܀ ܘܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ. 20܀ ܘܦܹܐܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܬܲܘܒܸ̇ܕ݂21܀ ܘܙܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 22܀ ܡܸܛܠ ܕܲܨܠܵܘ ܥܠܲܝܟ ܒܝܼܫܬܵܐ. 23܀ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡܨܝܼܘ ܚܲܝܠܵܐ. 24܀ ܬܣܝܼܡ ܒܗܘܿܢ ܟܘܼܬ̣ܡܵܐ. 25܀ ܘܛܘܼܝܵܒ̣ܵܟ݂ ܬܲܬ̣ܩܸܢ ܥܲܠ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܲܝܗܘܿܢ. 26܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܘܼܫܢܵܟ݂. 27܀ ܢܸܙܡܲܪ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܒ: (ܦܸܬ̣: ܣܙ)

1܀ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܠܵܗܝ ܠܡܵܢܵܐ ܫܒܲܩܬܵܢܝ. 2܀ ܘܐܲܪܚܸܩܬ̇ ܡܹܢܝ ܦܘܼܪܩܵܢܝ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܲܟ̣̈ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ. 3܀ ܐܲܠܵܗܝ ܐܸܩܪܹܝܟ݂ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܥܢܹܝܢܝ. 4܀ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܬܟܲܬܲܪ ܠܝܼ. 5܀ ܐܲܢ̄ܬ ܩܲܕܝܼܫ ܘܝܵܬܹܒ̣ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. 6܀ ܒܵܟ݂ ܣܲܒܲܪܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈. 7܀ ܣܲܒܲܪܘ ܒܵܟ݂ ܘܦܲܨܝܼܬ̇ ܐܹܢܘܿܢ. 8܀ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܓܥܵܘ ܘܐܸܬ̣ܦܲܨܝܼܘ. 9܀ ܒܵܟ݂ ܣܲܒܲܪܘ ܘܠܵܐ ܒܗܸܬ̣ܘ. 10܀ ܐܸܢܵܐ ܬܲܘܠ̱ܥܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 11܀ ܚܸܣܕܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܣܘܼܠܐܵܢܹܗ ܕܥܲܡܵܐ. 12܀ ܟܠ ܕܲܚܙܵܐܘܼܢܝ ܡܲܝܸܩܘ ܒܝܼ. 13܀ ܐܲܦܛܲܪܘ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܐܲܢܝܼܕ݂ܘ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ. 14܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܢܦܲܨܹܝܘܗܝ. 15܀ ܘܲܢܦܲܠܛܝܼܘܗܝ ܐܸܢ ܨܵܒܹܐ ܒܹܗ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢܬ̇ܘܼ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ. 17܀ ܘܣܲܒ̣ܪ̱ܝܼ ܡ̣ܢ ܬܕܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܹܡܝ. 18܀ ܥܠܲܝܟ ܐܸܫܬ̇ܕ̇ܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒܥܵܐ. 19܀ ܘܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܐܹܡܝ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܢ̄ܬ ܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܩܪܸܒ̣ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܥܲܕܲܪ. 21܀ ܐܸܬ̣ܟܲܪܟܘܼܢܝ ܬܲܘܪܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ. 22܀ ܘܐܲܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܒܲܝܫܵܢ ܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ. 23܀ ܘܲܦܬܲܚ݂ܘ ܥܠܲܝ ܦܘܼܡܗܘܿܢ. 24܀ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܕܢܵܗܹ݁ܡ ܘܚܵܛܹ݁ܦ. 25܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܬ̣ܐܲܫܕܹ̇ܬ̣. 26܀ ܘܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ. 27܀ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܠܹܒ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ. 28܀ ܘܐܸܬ̣ܡܣܝܼܘ ܒܓ̣ܵܘܝ ܡܥܲܝ̈. 29܀ ܘܝܼܒܸܫ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܨܦܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܚܲܝܠ̱ܝ. 30܀ ܘܠܸܫܵܢܝ ܕܒܸܩ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܚܹܟ̇ܝ. 31܀ ܘܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܕܡܲܘܬܵܐ ܫܕܲܝܬܵܢܝ. 32܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܟܲܠ̈ܒܹ̇ܐ. 33܀ ܘܲܟ̣ܢܘܼܫܝܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܟܲܪܟ̣ܘܼܢܝ. 34܀ ܒܲܙܲܥ݂ܘ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 35܀ ܘܐܲܝܠܸܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ. 36܀ ܗܸܢܘܿܢ ܚܵܪ݂ܘ ܘܲܚ݂ܙܵܘ ܒܝܼ. 37܀ ܘܦܲܠܸܓ̣ܘ ܢܲܚ̈ܬܲܝ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 38܀ ܘܥܲܠ ܠܒ̣ܘܼܫܝ ܐܲܪܡ݂ܝܼܘ ܦܸܣܵܐ. 39܀ ܘܐܲܢ̄ܬ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܐܹܝܠ ܐܹܝܠ ܠܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܟܲܬܲܪ. 2܀ ܘܦܲܨܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 3܀ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠ̈ܒܹܐ ܝܑܼܚܝܼܕ݂ܘܼܬ̣ܝ. 4܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܐܲܪܝܵܐ. 5܀ ܘܡ̣ܢ ܩܲܪܢܵܐ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܡܘܼܟܵܟ̣ܝ. 6܀ ܕܐܹܣܲܒܲܪ ܫܡܵܟ݂ ܠܐܲܚܲܝ̈. 7܀ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܹܫܲܒܚܵܟ݂. 8܀ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ. 9܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܲܘܩܪܘܼܗܝ. 10܀ ܘܲܕ݂ܚܲܠܘ ܡܸܢܹܗ ܟܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܵܛ݂ ܘܠܵܐ ܐܲܣܠ݂ܝܼ ܓܥܵܬܹܗ ܕܡܸܣܟܹܢܵܐ. 12܀ ܘܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢܹܗ. 13܀ ܟܲܕ݂ ܓܥ݂ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܫܲܡܥܹܗ. 14܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܗ̄ܝ̣ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬ̇ܝ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ. 15܀ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܐܹܫܲܠܸܡ ܩܕ݂ܵܡ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 16܀ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ. 17܀ ܘܲܢܫܲܒܚܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܹܗ. 18܀ ܘܢܸܚܸܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 19܀ ܢܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܘܼܢ ܘܢܸܬ̣ܦܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ ܕܐܲܪܥܵܐ. 20܀ ܘܲܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܢܸܣ̈ܓܕ݂ܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 21܀ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ. 22܀ ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 23܀ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܘܢܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܦܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 24܀ ܘܲܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܢܸܒ̣ܪܟ̣ܘܼܢ ܟܠ ܢܵܚܬܲܝ̈ ܥܲܦܪܵܐ. 25܀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܹܗܘ̣ ܚܲܝܵܐ. 26܀ ܙܲܪܥܵܐ ܕܢܸܦܠ̱ܚܝܼܘܗܝ ܢܣܲܒܲܪ ܕܵܪܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ. 27܀ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ. 28܀ ܠܥܲܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܪܥܹܝܢܝ ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܢܚܲܣܲܪ ܠܝܼ. 2܀ ܘܥܲܠ ܡܲܪ̈ܓܹܐ ܕܥܘܼܫܢܵܐ ܢܲܫܪܹܝܢܝ. 3܀ ܘܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ ܢܕܲܒ̇ܪܲܢܝ. 4܀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܲܦܢܝܼ ܘܕܲܒ̇ܪܲܢܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ. 5܀ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂ ܐܵܦܸܢ ܐܹܗܲܠܸܟ݂. 6܀ ܒܢܲܚ̈ܠܲܝ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 7܀ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ ܥܲܡܝ. 8܀ ܫܲܒ̣ܛܵܟ݂ ܘܚܘܼܛܪܵܟ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܒܲܝܐܘܼܢܝ. 9܀ ܣܕܲܪܬ̇ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܦܵܬ̣ܘܿܪܹ̈ܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 10܀ ܐܲܕ݂ܗܸܢܬ̇ ܪܹܫܝ ܒܡܸܫܚܵܐ ܘܟ̣ܵܣܝ ܡܲܪܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܵܐ. 11܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܪܲܕ݂ܦܘܼܢܝ. 12܀ ܟܠܗܘܿܢ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈. 13܀ ܕܐܸܥܡܲܪ ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܕ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܡܠܹܐܵܗ̇. 2܀ ܬܹܒܹܝܠ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܗܘ̤ ܒܝܲܡܵܐ ܣܵܡ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܝܗ̇. 4܀ ܘܲܒ̣ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܐܲܬ̣ܩܢܵܗ̇. 5܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܣܲܩ ܠܛܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܘܼܡ ܒܛܘܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. 7܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܕܲܟ̣̈ܝܵܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܲܓ̣ܒܸܐ ܒܠܸܒܹܗ. 8܀ ܘܠܵܐ ܝܵܡܹܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܡܹܐ ܒܢܸܟ̣ܠܵܐ. 9܀ ܗܵܢܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܒܘܼܪܟܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܩܲܢ. 11܀ ܗܵܢܵܘ ܕܵܪܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹܐ ܘܲܡܣܲܒܲܪ. 12܀ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 13܀ ܐܲܪܝܼܡܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܪܹ̈ܫܲܝܟܘܿܢ. 14܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ. 15܀ ܕܢܸܥܘܿܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ. 16܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ. 17܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ. 18܀ ܡܵܪܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܘܲܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ. 19܀ ܐܲܪܝܼܡܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܪܹ̈ܫܲܝܟ̇ܘܿܢ. 20܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ. 21܀ ܕܢܸܥܘܿܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ. 22܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ. 23܀ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 24܀ ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܗ: (ܦܸܬ̣: ܡ)

1܀ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܲܪܝܼܡܹܬ̣. 2܀ ܐܲܠܵܗܝ ܒܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣. 3܀ ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗ̱ܪܘܼܢ ܥܠܲܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 4܀ ܘܐܵܦ ܟܠ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ. 5܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 6܀ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܘܵܢܝ. 7܀ ܘܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܟ ܐܲܘܕܲܥܲܝܢܝ. 8܀ ܕܲܒܲܪܲܝܢܝ ܒܩܘܼܫܬܵܟ݂ ܘܐܲܠܸܦܲܝܢܝ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܘܼ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ. 10܀ ܘܠܵܟ݂ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܒܟ̣ܠܝܘܿܡ. 11܀ ܐܸܬܕܲܟ̣ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܛܲܝ̈ܒܘܵܬ̣ܵܟ݂. 12܀ ܘܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܝܼ. 13܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܲܝܢܝ. 14܀ ܡܸܛܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. 15܀ ܛܵܒ̣ܘܼ ܘܲܬ̣ܪܝܼܨ ܡܵܪܝܵܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܬܵܪܹܨ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 17܀ ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܡܲܟ̇ܝܼܟܹ̈ܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ. 18܀ ܘܡܲܠܸܦ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܹܗ. 19܀ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ. 20܀ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛ݁ܪܝܼܢ ܩܝܵܡܹܗ ܘܣܵܗܕܘܼܬܹܗ. 21܀ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܣܵܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܘܠܝ ܕܪܲܒ̇ܘܼ. 22܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܕ݂ܵܚܹܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. 23܀ ܘܢܲܠܦܝܼܘܗܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ. 24܀ ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܬܒ̣ܘܼܬ̣ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܙܲܪܥܹܗ ܢܹܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ. ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܩܝܵܡܹܗ ܐܲܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ. ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܗܘ̤ ܡܲܦܸܩ ܡ̣ܢ ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܥܠܲܝ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. 25܀ ܡܸܛܠ ܕܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒ̣ܵܝܫܵܐ. 26܀ ܥܵܩܵܬܹ̈ܗ ܕܠܹܒ̇ܝ ܣܓ̣ܝܼ ܘܡ̣ܢ ܥܵܩܵܬ̣̈ܝ ܐܲܦܸܩܲܝܢܝ. 27܀ ܚܙܝܼ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ ܘܥܲܡܠ̱ܝ ܘܲܫܒ̣ܘܿܩ ܠܝܼ ܟܠܵܗ̇ ܚܛܝܼܬ̣ܝ. 28܀ ܘܲܚܙܝܼ ܕܲܣܓ̣ܝܼܘ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 29܀ ܘܣܸܢܐ̱ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܘܠܵܐ ܣܢܵܐܘܼܢܝ. 30܀ ܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܦܲܨܵܢܝ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣. 31܀ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ ܘܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܢܩܸܦܘ ܠܝܼ. 32܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣. 33܀ ܦܪ݂ܲܩ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܠܘܿܨܵܘ̈ܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܓ)

1܀ ܕܘܼܢ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܝ ܗܲܠܟܹܬ̣. 2܀ ܒܡܵܪܝܵܐ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ. 3܀ ܒܚܘܿܪܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܢܲܣܵܢܝ. 4܀ ܘܲܒ̣ܩܝܼ ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܝ ܘܠܹܒ̇ܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝ̈ܢܲܝ. 6܀ ܗܲܠܟܹܬ̣ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܘܠܵܐ ܝܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣ ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 8܀ ܘܥܲܡ ܫܵܛܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܥܸܠܹܬ̣. 9܀ ܣܢܹܝܬ̣ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ. 10܀ ܘܥܲܡ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܠܵܐ ܝܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣. 11܀ ܐܲܫܝܼܓܹܬ̣ ܕܲܟ̣ܝܵܐܝܼܬ̣ ܐܝܼ̈ܕܲܝ. 12܀ ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟܹ̇ܬ̣ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܕܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܹܗ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂. 14 ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 15܀ ܡܵܪܝܵܐ ܪܸܚܡܹ݁ܬ̣ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟ݂. 16܀ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܡܲܫܪ̱ܝܹܗ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂. 17܀ ܠܵܐ ܬܲܘܒܸ̇ܕܲܝܢܝ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. 18܀ ܘܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܚܲܝܲܝ̈. 19܀ ܕܒ̣ܐܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܘܝܲܡܝܼܢܗܘܿܢ ܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܚܕܵܐ. 20܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܝ ܗܲܠܟܹܬ̣. 21܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. 22܀ ܪܸܓ̣ܠ̱ܝ ܩܵܡܲܬ̤ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ. 23 ܘܲܒ̣ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܐܹܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܙ: (ܦܸܬ̣: ܠ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܘܼܗܪ̱ܝ ܘܦܘܼܪܩܵܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܐܸܕ݂ܚܲܠ. 2܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܙܵܐܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ. 3܀ ܟܲܕ݂ ܩܪܸܒ̣ܘ ܠܝܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܒܸܣܪ̱ܝ. 4܀ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܘܣܵܢܐܲܝ̈. 5܀ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܸܣܬܲܚܲܦܘ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ. 6܀ ܐܸܢ ܬܸܫܪܸܐ ܥܠܲܝ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܕܵܚܹܠ ܠܹܒ̇ܝ. 7܀ ܘܐܸܢ ܢܩܘܼܡ ܥܠܲܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ. 8܀ ܕܲܚܕ݂ܵܐ ܫܸܐ݁ܠܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܗ̇ ܗܘ̤ ܒܵܥܹܐ݁ ܐ̄ܢܵܐ. 9܀ ܕܐܸܥܡܲܪ ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈. 10܀ ܘܐܸܚܙܹܐ ܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܲܢܛܲܫܹܝܢܝ ܒܣܸܬܵܪܹܗ ܒܝܲܘܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. 12܀ ܘܲܢܛܲܫܹܝܢܝ ܒܛܸܠܵܠܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܘܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܢܪܝܼܡܲܢܝ. 13܀ ܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܪܹܫܝ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ. 14܀ ܐܹܕܲܒܲܚ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 15܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܘܐܹܙܲܡܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ. 16܀ ܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܠܝ ܡܵܐ ܕܲܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂. 17܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. 18܀ ܠܵܟ݂ ܐܵܡܲܪ ܠܹܒܝ ܘܒ̣ܵܥ̈ܝܵܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܠܐܲܦܲܝ̈ܟ. 19܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܹܢܝ. 20܀ ܘܠܵܐ ܬܐܲܠܨܝܼܘܗܝ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 21܀ ܥܵܕ݂ܘܿܪܝ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 22܀ ܠܵܐ ܬܸܫܕܹ̇ܝܢܝ ܘܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢܝ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ. 23܀ ܡܸܛܠ ܕܐܵܒ̣ܝ ܘܐܹܡܝ ܫܲܒ̣ܩܘܼܢܝ ܘܡܵܪܝܵܐ ܚܲܡܠܲܢܝ. 24܀ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ݂. 25܀ ܘܕܲܒܲܪܲܝܢܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܟ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ. 26܀ ܘܠܵܐ ܬܲܫܠܸܡܲܝܢܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܩܵܡ݂ܘ ܥܠܲܝ ܣܵܗ̈ܕܹ̇ܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܘܡܲܠܸܠܘ ܥܲܘܠܵܐ. 28܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܲܝܡ̱ܢܹ̇ܬ̣ ܕܐܸܚܙܹܐ ܒܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 29܀ ܣܲܒܲܪܘ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܢܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܠܸܒ̇ܟ̣ܘܿܢ. 30܀ ܣܲܒܲܪܘ ܒܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܚ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܩܪܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܝ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ ܡܹܢܝ. 2܀ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ ܡܹܢܝ ܘܐܸܫܬ̇ܠܸܡ ܥܲܡ ܢܵܚܬܲܝ̈ ܓܘܼܒܵܐ. 3܀ ܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ ܟܲܕ݂ ܐܸܓ̣ܥܸܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܘܟܲܕ݂ ܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. 5܀ ܠܵܐ ܬܸܡܢܹܝܢܝ ܥܲܡ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܥܲܡ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 6܀ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 7܀ ܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܲܝܟ݂ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܒܲܥܒ̣ܵܕܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ. 9܀ ܢܸܣܚܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 10 ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 11܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܵܕ݂ܘܿܪܝ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܝ. 12܀ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܠܹܒ̇ܝ ܘܲܫܘܲܚ ܒܸܣܪ̱ܝ. 13܀ ܘܲܒ̣ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܹܗ. 14܀ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܡܹܗ. 15܀ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܹܗ. 16܀ ܦܪܘܿܩ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 17܀ ܪܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܟܛ: (ܦܸܬ̣: ܟܐ)

1܀ ܐܲܝܬܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ. 2܀ ܐܲܝܬܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ. 3܀ ܐܲܝܬܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܲܫܡܹܗ. 4܀ ܣܓ̣ܘܿܕ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 5܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ. 6܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܪܥܸ݂ܡ. 7܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܝـ̈ܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ. 8܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 9܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܚܲܬܸܦ ܐܲܪ̈ܙܹܐ. 10܀ ܘܬ̣ܵܒܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܪ̈ܙܹܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ. 11܀ ܪܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܓ̣ܠܹ̈ܐ. 12܀ ܠܠܸܒ̣ܢܵܢ ܘܲܠܣܵܢܝܼܪ ܐܲܝܟ݂ ܒܢܲܝ̈ ܪܲܝܡܵܐ. 13܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܦܵܣܹܩ݁ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 14܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 15܀ ܘܲܡܙܝܼܥ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܲܩܕܸܫ. 16܀ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܐܝܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܡܥܲܩܲܪ ܥܵܒܹ̈ܐ. 17܀ ܘܲܒ̣ܗܲܝܟܠܹܗ ܟܠܢܵܫ ܐܵܡܲ݁ܪ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 18܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܡܘܿܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂. 19܀ ܝܑܼܬܸܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 20܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܬܸܠ ܚܲܝܠܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. 21܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܠܥܲܡܹܗ ܒܲܫܠܵܡܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠ: (ܦܸܬ̣: ܟܐ)

1܀ ܐܹܪܲܡܪ̱ܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡܬܵܢܝ. 2܀ ܘܠܵܐ ܚܲܕ̇ܝܼܬ̇ ܒܝܼ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 3܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܒܥܹܝܬ̣ ܡܸܢܵܟ݂ ܘܐܲܣܝܼܬܵܢܝ. 4܀ ܘܐܲܣܸܩܬ̇ ܡ̣ܢ ܫܝܘܿܠ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 5܀ ܘܐܲܚܝܼܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܢܵܚܬܲܝ̈ ܓܘܼܒܵܐ. 6܀ ܙܡܲܪܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܓܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܘܕܵܘ ܠܕ݂ܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܲܟ̣ܐܵܬ̣ܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ. 8܀ ܒܪܲܡܫܵܐ ܬܒ̣ܘܼܬ̣ ܒܟ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 9܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡܪܹܬ̣ ܒܫܲܠܝܘܼܬ̣ܝ ܕܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ ܠܥܵܠܲܡ. 10܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܐܲܩܝܼܡܬ̇ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܚܝ ܚܲܝܠܵܐ. 11܀ ܘܐܲܗܦܸܟ̣ܬ̇ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܙܵܥܹ̇ܬ̣. 12܀ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܸܢܵܟ݂ ܡܵܪܝ ܒܥܹܝ݁ܬ̣. 13܀ ܡܵܢܵܐ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܕܹܡܝ ܕܐܸܚܘܿܬ̣ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ. 14܀ ܠܵܐ ܡܲܘܕܸܐ ܠܵܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܚܲܘܸܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂. 15܀ ܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. 16܀ ܡܵܪܝܵܐ ܗܘ̤ܝܼ ܠܝܼ ܥܵܕ݂ܘܿܪܵܐ. 17܀ ܕܐܲܗܦܸܟ̣ܬ̇ ܡܲܪ̈ܩܕ݂ܵܬ̣ܝ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 18܀ ܫܪܲܝܬ̇ ܣܲܩܝ ܘܐܲܟ̣ܒܸܢܬܵܢܝ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 19܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܿܩ. 20܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܠܥܵܠܲܡ ܐܲܘܕܸܐ ܠܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܐ: (ܦܸܬ̣: ܢܐ)

1܀ ܒܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܐܹܒ̣ܗܲܬ̣ ܠܥܵܠܲܡ. 2܀ ܘܲܒ̣ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܦܲܠܸܛܲܝܢܝ. 3܀ ܨܠܝܼ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܘܒܲܥܓܲܠ ܥܢܝܼܢܝ. 4܀ ܗܘ̤ܝܼ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܵܐ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܵܐ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܥܘܼܫܢ̱ܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܐܲܢ̄ܬܘܼ. 6܀ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܲܐܲܝܢܝ. 7܀ ܘܐܲܦܸܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܛܡܲܪܘ ܠܝܼ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܘܼ ܡܣܲܝܥܵܢܝ ܘܠܵܟ݂ ܐܲܛܪܲܬ̤ ܪܘܼܚܝ. 9܀ ܘܲܦܪܲܩܬܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. 10܀ ܣܢܲܝܬ̇ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ. 11܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣. 12܀ ܐܹܕ̇ܘܼܨ ܘܐܸܚܕܸ̇ܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 13܀ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ ܒܡܘܼܟܵܟ̣ܝ ܘܝܼܕܲܥܬ̇ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܝ. 14܀ ܘܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡܬܵܢܝ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 15܀ ܘܐܲܩܝܼܡܬ̇ ܒܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 16܀ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼ. 17܀ ܐܸܬ̇ܕܲܠܚܲܬ̤ ܥܲܝܢ̱ܝ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܟܲܪܣܝ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܡܲܪ݂ܘ ܚܲܝܲܝ̈ ܒܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ. 19܀ ܘܲܫܢܲܝ̈ ܒܬܸܢ̈ܚܵܬ̣ܵܐ. 20܀ ܘܐܸܬ̣ܟܪܲܗ ܚܲܝܠ̱ܝ ܒܡܸܣܟܹܢܘܼܬ̣ܵܐ. 21܀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 22܀ ܘܲܗܘܹܝܬ̣ ܚܸܣܕܵܐ ܠܲܫܒ̣ܵܒܲܝ̈. 23܀ ܘܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܠܝܼ. 24܀ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܙܹܝ݁ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܼ ܒܫܘܼܩܵܐ ܢܵܕ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܹܢܝ. 25܀ ܐܸܬ̇ܛܥܝܼܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ. 26܀ ܘܲܗܘܹ݁ܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܢܵܐ ܐܲܒ̇ܝܼܕ݂ܵܐ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܫܸܡ݁ܥܹܬ̣ ܪܸܢܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ. 28܀ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܡܲܠܲܟ̣ܘ ܥܠܲܝ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 29܀ ܘܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܕܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 30܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܠܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̇ܬܲܟ̣ܠܹܝܬ̣. 31܀ ܘܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܐܲܠܵܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܸܢܘܿܢ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ. 32܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܕ݂ܦܝܼܢ ܠܝܼ. 33܀ ܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 34܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܕܲܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂. 35܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܢܸܚܬ̣ܘܼܢ ܠܲܫܝܘܿܠ. 36܀ ܘܢܸܣܬܲܟ̇ܪ̈ܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 37܀ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܫܘܼܩܪܵܐ ܘܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ. 38܀ ܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܕܢܵܛܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܕ݂ܵܚ̈ܠܲܝܟ. 39܀ ܠܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 40܀ ܬܟܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܸܬܵܪܹܗ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܟ݂. 41܀ ܡ̣ܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 42܀ ܬܟܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܛܸܠܵܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܸܪܝܵܢܵܐ. 43܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ. 44܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܒܲܡܣܲܪܗ̱ܒ̣ܘܼܬ̣ܝ ܕܐܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 45܀ ܘܲܫܡܲܥܬ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ ܟܲܕ݂ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂. 46܀ ܪܚܲܡܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 47܀ ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܢܵܛܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 48܀ ܘܦܵܪܲܥ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 49܀ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܘܢܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܠܸܒܟ̣ܘܿܢ. 50܀ ܟܠ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܒ: (ܦܸܬ̣: ܟܕ).

1܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܐܸܫܬ̇ܒܸܩ ܠܹܗ ܥܲܘܠܹܗ. 2܀ ܘܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܘ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ. 3܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܫܘܿܒ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܚܛܝܼܬܹܗ. 4܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܒܠܸܒܹܗ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܫܸܬ̣ܩܹ݁ܬ̣ ܒܠܝܼܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝ. 6܀ ܟܲܕ݂ ܢܵܗܹܡ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܝܲܘܡܵܐ ܟܠܹܗ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܝܸܩܪܲܬ̤ ܥܠܲܝ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂. 8܀ ܘܐܸܬ̣ܗܦܸܟ݂ ܒܚܲܕ݂ܝܝ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܠܡܸܩܛܠܲܢܝ. 9܀ ܚܛܵܗܲܝ̈ ܐܲܘܕܲܥܬܵܟ݂ ܘܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܝ ܠܵܐ ܟܲܣܝܼ݁ܬ̣ ܡܸܢܵܟ݂. 10܀ ܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܐܲܘܕܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܣܲܟ̣̈ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ. 11܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܫܵܒܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 12܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܨܲܠܸܐ ܠܵܟ݂ ܟܠܡܲܢ ܕܲܓ̣ܒܸܐ ܠܵܟ݂ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ. 13܀ ܚܹܐܦܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ. 14܀ ܠܘܵܬܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܼܢ. 15܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܣܲܬܲܪܲܝܢܝ ܘܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܢܲܛܲܪܲܝܢܝ. 16܀ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܐܲܟ̣ܪܸܟܲܝܢܝ ܕܐܸܣܬܲܟ̇ܠܵܟ݂. 17܀ ܘܐܲܘܕ̇ܥܵܟ݂ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ ܒܵܗ̇ ܘܐܹܣܝܼܡ ܥܲܝܢ̱ܝ ܥܠܲܝܟ. 18܀ ܠܵܐ ܬܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܣܝܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܟܘܼܕܲܢܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܝܼܢ. 19܀ ܕܒܲܦܓ̣ܘܼܕ̇ܬܵܐ ܡܟܲܒ̇ܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 20܀ ܘܠܵܐ ܩܵܪܒ̇ܝܼܢ ܠܘܵܬܹܗ. 21܀ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܘܵܠܵܐ. 22܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܬܸܚܕ̇ܪܝܼܘܗܝ. 23܀ ܚܕ݂ܵܘ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̣ܒܲܣܲܡܘ ܒܡܵܪܝܵܐ. 24܀ ܘܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ ܟܠ ܬܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܓ: (ܦܸܬ̣: ܡܕ).

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܠܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܝܵܐܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. 3܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܹܗ ܒܟܸܢܵܪܵܐ. 4܀ ܘܲܒ̣ܩܝܼܬ̣ܵܪܵܐ ܕܲܥܣܲܪ ܡܸܢܝܼ̈ܢ ܙܲܡܲܪܘ ܠܹܗ. 5܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. 6܀ ܘܐܸܡܲܪܘ ܫܲܦܝܼܪ ܒܩܵܠܵܐ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 8܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 9܀ ܪܵܚܹܡ݁ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ. 10܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܐܲܪܥܵܐ. 11܀ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܹܬ̣ܥܒܸܕ݂ ܫܡܲܝܵܐ. 12܀ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ. 13܀ ܟܢܲܫ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܙܸܩܹ̈ܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܝܲܡܵܐ. 14܀ ܘܣܵܡ݂ ܒܐܲܘܨܪܹ̈ܐ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ. 15܀ ܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 16܀ ܘܲܢܙܘܼܥܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܬܹܒܹܝܠ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܐܸܡܲܪ ܘܲܗ̤ܘܵܘ ܘܗ̤ܘ ܦܩܲܕ݂ ܘܐܲܩܝܼܡ. 18܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܡܸܠܟܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 19܀ ܘܲܡܒܲܛܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܚ̈ܫܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 20܀ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܩܲܝܵܡܵܐ. 21܀ ܘܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 22܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܹܗ. 23܀ ܥܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܒܵܐ ܠܹܗ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 24܀ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩ ܡܵܪܝܵܐ. 25܀ ܘܲܚ݂ܙܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 26܀ ܘܡ̣ܢ ܡܲܘܬܒܹܗ ܚܙ݂ܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 27܀ ܕܲܓ̣ܒܲܠ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 28܀ ܘܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 29܀ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܪܸܩ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ. 30܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܨܸܐ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ. 31܀ ܕܲܓܵܠ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܣܘܼܣܝܵܐ. 32܀ ܕܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܠܵܐ ܡܦܲܨܸܐ ܠܪܵܟ̣ܒܹ̇ܗ. 33܀ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ. 34܀ ܕܲܡܣܲܟܹ̇ܝܢ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 35܀ ܕܲܡܦܲܨܸܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ. 36܀ ܘܢܲܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܟܲܦܢܵܐ. 37܀ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܣܲܟ̇ܝܲܬ̤ ܠܡܵܪܝܵܐ. 38܀ ܡܸܛܠ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܲܢ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܲܢ. 39܀ ܘܒܹܗܘ̤ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܠܸܒܲܢ. 40܀ ܕܒܲܫܡܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܣܲܒܲܪܢ. 41܀ ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܠܲܝܢ ܡܵܪܝܵܐ. 42܀ ܐܲܝܟ݂ܢܵܐ ܕܣܲܟ̇ܝܼܢܲܢ ܠܵܟ݂.

 

܀ ܡܙܡܘܪܐ: ܠܕ: (ܦܸܬ̣: ܡܐ).

1܀ ܐܹܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 2܀ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܙܒܲܢ ܬܸܫܒ̇ܚܵܬܹܗ ܒܦܘܼܡܝ. 3܀ ܒܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܢܲܦ̮ܫܝ. 4܀ ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. 5܀ ܐܲܘܪܸܒ̣ ܥܲܡܝ ܠܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܘܲܢܪܝܼܡ ܫܡܹܗ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 7܀ ܒܥܹܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܥܢܵܢܝ. 8܀ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ ܦܲܨܝܲܢܝ. 9܀ ܚܘܼܪܘ ܠܘܵܬܹܗ ܘܣܲܒܲܪܘ ܒܹܗ. 10܀ ܘܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܚܦܪ̈ܵܢ. 11܀ ܗܵܢܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܲܩܪܵܝܗܝ ܘܫܲܡܥܹܗ. 12܀ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܗܝ ܦܲܨܝܹܗ. 13܀ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܚܕ݂ܝܼܪܵܐ ܠܕ݂ܵܚܠܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܦܲܨܸܐ ܠܗܘܿܢ. 15܀ ܛܥܲܡܘ ܘܲܚܙܵܘ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܟ̣ܠ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. 17܀ ܥܲܬ̇ܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܡܲܣܟܲܢܘ ܘܲܟ̣ܦܸܢܘ. 18܀ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܡܵܪܝܵܐ ܒܵܥܹܝ݁ܢ ܠܵܐ ܬܸܚܣܲܪ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 19܀ ܬܵܘ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ. 20܀ ܘܐܲܠܸܦܟ̣ܘܿܢ ܕ݂ܚܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܐܲܝܢܵܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܨܵܒܹܐ݁ ܚܲܝܹ̈ܐ. 22܀ ܘܪܵܚܹܡ݁ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܠܡܸܚܙܵܐ. 23܀ ܛܲܪ ܠܸܫܵܢܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. 24܀ ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܡܲܠ̈ܠܵܢ ܢܸܟ̣ܠܵܐ. 25܀ ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 26܀ ܒܥܝܼ ܫܠܵܡܵܐ ܘܗܲܪܛ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. 27܀ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ. 28܀ ܘܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ. 29܀ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 30܀ ܕܢܸܥܛܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܗܘܿܢ. 31܀ ܓܥ݂ܵܘ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܥ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܘܦܲܨ݂ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 32܀ ܩܲܪܝܼܒ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܬ̣ܒ̣ܝܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ. 33܀ ܘܲܠܡܲܟ̇ܝܼܟܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܦܵܪܹܩ. 34܀ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ. 35܀ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܦܲܨܸܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܢܵܛܲܪ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ. 37܀ ܕܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ. 38܀ ܩܵܛܠܵܐ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ. 39܀ ܘܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ. 40܀ ܢܸܦܪܘܿܩ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ. 41܀ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܝܒ̣ܘܼܢ ܟܠ ܕܲܡܣܲܒܪܝܼܢ ܒܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܗ: (ܦܬ̣: ܡܙ).

1܀ ܕܘܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܝܼܢܝ ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܥܲܡܝ. 2܀ ܐܲܚܘܿܕ݂ ܙܲܝܢܵܐ ܘܣܲܟ̇ܪܵܐ ܘܩܘܼܡ ܒܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ. 3܀ ܫܡܘܿܛ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܘܐܲܒ̣ܪܸܩ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ. 4܀ ܘܐܸܡܲܪ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܕܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܪܘܿܩܹܟ̣ܝ. 5܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 6܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ. 7܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ. 8܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܘܼܚܵܐ. 9܀ ܘܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܸܪܕ̇ܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ. 10܀ ܬܸܚܫܲܟ݂ ܐܘܼܪܚܗܘܿܢ ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܒܵܗ̇ ܡܲܫܪ̈ܘܿܥܝܵܬ̣ܵܐ. 11܀ ܘܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܪܕ̇ܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ. 12܀ ܥܲܠ ܕܲܛܡܲܪܘ ܠܝܼ ܦܲܚܹ̈ܐ. 13܀ ܘܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܦܪܲܣܘ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 14܀ ܬܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. 15܀ ܘܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܲܛܡܲܪܘ ܬܹܐܚܘܿܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 16܀ ܘܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܕܲܚܦܲܪܘ ܢܸܦܠܘܼܢ ܒܹܗ. 17܀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܕܹܝܢ ܬܸܪܘܲܙ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 18܀ ܘܬܸܬ̣ܒܲܣܲܡ ܒܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 19܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܢܹܐܡܪܘܼܢ. 20܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂. 21܀ ܕܲܡܦܲܨܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܒ̣ܵܝܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹܗ. 22܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܘܲܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܚܵܛܹܦ ܠܹܗ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ. 23܀ ܩܵܡ݂ܘ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܥܲܘܠܵܐ. 24܀ ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܫܲܐܠܘܼܢܝ. 25܀ ܦܲܪܥܘܼܢܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 26܀ ܘܐܲܘܒܸܕ݂ܘ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 27܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܲܟ̣ܪܝܼܗܘܿܬ̣ܗܘܿܢ ܠܸܒ̣ܫܹ̇ܬ̣ ܣܲܩܵܐ. 28܀ ܘܡܲܟ̇ܟܹܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܨܲܘܡܵܐ. 29܀ ܘܲܨܠܘܿܬ̣ܝ ܠܥܘܼܒ̇ܝ ܗܸܦܟܲܬ̤. 30܀ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܚܡܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܚܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. 31܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܗܵܘ̇ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܐܸܬܕ̇ܘܝܼܬ̣. 32܀ ܒܚܲܫܝ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܘܲܚܕ݂ܝܼܘ ܠܝܼ. 33܀ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܥܠܲܝ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣. 34܀ ܒܫܘܼܒ̣ܗܵܪܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܒ̣ܘܼܙܵܚܗܘܿܢ ܚܲܪܸܩܘ ܥܠܲܝ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܡܵܪܝ ܟܲܕ̇ܘܼ ܚܙܹܝ݁ܬ̣. 2܀ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܫܓ̣ܘܼܫܝܼܗܘܿܢ. 3܀ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕ݂ܘܼܬ̣ܝ. 4܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ. 5܀ ܘܲܒ̣ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܹܙܲܡܲܪ ܠܵܟ݂. 6܀ ܠܵܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 7܀ ܘܫܲܩܵܪܹ̈ܐ ܕܣܵܢܹܝܢ ܠܝܼ ܡܲܓܵܢ. 8܀ ܕܲܡܪܲܡܙܝܼܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. 9܀ ܘܥܲܠ ܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ. 10܀ ܦܬܲܚܘ ܥܠܲܝ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪܘ. 11܀ ܐܹܗܹܐ ܐܹܗܹܐ ܚܙܵܬ̤ ܒܹܗ ܥܲܝܢܲܢ. 12܀ ܚܙܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ ܡܵܪܝ ܘܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ. 13܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܠܕ݂ܝܼܢܝ ܐܲܠܵܗܝ ܘܡܵܪܝ ܘܲܚܙܝܼ ܥܘܼܠܒܵܢܝ. 14܀ ܕܘܼܢ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 15܀ ܕܠܵܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܠܸܒܗܘܿܢ. 16܀ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܘܛܲܒܲܥܢܵܝܗܝ. 17܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹܝ݁ܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܝ. 18܀ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܪܲܘܪ̱ܒ̣ܝܢ ܥܠܲܝ ܢܸܠܒ̇ܫܘܼܢ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ. 19܀ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹ݁ܝܢ ܠܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܝ. 20܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܕܪܲܒ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ. 21܀ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܹܗ. 22܀ ܠܸܫܵܢܝ ܢܲܘܕܸܐ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 23܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܒܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܕ)

1܀ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܥܲܘܵܠܵܐ ܪܘܼܫܥܵܐ ܒܠܸܒܹܗ. 2܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܕܸܚܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܢܸܣܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 4܀ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ. 5܀ ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ݁ܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܒܹܗ. 7܀ ܘܲܡܗܲܠܸܟ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܢܲܒ̣ܐܸܫ. 8܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. 9܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ. 10܀ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 11܀ ܘܕ݂ܝ̈ܢܲܝܟ ܐܲܝܟ݂ ܬܗܘܿܡܵܐ ܪܲܒܵܐ. 12܀ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܦܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ. 14܀ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ܟ ܢܸܬ̣ܟܲܣܘܿܢ. 15܀ ܘܢܸܪܘܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܢܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟ݂. 16܀ ܘܡ̣ܢ ܢܲܚܠܵܟ݂ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܬܲܫܩܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣. 18܀ ܘܲܒ̣ܢܘܼܗܪܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܚܵܙܹܝ݁ܢܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ. 19܀ ܛܲܪ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܠܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝܟ. 20܀ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ. 21܀ ܠܵܐ ܬܲܝܬܸ̇ܐ ܥܠܲܝܢ ܪܸܓ̣ܠܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ. 22܀ ܘܐܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܠܵܐ ܬܙܝܼܥܲܢ. 23܀ ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܢܵܦܠܝܼܢ ܟܠ ܥܵܒ̣̈ܕܲܝ̈ ܫܘܼܩܪܵܐ. 24܀ ܘܡܸܣܬܲܚܦܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܲܡܩܵܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܙ: (ܦܸܬ̣: ܦܐ)

1܀ ܠܵܐ ܬܸܚܣܲܡ ܒܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 2܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܢ ܒܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܓܸܠܹ̈ܐ ܒܲܥܓܲܠ ܝܵܒ̣ܫܝܼ݁ܢ. 4܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܝܘܼܪܵܩܵܐ ܕܥܸܣܒܵܐ ܚܵܡܹܝ݁ܢ. 5܀ ܣܲܒܲܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܥܡܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒ̣ܥܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܫܸܐܠܬܹܗ ܕܠܸܒܵܟ݂. 8܀ ܬܪܘܿܨ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ ܘܣܲܒܲܪ ܒܹܗ. 9܀ ܘܗܘ̤ ܥܵܒܹܕ݂ ܘܡܲܦܸܩ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܗܪܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 10܀ ܘܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܗܪܵܐ. 11܀ ܒܥܝܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܨܲܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 12܀ ܘܠܵܐ ܬܸܚܣܲܡ ܒܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܥܲܘܠܵܐ ܘܡܲܨܠ̱ܚܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ. 13܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 14܀ ܘܠܵܐ ܬܸܚܣܲܡ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ. 15܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܣܵܝܦ݁ܝܼܢ. 16܀ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܝܵܪܬܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܵܥܹܐ݁ ܐܲܢ̄ܬ ܠܹܗ ܠܪܲܫܝܼܥܵܐ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ. 18܀ ܘܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ ܒܕ݂ܘܼܟ̣ܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬ̇ܟܲܚ. 19܀ ܘܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܝܵܪܬܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ. 20܀ ܘܡܸܬ̣ܒܲܣܡܝܼܢ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܐ. 21܀ ܡܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ. 22܀ ܘܲܡܚܲܪܸܩ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܥܠܵܘܗܝ. 23܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܸܓ̣ܚܲܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܝܼܕܲܥ ܕܲܡܛܵܐ ܝܲܘܡܹܗ. 25܀ ܣܲܝܦܵܐ ܫܡܲܛܘ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܲܡܬܲܚܘ ܩܸܫܬܵܐ. 26܀ ܕܢܸܩܛܠܘܼܢ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ. 27܀ ܣܲܝܦܗܘܿܢ ܢܸܥܘܿܠ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 28܀ ܘܩܸܫ̈ܬܵܬ̣ܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̇ܪ̈ܵܢ. 29܀ ܦܲܩܵܚ ܩܲܠܝܼܠ ܠܙܲܕܝܼܩܵܐ. 30܀ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 31܀ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̇ܪܘܼܢ. 32܀ ܡܣܲܡܸܟ݂ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܡܵܪܝܵܐ. 33܀ ܘܝܵܕܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ. 34܀ ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ ܬܸܗܘܸܐ. 35܀ ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܒܫܵܥܬ̣ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ. 36܀ ܘܲܒ̣ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ. 37܀ ܡܸܛܠ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܐܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ. 38܀ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܦܲܛܡܹ̈ܐ ܓܵܡܪܝܼܢ ܘܐܲܝܟ݂ ܬܸܢܵܢܵܐ ܣܵܝܦܝܼܢ. 39܀ ܝܵܙܹܦ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܪܲܥ. 40܀ ܘܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܪܲܚܸܡ ܘܝܵܗܹܒ̣.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ.

1܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܪ̈ܟܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܵܪܬ̇ܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ. 2܀ ܘܠܵܝܛܵܘ̈ܗܝ ܢܣܘܼܦܘܼܢ. 3܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩ̈ܢܵܢ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. 4܀ ܘܐܘܼܪܚܹܗ ܗܘ̤ ܡܲܬ̣ܩܸܢ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܢ ܢܵܦܹܠ ܠܵܐ ܡܲܗܲܪ. 6܀ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ. 7܀ ܛܠܸܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܘܣܹܐ݁ܒܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܚܙܹ݁ܝܬ̣ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܒܸܩ. 8܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܙܲܪܥܹܗ ܕܲܒ̣ܥܵܐ ܠܲܚܡܵܐ. 9܀ ܐܸܠܵܐ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܡܪܲܚܸܡ ܘܡܲܘܙܸܦ. 10܀ ܘܙܲܪܥܹܗ ܡܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂. 11܀ ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 12܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܠܥܵܠܲܡ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ. 13܀ ܘܠܵܐ ܫܵܒܹ݁ܩ ܠܙܲܕܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 14܀ ܐܸܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܢܲܛܲܪ ܠܗܘܿܢ. 15܀ ܘܙܲܪܥܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܡܲܘܒܸܕ݂. 16܀ ܘܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܝܵܪܬ̇ܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܘܫܵܪܹܝ݁ܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܠܥܵܠܲܡ. 18܀ ܚܸܟ̣ܡܬ̣ܵܐ ܪܵܢܹ̇ܐ ܦܘܼܡܹܗ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ. 19܀ ܘܠܸܫܵܢܹܗ ܡܡܲܠܸܠ ܕܝܼܢܵܐ. 20܀ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܘܠܵܐ ܙܵܝ̈ܥܵܢ ܕܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ. 21܀ ܡܣܲܟܸ̇ܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܒ̣ܵܥܹܐ݁ ܠܡܸܩܛܠܹܗ. 22܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ ܒܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ. 23܀ ܐܸܠܵܐ ܢܚܲܝܒ̣ܝܼܘܗܝ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ24܀ ܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܛܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ. 25܀ ܘܲܢܪܝܼܡܵܟ݂ ܠܡܹܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ. 26܀ ܡܵܐ ܕܣܵܝܦ݁ܝܼܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܸܚܙܸܐ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܹ݁ܝܬ̣ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܗ̱ܪܝܼܢ. 28܀ ܘܡܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ. 29܀ ܟܲܕ݂ ܥܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܠܲܝܬܵܘܗܝ. 30܀ ܘܲܒ̣ܥܹܝܬ݂ܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܹ̇ܗ. 31܀ ܛܲܪ ܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܓ̣ܒ̣ܝܼ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ. 32܀ ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܚܲܪܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ. 33܀ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 34܀ ܘܚܲܪܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ. 35܀ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܥܵܩܬ̣ܵܐ. 37܀ ܡܥܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܦܲܨܸܐ ܠܗܘܿܢ. 38܀ ܘܲܡܦܲܨܸܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 39܀ ܘܦܵܪܹ݁ܩ ܠܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܣܲܒܲܪܘ ܒܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܚ: (ܦܸܬ̣: ܡܒ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܬܲܟ̇ܣܲܢܝ. 2܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܪܕܹ̇ܝܢܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܓܹܐܪ̈ܲܝܟ ܐܸܬ̣ܩܲܒܲܥܘ ܒܝܼ. 4܀ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̤ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܠܲܝ. 5܀ ܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܠܒܸܣܪ̱ܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܡܬ̣ܵܟ݂. 6܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܠܓܲܪ̈ܡܲܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܛܵܗܲܝ̈. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܝ ܥܒ݂ܲܪ ܠܪܹܫܝ. 8܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܘܒ̇ܠܵܐ ܝܲܩܝܼܪܬܵܐ ܝܑܼܩܲܪ ܠܝܼ. 9܀ ܣܪ݂ܝܼ ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܣܝܼ ܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬ̣ܝ. 10܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܝ ܙܵܥܹ̇ܬ̣ ܛܵܒ̣. 11܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܒܲܟ̣ܡܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܗܲܠ̇ܟܹܬ̣. 12܀ ܡܸܛܠ ܕܩܘܼܪ̈ܨܠܲܝ ܐܸܬ̣ܡܠܝܼܘ ܙܲܘܥ̱ܬ̣ܵܐ. 13܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܠܒܸܣܪ̱ܝ. 14܀ ܙܵܥܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܬ̇ܕ̇ܘܝܼܬ̣ ܛܵܒ̣. 15܀ ܘܢܵܗܹ݁ܓ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܢܸܗܡ̱ܬܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ. 16܀ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܗ̄ܝ̣ ܟܠܵܗ̇ ܪܸܓܲܬ̣ܝ. 17܀ ܘܬܸܢ̈ܚܵܬ̣ܝ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܵܐ ܡܛܲܫ̈ܝܵܢ. 18܀ ܠܹܒ̇ܝ ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ ܘܚܲܝܠ̱ܝ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ. 19܀ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ. 20܀ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܒ̣ܝ ܩܵܡܘ. 21܀ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܩܵܝܡ݁ܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ. 22܀ ܘܐܲܚܕ̇ܘܼܢܝ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝ݁ܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܨܵܒܹܝ݁ܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܝ. 23܀ ܘܡܲܠܸܠܘ ܫܘܼܩܪܵܐ ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ. 24܀ ܝܲܘܡܵܐ ܟܠܹܗ ܪܵܢܹܝ݁ܢ ܗ̄ܘܵܘ. 25܀ ܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܪܫܵܐ ܠܵܐ ܫܵܡܲ݁ܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. 26܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܓܵܐ ܠܵܐ ܦܸܬ̣ܚܹ݁ܬ̣ ܦܘܼܡܝ. 27܀ ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܡܲ݁ܥ. 28܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ. 29܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ. 30܀ ܘܲܥܢܲܝܬܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ. 31܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܠܵܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܠܝܼ. 32܀ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ ܥܠܲܝ ܒܙܲܘܥ̱ܬ̣ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 33܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܠܚܲܫܵܐ ܡܛܲܝܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ. 34܀ ܘܟܹܐܒ̣ܝ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 35܀ ܡܸܛܠ ܕܐܹܚܲܘܹܝܟ݂ ܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܝ. 36܀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟܸ̇ܐ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 37܀ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢܘ ܘܲܚܙ݂ܵܘ. 38܀ ܘܲܣܓ̣ܝܼܘ ܣܵܢ̈ܐܲܝ ܕܫܘܼܩܪܵܐ. 39܀ ܦܲܪܥܘܼܢܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 40܀ ܘܣܲܩܪܘܼܢܝ ܥܲܠ ܕܲܒ̣ܥܹܝ݁ܬ̣ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 41܀ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܘܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ. 42܀ ܐܸܠܵܐ ܟܲܬܲܪ ܠܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܠܛ: (ܦܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܐܸܛܲܪ ܐܘܼܪܚܝ ܘܠܵܐ ܐܸܚܛܸܐ ܒܠܸܫܵܢܝ. 2܀ ܐܸܛܲܪ ܦܘܼܡܝ ܡ̣ܢ ܥܲܘܠܵܐ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠܝ. 3܀ ܚܸܪܫܹ݁ܬ̣ ܘܐܸܬ̣ܟܲܡܪܹܬ̣ ܘܐܸܬ̇ܕܘܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܟܹܐܒ̣ܝ ܐܸܬ̣ܚܲܕܲܬ̣. 4܀ ܚܲܡ݂ ܠܹܒܝ ܒܓ̣ܵܘܝ ܘܲܒ̣ܓ̣ܘܼܫܡܝ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ. 5܀ ܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܒܠܸܫܵܢܝ ܘܚܲܘܝܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܪܬ̣ܝ. 6܀ ܘܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܲܝ ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣. 7܀ ܕܐܸܕܲܥ ܠܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܐܢܵܐ. 8܀ ܕܗܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܝܲܘ̈ܡܲܝ. 9܀ ܘܦܲܘܫܝ ܐܲܝܟ݂ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 10܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܲܗܓܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܝܡ݁ܝܼܢ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܨܲܠܡܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܠܲܗܓܵܐ ܚܵܡܹܐ݁. 12܀ ܣܵܐܹܡ݁ ܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲ݁ܥ ܡܲܢ̣ܘܼ ܚܵܡܹܠ݁ ܠܗܹܝܢ. 13܀ ܡܸܟܹܝܠ ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܲܒ̣ܪ̱ܝ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܣܲܟ̣̈ܠܘܵܬ̣ܝ ܦܲܨܵܢܝ. 15܀ ܚܸܣܕܵܐ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܹܥܒ̇ܕܲܢܝ. 16܀ ܚܸܪܫܹ݁ܬ̣ ܘܠܵܐ ܦܸܬ̣ܚܹ݁ܬ̣ ܦܘܼܡܝ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܲܕ̇ܬ̇. 17܀ ܐܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܢܸܓ̣ܕܵܟ݂ ܘܡܹܢܝ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܟ. 18܀ ܓܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܒܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܛܵܗܲܝ̈. 19܀ ܪܕܲܝܬ݂̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܐܲܥܒܲܪܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܹܗ. 20܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܠܲܗܓܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 21܀ ܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܘܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ ܘܨܘܼܬ̣ ܠܕܸܡܥܲܬ̣ܝ. 22܀ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ ܡܸܛܠ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂. 23܀ ܘܬܲܘܬܵܒ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈. 24܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ. 25܀ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ݁ ܐ̄ܢܵܐ ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡ: (ܦܸܬ̣: ܡܗ)

1܀ ܡܣܲܒܵܪܘܼ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܒܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܫܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ. 3܀ ܘܐܲܣܩܲܢܝ ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ ܕܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܣܝܵܢܵܐ ܕܲܚܒ̣ܵܠܵܐ. 5܀ ܐܲܩܝܼܡ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܝ. 6܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܒܦܘܼܡܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 7܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܘܢܸܚܕܘܿܢ. 8܀ ܘܲܢܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ. 9܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܥܲܠ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܟ̣ܝܼܠ. 10܀ ܘܠܵܐ ܦܵܢܹ̇ܐ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 11܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܡܲܡܠܠܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ. 12܀ ܣܲܓܝܼـ̈ܐܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 13܀ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܠܲܝܢ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂. 14܀ ܚܲܘ݁ܝܼܬ̣ ܘܐܹܡ݁ܪܹܬ̣ ܘܣܲܓܝܼ̈ܐܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ. 15܀ ܒܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܵܐ ܨܒ݂ܲܝܬ̇. 16܀ ܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܢܲܩܸܒ̣ܬ̇ ܠܝܼ. 17܀ ܘܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܐܸܠ̣ܬ̇. 18܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܗܵܐ ܐܸܬܹܝ݁ܬ̣. 19܀ ܕܲܒ̣ܪܹܫ ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܥܠܲܝ. 20܀ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܒܹ݁ܝܬ̣. 21܀ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܒܓ̣ܵܘ ܟܲܪܣܝ. 22܀ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ. 23܀ ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܠܵܐ ܟܠܹ݁ܝܬ̣. 24܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇. 25܀ ܕܠܵܐ ܛܲܫ݁ܝܼܬ̣ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܓ̣ܵܘ ܠܹܒܝ. 26܀ ܐܸܠܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܡ݁ܪܹܬ̣. 27܀ ܘܠܵܐ ܛܲܫܝܼ݁ܬ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܪܲܒܬ̣ܵܐ. 28܀ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟ̣ܠܸܐ ܡܹܢܝ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. 29܀ ܐܸܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܢܢܲܛܪܘܼܢܵܢܝ. 30܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܪ̈ܵܢܝ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ. 31܀ ܘܐܲܕ݂ܪ̱ܟ̣ܘܼܢܝ ܚܛܵܗܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ݁ܚܹܬ̣ ܠܡܸܚܙܵܐ. 32܀ ܘܲܥ݂ܫܸܢܘ ܡ̣ܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܝ ܘܠܹܒ̇ܝ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ. 33܀ ܨܒ̣ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼܬ̣ܵܢܝ. 34܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܟܲܬܲܪ. 35܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝ݁ܢ ܠܡܸܩܛܲܠ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 36܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ. 37܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹܝ݁ܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܝ. 38܀ ܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܼܢ ܒܬܸܢܝܵܐ ܕܒܸܗܬܲܬ̣ܗܘܿܢ. 39܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܡܲܪ݂ܘ ܥܠܲܝ ܐܹܗܹܐ ܐܹܗܹܐ. 40܀ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܒܵܟ݂ ܟܠ ܕܒ̣ܵܥܹܝ݁ܢ ܠܵܟ݂. 41܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܕܪܲܒ̇ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. 42܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܚܡ݁ܝܼܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 43܀ ܘܐܸܢܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒ̣ܵܝܫܵܐ. 44܀ ܡܵܪܝ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ. 45܀ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܝ ܐܲܠܵܗܝ ܠܵܐ ܬܲܘܚܲܪ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡܐ: (ܦܸܬ̣: ܟܛ)

1܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܚܵܐܲܪ ܒܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. 2܀ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܢܦܲܠܛܝܼܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܢܲܛܪܝܼܘܗܝ ܘܢܲܚܹܝܘܗܝ ܘܢܲܛܐܸܒ̣ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ. 4܀ ܘܠܵܐ ܢܲܫܠ̱ܡܝܼܘܗܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 5܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܣܲܡܟ̣ܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܥܲܪܣܵܐ ܕܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 6܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܡܲܫܟ̇ܒܹܗ ܗܦܲܟ݂ ܒܟ̣ܘܼܪܗܵܢܹܗ. 7܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡܪܹܬ̣ ܕܐܲܢ̄ܬܘܼ ܡܵܪܝ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. 8܀ ܘܐܲܣܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܹܝܬ̣ ܠܵܟ݂. 9܀ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܐܸܡܲܪܘ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ. 10܀ ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܹܝܢ ܡ̣ܝܼܬ̣ ܘܐܸܒܲܕ݂ ܫܡܹܗ. 11܀ ܘܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܐܵܬܹܝ݁ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܚܙܝܲܢܝ. 12܀ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 13܀ ܘܲܒ̣ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܚܵܫܠ݁ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܝܼܫܬܵܐ. 14܀ ܢܵܦܩܝܼ݁ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܲܡܡܲܠܠܝܼܢ. 15܀ ܐܸܬ̣ܠܲܚܲܫܘ ܥܠܲܝ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܢ̈ܐܲܝ. 16܀ ܘܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ. 17܀ ܒܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܥܲܘܠܵܐ ܪܵܢܹܝ݁ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 18܀ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܕܲܫܟ݂ܸܒ̣ ܠܵܐ ܡܲܘܣܸܦ ܠܲܡܩܵܡ. 19܀ ܐܵܦ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܫܵܐܹ݁ܠ ܫܠܵܡܝ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ. 20܀ ܐܵܟܹܠ݁ ܠܲܚܡܝ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܣܲܓܝܼ ܐܸܬ̣ܢܟܸܠ ܥܠܲܝ. 21܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. 22܀ ܘܐܲܩܝܼܡܲܝܢܝ ܘܐܸܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ. 23܀ ܒܗܵܕܹܐ ܝܸܕ݂ܥܥ̇ܬ̣ ܕܨܵܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܝܼ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܲܒ̣ܐܸܫ ܠܝܼ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܝ. 25܀ ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܝ ܣܲܡܸܟ̣ܬܵܢܝ. 26܀ ܘܐܲܩܝܼܡܬܵܢܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܠܥܵܠܲܡ. 27܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 28܀ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡܒ: (ܦܸܬ̣: ܠܛ).

1܀ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܵܐ ܕܓ݂ܵܥܹܐ݁ ܥܲܠ ܦܨܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 2܀ ܗܵܟܲܢ ܐܵܦ ܢܲܦ̮ܫܝ ܓܵܥ̇ܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܨܲܗܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܵܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ. 4܀ ܕܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܹܬܸܐ ܘܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. 5܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̤ܘܵܬ̣ ܠܝܼ ܕܸܡܥܲܬ̣ܝ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ. 6܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ. 7܀ ܟܲܕ݂ ܐܵܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܝܘܿܡ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 8܀ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܬ̣ ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܥܒܲܪ ܒܣܸܬܵܪܵܟ݂ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 10܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 11܀ ܒܩܵܠܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܘܲܕ̇ܬ݂ܲܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܚܵܕܹܝ݁ܢ. 12܀ ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̇ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܬܲܡܝܼܗܲܬ̇ܝ. 13܀ ܣܲܟܵܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܹܗ. 14܀ ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܘܐܲܠܵܗܝ. 15܀ ܥܠܲܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤. 16܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܲܢ. 17܀ ܡ̣ܢ ܚܸܪܡܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. 18܀ ܬܗܘܿܡܵܐ ܠܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ ܩܵܪܹܐ. 19܀ ܩܵܠܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܡܲـ̈ܝܵܐ ܕܢܵܣܟܲܝ̈ܟ. 20܀ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܚܫܘܼܠܲܝ̈ܟ ܘܓܲܠܠܲܝ̈ܟ ܥܠܲܝ ܥܒܲܪ݂ܘ. 21܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. 22܀ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܹܗ. 23܀ ܥܲܡܝ ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ. 24܀ ܐܸܡܪܹܬ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܠܡܵܢܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢܝ. 25܀ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐܝܼܬ̣. 26܀ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 27܀ ܒܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܕܓܲܪ̈ܡܲܝ ܚܲܣܕ݂ܘܼܢܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 28܀ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܠܝܼ ܟܠܝܘܿܡ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 29܀ ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̇ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܬܲܡܝܼܗܲܬ̇ܝ. 30܀ ܣܲܟܵܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܹܗ. 31܀ ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܘܐܲܠܵܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܕܘܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܢܝ ܘܲܬ̣ܒܲܥ ܬܒܲܥܬ̣ܝ. 2܀ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢ. 3܀ ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܢܲܟܘܼܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ ܦܲܨܵܢܝ. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܚܲܝܠܝ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢܝ. 5܀ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐܝܼܬ̣. 6܀ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈. 7܀ ܫܲܕܲܪ ܢܘܼܗܪܵܟ݂ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܲܢܒܲܝܐܘܼܢܵܢܝ. 8܀ ܘܢܲܝܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܠܛܘܼܪܵܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܲܠܡܲܫܟܢܵܟ݂. 9܀ ܘܐܹܬܸܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 10܀ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܡܚܲܕܸ̇ܐ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ. 11܀ ܐܲܘܕܸܐ ܠܵܟ݂ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܝ. 12܀ ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬܛܲܪܦܲܬ̇ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܟ̣ܝ. 13܀ ܣܲܟܵܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܐܲܘܕܸܐ ܠܹܗ. 14܀ ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܘܐܲܠܵܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡܕ: (ܦܸܬ̣: ܢܕ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܥ݂ܢܲܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܢ. 2܀ ܘܐܵܦ ܐܲܒ̣ܗܲܝ̈ܢ ܐܸܫܬܲܥܝܼܘ ܠܲܢ. 3܀ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝܗܘܿܢ. 4܀ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ. 5܀ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܐܲܘܒ̇ܕܲܬ̤ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܢܨ݂ܲܒ̣ܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 6܀ ܘܐܲܒ̣ܐܸܫܬ̇ ܠܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܪܲܪܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܪܒ̇ܗܘܿܢ ܝܑܼܪܸܬ̣ܘ ܐܲܪܥܵܐ. 8܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܕܪܵܥܗܘܿܢ ܦܪܲܩ ܐܸܢܘܿܢ. 9܀ ܐܸܠܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܘܲܕ݂ܪܵܥܵܟ݂. 10܀ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ ܕܲܨܒܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ. 11܀ ܐܲܢ̄ܬܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܟܝ. 12܀ ܕܲܦܩܲܕ̇ܬ̇ ܥܲܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 13܀ ܒܵܟ݂ ܢܕܲܩܲܪ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 14܀ ܘܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂ ܢܕ݂ܘܼܫ ܠܣܵܢܐܲܝ̈ܢ. 15܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܩܸܫ̈ܬܵܬܲܢ ܬܟ̣ܝܼܠܝܼܢܲܢ. 16܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܙܲܝܢܲܢ ܕܢܸܦܪܩܲܢ. 17܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܦܪܲܩܬܵܢ ܡ̣ܢ ܣܵܢ̈ܐܲܝܢ. 18܀ ܘܐܲܒ̣ܗܸܬ̇ܬ̇ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 19܀ ܫܲܒܲܚܢܵܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ. 20܀ ܘܠܲܫܡܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܢܲܘܕܸ̇ܐ. 21܀ ܘܗܵܫܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢ ܘܐܲܒ̣ܗܸܬ̇ܬܵܢ. 22܀ ܘܠܵܐ ܢܵܦܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܚܲܝܠܲܢ. 23܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ̣ܬܵܢ ܠܒܸܣܬܪܲܢ ܘܒܲܙܘܼܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 24܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ܢܵܐ ܠܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ. 25܀ ܘܒܲܕܲܪܬܵܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 26܀ ܙܲܒܸܢܬ̇ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܕܠܵܐ ܕܡܲـ̈ܝܵܐ. 27܀ ܘܠܵܐ ܐܲܣܓ̇ܝܼܬ̇ ܚܘܼܠܵܦܗܘܿܢ. 28܀ ܥܒܲܕ̇ܬܵܢ ܚܸܣܕܵܐ ܠܲܫܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 29܀ ܘܡܘܼܝܵܩܵܐ ܘܒ̣ܘܼܙܵܚܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܕ݂ܵܪܲܝܢ ܐܸܢܘܿܢ. 30܀ ܥܒܲܕ̇ܬܵܢ ܠܡܲܬ̣ܠܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 31܀ ܘܲܢܝܵܕ݂ܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܒܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 32܀ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܒܸܗܬܲܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܗ̄ܝ̣. 33܀ ܘܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܟܲܣܝܵܬܲܢܝ. 34܀ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܚܲܣܸܕ݂ ܘܲܡܓܲܕܸܦ. 35܀ ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܩܲܡ. 36܀ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܓܕܲܫ ܠܲܢ ܘܠܵܐ ܛܥܲܝܢܵܟ݂. 37܀ ܘܠܵܐ ܕܲܓܸܠܢܲܢ ܒܲܩܝܵܡܵܟ݂. 38܀ ܘܠܵܐ ܗܦܲܟ̣ܢ ܠܒܸܣܬ̇ܪܲܢ. 39܀ ܘܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܟ݂. 40܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܟܸܟ̣ܬܵܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ. 41܀ ܘܟܲܣܝܼܬܵܢ ܒܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 42܀ ܘܠܵܐ ܛܥܲܝܢ ܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 43܀ ܘܠܵܐ ܦܫܲܛܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ. 44܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܨܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ. 45܀ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ. 46܀ ܡܸܛܠܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܩܲܛܠ̱ܢ ܟܠܝܘܿܡ. 47܀ ܘܐܸܬ̣ܚܫܸܒ̣ܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ܢܵܐ ܠܢܸܟ̣ܣܬ̣ܵܐ. 48܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 49܀ ܥܗܲܕܲܝܢ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܢ. 50܀ ܘܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܸܢܲܢ. 51܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܡܘܼܟܵܟܲܢ ܘܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܢ. 52܀ ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܲܬ̤ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܲܢ. 53܀ ܘܕܸܒ̣ܩܲܬ̤ ܟܲܪܣܲܢ ܠܐܲܪܥܵܐ. 54܀ ܩܘܼܡ ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܡܗ: (ܦܸܬ̣: ܠܛ)

1܀ ܐܲܒܲܥ ܠܹܒ̇ܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ. 2܀ ܘܐܹܡܲܪ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ ܠܡܲܠܟܵܐ. 3܀ ܠܸܫܢܵܝ ܩܲܢܝܹܗ ܕܣܵܦܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. 4܀ ܫܲܦܝܼܪ ܒܚܸܙܘܹܗ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 5܀ ܐܸܬ̣ܢܣܸܟ̣ܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂. 6܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܲܪܟ̣ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 7܀ ܐܲܪܡܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܒܚܲܨܲܝ̈ܟ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ. 8܀ ܗܸܕ݂ܪܵܟ݂ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂ ܙܵܟܹܐ. 9܀ ܪܟܲܒ̣ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 10܀ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܒܕܸܚܠܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 11܀ ܓܹܐܪ̈ܲܝܟ ܫܢܝܼܢܝܼܢ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܸܦܠܘܼܢ ܬܚܘܿܬܲܝܟ. 12܀ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ. 13܀ ܟܘܼܪܣܝܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 14܀ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 15܀ ܪܚܸܡ̣ܬ݁ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܣܼܢܲܝܬ݁ ܥܲܘܠܵܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܲܫܚܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 17܀ ܡܸܫܚܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝܟ. 18܀ ܡܘܼܪܵܐ ܘܩܲܣܝܵܐ ܘܐܸܣܛܲܩܛܹ̈ܐ. 19܀ ܡܒܲܣܡܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܟ. 20܀ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܚܲܕ̇ܝܘܼܟ݂. 21܀ ܒܲܪ̄ܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܩܵܡܲܬ݀. 22܀ ܘܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 23܀ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܐܲܘܦܹܝܪ. 24܀ ܫܡܲܥܝ ܒܪܲܬ̣ܝ ܘܲܚܙܵܝ ܘܲܨܠܵܝ ܐܸܕ݂ܢܹܟ̣ܝ. 25܀ ܘܲܛܥܵܝ ܥܲܡܹܟ̣ܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ܝ. 26܀ ܕܢܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܠܫܘܼܦܪܹܟ̣ܝ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܹܟ̣ܝ ܣܓ̣ܘܿܕ݂ܝ ܠܹܗ. 28܀ ܘܒܲܪ̄ܬ̣ ܨܘܿܪ ܬܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܠܹܗ. 29܀ ܒܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܥܲܬ̇ܝܼܖ̈ܵܘܗܝ ܕܥܲܡܵܐ. 30܀ ܟܠܹܗ ܫܘܼܒ̣ܚܵܗ̇ ܕܒܲܪ̄ܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓ̣ܵܘ. 31܀ ܘܲܡܨܲܒܲܬ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܵܗ̇ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ. 32܀ ܒܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܬܹܐܙܲܠ ܠܡܲܠܟܵܐ. 33܀ ܘܢܲܘܒ̇ܠܘܼܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܚܲܒ̣ܖ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇. 34܀ ܘܢܹ̈ܐܙܵܠ̄ܢ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܒܲܣܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ. 35܀ ܘܢܸܥ̈ܠܵܢ ܠܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. 36܀ ܚܠܵܦ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܝ. 37܀ ܥܒܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 38܀ ܕܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܫܡܵܟ݂ ܒܟ̣ܠ ܕܵܪ ܘܕ݂ܵܪ. 39܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܡܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܕ)

1܀ ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 2܀ ܘܲܡܥܲܕ̇ܪܵܢܲܢ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 3܀ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚܬ̇ ܠܲܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 4܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܕܵܚܠ݁ܝܼܢܲܢ. 5܀ ܡܵܐ ܕܙܵܝ݁ܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܘܙܵܝ݁ܥܝܼܢ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ. 6܀ ܢܸܬ̇ܕܲܠܚܘܼܢ ܡܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܗܲܦܟ̇ܘܼܢ. 7܀ ܘܲܢܙܘܼܥܘܼܢ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܒܥܘܼܫܢܹܗ. 8܀ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܢܚܲܕ̇ܘܼܢ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 9܀ ܩܲܕܝܼܫܘܼ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܫܪܝܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ. 10܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܠܵܐ ܬܙܘܼܥ. 11܀ ܢܥܲܕ̇ܪܝܼܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ. 12܀ ܐܸܫܬ̇ܓܸܫܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܙܵܥ݂ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ. 13܀ ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܙܵܥܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ. 14܀ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܥܲܡܲܢ. 15܀ ܘܲܡܥܲܕ̇ܪܵܢܲܢ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 16܀ ܬܵܘ ܚܙܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 17܀ ܕܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܬܸܕ݂ܡܖ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 18܀ ܘܲܡܒܲܛܸܠ ܩܖ̈ܵܒܹܐ ܡ̣ܢ ܣܲܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܩܸܫ̈ܬܵܬ̣ܵܐ ܡܬܲܒܲܪ ܘܲܡܬܲܒܲܪ ܢܲܝܙܟܹ̈ܐ. 20܀ ܘܡܲܖ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡܲܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ. 21܀ ܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܘܕܲܥܘ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 22܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܹ݁ܬ̣ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܹ݁ܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ. 23܀ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܥܲܡܲܢ. 24܀ ܘܲܡܥܲܕ̇ܪܵܢܲܢ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܡܙ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ. 2܀ ܘܫܲܒܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠܵܐ. 4܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 5܀ ܕܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܲܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬܲܝܢ. 6܀ ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܬܚܘܿܬ̣ ܖܸ̈ܓ̣ܠܲܝܢ. 7܀ ܐܲܓ̣ܒ̇ܝܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܘܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܲܪܚܸܡ݂. 8܀ ܣܠܸܩ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ. 9܀ ܙܡܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܙܡܲܪܘ ܠܡܲܠܟܲܢ. 10܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܙܡܲܪܘ ܠܹܗ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 11܀ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 12܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܑܼܬܸܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 13܀ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܕܲܐܠܵܗܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܼܚ̈ܕܵܢܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܡܚ: (ܦܸܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܪܲܒܘܼ ܡܵܪܲܢ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܪܲܘܪܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. 2܀ ܒܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 3܀ ܘܲܒ̣ܛܘܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܵܐ. 4܀ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 5܀ ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܕܒܲܫܦܘܿܠܲܝ̈ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ. 6܀ ܩܪܝܼܬܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ. 7܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܣܵܚܖ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܡܲܘܕܲܥ ܥܘܼܫܢܹܗ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܘܲܥܒܲܪ݂ܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 9܀ ܗܸܢܘܿܢ ܚܙ݂ܵܘ ܘܲܬ̣ܡܲܗ݂ܘ ܘܙܵܥ݂ܘ ܘܲܪܬܹܝܬ̣ܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 10܀ ܘܚܸܒ̣ܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܠܹܕ̇ܬܵܐ. 11܀ ܒܪܘܼܚܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̇ܖ̈ܵܢ ܐܸܠܦܹ̈ܐ ܕܬܲܪܫܝܼܫ. 12܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܫܡܲܥܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܚ݂ܙܲܝܢ. 13܀ ܒܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 14܀ ܒܲܩܪܝܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 15܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܬ̣ܩܢܝܼܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 16܀ ܣܲܒܲܪܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܓ̣ܵܘܹܗ ܕܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂. 17܀ ܐܲܝܟ݂ ܫܡܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬ̣ܵܟ݂. 18܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܘܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 19܀ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܘܲܢܕ݂ܘܼ̈ܨܵܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 21܀ ܐܸܬ̣ܟ̇ܘܼܪܟ̇ܘܼܗ̇ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܘܚܘܼܕ݂ܪܘܼܗ̇ ܘܲܡܢܵܘ ܡܲܓ̣ܕ̇ܠܹܝ̈ܗ̇. 22܀ ܣܝܼܡܘ ܠܸܒ̇ܟ̣ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܘܲܥܩܘܿܪܘ ܣܵܚܖ̈ܵܬ̣ܵܗ̇. 23܀ ܕܬܸܫܬܲܥܘܿܢ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 24܀ ܕܗܵܢܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 25܀ ܠܥܵܠܲܡ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 6܀ ܕܗܘ݀ ܢܕܲܒ̇ܪܲܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܡܛ: (ܦܬ̣: ܡܓ)

1܀ ܫܡܲܥܘ ܗܵܕܹܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 2܀ ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܟܠ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 3܀ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 4܀ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܥܲܬܝܼܖܹ̈ܐ ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ. 5܀ ܦܘܼܡܝ ܢܡܲܠܸܠ ܚܸܟ̣ܡܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܪܸܢܝܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ ܣܘܼܟܵܠܵܐ. 7܀ ܐܸܨܠܸܐ ܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ ܠܡܲܬ̣ܠܹ̈ܐ. 8܀ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܐܘܼ̈ܚܕܵܬ̣ܝ. 9܀ ܠܵܐ ܕܵܚܹܠ݁ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 10܀ ܥܲܘܠܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܟܲܪܟܲܢܝ. 11܀ ܟܠ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܚܲܝܠ̱ܗܘܿܢ. 12܀ ܘܡܸܫܬܲܒ̣ܗ̱ܪܝܼܢ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܥܘܼܬ̣ܪܗܘܿܢ. 13܀ ܐܲܚܵܐ ܠܵܐ ܦܵܪܸܩ̇. 14܀ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 15܀ ܝܲܩܝܼܪܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 16܀ ܠܐܝܼ ܠܥܵܠܲܡ ܘܬܸܚܸܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 17܀ ܘܠܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܚܒ̣ܵܠܵܐ. 18܀ ܟܲܕ݂ ܬܸܚܙܸܐ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܕܡܵܝܬ̇ܝܼܢ. 19܀ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܚܲܣܝܼܪ̈ܲܝ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܵܒ̣ܕ̇ܝܼ݁ܢ. 20܀ ܘܫܵܒ̣ܩܝܼ݁ܢ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܲܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ. 21܀ ܩܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ. 22܀ ܘܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ ܠܕ݂ܵܪܕܵܖ̈ܝܼܢ. 23܀ ܘܩܵܪܹܝ݁ܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 24܀ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ. 25܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܠܸܡ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܝܼ ܠܵܗ̇. 26܀ ܗܵܢܵܘ ܫܒ̣ܝܼܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩܠ̱ܬ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 27܀ ܘܲܐ̄ܚܪܵܝܑܬ̣ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܢܸܪܥܘܿܢ. 28܀ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܢ̈ܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܘܡܲܘܬܵܐ ܢܸܪܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 29܀ ܘܢܸܫܬܲܠܛܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܬܖ̈ܝܼܨܹܐ ܒܨܲܦܪܵܐ. 30܀ ܘܨܘܼܪܬܗܘܿܢ ܬܒܲܠܸܐ ܫܝܘܿܠ. 31܀ ܘܡ̣ܢ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܕܲܚܩܘܼܢ. 32܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܦܪܩܝܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 33܀ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܢܲܣܩܲܢܝ. 34܀ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܵܐ ܕܥܵܬܲ݁ܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ. 35܀ ܘܣܵܓܹܐ݁ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ. 36܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܵܣܹܒ̣ ܡܸܕܸ̇ܡ ܒܡܲܘܬܹܗ. 37܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܢܵܚܹܬ̣ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ. 38܀ ܡܸܛܠ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗܘ݀ ܡܒܲܪܸܟ݂ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 39܀ ܘܢܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܬܲܛܐܸܒ̣ ܠܹܗ. 40܀ ܘܲܬ̣ܡܲܛܹܝܘܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܵܘ̈ܗܝ. 41܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ ܡܲܘܬܵܐ. 42܀ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ. 43܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܠܸܡ ܠܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܝܼ ܠܵܗ̇.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܢ: (ܦܸܬ̣: ܡܛ)

1܀ ܐܲܠܵܗ ܐܲܠܵܗܝܼ̈ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܸܠ. 2܀ ܘܲܩܪܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܵܘ̈ܗܝ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܖ̈ܵܒ̣ܵܘܗܝ. 3܀ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܘܝܼ. 4܀ ܢܹܐܬܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܘܿܩ. 5܀ ܘܢܘܼܪܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 6܀ ܘܲܚܕ݂ܵܪܵܘܗܝ ܬܸܬ̣ܓܲܘܙܲܠ ܛܵܒ̣. 7܀ ܢܸܩܪܸܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. 8܀ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܥܲܡܹܗ. 9܀ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܠܘܵܬܹܗ ܓܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 10܀ ܕܲܡܩܝܼܡܝܼܢ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܠ ܕܸܒ̣ܚ̱ܬ̣ܵܐ. 11܀ ܢܚܲܘܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ. 12܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ. 13܀ ܫܡܲܥ ܥܲܡܝ ܘܐܹܡܲܪ ܠܵܟ݂. 14܀ ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܹܣܲܗܕ݂ܵܟ݂. 15܀ ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 16܀ ܠܵܐ ܥܲܠ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܟ ܐܲܟ̇ܣܵܟ݂. 17܀ ܘܲܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܸܢܹܝܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 18܀ ܠܵܐ ܐܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܬܲܘܖܹ̈ܐ. 19܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܙܵܪܵܟ݂ ܓܕܲܝ̈ܵܐ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܝ̣ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ. 21܀ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܕܲܒ̣ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܘܬܲܘܖܹ̈ܐ. 22܀ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 23܀ ܘܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܝ̣. 24܀ ܐܸܢ ܟܵܦܹܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܐܹܡܲܪ ܠܵܟ݂. 25܀ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܝ̣ ܬܹܒܹܝܠ ܒܲܡܠܹܐܵܗ̇. 26܀ ܠܵܐ ܐܵܟܹܠ݁ ܐ̄ܢܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܕܐܲܖ̈ܘܵܢܹܐ. 27܀ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܲܓ̣̈ܕܲܝܵܐ ܠܵܐ ܫܵܬܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 28܀ ܕܲܒܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ. 29܀ ܘܫܲܠܸܡ ܠܲܡܪܲܝܡܵܐ ܢܸܕ݂ܖ̈ܲܝܟ. 30܀ ܘܲܩܪܝܼܢܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 31܀ ܐܹܥܲܫܢܵܟ݂ ܘܲܬ̣ܫܲܒܚܲܢܝ. 32܀ ܠܚܲܛܵܝܵܐ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. 33܀ ܡܵܐ ܠܵܟ݂ ܘܠܲܟ̣ܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ. 34܀ ܕܲܫܩܲܠܬ̇ ܩܝܵܡܝ ܒܦܘܼܡܵܟ݂. 35܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܣܢܲܝܬ̇ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܝ. 36܀ ܘܲܫܕܲܝܬ̇ ܡܸܠܲܝ ܠܒܸܣܬ̇ܪܵܟ݂. 37܀ ܐܸܢ ܚܵܙܹܐ݁ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܪܵܗܹܛ݁ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܥܲܡܹܗ. 38܀ ܘܥܲܡ ܓܲܝܵܪܵܐ ܡܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܣܵܐܹܡ݁ ܗ̄ܘܲܝܬ̇. 39܀ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ. 40܀ ܘܠܸܫܵܢܵܟ݂ ܡܡܲܠܸܠ ܢܸܟ̣ܠܵܐ. 41܀ ܝܵܬܹ݁ܒ̣ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܘܪܵܢܹܐ݁ ܒܐܲܚܘܼܟ݂. 42܀ ܘܲܒ̣ܒܲܪ ܐܸܡܵܟ݂ ܡܡܲܝܸܩ ܗ̄ܘܲܝܬ̇. 43܀ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܘܫܸܬ̣ܩܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂. 44܀ ܣܒܲܪܬ̇ ܥܲܘܵܠܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ ܐܸܗܘܸܐ. 45܀ ܐܲܟ̇ܣܵܟ݂ ܕܹܝܢ ܘܐܸܣܕ̇ܘܿܪ ܐܸܢܹܝܢ ܠܥܹܢܲܝܟ. 46܀ ܘܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܒܗܵܕܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܛܵܥܹܝ݁ܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 47܀ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܪܟ̣ܘܼܢ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܦܲܨܸܐ. 48܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܕ݂ܵܒܲܚ݁ ܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ ܢܫܲܒܚܲܢܝ. 49܀ ܘܬܲܡܵܢ ܐܹܚܲܘܹܝܘܗܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܐ: (ܦܸܬ̣: ܠܘ)

1܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 2܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܥܛܝܼ ܚܛܵܗܲܝ̈. 3܀ ܐܲܣܓܵܐ ܐܲܫܝܼܓܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܘܠܝ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ ܕܲܟܵܢܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܣܲܟ݂ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ. 6܀ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܸܢܘܿܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 7܀ ܠܵܟ݂ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܚܛܹ݁ܝܬ̣. 8܀ ܘܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܥܸܒ̣݁ܕܹ̇ܬ̣. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܬܸܙܕܲܕܲܩ ܒܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܘܬܸܙܟܹ̇ܐ ܒܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ. 10܀ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥܲܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܛܢܹܬ̣ ܘܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܒܛܸܢܬܲܢܝ ܐܹܡܝ. 11܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܨܒܲܝܬ̇. 12܀ ܘܟܲܣ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܚܸܟ̣ܡܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܘܕܲܥܬܵܢܝ. 13܀ ܪܘܿܣ ܥܠܲܝ ܒܙܘܿܦܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟܸܐ. 14܀ ܚܲܠܸܠܲܝܢܝ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܠܓܵܐ ܐܸܚܘܲܪ. 15܀ ܐܲܣܒܲܥܲܝܢܝ ܒܘܼܣܵܡܵܟ݂ ܘܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 16܀ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܓܲܖ̈ܡܲܝ ܡܲܟ̇ܝܼܟܹ̈ܐ. 17܀ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈. 18܀ ܘܟ̣ܠܗܹܝܢ ܣܲܟ̣ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ ܥܛܝܼ. 19܀ ܠܸܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܪܝܼ ܒܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. 20܀ ܘܪܘܼܚܵܟ݂ ܬܩܲܢܬ̣ܵܐ ܚܲܕܸ̇ܬ̣ ܒܓ̣ܵܘܝ. 21܀ ܠܵܐ ܬܸܫܕܹ̇ܝܢܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 22܀ ܘܪܘܼܚܵܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ̣ ܡܹܢܝ. 23܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܠܝܼ ܒܘܼܣܵܡܵܟ݂ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 24܀ ܘܪܘܼܚܵܟ݂ ܡܫܲܒܲܚܬܵܐ ܬܣܲܡܟܲܢܝ. 25܀ ܕܐܲܠܸܦ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܟ݂. 26܀ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܸܬ̣ܦܢܘܿܢ. 27܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܝ. 28܀ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܠܸܫܵܢܝ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 29܀ ܡܵܪܝܵܐ ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ. 30܀ ܘܦܘܼܡܝ ܢܲܦܸܩ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬ̣ܵܟٍ. 31܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܨܒ݂ܲܝܬ̇ ܒܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ. 32܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܬ̇. 33܀ ܕܸܒ̣ܚܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܬܵܐ. 34܀ ܠܸܒܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܲܣܠܸܐ. 35܀ ܐܲܛܐܸܒ̣ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܠܨܸܗܝܘܿܢ. 36܀ ܘܲܒ̣ܢܝܼ ܫܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 37܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܨܛܒܸܐ ܒܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܲܒ̣ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ. 38܀ ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܲܣܩܘܼܢ ܬܲܘܖܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܒ: (ܦܸܬ̣: ܝܛ)

1܀ ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ. 2܀ ܘܥܲܠ ܡܚܲܣܝܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܠܸܫܵܢܵܟ݂. 3܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܕܲܟ̇ܝܵܐ ܕܲܠܛܝܼܫ ܥܒ݂ܲܕ̇ܬ̇ ܢܸܟ̣ܠܵܐ. 4܀ ܪܚܸܡ݂ܬ̇ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. 5܀ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܡܠ̱ܠܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 6܀ ܪܚܸܡ݂ܬ̇ ܠܟ̣ܠ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܥܲܘܠܵܐ. 7܀ ܘܲܠܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ. 8܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܥܩܪܵܟ݂. 9܀ ܘܢܸܣܚܦܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂. 10܀ ܘܥܸܩܵܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 11܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. 12܀ ܘܲܢܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܕܗܵܢܵܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒ݂ܲܕ݂ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܹܗ. 14܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܒܩܸܢܝܵܢܹܗ. 15܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܝܬܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 16 ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 17܀ ܠܥܵܠܲܡ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 18܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇. 19܀ ܘܐܹܣܲܒܲܪ ܫܡܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܲܝ̈ܟ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܚ)

1܀ ܐܵܡܲ݁ܪ ܥܲܘܵܠܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܐܸܬ̣ܚܲܒܲܠܘ ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦܘ ܒܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 3܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 4܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 5܀ ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܕܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢ ܘܒ̣ܵܥܹܐ݁ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܟܠܗܘܿܢ ܣܛ݂ܵܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦܘ. 7܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ݂. 8܀ ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ݂ܘ ܟܠ ܥܵܒ̣ܕܲܝ ܥܲܘܠܵܐ. 9܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܟ̣ܠ݁ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܥܲܡܝ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ. 10܀ ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܩܪ݂ܵܘ. 11܀ ܬܲܡܵܢ ܕܚܸܠ̣ܘ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ. 12܀ ܐܲܬܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘܵܐ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܒܲܕܲܪ ܓܲܖ̈ܡܲܝܗܘܿܢ. 14܀ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܵܦ̇ܪܝܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝܢܵܫܵܐ. 15܀ ܒܗܸܬ̣ܘ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܣܠܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 16܀ ܡܲܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 17܀ ܡܵܐ ܕܡܲܗܦܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 18܀ ܢܕ݂ܘܼܨ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܢܸܚܕܸ̇ܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܕ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܫܡܵܟ݂ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 2܀ ܘܲܒ̣ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܕܘܼܢ ܠܝܼ. 3܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 4܀ ܘܨܘܼܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܦܘܼܡܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܟ̣ܖ̈ܵܝܹܐ ܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ. 6܀ ܘܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܒܥܵܐܘܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 7܀ ܘܠܵܐ ܚܲܫܒ̇ܘܼܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. 8܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܣܲܡܟ̣ܵܢܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܝ. 9܀ ܐܲܝܬܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 10܀ ܘܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܟ݂ ܫܲܬܸ̇ܩ ܐܸܢܘܿܢ. 11܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܹܕܲܒܲܚ ܠܵܟ݂. 12܀ ܘܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܛܵܒ̣ܘܼ. 13܀ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܥܵـ̈ـܩܵܢ ܦܲܨܝܼܬܵܢܝ. 14܀ ܘܒܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܚܙܵܬ̤ ܥܲܝܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܗ: (ܦܸܬ̣: ܡ)

1܀ ܨܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ. 2܀ ܫܡܲܥܲܝܢܝ ܘܲܥܢܝܼܢܝ ܘܐܸܬ̣ܦܲܢ ܠܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܘܲܫܡܲܥܲܝܢܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܘܡܸܛܠ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ ܕܥܲܘܵܠܵܐ. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܲܨܠ̣ܵܘ ܥܠܲܝ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܣܲܩܪܘܼܢܝ. 5܀ ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܒܝܼ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܟܲܣܝܘܼܢܝ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 7܀ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܓܸܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܲܘܢܵܐ. 8܀ ܘܦܸܪܚܹ̇ܬ̣ ܘܫܸܟ̣ܢܹ݁ܬ̣ ܘܐܲܪܚܩܹ݁ܬ̣. 9܀ ܘܦܸܪܚܹ̇ܬ̣ ܘܲܫܪܹܝ݁ܬ̣ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 10܀ ܘܟܲܬ̇ܪܹܬ̣ ܠܡܲܢ ܕܲܡܦܲܨܸܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܥܲܠܥܵܠܵܐ. 11܀ ܛܲܒܲܥ ܡܵܪܝ ܗܘܼܦܵܟ̣ܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 12܀ ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 13܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܟܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇. 14܀ ܥܲܘܠܵܐ ܘܫܘܼܩܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܘܥܸܬܵܐ. 15܀ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܕ݂ ܡ̣ܢ ܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܬܘܼܟܵܐ ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ. 16܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܝ ܚܲܣܕܲܢܝ ܕܐܹܣܲܝܒܲܪ. 17܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܣܲܢܐ̱ܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܥܠܲܝ ܕܐܸܛܫܸܐ ܡܸܢܹܗ. 18܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܝ. 19܀ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝ ܘܪܵܚܹܡܝ. 20܀ ܕܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܥܸܣܢ ܫܵܪܘܼܬ̣ܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܟܲܕ݂ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܒܐܵܘܝܘܼܬ̣ܵܐ. 22܀ ܐܲܝܬܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܘܬܵܐ. 23܀ ܘܢܸܚܬ̣ܘܼܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܝܝܼܢ ܠܲܫܝܘܿܠ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܒܓ̣ܵܘܗ̱ܘܿܢ. 25܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܩܪܸܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܲܢܝ. 26܀ ܒܪܲܡܫܵܐ ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܘܲܒ̣ܛܲܗܪܵܐ. 27܀ ܐܸܪܢܸܐ ܘܐܹܡܲܪ ܘܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܝ. 28܀ ܦܲܨܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܟ̣ܡܝܼܢ ܠܝܼ. 29܀ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܥܲܡܝ. 30܀ ܢܸܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܢܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 31܀ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. 32܀ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܘܠܵܐ ܕܚܸܠ݂ܘ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 33܀ ܐܲܘܫܸܛܘ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܘܛܲܘܸܫܘ ܩܝܵܡܹܗ. 34܀ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܡ̣ܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹ̇ܗ. 35܀ ܪ̈ܲܟ̇ܝܼܟ̣ܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ ܘܗܸܢܹܝܢ ܠܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. 36܀ ܫܕ݂ܝܼ ܨܸܦܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܘܗܘ̤ ܢܬܲܪܣܹܝܟ݂. 37܀ ܘܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܘܥ̱ܬ̣ܵܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 38܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓ̣ܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ. 39܀ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܵܫܕܲܝ̈ ܕܡܵܐ ܘܢܵܟ̣ܠܲܝ̈ ܢܸܟ̣ܠܵܐ. 40܀ ܘܠܵܐ ܢܫܲܠܡܘܼܢ ܝܲܘܡܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܣܲܒܲܪ ܒܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܵܫܲܢܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 2܀ ܝܲܘܡܵܐ ܟܠܹܗ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܨܲܢܝ. 3܀ ܕܵܫܘܼܢܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܲܩܪ̈ܲܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܥܠܲܝ. 5܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܛܠ ܕܲܥܠܲܝܟܘܼ ܬܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ. 6܀ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܬܲܒܲܚ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܣܲܒ݁ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ. 7܀ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܠܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 8܀ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܡܸܬ̣ܡܲܠܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝ. 9܀ ܘܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ. 10܀ ܢܸܛܫܘܼܢ ܘܢܸܥܡܪܘܼܢ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܥܸܩܒܲܝ̈ ܢܸܛܪܘܼܢ. 11܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܣܲܟ̇ܝܼܘ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ. 12܀ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ. 13܀ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 14܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܝ ܚܲܘܝܼܬܵܟ݂. 15܀ ܣܝܼܡ ܕܸܡܥܲܝ̈ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܘܲܒ̣ܣܸܦܪܵܟ݂. 16܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ. 17܀ ܘܐܸܕܲܥ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ. 18܀ ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܹܫܲܒܲܚ. 19܀ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܬܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ. 20܀ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܠܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 21܀ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܹܫܲܠܸܡ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ. 22܀ ܘܲܒ̣ܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܐܹܕܲܒܲܚ ܠܵܟ݂. 23܀ ܡܸܛܠ ܕܦܲܨܝܼܬ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ. 24܀ ܘܪܸ̈ܓܠܲܝ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ. 25܀ ܕܐܸܫܦܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܙ: (ܦܸܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܟ̣ܘܼ ܡܣܲܒ̇ܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ. 2܀ ܘܲܒܸܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ܟ ܐܸܣܬܲܬܲܪ. 3܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܕܠܘܼܚܝܵܐ. 4܀ ܐܸܩܪܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝ. 5܀ ܕܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܦܲܪܩܲܢܝ. 6܀ ܘܚܲܣܸܕ݂ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 7܀ ܫܲܕܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܘܩܘܼܫܬܹܗ. 8܀ ܘܲܦܪ݂ܲܩ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ. 9܀ ܕܕܸܡ̇ܟܹ̇ܬ̣ ܟܲܕ݂ ܕܠܝܼܚ ܐ̄ܢܵܐ. 10܀ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܲܝܙܟܹ̈ܐ ܘܓܹܐܪܹ̈ܐ. 11܀ ܘܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܝܦܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐ. 12܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 13܀ ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܟ݂. 14܀ ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܬܲܩܸܢܘ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 15܀ ܘܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܚ̣ܦܲܪܘ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܢܦܲܠܘ݂ ܒܓ̣ܵܘܹܗ. 16܀ ܡܲܬ̣ܩܲܢܘܼ ܠܹܒ̇ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢܘܼ ܠܹܒ̇ܝ. 17܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܘܐܹܙܲܡܲܪ. 18܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܟܸܢܵܪܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܩܝܼܬ̣ܵܪܵܐ ܘܟܸܢܵܪܵܐ. 19܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܒܨܲܦܪܵܐ. 20܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܘܠܲܫܡܵܟ݂ ܐܹܙܲܡܲܪ ܒܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 22܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܲܬ̤ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 23܀ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂. 24܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 25܀ ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܚ: (ܦܸܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܐܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ. 2܀ ܘܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 3܀ ܗܵܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܘܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 4܀ ܘܲܒ̣ܥܲܘܠܵܐ ܡܥܲܪ̈ܙܠܵܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 5܀ ܐܸܬ̣ܦܪܸܫܘ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ. 6܀ ܘܲܛܥ݂ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܚܸܡܬ̣ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܚܸܘܝܵܐ ܚܲܪܡܵܢܵܐ. 8܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܣܦܸܣ ܚܲܪܫܬ̣ܵܐ. 9܀ ܕܲܡܣܲܟ̇ܪܵܐ ܐܸܕ݂ܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܫܡܲܥ. 10܀ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܚܘܿܫܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܒܵܪܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ. 11܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܬܲܒܲܪ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ. 12܀ ܘܢܝܼܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ ܥܵܩܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܢܸܣܬ̇ܠܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܐܲܫܕ̇ܝܼܢ. 14܀ ܘܢܸܫܕܸ̇ܐ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܣܘܼܦܘܼܢ. 15܀ ܐܲܝܟ݂ ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܲܫܪܵܐ ܘܢܵܦ݁ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܢܘܼܪܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܪܒ̇ܘܼܢ. 16܀ ܢܸܦܠܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܚܙ݂ܵܘ ܫܸܡܫܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ. 17܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܘܼܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܗܲܛܛܹ̈ܐ. 18܀ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܢܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. 19܀ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. 20܀ ܘܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܢܫܝܼܓ̣ ܒܲܕ݂ܡܹܗ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ. 21܀ ܘܢܹܐܡܲܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 22܀ ܘܐܝܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܢܛ: (ܦܬ̣: ܠܚ)

1܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܥܠܲܝ ܐܲܪܝܼܡܲܝܢܝ. 3܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܫܘܼܩܪܵܐ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܵܫܕܲܝ̈ ܕܡܵܐ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܗܸܢ̣ܘܿܢ ܟܡܸܢ̣ܘ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 6܀ ܘܐܲܥܫܸܢܘ ܥܠܲܝ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 7܀ ܠܵܐ ܒܣܲܟ̣̈ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ ܡܵܪܝ. 8܀ ܕܠܵܐ ܒܣܲܟ̣ܠܘܼܬ̣ܵܐ ܪܗܸܛ̣ܘ ܥܠܲܝ ܘܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ. 9܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܘܲܚܙܝܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 10܀ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ. 11܀ ܘܲܦܩܘܿܕ݂ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 12܀ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 13܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܿܢ ܒܪܲܡܫܵܐ ܘܲܢܥܲܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܲܠ̈ܒܹ̇ܐ. 14܀ ܘܢܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 15܀ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܦܘܼܡܗܘܿܢ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 16܀ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܵܡܲ݁ܥ. 17܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܓܚܲܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 18܀ ܘܡܲܝܸܩ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 19܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܟ݂ ܐܹܫܲܒܲܚ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ. 21܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܬܩܲܕ̇ܡܲܢܝ. 22܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܘܵܢܝ ܒܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 23܀ ܠܵܐ ܬܸܩܛܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܲܛܥܘܿܢ ܠܥܲܡܝ. 24܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܠܵܟ݂ ܘܐܲܢܝܼܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 25܀ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܡܗܘܿܢ ܡܲܠܸܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 26܀ ܢܸܬ̇ܬܲܚܕ̇ܘܼܢ ܒܫܘܼܒ̣ܗܵܪܗܘܿܢ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܘܛܬ̣ܵܐ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ. 28܀ ܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܟ̣ܚܘܼܢ. 29܀ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܥܲܠ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 30܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܒܪܲܡܫܵܐ ܘܲܢܥܲܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܲܠ̈ܒܹ̇ܐ. 31܀ ܘܢܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. 32܀ ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܡܹܐܟܲܠ ܘܠܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܒ̣ܘܼܬ̣ܘܼܢ. 33܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܒܲܚ ܠܚܲܝܠܵܟ݂. 34܀ ܘܐܹܫܲܒܲܚ ܒܨܲܦܪܵܐ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 35܀ ܡܸܛܠ ܕܲܗ݀ܘܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܵܐ. 36܀ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 37܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܟ݂ ܐܹܙܲܡܲܪ. 38܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣ: (ܦܸܬ̣: ܟܐ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢ ܘܲܕ݂ܚܲܩܬܵܢ ܘܲܪܓܸܙ݂ܬ̇ ܥܠܲܝܢ. 2܀ ܘܐܲܙܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܲܦܬܲܚܬܵܗ̇. 3܀ ܥܨܘܿܒ̣ ܬܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܟܲܪܗܲܬ݀. 4܀ ܚܲܘܝܼܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܩܲܫ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. 5܀ ܘܐܲܫܩܝܼܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ ܬܛܝܼܪܵܐ. 6܀ ܝܲܗ̣̄ܒ̣ܬ̇ ܠܕ݂ܵܚ̈ܠܲܝܟ ܐܵܬ̣ܵܐ. 7܀ ܕܠܵܐ ܢܸܥܪ̱ܩܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܩܸܫܬܵܐ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܢܸܙܕܲܝܢܘܼܢ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ܟ. 9܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܒܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. 10܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܸܠ ܒܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 11܀ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܐܸܢܵܐ ܘܐܹܦܲܠܸܓ̣ ܠܲܫܟܹܝܡ. 12܀ ܘܲܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܣܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܐܸܡܫܘܿܚ. 13܀ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘ̣ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܢܲܫܸܐ. 14܀ ܘܐܲܦܪܹܝܡ ܡܥܲܫܢܵܢܹܗ ܕܪܹܫܝ. 15܀ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡܲܠܟ̇ܝ ܘܡܘܼܐܵܒ̣ ܫܝܵܓ̣ܬܵܐ ܕܪܸܓ̣ܠܲܝ. 16܀ ܥܲܠ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܐܸܫܪܸܐ ܡܣܵܢܲܝ̈ ܘܥܲܠ ܦܠܸܫܬ̇ ܐܸܩܥܸܐ. 17܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܕܲܒ̇ܪܲܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ. 18܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܲܘܒ̇ܠܲܢܝ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ. 19܀ ܕܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢ ܘܠܵܐ ܢܵܦܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܚܲܝܠܲܢ. 20܀ ܗܲܒ̣ܠܲܢ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 21܀ ܡܸܛܠ ܕܕܲܓܵܠ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܐ: (ܦܬ̣: ܝܗ)

1܀ ܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܘܨܘܼܬ̣ ܠܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 2܀ ܡ̣ܢ ܣܲܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܵܟ̣ܘܼ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܛܘܼܪܵܦܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ. 3܀ ܕܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܝܼܡܬܵܢܝ ܘܒܲܝܲܐܬܵܢܝ. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܲܗ݀ܘܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܵܐ. 5܀ ܘܡܲܓ̣ܕ̇ܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 6܀ ܕܐܸܥܡܲܪ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 7܀ ܘܐܸܣܬܲܬܲܪ ܒܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ܟ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܥ݂ܬ̇ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ. 9܀ ܘܝܲܗ̣̄ܒ̣ܬ̇ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܠܕ݂ܵܚܠܲܝ̈ ܫܡܵܟ݂. 10܀ ܐܲܘܣܸܦܬ̇ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܲܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. 11܀ ܘܲܫܢܵܘ̈ܗܝ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪܝܼܢ. 12܀ ܢܸܬ̣ܩܲܝܲܡ ܠܥܵܠܲܡ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 13܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܛܪܝܼܗ̇. 14܀ ܗܵܟܲܢ ܐܸܙܡܲܪ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 15܀ ܟܲܕ݂ ܐܹܫܲܠܸܡ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܒ: (ܦܸܬ̣: ܟܘ)

1܀ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܣܲܟ̇ܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܕܡܸܢܹܗ ܗܘ݀ ܦܘܼܪܩܵܢܝ. 2܀ ܘܗܘ݀ܝܘܼ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ. 3܀ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ. 4܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܸܬ̣ܓܲܪܓ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܬܸܩܛܠܘܼܢ. 5܀ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܣܬ̣ܵܐ ܕܡܵܛܲܬ݀ ܘܐܲܝܟ݂ ܣܝܵܓ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܚܝܼܩ. 6܀ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܘ ܠܡܸܕ݂ܚܝܹܗ. 7܀ ܘܲܪܗܸܛ̣ܘ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ. 8܀ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܡܒܲܪܟ̣ܝܼܢ ܘܲܒ̣ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܵܝܛ݁ܝܼܢ. 9܀ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܣܲܟܵܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܕܡܸܢܹܗ ܗܘ݀ ܦܘܼܪܩܵܢܝ. 10܀ ܘܗܘ݀ܝܘܼ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ. 11܀ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܕܠܵܐ ܐܹܙܘܼܥ. 12܀ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪܩܵܢܝ ܘܐܝܼܩܵܪܝ. 13܀ ܬܘܼܩܦܝ ܘܥܵܕ݂ܘܿܪܝ ܘܣܲܒ̣ܪܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣. 14܀ ܣܲܒܲܪܘ ܒܹܗ ܟܠ ܫܵܥܵܐ ܥܲܡܵܐ. 15܀ ܘܐܲܫܘܿܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܸܒ̇ܟ̣ܘܿܢ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܸܬܵܪܵܐ ܕܝܼܠܲܢ. 17܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܠܲܗܓܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ. 18܀ ܕܲܒ̣ܡܲܐܣܲܬ̣ܵܐ ܡܲܥܠܹܝܢ ܘܲܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 19܀ ܠܵܐ ܬܸܬܲܟ̣ܠܘܼܢ ܥܲܠ ܛܠܘܼܡܝܵܐ. 20܀ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܪܚܡܘܼܢ. 21܀ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܣܵܓܹܐ݁ ܠܵܐ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܹܗ ܠܸܒ̇ܟ̣ܘܿܢ. 22܀ ܚܕ݂ܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ. 23܀ ܘܲܕ̇ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܥܘܼܫܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣. 25܀ ܘܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 26܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܵܪܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܓ: (ܦܸܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܹܣܲܟܸ̇ܐ ܠܵܟ݂. 2܀ ܨܲܗܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܵܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܡܣܲܟܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܸܣܪ̱ܝ. 3܀ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܨܗܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܡܛܲܪܲܦܬܵܐ ܕܒ̣ܵܥܝܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ. 4܀ ܗܵܟܲܢ ܚܵܪܬܵܟ݂ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. 5܀ ܕܐܸܚܙܸܐ ܥܘܼܫܢܵܟ݂ ܘܐܝܼܩܵܪܵܟ݂. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 7܀ ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܢܫܲܒ̈ܿܚܵܢܵܟ݂. 8܀ ܗܵܟܲܢ ܐܹܒܲܪܟ̣ܵܟ݂ ܒܚܲܝܲܝ̈. 9܀ ܘܒܲܫܡܵܟ݂ ܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼ̈ܕܲܝ. 10܀ ܐܲܝܟ݂ ܫܘܼܡܢܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܒܵܐ ܬܸܕ݂ܗܲܢ ܢܲܦ̮ܫܝ. 11܀ ܘܲܒ̣ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܢܫܲܒ̇ܚܵܟ݂ ܦܘܼܡܝ. 12܀ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܬܵܟ݂ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬ̣ܝ. 13܀ ܘܲܒ̣ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܪܢܹܝܬ̣ ܒܵܟ݂. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܲܗܘܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܵܐ. 15܀ ܘܲܒ̣ܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ܟ ܐܸܫܬܲܒܲܚ. 16܀ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܵܬ̣ܪܵܟ݂ ܘܲܥܠܲܝ ܣܸܡܟܲܬ݀ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 17܀ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܒܥܵܘ ܕܢܲܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 18܀ ܘܢܸܥܠܘܼܢ ܒܬܲܚ̈ܬܵܝܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܠܚܲܪܒܵܐ ܘܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܬܲܥܠܹ̈ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. 20܀ ܘܡܲܠܟܵܐ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܘܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܟܠ ܕܝܵܡܹ̇ܐ ܒܹܗ. 22܀ ܡ̣ܛܠ ܕܢܸܣܬ̇ܟܲܪ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܕܲܓܵܠܹ̈ܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܕ: (ܦܸܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܠܝ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܟܲܫܲܦ ܠܵܟ݂. 2܀ ܘܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܢܲܛܲܪܲܝܢܝ. 3܀ ܣܲܬܲܪܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܘܠܹܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܗܘܼܦܵܟ̣ܵܐ ܕܥܵܒ݂̈ܕܲܝ ܥܲܘܠܵܐ. 5܀ ܕܲܠܛܲܫܘ ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܝܦܵܐ. 6܀ ܘܡܸܠܲܬ̣ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܹܐܪܵܐ. 7܀ ܠܡܸܫܕܵܐ ܒܛܘܼܫܝܵܐ ܒܬܲܡܝܼܡܵܐ. 8܀ ܘܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܸܫܕ̇ܘܿܢ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܙܘܿܢ. 9܀ ܘܐܲܥܫܸܢܘ ܡܸܠܲܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. 10܀ ܘܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܠܡܸܛܡܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ. 11܀ ܘܐܸܡܲܪܘ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܚܵܙܹܐ ܠܲܢ. 12܀ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܣܵܦ̣ܘ. 13܀ ܠܡܸܒ̣ܨܵܐ ܥܲܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 14܀ ܘܡ̣ܢ ܠܸܒܹ̇ܗ ܥܲܡܝܼܩܵܐ. 15܀ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܫܕܸ̇ܐ ܒܗܘܿܢ ܓܹܐܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. 16܀ ܘܢܸܬ̣ܟܲܪܗܘܿܢ ܠܸܫܵܢܲܝܗܘܿܢ. 17܀ ܘܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܟܠ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܗܘܿܢ. 18܀ ܘܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܟܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 19܀ ܘܲܢܚܲܘܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 20܀ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܢܚܘܼܪܘܼܢ. 21܀ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܢܸܬ̇ܬܲܟ̣ܠܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. 22܀ ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܝܗܝ ܟܠ ܬܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܗ: (ܦܸܬ̣: ܠ)

1܀ ܠܵܟ݂ ܝܵܐ̇ܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. 2܀ ܘܠܵܟ݂ ܡܸܬ̣ܦܪܲܥ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܫܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 3܀ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܟܠ ܒܣܲܪ ܢܹܐܬܸܐ. 4܀ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܥܫܸܢܹ̈ܝܢ ܡܹܢܝ. 5܀ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܚܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 6܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܹܗ. 7܀ ܘܲܡܩܲܪܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܕܢܸܥܡܲܪ ܒܕܲܝܪܵܟ݂. 8܀ ܘܢܸܣܒܲܥ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ ܕܒܲܝܬܵܟ݂. 9܀ ܘܡ̣ܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂. 10܀ ܘܡ̣ܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܕܚܝܼܠܬܵܐ. 11܀ ܥܢܝܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. 12܀ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܲܘܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 13܀ ܘܲܕ݂ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ. 14܀ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܘܡܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ. 15܀ ܡܫܲܬܸ̇ܩ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܓܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 16܀ ܢܸܬ̇ܕܲܠܚܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܡ̣ܢ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܡ̣ܢ ܡܲܦܵܩܲܝ̈ ܨܲܦܪܵܐ ܘܪܲܡܫܵܐ. 18܀ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܬܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܐܲܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܐܲܥܬܲܪܬܵܗ̇. 20܀ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܠܹܝܢ ܡܲܝ̈ܵܐ. 21܀ ܛܲܝܸܒ̣ܬ̇ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܬܲܩܸܢܬܵܗ̇. 22܀ ܟܪ̈ܵܒܹܝܗ̇ ܐܲܪܘܝܼܬ̇ ܕܢܸܬ̣ܪܲܒ̇ܘܼܢ ܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇. 23܀ ܒܲܪ̈ܣܝܼܣܹܐ ܬܸܬ̣ܪܲܒܸ̇ܐ ܡܲܘܥܝܼܬ̣ܵܗ̇ ܘܬܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂. 24܀ ܒܲܪܸܟ݂ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 25܀ ܘܥܸܓ̣ܠܲܝ̈ܟ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܬܸܕ݂ܐܵܐ. 26܀ ܘܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܝܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 27܀ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܙ̈ܩܵܢ. 28܀ ܘܢܸܠܒ̇ܫܘܼܢ ܫܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ. 29܀ ܘܥܘܼܡܩܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܡ̱ܠܘܿܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ. 30܀ ܢܸܪܘ̱ܙܘܼܢ ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܘ: (ܦܸܬ̣: ܠܕ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 2܀ ܙܡܲܪܘ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܙܡܲܪܘ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ. 3܀ ܐܸܡܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܚܝܼܠܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ. 4܀ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܥܘܼܫܢܵܟ݂ ܢܸܬ̣ܟܲܕ̇ܒ̣ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 5܀ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܘܲܢܙܲܡܪܘܼܢ ܠܵܟ݂. 6܀ ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 7܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܕܬ̣ܵܘ ܚܙܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 8܀ ܕܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪܵܬܹܗ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 9܀ ܕܲܗܦܲܟ݂ ܝܲܡܵܐ ܠܝܲܒ̣ܫܵܐ. 10܀ ܘܲܠܢܲܗܪܵܐ ܥܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܪܓܸܠ. 11܀ ܬܲܡܵܢ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܹܗ ܒܡܲܢ ܕܫܲܠܝܼܛ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܠܥܵܠܲܡ. 12܀ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܵܝܪ̈ܵܢ. 13܀ ܘܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ ܠܥܵܠܲܡ. 14܀ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 15܀ ܘܐܲܫܡܲܥܘ ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܹܗ. 16܀ ܕܣ̣ܵܡ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܪܸܓ̣ܠܲܢ ܠܙܲܘܥ̱ܬ̣ܵܐ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܚܲܪܬܵܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܒ̣ܩܲܝܬܵܢ. 18܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܒ̣ܵܩܹ̇ܝܢ ܠܣܹܐܡܵܐ. 19܀ ܐܲܥܸܠܬܵܢ ܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܘܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܐܼܘܠܨܵܢܵܐ ܒܚܲܨܲܝ̈ܢ. 20܀ ܘܐܲܪܟܸ̇ܒ̣ܬ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܲܢ. 21܀ ܐܲܥܸܠܬܵܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܲܒ̣ܡܲܝ̈ܵܐ. 22܀ ܘܐܲܦܸܩܬܵܢ ܠܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ. 23܀ ܐܹܬܹܐ ܠܒܲܝܬܵܟ݂ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܐܸܦܪ̱ܥܵܟ݂ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ. 24܀ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܦܬܲܚ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܘܡܲܡܠ̱ܠܹܗ ܕܦܘܼܡܝ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 25܀ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܐܲܣܸܩ ܠܵܟ݂ ܥܲܡ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܕܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ. 26܀ ܘܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܬܲܘܪܹ̈ܐ ܘܲܓ̣̈ܕܲܝܵܐ. 27܀ ܬܵܘ ܫܡܲܥܘ ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ. 28܀ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 29܀ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 30܀ ܒܦܘܼܡܝ ܩܪܹܝܬܹܗ ܘܲܥܢܵܢܝ ܘܪܲܡܪܸܡܬܹ̇ܗ ܒܠܸܫܵܢܝ. 31܀ ܥܲܘܠܵܐ ܐܸܢ ܚܙܲܝܬ̇ ܒܠܹܒ̇ܝ ܠܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ. 32܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫ̣ܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 33܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ. 34܀ ܕܠܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܡܹܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܙ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܐܲܠܵܗܲܢ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܢ. 2܀ ܢܒܲܪܟܲܢ ܘܢܲܢܗܲܪ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܲܢ. 3܀ ܕܢܸܕܲܥ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. 4܀ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 5܀ ܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ. 7܀ ܢܸܚ̈ܕ̇ܝܵܢ ܘܲܢܫܲܒ̈ܚܵܢ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ. 8܀ ܕܕ݂ܵܐܹ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ̣. 9܀ ܘܲܠܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܡܕܲܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ. 10܀ ܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 11܀ ܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ. 12܀ ܐܲܪܥܵܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇. 13܀ ܢܒܲܪܟܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܘܲܢܒܲܪܟܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 14܀ ܘܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܚ: (ܦܸܬ̣: ܥܘ)

1܀ ܢܩܘܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 2܀ ܘܢܸܥܪ̱ܩܘܼܢ ܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 3܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬ̇ܛܲܠܲܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܢܸܬ̇ܛܲܠܩܘܼܢ. 4܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬ̣ܦܲܫܪܵܐ ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܢܘܼܪܵܐ. 5܀ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܪ̈ܵܫܝܼܥܹܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܥܲܫܢܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 7܀ ܘܢܸܚܕ̇ܘܼܢ ܒܒ̣ܘܼܣܵܡܹܗ. 8܀ ܙܡܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܫܲܒܲܚܘ ܠܲܫܡܹܗ. 9܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܕܲܪܟ̣ܝܼܒ̣ ܠܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܹܗ. 10܀ ܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܕܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ. 11܀ ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܕܐܲܪ̈ܡ̱ܠܵܬ̣ܵܐ. 12܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܡܲܥܡ̱ܪܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 13܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܘܬܸ̇ܒ̣ ܝܑܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ. 14܀ ܘܡܲܦܸܩ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ. 15܀ ܘܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ ܢܸܫܪܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܩܒ̣ܘܼܪܹ̈ܐ. 16܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܬ̇ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܟ݂. 17܀ ܘܟܲܕ݂ ܥܒ݂ܲܪܬ̇ ܒܐܲܫܝܼܡܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܙܵܥܲܬ̤. 18܀ ܘܐܵܦ ܫܡܲܝܵܐ ܢܲܛܸܦܘ. 19܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܢܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ. 20܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 21܀ ܡܸܛܪܵܐ ܕܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 22܀ ܐܸܬ̣ܟܲܪܗܲܬ̤ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬܵܗ̇. 23܀ ܘܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܡܲܪܹ̈ܝܢ ܒܵܗ̇. 24܀ ܬܲܩܸܦܬ̇ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 25܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ. 26܀ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ. 27܀ ܘܫܘܼܦܪܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟ݂ ܢܦܲܠܸܓ̣ ܒܸܙܬ̣ܵܐ. 28܀ ܐܸܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܟ̣ܘܼܢ ܒܹܝܬ̣ ܫܦܵܝܹ̈ܐ. 29܀ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܝܲܘܢܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡܝܼܢ ܒܟܸܣܦܵܐ. 30܀ ܘܐܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ. 31܀ ܟܲܕ݂ ܦܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܹܗ ܐܲܬ̣ܠ̱ܓܲܬ̤. 32܀ ܒܨܲܠܡܘܼܢ ܛܘܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 33܀ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܫܵܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܓ̣ܒܸܢܝܲܡ. 34܀ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܫܵܢ ܡܵܢܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܓ̣ܒܸܢܝܲܡ. 35܀ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܒܹܗ. 36܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܪܸܐ ܒܹܗ ܠܥܵܠܲܡ. 37܀ ܪܟܸܒ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܘܒܲܐܠܦܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ. 38܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܗܘܿܢ ܣܝܼܢܲܝ ܒܩܘܼܕ݂ܫܹܗ.

ܦܣܘܩܐ. 1܀ ܣܠܸܩܬ̇ ܠܲܡܪܲܘܡܵܐ ܘܲܫܒܲܝܬ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ. 2܀ ܘܲܢܣܲܒ̣ܬ̇ ܡܲܘ̈ܗ̱ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 3܀ ܐܵܦ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ ܠܵܐ ܢܸܥܡ̱ܪܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 4܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܟ̣ܠܝܘܿܡ ܕܐܲܓ̣ܒ̇ܝܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 5܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܦܲܨܝܵܢܲܢ. 6܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܡܲܦܩܵܢܵܐ. 7܀ ܒܪܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܦܣܘܿܩ ܪܹܫܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 8܀ ܒܹ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܣܲܥܪܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 9܀ ܐܸܡܲܪ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܲܗܦܸܟ݂. 10܀ ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܬܸܨܛܒܲܥ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܒܲܕ݂ܡܵܐ. 12܀ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܟܲܠܒܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 13܀ ܚܙ݂ܵܘ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. 14܀ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܝ ܘܲܕ݂ܡܲܠܟ̇ܝ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 15܀ ܩܲܕܸ̇ܡܘ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܒܵܬܲܪ ܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ. 16܀ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܢܵܩ̈ܫܵܢ ܒܲܦ̈ܠܲܓܹܐ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. 17܀ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 18܀ ܬܲܡܵܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ. 19܀ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 20܀ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܘܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ. 21܀ ܦܩܘܿܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܘܼܫܢܵܟ݂. 22܀ ܘܐܲܥܫܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܕܥܲܬܸ̇ܕ̇ܬ̇ ܠܲܢ. 23܀ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 24܀ ܠܵܟ݂ ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ. 25܀ ܟܐܝܼ ܒܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܐܲܪ̈ܘܵܢܹܐ. 26܀ ܥܸܓ̣ܠܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܩܪܝܼܡܝܼܢ ܒܣܹܐܡܵܐ. 27܀ ܒܲܕܲܪ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܨܵܒܹܝ݁ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. 28܀ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܐܝܼ̈ܙܓܲܕܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 29܀ ܘܟ̣ܘܼܫ ܬܲܫܠܸܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 30܀ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܫܲܒܲܚܹ̈ܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 31܀ ܙܡܲܪܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܲܪܟ̣ܝܼܒ̣ ܒܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ. 32܀ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܩܵܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 33܀ ܗܲܒ̣ܘ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 34܀ ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ ܝܵܐܝܘܼܬ̣ܵܐ. 35܀ ܕܥܘܼܫܢܹܗ ܒܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ. 36܀ ܕܚܝܼܠܲܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܩܕ̇ܫܵܟ݂. 37܀ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 38܀ ܗܘ̤ ܢܸܬܸ̇ܠ ܚܲܝܠܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܠܥܲܡܹܗ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܣܛ: (ܦܸܬ̣: ܥܓ)

1܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܡܛܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ. 2܀ ܛܸܒ̣ܥܹܬ̣ ܒܗܲܘܬ̣ܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇ ܒܹܝܬ̣ ܩܝܵܡܵܐ. 3܀ ܥܸܠܹ̇ܬ̣ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܨܵܡܲܪܬܵܐ ܛܲܒܲܥܬܲܢܝ. 4܀ ܠܐܝܼܬ̣ ܒܲܩܪܵܝܝ ܘܚܸܪܲܬ̤ ܓܲܓܲܪܬ̇ܝ. 5܀ ܓ̣ܵܙ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܟܲܕ݂ ܡܣܲܟܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܲܠܵܗܝ. 6܀ ܣܓ̣ܝܼܘ ܡ̣ܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܕܡܲܓܵܢ. 7܀ ܘܲܥ̣ܫܸܢܘ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܕܫܘܼܩܪܵܐ. 8܀ ܡܸܕܸܡ ܕܠܵܐ ܛܸܠܡܹ̇ܬ̣ ܡܦܲܢܸܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣. 9܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܣܲܟ̣̈ܠ̱ܘܵܬ̣ܝ. 10܀ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܘ. 11܀ ܠܵܐ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܒܝܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܵܟ݂. 12܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 13܀ ܠܵܐ ܢܸܚܦܪܘܼܢ ܒܝܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 14܀ ܡܸܛܠܵܬ̣ܵܟ݂ ܩܲܒ̇ܠܹ̇ܬ̣ ܚܸܣܕܵܐ. 15܀ ܘܟܲܣܝܲܬ̤ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈. 16܀ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ ܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܠܐܲܚܲܝ̈. 17܀ ܘܐܲܟ̣ܣܢܵܝܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܹܡܝ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܲܛܢܵܢܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟ݂ ܐܲܟ̣ܠܲܢܝ. 19܀ ܘܚܸܣܕܵܐ ܕܲܡܚܲܣܕ݂ܵܢܲܝ̈ܟ ܢܦܲܠ ܥܠܲܝ. 20܀ ܡܲܟ̇ܟܹ̇ܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܨܲܘܡܵܐ ܘܲܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܠܚܸܣܕܵܐ. 21܀ ܥܸܒ݂ܕܹ̇ܬ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܝ ܣܲܩܵܐ ܘܲܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܬ̣ܠܵܐ. 22܀ ܘܲܪܢܵܘ̣ ܒܝܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܬܲܪܥܵܐ. 23܀ ܘܲܪܢܵܘ̣ ܒܝܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܵܬܹܝ݁ܢ ܫܲܟ̣ܪܵܐ. 24܀ ܘܐܸܢܵܐ ܨܲܠܝܼ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ. 25܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܢܝܼܢܝ. 26܀ ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܦܲܨܵܢܝ. 27܀ ܡ̣ܢ ܣܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܛܒܲܥ. 28܀ ܘܐܸܬ̣ܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܣܵܢ̈ܐܲܝ ܘܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 29܀ ܕܠܵܐ ܬܛܲܒ̇ܥܲܢܝ ܨܵܡܲܪܬܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 30܀ ܘܠܵܐ ܬܸܒ̣ܠ̱ܥܲܢܝ ܗܲܘܬ̣ܵܐ. 31܀ ܘܠܵܐ ܬܹܐܚܘܿܕ݂ ܥܠܲܝ ܒܹܪܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇. 32܀ ܥܢܝܼܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 33܀ ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܥܠܲܝ. 34܀ ܘܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 35܀ ܡܸܛܠ ܕܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼ ܒܲܥܓܲܠ ܥܢܝܼܢܝ. 36܀ ܘܩܲܪܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 37܀ ܡܸܛܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 38܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܸܣܕ̇ܝ. 39܀ ܘܒܸܗܬܲܬ̣ܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܐܲܣܵܐ ܬܒ̣ܵܪܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ ܘܲܥܨܘܿܒ̣. 2܀ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܠܡܲܢ ܕܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܹܗ ܘܠܲܝܬ̇. 3܀ ܘܠܲܡܒܲܝܐܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣. 4܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ܘ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬ̇ܝ ܡܪܵܪܹ̈ܐ. 5܀ ܘܲܠܨܲܗܝܝ ܚܲܠܵܐ ܐܲܫܩܝܘܼܢܝ. 6܀ ܢܸܗܘܸܐ ܦܵܬ̣ܘܿܪܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܦܲܚܵܐ. 7܀ ܘܦܘܼܪܥܵܢܗܘܿܢ ܠܬ̣ܘܼܩܠ̱ܬ̣ܵܐ. 8܀ ܢܸܚܫ̈ܟ̣ܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ. 9܀ ܘܚܲܨܗܘܿܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܟܦܝܼܦ. 10܀ ܐܲܫܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 11܀ ܘܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܬܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 12܀ ܢܸܗܘܸܐ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ ܚܪܸܒ̣. 13܀ ܘܲܒ̣ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܕܥܵܡܲܪ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܲܠܡܲܢ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܚܲܝܬ̇ ܪܕܲܦ̣ܘ. 15܀ ܘܐܲܘܣܸܦܘ ܥܲܠ ܟܹܐܒܹܗ ܕܲܩܛܝܼܠܵܐ. 16܀ ܗܲܒ̣ܘ ܥܲܘܠܵܐ ܥܲܠ ܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 17܀ ܕܠܵܐ ܢܸܥܠܘܼܢ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 18܀ ܘܢܸܬ̣ܥ̱ܛܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪܵܟ݂ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 19܀ ܘܥܲܡ ܙܲܕ̇ܝܼܩܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܬ̣ܒ̇ܘܼܢ. 20܀ ܘܐܸܢܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܲܟ̣ܐ̱ܒ̣ܵܐ. 21܀ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܕ̇ܪܲܢܝ. 22܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. 23܀ ܘܐܲܘܪ̱ܒ̣ܝܼܘܗܝ ܒܬ̣ܵܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ. 24܀ ܐܸܫܦܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܘܪܹ̈ܐ ܡܦܲܛܡܹ̈ܐ. 25܀ ܩܲܪ̈ܢܵܢܹܐ ܘܦܲܪ̈ܣܵܢܹܐ. 26܀ ܚܙܵܘ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܚܕ݂ܵܘ ܘܢܸܚܸܐ ܠܸܒ̇ܟ̣ܘܿܢ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܫܵܡܲ݁ܥ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ. 28܀ ܘܠܲܐܣܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܛ. 29܀ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܝܗܝ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 30܀ ܘܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܟ̣ܠ ܕܪܵܚܹܫ ܒܗܘܿܢ. 31܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܸܩ ܠܨܸܗܝܘܿܢ. 32܀ ܘܲܡܒܲܢܸܐ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 33܀ ܕܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢܵܗ̇. 34܀ ܘܪ̈ܲܚܡܲܝ ܫܡܹܗ ܢܸܫܪܘܼܢ ܒܵܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥ: (ܦܬ̣: ܝܒ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܨܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܟܲܬܲܪ. 2܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 3܀ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ ܘܢܸܚܦܪܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹܝܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬ̇ܝ. 4܀ ܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܿܢ ܒܬܸܢܝܸܐ ܕܒܸܗܬܲܬ̣ܗܘܿܢ. 5܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܡܲܪܘ ܥܠܲܝ ܐܹܗܹܐ ܐܹܗܹܐ. 6܀ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܒܵܟ݂ ܟܠ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܵܟ݂. 7܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܕܪܲܒ̇ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. 8܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 9܀ ܘܐܸܢܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒ̣ܵܝܫܵܐ. 10܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܬܲܪ ܠܝܼ. 11܀ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܲܘܚܲܪ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܐ: (ܦܬ̣: ܢܢ)

1܀ ܒܵܟ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܠܥܵܠܲܡ. 2܀ ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܦܲܨܵܢܝ. 3܀ ܨܠܝܼ ܠܝܼ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ. 4܀ ܗܘ݀ܝܼ ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡ̱ܪܵܐ ܕܐܸܥܘܿܠ ܠܹܗ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 5܀ ܘܲܦܩܘܿܕ݂ ܠܡܸܦܪ̱ܩܲܢܝ. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܡܸܪܕ̇ܝ. 7܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ. 8܀ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܥܲܘܵܠܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܣܲܒ̣ܪܝ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ ܕܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ. 11܀ ܥܠܲܝܟ ܐܸܣܬܲܡܟܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ. 12܀ ܘܡ̣ܢ ܡܥܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܹܡܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 13܀ ܠܵܟ݂ ܫܲܒ̇ܚܹܬ̣ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 14܀ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܠܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. 15܀ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 16܀ ܢܸܬ̣ܡ̱ܠܸܐ ܦܘܼܡܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܟ݂. 17܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 18܀ ܠܵܐ ܬܸܫܕܹ̇ܝܢܝ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 19܀ ܘܡܵܐ ܕܲܓ̣ܡܲܪ ܚܲܝܠܝ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢܝ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ݂ܘ ܥܠܲܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 21܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 22܀ ܐܸܬ̣ܡܲܠܲܟ̣ܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ. 23܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܒ̣ܩܹܗ ܪܘܼܕ݂ܦܘܼܗܝ ܘܐܘܼܚܕ̇ܘܼܗܝ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ. 25܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ. 26܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܟܲܬܲܪ. 27܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܩܪܝܼܢ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 28܀ ܢܸܬ̣ܥܲܛܦܘܼܢ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹܝ݁ܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬ̇ܝ. 29܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܐܹܨܲܠܸܐ ܘܐܲܘܣܸܦ ܥܲܠ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܟ݂. 30܀ ܘܦܘܼܡܝ ܢܣܲܒܲܪ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 31܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܒܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܟ݂. 32܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܣܵܦܪܘܼܬ̣ܵܐ. 33܀ ܕܐܸܥܘܿܠ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 34܀ ܘܐܸܥܗܲܕ݂ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ. 35܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܝ ܕܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ. 36܀ ܕܐܹܚܵܘܸܐ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪܵܬ̣ܵܟ݂. 37܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢܝ. 38܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܚܵܘܸܐ ܕܪܵܥܵܟ݂ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܕܐܵܬܹܐ. 39܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܡܪܲܘܡܵܐ. 40܀ ܘܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂. 41܀ ܕܚܲܘܝܼܬܵܢܝ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ. 42܀ ܘܲܗܦܲܟ̣ܬ̇ ܘܐܲܚܝܼܬܵܢܝ. 43܀ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܬܲܣܩܲܢܝ. 44܀ ܐܲܣܓ̇ܝܼܬ̇ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܝ ܘܲܗ̣ܦܲܟ̣ܬ̇ ܘܒܲܝܲܐܬܵܢܝ. 45܀ ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܘܲܠܩܘܼܫܬܵܟ݂ ܐܸܙܡܲܪ. 46܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 47܀ ܘܲܢ̈ܫܲܒܵܚܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܟܲܕ݂ ܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܘܢܲܦ̮ܫܝ ܕܲܦܪܲܩ̣ܬ̇. 48܀ ܠܸܫܵܢܝ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܢܲܘܕܸ̇ܐ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 49܀ ܡܸܛܠ ܕܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ. 50܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬ̇ܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܒ: (ܦܸܬ̣: ܡܘ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܲܒ̣ ܕܝܼܢܵܟ݂ ܠܡܲܠܟܵܐ. 2܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ. 3܀ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 4܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܲܝ̈ܟ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ. 5܀ ܢܸܫܩܠܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܠܥܲܡܵܟ݂. 6܀ ܘܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 7܀ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ. 8܀ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܒܵܝܫܹ̈ܐ. 9܀ ܘܲܢܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܠܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ. 10܀ ܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܡ ܫܸܡܫܵܐ. 11܀ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܣܲܗܪܵܐ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 12܀ ܢܸܚܘܿܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܓܸܙܬ̣ܵܐ. 13܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܣܝܼܣܹܐ ܕܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 14܀ ܢܸܫܘܲܚ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܙܸܕ݂ܩܵܐ. 15܀ ܘܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܣܲܗܪܵܐ. 16܀ ܢܹܐܚܘܿܕ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ. 17܀ ܘܡ̣ܢ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܘܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 18܀ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܢܸܒ̣ܪ̈ܟ̣ܵܢ ܓܵܙܪ̈ܵܬ̣ܵܐ. 19܀ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܥܲܦܪܵܐ ܢܸܠܚܟ̣ܘܼܢ. 20܀ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܬܲܪܫܝܼܫ ܘܲܕ݂ܓ̣ܵܙܪ̈ܵܬ̣ܵܐ. 21܀ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܹܗ. 22܀ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܵܒ̣ܵܐ. 23܀ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ. 24܀ ܢܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ. 25܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܸܦܠ̱ܚܘܼܢܵܝܗܝ. 26܀ ܡܸܛܠ ܕܲܡܦܲܨܸܐ ܠܒ̣ܵܝܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܥܲܫܝܼܢ ܡܸܢܹܗ. 27܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܵܐ. 28܀ ܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܒܵܝܫܹ̈ܐ. 29܀ ܘܲܢܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܦܵܪܹܩ. 30܀ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܲܘܠܵܐ ܦܵܪܹܩ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ. 31܀ ܝܲܩܝܼܪܘܼ ܕܸܡܗܘܿܢ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 32܀ ܢܸܚܸܐ ܘܢܸܬ̣ܝܼܗܸܒ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ. 33܀ ܘܲܢܨܲܠܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 34܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܢܒܲܪܟ̣ܝܼܘܗܝ. 35܀ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܲܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 36܀ ܘܲܒ̣ܪܹܫܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܢܲܫܘܲܚ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ. 37܀ ܢܲܘܥܸܐ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 38܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܫܡܹܗ ܠܥܵܠܲܡ. 39܀ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܫܸܡܫܵܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܫܡܹܗ. 40܀ ܢܸܬ̣ܒܲܪܟ̣ܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 41܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܝܗܝ. 42܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܵܪܝܹܠ. 43܀ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ. 44܀ ܘܲܒ̣ܪܝܼܟ̣ܘܼ ܫܡܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ ܠܥܵܠܲܡ. 45܀ ܬܸܬ̣ܡ̱ܠܸܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܥܓ: (ܦܸܬ̣: ܢܐ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܵܒ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܲܒ̣ܪܝܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ. 2܀ ܘܐܸܢܵܐ ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܨܛܲܠ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 3܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܡܸܬ̣ܐܲܫ̈ܕܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܝ. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܛܸܢܹ̇ܬ̣ ܒܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 5܀ ܟܲܕ݂ ܚܵܙܹ݁ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܫܠܵܡܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܣܵܟ̣ܵܐ ܠܡܲܘܬ̇ܗܘܿܢ. 7܀ ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܫܵܛܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 8܀ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 9܀ ܘܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܓ̇ܕ݂ܝܼܢ. 10܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܚܕܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ ܡܒܲܣܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 11܀ ܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܘ ܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ ܘܪܘܼܫܥ̱ܗܘܿܢ. 12܀ ܘܲܢܦ݂ܲܩ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܒܵܐ ܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 13܀ ܘܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ. 14܀ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܘܡܲܠܸܠܘ ܒܝܼܫܬܵܐ. 15܀ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܥܲܠ ܡܪܲܝܡܵܐ ܡܲܠܸܠܘ. 16܀ ܣܵܡ̣ܘ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ. 17܀ ܘܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ. 18܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܲܡܝ ܠܗܵܪܟܵܐ. 19܀ ܘܡܲܠܝܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܠܗܘܿܢ. 20܀ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܘܐܝܼܬ̣ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܒܲܡܪܲܝܡܵܐ. 22܀ ܕܗܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܟܲܗܝܼܢܝܼܢ ܒܥܵܠܡܵܐ. 23܀ ܘܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ. 24܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܕܲܟ̇ܝܼ̇ܬ̣ ܠܹܒ̇ܝ. 25܀ ܘܐܲܫܝܼܓܹ̇ܬ̣ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܕܲܟ̣ܝܼܘܼܬ̣ܵܐ. 26܀ ܘܲܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܠܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ. 27܀ ܘܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ ܠܨܲܦܪܵܐ. 28܀ ܐܸܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈. 29܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܥܘܿܠ ܠܡܲܩܕ̇ܫܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 30܀ ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܚܲܪܬ̣ܗܘܿܢ. 31܀ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܟ̣ܠܗܘܿܢ ܬܣܝܼܡ ܠܗܘܿܢ. 32܀ ܘܬܲܪܡܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ. 33܀ ܐܲܝܟ݂ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܠܬܸܡܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. 34܀ ܘܣܵܦܘ ܘܲܓ̣ܡܲܪܘ ܡ̣ܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ. 35܀ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܡܵܐ ܕܲܚܙ݂ܵܐ ܚܸܠܡܵܐ. 36܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܨܲܠܡ̱ܗܘܿܢ ܬܫܘܼܛ. 37܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚ ܠܹܒ̇ܝ ܘܟ̣ܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܝ ܐܸܫܬܲܢܝܼ. 38܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܪܝܼܪ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇. 39܀ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂. 40܀ ܒܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܲܝܲܐܲܝܢܝ. 41܀ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܐܝܼܩܵܪܵܟ݂ ܕܲܒܲܪܲܝܢܝ. 42܀ ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܥܲܡܵܟ݂. 43܀ ܘܡܵܢܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ. 44܀ ܕܐܸܚܲܕ̇ܬ̇ ܐܝܼܕ݂ܝ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 45܀ ܘܲܓ̣ܡܲܪ ܠܹܒ̇ܝ ܘܒܸܣܪ̱ܝ ܘܥܘܼܫܢܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ. 46܀ ܡܢܵܬ̣ܝ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܥܵܠܲܡ. 47܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܲܝܟ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ. 48܀ ܘܬܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ̣ܠ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 49܀ ܘܐܸܢܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܕܐܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 50܀ ܛܐܸܒ̣ ܠܝܼ ܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 51܀ ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܕ: (ܦܸܬ̣: ܡܘ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢܝ ܠܥܵܠܲܡ. 2܀ ܘܐܲܥܫܸܢܬ̇ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܒܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܥܹܕ̄ܬܵܟ݂ ܕܲܩܢܲܝܬ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 4܀ ܘܲܦܪܲܩܬ̇ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 5܀ ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܗܵܢܵܐ ܕܲܫܪܲܝܬ̇ ܒܹܗ. 6܀ ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܫܬܲܩܠܝܼܢ ܒܥܘܼܫܢܵܐ. 7܀ ܟܠ ܕܡܲܒ̣ܐܸܫ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܟ݂. 8܀ ܐܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪܘ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܒܓ̣ܵܘ ܥܹܐܕ݂ܵܟ݂. 9܀ ܥܒܲܕ݂ܘ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܐܵܬ̣ܵܘܵܬ̣ܵܐ. 10܀ ܘܝܼܕܲܥܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܡܥܲܠܝܵܐ ܕܲܠܥܸܠ. 11܀ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܒ̣ܵܐ ܕܩܲܝܣܹ̈ܐ ܒܢܵܪ̈ܓܹ̇ܐ ܨܲܠܲܚܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ. 12܀ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܒܦܸܠܩܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܘܼܠܒܹ̈ܐ. 13܀ ܐܲܪܡܝܼܘ ܘܐܲܘܩܸܕ݂ܘ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܲܩܕ̇ܫܵܟ݂. 14܀ ܘܛܲܘܸܫܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܫܡܵܟ݂. 15܀ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܢܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 16܀ ܘܢܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܚܙ݂ܵܘ. 18܀ ܠܲܝܬ̇ ܬܘܼܒ̣ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܘܐܵܦܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܥܲܡܲܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ. 19܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. 20܀ ܡܚܲܣܸܕ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܘܡܲܪܓܸ̇ܙ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 21܀ ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܗܦܸܟ̣ܬ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܘܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܹܐܕ݂ܵܟ݂. 22܀ ܐܲܠܵܗܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣. 23܀ ܕܲܦܩܲܕ̇ܬ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܥܲܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 24܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܥܘܼܫܢܵܟ݂ ܦܪܲܫܬ̇ ܝܲܡܵܐ. 25܀ ܘܬܲܒܲܪܬ̇ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܕܬܲܢܝܼܢܹ̈ܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ. 26܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܪܲܨܸܨܬ̇ ܪܹ̈ܫܵܘܗܝ ܕܠܹܘܝܵܬܲܢ. 27܀ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܬܵܝܗܝ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 28܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܙܲܥܬ̇ ܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܒܢܲܚܠܹ̈ܐ. 29܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܘܒܸ̇ܫܬ̇ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ. 30܀ ܕܝܼܠܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܕ݂ܝܼܠܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܠܸܠܝܵܐ. 31܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ. 32܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܩܝܼܡܬ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 33܀ ܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬ̣ܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܪܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 34܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܸܣܕܹܗ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ. 35܀ ܥܲܡܵܐ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܐܲܪܓܸ̇ܙ ܠܲܫܡܵܟ݂. 36܀ ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܠܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܲܘܕܝܵܐ ܠܵܟ݂. 37܀ ܘܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܠܥܵܠܲܡ. 38܀ ܚܘܼܪ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܩܝܵܡܵܟ݂. 39܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܕܲܝܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܥܲܘܠܵܐ. 40܀ ܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܒܲܗܝܼܬ̣. 41܀ ܒܵܝܫܹ̈ܐ ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܠܲܫܡܵܟ݂. 42܀ ܩܘܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕ݂ܘܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ. 43܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܚܸܣܕܵܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ. 44܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 45܀ ܘܲܕ݂ܠܘܼܚܝܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܠܲܝܟ. 46܀ ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܗ: (ܦܸܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܐܲܘܕ̇ܝܼܢܲܢ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܐܲܘܕ̇ܝܼܢܲܢ ܠܵܟ݂ ܘܲܩ̣ܪܲܝܢ ܫܡܵܟ݂. 3܀ ܘܐܸܫܬܲܥܝܼܢ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܣܲܒ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܐܸܢܵܐ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܐܹܕ̇ܘܼܢ. 5܀ ܬܸܬ̣ܡܲܟܲܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. 6܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. 7܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܡܲܪ݂ܬ̇ ܠܫܵܛܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܛܘܼܢ. 8܀ ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܠܵܐ ܬܪܝܼܡܘܼܢ ܩܲܪܢܵܐ. 9܀ ܘܠܵܐ ܬܪܝܼܡܘܼܢ ܠܲܡܪܲܘܡܵܐ ܩܲܪܢ̱ܟ̣ܘܿܢ. 10܀ ܘܲܬ̣ܡܲܠܠܘܼܢ ܒܨܲܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܲܦܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 12܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ. 14܀ ܠܗܵܢܵܐ ܡܫܲܦܸܠ ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܡܪܝܼܡ. 15܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܵܣܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 16܀ ܘܲܡܠܸܐ ܡܙܵܓ̣ܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܬܛܝܼܪܵܐ. 17܀ ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ. 18܀ ܬܸܛܪܹܗ ܢܲܡܨܘܼܢ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܚܸܐ ܠܥܵܠܲܡ. 20܀ ܘܐܸܙܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 21܀ ܟܠܗܹܝܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܐܹܓܲܕܸ̇ܡ. 22܀ ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܪ̈ܝܼܡܵܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܝܑܼܕ݂ܝܼܥ ܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 2܀ ܘܒ̣ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܪܲܒ̇ ܫܡܹܗ. 3܀ ܢܸܗܘܸܐ ܒܫܵܠܝܼܡ ܡܲܛܠܠܹܗ. 4܀ ܘܡܲܥܡ̱ܪܹܗ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. 5܀ ܬܲܡܵܢ ܬܲܒܲܪ ܕܪ̈ܵܥܹܐ ܕܩܸܫ̈ܬܵܬ̣ܵܐ. 6܀ ܙܲܝܢܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 7܀ ܢܲܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܫܒ̣ܝܼܚ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܟ݂ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 8܀ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܟܠܗܘܿܢ ܣܲܟ݂ܠܲܝ ܠܸܒܵܐ. 9܀ ܘܲܕ݂ܡܸܟ̣ܘ ܫܸܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܹ̈ܐ. 10܀ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܐܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 11܀ ܢܵܡ̣ܘ ܪ̈ܵܟ̣ܒܲܝ ܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܚܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ̇. 12܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܘܼܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܒܗܵܢܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 13܀ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ ܕܝܼܢܵܐ. 14܀ ܐܲܪܥܵܐ ܚܙܵܬ̤ ܘܕܸܚܠܲܬ̤. 15܀ ܡܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢ. 16܀ ܘܲܠܡܸܦܪܲܩ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܬܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂. 18܀ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܚܸܡܬܹܗ ܬܲܦܪܸܩ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 19܀ ܢܕ݂ܘܿܪܘ ܘܫܲܠܸܡܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ. 20܀ ܟܠ ܕܲܚܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ ܢܲܘܒ̇ܠܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܲܕ݂ܚܝܼܠܵܐ. 21܀ ܕܲܡܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ. 22܀ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܥܲܠ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܙ: (ܦܸܬ̣: ܡܐ)

1܀ ܒܩܵܠܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܪܹܝ݁ܬ̣ ܘܫܲܡܥܲܢܝ. 2܀ ܘܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܩܵܠܝ ܠܘܵܬܹܗ ܘܲܥܢܵܢܝ. 3܀ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܥܹܝܬ̣. 4܀ ܘܐܝܼܕܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܢܲܓܸ̇ܕ݂ܬܲܢܝ ܘܠܵܐ ܫܠܹ̇ܝܬ̣. 5܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 6܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܚܹ̇ܬ̣. 7܀ ܘܲܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܪܘܼܚܝ. 8܀ ܘܐܲܚܕ̇ܘܼܢܝ ܨܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈. 9܀ ܚܸܪܫܹ̇ܬ ܘܠܵܐ ܡܲܠܠܹ݁ܬ̣. 10܀ ܚܸܫ̇ܒܹ̇ܬ ܝܲܘ̈ܡܲܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 11܀ ܘܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܬ̣. 12܀ ܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܲܒ̣ܠܹܒ̇ܝ ܪܢܹܝ݁ܬ̣. 13܀ ܘܲܒ̣ܨܹܝ݁ܬ̣ ܪܘܼܚܝ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣. 14܀ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܛܥܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ. 15܀ ܘܠܵܐ ܡܲܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܸܨܛܒ̣ܵܝܘܼ ܒܝܼ. 16܀ ܐܲܘ ܕܲܠܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܲܥܒܲܪ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 17܀ ܘܲܡܫܲܠܸܡ ܡܸܠܬܹܗ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 18܀ ܐܲܘ ܛܵܥܹܐ݁ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡܪܲܚܵܡܘܼ. 19܀ ܐܲܘ ܚܵܡܹ̇ܠ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. 20܀ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܘܼܬ̣ܝܼ ܗ̄ܝ̣. 21܀ ܘܬܸܢܝܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ. 22܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 23܀ ܘܲܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ. 24܀ ܘܲܒ̣ܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܵܟ݂ ܪܢܹܝ݁ܬ̣. 25܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܗ̄ܝ̣. 26܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܪܲܒ̇ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܲܢ. 27 ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ. 28܀ ܘܚܲܘܝܼܬ̇ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܫܢܵܟ݂. 29܀ ܘܲܦܪܲܩܬ̇ ܒܲܕ݂ܪܵܥܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܟ݂. 30܀ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܝܲܘܣܸܦ. 31܀ ܚܙܵܐܘܼܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܙܵܐܘܼܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕ݂ܚܸܠ݂ܘ. 32܀ ܐܵܦ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܙܵܥ̣ܘ ܘܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܪܙܲܦ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ. 33܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ܘ ܩܵܠܵܐ ܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ. 34܀ ܐܵܦ ܓܹܐܪ̈ܲܝܟ ܦܵܪܚܝܼܢ. 35܀ ܘܩܵܠܵܐ ܕܪ̈ܲܥܡܲܝܟ ܒܓ̣ܝܼܓ̣ܠܹ̈ܐ. 36܀ ܐܲܢܗܲܪܘ ܒܲܪ̈ܩܲܝܟ ܠܬܹܒܹܝܠ. 37܀ ܐܸܬ̇ܕܲܠܚܲܬ̤ ܘܙܵܥܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ. 38܀ ܒܝܲܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܘܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܟ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. 39܀ ܘܥܸܩ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܕܲܥ. 40܀ ܕܲܒܲܪܬ̇ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܢ̈ܵܐ. 41܀ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܕܲܐܗܪܘܿܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܚ: (ܦܼܬ̣: ܩܡܛ)

ܥܲܡܝ ܨܘܼܬ̣ܘ ܢܵܡܘܿܣܝ ܘܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ. 2܀ ܘܲܨܠܵܘ ܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܦܘܼܡܝ. 3܀ ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܦ̮ܬܲܚ ܦܘܼܡܝ ܒܡܲܬ̣ܠܹ̈ܐ. 4܀ ܘܐܹܡܲܪ ܦܸܠ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 5܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫܡ݂ܥܲܢ ܝܑܼܕܲܥܢ ܐܸܢܹܝܢ. 6܀ ܘܐܵܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܐܸܫܬܲܥܝܼܘ ܠܲܢ. 7܀ ܕܠܵܐ ܢܟܲܣܹܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 8܀ ܐܸܠܵܐ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܫܬܲܥܸܐ. 9܀ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܚܲܝܠܹܗ. 10܀ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂. 11܀ ܕܐܲܩܝܼܡ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣. 12܀ ܘܢܵܡܘܿܣܹܗ ܣܵܡ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 13܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ. 14܀ ܕܢܲܘܕ̇ܥܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 15܀ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 16܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܝܲܠܕ̇ܝܼܢ ܘܩܵܝܡ݁ܝܼܢ. 17܀ ܕܢܸܫܬܲܥܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 18܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܣܲܒ̣ܪܗܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 19܀ ܘܠܵܐ ܢܸܛܥܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 20܀ ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܛܪܘܼܢ. 21܀ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 22܀ ܕܵܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܡܡܲܪܡ̱ܪܵܢܵܐ. 23܀ ܕܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܠܸܒܹ̇ܗ. 24܀ ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܘܼܚܹܗ. 25܀ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܕܲܡܬܲܚ݂ܘ ܝܲܬ̣ܪܵܐ ܘܲܫ̣ܕ݂ܵܘ ܒܩܸܫܬܵܐ. 26܀ ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 27܀ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܢܛܲܪ݂ܘ ܩܝܵܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 28܀ ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܠܵܐ ܨ̣ܒ̣ܵܘ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ. 29܀ ܘܲܛܥ݂ܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ. 30܀ ܕܚܲܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 31܀ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 32܀ ܘܲܒ̣ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܨܵܥܵܢ. 33܀ ܬܪ݂ܲܥ ܝܲܡܵܐ ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 34܀ ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܙܸܩܹ̈ܐ. 35܀ ܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܒܲܥܢܵܢܵܐ. 36܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܒܙܲܗܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 37܀ ܬܪ݂ܲܥ ܛܲܪܵܢܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 8܀ ܘܐܲܫܩܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܬܗܘܿܡܵܐ ܪܲܒܵܐ. 49܀ ܐܲܦܸܩ ܪ̈ܵܕܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ. 40܀ ܘܲܪܕ݂ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ. 41܀ ܘܐܲܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܚܛܵܐ. 42܀ ܘܠܲܡܡܲܪܡܵܪܘܼ ܠܲܡܪܲܝܡܵܐ ܒܨܲܗܝܵܐ. 43܀ ܘܢܲܣܝܼܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 44܀ ܠܡܸܫܐܲܠ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 45܀ ܘܲܪܛܲܢ݂ܘ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ. 46܀ ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܣܕܲܪ ܠܲܢ ܦܵܬ̣ܘܿܪܹ̈ܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 47܀ ܐܸܢ ܡ̣ܚܵܐ ܠܛܲܪܵܢܵܐ ܘܲܪ݂ܕ݂ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܪܕ̇ܝܼ. 48܀ ܕܲܠܡܵܐ ܐܵܦ ܠܲܚܡܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܬܲܠ ܠܲܢ. 49܀ ܐܲܘ ܡܛܲܝܸܒ̣ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. 50܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܪܓܸܙ݂. 51܀ ܘܢܘܼܪܵܐ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣. 52܀ ܘܐܵܦ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܣܠܸܩ݂ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 53܀ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 54܀ ܘܠܵܐ ܣܲܒܲܪܘ ܠܦܘܼܪܩܵܢܹܗ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܘܲܦܩ݂ܲܕ݂ ܠܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. 2܀ ܘܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܬܲܚܘ. 3܀ ܐܲܚܸܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܲܢܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ. 4܀ ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ. 5܀ ܠܲܚܡܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܸܟܲܠ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 6܀ ܘܨܲܝܕܵܐ ܫܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܠܡܸܣܒܲܥ. 7܀ ܐܲܫܸܒ̣ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ. 8܀ ܘܕܲܒܲܪ ܒܥܘܼܫܢܹܗ ܠܬܲܝܡ̱ܢܵܐ. 9܀ ܐܲܚܸܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܒܸܣܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦܪܵܐ. 10܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܓܸܦܵܐ. 11܀ ܘܲܢܦܲܠܘ ܒܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܚܕ݂ܵܪ̈ܲܝ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 12܀ ܘܐܸܟܲܠ݂ܘ ܘܲܣܒܲܥ݂ܘ ܛܵܒ̣ ܘܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ. 13܀ ܘܠܵܐ ܦܪܲܩܘ݂ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 14܀ ܘܥܲܕ݂ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ. 15܀ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܠܸ݂ܩ ܒܗܘܿܢ. 16܀ ܘܩܲܛܸܠ ܡ̣ܢ ܥܲܬ̇ܝܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. 17܀ ܘܠܲܓ݂̈ܒܲܝܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ̣ܪܸܟ݂. 18܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܚܛ݂ܵܘ. 19܀ ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ. 20܀ ܓܲܡܲܪܘ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܝܲܘܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 21܀ ܘܲܫ̈ܢܲܝܗܘܿܢ ܡܣܲܪܗ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. 22܀ ܡܵܐ ܕܩܵܛܸ݁ܠ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܥܹܝ݁ܢ ܗ̄ܘܵܘ ܠܹܗ. 23܀ ܘܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܘܲܡܩܲܕ̇ܡܝܼܢ ܠܘܵܬܹܗ. 24܀ ܥܗ݂ܲܕ݂ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܕ݂ܘܿܪܗܘܿܢ. 25܀ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܦܵܪܘܿܩܗܘܿܢ. 26܀ ܪܲܚܡܘܼܗܝ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܟܲܕܸܒ̣ܘ ܒܹܗ. 27܀ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܲܬ̣ܩܸܢܘ ܥܲܡܹܗ ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܲܩܝܵܡܹܗ. 28܀ ܘܗܘ݀ ܡܪܲܚܡܵܢ ܘܫܵܒܸܩ݁ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܚܲܒܸܠ. 29܀ ܡܲܣܓܸ̇ܐ ܠܡܲܗܦܵܟ̣ܘܼ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܠܵܐ ܡܥܝܼܪ ܟܠܵܗ ܚܸܡܬܹܗ. 30܀ ܘܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 31܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܵܙܵܠ̄ܐ ܘܠܵܐ ܗܵܦ̇ܟܵܐ. 32܀ ܗܸܢܘܿܢ ܡܲܪܡ̱ܪܘܼܗܝ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 33܀ ܘܐܲܪܓ̇ܙܘܼܗܝ ܒܐܲܫܝܼܡܘܿܢ. 34܀ ܘܲܗܦ݂ܲܟ̣ܘ ܘܢܲܣܝܼܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 35܀ ܘܲܠܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܓܲܪܸܓ̣ܘ. 36܀ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܘ ܐܝܼܕܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܠܘܿܨܵܐ. 37܀ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܒܡܸܨܪܝܹܢ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܹܗ. 38܀ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܨܵܥܵܢ. 49܀ ܕܲܗܦ݂ܲܟ݂ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܕ݂ܡܵܐ. 40܀ ܘܪ̈ܵܕܲܝܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ. 41܀ ܫܲܕܲܪ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܲܠܘܼܛܵܐ ܘܐܸܟܲܠ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 42܀ ܘܐܘܼܪ̈ܕ̇ܥܹܐ ܘܚܲܒܸܠ ܐܸܢܘܿܢ. 43܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܩܲܡܨܵܐ ܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ. 44܀ ܘܠܹܐܘܲܬ̣ܗܘܿܢ ܠܙܵܚܠܵܐ. 45܀ ܬܒܲܪ݂ ܒܒܲܪܕ݂ܵܐ ܓܘܼܦܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 46܀ ܘܬܹܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܓ̣ܠܝܼܕ݂ܵܐ. 47܀ ܐܲܫܠܸܡ ܠܒܲܪܕ݂ܵܐ ܒܥܝܼܪܗܘܿܢ. 48܀ ܘܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܝܲܩܕܵܢܵܐ. 49܀ ܫܲܕܲܪ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. 50܀ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 51܀ ܫܲܕܲܪ ܒܝܲܕ݂ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. 52܀ ܘܲܬ̣ܪܲܥ ܫܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 53܀ ܘܠܵܐ ܚ̣ܣܲܟ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ. 54܀ ܘܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܡܲܘܬܵܐ ܐܲܫܠܸܡ. 55܀ ܩܲܛܸܠ ܟܠ ܒܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 56܀ ܪܹܫ ܟܠܹܗ ܝܲܠܕ̇ܗܘܿܢ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܚܵܡ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܐܲܫܩܸܠ ܠܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܢ̈ܵܐ. 2܀ ܘܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܙܵܪܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 3܀ ܐܲܫܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܕܚܸܠ݂ܘ. 4܀ ܘܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܣܝܼ ܝܲܡܵܐ. 5܀ ܐܲܝܬ̇ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 6܀ ܠܗܵܢܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܩܢܵܬ݀ ܝܲܡܝܼܢܹܗ. 7܀ ܐܲܘܒܸ̇ܕ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 8܀ ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 9܀ ܘܲܫܪ݂ܵܘ ܒܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 10܀ ܢܲܣܝܼܘ ܘܡܲܪܡܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ. 11܀ ܘܣܵܗ̈ܕ̇ܘܵܬܹܗ ܠܵܐ ܢܛܲܪܘ. 12܀ ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܘܕܲܓܸ̇ܠܘ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 13܀ ܘܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܩܸܫܬܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܬܵܐ. 14܀ ܐܲܪܓ̇ܙܘܼܗܝ ܒܲܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܒܲܦܬܲܟ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܛܢܘܼܗܝ. 15܀ ܘܲܫܡܲܥ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣. 16܀ ܘܲܪܓܸܙ݂ ܛܵܒ̣ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. 17܀ ܘܲܛܥ݂ܵܐ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܫܝܼܠܘܿ. 18܀ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܫܪ݂ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 19܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹܗ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܠܘܿܨܵܐ. 20܀ ܐܲܫܠܸܡ ܥܲܡܹܗ ܠܚܲܪܒܵܐ ܘܐܲܗܡܝܼ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 21܀ ܠܓܲܕ̇ܘܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܟ̣ܠܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ. 22܀ ܘܲܒ̣ܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦ. 23܀ ܟܵܗܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܦܲܠ݂ܘ ܒܚܲܪܒܵܐ. 24܀ ܘܐܲܪ̈ܡ̱ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܟ̇ܝܼ. 25܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܟܵܐ. 26܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܦܨܹܗ ܚܲܡܪܹܗ. 27܀ ܡܚ݂ܵܐ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܠܒܸܣܬ̇ܪܹܗ. 28܀ ܘܚܸܣܕܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ. 29܀ ܐܲܣܠܝܼ ܠܡܲܫܟܢܵܐ ܕܝܲܘܣܸܦ. 30܀ ܘܲܒ̣ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ. 31܀ ܓ݂ܒ̣ܵܐ ܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ. 32܀ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܕܲܪܚܸܡ݂. 33܀ ܒܢ݂ܵܐ ܥܲܠ ܪܲܘܡܵܐ ܡܲܩܕ̇ܫܹܗ. 34܀ ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܐܲܬ̣ܩܢܹܗ ܠܥܵܠܲܡ. 35܀ ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. 36܀ ܘܕܲܒ̣ܪܹܗ ܡ̣ܢ ܓܙܵܪܵܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ. 37܀ ܘܡ̣ܢ ܒܸܣܬܲܪ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܝ̈ܢ̱ܩܵܢ. 38܀ ܠܡܸܪܥܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܥܲܡܹܗ ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 49܀ ܘܲܪܥ݂ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹ̇ܗ. 40܀ ܘܲܒ̣ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ ܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܥܛ: (ܦܼܬ̣: ܟܛ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 2܀ ܘܛܲܡܐܘܼܗܝ ܠܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 3܀ ܘܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܗ̇ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ. 4܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ܘ ܫ̈ܠܲܕܹ̇ܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 5܀ ܘܒܸܣܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܲܝ̈ܟ ܠܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 6܀ ܐܸܫܲܕ݂ܘ ܕܸܡܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܕ݂ܵܪܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܩܵܒܲܪ. 7܀ ܗ݀ܘܲܝܢ ܚܸܣܕܵܐ ܠܲܫܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 8܀ ܘܡܘܼܝܵܩܵܐ ܘܒ̣ܘܼܙܵܚܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܕ݂ܵܪܲܝܢ ܐܸܢܘܿܢ. 9܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܪܵܓܸܙ݁ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܘܝܵܩܸܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 11܀ ܐܲܫܘܿܕ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܘܼܟ݂. 12܀ ܘܥܲܠ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܫܡܵܟ݂ ܠܵܐ ܩܪ̈ܲܝ. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܟ̣ܠܘܼܗܝ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܲܠܕܲܝܪܹܗ ܚܪ݂ܲܒ̣ܘ. 14܀ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܲܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ. 15܀ ܒܲܥܓܲܠ ܢܩܲܕ̇ܡܘܼܢܵܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ̣ܢ ܛܵܒ̣. 17܀ ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. 18܀ ܡܸܛܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܫܡܵܟ݂. 19܀ ܚܲܣܵܢ ܘܦܲܨܵܢ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂. 20܀ ܕܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ. 21܀ ܬܸܬ̣ܝܼܕܲܥ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܥܹܢܲܝܢ[1]. 22܀ ܬܒܲܥܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܕܐܸܬ̣ܐ̱ܫܸܕ݂. 23܀ ܬܸܥܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܐܸܢܲܩܬܹܗ ܕܐܲܣܝܼܪܵܐ. 24܀ ܒܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܪܵܥܵܟ݂ ܫܪܝܼ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ. 25܀ ܘܲܦܪܘܿܥ ܠܲܫܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ̣ܥܵܐ ܒܥܘܼܒ̇ܗܘܿܢ. 26܀ ܚܸܣܕܵܐ ܕܚܲܣܕ̇ܘܼܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 27܀ ܘܲܚܢܲܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟ݂. 28܀ ܢܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 29܀ ܘܲܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܢܸܫܬܲܥܸܐ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦ: (ܦܸܬ̣: ܡ)

1܀ ܪܵܥܝܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܨܘܼܬ̣. 2܀ ܘܕܲܒܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܢ̈ܵܐ ܠܝܲܘܣܸܦ. 3܀ ܝܵܬܹܒ̣݁ ܥܲܠ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܐܸܬ̣ܓܲܠܝܝ. 4܀ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܘܲܡܢܲܫܹܐ. 5܀ ܚܲܘܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܬ̣ܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. 6܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܦܢܵܢ. 7܀ ܘܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܢܸܬ̣ܦܪܸܩ. 8܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 9܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܪܵܓܹܙ݁ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 10܀ ܐܲܘܟܸ̇ܠܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܕܸܡܥ̱ܬ̣ܵܐ. 11܀ ܘܐܲܫܩܝܼܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܒܕܸܡܥ̱ܬ̣ܵܐ. 12܀ ܥܒܲܕ̇ܬܵܢ ܪܸܢܝܵܐ ܠܲܫܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 13܀ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ ܡܲܝܸܩܘ ܒܲܢ. 14܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܦܢܵܢ. 15܀ ܘܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܢܸܬ̣ܦܪܸܩ. 16܀ ܓܦܸܬܵܐ ܐܲܦܸܩܬ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 17܀ ܘܐܲܘܒܸ̇ܕ̇ܬ̇ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܢܨܲܒ̣ܬܵܗ̇. 18܀ ܚܵܪܬ̇ ܒܵܗ̇ ܘܲܢܨܲܒ̣ܬ̇ ܥܸܩܵܪܵܗ̇. 19܀ ܘܲܡܠܵܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܡܸܢܵܗ̇. 20܀ ܘܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܵܗ̇. 21܀ ܘܥܲܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܙܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 22܀ ܫܕ݂ܵܬ̤ ܓܝܵܕܹܝ̈ܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ. 23܀ ܘܥܲܠ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܥܢܵܩܹ̈ܝܗ̇. 24܀ ܠܡܵܢܵܐ ܬܪܲܥ݂ܬ̇ ܣܝܵܓ̣ܵܗ̇. 25܀ ܘܕ݂ܵܫܘܼܗ̇ ܟܠ ܥܵܒ̣ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ. 26܀ ܘܐܲܟ̣ܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܪܵܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ. 27܀ ܘܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܪ̈ܥܲܝܵܗ̇. 28܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܢ. 29܀ ܘܚܘܼܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܲܚܙܝܼ. 30܀ ܘܲܦܩܘܿܕܹܝܗ̇ ܠܲܓ̣ܦܸܬܵܐ ܗܵܕܹܐ. 31܀ ܘܲܠܣܲܬܵܐ ܕܢܸܨܒܲܬ݀ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 32܀ ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܲܝܸܠܬ̇ ܠܵܟ݂. 33܀ ܐܲܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ ܫܲܒ̇ܘܼܩܹ̈ܝܗ̇. 34܀ ܡ̣ܢ ܟܐܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ. 35܀ ܬܸܗܘܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ. 36܀ ܘܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܲܝܸܠܬ̇ ܠܵܟ݂. 37܀ ܘܠܵܐ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܡܸܢܵܟ݂. 38܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܚܵܢ ܘܒܲܫܡܵܟ݂ ܢܸܩܪܸܐ. 49܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܦܢܵܢ. 40܀ ܘܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܢܸܬ̣ܦܪܸܩ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܐ: (ܦܼܬ̣: ܠܓ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܥܲܫܢܵܢܲܢ. 2܀ ܘܲܩܥܵܘ ܠܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 3܀ ܫܩܘܿܠܘ ܦܠܲــ̈ـܓܹ̇ܐ ܘܟܸܢܵܪܹ̈ܐ. 4܀ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܩܝܼܬ̣ܵܪܹ̈ܐ. 5܀ ܩܪܵܘ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܒܪܹܫ ܝܲܪ̈ܚܹܐ. 6܀ ܘܲܒ̣ܟܸܣ̈ܐܹܐ ܒܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܕ݂ܥܹ̈ܕܹܐ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 8܀ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܠܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 9܀ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ ܒܝܲܘܣܸܦ ܣܵܡܵܗ̇. 10܀ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 11܀ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܲܥ݂. 12܀ ܐܲܥܒ̇ܪܹܬ̣ ܢܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܬ̣ܦܹܗ. 13܀ ܘܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܣܘܼܪܝܵܐ ܫܪܹܝ݁ܬ̣. 14܀ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܩܪܵܢܝ ܘܦܲܨܝܼܬܹ̇ܗ. 15܀ ܘܟܲܣܝܼܬܹ̇ܗ ܒܣܸܬܵܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ. 16܀ ܘܲܒ̣ܚܲܪܬܹ̇ܗ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܚܸܪܝܵܢܵܐ. 17܀ ܫܡܲܥ ܥܲܡܝ ܘܐܹܡܲܠܸܠ. 18܀ ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܹܣܲܗܸܕ݂ ܒܵܟ݂. 19܀ ܐܸܢ ܬܸܫܡܥܲܢܝ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝ. 20܀ ܘܠܵܐ ܬܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܠܕܸܚܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܝܵܐ. 21܀ ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 22܀ ܕܐܲܣܸܩܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 23܀ ܦܬܲܚ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܘܐܸܡܠܹܝܘܗܝ. 24܀ ܘܥܲܡܝ ܠܵܐ ܫܡܲܥ݂ ܒܩܵܠܝ. 25܀ ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ ܡܹܢܝ. 26܀ ܘܗܲܠܸܟ̣ܘ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 27܀ ܘܲܒ̣ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 28܀ ܐܸܠܘܼ ܥܲܡܝ ܫܲܡܥܲܢܝ ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܘܼܪܚܵܬ̣ܝ ܗܲܠܸܟ̣ܘ. 29܀ ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. 30܀ ܘܥܲܠ ܣܵܢܐܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ. 31܀ ܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕܸ̇ܒ̣ܘ ܒܹܗ. 32܀ ܘܲܗܘܵ݀ܐ ܙܲܘܥ̱ܗܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ. 33܀ ܐܲܘܟ̇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܢܵܐ ܕܚܸܛܬ̣ܵܐ. 34܀ ܘܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܣܲܒ̇ܥܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܒ: (ܦܼܬ̣: ܝܘ)

ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܡ݂ ܒܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. 2܀ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܢܕ݂ܘܼܢ. 3܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܘܠܵܐ. 4܀ ܘܒܲܐܦܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܵܣܒ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. 5܀ ܕܘܼܢܘ ܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. 6܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܠܡܲܟ̇ܝܼܟܹ̈ܐ ܙܲܟܵܘ. 7܀ ܦܲܨܵܘ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 8܀ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܘ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ. 9܀ ܕܲܒ̣ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 10܀ ܙܵܥ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 11܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܐܲܠܵܗܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. 12܀ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ. 13܀ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܲܝܟ݂ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ܘܼܢ. 14܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܬܸܦܠܘܼܢ. 15܀ ܩܘܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕ݂ܘܼܢܹܝܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܹܐܪܲܬ̣ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܓ: (ܦܸܬ̣: ܠܕ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܕ݂ܵܡܹܐ ܠܵܟ݂. 2܀ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ ܘܠܵܐ ܬܸܫܠܸܐ ܐܲܠܗܵܐ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡܸܬ̣ܪܲܓ̣ܫܝܼܢ. 4܀ ܘܣܵܢܐܲܝ̈ܟ ܐܲܪܝܼܡܘ ܪܹܫܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܟ݂. 5܀ ܒܚܲܪܥܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܚܫܲܠܘ ܐ̄ܪܵܙܵܐ. 6܀ ܘܐܸܬ̣ܡܲܠܲܟ̣ܘ ܥܲܠ ܩܲܕ̇ܝܼܫܲܝ̈ܟ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ. 7܀ ܬܵܘ ܢܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ. 8܀ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܫܡܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܘ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 10܀ ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܲܩܝܼܡܘ ܩܝܵܡܵܐ. 11܀ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ ܘܲܕ݂ܥܲܪ̈ܒ̣ܵܝܹܐ. 12܀ ܘܲܕ݂ܡܘܼܐܵܒ̣ ܘܲܕ݂ܓܸܕ݂ܪ̈ܵܝܹܐ. 13܀ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܥܲܡܘܿܢ ܘܕܲܥܡܵܠܹܝܩ. 14܀ ܘܕܲܦܠܸܫܬ̇ ܥܲܡ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܨܘܿܪ. 15܀ ܐܵܦ ܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܝܼ ܥܲܡܗܘܿܢ. 16܀ ܘܲܗܘ݀ܵܘ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܠܘܿܛ. 17܀ ܥܒܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܣܝܼܣܪܵܐ. 18܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܢܵܒ̣ܝܼܢ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܩܝܼܫܘܿܢ. 19܀ ܕܐܸܬ̣ܚܪܸܒ̣ܘ ܒܥܝܼܢܕ̇ܘܿܪ ܘܲܗܘ݀ܵܘ ܙܸܒ̣ܠܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 20܀ ܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 21܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܥܘܿܪܝܼܒ̣ ܘܐܲܝܟ݂ ܙܝܼܒ̣ ܘܐܲܝܟ݂ ܙܵܒ̣ܵܚ ܘܐܲܝܟ݂ ܨܲܠܡ̱ܢܲܥ. 22܀ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܸܡܲܪ݂ܘ. 23܀ ܢܹܐܪܲܬ̣ ܠܲܢ ܩܪܝܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 24܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܝܼܓ̣ܠܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܓܸܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܘܼܚܵܐ. 25܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܩܵܐ ܒܥܵܒ̣ܵܐ. 26܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܘܩܕ݂ܵܐ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. 27܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܪܕ݂ܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܲܠܥܵܠܲܝ̈ܟ. 28܀ ܘܲܒ̣ܩܲܪ̈ܚܲܝܟ ܕܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. 29܀ ܡܠܝܼ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܨܲܥܪܵܐ. 30܀ ܕܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 31܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܢܸܬ̇ܕܲܠܚܘܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 32܀ ܘܢܸܚܦܪܘܼܢ ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ. 33܀ ܘܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܲܫܡܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ. 34܀ ܪܵܡ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܕ: (ܦܪ̣: ܟܘ)

1܀ ܡܵܐ ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 2܀ ܣܲܟ̇ܝܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪ̱ܓܲܬ݀ ܠܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܠܹܒ̇ܝ ܘܒܸܣܪ̱ܝ ܫܲܒܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ. 4܀ ܐܵܦ ܨܸܦܪܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܒܲܝܬܵܐ ܘܫܘܼܦܢܝܼܢܵܐ ܩܸܢܵܐ. 5܀ ܪܲܒ̇ܝܼܘ ܦܲܪ̈ܘܼܓܹܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܡܲܕ݂ܒܚܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 6܀ ܡܲܠܟ̇ܝ ܘܐܲܠܵܗܝ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܕ݂ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܒܲܝܬܵܟ݂. 7܀ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 8܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܡܣܲܝܥܵܢܹܗ. 9܀ ܘܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܟ ܒܠܸܒܹ̇ܗ. 10܀ ܥܒܲܪ݂ܘ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܒ̣ܟ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܗܝ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܪܵܐ. 11܀ ܐܵܦ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܥܲܛܲܦ ܣܵܐܹ̇ܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 12܀ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ. 13܀ ܘܢܸܬ̣ܚܙܸܐ ܐܲܠܵܗ ܐܲܠܵܗܝܼ̈ܢ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. 14܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 15܀ ܘܨܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 16܀ ܘܲܚܙܝܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܣܲܝܥܵܢܲܢ. 17܀ ܘܚܘܼܪ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܫܝܼܚܵܟ݂. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ ܒܕܲܝܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܵܠܹܦ. 19܀ ܨܒܹܝܬ̣ ܠܡܸܥܡܲܪ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 20܀ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܡܲܪ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ. 21܀ ܡܸܛܠ ܕܲܡܬܲܪܣܝܵܢܲܢ ܘܥܵܕ݂ܘܿܪܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ. 22܀ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܡܵܪܝܵܐ. 23܀ ܘܠܵܐ ܢܸܟ̣ܠܸܐ ܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ. 24܀ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ. 25܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 26܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܒܵܟ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܗ: (ܦܸܬ̣: ܟܗ)

1܀ ܨܒ݂ܲܝܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܟ݂. 2܀ ܘܐܲܦܢܝܼܬ̇ ܫܒ̣ܝܼܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 3܀ ܫܒ݂ܲܩܬ̇ ܥܲܘܠܹܗ ܕܥܲܡܵܟ݂. 4܀ ܘܟܲܣܝܼܬ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 5܀ ܐܲܥܒܲܪܬ̇ ܟܠܵܗ̇ ܚܸܡܬ̣ܵܟ݂. 6܀ ܐܲܦܢܵܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. 7܀ ܘܒܲܛܸܠ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܡܸܢܲܢ. 8܀ ܘܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܬܸܪܓܲܙ ܥܠܲܝܢ. 9܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܪ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 10܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܦܢܵܢ ܘܐܲܚܵܢ ܘܥܲܡܵܟ݂ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܒܵܟ݂. 11܀ ܚܲܘܵܢ ܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܗܲܒ̣ܠܲܢ. 12܀ ܕܢܸܫܡܲܥ ܡܵܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 13܀ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܘܥܲܡ ܙܲܕ̇ܝܼ̈ܩܵܘܗܝ. 14܀ ܕܠܵܐ ܢܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ. 15܀ ܩܲܪܝܼܒ̣ܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܠܕ݂ܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 16܀ ܢܸܫܪܸܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܒܐܲܪܥܲܢ. 17܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܪܥܘܼܢ. 18܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܢܢܲܫܩܘܼܢ. 19܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܬܹܐܥܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 20܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 21܀ ܘܐܵܦ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ. 22܀ ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܗ̇. 23܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܢܗܲܠܸܟ݂. 24܀ ܘܲܢܣܝܼܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܘ: (ܦܸܬ̣: ܠܓ)

1܀ ܨܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. 2܀ ܡܸܛܠ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒ̣ܵܝܫܵܐ. 3܀ ܢܲܛܲܪ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇. 4܀ ܦܪܘܿܩ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܒܵܟ݂. 5܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܲܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܩܪܸܐ ܒܟ̣ܠܝܘܿܡ. 7܀ ܚܲܕܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܲܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܛܵܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇. 10܀ ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܟ̣ܠ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܵܟ݂. 11܀ ܨܘܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 12܀ ܘܲܫܡܲܥ ܒܩܵܠܵܐ ܕܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ. 13܀ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܝ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܘܲܥܢܲܝܬܵܢܝ. 14܀ ܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ. 15܀ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇. 16܀ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܘܢܸܣܓ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 17܀ ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܪܲܒ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇. 18܀ ܥܵܒܸܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ. 19܀ ܚܲܘܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܘܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. 20܀ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܠܹܒ̇ܝ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕ݂ܵܚܠܝܼܢ ܠܲܫܡܵܟ݂. 21܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ. 22܀ ܘܐܹܫܲܒܲܚ ܫܡܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ. 23܀ ܡܸܛܠ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܣܸܓ̣ܝܲܬ݀ ܥܠܲܝ. 24܀ ܘܦܲܨܝܼܬ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܫܝܘܿܠ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ. 25܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ. 26܀ ܘܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܒܥܵܐܘܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܘܼܟ݂. 27܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܲܡܪܲܚܦܵܢܵܐ. 28܀ ܢܲܓ̇ܝܼܪ ܪܘܼܚܵܐ ܘܣܲܓ̇ܝܼ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ. 29܀ ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܥܠܲܝ ܘܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ. 30܀ ܗܲܒ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܲܦܪܘܿܩ ܠܒܲܪ ܐܲܡܬ̣ܵܟ݂. 31܀ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܐܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 32܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܣܵܢܐܲܝ̈ ܘܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ. 33܀ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܕܲܪܬܵܢܝ ܘܒܲܝܲܐܬܵܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܙ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܫܲܬ̣ܐܸܣܵܘ̈ܗܝ ܒܛܘܼܪܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 2܀ ܪܚܸܡ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܨܸܗܝܘܿܢ. 3܀ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 4܀ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܡܲܠܲܠ ܒܹܟ̣ܝ ܩܪܝܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 5܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܠܪܵܚܵܒ̣ ܘܲܠܒ̣ܵܒܹܠ ܝܵܕ݂ܥܵܬ̣̈ܝ. 6܀ ܗܵܐ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܘܨܘܿܪ ܘܥܲܡܵܐ ܕܟ̣ܘܼܫܵܝܹ̈ܐ. 7܀ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ ܬܲܡܵܢ. ܘܲܠܨܸܗܝܘܿܢ ܐܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ. 9܀ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ ܒܵܗ̇ ܘܗܘ݀ ܐܲܬ̣ܩܢܵܗ̇. 10܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܡܢܸܐ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. 11܀ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ ܬܲܡܵܢ. 12܀ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܹܟ̣ܝ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. 13܀ ܘܟ̣ܠ ܕܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ̣ܘ ܒܹܟ̣ܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܚ: (ܦܸܬ̣: ܠܚ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܝ. 2܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܓܥܹܝ݁ܬ̣ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 3܀ ܬܸܥܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 4܀ ܘܐܲܪܟܸ̇ܢ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܠܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܣܸܒ̣ܥܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܚܲܝܲܝ̈ ܠܲܫܝܘܿܠ ܡܲܛܝܼܘ. 7܀ ܐܸܬ̣ܚܲܫܒܹ̇ܬ̣ ܥܲܡ ܢܵܚܬܲܝ̈ ܓܘܼܒܵܐ. 8܀ ܘܲܗܘܹܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܐܝܼܵܠܵܐ. 9܀ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ. 10܀ ܐܲܝܟ݂ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܕܲܫܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܩܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. 11܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 12܀ ܘܗܸܢ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝܟ ܐܸܒܲܕ݂ܘ. 13܀ ܐܲܚܸܬ̇ܬܵܢܝ ܠܓ̣ܘܼܒܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ. 14܀ ܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܲܠܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 15܀ ܘܲܥܠܲܝ ܣܡ݂ܵܟ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 16܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܲܚܫܘܼܠܲܝ̈ܟ ܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ ܥܠܲܝ. 17܀ ܐܲܪܚܸܩܬ̇ ܡܹܢܝ ܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܘܲܥܒܲܕ̇ܬܵܢܝ ܠܗܘܿܢ ܛܲܡܐܵܐ. 18܀ ܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼܬ̇ ܕܠܵܐ ܐܸܦܘܿܩ ܘܥܲܝܢܝ ܕܵܒܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܘܼܟܵܟ̣ܝ. 19܀ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܟ̣ܠܝܘܿܡ. 20܀ ܘܦܸܫܛܹ݁ܬ̣ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 21܀ ܗܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ. 22܀ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܘܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܵܟ݂. 23܀ ܘܢܸܫܬܲܥܘܼܢ ܕܲܒ̣ܩܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 24܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ. 25܀ ܬܸܬ̣ܝܼܕܲܥ ܒܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܟ݂. 26܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬ̇ܛܲܥܝܲܬ݀. 27܀ ܘܐܸܢܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܓܥܹܝ݁ܬ̣. 28܀ ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܬܩܲܕܸܡ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂. 29܀ ܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܡܵܪܝܵܐ. 30܀ ܘܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܹܢܝ. 31܀ ܒܵܝܫܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܲܐܝܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ. 32܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟܹܬ̣ ܘܬܸܘܪܹܬ̣. 33܀ ܘܲܥܠܲܝ ܥܒ݂ܲܪ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 34܀ ܘܲܕ݂ܠܘܼܚܝܵܟ݂ ܫܲܬ̇ܩܲܢܝ. 35܀ ܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ. 36܀ ܘܣܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 37܀ ܐܲܪܚܸܩܬ̇ ܡܹܢܝ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝ. 38܀ ܘܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܐܲܦܪܸܩܬ̇ ܡܹܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܦܛ: (ܦܸܬ̣: ܨܛ)

1܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܸܙܡܲܪ. 2܀ ܘܲܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܐܲܘܕܲܥ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܦܘܼܡܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܢܸܐ. 4܀ ܘܲܫܡܲܝܵܐ ܬܲܬ̣ܩܸܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂. 5܀ ܩܝܵܡܵܐ ܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܠܓܲܒ̣ܝܝ. 6܀ ܘܝܼܡܝܼ̇ܬ̣ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ. 7܀ ܕܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܙܲܪܥܵܟ݂. 8܀ ܘܐܸܒ̣ܢܸܐ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܟܘܼܪܣܝܵܟ݂. 9܀ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ. 11܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܦܵܚܸܡ݁ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܲܫܡܲܝ ܫܡܲܝܵܐ. 12܀ ܘܲܕ̇ܕ݂ܵܡܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. 13܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܡ݂ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ. 14܀ ܪܲܒ̇ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܚܕ݂ܵܪܵܘܗܝ. 15܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢܵܐ. 16܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. 17܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܚܕ݂ܵܪܲܝܟ. 18܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܓܲܐܝܘܼܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ. 19܀ ܘܲܕ݂ܠܘܼܚܝܵܐ ܕܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܫܲܬܸ̇ܩ. 20܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ. 21܀ ܒܲܕ݂ܪܵܥܵܟ݂ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܒܲܕܲܪܬ̇ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 22܀ ܕܝܼܠܵܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܕ݂ܝܼܠܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ. 23܀ ܬܹܒܹܝܠ ܒܲܡܠܹܐܵܗ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬ̇. 24܀ ܠܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܘܲܠܬܲܝܡ̱ܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܪܲܝܬ̇. 25܀ ܬܵܒ̣ܘܿܪ ܘܚܸܪܡܘܿܢ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ. 26܀ ܕܝܼܠܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܵܥܵܐ ܘܕ݂ܝܼܠܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ. 27܀ ܬܸܥܫܲܢ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܘܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 28܀ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܵܟ݂. 29܀ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܐ ܡܩܲܕ̇ܡܝܼܢ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. 30܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܕܝܵܕܲܥ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܟ݂. 31܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ ܢܗܲܠܟ̣ܘܼܢ. 32܀ ܘܒܲܫܡܵܟ݂ ܢܕ݂ܘܼܨܘܼܢ ܟܠܝܘܿܡ. 33܀ ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ. 34܀ ܡܸܛܠ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܥܘܼܫܢܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ. 35܀ ܘܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ݂ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܩܲܪܢܲܢ. 36܀ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܲܢ. 37܀ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܠܟܲܢ. 38܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܡܲܠܸܠ ܒܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܙܲܕ̇ܝܼ̈ܩܵܘܗܝ. 49܀ ܘܐܸܡܲܪ ܕܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ. 40܀ ܘܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ. 41܀ ܘܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ. 42܀ ܡܸܫܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ ܡܫܲܚܬܹ̇ܗ. 43܀ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܲܕܲܪܬܹ̇ܗ ܘܐܵܦ ܕܪܵܥܝ ܚܲܝܠܹܗ. 44܀ ܘܠܵܐ ܐܲܗܢܝܼ ܡܕܸ̇ܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹܗ. 45܀ ܘܲܒ̣ܪܹܗ ܕܥܲܘܵܠܵܐ ܠܵܐ ܡܲܟ̇ܟܹܗ. 46܀ ܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 47܀ ܘܲܠܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬ̣ܒܲܪ. 48܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܝ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܝ ܥܲܡܹܗ. 49܀ ܘܲܒ̣ܫܹܡܝ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܩܲܪܢܹܗ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܐܹܣܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܒܝܲܡܵܐ. 2܀ ܘܲܒ̣ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܝܲܡܝܼܢܹܗ. 3܀ ܗܘ݀ ܢܸܩܪܹܝܢܝ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇. 4܀ ܐܲܠܵܗܝ ܘܦܵܪܘܿܩܝ ܬܲܩܝܼܦܵܐ. 5܀ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ. 6܀ ܘܐܲܪܝܼܡܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 7܀ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܐܸܛܲܪ ܠܹܗ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܝ. 8܀ ܘܲܩܝܵܡܝ ܢܸܬ̣ܗܲܝܡܲܢ ܒܹܗ. 9܀ ܐܹܣܝܼܡ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܪܥܹܗ. 10܀ ܘܟ̣ܘܼܪܣܝܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 11܀ ܐܸܢ ܢܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܢܵܡܘܿܣܝ. 12܀ ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܠܵܐ ܢܗܲܠܟ̣ܘܼܢ. 13܀ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 14܀ ܘܒܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 15܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܝ ܠܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܹܗ. 16 ܘܠܵܐ ܐܹܕܲܓܸ̇ܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܐܲܣܠܸܐ ܩܝܵܡܝ. 17܀ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢܦܲܩ݂ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܠܵܐ ܐܹܫܲܚܠܸܦ. 18܀ ܚܕ݂ܵܐ ܝܑܼܡܝܼܬ̣ ܒܩܘܼܕ݂ܫܝ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܘܠܵܐ ܐܹܟܲܕܸ̇ܒ̣. 19 ܕܙܲܪܥܹܗ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܗܘܸܐ. 20܀ ܘܟ̣ܘܼܪܣܝܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠܝ. 21܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܣܲܗܪܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܢ ܠܥܵܠܲܡ. 22܀ ܣܵܗܕܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܗܲܝܡܵܢ. 23܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܛܥܲܝܬܵܢܝ ܘܐܲܣܠܝܼܬܵܢܝ. 24܀ ܘܐܲܗܦܸܟ̣ܬ̇ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܟ݂. 25܀ ܘܐܲܣܠܝܼܬ̇ ܩܝܵܡܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 26܀ ܘܐܲܪܡܝܼܬ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܠܝܼܠܹܗ. 27܀ ܗܓܲܡܬ̇ ܣܝܵܓ̣ܵܘ̈ܗܝ ܘܣܲܚܸܦܬ̇ ܚܸܣܢܵܘ̈ܗܝ. 28܀ ܘܕ݂ܵܫܘܼܗܝ ܟܠ ܥܵܒ̣ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ. 29܀ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܚܸܣܕܵܐ ܠܲܫܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 30܀ ܘܐܲܪܝܼܡܬ̇ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 31܀ ܘܚܲܕ̇ܝܼܬ̇ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ. 32܀ ܘܐܲܗܦܸܟ̣ܬ̇ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܕܣܲܦ̮ܣܹܪܹܗ. 33܀ ܘܠܵܐ ܣܲܝܲܥܬܵܝܗܝ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 34܀ ܒܲܛܸܠܬ̇ ܡܙܲܟ̇ܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 35܀ ܘܟ̣ܘܪܣܝܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ ܣܚܲܦܬ̇. 36܀ ܒܲܨܲܪܬ̇ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬܹܗ. 37܀ ܘܐܲܥܛܸܦܬܵܝܗܝ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ. 38܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܪܵܓܹܙ݁ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 49܀ ܘܝܵܩܹ̇ܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 40܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܲܝܢ ܡ̣ܢ ܚܸܦܪܵܐ. 41܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܒܪܲܝܬ̇ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 42܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܡܲܘܬܵܐ. 43܀ ܘܲܢܦܲܨܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ. 44܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܛܲܝ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝ̈ܵܬ̣ܵܐ. 45܀ ܕܝܼܡܲܝܬ̇ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 46܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܸܣܕܹ̇ܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 47܀ ܕܫܸܩ݁ܠܹܬ̣ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܟܠܹܗ ܪܸܢܝܼܗܘܿܢ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 48܀ ܚܲܣܕ݂ܘܼܢܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 49܀ ܘܚܲܣܸܕ݂ܘ ܥܸܩܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܟ݂. 50܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ: ܨ: (ܦܸܬ̣: ܠܚ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܪܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܠܲܢ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 2܀ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܛܢܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. 3܀ ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܚܲܒܸ̇ܠ ܐܲܪܥܵܐ. 4܀ ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܢ ܬܹܒܹܝܠ. 5܀ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܕܐܲܗܦܸܟ̣ܬܵܝܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ. 7܀ ܘܐܸܡܲܪ݂ܬ̇ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܐܵܠܸܦ ܫܢܝܼ̈ܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. 9܀ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܡܵܠܝ ܕܲܥܒܲܪ݂. 10܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ. 11܀ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܫܸܢܬ̣ܵܐ ܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ. 12܀ ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܦܝܵܐ ܬܲܚܠܸܦ. 13܀ ܕܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܥܹ̇ܐ ܘܡܲܚܠܸܦ. 14܀ ܘܲܒ̣ܪܲܡܫܵܐ ܚܵܡܹ̇ܐ ܘܝܵܒܹܫ݁. 15܀ ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܡܲܪ̱ܢ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 16܀ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܢ. 17܀ ܣܵܡ̣ܬ̇ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܠܩܘܼܒ̣ܠܵܟ݂. 18܀ ܥܲܠܸܡܲܝܢ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ. 19܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܝܲܘܡܲܝ̈ܢ ܓܡܲܪ݂ܘ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 20܀ ܘܲܓ̣ܡܲܪ݂ ܫܢܲܝ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܘܵܓܲܝ. 21܀ ܝܲܘ̈ܡܝܼܢ ܫܢܲܝ̈ܢ ܒܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ. 22܀ ܘܲܠܡܲܚܣܸܢ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ. 23܀ ܘܣܘܼܓ̣ܐܗܹܝܢ ܥܲܡܠܵܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝܢ ܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦܢ. 25܀ ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܘܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 26܀ ܐܲܘܕܲܥܲܝܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܘܡܲܝ̈ܢ. 27܀ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܠܸܒܵܐ ܕܚܸܟ̣ܡ̱ܬ̣ܵܐ. 28܀ ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ. 29܀ ܠܵܐ ܡܒܲܝܲܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ. 30܀ ܣܲܒܲܥܲܝܢ ܒܨܲܦܪܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 31܀ ܢܫܲܒܲܚ ܘܢܸܚܕܸ̇ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܲܘ̈ܡܵܬܲܢ. 32܀ ܚܲܕܵܢ ܡܸܛܠ ܕܡܝܼܬ̣ ܥܲܘܠܲܢ. 33܀ ܘܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܲܚ݂ܙܲܝܢ ܒܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. 34܀ ܢܸܬ̣ܚܙܘܿܢ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ. 35܀ ܘܗܸܕ݂ܪܵܟ݂ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 36܀ ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܥܠܲܝܢ. 37܀ ܕܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܥܠܲܝܢ. 38܀ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ ܬܲܩܢܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܐ: (ܦܸܬ̣: ܠܒ)

1܀ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܣܸܬܵܪܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ. 2܀ ܘܲܒ̣ܛܸܠܵܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ. 3܀ ܐܸܡܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 4܀ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ. 5܀ ܕܗܘ݀ ܢܦܲܨܹܝܟ݂ ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܠ̱ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܡ̣ܢ ܡܲܡܠ̱ܠܵܐ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܒܐܸܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܢܦܲܨܹܝܟ݂ ܘܲܬ̣ܚܘܿܬ̣ ܟܸܢܦܵܘ̈ܗܝ ܬܸܣܬܲܬܲܪ. 8܀ ܙܲܝܢܵܐ ܢܸܚܕ̇ܪܵܟ݂ ܩܘܼܫܬܹܗ. 9܀ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ. 10܀ ܘܡ̣ܢ ܓܹܐܪܵܐ ܕܦܵܪܲܚ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ. 11܀ ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܲܡܗܲܠܟ̣ܵܐ ܒܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ. 12܀ ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܝ݁ܕܵܐ ܒܛܲܗܪܵܐ. 13܀ ܢܸܦܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܣܸܛܪܵܟ݂ ܐܲܠܦܹ̈ܐ. 14܀ ܘܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 15܀ ܘܲܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܼܢ. 16܀ ܐܸܠܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܬܸܚܙܸܐ. 17܀ ܒܦܘܼܪܥܵܢܗܘܿܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܸܚܙܸܐ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ. 19܀ ܕܒܲܡܪܲܘܡܵܐ ܣܵܡ̣ܬ̇ ܡܲܥܡ̱ܪܵܟ݂. 20܀ ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܵܟ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ. 21܀ ܘܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂. 22܀ ܡܸܛܠ ܕܲܠܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘ̈ܗܝ ܢܦܲܩܸܕ݂ ܥܠܲܝܟ. 23܀ ܕܲܢܢܲܛܪܘܼܢܵܟ݂ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂. 24܀ ܘܥܲܠ ܕܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ ܢܸܫܩܠܘܼܢܵܟ݂. 25܀ ܕܠܵܐ ܬܸܬ̇ܩܸܠ ܒܪܸܓ̣ܠܵܟ݂. 26܀ ܥܲܠ ܓܵܪܣܵܐ ܘܥܲܠ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܬܸܕ݂ܪܘܿܟ݂. 27܀ ܘܲܬ̇ܕ݂ܘܼܫ ܐܲܪܝܵܐ ܘܬܲܢܝܼܢܵܐ. 28܀ ܡܸܛܠ ܕܠܝܼ ܒܥ݂ܵܐ ܐܹܦܲܨܹܝܘܗܝ ܘܐܹܥܲܫܢܝܼܘܗܝ. 29܀ ܡܸܛܠ ܕܝܼܕܲܥ ܫܹܡܝ ܢܸܩܪܹܝܢܝ ܘܐܸܥܢܹܝܘܗܝ. 30܀ ܥܲܡܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 31܀ ܐܹܥܲܫܢܝܼܘܗܝ ܘܐܹܝܲܩܪܝܼܘܗܝ. 32܀ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܹܣܲܒ̇ܥܝܼܘܗܝ ܘܐܹܚܵܘܹܝܘܗܝ ܦܘܼܪܩܵܢܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܒ: (ܦܸܬ̣: ܠܐ)

1܀ ܛܵܒ̣ ܠܡܲܘܕܵܝܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܲܠܡܸܙܡܲܪ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܪܲܝܡܵܐ. 3܀ ܠܲܡܚܲܘܵܝܘܼ ܒܨܲܦܪܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ. 5܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܩܘܿܫ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܕܲܥܣܲܪ. 6܀ ܘܐܸܩܘܿܫ ܒܩܝܼܬ̣ܵܪܵܐ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ̇ܝܼܬܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ. 8܀ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܸܫܬܲܒܲܚ. 9܀ ܡܵܐ ܪܲܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܘܛܵܒ̣ ܥܲܡܝܼ̈ܩܵܢ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܟ݂. 11܀ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܫܵܛܝܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇. 12܀ ܘܣܲܟ̣ܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܒܗܵܕܹܐ. 13܀ ܡܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼ݁ܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܒܵܐ. 14܀ ܘܫܵܘ݁ܚܝܼܢ ܟܠ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 15܀ ܕܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 16܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ. 19܀ ܘܢܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪܘܼܢ ܟܠ ܥܵܒ݂̈ܕܲܝ ܥܲܘܠܵܐ. 20܀ ܘܐܲܪܝܼܡܬ̇ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܪܲܝܡܵܐ. 21܀ ܘܨܲܒܲܥܬܵܢܝ ܒܡܸܫܚܵܐ ܡܒܲܣܡܵܐ. 22܀ ܘܲܚ݂ܙܲܝ̈ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 23܀ ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܵܝܡ݁ܝܼܢ ܥܠܲܝ ܢܸܫ̈ܡ̱ܥܵܢ ܐܸܕ݂ܢܲܝ̈. 24܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܩܠܵܐ ܢܲܦܪܲܥ. 25܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܪ̈ܙܹܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ ܢܸܫܘܲܚ. 26܀ ܕܲܢܨܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 27܀ ܘܲܒ̣ܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 28܀ ܢܸܦܪ̱ܥܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܘܢܸܬ̣ܪܲܒ̇ܘܼܢ ܒܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 29܀ ܫܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. 30܀ ܘܲܢܚܲܘܘܿܢ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ. 31܀ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܥܲܘܠܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܕ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܘܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܒܸܫ̣. 2܀ ܠܒܸܫ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ. 3܀ ܘܐܲܬ̣ܩܢܵܗ̇ ܠܬܹܒܹܝܠ ܕܠܵܐ ܬܙܘܼܥ. 4܀ ܡܲܬ̣ܩܲܢܘܼ ܟܘܼܪܣܝܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ. 5܀ ܘܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ. 6܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܩܵܠܗܘܿܢ. 8܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܕܲܟ̣ܝܼܘܼܬ̣ܵܐ. 9܀ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. 10܀ ܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܡܲܚܫܘܼܠܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. 11܀ ܡܫܲܒܲܚ ܒܲܡܪ̈ܲܘܡܹܐ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܘܣܵܗ̈ܕ̇ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܛܵܒ̣ ܡܗܲܝ̈ܡ̱ܢܵܢ. 13܀ ܘܲܠܒܲܝܬܵܟ݂ ܝܵܐ̇ܝܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ. 14܀ ܡܵܪܝܵܐ ܠܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܵܬܼܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܕ: (ܦܸܬ̣: ܡܘ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܐܸܬ̣ܓܲܠܝܝ. 3܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܕܲܝܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 4܀ ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܓܲܐܹܝܢ. 5܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܡܸܫܬܲܒ̣ܗ̱ܪܝܼܢ. 7܀ ܓܵܣܹ̇ܝܢ ܘܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܥܲܘܠܵܐ. 8܀ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܟܠ ܥܵܒ݂̈ܕܲܝ ܥܲܘܠܵܐ. 9܀ ܕܡܲܟܸܟ̣ܘ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 10܀ ܘܲܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܫܲܥ݂ܒܸܕ݂ܘ. 11܀ ܠܐܲܪ̈ܡ̱ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܩܛܲܠ݂ܘ. 12܀ ܘܲܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܚܪ݂ܲܒ̣ܘ. 13܀ ܘܐܸܡܲܪ݂ܘ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 15܀ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܫܵܛܲܝ̈ܵܐ ܒܥܲܡܵܐ. 16܀ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟ̇ܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. 17܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܨ݂ܲܒ̣ ܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇. 18܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ. 19܀ ܗܵܘ̇ ܕܪܵܕܹܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܡܲܟܸ̇ܣ. 20܀ ܗܵܘ̇ ܕܡܲܠܸܦ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. 21܀ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 22܀ ܡܸܛܠ ܕܠܲܗܓܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 23܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܬܸܪܕܹ̇ܝܘܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. 24܀ ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܬܲܠܦܝܼܘܗܝ. 25܀ ܘܲܬ̣ܢܝܼܚܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝܲܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 26܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܬ̣ܚܦܲܪ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܓܘܼܡܵܨܵܐ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܹܗ. 28܀ ܘܲܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܫܵܒܹܩ݁. 29܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܬܲܪ ܙܲܕ݂ܝܼܩܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܕܝܼܢܵܐ. 30܀ ܘܒ̣ܵܬ̣ܪܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܬܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ. 31܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܘܼܡ ܠܝܼ ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 32܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ ܠܝܼ ܥܲܡ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 33܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܗ̤ܘܵܐ ܠܝܼ ܥܵܕ݂ܘܿܪܵܐ. 34܀ ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܫܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ. 35܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܡܵܛ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ. 36܀ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܣܡܲܟ̣ܬܲܢܝ. 37܀ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܠܹܒ̇ܝ. 38܀ ܒܘܼܝܵܐܲܝ̈ܟ ܦܲܪܩܘܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 49܀ ܠܵܐ ܢܚܲܒܲܪ ܥܲܡܵܟ݂ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 40܀ ܕܲܓ̣ܒܲܠܘ ܥܲܘܠܵܐ ܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 41܀ ܘܨܵܠܹ̇ܝܢ ܠܲܡܨܵܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 42܀ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܕܙܲܟܵܝܵܐ ܡܚܲܝܒ̣ܝܼܢ. 43܀ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܥܲܫܢܵܢܵܐ. 44܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܵܐ. 45܀ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 46܀ ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 47܀ ܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܗ: (ܦܸܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܬܵܘ ܢܫܲܒܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܢܸܙܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܲܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ. 3܀ ܢܩܲܕܸ̇ܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ. 4܀ ܘܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܢܫܲܒ̇ܚܝܼܘܗܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܲܒ̇ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. 7܀ ܕܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܸܢܹܝܢ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܪܲܘܡܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ. 8܀ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ݀ ܝܲܡܵܐ ܘܗܘ݀ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. 9܀ ܘܝܲܒ̇ܝܼܫܬܵܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܓܒܲܠ̣. 10܀ ܬܵܘ ܢܸܒ̣ܪܘܿܟ݂ ܘܢܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܠܹܗ. 11܀ ܘܲܢܒܲܪܟ̣ܝܼܘܗܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܢ. 12܀ ܡܸܛܠ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܐܲܠܵܗܲܢ. 13܀ ܘܲܚܢܲܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܹܗ. 14܀ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܸܢ ܒܩܵܠܹܗ ܬܸܫܡ̱ܥܘܼܢ. 15܀ ܠܵܐ ܬܩܲܫܘܿܢ ܠܸܒܵܘ̈ܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܠܡܲܪܓܵܙܘܼܬܹܗ. 16܀ ܐܲܝܟ݂ ܡܡܲܪܡ̱ܪ̈ܵܢܹܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܝܲܘܡܵܐ ܕܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 17܀ ܕܢܲܣܝܘܼܢܝ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 18܀ ܘܲܒ̣ܩܵܘ݂ ܘܲܚܙ݂ܵܘ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ. 19܀ ܡܸܐܢܲܬ݀ ܠܝܼ ܒܕ݂ܵܪܵܐ ܗܵܘ̇. 20܀ ܘܐܸܡ݁ܪܹܬ̣ ܕܥܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 21܀ ܘܗܸܢ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܘ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ. 22܀ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܡ̇ܝܼܬ̣ ܒܪܘܼܓ̣ܙܝ ܕܠܵܐ ܢܸܥܠܘܼܢ ܠܲܢܝܵܚܬ̇ܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܘ: (ܦܸܬ̣: ܟܚ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. 2܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 3܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܲܫܡܹܗ. 4܀ ܣܲܒܲܪܘ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܠܝܘܿܡ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 5܀ ܐܸܫܬܲܥܵܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ. 6܀ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܪܲܒܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܛܵܒ̣. 8܀ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 10܀ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܥܒ݂ܲܕ݂. 11܀ ܙܝܼܘܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 12܀ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܒܡܲܩܕ̇ܫܹܗ. 13܀ ܗܲܒ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 14܀ ܗܲܒ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ. 15܀ ܗܲܒ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܲܫܡܹܗ. 16܀ ܫܩܘܿܠܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܘܥܘܿܠܘ ܠܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ. 17܀ ܣܓ̣ܘܿܕ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 18܀ ܬܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 19܀ ܐܸܡܲܪܘ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܠܸܟ݂. 20܀ ܘܐܲܬ̣ܩܢܵܗ̇ ܠܬܹܒܹܝܠ ܕܠܵܐ ܬܙܘܼܥ. 21܀ ܢܕ݂ܘܼܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ. 22܀ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܲܬ̇ܕ݂ܘܼܨ ܐܲܪܥܵܐ. 23܀ ܢܸܪܘܲܙ ܝܲܡܵܐ ܒܲܡܠܹܐܹܗ. 24܀ ܢܸܬ̣ܥܲܫ̈ܢܵܢ ܚܲܩܠ̈ܬ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܗܹܝܢ. 25܀ ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ. 26܀ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 27܀ ܕܵܐܹ̇ܢ ܬܹܒܹܝܠ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 28܀ ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܙ: (ܦܸܬ̣: ܟܙ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܬܕ݂ܘܼܨ ܐܲܪܥܵܐ. 2܀ ܘܢܸܚ̈ܕ̇ܝܵܢ ܓܵܙܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܬ̣ܵܐ. 3܀ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܚܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ. 4܀ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ. 5܀ ܢܘܼܪܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 6܀ ܘܬܲܘܩܸܕ݂ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 7܀ ܐܲܢܗܲܪܘ ܒܲܪ̈ܩܵܘܗܝ ܠܬܹܒܹܝܠ. 8܀ ܚܙܵܬ݀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܚܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ. 9܀ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܫܲܪܘ. 10܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 11܀ ܚܲܘܝܼܘ ܫܡܲܝܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ. 12܀ ܘܲܚ݂ܙܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ. 13܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܟܠ ܕܥܵܒ݂ܕ̇ܝܼܢ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ. 14܀ ܘܡܸܫܬܲܒ̣ܗ̱ܪܝܼܢ ܒܲܓ̣ܠܝܼܦܹ̈ܐ. 15܀ ܣܓ̣ܘܿܕ݂ܘ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘ̈ܗܝ. 16܀ ܬܸܫܡܲܥ ܘܬܸܚܕܸ̇ܐ ܨܸܗܝܘܿܢ. 17܀ ܘܲܢܕ݂ܘܼ̈ܨܵܢ ܒܢܵـ̈ــܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 19܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 20܀ ܘܛܵܒ̣ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܬ̇ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. 21܀ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣܵܢܹܝ݁ܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ. 22܀ ܘܢܵܛܲܪ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 23܀ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܦܲܨܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. 24܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܕ݂ܢܲܚ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 25܀ ܘܠܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 26܀ ܚܕ݂ܵܘ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܡܵܪܝܵܐ. 27܀ ܘܐܲܘܕܵܘ ܠܕ݂ܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܚ: (ܦܸܬ̣: ܝܚ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. 2܀ ܡܸܛܠ ܕܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂. 3܀ ܦܪܲܩܬܹܗ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܲܕ݂ܪܵܥܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 4܀ ܚܲܘܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 5܀ ܘܲܠܥܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܓܠ݂ܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ. 6܀ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. 7܀ ܘܲܚ݂ܙܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. 8܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 9܀ ܐܸܬ̣ܦܲܨ݇ܚܘ ܘܙܲܡܲܪܘ ܘܫܲܒܲܚܘ. 10܀ ܙܡܲܪܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟܸܢܵܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܕܲܙܡܵܪܵܐ. 11܀ ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܢܙܘܼܥ ܝܲܡܵܐ ܒܲܡܠܹܐܹܗ. 13܀ ܬܹܒܹܝܠ ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. 14܀ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܢܸܩܫܘܼܢ ܟܲܦܵܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 15܀ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 16܀ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 17܀ ܕܵܐܹ̇ܢ ܬܹܒܹܝܠ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. 18܀ ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܨܛ: (ܦܸܬ̣: ܟܐ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܠܸܟ݂ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 2܀ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܥܲܠ ܟܪ̈ܘܼܒܹܐ ܬܙܘܼܥ ܐܲܪܥܵܐ. 3܀ ܡܵܪܝܵܐ ܪܲܒ̇ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. 4܀ ܘܪܵܡ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 5܀ ܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܪܲܒܵܐ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠܵܐ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼ. 6܀ ܥܘܼܫܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܵܚܹܡ݁ ܕܝܼܢܵܐ. 7܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ. 8܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܲܕ̇ܬ̇. 9܀ ܪܲܡܪܸܡܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 10܀ ܘܲܣܓ̣ܘܿܕ݂ܘ ܠܟ̣ܘܼܒ̣ܫܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 11܀ ܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܒܟ̣ܘܼܡܪ̈ܵܘܗܝ. 12܀ ܘܲܫܡܘܼܐܹܝܠ ܒܩܵܪ̈ܝܲܝ ܫܡܹܗ. 13܀ ܕܲܩܪܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܥܢ݂ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 14܀ ܘܲܒ̣ܥܲܡܘܼܕ݂ܵܐ ܕܲܥܢܵܢܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ. 15܀ ܢܛ݂ܲܪܘ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ ܘܲܩܝܵܡܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ. 16܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܢܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 17܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ. 18܀ ܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 19܀ ܪܲܡܪܸܡܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 20܀ ܘܲܣܓ̣ܘܿܕ݂ܘ ܠܛܘܼܪܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 21܀ ܡܸܛܠ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩ: (ܦܸܬ: ܝ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. 2܀ ܦܠܘܿܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 3܀ ܥܘܿܠܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܒܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. 4܀ ܕܲܥܘ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 5܀ ܘܗܘ݀ܝܘܼ ܥܲܒ̣ܕܲܢ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܢܲܢ. 6܀ ܥܲܡܹܗ ܚܢܲܢ ܘܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܹܗ. 7܀ ܥܘܿܠܘ ܒܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ ܒܬܲܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 8܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܹܗ ܘܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܲܫܡܹܗ. 9܀ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 10 ܘܲܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܐ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܐܸܙܡܲܪ. 2܀ ܘܠܵܟ݂ ܐܹܫܲܒܲܚ ܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܒܐܘܼܪܚܵܟ݂ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ. 4܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ. 5܀ ܗܲܠ݁ܟܹܬ̣ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ ܒܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬ̇ܝ. 6܀ ܘܠܵܐ ܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ. 7܀ ܠܲܕ݂ܥܵܒܸܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܘܠܵܐ ܢܩܸܦ݂ ܠܝܼ. 8܀ ܠܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܥܒ݂ܲܪ ܡܹܢܝ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣. 9܀ ܠܡܲܢ ܕܐܵܟܹܠ݁ ܩܲܪܨܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܣܸܬ̣ܪܵܐ ܡܲܘܒܸ̇ܕ ܗ̄ܘܹܝ݁ܬ̣. 10܀ ܠܲܕ݂ܪ̈ܵܡܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܪܘܝܼܚ ܠܸܒܹ̇ܗ ܥܲܡܹܗ ܠܵܐ ܐܵܟܹܠ݁ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. 11܀ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܲܡܗܲܝܡ̱ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܥܲܡܝ. 12܀ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܗܘ݀ ܢܫܲܡܫܲܢܝ. 13܀ ܘܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬ̇ܝ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܢܸܟ̣ܠܵܐ. 14܀ ܘܡܲܡܠ̱ܠܵܐ ܟܲܕܵܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈. 15܀ ܒܨܲܦܪܵܐ ܐܹܫܲܬܸ̇ܩ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 16܀ ܘܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 17܀ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܒ: (ܦܸܬ̣: ܢܕ)

1܀ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ. 2܀ ܘܲܓ̣ܥܵܬ̣ܝ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܬܹܥܘܿܠ. 3܀ ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܹܢܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܝ. 4܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܠܝܼ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܸܩܪܹܝܟ݂ ܘܒܲܥܓܲܠ ܥܢܝܼܢܝ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܲܓ̣ܡܲܪܘ ܒܬܸܢܵܢܵܐ ܝܲܘ̈ܡܲܝ. 6܀ ܘܓܲܪ̈ܡܲܝ ܚܘ݂ܲܪܘ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܘ̈ܩܕܹܐ. 7܀ ܚܡ݂ܵܐ ܠܹܒ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܒܵܐ ܘܝܼܒܸܫ̣. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܲܛܥܹܝ݁ܬ̣ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܹ̇ܗ ܕܠܲܚܡܝ. 9܀ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܬܸܢ̈ܚܵܬ̣ܝ ܕܒܸܩ̣ ܒܸܣܪ̱ܝ ܠܓܲܪ̈ܡܲܝ. 10܀ ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܝܼܬ̣ ܠܩܵܩܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 11܀ ܘܲܗ̤ܘܹܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܥܘܿܕ݂ܵܐ ܒܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ. 12܀ ܣܸܪܕܹ̇ܬ̣ ܘܲܗ݀ܘܹܝܬ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ. 13܀ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܕܲܡܦܲܪܚܵܐ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܹ̈ܐ. 14܀ ܟܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܚܲܣܕ݂ܘܼܢܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈. 15܀ ܘܲܡܫܲܒܚܵܢܲܝ̈ ܒܝܼ ܝܑܼܡܵܘ. 16܀ ܡܸܛܠ ܕܩܸܛܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܲܚܡܵܐ ܠܸܥܣܹ̇ܬ̣. 17܀ ܘܡܲܫܬܲܝ ܒܲܒ̣ܟ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡܸܙ̇ܓܹ̇ܬ̣. 18܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂. 19܀ ܕܐܲܪܝܼܡܬܵܢܝ ܘܲܫܕܲܝܬܵܢܝ. 20܀ ܝܲܘ̈ܡܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܛܸܠܵܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪ̱ܟܸܢܘ. 21܀ ܘܐܸܢܵܐ ܝܸܒ̣ܫܹ̇ܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܒܵܐ. 22܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܩܲܝܵܡ ܐܲܢ̄ܬ̇. 23܀ ܘܕ݂ܘܼܟ̣ܪܵܢܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ. 24܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܘܼܡ ܘܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܨܸܗܝܘܿܢ. 25܀ ܡܸܛܠ ܕܲܡܛ݂ܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܠܲܡܪܲܚܵܡܘܼ ܥܠܹܝܗ̇. 26܀ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܘ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܒܟܹܐܦܹ̈ܝܗ̇ ܘܲܠܥܲܦܪܵܗ̇ ܪܚܸܡ݂ܘ. 27܀ ܢܸܕ݂ܚܠܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 28܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܟ݂. 29܀ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܢܹ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܨܸܗܝܘܿܢ. 30܀ ܘܡܸܬ̣ܚܙܸܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܹܗ. ܘܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܥܲܠ ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ. 32܀ ܘܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܛ ܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ. 33܀ ܬܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܗܵܕܹܐ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 34܀ ܘܥܲܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܒ̇ܪܸܐ ܢܫܲܒܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. 35܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܕ݂ܝܼܩ ܡ̣ܢ ܡܪܲܘܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 36܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܕ݂ܝܼܩ. 37܀ ܠܡܸܫܡܲܥ ܐܸܢܲܩܬܹܗ ܕܐܲܣܝܼܪܵܐ. 38܀ ܘܲܠܡܸܫܪܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ. 49܀ ܕܢܸܫܬܲܥܘܿܢ ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 40܀ ܘܬܸܫܒ̇ܚܵܬܹܗ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 41܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕ݂ܵܐ. 42܀ ܘܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. 43܀ ܡܲܟܸܟ̣ܘ ܚܲܝܠܝ ܒܐܲܪܥܵܐ. 44܀ ܘܲܒ̣ܨܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܕܝܲܘ̈ܡܲܝ̈ ܐܸܡܲܪ݂ ܠܝܼ. 45܀ ܠܵܐ ܬܲܣܩܲܢܝ ܒܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܝܲܘ̈ܡܲܝ. 46܀ ܘܲܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܫܢܲܝ̈ܟ. 47܀ ܡ̣ܢ ܠܩܘܼܕ݂ܡܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܬܲܩܸܢܬ̇. 48܀ ܘܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕܲܝܟ ܫܡܲܝܵܐ. 49܀ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܲܝܵܡ ܐܲܢ̄ܬ̇. 50܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܒܵܠܹܝܢ. 51܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܦܝܼܢ. 52܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܝܼܬܲܝܟ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܫܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܓܵܡܪ̈ܵܢ. 53܀ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܢܸܫܪܘܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 54܀ ܘܙܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܢܸܬ̣ܩܲܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܓ: (ܦܸܬ̣: ܡܘ)

1܀ ܒܲܪܸܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܠܲܫܡܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ. 3܀ ܒܲܪܸܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ. 4܀ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܵܘܗܝ. 5܀ ܕܫܵܒܹ݁ܩ ܠܹܟ̣ܝ ܟܠܹܗ ܥܲܘܠܹܟ̣ܝ. 6܀ ܘܡܲܐܣܸܐ ܟܠܗܘܿܢ ܟܹܐܒܲܝܟ̇ܝ. 7܀ ܦܵܪܹ݁ܩ ܠܹܟ̣ܝ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ. 8܀ ܡܣܲܡܸܟ݂ ܠܹܟ̣ܝ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪ̈ܲܚܡܹܐ. 9܀ ܡܣܲܒܲܥ ܒܛܵܒ̣ܵــ̈ــܬ̣ܵܐ ܓܘܼܫܡܹܟ̣ܝ. 10܀ ܘܲܡܚܲܕܸ̇ܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܫܪܵܐ ܥܠܲܝܡܘܼܬܹܟ̣ܝ. 11܀ ܥܵܒܹ݁ܕ݂ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܛܠܝܼܡܹ̈ܐ. 13܀ ܡܚܲܘܸܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ. 14܀ ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 15܀ ܡܪܲܚܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܡܪܲܚܦܵܢ ܡܵܪܝܵܐ. 16܀ ܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 17܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܵܠܹܡ ܠܥܵܠܲܡ. 18܀ ܘܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܵܛܲܪ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. 19܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܥܒ݂ܲܕ݂ ܠܲܢ. 20܀ ܐܵܦܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܘܠܲܢ ܦܲܪܥܲܢ. 21܀ ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܪܵܡܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 22܀ ܗܵܟܲܢ ܥܸܫܢܲܬ̤ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 23܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܪܲܚܝܼܩܵܐ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 24܀ ܗܵܟܲܢ ܐܲܪܚܸܩ ܡܸܢܲܢ ܥܲܘܠܲܢ. 25܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܪܲܚܸܡ ܐܲܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܵܐ. 26܀ ܡܪܲܚܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 27܀ ܡܸܛܠ ܕܗܘ݀ ܝܵܕܲܥ̇ ܓܒ̣ܝܼܠܬܲܢ. 28܀ ܘܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܕܥܲܦܪܵܐ ܚܢܲܢ. 29܀ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܡܝܼܪܵܐ ܝܲܘ̈ܡܵܘܗܝ. 30܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܦܝܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܗܵܟܲܢ ܝܵܥܹ̇ܐ. 31܀ ܕܡܵܐ ܕܢܸܫܒܲܬ̤ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ. 32܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܸܬ̣ܝܲܕ݂ܥܵܐ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ. 33܀ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܗ̄ܝ̣. 34܀ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܲܠ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 35܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 36܀ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܵܢܛ݁ܪܝܼܢ ܩܝܵܡܹܗ. 37܀ ܘܡܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܝܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. 38܀ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ. 49܀ ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܒܟ̣ܠ ܫܲܠܝܼܛܵܐ. 40܀ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘ̈ܗܝ. 41܀ ܕܲܡܨܹܝܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ. 42܀ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ. 43܀ ܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼ݁ܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ. 44܀ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 45܀ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. 46܀ ܒܲܪܸܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܕ: (ܦܬ̣: ܥܚ)

1܀ ܒܲܪܸܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܝܑܼܪܸܒ̣ܬ̇ ܛܵܒ̣. 3܀ ܙܝܼܘܵܐ ܘܗܸܕ݂ܪܵܐ ܠܒܸܫ̣ܬ̇. 4܀ ܘܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܬ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ. 5܀ ܡܬܲܚ̣ܬ̇ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܪܝܼܥܬܵܐ. 6܀ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܒܡܲܝܵܐ ܡܸܕ݂ܝܵܪ̈ܵܘܗܝ. 7܀ ܘܣܵܡ݂ ܥܲܠ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܹܗ. 8܀ ܘܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܟܸܢܦܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 9܀ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘ̈ܗܝ ܪܘܼܚ. 10܀ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܢܘܼܪ ܝܵܩ̇ܕܵܐ. 11܀ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܡܲܬ̣ܩܢܹ̈ܝܗ̇. 12܀ ܕܠܵܐ ܬܙܘܼܥ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 13܀ ܬܗܘܿܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܟܲܣܝܼܬܵܝܗܝ. 14܀ ܘܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܡܲܝ̈ܵܐ. 15܀ ܘܡ̣ܢ ܟܐܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܵܪܩܝܼ݁ܢ. 16܀ ܘܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܪ̈ܲܥܡܲܝܟ ܡܸܬ̣ܪܲܗܒ̇ܝܼܢ. 17܀ ܣܠܸܩ̣ܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܲܢ̣ܚܸܬ̣ܘ ܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܵܐ. 18܀ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܬܲܩܸܢܬ̇ ܠܗܘܿܢ. 19܀ ܬܚܘܼܡܵܐ ܣܵܡ̣ܬ̇ ܠܗܘܿܢ. 20܀ ܕܠܵܐ ܢܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܘܲܢܟܲܣܘܼܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. 21܀ ܫܲܕܲܪܬ̇ ܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܒܢܲܚܠܹ̈ܐ. 22܀ ܘܒܲܝܢܵܬ̣ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ. 23܀ ܘܡܲܫܩܹܝܢ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘ̱ܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ. 24܀ ܘܣܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ ܥܪ̈ܵܕܹܐ ܕܲܨܗܹܝܢ. 25܀ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܫܵܟ̣ܢܵܐ. 26܀ ܘܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܩܵܠܵܐ. 27܀ ܡܲܫܩܸܐ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܕ݂ܝܵܪ̈ܵܘܗܝ. 28܀ ܘܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܲܝ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ ܬܸܣܒܲܥ ܐܲܪܥܵܐ. 29܀ ܡܲܘܥܸܐ ܥܡܝܼܪܵܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ. 30܀ ܘܥܸܣܒܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 31܀ ܠܡܲܦܵܩܘܼ ܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 32܀ ܚܲܡܪܵܐ ܡܚܲܕܸ̇ܐ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 33܀ ܘܡܲܦܨܲܚ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܡܸܫܚܵܐ. 34܀ ܠܲܚܡܵܐ ܣܵܡܸܟ݂ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 35܀ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܐܝܼܠܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܐܲܪ̈ܙܹܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ ܕܲܢܨܲܒ̣ܬ̇. 37܀ ܬܲܡܵܢ ܐܲܩܸܢ ܨܸܦܪܹ̈ܐ. 38܀ ܘܚܘܼܪܒ̣ܵܐ ܩܸܢܵܗ̇ ܒܫܲܪ̈ܘܲܝܢܹܐ. 39܀ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܠܕܲܝܨܹ̈ܐ. 40 ܘܲܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܣܸܬܵܪܵܐ ܠܲܚܓ̣ܵܣܹ̈ܐ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܥܒܲܕ݂ ܣܲܗܪܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ. 2܀ ܘܫܸܡܫܵܐ ܝܑܼܕܲܥ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܲܥܪ̈ܵܒ̣ܵܘܗܝ. 3܀ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܲܗ݀ܘܵܐ ܠܸܠܝܵܐ. 4܀ ܘܒܹܗ ܥܵܒ̣ܪ̈ܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ. 5܀ ܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ ܢܵܗ̇ܡܝܼܢ ܠܡܸܬ̣ܒܲܪ. 6܀ ܘܲܠܡܸܒ̣ܥܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ. 7܀ ܒܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܡܠܝܼܢ. 8܀ ܘܲܒ̣ܡܲܥܡ̱ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܪܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ. 9܀ ܢܵܦܹ̇ܩ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܥܒ̣ܵܕܹܗ. 10܀ ܘܲܠܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 11܀ ܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. 12܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܚܸܟ̣ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܒܪܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ. 13܀ ܘܲܡܠܵܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂. 14܀ ܗܵܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ. 15܀ ܕܒܹܗ ܐܝܼܬ̣ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ. 16܀ ܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܕܲܩ̈ܕ̇ܩܵܬ̣ܵܐ. 17܀ ܘܒܹܗܘ݀ ܡܗܲܠ̈ܟ̣ܵܢ ܣܦܝܼܢܹ̈ܐ. 18܀ ܠܸܘܝܵܬܲܢ ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܪܲܝܬ̇ ܠܡܸܓ̣ܚܲܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ. 19܀ ܟܠܗܘܿܢ ܠܵܟ̣ܘܼ ܡܣܲܟܹ̇ܝܢ. 20܀ ܕܬܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܗܘܿܢ. 21܀ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܘܡܸܬ̇ܬܲܪܣܹܝܢ. 22܀ ܦܵܬܲܚ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܘܣܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ. 23܀ ܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܡܸܬ̇ܕܲܠܚܝܼܢ. 24܀ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܪܘܼܚܗܘܿܢ ܘܡܵܝܬ̇ܝܼܢ. 25܀ ܘܲܠܥܲܦܪ̱ܗܘܿܢ ܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ. 26܀ ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܪܘܼܚܵܟ݂ ܘܡܸܬ̣ܒ̇ܪܹܝܢ. 27܀ ܘܲܡܚܲܕܸ̇ܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 28܀ ܢܸܗܘܸܐ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 29܀ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 30܀ ܕܚܵܐܲ݁ܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܙܵܝ݁ܥܵܐ. 31܀ ܘܟ̣ܵܐܹ̇ܐ ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܬ̣ܵܢܝܼ݁ܢ. 32܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܝܲܝ̈. 33܀ ܘܐܸܙܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܝ ܥܲܕ݂ ܩܲܝܵܡ ܐ̄ܢܵܐ. 34܀ ܬܸܒ̣ܣܲܡ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬ̇ܝ. 35܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܚܕܸ̇ܐ ܒܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܲܢܣܘܼܦܘܼܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 37܀ ܘܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܪܘܼܢ ܒܵܗ̇. 38܀ ܒܲܪܸܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܗ: (ܦܬ̣: ܦܒ)

1܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܹܗ. 2܀ ܘܚܲܘܵܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 3܀ ܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ ܘܲܙܡܲܪܘ ܠܹܗ. 4܀ ܘܐܸܫܬܲܥܵܘ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ. 5܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܲܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 6܀ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܠܸܒܗܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܒܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ. 8܀ ܘܲܒ̣ܥܵܘ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 9܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ̱ܘ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܕܲܥܒܲܕ݂. 10܀ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ. 11܀ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. 12܀ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܓܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 13܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 14܀ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ. 15܀ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܥܵܠܲܡ ܩܝܵܡܹܗ. 16܀ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܠܐܵܠܹܦ ܕܵܪ̈ܝܼܢ. 17܀ ܕܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܹܗ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ. 18܀ ܘܡܲܘ̈ܡܵܬܹܗ ܥܲܡ ܐܝܼܣܚܵܩ. 19܀ ܘܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ̣. 20܀ ܩܝܵܡܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܵܠܲܡ. 21܀ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܕܠܵܟ݂ ܐܸܬ̇ܠܝܼܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ. 22܀ ܚܲܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܟ̣ܘܿܢ. 23܀ ܟܲܕ݂ ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܗ݀ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ. 24܀ ܩܲܠܝܼܠ ܗ݀ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܗ݀ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܒܵܗ̇. 25܀ ܗܲܠܸܟ݂ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܠܥܲܡܵܐ. 26܀ ܘܡ̣ܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 27܀ ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ݂ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܛܠܘܿܡ ܐܸܢܘܿܢ. 28܀ ܐܲܟܸ̇ܣ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ. 29܀ ܕܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܠܲܡܫܝܼܚܲܝ̈. 30܀ ܘܠܲܢܒ̣ܝܲܝ̈[2] ܠܵܐ ܬܲܒ̣ܐ̱ܫܘܼܢ. 31܀ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 32܀ ܘܟ̣ܠܹܗ ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܥܒ̣ܘܼܪܗܘܿܢ ܬܒܲܪ. 33܀ ܫܲܕܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ. 34܀ ܠܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܙܕܲܒܲܢ ܝܲܘܣܸܦ. 35܀ ܐܸܣܲܪܘ ܒܣܘܼܛܡܹ̈ܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ. 36܀ ܘܲܒ̣ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܥܸܠܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. 37܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܸܪܲܬ݀ ܡܸܠܬܹܗ. 38܀ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܩܵܝܗܝ. 39܀ ܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܫܪܵܝܗܝ. 40 ܘܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ. 41܀ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܹܗ. 42܀ ܕܢܸܪܕܸ̇ܐ ܠܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܨܵܒܹ̇ܐ. 43܀ ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܢܚܲܟܸ̇ܡ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 2܀ ܘܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܥ̣ܡܲܪ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܚܵܡ. 3܀ ܐܲܣܓ̇ܝܼ ܛܵܒ̣ ܥܲܡܹܗ. 4܀ ܘܐܲܥܫܢܹܗ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 5܀ ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܡܸܣܢ̱ܝܹܗ ܠܥܲܡܹܗ. 6܀ ܘܲܠܡܸܬ̣ܢܟ̣ܵܠܘܼ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ. 7܀ ܫܲܕܲܪ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܘܠܲܐܗܪܘܿܢ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ. 8܀ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܒܗܘܿܢ ܐܵܬ̣ܘܵܬܹ̈ܗ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܵܡ. 9܀ ܫܲܕܲܪ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܐܲܚܫܸܟ݂ ܘܡܲܪܡܲܪܘ ܡܸܠܬܹܗ. 10܀ ܗܦܲܟ݂ ܡܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܕ݂ܡܵܐ ܘܐܲܡܝܼܬ̣ ܢܘܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 11܀ ܐܲܪܚܸܫ ܒܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܐܘܼܪ̈ܕ̇ܥܹܐ ܘܲܒ̣ܬ̣ܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ. 12܀ ܐܸܡܲܪ݂ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܚܲܠܘܼܛܵܐ. 13܀ ܘܩܲܠܡܵܐ ܒܟ̣ܠܹܗ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ. 14܀ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܸܛ̱ܪܗܘܿܢ ܒܲܪܕ݂ܵܐ. 15܀ ܘܢܘܼܪܵܐ ܐܸܬ̣ܓܲܘܙܠܲܬ݀ ܒܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ. 16܀ ܡܚ݂ܵܐ ܓܘܼܦܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܬܹܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 17܀ ܘܬܲܒܲܪ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܬ̣ܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 18܀ ܐܸܡܲܪ݂ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܩܲܡܨܵܐ. 19܀ ܘܙܵܚܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ. 20܀ ܐܸܟܲܠܘ ܟܠܹܗ ܥܸܣܒܵܐ ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ. 21܀ ܩܲܛܸܠ ܟܠ ܒܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 22܀ ܪܹܫ ܟܠܹܗ ܝܲܠܕ̇ܗܘܿܢ. 23܀ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܹܐܡܵܐ ܘܲܒ̣ܕܲܗܒ̣ܵܐ. 24܀ ܘܠܲܝܬ̇ ܒܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ. 25܀ ܚܸܕ݂ܝܲܬ݀ ܡܸܨܪܹܝܢ ܒܡܲܦܲܩܬ̇ܗܘܿܢ. 26܀ ܡܸܛܠ ܕܢܸܦܠܲܬ݀ ܕܸܚܠܲܬ̣ܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 27܀ ܦܪ݂ܲܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܢܵܢܵܐ ܘܛܲܠܸܠ ܐܸܢܘܿܢ. 28܀ ܘܢܘܼܪܵܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܒܠܸܠܝܵܐ. 29܀ ܫܐܸܠ̣ܘ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ. 30 ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܣܲܒܲܥ ܐܸܢܘܿܢ. 31܀ ܦ݂ܬܲܚ ܛܲܪܵܢܵܐ ܘܲܪܕ݂ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ. 32܀ ܘܗܲܠܸܟ̣ܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܨܲܗܝܵܐ. 33܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. 34܀ ܐܲܦܸܩ ܠܥܲܡܹܗ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 35܀ ܘܲܒ̣ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܓܲܕ̇ܘܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 36܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 37܀ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܝܑܼܪܸܬ̣ܘ. 38܀ ܕܢܸܙܕܲܗܪܘܼܢ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ. 39܀ ܘܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ ܢܸܛܪܘܼܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܘ: (ܦܸܬ̣: ܦܙ)

1܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 2܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܫܬܲܥܸܐ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܘܢܲܫܡܲܥ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܹܗ. 4܀ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛ݁ܪܝܼܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ. 5܀ ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 6܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܲܝܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܥܲܡܵܟ݂. 7܀ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ ܒܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 8܀ ܕܢܸܚܙܸܐ ܒܛܵܒ̣ܵـ̈ــܬ̣ܵܐ ܕܲܓ̣ܒܲܝ̈ܟ. 9܀ ܘܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܢܸܫܬܲܒܲܚ ܒܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 10܀ ܚܛ݂ܲܝ̈ܢ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܘܐܲܣܟܸ̇ܠܢ ܘܐܲܪܫܲܥܢ. 11܀ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪܵܬ̣ܵܟ݂. 12܀ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪܘ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 13܀ ܘܐܸܬ̣ܚܪܝܼܘ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ. 14܀ ܘܲܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܛܠ ܫܡܹܗ. 15܀ ܕܲܢܚܲܘܸܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ. 16܀ ܟܐ̣ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ ܘܝܼܒܸܫ̣. 17܀ ܘܗܲܠܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 18܀ ܘܲܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ. 19܀ ܘܦܲܨܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܠܘܿܨܵܐ. 20܀ ܘܟܲܣܝܼܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ܗܘܿܢ. 21܀ ܘܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ. 22܀ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܘܫܲܒܲܚܘ ܬܸܫܒ̇ܚܵܬܹܗ. 23܀ ܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ܘ ܘܲܛܥ݂ܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 24܀ ܘܠܵܐ ܣܲܒܲܪ ܠܬܲܪܥܝܼܬܹܗ. 25܀ ܪܲܓ̣ܘ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 26܀ ܘܢܲܣܝܼܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܫܝܼܡܘܿܢ. 27܀ ܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܫܸܐܠܵܬ̣̈ܗܘܿܢ. 28܀ ܘܫܲܕܲܪ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܗܘܿܢ. 29܀ ܛܲܢ݂ܘ ܒܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 30܀ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 31܀ ܐܸܬ̣ܦܲܬ̣ܚܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ ܘܒܸܠܥܲܬ݀ ܠܕ݂ܵܬ̣ܵܢ. 32܀ ܘܟܲܣܝܲܬ݀ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܐܲܒ̣ܝܼܪܵܡ. 33܀ ܚܸܒܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ. 34܀ ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܘܩܕܲܬ݀ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 35܀ ܥܒ݂ܲܕ݂ ܥܸܓ̣ܠܵܐ ܒܚܘܿܪܝܼܒ̣ ܘܲܣ݂ܓܸܕ݂ܘ ܠܲܢܣܝܼܟ̣ܵܐ. 36܀ ܘܚܲܠܸܦܘ ܐܝܼܩܵܪܗܘܿܢ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܬܲܘܪܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܥܸܣܒܵܐ. 37܀ ܘܲܛܥ݂ܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ. 38܀ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ. 49܀ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܵܡ. 40܀ ܘܲܕ݂ܚܝܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ. 41܀ ܘܐܸܡܲܪ݂ ܕܢܲܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܒ̣ܝܹܗ. 2܀ ܕܩ̣ܵܡ ܒܬ̣ܘܼܪܥ̱ܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 3܀ ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܠܵܐ ܢܚܲܒܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ. 4܀ ܘܐܲܣܠ̱ܝܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ. 5܀ ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܠܡܸܠܬܹܗ. 6܀ ܘܲܪܛܲܢ݂ܘ ܒܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥ݂ܘ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܲܘܒܸ̇ܕ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ. 8܀ ܘܲܢܒܲܕܲܪ ܙܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ. 9܀ ܘܢܲܘܒܸ̇ܕ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ. 10܀ ܥܲܠ ܕܐܸܬ̣ܢܲܩܲܦܘ ܠܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܦܥܘܿܪ. 11܀ ܘܐܸܟܲܠ݂ܘ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ. 12܀ ܘܐܲܪܓ̇ܙܘܼܗܝ ܒܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܦܬܲܟ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܛܢܘܼܗܝ. 13܀ ܘܲܥܫܸ݂ܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܘܬܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. 14܀ ܩܵܡ݂ ܦܝܼܢܚܸܣ ܘܨܲܠܝܼ ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼ ܡܲܘܬܵܢܵܐ. 15܀ ܘܐܸܬ̣ܚܲܫܒܲܬ݀ ܠܹܗ ܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 16܀ ܘܐܲܪܓ̇ܙܘܼܗܝ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܚܸܪܝܵܢܵܐ. 17܀ ܘܐܲܒ̣ܐܸܫ ܠܡܘܼܫܹܐ ܡܸܛܠܵܬ̣ܗܘܿܢ. 18܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܪܡܲܪܘ ܪܘܼܚܹܗ ܘܡܲܠܸܠܘ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ. 19܀ ܘܠܵܐ ܐܲܘܒܸ̇ܕ݂ܘ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡܲܪ݂ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. 20܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܠܲܛܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܝܼܠܸܦ݂ܘ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 21܀ ܘܲܕ݂ܚܸܠ݂ܘ ܠܲܦܬܲܟ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܲܗ݀ܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܠܬ̣ܘܼܩܠ̱ܬ̣ܵܐ. 22܀ ܘܕܲܒܲܚܘ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ. 23܀ ܘܐܸܫܲܕ݂ܘ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ. 24܀ ܕܡܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܕܲܒ݂̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 25܀ ܕܲܒܲܚܘ ܠܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ. 26܀ ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܦܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ. 27܀ ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦܘ ܒܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܙܲܢܝܼܘ ܒܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ. 28܀ ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ. 29܀ ܘܐܲܣܠܝܼ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 30܀ ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 31܀ ܘܐܸܫܬܲܠܲܛܘ ܒܗܘܿܢ ܣܵܢܐܲܝ̈ܗܘܿܢ. 32܀ ܘܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. 33܀ ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕ݂ܘ ܬܚܘܿܬ̣ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 34܀ ܙܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܦܲܨܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 35܀ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܲܪܡ̱ܪܘܼܗܝ ܒܬܲܪ̈ܥ̱ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ. 36܀ ܘܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ̣ܘ ܒܥܲܘܠ̱ܗܘܿܢ. 37܀ ܘܲܚ݂ܙܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܫܡܲܥ݂ ܒܵܥܘܼܬ̣ܗܘܿܢ. 38܀ ܘܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܩܝܵܡܹܗ ܘܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 49܀ ܘܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 40܀ ܘܝܲܗ݂̄ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. 41܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܘܟܲܢܸܫܲܝܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 42܀ ܕܢܲܘܕܸ̇ܐ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܘܢܸܫܬܲܒܲܚ ܒܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 43܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܸܝܹܠ. 44܀ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 45܀ ܘܢܹܐܡܲܪ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܙ: (ܦܸܬ̣: ܦܓ)

1܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 2܀ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܦܪ̈ܝܼܩܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܕܲܦ݂ܪܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܠܘܿܨܵܐ. 4܀ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ. 5܀ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܥܪ̱ܒ̣ܵܐ. 6܀ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ. 7܀ ܛܥ݂ܵܘ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܐܲܫܝܼܡܘܿܢ. 8܀ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ. 9܀ ܟܦܸܢܘ݂ ܘܲܨܗ݂ܝܼܘ ܘܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ݀. 10܀ ܒܥ݂ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 11܀ ܘܡ̣ܢ ܥܵܩܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 12܀ ܗܲܠܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. 13܀ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܵܬ̣̈ܒܵܢ. 14܀ ܢܲܘܕ̇ܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 15܀ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 16 ܡܸܛܠ ܕܣܲܒܲܥ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܡܛܲܪ̈ܦܵܬ̣ܵܐ. 17܀ ܘܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܟܲܦ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܡܠ݂ܵܐ. 18܀ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 19܀ ܘܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܒܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ. 20܀ ܡܸܛܠ ܕܡܲܪܡܲܪܘ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 21܀ ܘܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ ܐܲܣܠܝܼܘ. 22܀ ܬܒܲܪ݂ ܒܥܲܡܠܵܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 23܀ ܐܸܬ̣ܟܪܲܗܘ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ. 24܀ ܘܨܲܠܝܼܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܵܩܵܬ̣̈ܗܘܿܢ. 25܀ ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ. 26܀ ܐܲܦܸܩ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܲܘܬܵܐ. 27܀ ܘܲܚܢܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܲܣܸܩ. 28܀ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 29܀ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 30܀ ܡܸܛܠ ܕܬܲܒܲܪ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ. 31܀ ܘܡܘܼܟ̣ܠܹ̈ܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܓܲܕܸ̇ܡ. 32܀ ܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 33܀ ܘܡ̣ܢ ܥܲܘܠ̱ܗܘܢ ܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ̣ܘ. 34܀ ܟܠ ܡܹܐܟ̣ܠܵܐ ܣܢܵܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 35܀ ܘܡܲܛܝܼܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪ̈ܥܲܝ ܡܲܘܬܵܐ. 36܀ ܒܥ݂ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 37܀ ܘܡ̣ܢ ܥܵܩܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 38܀ ܫܲܕܲܪ ܡܸܠܬܹܗ ܘܐܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 49܀ ܘܦܲܨܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ. 40܀ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 41܀ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ. 1܀ ܕܲܒܲܚܘ ܠܹܗ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 2܀ ܫܲܒܲܚܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܒܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ. 3܀ ܢܵܚܬܲܝ̈ ܝܲܡܵܐ ܒܐܸܠܦܹ̈ܐ. 4܀ ܘܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. 5܀ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܚܙ݂ܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܘܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬܹܗ ܒܥܘܼܡܩܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. 7܀ ܕܐܲܩܝܼܡ ܪܘܼܚܵܐ ܕܥܲܠܥܵܠܵܐ. 8܀ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. 9܀ ܣܵܠܩܝܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܠܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ. 10܀ ܘܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܡܸܬ̇ܛܲܪܦܵܐ. 11܀ ܙܵܥ݂ܘ ܘܢ݂ܵܕ݂ܘ ܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܘܲܝܵܐ. 12܀ ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܚܸܟ̣ܡܲܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܒ̣ܕܲܬ݀. 13܀ ܓܥ݂ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 14܀ ܘܡ̣ܢ ܥܵܩܵܬܼ̈ܗܘܿܢ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 15܀ ܐܲܫܠܝܼ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܘܲܫ̣ܬܸܩ. 16܀ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ. 17܀ ܘܲܚܕ݂ܝܼܘ ܟܲܕ݂ ܫ̣ܬܸܩ. 18܀ ܘܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܕܲܨܒ̣ܵܘ. 19܀ ܢܲܘܕ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 20܀ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 21܀ ܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 22܀ ܘܥܲܠ ܡܲܘܬ̇ܒ̣ܵܐ ܕܣܵܒܹ̈ܐ ܪܲܡܪ̱ܡܘܼܗܝ. 23܀ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 24܀ ܘܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܨܲܗܝܵܐ. 25܀ ܐܲܪܥܵܐ ܝܵܗ̄ܒܲܬ̣ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܡܵܠܲܚܬ̣ܵܐ. 26܀ ܘܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܵܬ̣ܒܹ̇ܝ̈ܗ̇. 27܀ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܠܐܵܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 28܀ ܘܐܲܪܥܵܐ ܨܗܝܼܬ̣ܵܐ ܠܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 29܀ ܐܲܘܬܸܒ̣ ܬܲܡܵܢ ܟܲܦܢܹ̈ܐ. 30܀ ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܗܹܝܢ. 31܀ ܙܪܲܥ݂ܘ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܢ̣ܨܲܒ̣ܘ ܟܲܪ̈ܡܹܐ. 32܀ ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ. 33܀ ܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܣܓ̣ܝܼܘ ܛܵܒ̣. 34܀ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܙܥ݂ܲܪ. 35܀ ܘܲܙܥܲܪ݂ܘ ܘܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ̣ܘ ܒܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܲܕ̇ܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ. 36܀ ܐܲܪܡܝܼ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ. 37܀ ܘܐܲܛܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܲܘܫܵܐ ܕܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ. 38܀ ܘܐܲܥܫܸܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܥܵــ̈ـܢܵܐ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 49܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. 40܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܢܸܣܟ̇ܪܘܼܢ ܚܸܟ̇ܗܘܿܢ. 41܀ ܡܲܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܢܸܛܲܪ ܗܵܠܹܝܢ. 42܀ ܘܢܸܕܲܥ ܚܸܣܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܚ: (ܦܸܬ̣: ܟܘ)

1܀ ܡܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܒ̇ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܒ̇ܝ. 2܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܘܐܹܙܲܡܲܪ ܒܐܝܼܩܵܪܝ. 3܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܟܸܢܵܪܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܩܝܼܬ̣ܵܪܵܐ ܘܟܸܢܵܪܵܐ. 4܀ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܒܨܲܦܪܵܐ. 5܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 6܀ ܘܠܲܫܡܵܟ݂ ܐܹܙܲܡܲܪ ܒܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ. 8܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ. 9܀ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. 10܀ ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܟ݂. 11܀ ܡܸܛܠ ܕܢܸܬ̣ܦܲܪܩܘܼܢ ܚܲܒ̇ܝܼ̈ܒܲܝܟ. 12܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢ ܒܝܲܡܝܼܢܵܟ݂ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. 13܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܸܠ ܒܩܘܼܕ݂ܫܹܗ. 14܀ ܐܹܫܲܒܲܚ ܐܸܢܵܐ ܘܐܹܦܲܠܸܓ̣ ܠܲܫܟܹܝܡ. 15܀ ܘܲܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܣܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܐܸܡܫܘܿܚ. 16܀ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘ̣ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܢܲܫܹܐ. 17܀ ܘܐܲܦܪܹܝܡ ܡܥܲܫܢܵܢܹܗ ܕܪܹܫܝ. 18܀ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡܲܠܟ̇ܝ ܘܡܘܼܐܵܒ̣ ܩܲܕ݂ܣܵܐ ܕܲܫܝܵܓ̣ܬ̇ܝ. 19܀ ܥܲܠ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܐܸܫܪܸܐ ܡܣܵܢܲܝ̈ ܘܥܲܠ ܦܠܸܫܬ̇ ܐܸܩܥܸܐ. 20܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܲܘܒ̇ܠܲܢܝ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ. 21܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܕܲܒ̇ܪܲܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ. 22܀ ܕܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܥܲܝܬܵܢ ܘܠܵܐ ܢܵܦܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܚܲܝܠܲܢ. 23܀ ܗܲܒ̣ܠܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ. 24܀ ܡܸܛܠ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 25܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܩܢܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ. 26܀ ܘܗܘ݀ ܢܕ݂ܘܼܫ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܛ: (ܦܸܬ̣: ܢܘ)

1܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬ̇ܝ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܩ. 2܀ ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܡܹܗ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ ܘܦܘܼܡܹܗ ܕܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܦܬܲܚܘ ܥܠܲܝ. 3܀ ܡܲܠܸܠܘ ܥܲܡܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܕܣܸܢܐ̱ܬ̣ܵܐ. 4܀ ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܥܲܡ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣. 5܀ ܘܲܚܠܵܦ ܪܸܚܡܲܬ̣ܝ ܣܲܩܪܘܼܢܝ. 6܀ ܘܐܸܢܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 7܀ ܦܲܪܥܘܼܢܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 8܀ ܘܣܸܢܐ̱ܬ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܪܸܚܡ̱ܬ̣ܵܐ. 9܀ ܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܘܠܵܐ. 10܀ ܘܣܵܛܵܢܵܐ ܢܩܘܼܡ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܗܘܿܢ. 11܀ ܘܡܵܐ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܕ̇ܝܼܢܝܼܢ ܢܸܦܩܘܼܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ. 12܀ ܘܲܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ ܬܸܗܘܸܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ. 13܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܝܲܘ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܙܥܘܿܪ̈ܝܼܢ. 14܀ ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܡܲܛܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܸܣܒ̣ܘܼܢ. 15܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ. 16܀ ܘܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܪ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ. 17܀ ܢܩܘܼܡ ܡܵܪܹܐ ܚܲܘܒܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ. 18܀ ܘܢܸܒ̣ܨܘܼܢ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܗܘܿܢ. 19܀ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. 20܀ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܕܲܡܪܲܚܸܦ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 21܀ ܬܸܗܘܸܐ ܚܲܪܬ̣ܗܘܿܢ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ. 22܀ ܘܲܠܕ݂ܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܛܸܐ ܫܸܡܗܘܿܢ. 23܀ ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܥܲܘܠܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 24܀ ܘܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܛܘܿܢ. 25܀ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 26܀ ܘܢܲܘܒܸ̇ܕ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܗܘܿܢ. 27܀ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܥܗܲܕ݂ܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. 28܀ ܘܲܪܕܲܦ݂ܘ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܵܐ. 29܀ ܘܠܲܕ݂ܡܲܟ̣ܐܲܒ̣ ܠܸܒܹ̇ܗ ܠܡܲܘܬܵܐ. 30܀ ܪܚܸܡ̣ܘ ܠܲܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܨ̣ܒ̣ܵܘ ܒܒ̣ܘܼܪ̈ܟܵܬ̣ܵܐ. 31܀ ܘܲܠ̣ܒܸܫܘ ܠܲܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܝܢܵܐ. 32܀ ܘܥܲܠ݂ ܒܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܸܫܚܵܐ ܒܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ. 33܀ ܬܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܕܡܸܬ̣ܟܲܣܹܝܢ. 34܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܣܵܪ ܚܲܨܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 35܀ ܗܵܢܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܩ݁ܪܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 36܀ ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܝ. 37܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂. 38܀ ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܦܲܨܵܢܝ. 49܀ ܡܸܛܠ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒ̣ܵܝܫܵܐ. 40܀ ܘܠܹܒ̇ܝ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚ ܒܓ̣ܵܘܝ. 41܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܛܸܠܵܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪ̱ܟܸܢ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܝ. 42܀ ܘܐܸܬ̣ܢܲܦܨܹ̇ܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܡܨܵܐ. 43܀ ܘܒ̣ܘܼܪ̈ܟܲܝ ܐܸܬ̣ܟ̇ܪܲܗ ܡ̣ܢ ܨܲܘܡܵܐ. 44܀ ܘܒܸܣܪ̱ܝ ܢ̣ܚܸܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ. 45܀ ܘܐܸܢܵܐ ܗ݀ܘܹܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܠܚܸܣܕܵܐ. 46܀ ܚܙܵܐܘܼܢܝ ܘܐܲܢܝܼܕ݂ܘ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ. 47܀ ܥܲܕܲܪܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 48܀ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܲܕ̇ܬܵܗ̇. 49܀ ܢܸܬ̇ܬ̇ܠܝܼܛܘܼܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ. 50܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂ ܘܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܢܸܚܕܸ̇ܐ. 51܀ ܢܸܠܒ̇ܫܘܼܢ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܩ݁ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܠܝܼ. 52܀ ܘܢܸܬ̣ܥܲܛܦܘܼܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܦܪܝܼܣܵܐ. 53܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܦܘܼܡܝ. 54܀ ܘܒܲܝܢܵܬ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܐܹܫܲܒ̇ܚܝܼܘܼܗܝ. 55܀ ܡܸܛܠ ܕܩ̣ܵܡ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܒ̣ܵܝܫܵܐ. 56܀ ܠܡܸܦܪܲܩ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܕܝܼܢܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝ: (ܦܸܬ̣: ܝܘ)

1܀ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܵܪܝ ܕܬܸܒ̣ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝ. 2܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܣܝܼܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܟܘܼܒ̣ܫܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ. 3܀ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܥܘܼܫܢܵܐ ܢܫܲܕܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ. 4܀ ܘܢܸܫܬܲܠܲܛ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 5܀ ܥܲܡܵܟ݂ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ. 6܀ ܒܗܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ. 7܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܠܵܟ݂ ܛܲܠܝܵܐ ܝܑܼܠܸܕ̇ܬܵܟ݂. 8܀ ܝܑܼܡܵܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܟܲܕܸܿܒ̣. 9܀ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܟܘܼܡܪܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 10܀ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟ̇ܝܼܙܕܸܩ. 11܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܟ݂. 12܀ ܬܒܲܪ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ. 13܀ ܢܕ݂ܘܼܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܸܡܠܸܐ ܫܠܲܕܹ̈ܐ. 14܀ ܘܢܸܦܣܘܿܩ ܪܹܫܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 15܀ ܘܡ̣ܢ ܢܲܚܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܢܸܫܬܸ̇ܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܪܹܫܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܐ: (ܦܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ. 2܀ ܒܡܸܠܟܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܒܥܹܕ̄ܬܵܐ. 3܀ ܪܲܘܪ̱ܒ̣ܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 4܀ ܘܡܸܬ̣ܒ̇ܥܹܝܢ ܠܟ̣ܠ ܕܨܵܒܹܝ݁ܢ ܒܗܘܿܢ. 5܀ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ ܘܪܵܘܪ̱ܒ̣ܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 6܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 7܀ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬܹܗ. 8܀ ܡܪܲܚܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܡܪܲܚܦܵܢ ܡܵܪܝܵܐ. 9܀ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܕ݂ܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 10܀ ܘܡܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܥܵܠܲܡ ܩܝܵܡܹܗ. 11܀ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܚܲܘܝܼ ܠܥܲܡܹܗ. 12܀ ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 13܀ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ. 14܀ ܩܲܝܵܡܝܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 15܀ ܘܲܡܫܲܪܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ. 16܀ ܥܒ̣ܝܼܕ݂ܝܼܢ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܐ. 17܀ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܫܲܕܲܪ ܠܥܲܡܹܗ. 18܀ ܘܡܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܠܥܵܠܲܡ ܩܝܵܡܹܗ. 19܀ ܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܫܡܹܗ. 20܀ ܪܹܫ ܚܸܟ̣ܡܬ̣ܵܐ ܕܚܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 21܀ ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܥܵܒ̣ܘܿܕܹܝ̈ܗ̇. 22܀ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹܗ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܒ: (ܦܬ̣: ܟܒ)

1܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܕ݂ܵܚܹܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܘܲܙܗܝܼܪ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ. 3܀ ܢܸܗܘܸܐ ܚܲܝܠ̱ܬ̣ܵܢ ܙܲܪܥܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ. 4 ܘܢܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂ ܒܕ݂ܵܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 5܀ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܢܸܣܓܸ̇ܐ ܒܒܲܝܬܹܗ. 6܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܬܩܘܼܡ ܠܥܵܠܲܡ. 7܀ ܕܢܲܚ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܠܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ. 8܀ ܘܲܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 9܀ ܛܵܒ̣ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܡܪܲܚܸܡ ܘܡܲܘܙܸܦ. 10܀ ܘܲܡܣܲܝܒܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ. 11܀ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܢܙܘܼܥ. 12܀ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܗܘܸܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 13܀ ܘܡ̣ܢ ܛܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚܲܠ. 14܀ ܕܡܲܬ̣ܩܲܢ ܠܸܒܹ̇ܗ ܬܟ̣ܝܼܠ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. 15܀ ܘܲܡܫܲܪܲܪ ܠܸܒܹ̇ܗ ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ. 16܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܒܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. 17܀ ܒܲܕܲܪ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ. 18܀ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. 19܀ ܘܩܲܪܢܹܗ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 20܀ ܥܲܘܵܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܘܢܸܪܓܲܙ. 21܀ ܘܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܢܚܲܪܸܩ ܘܢܸܬ̇ܕܲܠܲܚ. 22܀ ܘܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܹܐܒܲܕ݂.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܓ: (ܦܬ̣: ܝܗ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 2܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܢܸܗܘܸܐ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܒܲܪܲܟ݂. 4܀ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 5܀ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܵܘ̈ܗܝ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܪ̈ܵܒ̣ܵܘܗܝ. 6܀ ܪܲܒ̇ܘܼ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܘܪܵܡ ܥܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܵܪܝܵܐ. 8܀ ܘܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ. 9܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 10܀ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܪܲܘܡܵܐ ܘܚܵܙܹ݁ܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ. 11܀ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܒܲܐܪܥܵܐ. 12܀ ܡܪܝܼܡ ܡ̣ܢ ܩܸܩܠ̱ܬ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܝܫܵܐ. 13܀ ܕܢܲܘܬ̇ܒ̣ܝܼܘܗܝ ܥܲܡ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ. 14܀ ܡܲܘܬܸ̇ܒ̣ ܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ. 15܀ ܘܐܸܡܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܝܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܕ: (ܦܸܬ̣: ܢܒ)

1܀ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ݂ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 2܀ ܘܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܠܵܥܘܿܙܵܐ. 3܀ ܗܘ݀ܵܐ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹܗ. 4܀ ܝܲܡܵܐ ܚܙܵܝܗܝ ܘܲܥ݂ܪܲܩ. 5܀ ܘܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܗܦܲܟ݂ ܠܒܸܣܬ̇ܪܹܗ. 6܀ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪܲܩܸܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܹ̈ܐ. 7܀ ܘܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ. 8܀ ܡܵܐ ܠܵܟ݂ ܝܲܡܵܐ ܕܲܥܪܲܩܬ̇. 9܀ ܘܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܲܗܦܲܟ̣ܬ̇ ܠܒܸܣܬ̇ܪܵܟ݂. 10܀ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܪܲܩܸܕ݂ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܹ̈ܐ. 11܀ ܘܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ. 12܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܙܵܥܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ. 13܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣. 14܀ ܕܲܗܦܲܟ݂ ܛܲܪܵܢܵܐ ܠܐܵܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 15܀ ܘܟܹܐܦܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. 16܀ ܠܵܐ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܠܲܢ. 17܀ ܐܸܠܵܐ ܠܲܫܡܵܟ݂ ܗܲܒ̣ ܐܝܼܩܵܪܵܐ. 18܀ ܥܲܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܥܲܠ ܩܘܼܫܬܵܟ݂. 19܀ ܕܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ. 20܀ ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܟ̣ܠ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂. 21܀ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ. 22܀ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. 23܀ ܦܘܼܡܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ. 24܀ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ. 25܀ ܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ. 26܀ ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܪܝܼܚܝܼܢ. 27܀ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܝܫ݁ܝܼܢ. 28܀ ܘܲܒ̣ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ. 29܀ ܘܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܒܓܲܓ̇ܪ̈ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 30܀ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܵܒ̣ܘܿܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. 31܀ ܘܟ̣ܠ ܕܲܬ̣ܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 32܀ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 33܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܥܵܕ݂ܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܗܘܿܢ. 34܀ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ ܬܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 35܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܥܵܕ݂ܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܗܘܿܢ. 36܀ ܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 37܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܥܵܕ݂ܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܗܘܿܢ. 38܀ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܗܕܲܢ ܘܒܲܪܟܲܢ. 49܀ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 40܀ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ. 41܀ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܕ݂ܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. 42܀ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒܹܐ. 43܀ ܢܲܘܣܸܦ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. 44܀ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 45܀ ܒܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 46܀ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 47܀ ܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. 48܀ ܘܐܲܪܥܵܐ ܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 49܀ ܠܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 50܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܟܠ ܢܲܚܬܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ. 51܀ ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ. 52܀ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܗ: (ܦܸܬ̣: ܠܓ)

1܀ ܪܸܚܡܹܬ̣ ܕܢܸܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܝ. 2܀ ܘܢܸܨܠܸܐ ܐܸܕ݂ܢܹܗ ܠܘܵܬ̣ܝ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕܐܸܩܪܹܝܘܗܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܚܸܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܘܬܵܐ. 4܀ ܘܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܡܲܛܝܘܼܢܝ. 5܀ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣. 6܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܪܹܝܬ̣. 7܀ ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܦܲܨܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 8܀ ܡܪܲܚܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩ. 9܀ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. 10܀ ܢܵܛܲܪ ܠܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܡܵܪܝܵܐ. 11܀ ܡܲܟ̇ܟܲܢܝ ܘܦܲܪܩܲܢܝ. 12܀ ܐܸܬ̣ܦܢܵܝ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܲܢܝܵܚܹܟ̣ܝ. 13܀ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܲܪܥܹܟ̣ܝ. 14܀ ܡܸܛܠ ܕܦܲܨܝܼ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡ̣ܢ ܡܲܘܬܵܐ. 15܀ ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ. 16܀ ܕܐܸܫܦܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 17܀ ܗܲܝܡ̱ܢܹ݁ܬ̣ ܘܡܲܠܠܹ݁ܬ̣ ܘܐܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟܹܬ̣ ܛܵܒ̣. 18܀ ܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܒܲܪܥܝܼܠܘܼܬ̣ܝ ܕܟ̣ܠ ܒܲܪܢܵܫ ܕܲܓܵܠ. 19܀ ܡܵܢܵܐ ܐܸܦܪܘܿܥ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܵܘܗܝ ܥܠܲܝ. 20܀ ܟܵܣܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܐܹܩܲܒܸ̇ܠ. 21܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܩܪܸܐ. 22܀ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܸܦܪܘܿܥ. 23܀ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. 24܀ ܝܲܩܝܼܪܘܼ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܘܬܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 25܀ ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 26܀ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܕܐܲܡܬ̣ܵܟ݂. 27܀ ܫܪܲܝܬ̇ ܡܹܢܝ ܐܲܣܘܼܪ̈ܲܝ. 28܀ ܠܵܟ݂ ܐܹܕܲܒܲܚ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ. 29܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܩܪܸܐ. 30܀ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܸܦܪܘܿܥ. 31܀ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܹܗ. 32܀ ܘܲܒ̣ܕ݂ܵܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 33܀ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘܹܟ̣ܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܘ: (ܦܬ̣: ܕ)

1܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 2܀ ܫܲܒ̇ܚܵܝ̈ܗܝ ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܥܸܫܢܲܬ݀ ܥܠܲܝܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. 4܀ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܙ: (ܦܸܬ̣: ܡܕ)

1܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. 2܀ ܢܹܐܡܲܪ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. 3܀ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. 4܀ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܕܲܚܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. 5܀ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܩܪܹܝܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ. 6܀ ܘܲܥܢܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ. 7܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ ܠܵܐ ܐܸܕ݂ܚܲܠ. 8܀ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 9܀ ܡܵܪܝܵܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܣܵܢܐܲܝ̈. 10܀ ܛܵܒ̣ ܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܵܠܘܼ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 11܀ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܵܠܘܼ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 12܀ ܛܵܒ̣ ܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܵܠܘܼ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܵܠܘܼ ܥܲܠ ܫܲܠܝܼܛܵܐ. 14܀ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ. 15܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܣܝܼܦܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ. 16܀ ܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܢܝ ܘܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ. 17܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܣܝܼܦܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ. 18܀ ܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܒ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܥܸܟ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܹ̈ܐ. 19܀ 20܀ ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܣܝܼܦܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ. 21܀ ܐܸܬ̇ܕ̇ܚܝܼܬ̣ ܕܐܸܣܬ̇ܚܸܦ ܘܐܸܦܸܠ ܘܡܵܪܝܵܐ ܥܲܕ̇ܪܲܢܝ. 22܀ ܚܲܝܠܝ ܘܫܘܼܒ̣ܚܝ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܗܘ݀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܝܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ. 23܀ ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܲܕ݂ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 24܀ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀ ܚܲܝܠܵܐ. 25܀ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܪܝܼܡܬܲܢܝ. 26܀ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀ ܚܲܝܠܵܐ ܘܠܵܐ ܐܹܡܘܼܬ̣. 27܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܚܸܐ ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 28܀ ܡܸܪܕܵܐ ܪܕ݂ܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܡܲܘܬܵܐ ܠܵܐ ܐܲܫܠ̱ܡܲܢܝ. 29܀ ܦܬܲܚܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 30܀ ܕܐܸܥܘܿܠ ܒܗܘܿܢ ܘܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 31܀ ܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܥܵܐܠ݁ܝܼܢ ܒܹܗ. 32܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܕܲܥܢܲܝܬܵܢܝ ܘܲܗ݀ܘܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ. 33܀ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܲܣܠܝܼܘ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ. 34܀ ܗܝ݀ ܗܘ݀ܵܬ̣ ܠܪܹܫܹܗ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ. 35܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܗܘ݀ܵܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܘܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܢ. 36܀ ܗܵܢܵܘ ܝܲܘܡܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 37܀ ܬܵܘ ܢܕ݂ܘܼܨ ܘܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܹܗ. 38܀ ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܐܘܿ ܡܵܪܝܵܐ ܦܲܨܵܢܝ. 49܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܕܐܵܬܹܐ݁ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 40܀ ܒܲܪܸܟ̣ܢܵܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 41܀ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܲܢܗܲܪ ܠܲܢ. 42܀ ܘܐܲܣܘܿܪ ܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝ̈ܢ ܒܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ. 43܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܩܲܪ̈ܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 44܀ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܹܫܲܒ̇ܚܵܟ݂. 45܀ ܐܲܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܛܵܒ̣ܘܼ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܚ: (ܦܸܬ̣: ܩܦܙ)

ܐ

1܀ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 2܀ ܘܲܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 3܀ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛ݁ܪܝܼܢ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ. 4܀ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܹܗ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܒܵܥܹܝܢ ܠܹܗ. 5܀ ܘܠܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܥܲܘܠܵܐ ܘܗܲܠܸܟ̣ܘ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. 6܀ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܲܩܸܕ̇ܬ̇ ܕܢܸܬ̣ܢܲܛܪܘܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܲܘܪ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. 7܀ ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܡܲܬ̣ܩ̈ܢܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 8܀ ܘܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܡܵܐ ܕܢܸܛܪܹܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 9܀ ܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ. 10܀ ܡܵܐ ܕܝܸܠܦܹ̇ܬ̣ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 11܀ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܢܸܛ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܐ ܬܲܪܦܹܝܢܝ ܠܥܵܠܲܡ.

ܒ

1܀ ܒܡܵܢܵܐ ܡܕܲܟܸ̇ܐ ܛܲܠܝܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܢܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܸܢܲܝ̈ܟ. 2܀ ܒܟ̣ܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ ܥܲܩܸܒ̣ܬܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܢܝ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 3܀ ܒܠܹܒ̇ܝ ܛܲܫܝܼ݁ܬ̣ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܕܠܵܐ ܐܸܚܛܸܐ ܠܵܟ݂. 4܀ ܒܪܝܼܟܲܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 5܀ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܬܢܹܝ݁ܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 6܀ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܪܸܚܡܹ̇ܬ̣ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ. 7܀ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܘܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂. 8܀ ܒܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܪܢܹܝܬ̣ ܕܠܵܐ ܐܸܛܥܸܐ ܡܸܠܲܝ̈ܟ.

ܓ

1܀ ܥܢܝܼ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܐܸܚܸܐ ܘܐܸܛܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܟ. 2܀ ܓܠܝܼ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܕܐܸܚܙܸܐ ܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 3܀ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܛܫܸܐ ܡܹܢܝ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 4܀ ܨܒ̣ܵܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪ̱ܓܲܬ݀ ܠܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ. 5܀ ܟܐܲܝܬ̇ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܠܝܼܛܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܛܵܥܹܝ݁ܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 6܀ ܐܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܚܸܣܕܵܐ ܡܸܛܠ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣. 7܀ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܪܵܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܝܼ. 8܀ ܘܐܸܢܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܵܢܹܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. 9܀ ܒܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܪܢܹܝܬ̣ ܘܲܒ̣ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟ݂ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

ܕ

1܀ ܢܸܩܦܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܥܲܦܪܵܐ ܐܲܚܵܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 2܀ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܚܲܘܝܼܬܵܟ݂ ܘܲܥܢܲܝܬܵܢܝ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 3܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩܕܸܢܲܝ̈ܟ ܚܲܘܵܢܝ ܘܐܸܪܢܸܐ ܒܬܸܕ݂ܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܪܸܢܝܵܐ ܐܲܚܵܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 5܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܐܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ. 6܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܓܒܹ̇ܝܬ̣ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܨܒܹ̇ܝܬ̣. 7܀ ܢܸܩܦܹ̇ܬ̣ ܠܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܲܒ̣ܗܸܬܲܝܢܝ. 8܀ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܗܲܠܟܹ̇ܬ̣ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ̇ܝܼܬܵܢܝ.

ܗ

1܀ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܘܐܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 2܀ ܣܲܟܸ̇ܠܲܝܢܝ ܕܐܸܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܘܐܸܛܪܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ. 3܀ ܗܲܠܸܟܲܝܢܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܡܸܛܠ ܕܒܹܗ ܨܒܹ̇ܝܬ̣. 4܀ ܐܲܦܢܵܐ ܠܹܒ̇ܝ ܠܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܠܵܐ ܠܡܲܬ̣ܠܹ̈ܐ. 5܀ ܐܲܥܒܲܪ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܚܵܢܝ. 6܀ ܐܲܫܲܪ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܕܕ݂ܵܚܹܠ ܠܵܟ݂. 7܀ ܐܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܚܸܣܕܵܐ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 8܀ ܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܚܵܢܝ.

ܘ

1܀ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܠܲܝ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ݂ܬ̇. 2܀ ܐܸܬܸ̇ܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܠܲܡܚܲܣܕ݂ܵܢܲܝ̈ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬܲܟ̣ܠܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܟ. 3܀ ܠܵܐ ܬܸܥܢܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܝ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܠܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣. 4܀ ܐܸܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܘܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ. 5܀ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܨܒܹ̇ܝܬ̣. 6܀ ܐܹܡܲܠܸܠ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣. 7܀ ܘܐܸܪܢܸܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܕܪܸܚܡܹ̇ܬ̣. 8܀ ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܠܘܵܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܕܪܸܚܡܹ̇ܬ̣. 9܀ ܘܐܸܪܢܸܐ ܒܗܘܿܢ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܘܐܸܫܬܲܒܲܚ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂.

ܙ

1܀ ܥܗܲܕ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܬ̣ܟܸ̇ܠܬܵܝܗܝ. 2܀ ܘܒ̣ܵܗ̇ ܐܸܬ̣ܒܲܝܐܹܬ̣ ܒܡܘܼܟܵܟ̣ܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܐܲܚܝܲܢܝ. 4܀ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܐܲܠܨܘܼܢܝ ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܵܐ ܣܛܹ̇ܝܬ̣. 5܀ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܬ̣ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܐܹܬ̣. 6܀ ܘܲܗ݀ܘܵܘ ܠܝܼ ܠܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܟܡܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܬܲܢܝ ܡ̣ܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܒܲܩܘ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 8܀ ܙܡܝܼܪܬܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝܟ ܒܹܝܬ̣ ܬܲܘܬܵܒ̣ܘܼܬ̣ܝ. 9܀ ܥܸܗ̇ܕܹ̇ܬ̣ ܒܠܸܠܝܵܐ ܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܢܸܛ݁ܪܹܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 10܀ ܘܐܸܬ̣ܒܲܝܐܹ̇ܬ̣ ܡܸܛܠ ܕܢܸܛ݁ܪܹܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ.

ܚ

1܀ ܒܦܲܠܓ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 2܀ ܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܠܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ ܐܲܚܵܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܐܸܬ̣ܚܲܫܒܹ̇ܬ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܘܐܲܗܦ̇ܟܹܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܠܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܟ. 4܀ ܐܸܬ̇ܛܲܝ݁ܒܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܘܚ̇ܪܹܬ̣ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 5܀ ܚܲܒ̣ܠܹ̈ܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܥܲܪܙܠܘܼܢܝ ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܵܐ ܣܛܹ̇ܝܬ̣. 6܀ ܒܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܕܐܲܘܕܸ̇ܐ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 7܀ ܪܵܚܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܵܚܠܲܝ̈ܟ ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛ݁ܪܝܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 8܀ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ.

ܛ

1܀ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܥܲܡ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇. 2܀ ܛܲܥܡܵܐ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܲܕ̇ܥܵܐ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܗܲܝܡ̱ܢܹ̇ܬ̣ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 4܀ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟܹܬ̣ ܗܲܝܡ̱ܢܹ̇ܬ̣ ܘܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣. 5܀ ܛܵܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܲܛܐܸܒ̣ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 6܀ ܣܓ̣ܝܼ ܥܲܘܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ ܘܐܸܢܵܐ ܒܟ̣ܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 7܀ ܐܸܬ̣ܓ̇ܒܸܢ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܐܸܢܵܐ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 8܀ ܛܵܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟܹ̇ܬ̣ ܕܐܹܠܲܦ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 9܀ ܛܐܸܒ̣ ܠܝܼ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܦܘܼܡܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܹܐܡܵܐ.

ܝ

1܀ ܐܝܼ̈ܕܲܝܟ ܥܲܒ̣ܕܵܢܝ̈ ܘܐܲܬ̣ܩܢܵܢܝ̈ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 2܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܕܵܚܠܲܝ̈ܟ ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܕܲܠܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣. 3܀ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܲܟܸ̇ܟ̣ܬܲܢܝ. 4܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܠܒ̣ܘܼܝܵܐܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ݂ܬ̇ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 5܀ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܠܲܝ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܐܸܚܸܐ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܝܲܠܦܹ̇ܬ. 6܀ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܥܲܘܠܵܐ ܡܲܟ̇ܟ̣ܘܼܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܪܢܹܝ݁ܬ̣ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 7܀ ܢܸܬ̣ܦܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܵܚܠܲܝ̈ܟ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼ݁ܢ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 8܀ ܢܸܪܢܸܐ ܠܹܒ̇ܝ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܘܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣.

ܟ

1܀ ܪܸܓܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܘܲܠܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣. 2܀ ܣܲܟ̇ܝܼ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܕܐܸܡܲܬ̣ܝ ܬܒܲܝܐܲܢܝ. 3܀ ܡܸܛܠ ܕܲܗ݀ܘܹܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܩܵܐ ܒܲܓ̣ܠܝܼܕ݂ܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܛܥܹܝ݁ܬ̣. 4܀ ܟܡܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܲܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܐܸܡܲܬ̣ܝ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ. 5܀ ܚܦܲܪܘ ܠܝܼ ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 6܀ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܡܗܲܝܡ̱ܢܝܼܢ ܘܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܪܲܕ݂ܦܘܼܢܝ. 7܀ ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܘܒ̇ܕ݂ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܒ̣ܩܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 8܀ ܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܐܲܚܵܢܝ ܕܐܸܛܲܪ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬܹܗ ܕܦܘܼܡܵܟ݂.

ܠ

1܀ ܠܥܵܠܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܩܲܝܵܡܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ. 2܀ ܘܲܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܬܲܩܸܢܬ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܩܝܼܡܬܵܗ̇. 4܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܕܲܗ݀ܘܵܐ ܠܝܼ ܪܸܢܝܵܐ ܐܵܒܹ̇ܕ݂ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܡܘܼܟܵܟ̣ܝ. 5܀ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܐܸܛܥܸܐ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈. 6܀ ܕܝܼܠܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܢܸܛܪܹܬ̣. 7܀ ܥܠܲܝ ܣܲܟ̇ܝܼܘ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܕܢܲܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢܵܢܵܝ ܘܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܸܣܬܲܟ̇ܠܹܬ̣. 8܀ ܠܟ̣ܠ ܣܲܘܦܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܩܸܨܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܪܘܝܼܚ ܦܘܼܩܕܵܢܵܟ݂.

ܡ

1܀ ܡܵܐ ܪܸܚ̇ܡܹܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܗܘ݀ܝܘܼ ܪܹܢܝܝ. 2܀ ܚܲܟܸܡܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣. 3܀ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܦܵܢܲܝ̈ ܣܲܟܸ̇ܠܲܝܢܝ ܡܸܛܠ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܗ݀ܘܵܬ̣ ܠܝܼ ܪܸܢܝܵܐ. 4܀ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܐܸܣܬܲܟ̇ܠܹܬ̣ ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܢܸܛ݁ܪܹܬ̣. 5܀ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܟܠܹ̇ܝܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 6܀ ܡ̣ܢ ܕܝܼ̈ܢܲܝܟ ܠܵܐ ܣܛܹ̇ܝܬ̣ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܸܦܬܵܢܝ. 7܀ ܚܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܚܹܟ̇ܝ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܠܦܘܼܡܵܐ. 8܀ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܢܹ̇ܝܬ̣ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ.

ܢܢ

1܀ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܠܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ. 2܀ ܝܑܼܡܝܼܬ̣ ܘܐܲܫܪܹܬ̣ ܕܐܸܛܲܪ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܐܸܬ̣ܡܲܟ̇ܟܹܬ̣ ܪܲܘܪ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܚܵܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܦܘܼܡܝ ܨܒ̣ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ. 5܀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܗ̄ܝ̣ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܵܐ ܛܥܹ̇ܝܬ̣. 6܀ ܣܵܡ̣ܘ ܠܝܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܣܛܹ̇ܝܬ̣. 7܀ ܝܸܪܬܹ̇ܬ̣ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܘܼܣܵܡܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܠܹܒ̇ܝ. 8܀ ܐܲܦܢܝܼܬ̣ ܠܹܒ̇ܝ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܠܥܵܠܲܡ ܒܲܫܪܵܪܵܐ.

ܣ

1܀ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܪܸܚܡܹ̇ܬ̣. 2܀ ܣܸܬܵܪܝ ܘܒܹܝܬ̣ ܓܲܘܣܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܘܲܠܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣. 3܀ ܥܒܲܪܘ ܡܹܢܝ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܝ. 4܀ ܐܲܫܲܪܲܝܢܝ ܒܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܘܐܸܚܸܐ ܘܠܵܐ ܬܲܒ̣ܗܸܬܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̱ܝ. 5܀ ܣܲܝܲܥܲܝܢܝ ܘܐܸܬ̣ܦܪܸܩ ܘܐܸܬ̣ܝܲܠܲܦ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 6܀ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܐܲܣܠܝܼ݁ܬ̣ ܠܟ̣ܠ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܡܸܢܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܥܲܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܸܢܝܼܗܘܿܢ. 7܀ ܣܲܡܸܟܲܝܢܝ ܘܐܸܬ̣ܦܪܸܩ ܘܐܸܪܢܸܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 8܀ ܩܦܘܿܕ݂ ܒܸܣܪ̱ܝ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܟ݂ ܘܡ̣ܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܕܸܚܠܹ̇ܬ̣.

ܥ

1܀ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܩܲܝܢܝ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܲܝ̈. 2܀ ܒܲܣܸܡܲܝܗܝ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܒܛܵـ̈ــܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܥܫܩܘܼܢܵܢܝ ܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ. 3܀ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܣܲܟ̇ܝܼ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܘܲܠܡܹܐܡܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܥܒܸܕ݂ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 5܀ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܣܲܟܸ̇ܠܲܝܢܝ ܘܐܸܕܲܥ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 6܀ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܸܦܠ̱ܚܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܗܵܐ ܒܲܛܸܠܘ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 7܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܪܸܚܡܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ــܬ̣ܵܐ. 8܀ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܸܚܡܹ̇ܬ̣ ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܣܢܹ̇ܝܬ̣.

ܦ

܀ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܣܵܗܕ̇ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܛܪܲܬ݀ ܐܸܢܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܝ. 2܀ ܦܬܲܚ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܘܐܲܢܗܲܪ ܘܣܲܟܸ̇ܠ ܠܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. 3܀ ܦܘܼܡܝ ܦܸܬ̣ܚܹ̇ܬ̣ ܘܣܵܩܹ̇ܬ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܘܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂. 4܀ ܐܸܬ̣ܦܲܢ ܥܠܲܝ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ ܡܸܛܠ ܕܪܸܚܡܹ̇ܬ̣ ܫܡܵܟ݂. 5܀ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬ̣ܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܟ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܝܼ ܥܲܘܵܠܵܐ. 6܀ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܛܠܘܼܡܝܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 7܀ ܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂. 8܀ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܢ̣ܛܲܪܘ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂.

ܨ

1܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ. 2܀ ܦܸܩ̇ܕܹ̇ܬ̣ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. 3܀ ܫܲܢܩܲܢܝ ܚܣܵܡܵܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܡܸܛܠ ܕܲܛܥ̣ܵܘ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ. 4܀ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܛܵܒ̣ ܘܥܲܒ̣ܕܵܟ݂ ܪܲܚܡܵܗ̇. 5܀ ܙܥܘܿܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܫܝܼܛ ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܛܥܹ̇ܝܬ̣. 6܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܒܲܫܪܵܪܵܐ. 7܀ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܥܵܩܬ̣ܵܐ ܡܲܛܝܘܼܢܝ ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܪܢܹܝ݁ܬ̣. 8܀ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܥܵܠܲܡ ܣܲܟܸ̇ܠܲܝܢܝ ܘܐܸܚܸܐ.

ܩ

1܀ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒ̇ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܥܢܝܼܢܝ ܘܐܸܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 2܀ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂ ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܘܐܸܛܲܪ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂. 3܀ ܩܲܕ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܲܓ̣ܥܹ̇ܝܬ̣ ܘܣܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܠܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 4܀ ܩܲܕܸ̇ܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܐܸܪܢܹܐ ܒܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 5܀ ܫܡܲܥ ܩܵܠܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܲܝ̈ܟ ܐܲܚܵܢܝ. 6܀ ܩܪܸܒ̣ܘ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ ܕܥܲܘܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܪܲܚܲܩܘ. 7܀ ܩܲܪܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. 8܀ ܩܲܕܸ̇ܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܐܸܪܢܸܐ ܒܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 9܀ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܬܲܩܸܢܬܵܗ̇.

ܪ

1܀ ܚܙܝܼ ܡܘܼܟܵܟ̣ܝ ܘܦܲܨܵܢܝ ܡܸܛܠ ܕܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܵܐ ܛܥܹ̇ܝܬ̣. 2܀ ܕܘܼܢ ܕܝܼܢܝ ܘܦܲܨܵܢܝ ܘܲܒ̣ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܚܵܢܝ. 3܀ ܪܲܚܝܼܩܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܒܥܵܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 4܀ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼ̈ܢܲܝܟ ܐܲܚܵܢܝ. 5܀ ܣܓ̣ܝܼܘ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܠܵܐ ܣܛܹ̇ܝܬ̣. 6܀ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܠܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܘܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܛ݂ܲܪܘ. 7܀ ܚܙܝܼ ܕܪܸܚܡܹ̇ܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܚܵܢܝ. 8܀ ܪܹܫ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܟ݂.

ܫ

1܀ ܪܲܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܪܲܕ݂ܦܘܼܢܝ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܕܚܸܠ݂ ܠܹܒ̇ܝ. 2܀ ܚܕ݂ܝܼܬ̣ ܒܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܫܟܲܚ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܬ̣ܵܐ. 3܀ ܥܲܘܠܵܐ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܘܐܲܣܠ̇ܝܼܬ̣ ܘܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܪܸܚܡܹ̇ܬ̣. 4܀ ܫܒܲܥ ܒܝܲܘܡܵܐ ܫܲܒܲܚܬܵܟ݂ ܥܲܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. 5܀ ܣܲܓ̇ܝܼ ܗ̄ܘ̣ ܫܠܵܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܚܡ݁ܝܼܢ ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܟܪܝܼܗܘܼܬ̣ܵܐ. 6܀ ܣܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣. 7܀ ܢܸܛܪܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܲܪܚܸܡܬ̣ܵܗ̇ ܪܲܘܪ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. 8܀ ܢܸܛ̇ܪܹܬ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܘܣܵܗ̈ܕ̇ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܟ̣ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܠܩܘܼܒ̣ܠܵܟ݂.

ܬ

1܀ ܬܸܥܘܿܠ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬ̇ܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܒ̣ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܚܵܢܝ. 2܀ ܬܸܥܘܿܠ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܘܲܒ̣ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂ ܦܲܨܵܢܝ. 3܀ ܢܲܒܲܥ ܠܸܫܵܢܝ ܡܹܐܡܪܵܟ݂. 4܀ ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ. 5܀ ܢܡܲܠ̈ܠܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܬܲܠܸܦܲܝܢܝ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 6܀ ܬܥܲܕ̇ܪܲܢܝ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒܹܝ݁ܬ̣ ܒܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ. 7܀ ܣܲܟ̇ܝܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂ ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܪܢܹܝ݁ܬ̣. 8܀ ܬܸܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܬ̣ܫܲܒ̇ܚܵܟ݂ ܘܕ݂ܝܼܢܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܢܥܲܕ̇ܪܲܢܝ. 9܀ ܐܸܬ̇ܛܥܝܼܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܩܝܵܐ ܐܲܒ̇ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܒܥܝܼܘܗܝ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂. 10܀ ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܛܥܹ̇ܝܬ̣.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܝܛ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܝ ܩܪܹܝܬ̣. 2܀ ܘܲܥܢܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܦܲܨܝܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܝ. 3܀ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ. 4܀ ܘܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ. 5܀ ܡܵܢܵܐ ܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܘܡܵܢܵܐ ܢܲܘܣܦܘܼܢ ܠܵܟ݂. 6܀ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ. 7܀ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܫܢܝܼܢܝܼܢ. 8܀ ܐܲܝܟ݂ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܒܲܠܘܼܛܵܐ. 9܀ ܘܵܝܠܝܼ ܕܬܲܘܬܵܒ̣ܘܼܬ̣ܝ ܐܲܓ̇ܪܲܬ݀. 10܀ ܘܲܫܪܹܝܬ̣ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܩܹܕ݂ܵܪ. 11܀ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܥܸܡܪܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܝ ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܫܠܵܡܵܐ. 12܀ ܘܐܸܢܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. 13܀ ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟ: (ܦܸܬ̣: ܝܘ)

1܀ ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܛܘܼܪܵܐ. 2܀ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܝ. 3܀ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 4܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܒ݂ܲܕ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 5܀ ܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܟ݂ ܠܙܲܘܥ̱ܬ̣ܵܐ. 6܀ ܘܠܵܐ ܢܢܘܼܡ ܢܵܛܘܿܪܵܟ݂. 7܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܢܵܐܹ̇ܡ ܘܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܟ݂. 8܀ ܢܵܛܘܿܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܵܛܘܿܪܵܟ݂. 9܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܛܸܠ ܠܵܟ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 10܀ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܠܵܐ ܢܲܟܹ̇ܝܟ݂. 11܀ ܘܐܵܦܠܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. 12܀ ܡܵܪܝܵܐ ܢܢܲܛܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. 13܀ ܢܸܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 14܀ ܢܸܛܲܪ ܡܲܦܩܵܟ݂ ܘܡܲܥܠܵܟ݂. 15܀ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟܐ: (ܦܸܬ̣: ܝܙ)

1܀ ܚܕ݂ܝܼܬ̣ ܟܲܕ݂ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܼ. 2܀ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢܲܢ. 3܀ ܩܵܝ̈ܡܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܒܬܲܪ̈ܥܲܝܟ̇ܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 4܀ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܒܲܢܲܝܬܵܐ. 5܀ ܐܲܝܟ݂ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ݂ ܠܵܗ ܫܘܼܪܵܐ. 6܀ ܠܬܲܡܵܢ ܣܠ݂ܸܩ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7܀ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܘܕܵܝܘܼ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 8܀ ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܐܲܪܡܝܼܘ ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ. 9܀ ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂. 10܀ ܫܐܲܠܘ ܒܲܫܠܵܡܵܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 11܀ ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܲܗܝܼܢܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ̇ܝ. 12܀ ܢܸܗܘܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܒܚܲܝܠܹܟ̣ܝ. 13܀ ܘܟܲܗܝܼܢܘܼܬ̣ܵܐ ܒܣܵܚܪ̈ܵܬܹܟ̣ܝ. 14܀ ܡܸܛܠ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ. 15܀ ܐܹܡܲܠܸܠ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܫܠܵܡܵܐ. 16܀ ܡܸܛܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 17܀ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܒܛܵܒ̣ܵܬܹ̈ܟ̣ܝ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟܒ: (ܦܸܬ̣: ܝ)

1܀ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 2܀ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪ̈ܲܝܗܘܢ. 3܀ ܘܐܲܝܟ݂ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܐܲܡܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܬܵܗ̇. 4܀ ܗܵܟܲܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. 5܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܢ. 6܀ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ ܡܵܪܝܵܐ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ. 7܀ ܡܸܛܠ ܕܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬ̣ܵܐ ܫ̣ܡܲܥܢ. 8܀ ܘܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܣܸܒ̣ܥܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܲܢ. 9܀ ܡܘܼܝܵܩܵܐ ܕܲܡܒܲܙܚܵܢܹ̈ܐ. 10܀ ܘܫܝܼܛܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟܓ: (ܦܸܬ̣: ܝܓ)

1܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܩ̣ܵܡ ܠܲܢ. 2܀ ܢܹܐܡܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܐܸܠܘܼܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܩ̣ܵܡ ܠܲܢ. 3܀ ܟܲܕ݂ ܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 4܀ ܚܲܝܲܬ̣ ܒܵܠ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܢ. 5܀ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܗܘܿܢ ܥܠܲܝܢ. 6܀ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܡܛܲܒ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܢ. 7܀ ܪܓܸܠܬ̣ܵܐ ܥܸܒ̣ܪܲܬ݀ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܢ. 8܀ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܥܒܲܪܘ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܢ. 9܀ ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒܲܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܠܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 10܀ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܛܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ ܕܨܲܝܵܕ݂ܵܐ. 11܀ ܦܲܚܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܘܲܚܢܲܢ ܐܸܬ̣ܦܲܨܝܼܢ. 12܀ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 13܀ ܗܵܘܿ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟܕ: (ܦܸܬ̣: ܝܒ)

1܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ. 2܀ ܠܵܐ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܐܸܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ. 3܀ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܟܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܵܗ̇. 4܀ ܘܡܵܪܝܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ ܠܥܲܡܹܗ. 5܀ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 6܀ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܥܲܘܵܠܹ̈ܐ ܒܲܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. 7܀ ܘܠܵܐ ܢܲܘܫܛܘܼܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܥܲܘܠܵܐ. 8܀ ܐܲܛܐܸܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ. 9܀ ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܝܼܢ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. 10܀ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܥܲܩܡܝܼܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܗܘܿܢ. 11܀ ܢܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܘܠܵܐ. 12܀ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܡܙܡܘܪܐ. ܩܟܗ: (ܦܸܬ̣: ܝܒ)

1܀ ܟܲܕ݂ ܡܲܦܢܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ. 2܀ ܗ݀ܘܲܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܢ݁ܘܿܢ ܕܚܵܕܹܝܢ. 3܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܬ̣ܡ̱ܠܸܐ ܦܘܼܡܲܢ ܓܘܼܚܟܵܐ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. 4܀ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 5܀ ܕܐܲܣܓ̇ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ. 6܀ ܐܲܣܓ̇ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܘܲܗ݀ܘܲܝܢ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. 7܀ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܨܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܒ̣ܬܲܝܡܢܵܐ. 8܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܙܵܪܥܝܼ̇ܢ ܒܕܸܡܥ̱ܬ̣ܵܐ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܐܵ ܢܸܚܨܕ݂ܘܼܢ. 9܀ ܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ ܡܗܲܠܸܟ ܘ