ܣܦܪܐ ܕܡܬܠ̈ܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܡܲܬ̣ܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

2: ܠܡܸܕܲܥ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܡܸܬ̣ܒܲܝܵܢܘܼ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܘܼܟܵܠܵܐ.

3: ܘܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ.

4: ܠܡܸܬܲܠ ܠܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܪܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ.

5: ܢܸܫܡܲܥ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܘܢܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ. ܘܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܩܢܹܐ.

6: ܕܢܸܫܬܵܘܕܲܥ ܡܲܬ̣̈ܠܹܐ ܘܦܸܠܵܐ̈ܬ̣ܵܐ: ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܘܐܘܼܚ̈ܕܵܬ̣ܗܘܿܢ.

7: ܪܹܫ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

8: ܫܡܲܥ ܒܹܪܝ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܸܡܵܟ݂.

9: ܝܵܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܓܹܝܪ ܠܪܹܫܵܟ݂: ܘܗܲܡܢܝܼܟ݂ܵܐ ܠܨܵܘܪܵܟ݂.

10: ܒܹܪܝ: ܐܸܢ ܢܫܲܕ̇ܠܘܼܢܵܟ݂ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܛܦܝܼܣ.

11: ܘܐܸܢ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܠܵܟ݂: ܬܵܐ ܥܲܡܲܢ ܢܸܟ݂ܡܲܢ ܠܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܢܸܛܫܹܐ ܠܙܲܟܵܝܵܐ ܒܥܸܬܵܐ.

12: ܘܢܸܒ̣ܠ̱ܥܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܫܝܘܿܠ ܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܠܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܚ̇ܬܲܝ̈ ܓܘܼܒܵܐ.

13: ܟܠܹܗ ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܘܐܝܼܩܵܪܹܗ ܢܸܫܟܲܚ. ܘܢܸܡܠܹܐ ܒܵܬܲܝ̈ܢ ܒܸܙܬ̣ܵܐ.

14: ܦܸܨܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܪܡܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ. ܘܟ݂ܝܼܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܠܲܢ.

15: ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܟܠܝܼ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܗܘܿܢ.

16: ܡܸܛܠ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ: ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܪ̈ܵܗ̇ܛܵܢ. ܘܡܸܣܬܲܪ̱ܗܒ̣ܝܼܢ ܠܡܹܐܫܲܕ݂ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ.

17: ܘܲܒ̣ܥܸܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܦܵܪܣܝܼܢ ܡܨܝܼ̈ܕ݂ܵܬܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ.

18: ܘܟ݂ܵܡ̇ܢܝܼܢ ܠܲܕ݂ܡܵܐ. ܘܲܡܛܲܫܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ.

19: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܥܵܘܼܠܵܐ ܘܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ.

20: ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܐ: ܘܲܒ̣ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܡܪܝܼܡܵܐ ܩܵܠܵܗ̇.

21: ܘܲܒ̣ܪܸܫ ܒܹܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܡܲܟ݂ܪ̱ܙܵܐ. ܘܲܒ̣ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܕܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܟܲܪ̈ܟܹܐ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇ ܐܵܡ̇ܪܵܐ.

22: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܹܡܲܬ̣ܝ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܫܲܒ̣ܪܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܡܡܲܝܩܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܵܓ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡܡܲܝܩܵܢܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܟ݂ܠܹܐ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

23: ܐܸܢ ܬܸܬ̣ܦ̄ܢܘܿܢ ܠܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ: ܐܲܒܲܥ ܠܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܝ. ܘܐܵܘܕܲܥܟ݂ܘܿܢ ܡܸܠܲܬ̣ܝ.

24: ܥܲܠ ܕܲܩܪܹܝ̇ܬ̣: ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܬ̇ܘܿܢ ܘܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ.

25: ܘܫܵܛ̇ܬ̇ܘܿܢ ܟܠܗܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥ̱ܝܵܬ̣ܝ. ܘܲܒ̣ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ ܠܵܐ ܨܒܲܝ̣ܬ̇ܘܿܢ.

26: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܸܓ̣ܚܲܟ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܟ݂ܘܿܢ ܘܐܸܚܕܹ̇ܐ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ: ܘܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ.

27: ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܢܹܐܬܹܐ. ܘܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܥܵܩܬ̣ܵܐ.

28: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܩܪܘܿܢܵܢܝ: ܘܠܵܐ ܐܸܥܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܢܩܲܕ̇ܡܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢܵܢܝ.

29: ܥܲܠ ܕܲܣܢ̣ܵܘ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܓܒ̣ܵܘ.

30: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܒܬܲܪ̈ܥ̱ܝܵܬ̣ܝ. ܘܐܲܣܓ̣ܝܼܘ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ.

31: ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥ̱ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܣܒܲܥ̣ܘ.

32: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܲܗܦܟ݂ܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܬܸܩܛܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܛܘܼܥܝܲܝ ܕܚܲܣܝܼܪ̈ܲܝ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܬܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ.

33: ܘܡ̇ܢ ܕܫܵܡܲܥ ܠܝܼ: ܢܸܫܪܹܐ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܢܸܫܠܹܐ ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܒܹܪܝ: ܐܸܢ ܬܩܲܒܸ̇ܠ ܡܸܠܲܝ̈: ܘܦܘܼ̈ܩܕܵܢܲܝ ܬܲܛܫܹܐ ܒܠܸܒܵܟ݂.

2: ܘܬܸܨܠܹܐ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂ ܠܚܸܕܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܦܢܹܐ ܠܸܒܵܟ݂ ܠܣܘܼܟܵܠܵܐ.

3: ܘܬܸܩܪܹܐ ܠܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܘܲܠܣܘܼܟܵܠܵܐ ܬܪܝܼܡ ܩܵܠܵܟ݂.

4: ܘܬܸܒ̣ܥܹܝܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܣܹܐܡܵܐ: ܘܬܸܒ̣ܨܝܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܣܝܼܡܬ̣ܵܐ.

5: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܣܬܲܟܲܠ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܬܸܫܟܲܚ ܝܼܕܲܥܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

6: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܡ̣̤ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ.

7: ܘܢܵܛܲܪ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܝܼܢ. ܘܲܡܣܲܝܲܥ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ.

8: ܘܢܵܛ̇ܲܪ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܣܝܵܘ̈ܗܝ ܢܢܲܛܲܪ.

9: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܣܬܲܟܲܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.

10: ܟܲܕ ܬܲܥܸܠ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܠܠܸܒܵܟ݂. ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܬܒܲܣܸܡ.

11: ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܬܢܲܛܪܵܟ݂. ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܢܫܵܘܒ̣ܵܟ݂.

12: ܕܬܸܬ̣ܦܲܨܹܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܗܦܝܼ̈ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ.

13: ܕܫܵܒ̣ܩܝܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ. ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ.

14: ܘܚܵـ̇ـܕܹܝܢ ܠܡܸܥܒܲܕܲ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܕ݂ܵܝܨ̇ܝܼܢ ܒܗܘܼܦܵܟ݂ܵܐ ܕܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

15: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡܥܲܩ̈ܡܵܢ. ܘܲܡܦܲܬ̇ܠܝܼܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝܗܘܿܢ.

16: ܬܦܲܨܝܼܟ݂ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ: ܕܲܡܗܲܦܟ݂ܵܐ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇.

17: ܕܫܸܒ̣ܩܲܬ̤ ܡܪܲܒ̇ܝܵܢܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܗ̇. ܘܲܛܥܵܬ̤ ܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܗ̇.

18: ܛܥܵܬ̤ ܐܸܣ̈ܟ̇ܦܵܬ̣ܵܗ̇: ܘܗܲܠܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܝܗ̇.

19: ܟܠ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܵܐ ܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ. ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܝܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

20: ܗܲܠܸܟ݂ ܗܵܟܹܝܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ. ܘܛܲܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ.

21: ܡܸܛܠ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܸܫܬܲܚܪܝܼܢ ܒܵܗ̇.

22: ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܣܵܝ̇ܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܥܲܩܪܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇.

 

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܢܵܡܘܿܣܝ. ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܢܸܛܲܪ ܠܸܒܵܟ݂.

2: ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܲܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܸܬ̇ܬܵܘܣ̈ܦܵܢ ܠܵܟ݂.

3: ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܒ̇ܩܘܼܢܵܟ݂. ܐܸܠܵܐ ܩܛܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܵܘܪܵܟ݂. ܘܲܟ݂ܬ̣ܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܟ݂.

4: ܕܬܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

5: ܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܵܟ݂. ܘܥܲܠ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܟ݂ܠ.

6: ܕܲܥܲܝܗܝ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂. ܘܗ̤ܘ ܬܵܪܹ̇ܨ ܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܟ.

7: ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂. ܐܸܠܵܐ ܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܣܛܝܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

8: ܕܬܸܗܘܹܐ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܒܸܣܪܵܟ݂: ܘܕ݂ܘܼܗܵܢܵܐ ܠܓܲܪ̈ܡܲܝܟ.

9: ܝܲܩܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂: ܘܡ̣ܢ ܪܹܫ ܟܠܗܹܝܢ ܥܲܠܠܵـ̈ـܬ̣ܵܟ݂.

10: ܕܢܸܬ̣ܡ̱ܠܘܿܢ ܐܵܘܨܪܲܝܟ ܣܲܒ̣ܥܵܐ. ܘܡܲܥܨܪܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܲܒ̇ـ̈ـܥܵܢ ܚܲܡܪܵܐ.

11: ܒܹܪܝ: ܡܲܪܕ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܲܣܠܹܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܵܟ݂ ܒܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬܹܗ.

12: ܡܸܛܠ ܕܲܠܡ̇ܢ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܪܵܕܹܐ ܠܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܠܲܒ̣ܪܹܗ.

13: ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܸܫ̣ܟܲܚ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܲܠܒܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܐܸܫ̣ܟܲܚ ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

14: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܬܹܐܓ̣ܘܼܪܬܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܹܐܓ̣ܘܼܪܬܵܐ ܕܣܹܐܡܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ ܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܗ̇.

15: ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇.

16: ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܝܲܡܝܼܢܵܗ̇: ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܒܣܸܡܵܠܵܗ̇.

17: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܝܗ̇ ܫܠܵܡܵܐ.

18: ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܚܲܡܣܢܝܼܢ ܒܵܗ̇. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܟܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇: ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ.

19: ܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ ܣܵܡ̣ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܹܗ.

20: ܘܒ̣ܝܲܕܲܥܬܹܗ ܐܸܬ̣ܒܲܙܲܥ̣ܘ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ. ܘܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܪܲܣ̣ ܛܲܠܵܐ.

21: ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܢܸܙܲܠ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܠܡܸܛܲܪ ܝܘܼܠܦܵܢܝ ܘܬܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܝ.

22: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܘܪܘܼܚܵܦܵܐ ܠܨܵܘܪܵܟ݂.

23: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܩܸܠ.

24: ܘܬܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ. ܘܬܸܫܟܲܒ̣: ܘܬܸܒ̣ܣܲܡ ܠܵܟ݂ ܫܸܢܬ̣ܵܟ݂.

25: ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ.

26: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ݂. ܘܲܢܢܲܛܲܪ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂: ܕܠܵܐ ܬܸܬ̇ܨܝܼܕ݂.

27: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܟ̇ܠܹܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ: ܟܡܵܐ ܕܣܵܦ̇ܩܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܡܸܥܒܲܕ݂.

28: ܘܟܲܕ݂ ܐܝܼܬ̣ ܠܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܕܙܸܠ: ܘܬ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܟܚܵܪ: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂.

29: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܕܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܫܸܠܝܵܐ.

30: ܠܵܐ ܬܕ݂ܘܼܢ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܥܸܬܵܐ.

31: ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܢ ܒܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܨܒܹ̇ܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ.

32: ܡܸܛܠ ܕܲܛܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܥܵܘܿܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܫܘܿܥ̈ܝܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ.

33: ܠܵܘܛܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܒ̣ܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܘܕܲܝܪ̱ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܒܲܪܸܟ݂.

34: ܘܢܸܣܚܘܿܦ ܠܲܡܡܲܝ̈ܩܵܢܹܐ. ܘܥܲܠ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܢܪܲܚܸܦ.

35: ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ: ܘܣܲܟ݂̈ܠܹܐ ܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܨܲܥܪܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܫܡܲܥܘ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬܹܗ ܕܐܵܒ̣ܵܐ. ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ.

2: ܡܸܛܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ. ܢܵܡܘܿܣܝ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܘܼܢ.

3: ܒܪܵܐ ܓܹܝܪ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܐܵܒ̣ܝ ܡܦܲܢܩܵܐ: ܘܝܼܚܝܼܕ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܹܡܝ.

4: ܘܐܲܠ̣ܦܲܢܝ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܝܼ: ܬܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ܝ ܒܠܸܒܵܟ݂. ܘܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ ܘܲܚܝܝܼ: ܘܢܵܡܘܿܣܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ.

5: ܩܢܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܲܩ̣ܢܝܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܣܛܹܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܦܘܼܡܝ.

6: ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܝܼܗ̇ ܕܲܬ̣ܢܲܛܪܵܟ݂. ܪܚܲܡܹܝܗ̇ ܕܲܬ̣ܫܵܘܙܒ̣ܵܟ݂.

7: ܪܹܫ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܩܢܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂ ܩܢܝܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

8: ܚܲܒܸ̇ܒܹܝܗ̇ ܕܲܬ̣ܪܲܡܪܡܵܟ݂. ܘܥܲܦܸܩܹܝܗ̇ ܕܲܬ̣ܝܲܩܪܵܟ݂.

9: ܘܲܬ̣ܣܝܼܡ ܒܪܹܫܵܟ݂ ܝܵܐ ܝܵܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܦܵܐ ܘܒܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܬܣܲܝܥܵܟ݂.

10: ܫܡܲܥ ܒܹܪܝ: ܘܩܲܒܸ̇ܠ ܡܸܠܲܝ̈. ܘܢܸܣ̈ܓܝܵܢ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܟ.

11: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܚܸܟ݂ܡ̱ܬܵܐ ܐܲܠܸܦ̇ܬܵܟ݂: ܘܗܲܠܸܟ݂ܬܵܟ݂ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ.

12: ܘܡܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܵܐ ܢܙܘܼ̈ܥܵܢ ܗܲܠܟ݂ܵـ̈ـܬ̣ܵܟ݂. ܘܐܸܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܩܸܠ.

13: ܚܲܡܣܝܼܢ ܒܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܝܼܗ̇ ܛܲܪܹܝܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝܼ ܚܲܝܲܝ̈ܟ.

14: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ. ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ.

15: ܘܒܲܐܬ̣ܪܵܐ ܕܲܫܪܹܝܢ: ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܒܹܗ ܐܸܠܵܐ ܣܛܝܼ ܘܲܥܒܲܪ ܡܸܢܹܗ.

16: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܵܡ̇ܟ̇ܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵـ̇ـܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܦܲܪܝܼܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܸܢܲܬ̣ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵـ̇ـܒ݂ܕ̇ܝܼܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܗܘܿܢ.

17: ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܥܸܬܵܐ ܫܵܬܹ̇ܝܢ.

18: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܹܝܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܙ̱ܗܪܵܐ. ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܢܘܼܗܪܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܵܩܹ̇ܢ ܝܵܘܡܵܐ.

19: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܹܝܢ ܕܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܠܵܐ ܝܵܕ̇ܥܝܼܢ ܒܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܬܲܩܠܝܼܢ.

20: ܒܹܪܝ: ܨܘܼܬ̣ ܡܸܠܲܝ̈. ܘܲܠܡܹܐܡܲܪܝ ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂.

21: ܠܵܐ ܢܸܙ̈ܠܵܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. ܐܸܠܵܐ ܛܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܒܓ̣ܵܘܹܗ ܕܠܸܒܵܟ݂.

22: ܡܸܛܠ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡ̇ܢ ܕܡܸܫܟܲܚ ܠܗܹܝܢ. ܘܒܸܣܪܹܗ ܟܠܹܗ ܡܲܐܣܹܐ.

23: ܒܟ݂ܠ ܙܘܼܗܵܪ ܛܲܪ ܠܸܒܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܡܸܢܹܗ ܗ̄ܘܼ ܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

24: ܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܵܟ݂ ܦܘܼܡܵܐ ܥܩܝܼܡܵܐ. ܘܕ̇ܢܝܵܐ ܕܥܸܬܵܐ ܐܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

25: ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܢܚܘܼܪ̈ܵܢ. ܘܬܸܡܪܲܝܟ ܢܸܬ̣ܪ̱ܨܘܼܢ ܠܩܘܼܒ̣ܠܵܟ݂.

26: ܐܲܥܒܲܪ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܸܬ̣ܩ̈ܢܵܢ.

27: ܘܠܵܐ ܬܸܣܛܹܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܠܣܸܡܵܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܒܹܪܝ: ܨܘܼܬ̣ ܠܚܸܟ݂ܡܲܬ̣ܝ: ܘܲܠܣܘܼܟܵܠܝ ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂.

2: ܕܬܸܙܕ̇ܗܲܪ ܒܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܢܢܲܛܪ̈ܵܢ.

3: ܡܸܛܠ ܕܕܸܒ̣ܫܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܛ̈ܦܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ. ܘܪ̈ܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܢ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇.

4: ܘܚܲܪܬ̣ܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܓܸܕ̇ܕܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ. ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܣܲܝܦܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܦܘܼܡܵܘ̈ܗܝ.

5: ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܹܝܗ̇ ܡܲܚ̈ܬ̣ܵܢ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܫܝܘܿܠ ܗܲܠܟ݂ܵـ̈ـܬ̣ܵܗ̇ ܡܣܲܡܟ݂ܵܐ.

6: ܘܠܵܐ ܕܵܪܟܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܬܵܘܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܓܹܝܪ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܝܗ̇ ܘܠܵܐ ܝܼܕ݂ܝܼܥܝܼܢ.

7: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ. ܘܠܵܐ ܬܸܣܛܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܦܘܼܡܝ.

8: ܐܲܪܚܸܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܗ̇.

9: ܕܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܠܐܲܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܝܠܵܟ݂: ܘܲܫܢܲܝ̈ܟ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܝܼܢ.

10: ܘܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܵܟ݂. ܘܠܹܐܘܬ̣ܵܟ݂ ܬܲܥܸܠ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ.

11: ܘܲܒ̣ܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܬ̇ܘܹܝܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܡܵܐ ܕܲܓ̣ܡܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܵܟ݂.

12: ܘܬܹ̇ܐܡܲܪ ܕܲܠܡܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܣܓܝܼ ܠܹܒ̇ܝ.

13: ܘܠܵܐ ܫܸܡ̇ܥܹܬ̣ ܠܩܵܠܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܲܝ̈. ܘܲܠܡܲܫ̱ܡ̈ܥܵܢܲܝ ܠܵܐ ܨܠܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܕ݂ܢܝ.

14: ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܝܼ ܒܟ݂ܠ ܒܝܼ̈ܫܵܢ: ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܘܲܒ̣ܥܹܕܬܵܐ.

15: ܐܸܫܬܲܝ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܪܵܟ݂: ܘܪ̈ܵܕܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܥܝܼܢܵܟ݂.

16: ܘܢܸܫܬܲܦܥܘܼܢ ܡܲܝ̈ܟ ܒܫܘܼ̈ܩܲܝܟ ܘܲܒ̣ܫܘܼ̈ܩܲܝܟ ܢܸܪܕ̇ܘܿܢ.

17: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ. ܘܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܬ̇ܦܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂.

18: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܪܝܼܟ݂ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܟ݂. ܘܲܚܕ݂ܝܼ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܟ݂.

19: ܐܲܝ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ: ܘܕܲܝܨܬ̣ܵܐ ܕܕ̇ܚ̱ܡܬ̣ܵܐ. ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܝܼܠܲܦ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ ܘܲܒ̣ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܗ̇ ܪܥܝܼ.

20: ܘܠܵܐ ܬܥܲܦܸܩ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ.

21: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܸܢܹܝܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܘ̈ܗܝ ܓܠܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

22: ܒܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܲܒ̣ܚܲܒ̣̈ܠܹܐ ܕܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܦܟܲܪ.

23: ܗ̤ܘ ܢܡܘܼܬ̣ ܕܠܵܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼ ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܛܵܥ̇ܝܘܼܬܹܗ ܢܸܬ̇ܛܥܹܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܒܹܪܝ: ܐܸܢ ܥ̣ܪܲܒ̣ܬ̇ ܠܚܲܒ̣ܪܵܟ݂: ܐܲܫܠܸܡ̣ܬ̇ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܠܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ.

2: ܐܸܬ̇ܬ̇ܨܝܼܕܲܬ̇ ܒܡܹܐܡܪܵܐ ܕܦܘܼܡܵܟ݂. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ̇ܬ̇ ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

3: ܥܒܸܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܹܪܝ: ܘܐܸܬ̣ܦܲܨܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܢܦܲܠ̣ܬ̇ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܟ݂. ܓܲܪܸܓ̣ ܗܵܟܹܝܠ ܚܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܕܲܥ̣ܪܲܒ̣ܬ̇ ܥܠܵܘܗܝ.

4: ܘܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܫܸܢܬ̣ܵܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܢܵܘܡܬ̣ܵܐ ܠܲܓܒ̣ܝܼ̈ܢܲܝܟ.

5: ܕܬܸܬ̣ܦܲܨܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܒ̣ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܫܒܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ.

6: ܐܸܬ̇ܕܲܡܵܐ ܠܫܘܼܫܡܵܢܵܐ: ܘܲܚܙܝܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܝܼܠܲܦ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܚܨܵܕ݂ܵܐ.

7: ܘܠܲܝܬ̇ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܹ̇ܦ ܠܹܗ.

8: ܘܲܡܛܲܝܸܒ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܝܛܵܐ ܠܲܚܡܹܗ. ܘܩܵܦܹ̇ܣ ܒܲܚܨܵܕ݂ܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ.

9: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܵܡܹ̇ܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܒܸܢܵܢܵܐ. ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬ̣ܵܟ݂ ܬܩܘܼܡ.

10: ܩܲܠܝܼܠ ܬܢܘܼܡ: ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܸܕ݂ܡܲܟ݂. ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܚܲܕ݂ܝܵܟ݂.

11: ܘܬܹܐܬܹܐ ܥܠܲܝܟ ܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܬܲܕܪ̱ܟ݂ܵܟ݂ ܨܪܝܼܟ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ.

12: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܥܫܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

13: ܪܵܡܹ̇ܙ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܬ̣ܵܪܹܣ ܒܪܸܓ̣ܠܹܗ: ܘܪܵܡܹ̇ܙ ܒܨܸܒ̣ـ̈ـܥܵܬܹܗ.

14: ܘܡܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܒܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܚܵܫܹ̇ܠ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ. ܘܫܵܓ̣ܹ̇ܫ ܒܹܝܬ̣ ܬܪܹܝܢ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܬܒ̣ܵܪܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ: ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ.

16: ܫܸܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܣܢ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܕܲܫܒܲܥ ܐܲܣ̱ܠܝܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

17: ܥܲܝܢܵܐ ܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܘܐܝܼܕܲܝܵـ̈ـܐ ܕܐܵܫ̈ܕܵܢ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ.

18: ܘܠܸܒܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܸܬܵܐ: ܘܪܸܓ̣ܠܵܐ ܕܡܸܣܬܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐ ܠܡܸܪܗܲܛ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

19: ܘܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܟܲܕܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܕ݂ܪܵܡܹ̇ܐ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ.

20: ܛܲܪ ܒܹܪܝ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܸܡܵܟ݂.

21: ܩܒ̣ܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܸܒܵܟ݂ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣. ܘܲܟ݂ܪܘܿܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܵܘܪܵܟ݂.

22: ܘܡܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܐܲܩܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܟ݂. ܘܥܲܡܵܟ݂ ܢܸܗܘܘܿܢ. ܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܢܲܛܪܘܼܢܵܟ݂. ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܬ̇: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܪܸܢܝܵܐ.

23: ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ܘܢܵܡܘܿܣܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

24: ܕܲܬ̣ܢܲܛܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܗ̇ ܕܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ.

25: ܠܵܐ ܬܸܪܲܓ̣ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܒܠܸܒܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܸܬ̇ܨܝܼܕ݂ ܒܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇. ܘܠܵܐ ܬܸܫܒܹ̇ܝܟ݂ ܒܬܸܡܪܹ̈ܝܗ̇.

26: ܕܘܼܡܝܵܗ̇ ܓܹܝܪ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܠܲܚܡܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܝܲܩܝܼܪܬܵܐ ܨܵܝܕܵܐ.

27: ܕܲܠܡܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܒܥܘܼܒܹ̇ܗ. ܘܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܵܘܩܸܕ݂.

28: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܘܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܵܘ̈ܝܵܢ.

29: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܩܵܪܸܒ̣ ܠܵܗ̇: ܠܵܐ ܢܸܙܟܹ̇ܐ.

30: ܠܵܐ ܠܡܸܬ̇ܕܲܡܵܪܘܼ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܕܓ̣ܵܢܹ̇ܒ̣. ܕܓ̣ܵܢܹ̇ܒ̣ ܓܹܝܪ: ܕܲܢܣܲܒܲܥ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܟܲܦܢܵܐ.

31: ܘܐܸܢ ܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܕܓ̣ܵܢܹ̇ܒ̣: ܦܵܪܲܥ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ̣ܥܵܐ. ܘܟ݂ܠܹܝܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܝܵܗܹ̇ܒ̣.

32: ܕܓ̣ܵܐܲܪ ܕܹܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܲܡܚܲܒܸ̇ܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

33: ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܕܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܹܗ ܨܲܥܪܵܐ: ܘܢܲܕ݂ܪ̱ܟ݂ܝܼܘܗܝ: ܘܚܸܣܕܹ̇ܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܛܥܹܐ.

34: ܚܸܡܬܹܗ ܓܹܝܪ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܛܠ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܢܵܢܵܐ. ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܣ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

35: ܘܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܦܝܼܣ ܟܲܕ݂ ܬܲܣܓܹ̇ܐ ܫܘܼܚܕ݂ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

ܐ: ܒܹܪܝ ܛܲܪ ܡܸܠܲܝ̈: ܘܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ ܐܲܛܫܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܟ݂.

2: ܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ ܘܲܚܝܝܼ: ܘܢܵܡܘܿܣܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ.

3: ܩܛܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܵܘܪܵܟ݂. ܘܲܟ݂ܬ̣ܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܟ݂.

4: ܘܐܸܡܲܪ ܠܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܚܵܬ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ. ܘܲܠܣܘܼܟܵܠܵܐ ܩܪܝܼ ܡܲܕ̇ܥܵܐ.

5: ܕܲܢܢܲܛܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ ܕܲܡܫܲܕ̇ܠܵܢ̈ܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇.

6: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܟܵܘܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬܵܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܟܣܘܼܣܛܵܪܘܿܢ ܐܲܕ݂ܝܼܩܲܬ̤.

7: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. ܘܚܵܪܲܬ̤ ܒܲܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܚܲܣܝܼܪ̈ܲܝ ܪܸܥܝܵܢܵܐ.

8: ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒܫܘܼܩܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܙܵܘ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ ܒܲܝܬܵܗ̇.

9: ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܡܲܥܪ̈ܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ: ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܲܒ̣ܥܲܡܛܵܢܵܐ.

10: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܒܐܸܣܟܹ̇ܡܵܐ ܕܙ̇ܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܕܡܲܦ̱ܪܕ݂ܵܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ.

11: ܘܡܵܪܘܿܕ݂ܝܵܐ: ܘܐܵܣܘܿܛܝܵܐ. ܘܲܒ̣ܒܲܝܬܵܗ̇ ܪܸ̈ܓ̣ܠܹܝܗ̇ ܠܵܐ ܫܵܠ̈ܝܵܢ.

12: ܐܸܠܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܠܒܲܪ ܦܵܗܝܵܐ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܒܫܘܼ̈ܩܹܐ ܘܲܒ̣ܘܵܙ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܟܵܡܢܵܐ.

13: ܘܐܸܚܲܕ݂ܬܹܗ ܘܲܢܫܲܩܬܹܗ. ܘܐܲܚܨܦܲܬ̣ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ.

14: ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܦܸܪܥܹ̇ܬ̣ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣ ܠܐܘܼܪܥܵܟ݂: ܕܲܡܣܲܟ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܡܸܚܙܝܵܟ݂: ܘܐܸܫܟܲܚ̇ܬܵܟ݂.

16: ܒܬܸܫܘܝܼܬ̣ܵܐ ܫܵܘ̇ܝܼܬ̣ ܥܲܪܣܝ. ܘܒܲܩܪ̈ܵܡܹܐ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܩܪܲܡ̇ܬܵܗ̇.

17: ܘܪܸܣܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܥܲܪܣܝ: ܡܘܼܪܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܪܟ̇ܡܵܐ: ܘܩܹܘܢܵܡܵܐ.

18: ܬܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܣܲܡ ܒܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. ܘܲܢܥܲܦܸܩ ܚܲܕ݂ ܠܚܲܕ݂ ܒܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ.

19: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܓܹܝܪ ܒܒܲܝܬܵܐ ܓܲܒ̣ܪܝ ܐܸܙܲܠ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܚܝܼܩܬܵܐ.

20: ܘܲܨܪܵܪܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܫ̣ܩܲܠ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܘܲܠܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܒܲܝܬܹܗ.

21: ܘܐܲܛܥ̱ܝܵܬܹܗ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܸܠܹ̈ܝܗ̇. ܘܲܒ̣ܫܘܼܕܵܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܢܬܲܦܬܹܗ.

22: ܘܗ̤ܘ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܪܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܠܘܵܬ̣ ܛܲܒܵܚܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܟܲܠܒܵܐ ܠܐܣܘܼܪܝܵܐ.

23: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܵܐ ܕܡܲܦܪܲܚ ܓܹܐܪܵܐ ܒܟܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. ܘܡܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܘܲܬ̣ ܟܸܢܦܵܐ ܠܦܲܚܵܐ. ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܕܲܠܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ.

24: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܦܘܼܡܝ.

25: ܠܵܐ ܢܸܨܛܠܹܐ ܠܸܒܵܟ݂ ܠܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇. ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܗ.

26: ܡܸܛܠ ܕܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܪ̱ܡܝܲܬ̣ ܘܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܩܛܝܼ̈ܠܹܝܗ̇.

27: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬܵܗ̇: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܕܢܲܚ̈ܬ̣ܵܢ ܠܬ̣ܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܐܲܟ݂ܪܸܙ. ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܢܸܥܢܹܝܟ݂.

2: ܥܲܠ ܪܹܫ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܒܹܝܬ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ.

3: ܘܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܒܦܘܼܡܵܗ̇ ܩܵܪܝܵܐ ܘܲܒ̣ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ ܕܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܟܲܪܟ݂ܵܐ ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ.

4: ܠܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܩܵܪܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܩܵܠܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

5: ܕܢܸܣܬܲܟ̇ܠܘܼܢ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܪܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܚܲܣܝܼܪ̈ܲܝ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܣܬܲܟ̇ܠܘܼܢ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ.

6: ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܡܲܠܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܡܲܦ̮ܬܲܚ ܦܘܼܡܝ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ.

7: ܩܘܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܪܵܢܹ̇ܐ ܦܘܼܡܝ. ܘܛܲܡܵܐ̈ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

8: ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܝ. ܘܠܲܝܬ̇ ܒܗܹܝܢ ܦܘܼܬܵܠܵܐ ܘܥܘܼܩܵܡܵܐ.

9: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܬܵܘܕܲܥ ܠܗܹܝܢ. ܘܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܡܸܕܲܥ ܐܸܢܹܝܢ.

10: ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܟܸܣܦܵܐ. ܘܓ̣ܒ̣ܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇.

12: ܐܸܢܵܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܒܪܹܝܬ̣ ܥܪܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܵܐ ܩܵܢܝܵܐ.

13: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣܵܢ̇ܝܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܓܲܐܝܼܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܪܵܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܦܘܼܡܵܐ ܗܦܝܼܟ݂ܵܐ ܣܵܢ̇ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ.

14: ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܝܼ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ. ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܘܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܝܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ.

15: ܡܸܛܠܵܬ̣ܝ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܡܲܡ̱ܠܟ݂ܝܼܢ. ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܒܵـ̇ـܕ݂ܩܝܼܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

16: ܡܸܛܠܵܬ̣ܝ ܫܲܠܝܼܛܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܠܛܝܼܢ. ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

17: ܐܸܢܵܐ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܪ̈ܵܚܡܲܝ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܝܼ: ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢܵܢܝ.

18: ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܩܵܐ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

19: ܘܦܹܐܪ̈ܲܝ ܛܵܒ̣ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ.

20: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܗܲܠܟ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ.

21: ܕܐܵܘܪܹܬ̣ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܡܠܹܐ.

22: ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܼܪܵܢܝ ܒܪܹܫ ܒܪܝܼܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܿܢ.

23: ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܐܲܬ̣ܩܢܵܢܝ: ܘܡ̣ܢ ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ.

24: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܝܲܠ̇ܕܹ̇ܬ̣ ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܡܲܒ̇ـ̈ـܘܼܥܹܐ.

25: ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩ̄ܢܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܪܵܡܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܛܢܹ̇ܬ̣.

26: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܲܚ̈ܠܹܐ: ܘܪܹܫ ܥܲܦܪܵܗ̇ ܕܬܹܒܹܝܠ.

27: ܟܲܕ݂ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. ܘܟܲܕ݂ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܚܘܼܓ̣ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ.

28: ܟܲܕ݂ ܐܲܥ̣ܫܸܢ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܟܲܕ݂ ܐܲܥܫܸܢ ܡܲܒ̇ـ̈ـܘܼܥܹܐ ܕܲܬ̣ܗܘܿܡܹ̈ܐ.

29: ܘܟܲܕ݂ ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܝܲܡܵܐ: ܘܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܦܘܼܡܹܗ. ܘܟܲܕ݂ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܥܲܡܹܗ ܡܲܬ̣ܩܢܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣.

30: ܒܝܼ ܚܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܠܝܘܿܡ. ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܙܲܒܲܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܚܵܕ݂ܝܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣.

31: ܚܵـ̇ـܕ݂ܝܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܬܹܒܹܝܠ ܐܲܪܥܹܗ. ܘܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

32: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܢܵܛ̇ܲܪ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ.

33: ܫܡܲܥܘ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܟ̇ܝܼܡܘ ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܘܿܢ.

34: ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܫ̱ܡܥܲܢܝ ܘܢܸܫܗܲܪ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܒܟ݂ܠ ܝܘܿܡ. ܘܢܸܛܲܪ ܐܸܣܟ̇ܦܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܬܲܪ̈ܥܲܝ.

35: ܡܸܛܠ ܕܡܲܦܩܵܢܲܝ̈ ܡܲܦܩܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ.

36: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܛܹ̇ܝܢ ܥܠܲܝ: ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܢܵܟܹ̇ܝܢ. ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܣܵܢ̇ܐܲܝ̈: ܪܵܚܡܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܵܘܬܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܒܢܵܬ̤ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܐܲܩܝܼܡܲܬ̤ ܒܹܗ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܥܲܡܘܼ̈ܕ݂ܝܼܢ.

2: ܘܢܸܟ݂ܣܲܬ̤ ܢܸܟ݂ܣܬ̣ܵܗ̇. ܘܡܸܙܓܲܬ̤ ܚܲܡܪܵܗ̇ ܘܛܲܝܒܲܬ̤ ܦܵܬ̣ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇.

3: ܘܫܲܕ̇ܪܲܬ̤ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܝ̈ܗ̇ ܕܢܸܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ.

4: ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܫܒܲܪ: ܢܹܐܬܹܐ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܕ݂ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܐܹܡܲܪ ܠܹܗ.

5: ܬܵܘ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܝ ܘܐܸܫܬܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ ܕܡܸܙ̇ܥܹ̇ܬ̣.

6: ܘܐܲܢܝܼܚܘ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܘܲܚܝܵܘ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܵܘ.

7: ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܝܵܗ̄ܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܨܲܥܪܵܐ. ܘܡܲܟܸ̇ܣ ܠܥܵܘܿܠܵܐ ܡܘܼܡܹܗ.

8: ܠܵܐ ܬܲܟܸ̇ܣ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܣܢܹܝܢ ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܸ̇ܣ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܕܢܸܪܚ̄ܡܵܟ݂.

9: ܗܲܒ̣ ܐܲܦ̮ܬ̣ܵܐ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܢܸܬ̣ܚܲܟܲܡ. ܘܐܵܘܕܲܥ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܘܢܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ.

10: ܪܹܫ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܢܸܣܓ̇ܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܢܸܬ̇ܬܵܘܣ̈ܦܵܢ ܠܵܟ݂ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

12: ܒܹܪܝ ܐܸܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܕܲܠܪ̈ܵܚܡܲܝܟ ܘܐܸܢ ܬܸܗܘܹܐ ܒܝܼܫ: ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܬܕܲܠܹܐ ܐܸܢܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܪܹܒ̣ ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬ̣: ܪܵܥܹ̇ܐ ܪ̈ܘܼܚܝܼܢ: ܘܪܵܕܹܦ ܥܵܘܦܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܫ̣ܒܲܩ ܓܹܝܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܲܪܡܹܗ: ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܫܒ̣ܝܼܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ: ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܝܼ̈ܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܕ݂ܪܝܼܫܵܐ ܪܵܕܹܐ ܒܨܲܗܝܵܐ. ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܢܟ݂ܢܸܫ ܠܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ.

13: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܲܣܝܼܪܲܬ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܫܲܕ̇ܠܵܢ̄ܝܵܐ. ܘܠܵܐ ܝܵܕ̇ܥܵܐ ܒܹܗܬ̇ܬ̣ܵܐ.

14: ܝܵܬ̣ܒܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܗ̇: ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܪܵܡܵܐ.

15: ܘܩܵܪܝܵܐ ܠܥܵܒ̣̇ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܐܵܡܪܵܐ.

16: ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܫܒܲܪ: ܢܹܐܬܹܐ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܕ݂ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܐܹܡܲܪ ܠܹܗ.

17: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܓܢܝܼ̈ܒܹܐ ܚܠܹܝܢ. ܘܠܲܚܡܵܐ ܡܛܲܫܝܵܐ ܒܲܣܝܼܡ.

18: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܲܒ̣ܕ̇ܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܟܠ ܕܲܡܙܲܡܢܝܼܢ ܠܵܗ̇. ܐܸܠܵܐ ܫܘܲܪ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘܿ. ܘܠܵܐ ܬܲܨܸܕ݂ ܒܵܗ̇ ܥܲܝܢܵܟ݂. ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܬܸܥܒܲܪ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܢܲܗܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܬܸܥܒܲܪ. ܘܬܸܣܛܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܹ̇ܐ. ܡܸܛܠ ܕܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܫܢܲܝܵـ̈ـܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܸܬ̇ܬܵܘܣ̈ܦܵܢ ܠܵܟ݂.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܒܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡܚܲܕܹ̇ܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܠܐܸܡܹܗ.

2: ܠܲܝܬ̇ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ ܒܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ ܕܥܵܘܵܠܐ. ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܡܦܲܨܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ.

3: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܟ݂ܦܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܣܲܚܸܦ.

4: ܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ ܡܡܲܟ̇ܟ݂ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܐܝܼܕܲܝܵܐ ܕܹܝܢ ܕܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܡܲܥܬ̇ܪ̈ܵܢ.

5: ܕܦܵܠܲܚ ܒܩܲܝܛܵܐ: ܒܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ. ܘܲܕ̇ܕ݂ܵܡܹ̇ܟ݂ ܒܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܒܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܒ̣ܗ̱ܬ̣ܵܢܵܐ.

6: ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܲܠܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܥܵܘ̈ܠܹܐ ܢܟܲܣܹܐ ܥܵܘܼܠܵܐ.

7: ܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܒ̣ܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܸܕ݂ܥܲܟ݂.

8: ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ܘܲܕ݂ܫܵܛ̈ܝܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇: ܢܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂.

9: ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܹܐܙܲܠ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܕܲܡܥܲܩ̈ܡܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: ܢܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ.

10: ܕܪܵܡܹ̇ܙ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܟܹܐܒ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܡܲܟܸ̇ܣ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ̣: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܫܠܵܡܵܐ.

11: ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܦܘܼܡܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܲܠܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܟܲܣܹܐ ܥܵܘܼܠܵܐ.

12: ܣܸܢܐ̱ܬ̣ܵܐ ܬܓܲܪܸܓ̣ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܟܲܣܹܐ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ.

13: ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܲܦܸܩ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܫܵܩܹ̇ܦ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܠܸܒܵܐ.

14: ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܢܛܲܫܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܦܘܼܡܹܗ ܡܣܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐ: ܩܲܪܝܼܒ̣ ܗܘܼ ܠܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ.

15: ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܬ̇ܝܼܟܹ̈ܐ ܟܲܪ̈ܟܹܐ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ. ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܡܸܣܟܲܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

16: ܥܒ̣ܵܕܹ̇ܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܥܲܠܠܵܬܹ̈ܗ ܕܥܵܘܵܠܐ ܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ.

17: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܵܛ̇ܪܵܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܣܵܢܹ̇ܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ.

18: ܡܲܟ݂ܡ̈ܢܵܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܵܐ ܘܲܕ݂ܡܲܦܸܩ ܠܵܘܛܬ̣ܵܐ: ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ.

19: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܨܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܲܕ݂ܚܵܣܹ̇ܟ݂ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ: ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢ.

20: ܣܹܐܡܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܠܸܫܵܢܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܠܸܒܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹܐ ܡܸܪܬ̣ܵܐܗ̄ܘܼ.

21: ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܝܵܢ. ܘܫܵܛܲـ̈ـܝܵܐ ܒܚܲܣܝܼܪܘܼܬ̣ ܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

22: ܒܘܼܪܟ̇ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܥ̄ܬ̇ܪܵܐ. ܘܟܹܐܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܗ̇.

23: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܓܵܚܹ̇ܟ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܘܼܟܵܠܹܗ.

24: ܥܵܘܿܠܵܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܡܸܬ̣̱ܢܥܸܓ̣ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ.

25: ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܥܵܒ̣ܪܵܐ ܥܲܠܥܵܠܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂ ܥܵܘ̇ܠܵ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܟܲܚ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܕܹܝܢ ܢܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܵܘ̈ܗܝ ܠܥܵܠܲܡ.

26: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܒܸܣܪܹ̈ܐ: ܠܫܸܢܹ̈ܐ ܢܵܟܹ̇ܝܢ: ܘܬܸܢܵܢܵܐ ܠܥܲܝܢܹ̈ܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܵܟܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܠܥܵܒ̣̇ܘܿܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

27: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܫܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹܐ ܢܸܬ̣ܒܲܨܪ̈ܵܢ.

28: ܣܲܒ̣ܪ̱ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹܐ ܢܹܐܒܲܕ݂.

29: ܡܲܥ̄ܫܢܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ. ܘܬ̣ܵܒܲܪ! ܠܥܵـ̇ـܒ̣ܕܲܝ ܥܵܘܼܠܵܐ.

30: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܢܙܘܼܥ. ܘܥܵܘܿܠܹܐ ܠܵܐ ܢܸܥ̱ܡܪܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ.

31: ܦܘܼܡܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܗܦܝܼܟ݂ܵܐ ܢܸܬ̣ܦܣܸܩ.

32: ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܝܵܕ̇ܥܵـ̈ـܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹܐ ܗܦܝܼ̈ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

1: ܡܲܣ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ ܡܲܣܠܹܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܒ̣ܡܲܬ̣̈ܩܵܠܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܐ ܨܵܒܹ̇ܐ.

2: ܐܲܬܲܪ ܕܥܵܐܠܹ̈ܐ ܙܲܠܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܥܵܐܹ̇ܠ ܨܲܥܪܵܐ ܘܲܠܡܲܟ̇ܝܼܟܹ̈ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

3: ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܢܸܬ̣ܦ̄ܢܸܐ. ܘܪܵܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܸܣܬ̇ܚܸܦ.

4: ܠܵܐ ܡܲܗܢܹܐ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܡܦܲܨܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ.

5: ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܬܲܡܝܼܡܵܐ ܬܸܬ̣ܪܘܿܨ ܐܘܼܪܚܹܗ. ܘܲܒ̣ܥܵܘܼܠܹܗ ܢܸܦܸܠ ܥܵܘܿܠܵܐ.

6: ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܬܦܲܨܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܥܵܘܿܠܹܐ ܒܥܵܘܼܠ̱ܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܬܲܚܕ̇ܘܼܢ.

7: ܡܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ: ܐܵܒܹ̇ܕ݂ ܣܲܒ̣ܪܹܗ. ܘܣܲܒ̣ܪ̱ܗܘܿܢ ܕܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܐܵܒܹ̇ܕ݂.

8: ܙܲܕ̇ܝܼܩ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܹܐ. ܘܢܸܥܘܿܠ ܥܵܘܿܠܵܐ ܚܠܵܦܘܗܝ.

9: ܥܵܘܿܠܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ ܡܚܲܒܸ̇ܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܥܲܫܢܘܿܢ.

10: ܒܛܵܒܲܬ̣ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܬܸܥܫܲܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܒܲܐܒ̣ܕܵܢܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹܐ ܬܸܚܕܹ̇ܐ.

11: ܒܒ̣ܘܼܪܟ݂ܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܸܣܬ̇ܚܸܦ.

12: ܕܫܵܐܹ̇ܠ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐܗ̄ܘܼ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܒܫܸܬ̣ܩܵܐ ܥܵܡܲܪ.

13: ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܓܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ. ܘܕܲܡܗܲܝܡܲܢ ܒܪܘܼܚܹܗ: ܟܵܣܹ̇ܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ.

14: ܥܲܡܵܐ ܕܲܡܕܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ: ܢܵܦܹ̇ܠ: ܘܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܒܡܸܠܟܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ.

15: ܒܝܼܫܵܐ ܡܲܒ̣ܐܸܫ ܡܵܐ ܕܐܵܪܲܥ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܕ݂ܵܡܣܲܟܹ̇ܝܢ ܠܣܲܒ̣ܪܵܐ.

16: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܡܣܲܡܟ݂ܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܹܝܢ ܕܨܲܥܪܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܣܵܢܝܲܬ̣ ܫܪܵܪܵܐ. ܚܒܸܢܵܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܒܥܘܼܬ̣̱ܪܗܘܿܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܨܪܝܼܟ݂ܝܼܢ. ܘܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ ܡܣܲܡܟ݂ܝܼܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

17: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܪܵܡܹ̇ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܘܼܒ̣̈ܠܹܗ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܘܡܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܪܲܚܸܡ.

18: ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܥܸܬܵܐ. ܘܲܕ݂ܙܵܪܲܥ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܘܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܐܲܓ̣ܪܹܗ.

19: ܒܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܲܕ݂ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܠܡܵܘܬܵܐ.

20: ܡܲܣܠܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܥܩܝܼ̈ܡܲܝ ܠܸܒܵܐ. ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܡܘܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ.

21: ܕܡܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܙܟܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܙܲܪܥܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܹܐ.

22: ܐܲܝܟ݂ ܩܕ݂ܵܫܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܒܲܢܚܝܼܪܵܗ̇ ܕܲܚܙܝܼܪܬܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܣܲܪܝܲܬ̣ ܛܲܥܡܵܐ.

23: ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܒ̣ܪ̱ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

24: ܐܝܼܬ̣ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܙܵܪܲܥ: ܘܣܲܓ̇ܝܼ ܡܲܥܸܠ. ܘܐܝܼܬ̣ ܕܲܕ݂ܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܟܲܢܸܫ: ܘܲܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘܼܠܹܗ.

25: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܬܵܐ ܬܸܕ݂ܗܲܢ. ܘܠܝܼܛܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܬ̇ܬ̇ܠܝܼܛ.

26: ܕܟ݂̈ܠܹܐ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܢܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ. ܘܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܙܲܒܸ̇ܢ.

27: ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ. ܘܲܕ݂ܒ̣ܵܥܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܬܹܐܬܹܐ ܥܵܠܘܗܝ.

28: ܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܥܲܠ ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܢܵܦܹ̇ܠ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܢܲܦ̱ܪܥܘܼܢ.

29: ܕܒ̣ܵܢܹ̇ܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܒܥܸܬܵܐ: ܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܬܸܢܚܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܟܵܐܹ̇ܫ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܢܦܲܠܸܓ̣ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܪܘܼܚܵܐ. ܘܣܲܟ݂ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ.

30: ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܡܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪ̈ܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹܐ.

31: ܐܸܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܡܲܚܣܸܢ ܚܵܝܹ̇ܐ: ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܘܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܡܸܫܬ̇ܟܲܚ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܪܵܚܹ̇ܡ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܣܵܢܹ̇ܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ.

2: ܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣.

3: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܥܵܘܼܠܹܗ. ܘܥܸܩܵܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܠܵܐ ܢܙܘܿܥ.

4: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܒܲܥܠܵܗ̇. ܘܐܲܝܟ݂ ܒܸܠܛܝܼܬ̣ܵܐ ܘܬ̣ܵܘܠܥܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܵܘܒ̇ܕ݂ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܬ̣ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

5: ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܗܘܼܦܵܟ݂ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܸܟ݂ܠܵܐ.

6: ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܟܵܡ̈ܢܵܢ ܠܲܕ݂ܡܵܐ. ܘܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܹܐ ܡܦܲܨܹܐ ܠܗܘܿܢ.

7: ܢܸܬ̣ܗܲܦܟ̇ܘܼܢ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܟ݂ܚܘܼܢ ܘܒܲܝܬܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܩܲܝܲܡ.

8: ܠܦܘܼܡܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܢܸܬ̇ܬ̇ܫܝܼܛ.

9: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܘܿ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܘܲܨܪܝܼܟ݂ ܠܠܲܚܡܵܐ.

10: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܝܵܕܲܥ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܒ̣ܥܝܼܪܹܗ. ܘܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܐܲܚܝܼܕ݂ܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܗܘܿܢ.

11: ܕܦܵܠܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܢܸܣܒܲܥ ܠܲܚܡܵܐ. ܘܲܕ݂ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܵܬܲܪ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ.

12: ܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܥܵܘܿܠܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܥܸܩܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܫܘܲܚ.

13: ܒܥܵܘܼܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܦܵܠܹ̇ܛ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

14: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܲܝ ܦܘܼܡܹܗ ܢܸܣܒܲܥ. ܘܟ݂ܠ ܒܲܪܢܵܫ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬ̣ܦܪܲܥ.

15: ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܕ݂ܡܸܫܬ̇ܡܲܥ ܠܡܸܠܟܵܐ: ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘܼ.

16: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܒܲܪ ܝܵܘܡܹܗ ܡܵܘܕܲܥ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ. ܘܲܥܪܝܼܡܵܐ ܡܛܲܫܸܐ ܨܲܥܪܹܗ.

17: ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܙܝܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܣܵܗܕܵܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ.

18: ܐܝܼܬ̣ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܕܵܓ̣ܫܵܐ: ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܡܲܐܣܸܐ.

19: ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܵܢ. ܘܣܵܗܕܵܐ ܡܣܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐ: ܥܵܘܵܠ ܗ̄ܘܼ ܠܸܫܵܢܹܗ.

20: ܢܸܟ݂ܠܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܚܵܫܹ̇ܠ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܡܲܠܟ݂ܝܼܢ ܫܠܵܡܵܐ: ܬܸܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ.

21: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܥܸܬܵܐ ܘܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܠܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

22: ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵـ̈ـܠܵܬ̣ܵܐ ܡܲܣܠܹܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

23: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܪܝܼܡܵܐ: ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܠܸܒܵܐ ܕܣܲܟ݂̈ܠܹܐ ܩܵܪܹܐ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

24: ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܬܸܫܬܲܠܲܛ. ܘܲܢܟ݂ܝܼ̈ܠܹܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

25: ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ: ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܵܠܚܵܐ. ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܡܚܲܕ̇ܝܵܐ ܠܹܗ.

26: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡܵܠܹ̇ܟ݂ ܡܸܠܟܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܪܵܚܡܹܗ ܘܐܘܼܪܚ̄ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܲܛܥܹܐ ܐܸܢܘܿܢ.

27: ܠܵܐ ܢܸܣܬܲܩܒܲܠ ܨܲܝܕܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܟ݂ܝܼܠܵܐ. ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ.

28: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܟ̇ܬ̣ܵܢܹ̈ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܒܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡܸܫܬ̇ܡܲܥ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܟܐܵܬ̣ܵܐ: ܢܹܐܒܲܕ݂.

2: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܲܝ ܦܘܼܡܹܗ ܢܸܣܒܲܥ ܘܢܲܦ̮ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܹܐܒ̣̈ܕܵܢ.

3: ܕܢܵܛܲܪ ܦܘܼܡܹܗ: ܡܸܙܕ̇ܗܲܪ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܲܕ݂ܦܵܬܲܚ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ.

4: ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܓ̣ܵܬ̣ܵܐ ܪܡܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂. ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܕ݂ܗܲܢ.

5: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ. ܘܥܵܘܿܠܵܐ ܢܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܘܢܸܚܦܲܪ.

6: ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܬܢܲܛܲܪ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܬܲܡܝܼܡ ܒܐܘܼܪܚܹܗ. ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ ܬܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܚܛܝܼܬܹܗ.

7: ܐܝܼܬ̣ ܕܡܲܥܬ̇ܪܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܬ̣ ܕܲܡܡܲܣܟܸ̇ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܲܩܢܹܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ.

8: ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ. ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܟܐܵܬ̣ܵܐ.

9: ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܪܘܲܙ. ܘܲܫܪܵܓ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܸܕ݂ܥܲܟ݂.

10: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܒܨܲܥܪܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܡܲܠܟ݂ܝܼܢ: ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ.

11: ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܘܼܠܵܐ ܢܸܙܥܲܪ. ܘܲܕ݂ܡܸܬ̣ܟܲܢܲܫ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܣܓܹ̇ܐ.

12: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܫ̣ܪܸܐ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܘܿ ܕܬ̣ܵܠܹܐ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܝܬܸ̇ܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ.

13: ܕܒ̣ܵܣܹ̇ܐ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ: ܢܸܬ̣ܚܲܒܲܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܕ̇ܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܢܸܫܬܵܘܙܲܒ̣. ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܛܲܝܒ̇ܘܼ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ ܥܒ̣ܝܼ̈ܕ݂ܵܬܹܗ: ܐܵܦ ܐܘܼܪܚܹܗ ܬܸܣܲܩ ܠܪܹܫ.

14: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܛܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ.

15: ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

16: ܟܠ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܪܝܼܡܵܐ ܒܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܣܲܟ݂ܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ.

17: ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ. ܘܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘܼ.

18: ܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܡܒܲܛܠܝܼܢ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܢܵܛܲܪ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܸܫܬܲܒܲܚ.

19: ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܝܵܐܝܼܬ̣ܵܐ ܬܒܲܣܸܡ ܢܲܦ̮ܫܵܐ. ܘܛܲܡܐܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ: ܦܲܪܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

20: ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܡ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ. ܘܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܡ ܣܲܟ݂ܠܵܐ: ܢܸܒ̣ܐܲܫ ܠܹܗ.

21: ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܬܸܪܕ̇ܘܿܦ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܠܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

22: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܡܵܘܪܸܬ̣ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܒܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܡܸܬ̣̱ܢܛܲܪ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܕܚܲܛܵܝܵܐ.

23: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܡܪܵܐ: ܫܢܲــ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ܘ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ. ܘܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܸܒܲܕ݂ܘ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ̣.

24: ܟܠ ܕܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܫܲܒ̣ܛܹܗ: ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܲܒ̣ܪܹܗ. ܘܲܕ݂ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܲܒ̣ܪܹܗ: ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ̣ ܪܵܕܹܐ ܠܹܗ.

25: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠ: ܘܣܵܒ̣ܥܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܟܲܪܣܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܸܚܣܲܪ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܬܵܐ ܒܢܵܬ̤ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܲܣܟܲܠܬ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܣܚܲܦܬܹܗ.

2: ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܕܲܥܫܝܼܩ ܒܐܘܼܪܚܹܗ: ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܹܗ.

3: ܒܦܘܼܡܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܙܸܩܬܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ. ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼ̈ܡܹܐ ܢܢܲܛܪܵܢ ܐܸܢܘܿܢ.

4: ܐܲܬܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܕܟܹܝܢ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܕܬ̣ܵܘܪܵܐ.

5: ܣܵܗܕܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܕܲܒ̣. ܘܕܲܡܡܲܠܸܠ ܟܲܕܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܣܵܗܕܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܓܵܠܵܐ.

6: ܒܝܼܫܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܝܼܗ̇ ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܠܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܟ݂ܝܼܚܵܐ.

7: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܟܠܡܸܕܹ̇ܡ ܣܲܩܘܼܒ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ. ܘܙܲܝܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ.

8: ܥܪܝܼܡܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܐܘܼܪܚܹܗ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܒܛܵܥ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ.

9: ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ̣ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܕܘܼܟܵܝܵܐ. ܘܒ̣ܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢ.

10: ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܬܪ̈ܝܼܨܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ.

11: ܠܸܒܵܐ ܝܲܕ̇ܘܼܥܬ̣ܵܢܵܐ: ܟܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܲܒ̣ܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܝܼܠܛ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ. ܒܲܝܬܵܐ ܕܥܵܘܠܹܐ ܢܹܐܒܲܕ݂. ܘܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܢܸܪܘܲܙ.

12: ܐܝܼܬ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܵܐ ܗ̄ܝܼ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܡܵܘܬܵܐ.

13: ܐܵܦ ܒܓ̣ܘܼܚܟܵܐ ܢܸܟ݂ܐܲܒ̣ ܠܸܒܵܐ. ܘܚܲܪܬ̣ܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܐܘܼܢܬܵܐ.

14: ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܢܸܣܒܲܥ ܡ̇ܢ ܕܡܲܪܵܚ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܢܸܣܒܲܥ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ ̮ܫܹܗ.

15: ܫܲܒ̣ܪܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܠܟ݂ܠ ܡܸܠܵܐ. ܘܲܥܪܝܼܡܵܐ ܦܵܟܹ̇ܫ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫ.

16: ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ: ܘܣܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܣܲܟ݂ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܲܛ ܒܵܗ̇ ܬܟ݂ܝܼܠܵܐܝܼܬ̣.

17: ܩܲܠܝܼܠܵܐ: ܟܠ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܡ̱ܠܸܟ݂ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܪܡܝܼܣ.

18: ܝܵܪܬ̇ܝܼܢ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܥܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܦܲܠܓ̣ܝܼܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

19: ܢܸܦܠܘܼܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܘܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܠܬܲܪܥܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ.

20: ܐܵܦ ܠܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܣܢܹܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. ܘܪܵܚܡܵܘܗܝ ܕܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ.

21: ܕܫܵܐܹ̇ܛ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܚܵܛܹ̇ܐ. ܘܕܲܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ.

22: ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܡܪܲܚܡܵܢܹܐ ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ. ܥܵܒ̣̇ܕܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܬܲܟ̇ܠܘܼܢ. ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܛܵـ̈ـܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ.

23: ܒܟ݂ܠ ܕܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܡܵܘܬ̇ܪܵܐ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܒܥܘܼܡܪܹܗ: ܢܝܼܚܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ ܢܸܗܘܹܐ. ܟܠ ܟܹܐܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܐܣܹܐ. ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܲܚܣܲܪ ܠܗܘܿܢ.

24: ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܥܘܼܬ̣̱ܪܗܘܿܢ ܘܗܘܼܦܵܟ݂ܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܣܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

25: ܡܦܲܨܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣ܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܢܸܟ݂ܠܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓ̇ܠܹܐ.

26: ܕ݂ܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܗܘܹܐ ܡܣܲܬ̇ܪܵܢܵܐ.

27: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܛܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ.

28: ܒܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܗܕ݂ܝܼܪ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܒ̣ܣܵܘܦܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ.

29: ܕܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܣܲܓ̇ܝ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܘܲܕ݂ܟܲܪܝܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܛܵܒ̣ ܣܟܲܠ.

30: ܕܲܡܦܲܝܸܓ̣ ܚܸܡܬܹܗ ܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܣܵܣܵܐ ܕܓܲܪ̈ܡܹܐ ܛܢܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ.

31: ܕܕ݂ܵܒܲܪ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ: ܡܲܪܓܸ̇ܙ ܠܡ̇ܢ ܕܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ. ܘܕܲܡܝܲܩܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܒܵܝܫܹ̈ܐ.

32: ܒܒ̣ܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܸܣܬ̇ܚܸܦ ܥܵܘܵܠܵܐ. ܘܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܕܠܲܝܬ̣ ܠܹܗ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘܼ.

33: ܒܠܸܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܬܸܫܪܸܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܠܸܒܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣̤ܝܼܕܲܥ.

34: ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܬܪܲܡܪܸܡ ܠܥܲܡܵܐ. ܘܡܲܙ̱ܥܪܝܼܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ.

35: ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܥܲܒ̣ܕܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ. ܘܲܒ̣ܚܸܟ݂ܡܲܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܣܬܲܚܸܦ ܥܵܘܵܠܐ. ܘܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘܼ. ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܡܵܘܒܸ̇ܕ݂.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܪܲܟ̇ܝܼܟ݂ܬ̣ܵܐ ܡܲܗ̄ܦܟ݂ܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܐ. ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ ܡܥܝܼܪܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

2: ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܡܲܫܦܲܪ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܓܵܣܹ̇ܐ ܠܵܘܛܬ̣ܵܐ.

3: ܒܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܵܝ̇ܪܵܢ ܒܛܵܒܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ.

4: ܐܵܣ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ: ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܕ݂ܵܐܟܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ: ܢܸܣܒܲܥ ܡܸܢܹܗ.

5: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܡܡܲܝܸܩ ܒܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܘܕܲܥܪܝܼܡ ܢܵܛܲܪ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

6: ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܣܵܓܹ̇ܐ ܚܲܝܠܵܐ. ܘܥܲܠܠܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܸܐܒ̣̈ܕܵܢ.

7: ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܡܡܲܠ̈ܠܵܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܕܣܲܟ݂̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܟܹܐܢܝܼܢ.

8: ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܲܣܠܹܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܒܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ.

9: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܲܣܠܸܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

10: ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܝܵܕ̇ܥܝܼܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

11: ܫܝܘܿܠ ܘܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

12: ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܒܝܼܫܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܡܲܟܸ̇ܣ ܠܹܗ. ܘܥܲܡ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂.

ܒ: ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܡܛܲܫܹܐ.

13: ܠܸܒܵܐ ܚܲܕܵܝܵܐ ܡܲܫܦܲܪ ܓܘܼܫܡܵܐ: ܘܠܸܒܵܐ ܟܵܝ̇ܒܵܐ ܡܲܟ݂ܐܸܒ̣ ܪܘܼܚܵܐ.

14: ܠܸܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܦܘܼܡܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܡܲܠܸܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

15: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܒܝܼܫܝܼܢ. ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܫܠܹܝܢ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ.

16: ܛܵܒ̣ ܠܡܸܕܚܲܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

17: ܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܵܪܘܼܬ̣ܵܐ ܕܝܲܪܩܵܐ: ܘܚܘܼܒܵܐ ܪܸܫܡܵܐ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܡܦܲܛܡܹ̈ܐ ܒܣܸܢ̱ܐܬ̣ܵܐ.

18: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܢܵܐ ܡܓܲܕ̇ܓ̣ ܗܸܪܬ̣ܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܲܓܝܼܪ ܪܘܼܚܵܐ: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܕܲܥܸܟ݂ ܠܵܗ̇.

19: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܚܒܸܢܵܢܹ̈ܐ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܹܐ ܫܲܦ̈ܝܵܢ.

20: ܒܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡܚܲܕܹ̇ܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐܸܡܹܗ.

21: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܣܟܲܠ ܚܲܣܝܼܪ ܠܸܒܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ̣ ܡܗܲܠܸܟ݂.

22: ܡܲܥܒ̇ܪܝܼܢ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܵܠܟܲܝ̈ ܡܸܠܟܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܝܲܡ.

23: ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ. ܘܕܲܡܡܲܠܸܠ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ.

24: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܣܩܵܢܵܐܗ̄ܝܼ ܠܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܕܢܸܣܛܹܐ ܡ̣ܢ ܫܝܘܿܠ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ.

25: ܒܲܝܬܵܐ ܕܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ ܥܵܩܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܐܲܪ̈ܡ̱ܠܵܬ̣ܵܐ ܡܫܲܪܲܪ.

26: ܡܲܣ̱ܠ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ. ܘܕܲܟ݂̈ܝܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

27: ܡܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܒܸ̇ܠ ܫܘܼܚܕܵܐ. ܘܲܕ݂ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܫܘܼܚܕܵܐ: ܚܵܝܹ̇ܐ.

28: ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܪܵܢܹ̇ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܦܘܼܡܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܡܲܠܸܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

29: ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܘܒܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܫܵܡܲܥ.

30: ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܡܒܲܣܸܡ ܠܸܒܵܐ. ܘܠܸܒܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܡܲܫܡܸܢ ܓܲܪ̈ܡܹܐ.

31: ܐܸܕ݂ܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܒܲܝܢܵܬ̣ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܬܒ̣ܘܼܬ̣.

32: ܕܡܲܣܠܹܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܲܕ݂ܫܵܡܲܥ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

33: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐ ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

1: ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܬܲܪ̈ܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ.

2: ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܟ݂̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ.

3: ܓܠܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ: ܘܢܲܬ̣ܩܸܢ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܟ݂.

4: ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ. ܘܥܵܘܵܠܵܐ ܢܛܝܼܪ ܠܝܵܘܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ.

5: ܛܡܲܐܗ̄ܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܟܠ ܕܪܵܡ ܒܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܲܕ݂ܡܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܣܹܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

6: ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܐ ܡܸܣܬ̇ܒܸܩ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܣ̄ܛܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

7: ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܐܵܦ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܢܸܦܪܘܿܥ.

8: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܩܲܠܝܼܠ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ.

9: ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܗܲܠܟ݂ܵܬܹ̈ܗ.

10: ܩܸܨܡܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܛܥܹܐ ܦܘܼܡܹܗ.

11: ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ.

12: ܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܵܐ.

13: ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܡܲܠܡܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܪܵܚܹ̇ܡ.

14: ܚܸܡܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܢܕܲܥܟ݂ܝܼܗ̇.

15: ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܥܢܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ.

16: ܕܩܵܢܹ̇ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܛܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܝܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܲܕ݂ܩܵܢܹ̇ܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܡܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ.

17: ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܹܐ ܡܲܣܛܹܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܕܲܙܗܝܼܪ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܢܵܛܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ.

18: ܩܕ݂ܵܡ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܨܲܥܪܵܐ. ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܪܵܡܘܼܬ̣ ܪܘܼܚܵܐ.

19: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ ܥܲܝ̈ܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘܿ ܕܲܡܦܲܠܸܓ̣ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ.

20: ܕܡܸܣܬܲܟܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ.

21: ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܝܵܕܲܥ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܠ̈ܝܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܵܘܣܸܦ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ.

22: ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܠܹܗ. ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ.

23: ܠܸܒܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܝܵܕܲܥ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܘܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܵܘܣܸܦ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ.

24: ܟܲܟܵܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܸܒ̣ܫܵܐ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܘܚܲܠܝܵܐܗ̄ܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ.

25: ܐܝܼܬ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܙܝܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܲܬ̣ܪܝܼܨܵܐ ܗ̄ܝܼ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܡܵܘܬܵܐ.

26: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܲܟ݂ܐܲܒ̣ܬܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܝܗ̇ ܠܵܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܐܵܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

27: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܚܵܫܹ̇ܠ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܝܵܩܕܵܐ ܢܘܼܪܵܐ.

28: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܣܪܝܼܩܵܐ ܪܵܕܹܦ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ.

29: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܫܲܕܸ̇ܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܘܡܵܘܒܸ̇ܠ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ.

30: ܘܪܵܡܹ̇ܙ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܗܦܝܼ̈ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܪܲܥܹܐ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ: ܘܓ̣ܵܡܲܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

31: ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܒ̣ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܐ.

32: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܢܲܓ̇ܝܼܪ ܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ. ܘܕܲܡܟܲܒܸ̇ܫ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ.

33: ܒܥܘܼܒܹ̇ܗ ܕܥܲܢܵܬ̣ܵܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܦܸܨܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܕܝܼܢܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

1: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܠܲܚܡܵܐ ܝܲܒ̇ܝܼܫܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ.

2: ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܲܒ̣ܪܵܐ ܡܲܒ̣ܗ̄ܬ̣ܵܢܵܐ. ܘܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܢܦܲܠܸܓ̣ ܝܘܼܟ̇ܬܵܢܵܐ.

3: ܨܪܵܦܵܐ ܒܵܩܹ̇ܐ ܠܣܹܐܡܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܪܵܐ ܠܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܵܚܲܪ ܠܸܒܵܐ.

4: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܨܵܐܹ̇ܬ̣ ܠܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܢܵܬܹ̈ܐ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܕܥܲܢܵܬܹ̈ܐ.

5: ܕܓ̣ܚܹ̇ܟ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܲܪܓܸ̇ܙ ܠܒ̣ܵܪܝܹܗ: ܘܲܕ݂ܚܵܕܹ̇ܐ ܠܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ.

6: ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܣܵܒܹ̈ܐ: ܒܢܲܝ̈ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲـ̈ـܝܵܐ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

7: ܠܵܐ ܝܵܐ̇ܝܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܣܸܦܬ̣ܵܐ ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܣܸܦܬܵܐ ܕܲܓܵܠܬܵܐ.

8: ܟܹܐܦܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ. ܘܠܲܐܬܲܪ ܕܡܸܬ̣ܦܲܢܝܵܐ: ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܗ̄ܝܼ.

9: ܕܲܡܟܲܣܸܐ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܪܵܚܡ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܡܲܟܵܣܘܼ: ܡ̣ܢ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܘܥܵܡܘܿܪܵܐ ܦܵܪܹܫ.

10: ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܫܵܚܹ̇ܩ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ. ܘܲܚܠܵܦ ܟܐܵܬ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܓܲܪ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܪܵܓ̇ܿܫ.

11: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܸܪܝܵܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܘܡܸܫܬܲܕܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܝܼܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ.

12: ܢܵܦܹ̇ܠ ܪܸܢܝܵܐ ܘܕܸ̱ܚ̱ܠܬܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܘܲܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܒܫܵܛ̇ܝܘܼܬܹܗ.

13: ܕܦܵܪܲܥ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܥܢܲܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ.

14: ܘܕ݂ܵܐ̇ܫܹ̇ܕ݂ ܕܡܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ.

15: ܕܲܡܙܲܟܹ̇ܐ ܠܥܵܘܿܠܵܐ: ܘܲܡܚܲܝܸܒ̣ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܛܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

16: ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠܡܸܩܢܵܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

17: ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼ. ܘܐܲܚܵܐ ܠܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܡܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂.

18: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐܝܼܕܹܗ: ܕܲܥ̣ܪܲܒ̣ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܥܲܪܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ.

19: ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܪܵܚܹ̇ܡ ܥܸܬܵܐ ܘܗܸܪܬ̣ܵܐ. ܘܕܲܡܪܝܼܡ ܬܲܪܥܹܗ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ.

20: ܕܲܥܫܝܼܩ ܠܸܒܹ̇ܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܠܸܫܵܢܹܗ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

21: ܕܡܵܘܠܸܕ݂ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܠܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܚܕܹ̇ܐ ܒܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ.

22: ܠܸܒܵܐ ܚܲܕܵܝܵܐ ܡܲܫܦܲܪ ܓܘܼܫܡܵܐ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܟ݂ܵܝ̇ܒܵܐ ܡܝܲܒ̇ܫܵܐ ܓܲܪ̈ܡܹܐ.

23: ܡ̇ܢ ܕܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܫܘܼܚܕܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܗ̄ܘܼ. ܨܵܠܹ̇ܐ ܓܹܝܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ.

24: ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܚܵܝ̇ܪ̈ܵܢ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܒܥܘܼܡܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

25: ܡܲܪܓܸ̇ܙ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ: ܘܡܲܡܲܪ ܠܝܵܠܹܕ̇ܬܹ̇ܗ.

26: ܠܡܸܬܲܟ݂ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܡܸܡܚܵܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܬܪ̈ܝܼܨܵܬ̣ܵܐ.

27: ܕܚܵܣܹ̇ܟ݂ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܝܵܕܲܥ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܹܗ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ.

28: ܫܵܛ̇ܝܵܐ ܕܫܲܬ̇ܝܼܩ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡܸܬ̣ܚܫܸܒ̣. ܘܲܕ݂ܫܲܠ̈ܝܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ: ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܚܫܸܒ̣.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

1: ܘܲܒ̣ܫܲܬ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܪܵܢܹ̇ܐ ܒܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܡܲܝܸܩ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ.

2: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܪܵܢܹ̇ܐ ܠܸܒܹ̇ܗ ܒܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ.

3: ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܬ̣ܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܥܵܘܼܠܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܘܚܸܣܕܵܐ.

4: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܲܡܝܼܩܹ̈ܐ ܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܢܲܚܠܵܐ ܕܢܵܒܲܥ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ ܕܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ.

5: ܠܡܸܟܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܕܥܵܘܿܠܵܐ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܡܸܨܠܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ.

6: ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܥܵܐ̈ܠܵܢ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ. ܘܦܘܼܡܹܗ ܡܡܲܛܹܐ ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ.

7: ܦܘܼܡܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܲܒ̣ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܨܵܐܹ̇ܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

8: ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܚܒܸܢܵܢܵܐ ܪ̈ܵܡܝܵܢ ܠܹܗ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ. ܘܗܸܢܹܝܢ ܡܲܚ̈ܬ̣ܵܢ ܠܹܗ ܠܬ̣ܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܫܝܘܿܠ.

9: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܪܲܦܹܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܲܥܒ̣ܵܕܹ̇ܗ: ܐܲܚܝܼܘܗܝ ܗ̄ܘܼ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܚܲܒ̇ܠܵܢܵܐ.

10: ܡܲܓ̣ܕ̇ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܠܹܗ ܢܸܪܗܲܛ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܘܥܲܫܝܼܢܵܐ.

11: ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܥܘܼܫܢܹܗ. ܘܲܒ̣ܫܘܼܪܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܡܲܫ̱ܪܝܹܗ.

12: ܩܕ݂ܵܡ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܡܘܼܟܵܟ݂ܵܐ.

13: ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܘܲܡܚܲܣܕ݂ܵܐ.

14: ܪܘܼܚܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܣܲܝܒ̇ܪܵܐ ܚܲܫܹܗ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟ݂ܐܲܒ̣ܬܵܐ ܡ̇ܢ ܢܣܲܝܒ̇ܪܝܼܗ̇.

15: ܠܸܒܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܕ݂ܢܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܬܵܐ ܨܵܝ̇ܬܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

16: ܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܪ̈ܘ̱ܚܵܢ ܠܹܗ. ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܡܩܝܼ̈ܡܵܢ ܠܹܗ.

17: ܙܲܟܵܝ ܗ̄ܘܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܹܗ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܒܵܕܹ̇ܩ ܠܹܗ.

18: ܦܸܨܬ̣ܵܐ ܫܵܪܝܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ. ܘܒܲܝܢܵܬ̣ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܦܵܪܫܵܐ.

19: ܐܲܚܵܐ ܕܡܸܬ̣ܥܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܐܲܝܟ݂ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܵܗ̇. ܘܐܲܚܵܕܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܟ̇ܪܵܐ ܕܚܸܣܢܵܐ.

20: ܘܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܲܝ ܦܘܼܡܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܬܸܣܒܲܥ ܟܲܪܣܹܗ. ܘܥܲܠ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܢܸܣܒܲܥ.

21: ܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ݂ ܠܸܫܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ. ܘܲܕ݂ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ.

22: ܕܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܛܵܒ̣ܬܵܐ. ܘܲܡܩܲܒܸ̇ܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܲܦܸܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܡܲܦܸܩ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ.

23: ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܪ̈ܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܬ̣ܵܐ. ܘܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܫܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ.

24: ܐܝܼܬ̣ ܪ̈ܵܚ̇ܡܹܐ ܕܪ̈ܵܚܡܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܝܼܬ̣ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܲܚܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܕܲܡܥܲܩ̈ܡܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ.

2: ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ ܘܲܕ݂ܩܲܠܝܼܠ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ: ܚܵܛܹ̇ܐ.

3: ܫܵܛ̇ܝܘܼܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܥܲܩܡܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܘܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܬ̣ܪܲܥܲܡ ܒܠܸܒܹ̇ܗ.

4: ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܦܵܪܹܫ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ.

5: ܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ. ܘܕܲܡܡܲܠܸܠ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܹܐ.

6: ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܪܲܒܵܐ. ܘܠܲܕ݂ܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ.

7: ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ. ܘܐܵܦ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܡܸܬ̣ܪܲܚܩܝܼܢ ܡܸܢܹܗ.

8: ܐܲܝܢܵܐ ܕܛܲܪܟܵܢ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ. ܘܲܕ݂ܩܵܢܹ̇ܐ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܪܵܚܹ̇ܡ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

9: ܕܢܵܛܲܪ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ. ܘܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ. ܘܕܲܡܡܲܠܸܠ ܕܲܓܵـ̈ـܠܵܬ̣ܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂.

10: ܠܵܐ ܝܵܐܹ̇ܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܦܘܼܢܵܩܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܗ.

11: ܣܘܼܟܵܠܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܲܓ̇ܝܼܪܘܼܬ̣ ܪܘܼܚܹܗ ܗ̄ܝܼ. ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܥܵܘܼܠܵܐ.

12: ܢܵܗܹ̇ܡ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܥܸܣܒܵܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ.

13: ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܕܸܠܦܵܐ ܕܢܵܛܹ̇ܦ: ܪܸܢܝܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

14: ܒܲܝܬܵܐ ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܒ̣ܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܸܬ̣ܡܲܟ݂ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ.

15: ܢܵܘܡܬ̣ܵܐ ܝܵܗ̄ܒܵܐ ܫܸܢܬ̣ܵܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܬܸܟ݂ܦܲܢ.

16: ܕܢܵܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܸܙܕܲܗܲܪ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܲܕ݂ܫܵܐܲܛ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ.

17: ܕܡܸܬ̣ܠܵܘܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬ̣ܦܪܲܥ.

18: ܪܕ݂ܝܼ ܒܪܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܲܠܨܲܥܪܹܗ ܠܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

19: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܢܵܐ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܬܘܼܟܵܐ. ܘܲܟ݂ܡܵܐ ܕܡܲܥܠܹܐ: ܥܲܠ ܛܲܥܢܹܗ ܡܵܘܣܸܦ.

20: ܫܡܲܥ ܡܸܠܟܵܐ: ܘܩܲܒܸ̇ܠ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܬܸܬ̣ܚܲܟܲܡ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂.

21: ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܢ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܝܲܡ.

22: ܪܸܓ̇ܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. ܘܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܕܲܡܕܲܓܸ̇ܠ.

23: ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܣܲܒ̣ܥܵܗ̇: ܢܒ̣ܘܼܬ̣: ܘܠܵܐ ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ.

24: ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܕܲܡܛܲܫܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܥܘܼܒܹ̇ܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܦܘܼܡܹܗ ܢܩܲܪܸܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ.

25: ܒܝܼܫܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܓܲܕ݂: ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡܸܙܕ̇ܗܲܪ. ܘܐܸܢ ܬܲܟܸ̇ܣ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

26: ܕܒ̣ܵܐܹ̈ܙ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܡܥܝܼܩ ܠܐܸܡܹܗ: ܒܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܒ̣ܗ̄ܬ̣ܵܢܵܐ ܘܡܲܚ̄ܦܪܵܢܵܐ.

27: ܦܘܼܫ ܒܹܪܝ: ܘܲܫܡܲܥ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

28: ܣܵܗܕܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܲܥܫܸܢ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܦܘܼܡܹܗ ܕܥܵܘܿܠܵܐ ܡܛܲܒܲܥ ܠܹܗ.

29: ܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܥܫܢܝܼܢ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܚܲܡܪܵܐ. ܘܪܵܘܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܡܨܲܥܪܵܢ̄ܝܵܐ. ܘܟ݂ܠ ܕܡܸܫܬ̇ܪܲܚ ܒܵܗ̇: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ.

2: ܢܵܗܹ̇ܡ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܕ݂ܡܲܚܡܸܬ̣ ܠܹܗ: ܚܵܛܹ̇ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

3: ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܐ ܕܡܲܦܪܸܩ ܚܸܪܝܵܢܵܐ. ܘܟ݂ܠ ܕܲܣܟܲܠ ܡܡܲܝܸܩ.

4: ܡܸܬ̣ܚܲܣܲܕ݂ ܚܒܸܢܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܵܬܹ̇ܩ. ܘܫܵܐܹ̇ܠ ܒܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

5: ܥܲܡܝܼܩܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܢܸܕ݂ܠܹܝܗ̇.

6: ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܬ̣ܩܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ. ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܐ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ.

7: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ.

8: ܡܲܠܟܵܐ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪ̈ܵܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

9: ܡ̇ܢ ܢܹܐܡܲܪ ܕܙܲܟܵܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܒ̇ܝ. ܘܐܸܬ̣ܕܲܟ̇ܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ.

10: ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܘܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ: ܟܲܝܠܵܐ ܘܲܟ݂ܝܵܠܬܵܐ: ܡܲܣܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

11: ܐܵܦ ܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ ܛܲܠܝܵܐ: ܐܸܢ ܕܟܸܐ ܘܐܸܢ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

12: ܐܸܕ݂ܢܵܐ ܕܫܵܡܥܵܐ: ܘܥܲܝܢܵܐ ܕܚܵܙ̇ܝܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܸܢܹܝܢ.

13: ܠܵܐ ܬܸܪܚܲܡ ܫܸܢܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܬ̣ܡܲܣܟܸ̇ܢ. ܐܸܠܵܐ ܦܬܲܚ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܘܲܣܒܲܥ ܠܲܚܡܵܐ.

14: ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܕܲܩܢܹ̇ܝܬ̣: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܫܬܲܒܲܚ.

15: ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܐܝܼܬ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

16: ܢܣܲܒ̣ܘ ܡܲܪܛܘܼܛܹܗ ܕܡ̇ܢ ܕܥܵܪܹܒ̣ ܠܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ. ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ ܡܸܫܟܵܢܹܗ.

17: ܥ̣ܪܲܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ. ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܬ̣ܡ̱ܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ ܚܨܵܨܹ̈ܐ.

18: ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܡܲܬ̣ܩܢܵܐ. ܘܲܒ̣ܓ̣ܘܼܪܵܓ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

19: ܕܓ̣ܵܠܹܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ: ܐܵܟܹ̇ܠ ܩܲܪܨܵܐ. ܘܥܲܡ ܡ̇ܢ ܕܲܡܣܲܪ̱̈ܗܒ̣ܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܠܲܛ.

20: ܕܠܵܐܹ̇ܛ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ: ܢܸܕ݂ܥܲܟ݂ ܫܪܵܓܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܒܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܚܸܫܘܿܟ݂ܬܵܐ.

21: ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܡܣܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܗ̇: ܒܐܲܚܪܵܝܬܵܗ̇ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂.

22: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܐܸܦܪܘܿܥ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܣܲܟܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܢܸܦ̱ܪܩܵܟ݂.

23: ܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣̈ܩܵܠܹܐ ܘܡܲܬ̣̈ܩܵܠܹܐ. ܘܡܲܣ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܢ.

24: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩ̈ܢܵܢ ܗܲܠܟ݂ܵܬܹ̈ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܲܬ̣ܩܸܢ ܐܘܼܪܚܹܗ.

25: ܦܲܚܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܵܕܲܪ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܢܵܕܲܪ: ܬܵܘ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

26: ܡܒܲܕܲܪ ܠܥܵܘܿܠܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ. ܘܡܲܗܦܸܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܓܝܼܓ̣ܠܵܐ.

27: ܫܪܵܓܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܒ̣ܵܨ̇ܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܵܐ.

28: ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܠܡܲܠܟܵܐ. ܘܡܲܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

29: ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܓܲܕܲܘܼ̈ܕܹܐ ܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ. ܘܗܸܕ݂ܪܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

30: ܫܚܵܩܵܐ ܦܓܲܥ̣ܘ ܒܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ. ܘܲܡܚܘܿܬ̣ܐ ܠܬ̣ܵܘܢܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܗܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

1: ܐܲܝܟ݂ ܬܲܦܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܠܲܐܬܲܪ ܕܨܵܒܹ̇ܐ: ܡܲܪܟܸ̇ܢ ܠܹܗ.

2: ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬ̣ܩܸܢ ܠܸܒܵܐ.

3: ܡ̇ܢ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܓܒܸܐ ܗ̄ܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܚ̱ܬ̣ܵܐ.

4: ܪܵܘܡܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܘܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܘܲܫܪܵܓ̣ܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ.

5: ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܝܵܐ ܡܗܲܝ̱ܡ̈ܢܵܢ. ܘܲܕ݂ܒ̣ܝܼܫܵܐ ܡܲܚ̄ܣܪ̈ܵܢ.

6: ܡܲܥܒ̇ܕ݂ܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܣܝܼܡܬ̣ܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܘܠܲܐܒ̣ܕܵܢܵܐ ܢܸܣܬܲܚܦܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܡܵܘܬܵܐ.

7: ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܹܐܬܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ.

8: ܕܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕ݂ܟ݂ܐ: ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

9: ܦܲܩܵܚ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܐ ܕܐܸܓܵܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܡܲܪ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܲܨܵܝܬܵܐ.

10: ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܥܵܘܿܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܙܝܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ.

11: ܘܲܒ̣ܬ̣ܘܼܟܹ̇ܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܟܲܡ ܫܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

12: ܘܡܸܣܬܲܟܲܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ. ܘܕ݂ܵܚܹ̇ܩ ܠܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

13: ܕܲܡܣܲܟܲܪ ܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܹܝܘܗܝ.

14: ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܛܘܼܫܝܵܐ: ܡܲܦ̱ܪܩܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. ܘܲܕ݂ܚܵܐܹ̇ܣ ܠܡܸܬܲܠ: ܡܥܝܼܪ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

15: ܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܥܵܒ̣ܕܵܐ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܠܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ.

16: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܢܲܚ.

17: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܠܹܗ: ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܚܲܡܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܣܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܥܬܲܪ.

18: ܬܲܚܠܘܼܦܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܲܚܠܵܦ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ.

19: ܛܵܒ̣ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܡܲܪ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܲܨܵܝܬܵܐ ܘܡܲܪܓ̇ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.

20: ܣܝ̣ܡܬ̣ܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܬܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܒܕܲܝܪܵܐ: ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܢܸܒ̣ܠ̱ܥܝܼܗ̇.

21: ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ.

22: ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܣܠܸܩ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ. ܘܲܟ݂ܒܲܫ ܚܸܣܢܵܐ ܕܬ̣ܘܼܟ݂ܠܵܢܵܗ̇.

23: ܕܢܵܛ̇ܲܪ ܦܘܼܡܹܗ ܘܠܸܫܵܢܹܗ: ܢܵܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

24: ܡܲܪܚܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢ ܫܡܹܗ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܐܲܟ̇ܬܹܗ.

25: ܪܸܓ̇ܬܹܗ ܕܲܚܒܸܢܵܢܵܐ ܩܵܛ̇ܠܵܐ ܠܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܥܒ̇ـ̈ـܕ݂ܵܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ.

26: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ. ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣: ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܣ.

27: ܘܕܸܒ̣ܚܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܛܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥܵܘܼܠܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܠܹܗ.

28: ܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ̣ ܡܡܲܠܸܠ.

29: ܚܲܨܝܼ̈ܦܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨ ܗ̄ܘܼ: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ.

30: ܠܲܝܬ̇ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܪܝܵܐ.

31: ܣܘܼܣܝܵܐ ܡܛܲܝܲܒ̣ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

1: ܡܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘܼ ܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ. ܘܛܵܒ̣ܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ.

2: ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܦܓܲܥ̣ܘ ܚܲܕ݂ ܒܚܲܕ݂. ܘܠܲܬ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂.

3: ܥܪܝܼܡܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܓܲܕ݂: ܘܥܲܫܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܐܸܬ̣ܪ̱ܕ݂ܝܼ. ܣܲܟ݂̈ܠܹܐ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܪܘ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܚܣܲܪܘ.

4: ܥܸܩܒܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ: ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܘܚܲܝܹ̈ܐ.

5: ܢܸܫ̈ܒܹ̇ܐ ܘܦܲܚܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܥܣܲܩܬ̣ܵܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܢܵܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܢܸܬ̣ܪܲܚܲܩ ܡܸܢܗܘܿܢ.

6: ܕܡܲܟܸ̇ܣ ܠܛܲܠܝܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܵܦ ܐܸܢ ܢܸܩܲܫ: ܠܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܡܸܢܵܗ̇.

7: ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܹܗ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ. ܘܥܲܒ̣ܕܵܐ ܢܵܘܙܸܦ ܠܡ̇ܢ ܕܡܵܘܙܸܦ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ.

8: ܕܙܵܪܲܥ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܢܸܚܨܘܿܕ݂ ܥܸܬܵܐ. ܘܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܟ̇ܬܹܗ ܢܸܓ̣ܡܘܿܪ.

9: ܡ̇ܢ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܥܲܝܢܹܗ: ܗ̤ܘ ܢܸܬ̣ܒܲܪܲܟ݂. ܡܸܛܠ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܹܗ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ.

10: ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ: ܘܐܲܦܸܩ ܠܚܸܪܝܵܝܵܐ: ܘܒܲܛܸܠ ܕܝܼܢܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ. ܕܠܵܐ ܐܸܢ ܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܨܲܥܲܪ.

11: ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕ݂ܟ݂ܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܲܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ.

12: ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܵܛ̇ܪܵܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ. ܘܡܵܘ̈ܒ̇ܕ݂ܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

13: ܐܵܡܲܪ ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܕܲܪ: ܐܲܪܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܸܛܠܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ.

14: ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܥܲܡܝܼܩܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܓܹ̇ܙ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܬܲܡܵܢ.

15: ܫܵܛ̇ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܦܪ̱ܕܵܐ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܛܲܠܝܵܐ. ܘܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܡܸܢܹܗ.

16: ܕܬ̣ܵܐܲܟ݂ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܲܣܓܹ̇ܐ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ: ܘܲܕ݂ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ: ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ.

17: ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂: ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ. ܘܣܝܼܡ ܠܸܒܵܟ݂ ܠܝܼܕܲܥܬ̣ܝ.

18: ܡܸܛܠ ܕܒܲܣܝܼ̈ܡܵܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܛܲܪ ܐܹܢܹܝܢ ܒܟܲܪܣܵܟ݂. ܘܢܸܬ̣ܩ̈ܢܵܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

19: ܕܢܸܗܘܹܐ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܵܟ݂ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܘܕܲܥ̇ܬܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ.

20: ܘܗܵܐ ܟܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ.

21: ܕܐܵܘܕ̇ܥܵܟ݂ ܡܸܠܟܵܐ ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܫܸܠܝܵܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܕܬܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܫܲܕ̇ܪܵܟ݂.

22: ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܘܿܟ݂ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܸܛܠ ܕܡܸܣܟܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼ. ܘܠܵܐ ܬܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܠܒ̣ܵܝ̇ܫܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ.

23: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܕܝܼܢܗܘܿܢ. ܘܡܸܬ̣ܦܪܲܥ ܥܘܼܠܒܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ.

24: ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܢܵܐ. ܘܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ.

25: ܕܠܵܐ ܬܹܐܠܲܦ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ. ܘܬܸܫܟܲܚ ܬܘܼܩ̱ܠܬ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

26: ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܠܥܲܪܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܒܲܕ݂ܒܵܗܹ̇ܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܐ.

27: ܐܸܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܟ݂ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܐܲܬܲܪ ܕܬܸܦܪܘܿܥ: ܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܬܸܫܘܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܿܬܲܝܟ.

28: ܠܵܐ ܬܫܲܢܸܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ: ܕܬܲܚܸܡ̣ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ.

29: ܐܸܢ ܚܸܙܲܝܬ̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܡܗܝܼܪ ܒܲܥܒ̣ܵܕܹ̇ܗ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܢܩܘܼܡ. ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܫܝܼ̈ܟܹܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

1: ܐܸܢ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܲܚܫܵܡܘܼ ܥܲܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܣܝܼܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ.

2: ܕܠܵܐ ܬܣܝܼܡ ܣܲܟ̇ܝܼܢܵܐ ܒܦܘܼܡܵܟ݂: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܢܦܝܼܫ.

3: ܠܵܐ ܬܸܪܲܓ̣ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܚܡܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܕܸ̇ܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ.

4: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܪܲܩ ܡܸܢܹܗ.

5: ܐܸܢ ܬܲܨܹܕ݂ ܓܹܝܪ ܥܲܝܢܵܟ݂ ܒܹܗ: ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܙܹܐ ܠܵܟ݂. ܡܸܛܠ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܠܹܗ ܓ̣ܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܫܪܵܐ: ܘܦܵܪܲܚ ܠܲܫܡܲܝܵܐ.

6: ܠܵܐ ܬܲܚܫܸܡ ܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܘܵܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܪܲܓ̣ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ.

7: ܐܲܟ݂ܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܵܠܲܥ ܙܸܦ̮ܬܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܫܵܬܹ̇ܐ ܥܲܡܹܗ. ܘܠܸܒܹ̇ܗ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂.

8: ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܬ̣ܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ. ܘܲܡܚܲܒܸ̇ܠ ܐܲܢܬ̇ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܒܲܣܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

9: ܩܕ݂ܵܡ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܠܵܐ ܬܡܲܠܸܠ: ܡܸܛܠ ܕܫܵܐܹ̇ܛ ܠܗܹܝܢ ܠܡܸܠܲܝ̈ܟ.

10: ܠܵܐ ܬܫܲܢܸܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ. ܘܲܒ̣ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ.

11: ܡܸܛܠ ܕܦܵܪܘܿܩܗܘܿܢ ܬܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘܼ ܘܗ̤ܘ ܢܕ݂ܘܼܢ ܕܝܼܢܗܘܿܢ ܥܲܡܵܟ݂.

12: ܐܲܥܸܠ ܠܸܒܵܟ݂ ܠܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܐ: ܘܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܟ ܠܡܹܐܡܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

13: ܠܵܐ ܬܸܟ݂ܠܸܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܸܢ ܡܵܚܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ̣.

14: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܓܹܝܪ ܡܵܚܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܫܝܘܿܠ ܡܦܲܨܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇.

15: ܒܹܪܝ: ܐܸܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܠܸܒܵܟ݂: ܐܵܦ ܠܹܒ̇ܝ ܕܝܼܠܝ ܢܸܚܕܹ̇ܐ.

16: ܘܲܢܕ݂ܘܼ̈ܨܵܢ ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܝ: ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠ̈ܠܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ.

17: ܠܵܐ ܢܸܛܲܢ ܠܸܒܵܟ݂ ܒܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܠܝܘܿܡ.

18: ܕܬܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܚܲܪܬ̣ܵܐ: ܘܣܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܸܓ̣ܡܲܪ.

19: ܫܡܲܥ ܒܹܪܝ: ܘܲܗ̤ܘܝܼ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܘܲܬ̣ܪܘܿܨ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܝ ܒܠܸܒܵܟ݂.

20: ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܪܵܘܵܝ ܒܚܲܡܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܐܵܣܘܿܛ ܒܒܸܣܪܵܐ.

21: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܪܵܘܵܝ ܒܚܲܡܪܵܐ: ܘܐܵܣܘܿܛ ܒܒܸܣܪܵܐ: ܢܹܐܒܲܕ݂ ܘܲܕ̇ܕ݂ܵܡܹ̇ܟ݂: ܢܸܠܒܲܫ ܒܲܪ̈ܕ̇ܥܵܬ̣ܵܐ.

22: ܫܡܲܥ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܕܐܵܘܠܕ݂ܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܬܫܘܼܛ ܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܵܟ݂.

23: ܩܘܼܫܬܵܐ ܩܢܝܼ. ܘܠܵܐ ܬܙܲܒܸ̇ܢ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

24: ܢܸܪܘܲܙ ܘܲܢܕ݂ܘܼܨ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܢܵܘܠܸܕ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܘܢܸܚܕܹ̇ܐ ܒܹܗ ܐܲܒ̣ܘܗܝ.

25: ܘܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܒܵܟ݂ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܘܐܸܡܵܟ݂: ܘܲܬ̇ܕ݂ܘܼܨ ܝܵܠܹܕ̇ܬܵܟ݂.

26: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܒܹܪܝ ܠܸܒܵܟ݂. ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܢܸܛܪ̈ܵܢ.

27: ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܥܲܡܝܼܩܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܒܹܪܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ.

28: ܘܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡܵܘܒ̇ܕ݂ܵܐ. ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܡܲܣܓܹ̇ܝܢ.

29: ܠܡ̇ܢ ܘܵܝܵܐ: ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܘܼܘܵܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܲܠܡ̇ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܡ̇ܢ ܨܘܼܠ̈ܦܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܓܵܢ. ܘܲܕ݂ܡ̇ܢ ܡܩܲܢ̈ܐܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ.

30: ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܚܪܝܼܢ ܒܚܲܡܪܵܐ. ܘܲܡܥܲܩܒ̣ܝܼܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܪܵܘܵܝ ܒܚܲܡܪܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ. ܘܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܲܡܡܲܠܸܠ.

31: ܠܵܐ ܬܲܨܸܕ݂ ܥܲܝܢܵܟ݂ ܒܚܲܡܪܵܐ ܕܙܵܪܓܵܐ ܥܲܝܢܹܗ ܒܟ݂ܵܣܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܪܢܝܼ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

32: ܡܸܛܠ ܕܚܲܪܬܹܗ ܕܚܲܡܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܸܘܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܦܵܪܲܚ.

33: ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܡܵܐ ܕܚܵܪ ܒܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܠܸܒܵܟ݂ ܡܡܲܠܸܠ ܗܦܝܼ̈ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ.

34: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܟ݂: ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘܿ ܕܫܲܟ̇ܝܼܒ̣ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܵܚܵܐ ܒܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ.

35: ܘܬܹܐܡܲܪ ܕܲܡܚ̣ܵܐܘܼܢܝ: ܘܠܵܐ ܚܸܫܹ̇ܬ̣. ܘܲܡܒܲܙܚܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܝܼ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣. ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ: ܙܐܹܙܲܠ ܐܸܒ̣ܥܹܝܗ̇.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܕ.

1: ܠܵܐ ܬܸܛܲܢ ܒܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܪܲܓ̣ ܠܡܸܗܘܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

2: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܪܵܢܹ̇ܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ. ܘܥܵܘܼܠܵܐ ܡܡܲܠ̈ܠܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ.

3: ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܒ̇ܢܸܐ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܟܠܹܗ ܬܵܩܹ̇ܢ.

4: ܘܒ̣ܝܲܕܲܥܬ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܡ̱ܠܹܝܢ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܟܠ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܒ̣ܘܼܣܵܡܵܐ.

5: ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ.

6: ܒܓ̣ܘܼܪܵܓ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܩܪܵܒ̣ܵܐ. ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܡܸܠܟܵܐ.

7: ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܪܵܡܝܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܲܒ̣ܬܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܦܵܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ.

8: ܕܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܠܡܲܒ̣ܐܵܫܘܼ: ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܸܬ̣ܩܪܸܐ.

9: ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ. ܘܛܲܡܐܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ.

10: ܘܲܠܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܬܸܕ݂ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

11: ܦܲܨܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̇ܕܲܒ̣ܪܝܼܢ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܘܲܠܡܸܙܒܲܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̇ܬܲܚܕ̇ܝܼܢ ܠܩܸܛܠܵܐ: ܠܵܐ ܬܚܘܿܣ.

12ܒ: ܘܐܸܢ ܬܹܐܡܲܪ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܥ ܕܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܵܨܹ̇ܐ. ܘܲܕ݂ܢܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܗ̤ܘ ܝܵܕܲܥ ܘܦܵܪܲܥ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

13: ܐܲܟ݂ܘܿܠ ܒܹܪܝ ܕܸܒ̣ܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ: ܘܟܲܟܵܪܝܼܬ̣ܵܐ ܚܠܝܼܬ̣ܵܐ ܒܚܸܟܵܟ݂.

14: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܬܸܫܟܲܚ. ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܚܲܪܬܵܐ: ܘܣܲܒ̣ܪܵܟ݂ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܣܸܩ.

15: ܠܵܐ ܬܲܟ݂ܡܸܢ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܕܲܝܪܹܗ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܒ̇ܘܿܙ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܫ̱ܪܝܹܗ.

16: ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܥ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܘܩܵܐܹ̇ܡ. ܘܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܢܸܣܬܲܚܦܘܼܢ.

17: ܡܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܸܚܕܹ̇ܐ. ܘܡܵܐ ܕܡܸܣܬ̇ܚܸܦ: ܠܵܐ ܢܕ݂ܘܼܨ ܠܸܒܵܟ݂.

18: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܚܙܹܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܲܗܦܸܟ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܸܢܹܗ.

19: ܠܵܐ ܬܸܚܣܲܡ ܒܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܛܲܢ ܒܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

20: ܡܸܛܠ ܕܲܠܒ̣ܝܼ̈ܫܹܐ ܠܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܪܬܵܐ. ܘܲܫܪܵܓ̃ܗܘܿܢ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܢܸܕ݂ܥܲܟ݂.

21: ܕܚܲܠ ܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܡܠܸܟ݂. ܘܥܲܡ ܫܵܛ̇ܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܠܲܛ.

22: ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܓܹܝܪ ܐܵܬܹ̇ܐ ܬܒ̣ܵܪܗܘܿܢ. ܘܣܵܘܦܵܐ ܕܲܫܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܵܕܲܥ.

23: ܗܵܠܹܝܢ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ. ܠܡܸܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ.

24: ܐܵܦܠܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܥܵܘܿܠܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܢܠܘܼܛܘܼܢܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܢܨܲܚ̈ܝܵܢܹܗ ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ.

25: ܡܲܟ̇ܣܵܢܹ̈ܐ ܢܸܬ̣ܒܲܣܡܘܼܢ. ܘܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܹܐܬܹܐ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

26: ܘܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܢܢܲܫܩܘܼܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܟ̇ܣܵܢܝܼܢ.

27: ܛܵܝܸܒ̣ ܒܫܘܼܩܵܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ: ܘܥܲܬܸ̇ܕ݂ ܒܚܲܩܠܵܟ݂. ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܬܸܒ̣ܢܸܐ ܒܲܝܬܵܟ݂.

28: ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܣܵܗܕܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܵܟ݂. ܠܵܐ ܬܦܲܬ̣ܦܬ̣ܝܼܘܗܝ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

29: ܘܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܝܼ: ܘܐܸܦܪ̱ܥܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

30: ܥܲܠ ܚܲܩܠܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܥܸܒ̣̇ܪܹܬ̣: ܘܥܲܠ ܟܲܪܡܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܠܸܒܵܐ.

31: ܘܲܣܠܸܩ ܟܠܹܗ: ܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܝܲܥܪܵܐ. ܘܟܲܣܝܼܘ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܚܘܼ̈ܠܕܹ̇ܐ. ܘܲܣܝܵܛܵܘܗܝ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܸܣܬ̇ܚܸܦܘ.

32: ܘܲܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܘܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܒܠܹܒ̇ܝ: ܘܩܲܒ̇ܠܹ̇ܬ̣ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

33: ܘܐܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܬܢܘܿܡ: ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܸܕ݂ܡܲܟ݂: ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܚܲܕ̇ܝܵܟ݂.

34: ܬܹܐܙܲܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܕܪ̱ܟ݂ܵܟ݂ ܨܪܝܼܟ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܒ̣ܠܵܪܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܗ.

1: ܘܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܬ̣ܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܠܹܝܡܘܿܢ ܥܲܡܝܼ̈ܩܹܐ: ܕܲܟ݂ܬܲܒ̣ܘ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܚܸܙܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ.

2: ܬܸܫ̇ܒ̇ܘܼܚܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܡܛܲܫܸܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܵܨܹ̇ܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ.

3: ܫܡܲܝܵܐ ܪܵܡܝܼܢ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡܝܼܩܵܐ. ܘܠܸܒܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܒ̇ܨܹܐ.

4: ܓܒ̣ܵܘ ܣܘܼܠܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ: ܕܢܸܦܘܿܩ ܡܵܐܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܕܟ݂ܐ.

5: ܢܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪܘܼܢ ܥܵܘܿܠܹܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܢܸܬ̣ܩܲܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ.

6: ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܲܒ̣ܕ݂ܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܠܵܐ ܬܩܘܼܡ.

7: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂: ܐܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܥܸܠ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܢܡܲܟ̇ܟ݂ܵܟ݂: ܩܕ݂ܵܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ. ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܲܚ̈ܙܲܝ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܗܵܘܿ ܐܸܡܲܪ.

8: ܘܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܡܣܲܪ̱ܗܒ̣ܵܐܝܼܬ̣. ܕܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܕ݂ܘܼܢ ܒܐܲܚܪܵܝܬܵܐ: ܢܚܲܣܕ݂ܵܟ݂ ܪܵܚ̇ܡܵܟ݂.

9: ܕܝܼܢܵܟ݂ ܕܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܒ̣ܪܵܟ݂. ܘܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐ̈ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܓ̣ܠܹܐ.

10: ܕܠܵܐ ܡ̇ܢ ܕܫܵܡܲܥ: ܢܚܲܣܕ݂ܵܟ݂. ܘܢܸܪܢܘܿܢ ܒܵܟ݂ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

11: ܚܲܙܘܼܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܒܲܢܓ̣ܘܼܕ݂ܵܐ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ.

12: ܩܕ݂ܵܫܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܲܪܕ̇ܘܿܢ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܠܐܸܕ݂ܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ.

13: ܐܲܟ݂ܙܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܬܲܠܓܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܡܦܲܝܸܓ̣ ܚܘܼܡܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܠܲܡܫܲܕ̇ܪ̈ܵܢܵܘܗܝ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܡܲܗܦܸܟ݂.

14: ܐܲܟ݂ܙܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܪܘܼܚܵܐ: ܘܡܸܛܪܵܐ ܠܲܝܬ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܒܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

15: ܒܢܲܓ̇ܝܼܪܘܼܬ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܡܫܲܕܲܠ ܫܲܠܝܼܛܵܐ. ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܪܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐ ܬܵܒܲܪ ܓܲܪ̈ܡܹܐ.

16: ܡܵܐ ܕܐܸܫ̣ܟܲܚܬ̇ ܕܸܒ̣ܫܵܐ: ܡܸܣܬ̣ܵܟ݂ ܐܲܟ݂ܘܿܠ. ܕܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܣܒܲܥ: ܬܬ̣ܝܼܒ̣ܝܼܘܗܝ.

17: ܠܵܐ ܬܲܬ̣ܟܸ̇ܒ̣ ܪܸܓ̣ܠܵܟ݂ ܠܒܹܝܬ̣ ܪܵܚ̇ܡܵܟ݂. ܕܠܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܵܟ݂ ܘܢܸܣܢܹܝܟ݂.

18: ܐܲܝܟ݂ ܦܵܕ݂ܘܿܥܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܘܓܹܐܪܵܐ ܫܢܝܼܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܣܗܸܕ݂ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ.

19: ܐܲܝܟ݂ ܫܸܢܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܪܸܓ̣ܠܵܐ ܡܙܵܥܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܹܗ ܕܕܲܓܵܠܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

20: ܡ̇ܢ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܡܪܛܘܼܛܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܲܪܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘܿ ܕܪܵܡܹ̇ܐ ܚܲܠܵܐ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܪܵܐ: ܘܡܲܨܪܸܦ ܠܠܸܒܵܐ ܟܵܝ̇ܒܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܣܵܣܵܐ ܠܡܵܐܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܒܸܠܛܝܼܬ̣ܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܗܪܵܐ ܠܠܸܒܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ.

21: ܐܸܢ ܟܦܸܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܟ݂: ܐܵܘܟܸ̇ܠܲܝܗܝ. ܘܐܸܢ ܨܗܸܐ: ܐܲܫܩܵܝܗܝ.

22: ܘܟܲܕ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܗ: ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܵܕܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܦܵܪܲܥ ܠܵܟ݂.

23: ܐܲܝܟ݂ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܒܵܛ̇ܢܵܐ ܡܸܛܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܦܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܡܛܲܫܝܵܐ.

24: ܫܲܦܝܼܪ ܠܡܸܥܡܲܪ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܐ ܕܐܸܓܵܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܡܲܪ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܲܨܵܝܬܵܐ: ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܬܵܐ ܕܦܵܠ̈ܓ̇ܘܵܬ̣ܵܐ.

25: ܐܲܟ݂ܙܢܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܨܗܝܼܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܛܸܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܪܲܚܝܼܩܬܵܐ.

26: ܐܲܝܟ݂ ܕܣܵܟܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ: ܘܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܚܲܒܸ̇ܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܡܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܠ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܘܿܠܵܐ.

27: ܠܡܹܐܟܲܠ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܡܸܒ̣ܨܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

28: ܐܲܝܟ݂ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܬܪܝܼܥܬܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܘ.

1: ܐܲܝܟ݂ ܬܲܠܓܵܐ ܒܩܲܝܛܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܸܛܪܵܐ ܒܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܐܹ̇ܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ.

2: ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬ̣ ܟܸܢܦܵܐ ܕܦܵܪ̈ܚܵܢ ܒܐܵܐܲܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܘܛܬ̣ܵܐ ܣܪܝܼܩܬܵܐ ܦܵܗ̇ܝܵܐ.

3: ܫܵܘܛܵܐ ܠܣܘܼܣܝܵܐ: ܘܙܸܩܬܵܐ ܠܲܚܡܵܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ.

4: ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܹܗ. ܕܠܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܬ̇ܕܲܡܹܐ ܠܹܗ.

5: ܐܸܠܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡܘܼܬ̣ܵܟ݂. ܕܠܵܐ ܢܸܣܒܲܪ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܗ̄ܘܼ.

6: ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܸܓ̣ܠܹܗ ܫܵܬܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܡ̇ܢ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܣܲܟ݂ܠܵܐ.

7: ܐܸܢ ܬܸܬܸ̇ܠ ܗܠܲܟ݂ܬ̣ܵܐ ܠܲܚܓ̣ܝܼܪܵܐ: ܬܩܲܒܸ̇ܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ.

8: ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܵܐ ܒܩܸܠܥܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ.

 

10: ܣܲܓ̇ܝܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܒܸܣܪܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܪܵܘܝܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܝܲܡܵܐ.

11: ܐܲܝܟ݂ ܟܲܠܒܵܐ ܕܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܥܲܠ ܬܝܘܿܒܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܕܫܵܛܹ̇ܐ ܒܣܲܟ݂ܠܘܼܬܹܗ.

12: ܐܸܢ ܚܙܲܝܬ̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܦܲܩܵܚ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܛܵܒ̣ ܡܸܢܹܗ.

13: ܐܵܡܲܪ ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܕܲܪ: ܐܲܪܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܐܲܪܝܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܫܘܼܩܹ̈ܐ.

14: ܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ ܥܲܠ ܨܵܝܲܪܬܹ̇ܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܒܥܲܪܣܹܗ.

15: ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܕܡܲܛܫܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܥܘܼܒܹ̇ܗ: ܢܸܠܐܸܐ ܕܢܵܘܒܸ̇ܠ ܐܸܢܹܝܢ ܠܦܘܼܡܹܗ.

16: ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܗ̄ܒܲܝ̈ ܛܲܥܡܵܐ.

17: ܕܡܵܠܹ̇ܛ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘܿ ܗ̄ܘܼ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܟܲܠܒܵܐ.

18: ܐܲܟ݂ܙܢܵܐ ܕܫܲܒ̣ܗ̱ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܫܲܕܹ̇ܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܫܢܝܼܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ.

19: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܵܟܹ̇ܠ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܣܬܲܟ̇ܠܝܼܘܗܝ: ܐܵܡܲܪ ܡܸܓ̣ܚܲܟ ܓܸܚ̇ܟܹ̇ܬ̣.

20: ܡܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܕܵܥ̇ܟܵܐ ܢܘܼܪܵܐ. ܘܐܲܬܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܫܵܓ̣ܘܿܫܵܐ: ܫܲܠܝܵܐ ܡܲܨܘܼܬ̣ܵܐ.

21: ܛܪܵܛܩܸܠ ܠܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܢܘܼܪܵܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܛܲܪܟܵܢܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܗܸܪܬ̣ܵܐ.

22: ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܛܲܪܟܵܢܵܐ ܫܵܓ̣̈ܫܵܢ. ܘܢܵܚ̈ܬܵܢ ܠܬ̣ܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܐ.

23: ܐܲܝܟ݂ ܣܹܐܡܵܐ ܡܲܣ̱ܠܝܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܥܲܠ ܚܸܨܦܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܩ̈ܕܵܢ: ܘܠܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ.

24: ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ ܣܵܢ̇ܐܵܐ. ܘܲܒ̣ܓ݂ܵܘܹܗ ܟܲܡܝܼܢ ܟܡܹܐܢܵܐ.

25: ܘܐܸܢ ܡܲܡܸܟ݂ ܩܵܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܢܝܼܘܗܝ. ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܥ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܐܝܼܬ̣ ܒܓ̣ܵܘܹܗ.

26: ܕܲܡܟܲܣܹܐ ܣܸܢܐ̱ܬ̣ܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ: ܬܸܬ̣ܓ̇ܠܸܐ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ.

27: ܕܚܵܦܲܪ ܓܘܼܡܵܨܵܐ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܹܗ. ܘܕܲܡܥܲܓܸ̇ܠ ܟܹܐܦܵܐ: ܥܠܵܘܗܝ ܬܸܗܦܘܿܟ݂.

28: ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܦܘܼܡܵܐ ܛܲܪܟܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܫܓ̣ܘܼܫܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܙ.

1: ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܡܚܵܪ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܢܵܐ ܝܵܠܸܕ݂.

2: ܢܫܲܒ̇ܚܵܟ݂ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܘܐܲܚܝܼܪܹܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

3: ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܢܵܛܹ̇ܠ ܚܵܠܵܐ. ܘܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܣܲܟ݂ܠܵܐ ܝܲܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܬܪܲܝܗܘܿܢ.

4: ܡܲܪܵܚܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܚܸܡܬ̣ܵܐ: ܘܚܹܐܦܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܛܢܵܢܵܐ.

5: ܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܪܵܚ̇ܡܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܡܛܲܫܝܵܐ.

6: ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܹܗ ܕܪܵܚ̇ܡܹܐ: ܡ̣ܢ ܢܘܼܫ̈ܩܵܬܹܗ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

7: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܣܲܒ̣ܥܵܐ ܕܵܝ̇ܫܵܐ ܟܲܟܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܦ̮ܫܵܐ ܟܦܲܢܬ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡܲܪܝܼܪܵܬ̣ܵܐ ܚܲܠ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܗ̇.

8: ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܕܲܡܫܲܢܝܵܐ ܩܸܢܵܗ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܙܵܐܲܥ̇ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ.

9: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܫܚܵܐ ܘܒܸܣܡܵܐ ܕܲܡܚܲܕܹ̇ܝܢ ܠܸܒܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡ̇ܢ ܕܲܡܒܲܣܸܡ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܡܸܠܟܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ.

10: ܪܵܚ̇ܡܵܟ݂ ܘܪܵܚܡܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܩ. ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܚܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܟ݂. ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܫܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣: ܡ̣ܢ ܐܲܚܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ.

11: ܐܸܬ̣ܚܲܟܲܡ ܒܹܪܝ: ܘܚܲܕܵܐ ܠܹܒ̇ܝ. ܘܒܲܛܸܠ ܡܹܢܝ ܚܸܣܕܵܐ ܕܲܡܚܲܣܕ݂ܵܢܲܝ̈.

12: ܥܪܝܼܡܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼ ܣܲܟ݂̈ܠܹܐ ܕܹܝܢ ܥܸܒܲܪܘ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܲܚܣܲܪܘ.

13: ܡܸܬ̣ܢ̱ܣܸܒ̣ ܡܲܪܛܘܼܛܹܗ ܕܡ̇ܢ ܕܥܵܪܸܒ̣ ܠܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ. ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܡܸܫܟܵܢܹܗ.

14: ܆ܕܲܡܒܲܪܸܟ݂ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܫܘܼܦܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܦܪܝܼܫ ܡ̣ܢ ܗܵܘܿ ܕܠܵܐܹ̇ܛ.

15: ܐܲܝܟ݂ ܕܸܠܦܵܐ ܕܢܵܛܹ̇ܦ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܣܲܓ̣ܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܲܨܵܝܬܵܐ.

16: ܪܘܼܚܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܩܲܫܝܵܐ. ܘܒܲܫܡܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܡܸܬ̣ܩܲܪܝܵܐ.

17: ܦܲܪܙܠܵܐ ܠܦܲܪܙܠܵܐ ܠܵܛܹ̇ܫ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܵܛܹ̇ܫ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪܹܗ.

18: ܕܢܵܛܲܪ ܬܹܐܬܵܐ: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇ ܘܕܲܙܗܝܼܪ ܒܡܵܪܹܗ: ܢܸܫܬܲܒܲܚ.

19: ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܠܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܠܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ.

20: ܫܝܘܿܠ ܘܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܣܵܒ̣ܥܝܼܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܝܢܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܣܵܒܲܢܵܐ.

21: ܨܪܵܦܵܐ ܒܵܩܹ̇ܐ ܠܣܹܐܡܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܪܵܐ ܠܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܠܸܒܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

22: ܐܸܢ ܡܵܚܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܣܲܟ݂ܠܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܡܸܕܹ̇ܡ ܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ. ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܥܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܹܗ.

23: ܡܵܐ ܕܪܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܕܲܥ ܐܲܦܲܝ̈ ܥܵܢܵܟ݂. ܘܣܝܼܡ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܲܠ ܓܙܵܪܵܟ݂.

24: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܕܵܪܵܐ ܠܕ݂ܵܪܵܐ.

25: ܫܘܲܚ̣ ܥܡܝܼܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܬܸܕ݂ܐܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫ ܥܸܣܒܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ.

26: ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܠܲܠܒ̣ܘܼܫܵܟ݂: ܘܲܓ̣̈ܕܲܝܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܟ݂.

27: ܘܚܲܠܒ̣ܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܟ݂: ܘܲܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܟ݂.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܚ.

1: ܢܸܥ̱ܪܩܘܼܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܟܲܕ݂ ܠܲܝܬ̇ ܕܪܵܕܸܦ̇ ܠܗܘܿܢ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܟ݂ܠܘܼܢ.

2: ܒܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܣܵܓܹ̇ܝܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܝܗ̇. ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ ܢܲܓ̇ܪܘܼܢ.

3: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܕܬ̣ܵܐܹ̇ܟ݂ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܛܪܵܐ ܚܒ̣ܝܼܛܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ.

4: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܵܒ̣̇ܩܝܼܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܝܼܢ ܒܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܡܲܥ̄ܫܢܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ.

5: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟ̇ܠܝܼܢ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܲܕ݂ܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

6: ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܡܥܲܩ̈ܡܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ.

7: ܕܢܵܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܒܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ. ܘܲܕ݂ܦܵܠܲܚ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ.

8: ܕܡܲܣܓܹ̇ܐ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܩܨܵܨܵܐ ܘܡ̣ܢ ܪܸܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܢܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܲܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ.

9: ܕܲܡܣܲܟܲܪ ܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܐܵܦ ܨܠܘܿܬܹܗ ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܝܼ.

10: ܕܡܲܛܥܹܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ. ܘܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ ܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ.

11: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܒܵܣܲܪ ܠܹܗ.

12: ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܣܵܓ̇ܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. ܘܲܒ̣ܩܵܘܡܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܒܲܨܪܵܐ.

13: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܟܲܣܸܐ ܥܵܘܼܠܹܗ: ܠܵܐ ܢܨܠܚ ܘܲܕ݂ܡܵܘܕܹ̇ܐ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܥܵܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܬ̣ܪܲܚܲܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ.

14: ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܫܸܐ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

15: ܐܲܪܝܵܐ ܢܗܲܡܘ ܘܕܸܒܵܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܩܵܠܵܐ. ܕܐܸܫܬܲܠܲܛ ܥܵܘܿܠܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ.

16: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܬܘܼܟܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̈ܐ ܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܢܲܓ̇ܪܘܼܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ.

17: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܚܫܝܼܫ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܓܘܼܒܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ. ܘܠܵܐ ܢܓܲܕ̇ܪܘܼܢܹܗ.

18: ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ: ܢܸܬ̣ܦܪܸܩ ܘܕܲܡܥܲܩ̈ܡܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: ܢܸܦܸܠ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ.

19: ܕܦܵܠܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܢܸܣܒܲܥ ܠܲܚܡܵܐ. ܘܲܕ݂ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܵܬܲܪ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܸܣܒܲܥ ܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ.

20: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܢ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ. ܘܒ̣ܝܼܫܵܐ ܒܥܵܘܼܠܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ.

21: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ. ܒܩܲܨܝܵܐ ܓܹܝܪ ܕܠܚܡܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ.

22: ܡܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܠܡܸܥܬܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܥܲܝܢܹܗ. ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܕܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܥܠܵܘܗܝ.

23: ܕܡܲܟܸ̇ܣ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܢܸܫܟܲܚ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܘܿ ܕܲܡܦܲܠܸܓ̣ ܒܠܸܫܵܢܹܗ.

24: ܕܚܵܛܹ̇ܦ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܐܸܡܹܗ: ܘܐܵܡܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܚܛܵܗܵܐ: ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ.

25: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܚܸܪܝܵܢܵܐ. ܘܲܕ݂ܡܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܕ݂ܗܲܢ.

26: ܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܥܲܠ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܗ̄ܘܼ. ܘܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܹܐ.

27: ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܚܣܲܪ ܠܹܗ. ܘܲܕ݂ܡܲܪܟܸ̇ܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܬܸܣܓܹ̇ܐ ܠܵܘܛܬܹܗ.

28: ܒܩܵܘܡܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܸܬ̇ܛܲܫܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܒܲܐܒ̣ܕܵܢܗܘܿܢ ܢܸܣܓ̇ܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܛ.

1: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܩܫܸܐ ܩܕ݂ܵܠܹܗ: ܒܲܥܓܲܠ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ. ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ.

2: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܣܵܓܹ̇ܐ ܥܲܡܵܐ. ܘܲܒ̣ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܸܬ̇ܬܲܢܲܚ ܥܲܡܵܐ.

3: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܢܚܲܕܹ̇ܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܲܕ݂ܪܵܥܹ̇ܐ ܒܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܩܸܢܝܵܢܹܗ.

4: ܡܲܠܟܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܲܚܣܲܪ ܠܵܗ̇.

5: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܦܵܪܹܣ ܥܲܠ ܗܲܠܟ݂ܵܬܹ̈ܗ.

6: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܥܵܘܼܠܹܗ ܡܸܬ̇ܬ̇ܨܝܼܕ݂. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܢܫܲܒܲܚ ܘܢܸܚܕܹ̇ܐ.

7: ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܓܹܝܪ ܝܵܕܲܥ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܥܵܘܿܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ.

8: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܡܡܲܝ̈ܩܵܢܹܐ ܡܵܘܩܕ݂ܝܼܢ ܟܲܪ̈ܟܹܐ. ܘܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܡܲܗܦܟ݂ܝܼܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ.

9: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܪܵܓܹ̇ܙ ܘܓ̣ܵܚܹ̇ܟ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܦܝܼܪ.

10: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܵܫ̇ܕܲܝ̈ ܕܡܵܐ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܚܲܣܝܵܐ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܪܵܚ̇ܡܝܼܢ ܠܹܗ.

11: ܚܸܡܬܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܦܸܩ ܣܲܟ݂ܠܵܐ. ܘܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣.

12: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܬܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܦܵܠ̇ܚܵܘ̈ܗܝ ܥܵܘܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ.

13: ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܘܡܲܟ݂ܐ̱ܒ̣ܵܐ ܦܓܲܥܘ ܚܲܕ݂ ܒܚܲܕ݂. ܘܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

14: ܡܲܠܟܵܐ ܕܕ݂ܵܐܲܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ: ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܢ.

15: ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܘܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬܵܐ. ܘܛܲܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܪܕܸܐ: ܡܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܠܐܸܡܹܗ.

16: ܒܣܘܿܓ̣ܐܗܘܿܢ ܕܥܵܘܠܹ̈ܐ ܣܵܓܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ. ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ ܒܡܲܦܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ.

17: ܪܕ݂ܝܼ ܒܪܵܟ݂: ܘܲܢܢܝܼܚܵܟ݂: ܘܲܢܒܲܣܸܡ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

18: ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܪܲܥ ܥܲܡܵܐ. ܘܲܕ݂ܢܵܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ.

19: ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣̱ܪܕܹܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ. ܝܵܕܲܥ ܓܹܝܪ ܕܠܵܐ ܒܵܠܲܥ.

20: ܐܸܢ ܚܙܲܝܬ̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܡܣܲܪܗܲܒ̣ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܥ ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܡܸܢܹܗ ܣܲܟ݂ܠܵܐ.

21: ܕܡܸܬ̣ܦܲܢܲܩ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ: ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܢܸܗܘܹܐ. ܘܒܲܐܚܪܵܝܬܹ̇ܗ ܢܸܬ̇ܬܲܢܲܚ.

22: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܢܵܐ ܡܸܓ̇ܪܸܓ̣ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܪܵܓ̇ܘܼܙܬ̣ܵܢܵܐ ܡܲܣܓܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ.

23: ܪܵܡܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܬܡܲܟ̇ܟ݂ܝܼܘܗܝ. ܘܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ ܬܲܣܓܹ̇ܐ ܠܹܗ ܐܝܼܩܵܪܵܐ.

24: ܕܦܵܠܹ̇ܓ̣ ܥܲܡ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ: ܣܵܢܹ̇ܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܦܵܣܩܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܘܕܹ̇ܐ.

25: ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܒܹ̇ܕ݂ ܠܹܗ ܬܘܼܩ̱ܠܬ̣ܵܐ. ܘܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܥܫܲܢ.

26: ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܫܲܠܝܼܛܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘܼ ܕܝܼܢܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ.

27: ܛܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܘܵܠܵܐ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܛܲܡܐܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠ.

1: ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܓ̣ܘܿܪ ܒܲܪ ܝܲܩܝܼ: ܕܩܲܒܸ̇ܠ ܢܒ̣ܝܼܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܨܝܼ ܚܲܝܠܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܬ̣ܠܝܼܐܹܝܠ.

2: ܡܸܛܠ ܕܚܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܪܸܥܝܵܢܝ. ܘܠܲܝܬ̇ ܒܝܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

3: ܘܠܵܐ ܝܼܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܝܼܠܦܹ̇ܬ̣ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܕܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ.

4: ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܠܸܩ̣ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܢܚܸܬ̣. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܸܚܲܕ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܒܚܘܼܦܢܵܘ̈ܗܝ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܨܲܪ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܫܘܿܫܸܦܵܐ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܩܝܼܡ ܟܠܗܘܿܢ ܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܐܲܝܢܵܘ ܫܡܹܗ. ܘܐܲܝܢܵܘ ܫܡܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ: ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇.

5: ܟܠܗܘܿܢ ܡܹܐܡܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܒܹܝܢ. ܘܲܡܣܲܝܲܥ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ.

6: ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܕܠܵܐ ܢܲܟ̇ܣܵܟ݂ ܘܬܸܬ̣ܟܲܕܲܒ̣.

7: ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܸܐ̈ܠܹܬ̣ ܡܸܢܵܟ݂. ܠܵܐ ܬܸܟ݂ܠܵܐ ܡܹܢܝ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܡܘܼܬ̣.

8: ܐܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ ܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܟܲܕ݂ܒ̣ܵܐ. ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܠܝܼ. ܗܲܒ̣ܠܝܼ ܥܘܼܡܪܵܐ ܡܸܣܲܬ̣ܝ.

9: ܕܠܵܐ ܐܸܣܒܲܥ ܘܐܹܟܲܕܸ̇ܒ̣: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡܲܣܟܲܢ ܘܐܸܓ̣ܢܘܿܒ̣: ܘܐܹܡܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܠܗܝ.

10: ܠܵܐ ܬܲܫܠܸܡ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܡܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܢܠܘܼܛܵܟ݂ ܘܬܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣.

11: ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܵܘ̈ܗܝ ܢܨܚܸܐ. ܘܠܐܸܡܹܗ ܠܵܐ ܢܒܲܪܸܟ݂.

12: ܕܵܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟ݂ܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܨܵܐܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܫܝܼܓ̣.

13: ܕܵܪܵܐ ܡܵܐ ܕܪ̈ܵܡܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܬܸܡܪ̈ܵܘܗܝ ܡܫܲܩܸܠ.

14: ܕܵܪܵܐ ܕܣܲܦ̮ܣܹܪܹ̈ܐ ܐܸܢܹܝܢ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܣܲܟ̇ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܢܝܼܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܠܡܹܐܟܲܠ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܒܵܝܫܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

15: ܠܥܲܠܘܼܩܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܗܸܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܒ̈ܢܵܢ ܚܲܒ̇ܝܼ̈ܒܵܢ. ܬܠܵܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܕܠܵܐ ܣܵܒ̣̈ܥܵܢ: ܘܕܲܐܪܒܲܥ ܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܟܲܕ݂ܘܼ.

16: ܫܝܘܿܠ: ܘܐܲܚܝܼܕܲܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܝܗ̇: ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܣܵܒ̣ܥܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ.

17: ܥܲܝܢܵܐ ܕܓ̣ܵܚ̇ܟܵܐ ܥܲܠ ܠܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇: ܘܫܵܝ̇ܛܵܐ ܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡܵܗ̇: ܢܸܚܨܘܿܢܵܗ̇ ܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܕܢܲܚܠܵܐ. ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܵܗ̇ ܒܢܲܝ̈ ܢܸܫܪܵܐ.

18: ܬܠܵܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܡܹܢܝ. ܘܕܲܐܪܒܲܥ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ.

19: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܫܪܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܠܦܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܝܲܡܵܐ. ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܲܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ.

20: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܓܲܝܵܪܬܵܐ. ܐܲܟ݂ܠܵܐ ܘܲܡܟܲܦܪܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇. ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܠܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣.

21: ܬܚܹܝܬ̣ ܬܠܵܬ̣ ܙܵܝ̇ܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ.

22: ܬܚܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܲܡܠܸܟ݂ ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܕܣܵܒܲܥ ܠܲܚܡܵܐ.

23: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܣܸܢܘܼܙ̱ܬ̣ܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܐܲܡܬ̣ܵܐ ܕܡܲܦܩܵܐ ܠܡܵܪܬܵܗ̇.

24: ܐܲܪܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܙܥܘܿܪ̈ܝܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܗܸܢܹܝܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܢ ܡ̣ܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ.

25: ܫܵܘܫܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ. ܘܲܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܲܝܛܵܐ ܠܲܚ̱ܡܗܘܿܢ.

26: ܘܲܚܓ̣ܵܣܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܹ̈ܐ ܒܫ̈ܘܿܥܹܐ.

27: ܘܩܲܡܨܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ: ܘܡܸܬ̣ܟܲܢܫܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ.

28: ܘܐܲܡܲܩܬ̣ܵܐ ܕܲܡܣܲܒ̇ܟ݂ܵܐ ܒܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇: ܘܥܵܡ̇ܪܵܐ ܒܒ̣ܵـ̈ـܬܹܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

29: ܬܠܵܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ ܗܲܠ̈ܟ݂ܵܬ̣ܗܹܝܢ. ܘܕܲܐܪܒܲܥ ܫܲܦܝܼܪ ܡܗܲܠ̈ܟ݂ܵܢ.

30: ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܗ̄ܘܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ: ܘܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܵܐ.

31: ܘܐܲܒܵܟ݂ܵܐ ܕܡܸܙܕܲܪܟܲܠ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܬܲܪ̈ܢܵܓ̣ܘܿܠܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܝܫܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܒܪܹܫ ܓܙܵܪܵܐ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

32: ܠܵܐ ܬܸܪܲܓ̣: ܕܠܵܐ ܬܸܨܛܲܥܲܪ. ܘܠܵܐ ܬܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܠܦܘܼܡܵܟ݂ ܒܥܸܬܵܐ.

33: ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܢܹܗ ܕܚܲܠܒ̣ܵܐ ܢܵܦܩܵܐ ܚܹܐܘܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܢ ܬܸܟ݂ܒ̇ܘܿܫ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܚܸܛܬ̣ܵܐ: ܢܸܦܘܿܩ ܕܡܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܕܐܲܦ̈ܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܕܝܼܢܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܐ.

1: ܡܸܠܵܘܗܝ ܕܡܘܼܐܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܕܲܪܕ݂ܵܬܹܗ ܐܸܡܹܗ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ.

2: ܝܵܝ ܒܹܪܝ: ܘܝܵܝ ܒܲܪ ܟܲܪܣܝ: ܘܝܵܝ ܒܲܪ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝ.

3: ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܚܲܝܠܵܟ݂ ܠܢܹܫܹ̈ܐ: ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܟ݂ ܠܡܹܐܟ݂ܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

4: ܡ̣ܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ: ܡܘܼܐܹܝܠ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ. ܡ̣ܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܫܵܬܹ̇ܝܢ ܚܡܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܫܵܬܹ̇ܝܢ ܫܲܟ݂ܪܵܐ.

5: ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܹ̇ܐ ܘܬܸܛܥܸܐ ܠܲܡܒܲܕ̇ܩܵܢܵܐ. ܘܬܸܛܥܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ.

6: ܡܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܠܐܲܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܠܡܲܪܝܼܪ̈ܲܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.

7: ܕܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܘܢܸܛܥܘܿܢ ܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܵܩܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܼܢ.

8: ܦܬܲܚ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܒܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܕ݂ܘܼܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܥܵܘܿܠܹ̈ܐ.

9: ܦܬܲܚ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܘܕ݂ܘܼܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ.

10: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ. ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܕܲܕ݂ܡ̈ܝܼܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܹܝܢ.

11: ܘܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠ ܥܠܹܝܗ̇ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܒܲܥܠܵܗ̇. ܘܐܲܣܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܣܲܪ ܠܵܗ̇.

12: ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܛܲܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ.

13: ܒܥܵܬ̤ ܥܲܡܪܵܐ ܘܟ݂ܬܵܢܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇.

14: ܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܠܦܵܐ ܕܬܲܓܵܪܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܐܵܬ̣̇ܝܵܐ ܬܹܐܓ̣ܘܼܪܬܵܗ̇.

15: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܗ̇: ܘܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܠܛܲܠ̈ܝܵܬ̣ܵܗ̇.

16: ܘܚܵܪܲܬ̤ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܲܙܒܲܢܬ̣ܗ. ܘܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܢܸܨܒܲܬ̤ ܟܲܪܡܵܐ.

17: ܘܐܸܣܪܲܬ̤ ܚܲܨ̈ܝܗ̇ ܒܥܘܼܫܢܵܐ. ܘܫܲܪܪܲܬ̤ ܕܪܵܥܹܝܗ̇.

18: ܘܛܸܥܡܲܬ̤ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܬܹܐܓ̣ܘܼܪܬܵܗ̇. ܘܠܵܐ ܕܵܥܹ̇ܟ݂ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܪܵܓ̣ܵܗ̇ ܠܸܠܝܵܐ ܟܠܹܗ.

19: ܕܪ̈ܵܥܹܝܗ̇ ܐܵܘܫܛܲܬ̤ ܒܟ݂ܫܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܠܡܘܼܥܙܵܠܵܐ.

20: ܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܦܸܫܛܲܬ̤ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ: ܘܲܕ݂ܪ̈ܵܥܹܝܗ̇ ܐܵܘܫܛܲܬ̤ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ.

21: ܘܠܵܐ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܠܓܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܠܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܙܚܙܿܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ.

22: ܬܸܫܘܝܼܬ̣ܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܠܵܗ̇: ܘܢܲܚ̈ܬܹ̇ܐ ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ ܘܕܲܐܪܓ̇ܘܿܢܵܐ.

23: ܝܼܕܲܥ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܟܲܕ݂ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

24: ܟܸܬܵܢܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܘܙܲܒ̇ܢܲܬ̣. ܘܐܲܣܵܪ ܚܲܨܹ̈ܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ.

25: ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܗܸܕ݂ܪܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܗ̇: ܘܬܸܚܕܹ̇ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܵܝܵܐ.

26: ܦܘܼܡܵܗ̇ ܦܸܬ̣ܚܲܬ̤ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܗ̇.

27: ܘܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬܵܗ̇. ܠܲܚܡܵܗ̇ ܚܒܸܢܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܠܵܐ ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤.

28: ܩܵܡ̣ܘ ܒܢܹ̈ܝܗ̇: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܛܘܼܒ̣ܵܐ. ܘܒܲܥܠܵܗ̇ ܫܲܒ̇ܚ̣ܵܗ̇.

29: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܗ̇ ܩܢܲܝ̈ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܥܸܒ̣ܪܬ̇ܝ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ.

30: ܕܲܓܵܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܝܵܐܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܣܪܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܫܘܼܦܪܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܕ݂ܵܚ̇ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܗ̤ܝ ܬܸܫܬܲܒܲܚ.

31: ܗܲܒ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܹ̇ܝܗ̇. ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢܵܗ̇ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܝܗ̇ ܒܬܲܪܥܵܐ.