ܣܦܪܐ ܕܬܫܒ̇ܚܬ̣ ܬܫܒ̈ܚܬ̣ܐ

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

1: ܢܢܲܫܩܲܢܝ ܡ̣ܢ ܢܘܼܫ̈ܩܵܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ. ܡ̣ܛܠ ܕܛܵܒ̣ܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ.

2: ܠܪܹܝܚ ܒܸܣܡܵܢܲܝ̈ܟ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܡܸܫܚܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ ܫܡܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܵܟ݂.

3: ܓܸܕܲܝܢܝ ܒܵܬ̣ܪܵܟ݂: ܢܸܪܗܲܛ̣ ܐܲܥܸܠܲܝܢܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܟ݂. ܢܸܚܕܹ̇ܐ ܘܲܢܕ݂ܘܼܨ ܒܵܟ݂. ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܚܘܼܒܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ.

4: ܐܘܼܟܵܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܝܵܐܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܐܲܝܟ݂ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ ܩܹܕ݂ܵܪ: ܘܐܲܝܟ݂ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ̣ ܫܠܹܝܡܘܿܢ.

5: ܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ ܕܐܘܼܟܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܘܟ̇ܡܲܢܝ ܫܸܡܫܵܐ. ܒܢܲܝ̈ ܐܹܡܝ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܒܝܼ. ܣܵܡ̣ܘܼܢܝ ܢܵܛܪܲܬ̣ ܟܲܪ̈ܡܹܐ. ܘܟܲܪܡ̄ܝ ܕܝܼܠܝ ܠܵܐ ܢܸܛ̇ܪܹܬ̣.

6: ܚܵܘܵܐܘܼܢܝ ܡܲܢ ܕܪܸܚܡܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܪܥܹ̇ܝܬ̣: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܪܸܒ̣ܥܹ̇ܬ̣ ܒܛܲܗܪܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܵܥܝܼܬ̣ܵܐ ܒܲܓ̣ܙܵܪܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܲܝܟ.

7: ܐܸܠܵܐ ܬܸܕ̇ܥܝܼܢ ܝܵܬܹܟ݂ܝ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̣ ܒܢܸܫܹ̈ܐ. ܬܵܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܒܥܸܩܒ̣ܵܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ ܘܲܪܥܵܝ ܓܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ.

8: ܠܣܘܼܣܬ̇ܝ ܒܡܲܪܟܲܒ̣ܬܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܕܲܡ̇ܝܼܬܸ̇ܟ݂ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ.

9: ܝܵܐܹ̇ܝܢ ܦܲܟ̇ܝ̈ܟ̇ܝ ܒܲܓܕ݂ܘܿܠܹ̈ܐ. ܘܨܵܘܪܹܟ݂ܝ ܒܥܸܩܹ̈ܐ.

10: ܓܕ݂ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܹܟ݂ܝ. ܥܲܡ ܙܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ.

11: ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܣܡܵܟܹܗ. ܢܵܪܕ̇ܝܼ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܪܸܝܚܹܗ.

12: ܨܪܵܪܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ ܕܲܪܚܸܡ ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܬܕܲܝ̈ ܢܒ̣ܘܼܬ̣.

13: ܣܓ̣ܘܼܠܵܐ ܕܟ݂ܘܼܦܪܵܐ ܕܵܕ݂ܝ ܒܟܲܪܡܵܐ ܕܥܹܝܢ ܓܵܕ݂.

14: ܗܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ ܗܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ. ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܝ ܕܝܵܘܢܵܐ.

15: ܗܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܵܕ݂ܝ: ܐܵܦ ܒܲܣܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܦ ܥܲܪܣܲܢ ܪܨܝܼܦ.

16: ܩܵܪ̈ܝܵܬ̣ ܒܲܝܬܲܢ ܐܲܪ̈ܙܹܐ: ܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܩܵܛܲܪܩܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܐܲܝܟ݂ ܫܘܿܫܲܢܲܬ̣ ܫܲܪܘܲܝܢܵܐ: ܫܘܿܫܲܢܲܬ̣ ܥܘܼܡܩܵܐ.

2: ܐܲܝܟ݂ ܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܐ.

3: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܙܘܼܪܵܐ ܒܩܲܝ̈ܣܹܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܵܕ݂ܝ ܒܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝܵܐ. ܒܛܸܠܵܠܹܗ ܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪ̱ܓܹ̇ܬ̣ ܘܝܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܒܹ̇ܗ ܚܠܸܐ ܠܚܹܟ̇ܝ.

4: ܐܲܥ̣ܠܘܼܢܝ ܠܒܹܝܬ̣ ܚܲܡܪܵܐ. ܛܲܟܸ̇ܣ̣ܘ ܥܠܲܝ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ.

5: ܣܵܡܘܼܢܝ ܒܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ. ܐܲܟ݂ܪ̱ܟ݂ܘܼܢܝ ܒܚܲܙܘܼܪܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܪܝܼܗܲܬ̣ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ.

6: ܣܸܡܵܠܹܗ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܹܫܝ ܘܝܲܡܝܼܢܹܗ ܬܥܲܦܩܲܢܝ.

7: ܐܵܘܡܝܼܬ̇ܟܹܝܢ ܐܘܿ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܒܲܛ̈ܒܲܝܵܐ ܐܵܘ ܒܥܘܼܙܲܝ̈ܠܹܐ ܕܚܲܩܠܵܐ. ܐܸܢ ܬܥܝܼܪ̈ܵܢ ܘܐܸܢ ܬܥܲܝܪ̈ܵܢ ܝܵܬ̣ ܪܸܚܡ̱ܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܨܒܹ̇ܐ.

8: ܩܵܠܹܗ ܕܕ݂ܵܕ݂ܝ ܗܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹܐ. ܡܫܵܘܲܪ ܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. ܡܩܲܝܸܙ ܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ.

9: ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܵܕ݂ܝ ܠܛܲܒ̣ܝܵܐ: ܐܵܘ ܠܥܘܿܙܲܝܠܵܐ ܕܐܲܝ̈ܠܹܐ. ܗܵܐ ܗ̤ܘ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܸܣܬܲܪ ܐܸܣܬܲܢ: ܡܕ݂ܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܵܘܹ̈ܐ: ܡܲܪܟܸ̇ܢ ܡ̣ܢ ܨܵܝܪ̈ܵܬ̣ܵܐ.

10: ܥܢ̣ܵܐ ܕܵܕ݂ܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ: ܩܘܼܡܝ ܠܹܟ݂ܝ ܫܲܦܝܼܪܲܬܝ: ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ: ܘܙܸܠܝ ܠܹܟ݂ܝ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܣܲܬ̣ܘܵܐ ܥ̣ܒܲܪ. ܘܡܸܛܪܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܹܗ.

12: ܗܲܒܵܒܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܚ̄ܙܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܟ݂ܣܵܚܵܐ ܡܛ̣ܵܐ. ܘܩܵܠܵܐ ܕܫܘܿܦܢܝܼܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܒܐܲܪܥܲܢ.

13: ܬܹܬܵܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܦܲܩ̈ܘܼܥܹܝܗ̇ ܓܘܼܦܢܹ̈ܐ ܘܲܣܡܵܕ݂ܪܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܪܹܝܚܵܐ. ܩܘܼܡܝ ܠܹܟ݂ܝ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܘܼܬ̇ܝ: ܘܬ̣ܵܝ ܠܹܟ݂ܝ.

14: ܝܵܘܢܵܝ ܒܚ̈ܘܼܠܵܢܹܐ ܕܫܘܿܥܵܐ: ܒܣܸܬ̇ܪܵܐ ܕܲܣܝܵܓ̣ܵܐ: ܚܵܘܵܐܝܼܢܝ ܚܸܙܘܹܟ݂ܝ: ܘܐܲܫ̱ܡܥܝܼܢܝ ܩܵܠܹܟ݂ܝ. ܡܸܛܠ ܕܩܵܠܹܟ݂ܝ ܒܲܣܝܼܡ: ܘܚܸܙܘܹܟ݂ܝ ܝܵܐܹ̇ܐ.

15: ܐܲܚܘܿܕ݂ܘ ܠܲܢ ܬܲܥܠܹ̈ܐ: ܬܲܥܠܹ̈ܐ ܕܲܩܕ̇ܩܹ̈ܐ ܡܚܲܒ̇ܠܲܝ̈ ܟܲܪ̈ܡܹܐ. ܘܟܲܪ̈ܡܝܼܢ ܕܲܣܡܵܕ݂ܪ̈ܝܼܢ.

16: ܕܵܕ݂ܝ ܠܝܼ ܘܐܸܢܵܐ ܠܹܗ: ܕܪܵܥܹ̇ܐ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

17: ܥܲܕ݂ ܢܦܘܼܓ̣ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܢܸܪܟ̇ܢܘܿܢ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ. ܐܸܬ̣ܗܲܦ̄ܟ݂ ܕܡܝܼ ܠܵܟ݂ ܕܵܕܝ: ܠܛܲܒ̣ܝܵܐ ܐܵܘ ܠܥܘܼܙܲܝܠܵܐ ܕܐܲܝܠܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܲܝ ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܥܲܠ ܡܲܫܟܲܒ̣ܝ ܒܠܲܝܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܒܥܹ̇ܝܬ̣ ܠܲܕ݂ܪܸܚܡܲܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܒܥܹ̇ܝܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̇ܬܹ̇ܗ.

2: ܐܸܩܘܼܡ ܢܹܐ: ܐܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܘܒܲܦܠܵܛܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ: ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܠܲܕ݂ܪܸܚܡܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ. ܒܥܹ̇ܝܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܹ̇ܗ.

3: ܐܸܫ̣ܟ̇ܚܘܿܢܲܝ ܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܝܼܢ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܠܡܵܐ ܠܲܕ݂ܪܸܚܡܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ܘܿܢ.

4: ܟܲܕ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܥܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܝܵܬ̣ ܕܪܸܚܡܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ. ܐܸܚܲܕ̇ܬܹ̇ܗ ܘܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼܬܹ̇ܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܥܸܠ̇ܬܹܗ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܡܝ: ܘܲܠܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇ ܕܝܵܠܹܕ̇ܬ̇ܝ.

5: ܐܵܘ ܡܝܲܬ̇ܟܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܒܲܛ̈ܒܲܝܵܐ ܐܵܘ ܒܥܘܼܙܲܝ̈ܠܹܐ ܕܚܲܩܠܵܐ: ܐܸܢ ܬܥܝܼܪ̈ܵܢ ܘܐܸܢ ܬܥܲܝܪ̈ܵܢ: ܝܵܬ̣ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܨܒܸܐ.

6: ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܣܵܠܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܥܸܛܪܵܐ ܕܬܸܢܵܢܵܐ ܡܒܲܣܡܵܐ ܒܡܘܼܪܵܐ ܘܒܲܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܸܠܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ.

7: ܗܵܐ ܥܲܪܣܹܗ ܕܲܫܠܹܝܡܘܿܢ: ܫܬ̇ܝܼܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܝܼܢ ܟܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

8: ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܝܼܕܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ ܘܡܲܠܦܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܓܒܲܪ ܚܲܪܒܹ̇ܗ ܥܲܠ ܥܲܛܡܹܗ: ܡ̣ܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ.

9: ܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ.

10: ܥܲܡܘܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܬܲܟ݂ܣܝܬܹܗ ܕܐܲܪܓ̇ܙܵܢܵܐ. ܓܵܘܹܗ ܪܨܝܼܦ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܡܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

11: ܦܘܿܩܹ̈ܝܢ ܘܲܚ̈ܙܵܝܑܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ ܒܡܲܠܟܵܐ ܫܠܹܝܡܘܿܢ: ܒܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܟܲܠܸ: ܐܵܠܹܦ ܣܲܟ̇ܪ̈ܝܼܢ ܬܲܠ̈ܝܵܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܟܠ ܫܵܠܛܹ̈ܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

 

5: ܬܪܹܝܢ ܬܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝܢ ܥܘܼܙܲܝ̈ܠܹܐ ܬܐܵܡܹ̈ܐ ܕܲܛܒܲـ̈ـܝܵܐ ܕܪܵܥ̇ܝܢ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

6: ܥܲܕ݂ ܢܦܘܼܓ̣ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܢܸܪܟ̇ܢܘܿܢ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܪܲܡܫܵܐ: ܙܸܠܝ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ.

7: ܟܠܹܟ݂ܝ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ ܘܡܘܼܡܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܹܟ݂ܝ.

8: ܬܵܝ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܢ ܚܵܬ̣ܝ ܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܬܵܝ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܢ. ܬܹܐܬܹܝܢ ܘܬܸܥܒ̇ܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܐܲܡܢܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܪܹܫܝ ܣܵܢܝܼܪ ܘܚܸܪܡܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܲܝ ܢܸܡܪܹ̈ܐ.

9: ܠܲܒܸ̇ܒ̣ܬ̇ܝܼܢܝ ܚܵܬ̣ܝ ܟܲܠܬ̣ܵܐ ܠܲܒܸ̇ܒ̣ܬ̇ܝܼܢܝ: ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܝ: ܒܚܲܕ݂ ܥܸܩܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܹܟ݂ܝ.

10: ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܬܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܚܵܬ̣ܝ ܟܲܠܬ̣ܵܐ. ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܬܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ. ܘܪܹܝܚ ܒܸܣܡܵܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܣܡܵܢ̈ܝܼܢ.

11: ܟܲܟܵܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡܲܛ̈ܦܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܟ݂ܝ ܟܠ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܘܚܲܠܒ̣ܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܟ݂ܝ. ܘܪܹܝܚ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܪܹܝܚ ܠܸܒ̣ܢܵܢ.

12: ܓܲܢܬ̣ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ ܚܵܬ̣ܝ ܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܓܲܢܬ̣ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ܵܐ: ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܲܚܬ̣ܝܼܡܵܐ.

13: ܫܠܝܼܚܘܼܬܹܟ݂ܝ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ: ܥܲܡ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̇ܒ̣ܵܢܹ̈ܐ: ܟܘܼܡܪܵܐ ܥܲܡ ܢܵܪܕ̇ܘܿܢ.

14: ܘܟ݂ܘܼܪܟ̇ܡܵܐ: ܩܲܢܝܵܐ ܘܩܹܘܢܵܡܘܿܢ: ܥܲܡ ܩܲܝܣܵܐ ܕܲܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܡܘܼܪܵܐ ܘܥܸܠܘܲܝ: ܥܲܡ ܟܠ ܪܹܫ ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ.

15: ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܓܲܢܹ̈ܐ: ܒܹܪܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܵܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܢ.

16: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܬ̣ܵܝ ܬܲܝܡܢܵܐ. ܫܲܒ̣ܝ ܒܓ̇ܢܲܬ̣ܝ ܢܵܪܕ̇ܘܼܢ ܒܸܣܡܵܢܲܝ̈ ܢܹܐܬܹܐ ܕܵܕ݂ܝ ܠܓܲܢܬܹܗ: ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̇ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܐܸܬܹܝ̇ܬ̣ ܠܓܲܢܲܬ̣ܝ ܚܵܬ̣ܝ ܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܐܸܬܹܝ̇ܬ̣ ܠܓܲܢܲܬ̣ܝ. ܩܸܛܦܹ̇ܬ̣ ܡܘܼܪܝ ܥܲܡ ܒܸܣܡܵܢܲܝ̈ ܘܐܸܟ݂ܠܹ̇ܬ̣ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬ̣ܝ ܥܲܡ ܕܸܒ̣ܫܝ ܐܸܫܬ̇ܝܼܬ̇ ܚܲܡܪܝ ܥܲܡ ܚܲܠܒ̣ܝ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝ: ܘܐܸܫܬܵܘ. ܘܲܪܘܵܘ ܕܵܕܲܝ̈.

2: ܐܸܢܵܐ ܕܲܡܟܵܐ: ܘܠܹܒ̇ܝ ܥܝܼܪ ܩܵܠܹܗ ܕܕ݂ܵܕ݂ܝ ܕܢܵܩܹ̇ܫ ܦܬܲܚܝ ܠܝܼ ܚܵܬ̣ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ: ܝܵܘܢܝ ܬܲܡܝܼܡܬܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܪܹܫܝ ܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܛܲܠܵܐ: ܘܩܵܘ̈ܨܵܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܪ̈ܣܝܼܣܲܝ ܠܸܠܝܵܐ.

3: ܫܸܠܚܹ̇ܬ̣ ܟܘܿܬܲܝܢܝ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܠܒ̇ܫܝܼܗ̇ ܐܲܫܝܼܓܹ̇ܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܛܲܢܸܦ ܐܸܢܹܝܢ.

4: ܕܵܕ݂ܝ ܐܵܘܫܸܛ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܢܸܩܒܵܐ. ܘܲܡܥܲܝ̈ ܓܵܠܘ ܥܠܵܘܗܝ.

5: ܩܵܡܹܬ̣̇ ܐܸܢܵܐ ܕܐܸܦ̮ܬܲܚ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ ܘܐܝܼܕ݂ܝ ܢܸܛܦܲܬ̣ ܡܘܼܪܵܐ. ܘܨܸܒ̣̈ܥܵܬ̣ܝ ܡܘܼܪܵܐ ܢܛܲܦ̣ ܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܣܘܼܟ̇ܪܵܐ.

6: ܦܸܬ̣ܚܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ. ܘܕ݂ܵܕ݂ܝ ܐܲܪܟܸ̇ܢ ܥ̣ܒܲܪ. ܢܲܦ̮ܫܝ ܢܸܦܩܲܬ̣ ܒܡܲܡܠܠܹܗ. ܒܥܹ̇ܝܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̇ܬܹ̇ܗ. ܩܪܹܝܬܹ̇ܗ: ܘܠܵܐ ܥ̣ܢܵܢܝ.

7: ܐܸܫ̣ܟ̇ܚܘܼܢܝ ܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܝܼܢ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܡ̣ܚܵܐܘܼܢܝ: ܘܨܲܠ̣ܦܘܼܢܝ. ܢܣܲܒ̣ܘ ܡܹܢܝ ܪܕ݂ܝܼܕ݂ܝ ܢܵܛ̇ܪ̈ܲܝ ܫܘܼܪܵܐ.

8: ܐܵܘܡ̇ܝܼܬ̇ܟܹ̇ܝܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܸܢ ܬܸܫ̈ܟ̇ܚܵܢ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ: ܐܸܫܬܲܥܹܝܢ ܠܹܗ: ܕܲܟ݂ܪܝܼܗܲܬ̣ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ.

9: ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܵܕܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܵܕܹ̈ܐ: ܫܲܦܝܼܪܲܬ̣ ܒܢܸܫܹ̈ܐ. ܡܲܢܘܼ ܕܵܕܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܵܕܹ̈ܐ: ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܘܡܝܼܬ̇ܝܼܢ.

10: ܕܵܕ݂ܝ ܚܸܘܵܪ ܘܣܘܼܡܵܩ: ܘܲܓ̣ܒܸܐ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܐ.

11: ܪܹܫܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܩܵܘ̈ܨܵܬܹܗ ܡܦܲܫ̈ܛܵܢ: ܘܐܘܼ̈ܟܵܡܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܪܒ̣ܵܐ.

12: ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘ̈ܢܹܐ: ܥܲܠ ܫܵܒ̣ܩܹ̈ܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܣܵܚ̈ܝܵܢ ܒܚܲܠܒ̣ܵܐ: ܘܝܵܬ̣ܒܵـ̈ـܢ ܥܲܠ ܫܲܠܡܘܼܬ̣ܵܐ.

13: ܦܲܟܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܫ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ. ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ ܕܢܵܛ̈ܦܵܢ ܡܘܼܪܵܐ ܘܢܵܪܕ̇ܝܼܢ.

14: ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܟܸܪܟ݂ܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܟܹܐܦܲܝ̈ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܟܲܪܣܹܗ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܫܸܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܦܚܵܐ ܕܣܲܦܝܼܠܵܐ.

15: ܫܵܩܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ ܕܫܝܼܫܵܐ: ܕܡܲܬ̣ܩܢܝܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܚܲܕ݂ܝܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܘܲܓ̣ܒܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪ̈ܙܹܐ.

16: ܚܸܟܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܟܲܟܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܠ̈ܝܵܢ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܝܼܢ ܗܵܢܵܘ ܕܵܕ݂ܝ: ܘܗܵܢܵܘ ܚܲܒ̣ܪܝ: ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

17: ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܸܙܲܠ ܕܵܕܹܟ݂ܝ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̣ ܒܢܸܫܹ̈ܐ. ܠܐܲܝܟܵܐ ܦܢ̣ܵܐ ܕܵܕܹܟ݂ܝ: ܕܢܸܒ̣ܥܹܝܘܗܝ ܥܲܡܹܟ݂ܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܕܵܕ݂ܝ ܢܚܸܬ̣ ܠܓܲܢܬܹܗ: ܘܲܠܡܲܫ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ: ܕܢܸܪܥܹܐ ܒܓܲܢܬܹ̈ܐ: ܘܢܸܠܩܘܿܛ ܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

2: ܐܸܢܵܐ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ: ܘܕ݂ܵܕ݂ܝ ܠܝܼ: ܕܪܵܥܹ̇ܐ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

3: ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ ܩܲܪܝܼܒ̣ܬ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ. ܝܵܐ̇ܝܲܬ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܲܕ݂ܚܝܼܠܲܬ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

4: ܐܲܗܦܸܟ݂ܝ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܡ̣ܢ ܠܘܼܩܒܲܠܝ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܹܝܢ ܐܲܦ̱ܪ̈ܕ݂ܵܢܝ. ܣܲܥܪܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܙܵܪܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂.

5: ܫܸܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܙܵܪܵܐ ܕܲܓ̣ܙܝܼ̈ܙܵܬ̣ܵܐ: ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܡܲܣܚܘܼܬ̣ܵܐ. ܕܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܬ̣̱ܐܡܵـ̈ـܢ: ܘܕܲܡܓܲܙܝܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܹܝܢ.

6: ܘܐܲܝܟ݂ ܨܠܵܦܵܐ ܕܪܘܼܡܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܠܹܟ݂ܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܬ̣ܩܹܟ݂ܝ.

7: ܫܬ̇ܝܼܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟܵܢ: ܘܲܬ̣ܡܵܢܐܝܼܢ ܕܪ̈ܘܼܟ݂ܵܢ. ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܗܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢ.

8: ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܝܵܘܢܝ ܬܲܡܝܼܡܬܵܐ: ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܐܸܡܵܗ̇. ܘܓܲܒ̣ܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܝܵܠܹܕ̇ܬܵܗ̇ ܚ̈ܙܲܝܵܗ̇ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܫܲܒ̇ـ̈ـܚܵܗ̇ ܡܲܠ̈ܟܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܕ݂ܪ̈ܘܼܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܒ̇ـ̈ـܚܵܗ̇.

9: ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܲܦܪܵܐ. ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܗܪܵܐ. ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܫܵܐ. ܕܚܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ.

10: ܠܓܲܢܲܬ̣ ܓܵܘ̈ܙܹܐ ܢܸܚܬܹ̇ܬ̣ ܕܐܸܚܙܹܐ ܒܐܸܒܵܐ ܕܢܲܚ̈ܠܹܐ. ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܸܢ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܓܦܸܬܵܐ: ܘܐܸܢ ܒܠܲܨܘ ܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ.

11: ܘܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܣܵܡܬܵܢܝ ܒܡܲܪܟܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒ̣.

12: ܬܘܼܒ̣ܝ ܬܘܼܒ̣ܝ ܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ. ܬܘܼܒ̣ܝ ܬܘܼܒ̣ܝ: ܘܲܢܚܘܼܪ ܒܹܟ݂ܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܡܵܢܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢ ܒܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ ܕܢܵܚܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܪܸܓ̣ܠܹ̇ܟ̇ܝ ܒܲܡܣܵܢܹ̈ܐ ܒܲܪܬ̣ ܡܛܲܝܒ̣ܵܐ ܘܨܘܼܪܲܬ̣ ܥܲܛܡܵܬܹ̈ܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܪ̈ܩܹܐ: ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܐܘܼܡܵܢܵܐ.

2: ܫܸܪܹܟ݂ܝ ܐܲܓܵܢܵܐ ܕܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܚܵܣܲܪ ܒܵܗ̇ ܡܙܵܓ̣ܵܐ. ܟܲܪܣܹܟ݂ܝ ܥܪܲܡܬ̣ܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ ܕܣܝܼܓ̣ܵܐ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

3: ܬܪܹܝܢ ܬܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝܢ ܥܘܼܙܲܝ̈ܠܹܐ ܬܐܵܡܹ̈ܐ ܕܲܛ̈ܒܲܝܵܐ: ܕܪܵܥܹ̇ܝܢ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ.

4: ܨܵܘܪܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܕܫܸܢܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܡ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ. ܢܚܝܼܪܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܓ̇ܕܠܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܕܚܵܐܲܪ ܠܐܦܲܝ̈ ܕܲܪܡܣܘܿܩ.

5: ܪܹܫܹܟ݂ܝ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܟܲܪܡܠܵܐ. ܘܲܓ̣ܕ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܕܪܹܫܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܲܣܝܼܪ ܒܪ̈ܲܗܛܹܐ.

6: ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ̇ܝ: ܘܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡܲܬ̇ܝ ܐܘܿ ܪܚܝܼܡܬܵܐ: ܒܲܪܬ̣ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ.

7: ܘܗܵܕܹܐ ܩܵܘܡܬܹܟ݂ܝ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܠܕܸܩܠܵܐ: ܘܲܬ̇ܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܠܲܣܓ̣ܘܼܠܹ̈ܐ.

8: ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܣܲܩ ܒܕܸܩܠܵܐ: ܘܐܹܚܘܿܕ݂ ܒܣܵܘܟܵܘ̈ܗܝ. ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܬܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܣܓ̣ܘܼܠܲܝ̈ ܓܘܼܦܢܹ̈ܐ ܘܪܹܝܚ ܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܙܘܼܪܹ̈ܐ.

9: ܘܚܸܟܹ̇ܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܡܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ ܠܲܬ̣ܪܝܼܨܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕܲܡܙܝܼܥ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܘܫܸܢܲܝ̈.

10: ܐܸܢܵܐ ܠܕ݂ܵܕ݂ܝ: ܘܲܥܠܲܝ ܦܲܢܝܼܬܹ̇ܗ.

11: ܬܵܐ ܕܵܕ݂ܝ: ܢܸܦܘܿܩ ܠܚܲܩܠܵܐ ܢܒ̣ܘܼܬ̣ ܒܟܲܦܪܵܐ.

12: ܘܲܢܩܲܕܸ̇ܡ ܠܟܲܪܡܵܐ: ܘܢܸܚܙܹܐ ܐܸܢ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܓܦܸܬܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܣܡܵܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܠܲܨܘ ܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ. ܬܲܡܵܢ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܬܕܲܝ̈.

13: ܝܲܒ̣ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܪܹܝܚܵܐ ܘܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܝܼܢ ܟܠ ܐܲܒܵܢ̈ܝܼܢ ܚܲܕ݂ܬ̣ܝܼܢ ܘܥܲܬ̇ܝܼܩܝܼܢ: ܕܵܕ݂ܝ: ܢܸܛܪܹܬ̣ ܠܵܟ݂.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܡܲܢ ܢܸܬ̇ܠܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܚܵܐ ܠܝܼ: ܐܲܝܢܸܩ̣ܘ ܬܕܲܝ̈ ܐܸܡܪ̈ܲܝ. ܐܸܫܟ̇ܚܵܟ݂ ܒܫܘܼܩܵܐ. ܐܸܫܩܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܣܪܘܼܢܵܢܝ.

2: ܐܸܕ݂ܒ̇ܪܵܟ݂: ܘܐܲܥܠܵܟ݂ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܡܝ: ܘܲܠܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇ ܕܝܵܠܹܕ̇ܬ̇ܝ ܐܲܫܩܹܝܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܝ ܒܲܣܝܼܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܠܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܘܼܡܵܢܲܝ.

3: ܣܸܡܵܠܹܗ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܹܫܝ: ܘܝܲܡܝܼܢܹܗ ܬܥܲܦܩܲܢܝ.

4: ܐܵܘܡ̇ܝܼܬ̇ܟܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܸܢ ܬܥܝܼܪ̈ܵܢ ܘܐܸܢ ܬܥܲܝܪ̈ܵܢ ܝܵܬ̣ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܨܒܸ̇ܐ.

5: ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܣܵܠܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܡܸܣܬܲܡܟܵܐ ܥܲܠ ܕܵܕ݂ܵܗ̇ ܬܚܹܝܬ̣ ܚܲܙܘܼܪܵܐ ܥܲܝܲܪܬܹ̇ܟ݂ܝ: ܘܬܲܡܵܢ ܚܲܒܸ̇ܠܬܹܟ݂ܝ ܐܸܡܹܟ݂ܝ ܬܲܡܵܢ ܚܒ̇ܠܲܬ̤ ܝܵܠܹܕ̇ܬܹ̇ܟ݂ܝ.

6: ܣܝܼܡܲܝܢܝ ܚܵܬ̣ܡܵܐ ܥܲܠ ܠܸܒܵܟ݂: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܵܬ̣ܡܵܐ ܥܲܠ ܕܪܵܥܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܕܬܲܩܝܼܦܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ. ܘܲܩܫܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܝܘܿܠ ܛܢܵܢܵܐ. ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

7: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܲܡܕܲܥܵܟ݂ܘܼ ܠܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ. ܘܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܓܵܪܦܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܠ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܒܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ: ܡܡܲܝܵܩܘܼ ܢܡܲܝܩܘܼܢ ܒܹܗ.

8: ܚܵܬ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܘܲܬ̇ܕܲܝܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܚܵܬܲܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܡܲܠܲܠ ܒܵܗ̇.

9: ܐܸܢ ܫܘܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܥܸܠ̈ܝܵܢ ܕܲܟ݂ܣܸܦ ܘܐܸܢ ܬܲܪܥܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܨܘܼܪ ܥܠܹܝܗ̇ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܐܲܪܙܵܐ.

10: ܐܸܢܵܐ ܫܘܼܪܵܐ: ܘܲܬ̣ܕܲܝ̈ ܡܲܓ̣ܕ̇ܠܹ̈ܐ. ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܝܼܬ̇ܝ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܫܟ̇ܚܲܬ̣ ܫܠܵܡܵܐ.

11: ܟܲܪܡܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܲܫܠܝܼܡܘܿܢ: ܘܐܸܒܹ̇ܗ ܣܲܓ̇ܝܼ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܟܲܪܡܵܐ ܠܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܒܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܐܵܠܹܦ ܕܲܟ݂ܣܸܦ.

12: ܟܲܪܡܵܐ ܕܝܼܠܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܠܹܦ ܠܵܟ݂ ܫܠܹܝܡܘܹܢ: ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܠܢܵܛܪ̈ܲܝ ܦܹܐܪܹ̈ܐ.

13: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܓܢܹ̈ܐ: ܘܨܵܝܬ̇ܝܼܢ ܠܩܵܠܵܟ݂: ܐܲܫܡܲܥܲܝܢܝ.

14: ܐܸܬ̣ܗܲܦܲܟ݂ ܕܵܕ݂ܝ ܕܡܝܼ ܠܵܟ݂ ܠܛܲܒ̣ܝܵܐ ܘܲܠܥܘܼܙܲܝܠܵܐ ܕܐܲܝ̈ܠܹܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܲܝ ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ.