ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒ̣ܝܼܐ

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܒܲܪ ܚܠܲܩܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܒܲܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

2: ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܸܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܫܝܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܡܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ: ܒܲܬ݂ܠܵܬܲܥܸܣܖ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܠܡܲܠܟܘܼܬܹܗ. 3: ܘܲܗܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܠܸܡ ܚܕܲܥܸܣܖܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܠܨܹܕܲܩܦܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܼܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܳܒ݂ܝܲܬ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܝܲܪܚܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ. 4: ܘܲܗܘܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܲܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ. 5: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܨܘܼܪܟ݂ ܒܟܲܪܣܵܐ ܝܼܕܲܥܬܵܟ݂: ܘܥܲܕܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒܥܵܐ ܩܲܕܸܫܬܵܟ݂: ܘܲܢܒ݂ܝܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܝܲܗܒܲܬܵܟ݂. 6: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ݂ ܒܒ݂ܥܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܡܸܛܠ ܕܲܛܠܸܐ ܐܢܵܐ. 7: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܲܛܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܠ ܟܠ ܕܐܹܫܕܲܪܵܟ݂ ܬܹܐܙܲܠ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܹܦܲܩܕܵܟ݂ ܬܡܲܠܸܠ. 8: ܠܵܐ ܬܹܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐܢܵܐ ܠܲܡܦܲܨܝܘܼܬܵܟ݂. ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 9: ܘܐܵܘܫܸܛ ܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܘܲܩܪܸܒ݂ ܠܦܘܼܡܝ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹܬ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܲܝ̈ ܒܦܘܼܡܵܟ݂. 10: ܚܙܝܼ ܕܐܲܫܠܸܛܬܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܠܡܸܥܩܲܪ: ܘܲܠܡܸܣܬܲܪ: ܘܠܲܡܣܲܚܵܦܘܼ: ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܘܲܠܡܸܒ݂ܢܵܐ: ܘܲܠܡܸܨܲܒ݂. 11: ܘܲܗܘܵܐ ܥܠܲܝ ܦܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܡܵܢܵܐ ܚܙܲܝܬܿ ܐܹܪܲܡܝܵܐ. ܘܐܸܡܪܹܬ݂ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܠܘܼܙܵܐ ܚܵܙܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 12: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܚܙܲܝܬܿ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܣܲܪܗܸܒ݂ ܐܢܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܝ ܠܡܸܥܒܿܕܹܗ. 13: ܘܲܗܘܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܵܢܵܐ ܚܵܙܹܐ ܐܲܢܬܿ: ܘܐܸܡܪܹܬ݂ ܩܲܕ݂ܣܵܐ ܕܲܬ݂ܦܸܐ ܚܵܙܹܐ ܐܢܵܐ: ܘܐܲܦܘ̈ܗܝ ܡܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܿܝܵܐ. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܬܸܬ݂ܦܬܲܚ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܬ݂ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 15: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܩܵܪܹܐ ܐܢܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܫܖ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟ̈ܘܵܬܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܢܹܐܬ݂ܘܿܢ ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܓܒܲܪ ܟܘܼܪܣܝܹܗ: ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܖ̈ܥܹܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ. 16: ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܟܠܗܝܹܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ݂ܗܘܿܢ: ܕܫܲܒ݂ܩܘܼܢܝ ܘܣܵܡܘ ܒܸܣܡܸ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܘܲܣܓܕ݂ܘ ܠܲܥܒ݂ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

17: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܣܘܿܪ ܚܲܨܲܝ̈ܟ: ܘܩܘܼܡ ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܲܡܦܲܩܸܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂. ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܬ݂ܒܿܪܟ݂ ܩܕܵܡܲܝܗܘܿܢ. 18: ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܥܒܲܕܬܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܲܡܘܼܕ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܙܠܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܫܘܼܪܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܥܲܠ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ ܘܥܲܠ ܪܵܘܖ̈ܒ݂ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܟܵܗܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܢܒ݂ܝܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 19: ܘܢܸܬ݂ܟܲܬܿܫܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܢܸܙܟܘܿܢܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐܢܵܐ ܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼܬ݂ܵܟ݂: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܲܗܘܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ. 2: ܙܸܠ ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܡܲܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܬܿܕܟ݂ܪܹܬ݂ ܠܹܟ݂ܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬ݂ܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܪܸܚܡܬܵܐ ܕܲܡܣܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܕܗܲܠܸܟ݂ܬܿ ܒܵܬܲܪܝ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܲܪܥܵܐ. 3: ܩܲܕܸܫ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܪܹܫ ܥܲܠ̈ܠܵܬܹܗ: ܟܠ ܐܵܟ݂ܘܿܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܬ݂ܚܲܝܒ݂ܘܼܢ. ܒܝܼܫܬܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 4: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܫܲܖ̈ܒ݂ܬܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܘ ܥܵܘܠܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܘ ܒܝܼ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܕܐܲܪܚܸܩܘ ܡܹܢܝ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܝܑܼܬܲܪܘ. 6: ܘܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܐܲܝܟܵܘ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܣܩܲܢ ܡܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܕܲܒܪܲܢ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܪܒܿܬܵܐ ܘܫܵܗܝܼܬܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܨܵܕ݂ܝܼܬܵܐ ܕܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒܲܪ ܒܵܗ ܓܒܲܪ: ܘܠܵܐ ܝܼܬܸܒ݂ ܒܲܪܢܵܫ ܬܲܡܵܢ. 7: ܘܐܲܝܬܿܝܼܬܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܟܲܪܡܠܵܐ: ܠܡܹܐܟܲܠ ܦܹܐܖܹ̈ܝܗ̇ ܘܛܵܒ݂ܵـ̈ܬ݂ܵܗ̇. ܘܐܸܬܲܝܬܿܘܿܢ ܘܛܲܡܲܐܬܿܘܿܢ ܐܲܪܥܝ. ܘܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܝ ܣܵܡܬܿܘܿܢ ܠܛܲܢܦܘܼܬܵܐ. 8: ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܐܝܟܵܘ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܲܚܝܼܕܲܝ̈ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܘܼܢܝ. ܘܖ̈ܵܥܵܘܵܬܵܐ ܕܲܓܸܿܠܘ ܒܝܼ. ܘܲܢܒ݂ܝܹ̈ܐ ܐܹܬ݂ܢܲܒܿܝܼܘ ܒܒܲܠܠܵܐ. ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܡܸܕܸܡ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢ ܐܸܙܲܠܘ. 9: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܒܢܲܝ̈ܟܘܿܢ ܐܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢ. 10: ܥܒܲܪܘ ܠܓ݂ܵܙܖ̈ܵܬܵܐ ܕܟܹܬܵܝܹ̈ܐ ܘܲܚܙܵܘ: ܘܲܠܩܹܕܲܪ ܫܲܕܲܪܘ: ܘܛܵܒ݂ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ: ܘܲܚܙܵܘ ܐܸܢ ܗܘܵܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܕܹܐ. 11: ܡܚܲܠܦܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܗܘܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܥܲܡܝ ܚܲܠܸܦ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܒܲܕ݂ܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢ. 12: ܬܡܲܗܘ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܘܙܘܼܥܘ ܘܲܕ݂ܚܲܠܘ ܛܵܒ݂ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 13: ܡܸܛܠ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܥܒܲܕ݂ܘ ܥܲܡܝ: ܠܝܼ ܫܒܲܩܘ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܚܦܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼ̈ܒܹܿܐ: ܓܘܼ̈ܒܑܹܿ ܖ̈ܥܝܼܥܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܚܝܼܢ ܠܡܸܩܒܵܐ ܒܗܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ. 14܆ ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܗ̄ܘ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢ ܝܑܼܠܝܼܕ݂ ܒܲܝܬܵܐ ܗ̄ܘ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܒܸܙܬ݂ܵܐ. 15: ܥܠܵܘܗܝ ܢܢܲܗܡܘܼܢ ܐܲܖ̈ܝܵܘܵܬܵܐ: ܘܲܢܪܝܼܡܘܼܢ ܩܵܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܐܲܪܥܹܗ ܠܚܘܼܪܒܵܐ: ܘܩܘܼܖ̈ܝܹܗ ܢܸܨ̈ܕܿܝܵܢ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵܬܹ݁ܒ݂. 16: ܐܵܦ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܦܲܣ ܘܬܲܚܦܝܼܣ: ܢܸܪܥܘܼܢܹܟ݂ܝ ܪܹܫܵܐ ܪܹܫܵܐ.

17: ܗܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܠܹܟ݂ܝ: ܥܲܠ ܕܲܫܒܲܩܬܿܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܟ݂ܝ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܡܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 18: ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܨܪܝܹܢ ܠܡܸܫܬܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܫܝܼܚܘܿܪ: ܘܡܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܪ: ܠܡܸܫܬܵܐ ܡܵܝ̈ܵܐ ܕܢܵܗܪܵܐ.

19: ܬܸܪܕܲܝܟ݂ܝ ܒܝܼܫܬܹܟ݂ܝ: ܘܲܬ̣ܝܵܒ̣ܘܼܬܹܟ݂ܝ ܬܲܟ̇ܣܹܟ݂ܝ. ܘܕܲܥܝ ܘܲܚܙܵܝ ܕܒ̣ܝܼܫ ܘܡܲܪܝܼܪ: ܥܲܠ ܕܲܫܒܲܩܬ̇ܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܟ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܕܚܸܠܬ̇ܝ ܡܹܢܝ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ. 20: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܬܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܢܝܼܪܹܟ݂ܝ. ܘܦܲܣܩܹ̇ܬ̣ ܚܢܵܩܵܝ̈ܟ̇ܝ. ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܝ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܐܲܠܵܗ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܦܠܘܿܚ. ܘܗܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܪܵܡܵܐ: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܥܲܒ̇ܝܼܛ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܛܵܥܝܵܐ ܘܲܡܙܲܢܝܵܐ. 21: ܘܐܸܢܵܐ ܢܨܲܒ݂ܬܹܟ݂ܝ ܫܲܒ̇ܘܼܩܵܐ ܕܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ܬ̇ܝ ܥܠܲܝ: ܘܲܡܪܲܕܬ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܦܸܬܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ.

22: ܘܐܸܢ ܬܸܬ̣ܚܵܘܪܝܼܢ ܒܢܸܬ̣ܪܵܐ: ܘܬܲܣܓܹ̇ܝܢ ܠܹܟ݂ܝ ܟܸܒ̣ܪܝ̣ܬ̣ܵܐ: ܟܬܲܡ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܒܹܟ݂ܝ ܚܛܵܗܲܝܟܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ.

23: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܝܼܢ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܡ̇ܐܸܬ̣: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܒܲܥܠܵܐ ܠܵܐ ܐܸܙܹܠ̄ܬ̣. ܚܙܵܝ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܟ݂ܝ ܒܢܲܚ̈ܠܹܐ: ܘܕܲܥܝ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ܝ: ܐܲܪܝܼܡܬ̇ܝ ܒܩܵܠܹܟ݂ܝ ܡܥܲܩܡܲܬ̣ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܵܐ.

24: ܐܲܝܟ݂ ܥܪܵܕ݂ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܝܲܠܲܦ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܣܵܩ̣ܬ̇ܝ ܪܘܼܲܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܪܘܼܪܵܐ. ܡܲܢ ܢܲܗܦܟ݂ܝܼܗ̇. ܟܠ ܡܵܢ ܕܒ̣ܵܥܹܐ݁ ܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܛܲܪܲܦ: ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܢܸܫܟ̇ܚܝܼܗ̇.

25: ܟܠܵܝ ܖ̈ܓ̣ܠܲܝܟ̇ܝ ܡ̣ܢ ܚܦܝܵܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܓܲܓܲܪܬܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܨܵܗܝܵܐ. ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܝ ܐܸܬ̣ܚܲܝܠܹ̇ܬ̣ ܠܵܐ ܨܵܒ̣ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܪܸܚܡܹܬ̣ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܪܗܘܿܢ ܐܹܙܲܠ.

26: ܐܲܝܟ݂ ܒܸܗܬܲܬ̣ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܟܲܪ ܕܡܸܫܬ̇ܟܲܚ: ܗܵܟ݂ܢܵܐ ܒܗܸܬ̣ܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܸܢܘܿܢ ܘܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܪܵܘ̱ܖ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܵܗܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܢܒ̣ܝܲܝ̈ܗܘܿܢ.

27: ܕܐܵܡܪܝܼܢ ܠܩܲܝܣܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܲܠܟܹܐܦܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܝܼܠܸܕ̇ܬ̇ܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܦܢܝ̣ܘ ܠܝܼ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܘܬ̇ܗܘܿܢ ܐܵܡܪܝܼܢ: ܩܘܼܡ ܥܲܕܲܪܝܢ ܘܲܦܪܘܿܩܵܝܢ.

28: ܘܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܟ ܕܲܥܒܲܕܬ̇ ܠܵܟ݂: ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܘܢܸܦܪܩܘܼܢܵܟ݂ ܒܲܙܒܲܢ ܒܝܼܫܬܵܟ݂. ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܝܲܝܟ ܗܘܵܘ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܟ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ.

29: ܠܡܵܢܵܐ ܕܵܝܢ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܡܝ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܕܲܓܹ̇ܬ̇ܘܿܢ ܒܝܼ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

30: ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܡܚܹ݁ܬ̣ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܩܲܒܹ݁ܠ̣ܘ. ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܚܲܪܒܵܐ ܠܲܢܒ̣ܝܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܡܚܲܒ̇ܠܵܢܵܐ.

31: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܵܪܵܐ ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܥܲܡܝ: ܢܚܸܬ̣ܢ ܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܬܘܼܒ ܠܘܵܬܵܟ݂.

32: ܕܲܠܡܵܐ ܛܵܥܝܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܥܘܼܢܕܵܢܵܗ̇: ܘܟܲܠܬ̣ܵܐ ܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܵܗ̇: ܥܲܡܝ ܕܝܹܢ ܛܥܵܐܘܼܢܝ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢ.

33: ܡܵܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܬ̣ܩܢܲܬ̇ܝ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܟ݂ܝ ܠܡܸܒ̣ܥܵܐ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ: ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܒܝܼܫܬܵܐ ܝܼܠܸܦܬ̇ܝ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܟ݂ܝ.

34: ܘܐܵܦ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܕܡܵܐ ܕܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܦܘ̣ܠܫܬ̣ܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܬܚܹܬ̣ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ.

35: ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܝ ܕܲܡܚܲܣܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܗ̣ܦܸܟ݂ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܹܢܝ: ܗܵܐ ܕܵܐܹܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ݂ܝ ܥܲܠ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܝ ܕܠܵܐ ܚܛܹ̇ܝܬ̣.

36: ܡܵܢܵܐ ܡܸܙܕܲܠܠܲܬ̇ܝ ܛܵܒ̣ ܠܡܸܬ̣ܢܵܐ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܟ݂ܝ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܬܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܗܸܬ̇ܬ̇ܝ ܡ̣ܢ ܐܵܬܘܿܪ.

37: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܗܵܢܵܐ ܬܸܦܩܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܥܲܠ ܪܹܫܹܟ݂ܝ: ܕܲܪܓܸـ̣ܙ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܬ̣ܟ̇ܠܵܢܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܠܵܐ ܬܲܨܠܚܝܼܢ ܒܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܐܸܢ ܢܸܫܒ̇ܘܼܩ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܬܹܐܙܲܠ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܢ ܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܬܘܼܒ̣: ܗܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܢܵܦܘܼ ܬܸܬ̇ܛܲܢܲܦ ܐܲܪܥܵܐ ܗܝ̇. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܙܲܢ̣ܝܬ̇ܝ ܒܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܬܘܼܒ̣ܝ ܠܘܵܬ̣ܝ. ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

2: ܐܲܪܝܼܡܝ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܥܲܠ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ܆ܘܲܚܙܵܝ ܐܲܝܟܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦܬ̇ܝ: ܥܲܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܝܼܬܸܒ̣ܬ̇ܝ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܥܒ̣ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ: ܘܛܲܢܸܦـ̣ܬ̇ܝ ܐܲܪܥܵܐ ܒܙܵܢܝܘܼܬܹܟ݂ܝ.

3: ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܼܫܘܼܬܹܟ݂ܝ ܐܸܬܟ̇ܠܝܼܘ ܖ̈ܣܝܼܣܹܐ: ܘܲܪܒ̣ܝܼܥܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܟ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܨܒܲܝܬ̇ܝ ܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܵܣܘܼ.

4: ܗܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܩܵܪܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܠܝܼ: ܐܵܒ̣ܝ: ܘܲܡܪܲܒܝܵܢܝ ܕܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ.

5: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܬ̣ܢ̱ܛܲܪ ܠܥܵܠܡ: ܐܵܘ ܢܸܬ̣ܢ̱ܛܲܪ ܠܥܵܠܡܝܼܢ: ܗܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ܬ̇ܝ ܘܲܥ̣ܒܲܕܬ̇ܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܬ̇ܝ.

6: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܘܿܫܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܥܵܡܘܼܪܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܙܲܠܬ̤ ܗܝ̤ ܠܟ݂ܠ ܛܘܼܪ ܕܪܵܡ: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܥܲܒܝܼܛ: ܘܙܲܢܝܲܬ̤ ܬܲܡܵܢ.

7: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܬ̣ܘܼܒ̣ܝ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܬܵܒܲܬ̤: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܫܘܼܩܪܵܗ̇ ܚܵܬܵܗ̇ ܝܑܼܗܘܕ݂ܵܐ.

8: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܟܠܗܹܝܢ ܨܸܒ̣̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇. ܘܥܲܠ ܕܓ̣ܵܪܲܬ̤ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܒܲܩ̇ܬܵܗ̇: ܘܝܸܗ̇ܒܹܬ̣ ܠܵܗ̇ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܸܚܠܲܬ̤ ܫܲܩܵܪܬܵܐ ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܘܙܲܢܝܲܬ̤ ܐܵܦ ܗܝ̤.

9: ܘܡܸܛܠ ܕܙܲܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘܵܬ̣ ܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܛܲܢܦܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܓ̣ܵܪܲܬ̤ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܩܲܝܣܹ̈ܐ.

10: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܬܵܒܲܬ̤ ܠܘܵܬ̣ܝ ܫܲܩܵܪܬܵܐ ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܑ̣ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

11: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܙܲܕ̇ܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܫܲܩܵܪܬܵܐ ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ.

12: ܙܸܠ ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܓܲܪܒܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܬܘܼܒ̣ܝ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܹܩܲܫܹܐ ܐܲܦܲܝ̈ ܒܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܵܠܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

13: ܒܪܲܡ ܕܲܥܝ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟܝ: ܕܲܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܟ݂ܝ ܚ̣ܛܲܝܬ̇ܝ. ܘܒ̣ܲܕܲܪܬ̇ܝ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܟ݂ܝ ܠܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܥܲܒܝܼܛ: ܘܲܒ̣ܩܵܠܝ ܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ܬ̇ܘܿܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

14: ܬܘܼܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܒܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܨܸܗܝܘܿܢ.

15: ܘܐܸܬ̇ܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܖ̈ܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܹܒ̇ܝ: ܘܢܸܪܥܘܿܢܵܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܕܲܥܬ݂ܵܐ ܘܲܒ̣ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

16: ܘܢܸܗܘܹܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܦܪܘܿܢ ܘܬܸܣܓ̇ܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܲܩ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܼܢܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܢܸܦܩܕ݂ܘܼܢܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܬܘܼܒ̣.

17: ܒܹܗ ܒܲܙܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܢܸܩܪܘܿܢܵܗ̇ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܣܲܟܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܹܐܙܠܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒܵܬܲܪ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ.

18: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܥܲܡ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܘܪܬܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

19: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܐܸܚܫܒ̣ܵܟ݂ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ ܬܸܩܪܘܿܢܵܢܝ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܝ ܠܵܐ ܬܸܗ̄ܦܟ݂ܘܼܢ.

20: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܕܲܓ̇ܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܚܲܒ̣ܪܵܗ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܲܓܸ̇ܠ̣ܘ ܒܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

21: ܩܵܠܵܐ ܥܲܠ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ: ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܥܲܩܸܡ̣ܘ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܛ̣ܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ.

22: ܬܘܼܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܘܐܲܣܸܐ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܕܝܼܠܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

23: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ ܖ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܕܛܘܼܖܹ̈ܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

24: ܘܒܸܗܬܲܬ̣ܵܐ ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܠܹܐܘܲܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܠܥܵܢ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܬ̣ܵܘܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

25: ܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܒܒܸܗܬ̇ܬܲܢ: ܘܲܢܟܲܣܹܝܢ ܚܸܦܪܲܢ ܡܸܛܠ ܕܲܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܚ̣ܛܲܝܢ: ܚܢܲܢ ܘܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܲܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܢ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܐܸܢ ܬܬ̣ܘܼܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܘܵܬ̣ܝ ܬܬ̣ܘܼܒ̣. ܘܐܸܢ ܬܲܥܒܲܪ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܠܵܐ ܬܙܘܼܥ.

2: ܘܬܹܐܡܸܐ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܘܲܒ̣ܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܲܒ̣ܙܲܕ̇ܝ̣ܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܒܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܗ ܢܸܫܬܲܒ̇ܚܘܼܢ.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟ݂ܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܲܢܗܲܪܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܪܵܓ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܙ̱ܪܥܘܼܢ ܥܲܠ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ.

4: ܓܙܘܿܪܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܲܥܒܲܪܘ ܥܘܼܪܠܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܝ: ܘܬ̣ܵܘܩܸܕ݂ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܕܲܥܸܟ݂: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

5: ܚܵܘܵܘ ܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܲܫܡܲܥܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܩܪܵܘ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܩܪܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܘܢܸܥܘܿܠ ܠܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܥܲܫ̈ܝܼܢܵܬܵܐ.

6: ܫܩܘܿܠܘ ܐܵܬ̣ܵܐ ܠܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܸܬ̣ܥܲܫܢܘ ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ.

7: ܡܠܸܟ݂ ܬܲܩܝܼܦ ܣܵܠܹ̇ܩ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܹܗ: ܘܲܡܚܲܒܸ̇ܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܫ̣ܩܲܠ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܐܲܪܥܵܟ݂ ܠܚܘܼܪܒܵܐ: ܘܩܘܼܖ̈ܝܵܟ݂ ܢܸܨ̈ܕܝܵܢ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵܬܹܒ̣.

8: ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܢܘ ܣܲܩܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܩܸܕ݂ܘ ܘܐܲܝܠܸܠܘ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܸܦܟܲܬ̤ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

9: ܘܢܸܗܘܸܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܹܐܒܲܕ݂ ܠܸܒܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹܐ: ܘܠܸܒܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ. ܘܢܸܬ̣ܡ̱ܗܘܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܢܸܬ̇ܕܲܡܪܘܼܢ.

10: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܒܒ̣ܵܥܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܡܲܛܥܵܝܘ ܐܲܛܥ̇ܝܼܬ̣ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܚܲܪܒܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ.

11: ܒܹܗ ܒܲܙܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܢܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܲܝܟ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܛܵܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܲܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ܝ ܥܲܡܝ: ܠܵܐ ܠܡܸܕ݂ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܠܡܸܚܡܲܠ.

12: ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܹܐܬܸܐ ܠܝܼ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܗܘܿܢ.

13: ܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܢܵܢܵܐ ܢܸܣܲܩ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܹܗ: ܩܲܠܝܼܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܸܫܖܹ̈ܐ ܖ̈ܟ݂ܫܹܗ: ܘܵܝ ܠܲܢ ܕܐܸܬ̣ܒ̇ܙܸܙܢ.

14: ܐܲܫܝܼܓ̣ܝ ܠܸܒܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡܸܛܠ ܕܬܸܬ̣ܦܲܪܩܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ ܢܒ̣ܘܼ̈ܬ̣ܵܢ ܒܓ̣ܵܘܹܟ݂ܝ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬܹܟ݂ܝ ܒܝܼ̈ܫܵܬܵܐ.

15: ܡܸܛܠ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܡ̣ܢ ܕܵܢ: ܘܡܲܫܡܲܥ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ.

16: ܐܲܕ݂ܟܲܪܘ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܡܲܥܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܗܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܵܬܸ݁ܝܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܪܲܚܝܼܩܬܵܐ: ܘܲܢܪܝܼܡܘܼܢ ܩܵܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

17: ܐܲܝܟ݂ ܢܲܛܖ̈ܲܝ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܠܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܕ݂ܵܖܹ̈ܝܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܝܼ ܡܲܪܡܪܲܬ̤ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

18: ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܟ݂ܝ ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܠܹܟ݂ܝ ܗܵܠܹܝܢ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܝܼܫܬܹ̇ܟ݂ܝ ܕܡܸܪܲܬ̤ ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܥܕܲܡܵܐ ܠܠܸܒܹ̇ܟ݂ܝ.

19: ܡܥܲܝ̈ ܡܥܲܝ̈ ܟܵܝ݁ܒ̇ܝܼܢ ܠܝܼ ܘܬ̣ܵܠܵܘܵܬ̣ܝ̈. ܠܸܒ̇ܝ: ܡܫܵܘܲܪ ܠܝܼ ܠܹܒ̇ܝ ܘܠܵܐ ܫܵܬܹ̇ܩ: ܡܸܛܠ ܕܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

20: ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܢܹܐܬܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܒܲܙܙܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܐܸܬ̣ܒ̇ܙܸܙ ܡܲܫܟܲܢܝ: ܘܲܢܦܲܠ ܝܵܖ̈ܝܼܥܵܬ̣ܝ.

21: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܸܚܙܸܐ ܠܲܕ݂ܥܵܪܹܩ: ܘܐܸܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ.

22: ܡܸܛܠ ܕܲܫ̣ܛܵܘ ܥܲܡܝ: ܘܠܝܼ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܘ. ܐܸܢܘܿܢ ܣܲܟ݂̈ܠܹܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ. ܚܲܟ̇ܝܼܡܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܘܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ.

23: ܚܵܪܹܬ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܗܵܐ ܬܘܿܗ̇ ܘܒ̣ܘ̇ܗ̇: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܢܘܼܗ̱ܪܗܘܿܢ.

24: ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܘܗܵܐ ܙܵܝ݁ܥܝܼܢ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܖ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܪܲܩ.

25: ܚܵܪܹܬ̣ ܘܗܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܲܪܢܵܫ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܦܵܪܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܦܸܪܕܲܬ̤.

26: ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܘܗܵܐ ܟܲܪܡܠܵܐ ܚܪܸܒ̣ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪܝܹܗ ܐܸܬ̣ܥ̱ܩܲܪ: ܡ̣ܢ ܩܕܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܕܵܡ ܚܸܡܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

27: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܓ̣ܡܘܼܪܝܵܐ ܠܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂.

28: ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܬ̣ܐ̱ܒܸܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܚܫܟ݂ܘܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. ܟܠ ܕܡܲܠܠܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ̇ܬ̣: ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܘܸܐ ܘܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܵܗ̇.

29: ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܦܲܖ̈ܵܫܹܐ ܘܲܕ݂ܫܵܕܹܝܢ ܒܩܸܫܬܵܐ: ܥܸܪܩܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܥܲܠ̣ܘ ܒܥܵܒܹ̈ܐ: ܘܒܲܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܣܠܸܩ̣ܘ: ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܐܸܫܬ̇ܒܸܩ: ܘܠܲܝܬ̇ ܒܲܪܢܵܫ ܕܝܵܬܹ݁ܒ̣ ܒܗܹܝܢ.

30: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܒܙܝܼܙܬܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܢ: ܟܲܕ݂ ܬܸܠܒ̇ܫܝܼܢ ܙܚܘܿܖ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܟܲܕ݂ ܬܸܨܛܲܒ̇ܬ̣ܝܼܢ ܒܬܲܨܒ̇ܝܼܬܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܟܲܕ݂ ܬܸܟ݂ܚ̄ܠܝܼܢ ܒܲܨܕ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܵܐ ܗ̄ܘ ܡܸܨܛܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬܝ: ܫܲܒ̣ܩ̣ܘܼܟ݂ܝ ܚܲܒ̣ܖ̈ܲܝܟ̇ܝ: ܘܢܲܦ̮ܫܹܟ݂ܝ ܒܵܥܹ̇ܝܢ.

31: ܡܸܛܠ ܕܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܫܸܡܥܸ̇ܬ̣: ܘܥܵܩܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܡܚܲܒ̇ܠܵܐ ܠܡܹܐܠܲܕ݂: ܩܵܠܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ ܕܡܸܬ̇ܛܲܪܦܵܐ: ܘܲܡܦܲܪܣܵܐ ܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ: ܘܵܝ ܠܝܼ ܕܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܥܲܠ ܩܛܝܼ̈ܠܲܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘ ܒܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܲܚܙܵܘ: ܘܕܲܥܘ: ܘܲܒ̣ܥܵܘ ܒܲܦ̈ܠܵܛܵܘܵܬ̣ܵܗ̇: ܐܸܢ ܬܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܸܫܒ̇ܘܿܩܝ ܠܵܗ̇.

2: ܘܐܸܢ ܚܲܝ ܡܵܪܝܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܝܵܡܹ̇ܝܢ.

3: ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܚܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܟ̇ܪܲܗܘ: ܓܲܡܲܪܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܲܫ̣ܝܘܼ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵــ̣ܘ ܠܲܡܬ̣ܵܒ̣.

4: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܡܸܛܠ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܣܛ̣ܵܘ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܿܢ.

5: ܐܹܙܲܠ ܠܝܼ ܠܘܵܬ̣ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢ̣ܘܿܢ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚܕ݂ܵܐ: ܬܒܲܪܘ ܢܝܼܪܵܐ ܘܦܲܣܸܩ̣ܘ ܚܢܵܩܹ̈ܐ.

6: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܵܐ: ܘܕܹܐܒܲܝ̈ ܪܲܡܫܵܐ ܢܒܲܙܥܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܸܡܪܵܐ ܢܸܟ݂ܡܲܢ ܥܲܠ ܩܘܼܖ̈ܝܼܗܘܿܢ: ܟܠ ܕܢܸܦܘܿܩ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ: ܡܸܛܠ ܕܲܣܓ̣ܝܼܘ ܚܵܘ̈ܒܵܝܗܘܿܢ ܘܲܥ̣ܫܸܢܘ ܕܠܵܐ ܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ.

7: ܥܲܠ ܐܲܝܕܵܐ ܐܸܫܒܘܿܩ ܠܹܟ݂ܝ: ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܝ ܫܲܒ̣ܩ̣ܘܼܢܝ ܘܝܼܡ̣ܵܘ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܣܲܒ̇ــܥܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܓ̣ܵܪܘ: ܘܒܹܝܬ̣ ܙܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ.

8: ܐܲܝܟ݂ ܖ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܐܘܿܫ̈ܢܹܐ ܥܵܗܖܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ: ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܨܵܗ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ.

9: ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܵܐ ܕܗܵܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܩܲܡ ܢܲܦ̮ܫܝ.

10: ܣܲܩܘ ܒܫܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܘܲܥܩܘܿܪܘ: ܘܲܓ̣ܡܘܼܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ: ܫܒ̣ܘܿܩܘ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢܹܝܢ.

11: ܡܸܛܠ ܕܲܡܕܲܓܵܠܘܼ ܕܲܓܸܠ̣ܘ ܒܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕܵܐ . ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ .

12: ܕܲܓܸܠ̣ܘ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܵܝܼܢ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗܘ̤: ܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܢ ܒܝܼܫܬܵܐ : ܘܚܲܪܒܵܐ ܘܟܲܦܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ.

13: ܘܲܢܒ݂ܝܹܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܥܲܠܥܵܠܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ݂ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ.

14: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪ ܡܵܪܿܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ: ܚܠܵܦ ܕܡܲܠܸܠ̣ܗܘܿܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܗܵܐ ܝܵܗܹܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܒܦܘܼܡܵܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܝܣܹ̈ܐ. ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ.

15: ܗܵܐ ܡܲܝܬܸ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܥܲܡܵܐ ܗ̄ܘ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܕܲܥ ܠܸܫܵܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܡܲܠܸܠ.

16: ܓܲܓܖ̈ܵܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܦܬ̣̈ܝܼܚܵܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܝܼܢ.

17: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܚܨܵܕ݂ܵܟ݂ ܘܠܲܚܡܵܟ݂: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܒܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܥܵـ̈ܢܵܟ݂ ܘܬ̣ܵܘܖ̈ܲܝܟ: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܓܘܼܦ̈ܢܲܝܟ ܘܬܹܐܢܲܝ̈ܟ: ܢܡܲܣܟܸܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܦܵܟ݂ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܟ݂ܝܼܠ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܒܚܲܪܒܵܐ.

18: ܘܐܵܦ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܣܝܼܦܟ݂ܘܿܢ.

19: ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܲܕ݂ ܬܹܐܡܪܘܿܢ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܠܵܗܲܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܬܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟ݂ܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܫܒܲܩ̣ܬ̇ܘܿܢܵܝ ܘܲܦܠܲܚܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ ܒܐܲܪܥ̱ܟ݂ܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܠܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܟ݂ܘܿܢ.

20: ܚܵܘܵܘ ܗܵܕܹܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܐܲܫܡ̱ܥܘܼܗ̇ ܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ.

21: ܫܡܲܥܘ ܗܵܕܹܐ ܥܲܡܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܠܸܒܵܐ: ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܚܵـ̇ܙܹܝܢ: ܘܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ.

22: ܡܹܢܝ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܕܵܡܲܝ ܠܵܐ ܬܙܘܼܥܘܼܢ: ܕܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܚܵܠܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܘܠܵܐ ܥܵــ݁ܒܲܪ ܠܹܗ: ܘܡܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ: ܘܡܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܝܼܢ ܓܲܠܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܥܵــ݁ܒ̣ܪܝܼܢ ܠܹܗ.

23: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܠܸܒܵܐ ܡܵܪܘܿܕ݂ܵܐ ܘܲܡܡܲܪܡܪܵܢܵܐ: ܣܛܵܘ̣ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ.

24: ܘܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܚܲܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡܸܛܪܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܘܲܠܩܝܼܫܵܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܘܥܲܠܵ̈ܬ̣ܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܠܣܲܬ̣ܘܵܐ ܢܵــ݁ܛܲܪܠܲܢ.

25: ܚܵܘ̈ܒܲܝܟܘܿܢ ܨܠ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܟܠ̣ܵܘ ܛܵــ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ.

 

27: ܘܐܲܝܟ݂ ܩܠܘܼܒܝܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܠܸܝܢ ܢܸܟ݂ܠܵܐ.

28: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܝܼܪܸܒ̣ܘ ܘܲܥܬܲܪܘ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܥܲܠ ܕܝܼܢܵܐ: ܕܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܕܵܢ̣ܘ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܲܪܸܨܘ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܒ̣ܵܝ̈ܫܹܐ ܠܵܐ ܕܵܢ̣ܘ.

29: ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܵܐ ܕܗܵܟ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܩܡ ܢܲܦ̮ܫܝ.

30: ܬܸܡܗܵܐ ܘܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

31: ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܢܲܒܝܼܘ ܫܘܼܩܪܵܐ: ܘܟܲܗ̈ܢܹܐ ܐܸܚܲܕ݂ܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܡܝ ܪܚܸܡ̣ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܕ݂ܘܼܢ ܠܚܲܪܬ̣ܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

 

1: ܓܵـ̣ܙܘ ܒܢܵܝ̈ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܩܪܵܘ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܟܪܲܡ ܫـ̣ܩܲܠܘ ܐܵܬ̤ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܡܲܝܬܸ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ.

2: ܠܲܡܥܲܕܲܢܬܵܐ ܘܠܲܡܦܲܢܲܩܬܵܐ ܕܡܲܝܬ̇ܝ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ.

3: ܥܠܹܝܗ̇ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܖ̈ܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܲܓ̣ܙܵܖ̈ܵܝܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܚܕ݂ܵܐ: ܘܢܸܩܫܘܼܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܪܵܐ: ܘܢܸܪܥܘܿܢ ܓܒܲܪ ܠܓܲܒܹ̇ܗ.

4: ܛܲܝܸܒ̣ܘ ܥܠܹܝܗ̇ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܩܘܼܡܘ ܢܸܣܲܩ ܒܛܲܗܪܵܐ: ܘܵܝ ܠܲܢ ܕܲܦـ̣ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܘܲܪܟܸܢܘ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܪܲܡܫܵܐ.

5: ܩܘܼܡܘ ܢܸܣܲܩ ܥܠܹܝܗ̇ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܲܢܚܲܒܸ̇ܠ ܣܵܚܖ̈ܵܬ̣ܵܗ̇.

6: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܦܣܘܿܩܘ ܩܲܝܣܸ̈ܝܗ̇: ܘܐܲܟ݂ܡܸܢܘ ܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ: ܗܵܝ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܲܩܕܲܬ̤. ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܘܼܫܩܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇.

7: ܐܲܝܟ݂ ܕܟܲܢܹ̇ܫ ܓܘܼܒܵܐ ܡܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܲܢܫܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܵܗ̇: ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܡܸܫܬ̇ܡܲܥ ܒܵܗ̇ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣.

8: ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܒ̣ܡܲܚ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܪ̱ܕ݂ܵܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܢܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܢܹܟ݂ܝ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܥܒ̇ܕܹܟ݂ܝ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܐܬ̣ܝܲܬ̇ܒܲܬ̤.

9: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܡܸܬ̣ܒܲܥܵܪܘܼ ܢܸܬ̣ܒܲܥܪܘܼܢ: ܐܲܝܟ݂ ܓܸܦܬܵܐ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܛ̇ܘܿܦܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܵܪܵܐ.

10: ܠܡܲܢ ܐܹܡܲܪ ܘܐܹܣܲܗܸܕ݂ ܕܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ: ܗܵܐ ܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܘܼܖ̈ܠܵܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܲܡܨܵܬ̣: ܗܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܸܣܕܵܐ ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܒܹܗ.

11: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܚܸܡܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼܬ̇ܝ: ܘܲܠܐܝܼܬ̇ܝ: ܐܲܟ̇ܝܼܠܝ ܘܐܲܫܘܿܕ݂ܝ ܥܲܠ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܟܢܘܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܓܲܕܘܼ̈ܕܹܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܓܲܒܖܹ̈ܐ ܥܲܡ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܸܬ̇ܬܲܚܕܘܼܢ: ܘܣܵܒܵܐ ܥܲܡ ܛܠܸܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

12: ܢܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܘܼܢ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܐܲܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܲܠ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

13: ܡܸܛܠ ܕܡ̱ܢ ܙܥܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܒܗܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܢܵܟ݂ܠ̇ܝ̣ܢ ܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕܝܼܢ ܫܘܼܩܪܵܐ.

14: ܘܡܲܐܣܹܝܢ ܬܒܲܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ ܒܒܸܙܚܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܫܠܵܡܵܐ: ܫܠܵܡܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ.

15: ܒـ̣ܗܸܬ̣ܘ ܡܸܛܠ ܕܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ: ܘܒܲܗܝܼܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܵܗ̇ܬ̇ܝܼܢ: ܘܲܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܵܣܘܼ ܠܵܐ ܝܵـ̇ܕ݂ܥܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦܠܘܼܢ ܥܲܡ ܢܵܦ̈ܠܹܐ: ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܲܩܕܝܼܢ ܢܸܣܬܲܚܦܘܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

16: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܡܘ ܥܲܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܙܵܘ: ܘܫܲܐܸܠܘ ܥܲܠ ܫܒ̣̈ܝܼܠܝ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܝܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܙܸܠ ܒܵܗ̇: ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܢܝܵܚܵܐ ܠܢܲܦ̮ـ̈ܫܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼܢܲܢ.

17: ܘܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܕܵܘܩܹ̈ܐ ܕܬܸܫܡ̱ܥܘܿܢ ܠܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢܲܢ.

18: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܡܲܥܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܘܕܲܥܝ ܥܹܕܬܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ.

19: ܫܡܲܥܝ ܐܲܪܥܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܝܬܸ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܖ̈ܲܝ ܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܲܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ: ܘܲܠܢܵܡܘܿܣܝ ܐܲܣܠܝܼܘ.

20: ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ ܕܡܲܝܬܹ̄ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܵܐ: ܘܩܲܢܝܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܪܲܚܝܼܩܬܵܐ: ܒܲܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬ̣: ܘܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܟܘܿܢ ܠܵܐ ܒܣܸܡ̣ܘ ܠܝܼ.

21: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܝܵܗܹܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܬܲܩܠܘܼܢ ܒܗܹܝܢ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܲܫܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܘܪܵܚ̇ܡܹܗ ܢܹܐܒ̣ܕܘܼܢ.

22: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܕ݂ܘܼܠ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

23: ܒܩܸܫ̈ܬܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܢܲܝܙܟܹ̈ܐ ܡܙܲܝܢܝܼܢ: ܒܝܼܫܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܝܼܢ: ܘܩܵܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܟ̇ܬܸܫ: ܘܥܲܠ ܖ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܪܟ݂ܝܼܒ̣ܝܼܢ: ܘܲܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܥܠܲܝܟܝ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ.

24: ܫـ̣ܡܲܥܢ ܫܸܡ̱ܥܗܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܪܲܦܝܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ: ܘܥܵܩܬ̣ܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܬܲܢ: ܘܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܠܹܕܬܵܐ.

25: ܠܵܐ ܬܸܦܩܘܼܢ ܠܚܲܩܠܵܐ: ܘܒ̣ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܙܠ̄ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܖ̈ܲܝܟ̇ܝ ܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

26: ܐܸܬܸܟܲܒ̣ܢܝ ܣܲܩܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܦܝܼܠܝ ܒܩܸܛܡܵܐ: ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܜܲܠ ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܐ ܥܒܸܕ݂ܝ ܠܹܟ݂ܝ: ܘܡܲܪܩܕܘܼܬ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܒܵܙܘܿܙܹ̈ܐ.

27: ܒܵܚܘܿܪܵܐ ܝܲܗܒܲܬܵܟ݂ ܒܥܲܡܝ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܕܬܸܕܲܥ ܘܲܬ̣ܒܲܚܸܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ.

28: ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܵܪܘܿܕ݂ܝܼܢ: ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܢܚܵܫܵܐ ܘܦܲܪܙܠܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܚܲܒ̇ܠܵܢܝܼܢ.

29: ܓܲܪܕܝܼ ܡܲܦܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܗܘܿܢ: ܘܐܲܒ̣ܵܪܵܐ: ܘܲܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܨܵܪܹܦ ܨܵܪܘܿܦܵܐ: ܘܒ̣ܝܼܫܬ̇ܥܘܿܢ ܠܵܐ ܓܵܡ̇ܪܵܐ.

30: ܟܸܣܦܵܐ ܡܲܣܠ̱ܝܵܐ ܩ̣ܪܵܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܣܠܝܼ ܐܲܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܦܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܸܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܩܘܼܡ ܒܲܬ̣ܪܲܥ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܩܪܝܼ ܬܲܡܵܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ.

3: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܛܐܸܒ̣ܘ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܥܒ̣ܕܲܝ̈ܟܘܿܢ: ܘܐܲܫܪܹܝܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

4: ܘܠܵܐ ܬܸܬܲܟ݂ܠܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ: ܕܐܵܡܪܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

5: ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢ ܬܲܫܦܪܘܼܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܬܸܥܒ̣ܕ݂ܘܼܢ ܕܝܼܢܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܓܒ̣ܪܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ.

6: ܘܲܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܘܲܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܠܲܐܖ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܥܠ̱ܒ̣ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܬܸܛܠ̱ܡܘܼܢ: ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܫܕܘܼܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܬܹܐܙܠܘܼܢ ܕܢܸܒ̣ܐܲܫ ܠܟ݂ܘܿܢ.

7: ܘܐܲܫܪܹܝܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

8: ܘܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܸܬ̇ܬܲܟ݂ܠܝܼܢ ܥܲܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܘܬ̇ܪܝܼܢ.

9: ܓܲܢܵܒ̣ܝ̣ܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܘܩܵܛܘܿܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܘܓܲܝܵܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܘܝܵܡܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܫܘܼܩܪܵܐ: ܘܣܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܘܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥـ̣ܬ̇ܘܿܢ.

10: ܘܐܵܬܹ݁ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܘܩܵܝܡ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܩܕܵܡܲܝ ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܐܵܡܪܝܼܬ̇ܘܿܢ ܦܲܨܵܢ: ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܵܐ.

11: ܕܲܠܡܵܐ ܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܹܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܵܘܗܝ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟܘܿܢ: ܐܵܦ ܐܹܢܵܐ ܗܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

12: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܙܹܠܘ ܠܐܲܬ̣ܪܝ ܕܲܒ̣ܫܝܼܠܘܿ ܕܐܲܫܪܝܼـ̇ܬ̣ ܫܹܡܝ ܬܲܡܵܢ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ: ܘܲܚܙܵܘ ܡܸܕܸܡ ܕܥܸـ̇ܒ̣ܕܹܬ̣ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

13: ܘܗܵܫܵܐ ܚܠܵܦ ܕܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܲܕ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢ: ܘܲܩܪܹܝ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܥ̣ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ.

14: ܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܘܼܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܸܡܝ ܥܠܵܘܗܝ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܬܟ݂ܝܼܠܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܠܲܩܪܝ̣ܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ݁ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܥܸ̇ܒ̣ܕܹܬ̣ ܠܫܝܼܠܘܿ.

15: ܘܐܸܫܕܹܝܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܫܕܹܝ݁ܬ̣ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ.

16: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܨܲܠܸܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܒ̣ܥܸܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܒ̣ܥܸܐ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂.

17: ܠܵܐ ܚܵܙܹ݁ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܥܵܒ̣݁ܕܝܼܢ ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܒ̣ܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

18: ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܡܠܲܩܛܝܼܢ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܡܵܘܩܕ݂ܝܼܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܠܵܝ̈ܫܵܢ ܠܲܝܫܵܐ: ܠܡܸܥܒ̇ܕ݂ ܙܵܘܬ̇ܖܹ̈ܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܠܲܡܢܲܩܵܝܘܼ ܢܘܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܢܲܪܓ̇ܙܘܼܢܵܢܝ.

19: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܝܼ ܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܕܢܸܒ̈ܗ̱ܬ̣ܵܢ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܼܢ.

20: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܘܚܸܡܬ̣ܝ ܡܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܥܲܠ ܒܥܝܼܲܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܘܥܲܠ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܵܘܩܸܕ݂ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܥܲܟ݂.

21: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܠܵـ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܵܘܣܸܦܘ ܥܲܠ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܟܲܠܘ ܒܸܣܪܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

22: ܘܠܵܐ ܦܲܩ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܣܩܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܠܵܐ ܥܲܠ ܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ.

23: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܦܸܩ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܫܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܦܲܩܸܕ݂ܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ.

24: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܘ: ܘܠܵܐ ܐܪܟܸ̇ܢܘ ܐܸܕ݂ܢ̱ܗܘܿܢ ܠܡܸܫܡܲܥ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܬܲܖ̈ܥܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܠܸܒܗܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܠܲܩܕܵܡܲܝܗܘܿܢ.

25: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܫܕ̇ܪܸܬ̣ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܲܝ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܒܟ݂ܠܝܘܿܡ.

26: ܩܲܕܡܹ̇ܬ̣ ܘܫܲܕܪܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܘ܆ܘܠܵܐ ܐܲܪܟܸ̇ܢܘ ܐܸܕ݂ܢܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܩܲܫܝܼܘ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

27: ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢܵܟ݂: ܘܩܵـ̇ܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܥܵـ̇ܢܸܝܢ ܠܵܟ݂.

28: ܐܲܒ̣ܕܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ: ܘܓ̣ܵܙܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ.

29: ܓܘܿܙܝ ܣܲܥܪܹܟ݂ܝ ܘܲܫܕ݂ܵܝ: ܘܲܫܩܘܿܠܝ ܥܲܠ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܪܓܸܙ ܡܵܪܝܵܐ ܘܫܲܒ̣ܩܹܗ ܠܕ݂ܵܪܵܐ ܥܵܒ̣ܘܿܪܵܐ.

30: ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܕ݂ܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܣܵـ̣ܡܘ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܵܘܗܝ ܘܛܲܢܦܘܼܗܝ.

31: ܘܲܒ̣ܢ̣ܵܘ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܬܲܦܲܬ̣ ܕܲܒ̣ܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܠܡܵܘܩܵܕ݂ܘܼ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܕܠܵܐ ܦܲܩـ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܥܲܠ ܠܸܒܝ.

32: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܵܐ ܐܵܬܹܝܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܬܲܦܲܬ̣ ܘܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܲܚܠܵܐ ܕܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ܆ܘܢܸܩܒ̇ܪܘܼܢ ܒܬܲܦܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܐܲܬ̣ܪܵܐ.

33: ܘܢܸܗ̈ܘ̱ܝܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ: ܠܦܵܪܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܙܠܲܝܬ̇ ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ.

34: ܘܐܹܒܲܛܸܠ ܡ̣ܢ ܩܘ̣ܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܩܵܠܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܨܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕܘܼܬܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܬ̣ܢܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܚܘܼܪܒܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܦܩܘܼܢ ܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܟ݂ܵܗܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܲܢܒ̣ܝܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܓܲܖ̈ܡܹܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܖ̈ܲܝܗܘܿܢ.

2: ܘܢܸܫܛܚܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܣܲܗܪܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܲܪܚܸܡ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܐܸܢ̣ܘܿܢ: ܘܐܹܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܲܫܐܸܠ̣ܘ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܣܓܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܘܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܒ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ.

3: ܘܢܸܒ̇ܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܟܠ ܫܲܪܟܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܒܟ݂ܠ ܐܲܬ̣ܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲـ̇ܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

4: ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܦܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ: ܘܐܸܢ ܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ ܠܵܐ ܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ.

5: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܬܵܒ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܚܲܨܝܼܦܬܵܐ: ܚܲܡܣ̣ܢܘ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܲܡܬܵܒ̣.

6: ܐܲܨܬܹ̇ܬ̣ ܘܫܸܡ̇ܥܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܠܲܝܬ̇ ܓܹܝܪ ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܘܸܐ ܥܲܠ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܡܵܢܵܐ ܥܸـ̇ܒ̣ܕܲܬ̣: ܟܠܗܘܿܢ ܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܣܝܵܐ ܕܢܵـ̇ܓܹܕ݂ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

7: ܐܵܦ ܚܘܼܪܒ̣ܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܝܵܕ݂ܥܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܗ̇: ܘܫܘܿܦܢܝܼܢܵܐ ܘܟ݂ܘܼܪܟ̇ܝܵܐ ܘܲܣܢܘܿܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܢܵܛ݁ܪܝܼܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܲܥܲܠܗܘܿܢ: ܘܥܲܡܝ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܘ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

8: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܚܢܲܢ: ܘܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܲܢ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕ݂ ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܠܣܵܦܪܵܐ.

9: ܒܗܸܬ̣ܘ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪܘ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ܘ: ܡܸܛܠ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܸܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܣܠܝܼܘ: ܘܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܗܘܿܢ.

10: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܐܲܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܡܸܟܠ ܕܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܒܗܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܢܲܟ݂ܠܝܼܢ ܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕܝܼܢ ܫܘܼܩܪܵܐ.

11: ܘܡܲܐܣܹܝܢ ܬܐܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ ܒܒܸܙܚܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܫܠܵܡܵܐ: ܫܠܵܡܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ.

12: ܒܗܸܬ̣ܘ ܡܸܛܠ ܕܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ: ܘܒܲܗܝܼ̈ܬܹܐ ܠܵܐ ܒܗ̇ܬ̇ܝܼܢ: ܘܲܠܡܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܵܣܘܼ ܠܵܐ ܝܵـ݁ܕ݂ܥܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦܠܘܼܢ ܥܲܡ ܢܵܦ̈ܠܹܐ: ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܲܩܕܝܼܢ ܢܸܣܬ̇ܚܦܘܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܣܵܦܘܼ ܐܣܝܼܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

13: ܠܲܝܬ̇ ܥܸܢ̈ܒܹܐ ܒܲܓ̣ܦܸܬܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܬܹܝܬܵܐ: ܘܛܲܖ̈ܦܹܐ ܢܬܲܪܘ: ܘܝܸܗ̄ܒܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ.

14: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܝܵـ̇ܬ̣ܒܝܼܢܲܢ: ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܘܢܸܥܘܿܠ ܠܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܥܲܫ̈ܝܼܢܵܬ̣ܵܐ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܫܲܬ̇ܩܲܢ: ܘܐܲܫܩܝܲܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܚܛܲܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ.

15: ܣܲܟܝܼܢ ܠܲܫܠܵܡܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܲܣܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܲܢ ܥܵܩܬ̣ܵܐ.

16: ܡ̣ܢ ܕܵܢ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܨܲܗܠܵܐ ܕܖ̈ܲܟ݂ܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܖ̈ܵܘܗܝ: ܙܵܥܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܐܵܘ̇ܥܵܐ ܘܲܡܠܹܐܵܗ̇: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇.

17: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܚ̈ܘܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܖ̈ܡܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢ ܠܘܼܚ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܢܲܟܬ̣ܘܼܢܵܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

18: ܒـ̇ܠܝܼܬ̣ ܒܥܵܩܲܬ̣ܝ: ܘܠܹܒܝ ܕܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ.

19: ܗܵܐ ܩܵܠ ܓܥܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܪܲܚܝܼܩܬܵܐ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܵܘ ܡܲܠܟܵܗ̇ ܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܓ̇ܙܘܼܢܝ ܒܲܓ̣ܠܝܼܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ.

20: ܥ̣ܒܲܪ ܚܨܵܕ݂ܵܐ ܘܲܓ̣ܡܲܪ ܩܛܵܦܵܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܪܸܩܢ.

21: ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ ܐܸܬ̣ܟܲܡܪܹܬ̣ ܘܬܸܡܗܵܐ ܐܲܚܕܲܢܝ.

22: ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܓܸܠܥܵܕ݂: ܐܵܘ ܐܵܣܝܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܬܲܡܵܢ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܡܲܢ ܕܸܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒ̣ ܪܹܫܝ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܲܒܘܼ̈ܥܹܐ ܕܕܸܡ̱ܥܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܹ̇ܝܬ̣ ܕܸܝܢ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

2: ܡܲܢ ܕܸܝܢ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܵܘܬܵܐ ܕܥܵܒ̣ܖ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܫܸܒ̣ـ̇ܩܹܬ̣ ܠܥܲܡܝ ܘܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬ̣ ܠܝܪ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܝܵܪܝܼܢ: ܘܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܕܲܓܵܠܹ̈ܐ.

3: ܘܲܫܕ݂ܵܘ ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܸܫܬ̇ܗܘܿܢ: ܒܫܘܼܩܪܵܐ ܘܠܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܥ̣ܫܸܢܘ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ: ܘܠܝܼ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

4: ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܐܲܙܕܲܗ̄ܪܘ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܐܵܚ ܠܵܐ ܬܸܬܲܟ݂ܠܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܐܵܚ ܡܸܟܲܠ ܢܵܟܹ̇ܠ: ܘܟ݂ܠ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ ܡܗܲܠܸܟ݂.

5: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܒܚܲܒ̣ܪܹܗ ܡܕܲܓ̇ܠܝܼܢ: ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܐܲܠܸܦ̣ܘ ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܫܘܼܩܪܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦܘ ܘܲܠܐܝܼܘ.

6: ܡܵܘܬ̇ܒ̣ܵܟ݂ ܒܓ̣ܵܘ ܢܸܟ݂ܠܵܐ: ܒܢܸܟ݂ܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܡܸܕܥܲܢܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

7: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܨܵܪܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܒ̣ܵܚܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

8: ܐܲܝܟ݂ ܓܹܐܪܵܐ ܫܢܝܼܢܵܐ ܠܸܫܵܢܗܘܿܢ: ܘܢܸܟ݂ܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ: ܒܦܘܼܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܓܒܲܪ ܥܲܡ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܡܡܲܠܸܠ: ܘܲܒ̣ܓܵܘܹܗ ܟܡܝܼܢ ܟܡܹܐܢܵܐ.

9: ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܵܐ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܩܲܡ ܢܲܦ̮ܫܝ.

10: ܥܲܠ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܫܩܘܿܠܘ ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܘܐܘܿܠܝܼܬܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܕܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ: ܕܲܨܕܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܐ̄ܢܵܫ ܕܥܵـ̇ܒܲܪ: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܘ ܩܵܠܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܵܐ. ܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪܘ ܘܐܸܙܲܠܘ.

11: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚܲܪܒܬ̣ܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ ܠܝܵܪܘܖܹ̈ܐ: ܘܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵܬܹ̇ܒ̣.

12: ܡܲܢܘܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܢܸܣܬܲܟܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܕ݂ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܢܚܵܘܹܝܗ̇: ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܨܕ݂ܵܬ̤ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܥܵܒܲܪ.

13: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܢܵܡܘܿܣܝ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ ܘܠܵܐ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܹܗ.

14: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܠܸܒܗܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܦܬܲܟ݂ܖܹ̈ܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܵܘܟܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܪܵܖܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܩܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܲܪܝܼܖܹ̈ܐ.

16: ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܲܡܡܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܘܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܒܵܬ̣ܪܗܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܓܲܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ.

17: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܩܪܵܘ ܠܐܲܠܵܝ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܬ̣̈ܝܵܢ: ܘܥܲܠ ܚܲܟ̇ܝܼ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܫܲܕܲܪܘ: ܘܢܹܐܬ̣̈ܝܵܢ.

18: ܘܢܸܣܬܲܖ̈ܗܒ̣ܵܢ ܘܢܸܫܩ̈ܠܵܢ ܥܠܲܝܢ ܐܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܚ̈ܬ̣ܵܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܘܒ̣ܵــ̈ܒ̣ܵܬܲܢ ܢܲܖ̈ܕܝܵܢ ܡܲܝ̈ܵܐ.

19: ܡܸܛܠ ܩܵܠܵܐ ܕܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒܵܙܸܙܢ: ܒܗܸܬ̣ܢ ܛܵܒ̣ ܛܵܒ̣: ܕܲܫ̣ܒܲܩܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܡܲܫ̈ܟ̇ܢܲܝܢ.

20: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܡܲܥܹܝ̈ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܩܲܒ̈ܠܵܢ ܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܟܹ̇ܝܢ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܐܲܠܸܦܹܝ̈ܢ ܒܢܵܬ̣̈ܟܹܝܢ ܐܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܲܚܒܲܪܬ̣ܵܗ̇ ܩܝܼܢܬܵܐ.

21: ܡܸܛܠ ܕܲܣܠܸܩ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܠܟܵܘܲܝ̈ܢ܆ܘܥܲܠ̣ ܒܣܵܚܖ̈ܵܬܲܢ: ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼ̈ܩܹܐ: ܘܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܠܵܛܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ.

22: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܦ̈ܠܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܒܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܡܝܼܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܵܨܘܿܕ݂ܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܡܟܲܢܫܵܢܵܐ.

23: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܒܥܘܼܬ̣ܪܹܗ.

24: ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܡܲܢ ܕܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ: ܡܲܢ ܕܡܸܣܬܲܟܲܠ ܘܝܵܕܲܥ̇ ܠܝܼ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ̣ܗܵܠܹܝܢ ܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

25: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܟܠ ܕܓ̣ܵܙܲܪ ܒܥܘܼܪܠܘܼܬ̣ܵܐ.

26: ܥܲܠ ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܘܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܘܥܲܠ ܟܠ ܩܨܝܼܨܲܝ̈ ܦܐܲܬ̣ܵܐ ܕܝܵـ̇ܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪܠܝܼܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܘܼܪܠܝܼܢ ܒܠܸܒܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܹܐܠܦܘܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܗܹܝܢ.

3: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܐܸܢܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܝܣܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܵܐ ܦܣܝܼܩ: ܥܒ̣ܵــ̇ܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܢܲܓܵܪܵܐ ܒܥܸܫܦܵܐ.

4: ܒܟܸܣܦܵܐ ܘܲܒ̣ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܩܪܝܼܡܝܼܢ: ܒܩܲܦ̈ܠܘܼܛܹܐ ܘܲܒ̣ܨܸܨܹ̈ܐ ܡܫܲܪܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܪܩܘܼܢ.

5: ܐܲܝܟ݂ ܕܸܩ̈ܠܹܐ ܙܩܝܼܦܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܡܸܫܩܲܠ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ. ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܲܒ̣ܐ̱ܫܝܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܛܐ̱ܒ̣ܝܼܢ.

6: ܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܪܲܒ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܪܲܒ̇ ܫܡܵܟ݂ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ.

7: ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚܲܠ ܠܵܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܕܠܵܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܐܝܵܐ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܵܟ݂.

8: ܘܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܢܹܐܒ̣ܕܘܼܢ ܘܲܢܣܘܼܦܘܼܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܣܖ̈ܝܼܩܹܐ ܕܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ.

9: ܣܹܐܡܵܐ ܛܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܫܝܼܫ ܐܵܬܹܐ: ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܘܦܹܝܪ: ܒܲܕ݂ ܢܲܓܵܪܵܐ ܘܐܝܼܕܲܝ̈ ܩܲܢܵܝܵܐ: ܬܸܟ݂ܠ̱ܬ̣ܵܐ ܘܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܗܘܿܢ: ܙܩܘܿܪܵܐ ܕܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ.

10: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ܆ܗܘ̤ܝܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܠܡܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܪܘܓ̣ܙܹܐ ܙܵܝ̇ܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܚܲܡܣܢܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܐ.

11: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ: ܢܹܐܒ̣ܕܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ.

12: ܡܵܪܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ: ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܬܸܒܹܝܠ ܒܚܸܟ݂ܡ̱ܬܹܗ: ܘܲܒ̣ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܡ̣ܬܲܚ ܫܡܲܝܵܐ.

13: ܝܵـ̇ܗܹܒ̣ ܩܵܠܵܐ ܕܲܪܓ̣ܘܼܫܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܡܲܣܸܩ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܒܲܖ̈ܩܹܐ ܠܡܸܛܪܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂: ܡܲܦܸܩ ܖ̈ܘܼܚܹܐ ܡ̣ܢ ܐܵܘܨܖܹ̈ܘܗܝ.

14: ܫ̣ܛܵܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ: ܒܗܸܬ̣ܘ ܟܠ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܕܲܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ: ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܢܣܲܟܹܘ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ.

15: ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܫܵܛܲــ̈ܝܵܐ: ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܲܩܕܝܼܢ ܢܹܐܒ̣ܕܘܼܢ.

16: ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܢܵܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܡܸܛܠ ܡ̣ܢ ܕܲܒ̣ــ̣ܪܵܐ ܟܠ: ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

17: ܟܲܢܸܫܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܨܲܥܪܹܝܟܝ ܝܵܬ̣ܒܲܬ̣ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

18: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܥܲܪܩܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܢܸܒ̣ܥܘܿܢܵܢܝ ܘܢܸܫܟ̇ܚܘܿܢܵܢܝ.

19: ܘܵܝ ܠܝܼ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܝ: ܟܵܝ̇ܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܚܘܿܬ̣ܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܗܵܢܵܘ ܟܹܐܒ̣ܝ ܐܹܣܲܝܒ̇ܪܝܼܘܗܝ.

20: ܡܲܫܟܲܢܝ ܐܸܬ̣ܒ̇ܙܸܙ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܛܘܼܢܒܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬ̣ܦܲܣܲܩܘ: ܒܢܲܝ̈ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡܹܢܝ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܲܝܬ̇ ܕܢܵܩܹ̇ܫ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܫܟܲܢܝ ܘܲܢܩܝܼܡ ܝܵܖ̈ܝܼܥܵܬ̣ܝ.

21: ܡܸܛܠ ܕܲܫـ̣ܛܵܘ ܖ̈ܥܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܘ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܲܟ݂ܫܲܪܘ: ܟܠܗ̇ ܡܲܪܥܝܼܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܬ̣ܒܲܕܪܲܬ̤.

22: ܩܵܠܵܐ ܕܲܫܡܘܼܥܬ̣ܵܐ ܗܵܐ ܐܸܬܵܐ: ܘܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ ܠܝܵܪܘܿܖܹ̈ܐ.

23: ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܘܡܲܬ̣ܩܸܢ ܨܒ̣ܘܼܬܹܗ.

24: ܪܕ݂ܝܼܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂: ܕܲܠܡܵܐ ܬܲܙ̱ܥܪܲܢܝ.

25: ܐܲܫܘܿܕ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܘܼܟ݂: ܘܥܲܠ ܫܲܖ̈ܒ̣ܵܬܵܐ ܕܒܲܫܡܵܟ݂ ܠܵܐ ܩܖ̈ܲܝ: ܕܐܲܟ݂ܠܘܼܗܝ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܐܲܟ݂ܠܘܼܗܝ ܘܓܲܡܪܘܼܗܝ: ܘܕܲܝܪܹܗ ܐܲܚܪܸܒ̣ܘ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܼܢ: ܝܐ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܓ̣ܵܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܥܵܡܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

3: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

4: ܕܦܸـ̇ܩܕܸܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܦܸ̇ܩܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܐܸܡܪܹܝܬ̣ ܫܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ: ܘܬܸܥܒܕ݂ܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬܘܿܢ ܟܠ ܕܐܹܦܲܩܕ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ܆ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

5: ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܡ̇ܝܼܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܠܡܸܬܲܠ ܠܟ݂ܘܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܥܢܹ̇ܝܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܝܬ̣: ܐܵܡܹܝܢ: ܡܵܪܝܵܐ.

6: ܘܐܸܡܲـ̣ܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܪܝܼ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܒ̣ܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܡܲܪ: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܕ݂ܝܵܬܹܩܹ̈ܐ ܗܵܕܹܐ ܘܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ.

7: ܡܸܛܠ ܕܲܡܣܲܗܵܕ݂ܘܼ ܣܲܗ̇ܕܹܬ̣ ܒܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟܘܿܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܣـ̇ܩܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܩܲܕ݂ܡܹ̇ܬ̣ ܘܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܫܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ.

8: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܘ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܟܸ̇ܢܘ ܐܸܕ݂ܢ̱ܗܘܿܢ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܓܒܲܪ ܒܨܸܒ̣̈ܝܵܢܲܝ ܠܸܒܗܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܦܲܩ̇ܕܸܬ̣ ܠܡܸܫܡܲܥ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܘ.

9: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܡܸܪܕܵܐ ܒܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܵܡܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

10: ܬܵܒ̣ܘ ܠܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܡܸܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈: ܘܗܸܢـ̣ܘܿܢ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܹܢܘܿܢ: ܘܒܲܛܸܠܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܕܝܼܠܝ: ܕܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

11: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܲܝܬܸ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܠܡܸܦܲܩ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܐܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ.

12: ܘܢܹܐ̈ܙܵܠ̄ܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܕ݂ܵܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܣܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܡܸܦܪܲܩ ܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬ̇ܗܘܿܢ.

13: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܝܲܝܟ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܟ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܣܵܡܬ̇ܘܿܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ ܠܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ ܠܲܡܣܵܡ ܒ݂ܣܡܹ̈ܐ ܠܒܲܥܠܵܐ.

14: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܨܲܠܹܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܒ̣ܥܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܵܥܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܵـ̇ܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܝܼ ܒܲܙܒܲܢ ܒܝܼܫܬ̇ܗܘܿܢ.

15: ܠܡܵܢܵܐ ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ܬ̇ܝ ܒܒܲܝܬ̇ܝ ܥ̣ܒܲܕܬ̇ܝ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼܐܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܣܲܪ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܲܥܒ̇ܪܘܼܢ ܡܸܢܹܟ݂ܝ: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܬܹ̇ܟ݂ܝ ܕܥܸܫܢܲܬ̣.

16: ܙܲܝܬܵܐ ܥܲܒܝܼܛܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܘܫܲܦܝܼܪ ܚܸܙܘܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܹܟ݂ܝ: ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܓ̣ܙܝܼܪܬܵܐ ܪܲܒܵܬ̣ܵܐ: ܫܒ̣ܘܿܩܘ ܢܘܼܪܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܘܲܬ̣ܚܲܒܸ̇ܠ ܣܵܘ̈ܟܹ̇ܝܗ̇.

17: ܘܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܕܢܲܨܒܹ̇ܝܟ݂ܝ: ܡܲܠܸܠ̣ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܕ݂ܫܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܪܓܵܙܘܼܬܲܢܝ: ܠܲܡܣܵܡ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܠܒܲܥܠܵܐ.

18: ܡܵܪܝܵܐ ܚܵܘܵܢܝ ܘܐܸܕܲܥ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣. ܚܵܘ̣ܝܼܬܵܢܝ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

19: ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܡܪܵܐ ܒܪܝܼܪܵܐ ܕܡܸܬ̇ܕܒܲܪ ܠܢܸܟ݂ܣܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܲܥܠܲܝ ܐܹܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܢܲܒܹ̇ܠ ܩܲܝܣܵܐ ܒܠܲܚܡܸܗ: ܘܢܵܘܒ̇ܕ݂ܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ.

20: ܘܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ: ܒܵــ̇ܚܲܪ ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܘܠܸܒܵܐ: ܐܸܚܙܸܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܓܠܹـ̇ܝܬ̣ ܕܝܼܢܲܝ̈.

21: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܢ.

22: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܗܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܢܡܘܼܬܘܼܢ ܒܟܲܦܢܵܐ.

23: ܘܚܲܪܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܼܢ: ܝܒ.

1: ܙܲܕܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܹܕ̇ܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂: ܒܪܲܡ ܕܝܼܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܘܼܚܹܗ ܕܪܲܫܝܼܥܵܐ ܡܨܲܠ̱ܚܵܐ: ܘܟܲܗܝܼܢܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܩܵܖܹ̈ܐ.

2: ܢܨܲܒ̣ــ̣ܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܲܫܲܪܘ ܥܸܩܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܩܢ̣ܵܘ ܘܐܵܦ ܥـ̣ܒܲܕ݂ܘ ܦܹܐܖܹ̈ܐ: ܩܲܪܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ: ܘܪܲܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܟܘܿܠܝܵܬ̣̈ܗܘܿܢ.

3: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܝܼܕܲܥܬܵܢܝ ܘܲܚ̣ܙܲܝܬܵܢܝ. ܘܲܒ̣ܚܲܪܬ̇ ܠܸܒ̇ܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܛܲܝܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܠܢܸܟ݂ܣܬ̣ܵܐ: ܘܙܲܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܘܿܡ ܩܸܛܠܵܐ.

4: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ ܬܸܬ̣ܐ̱ܒܸܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܸܣܒܵܐ ܟܠܹܗ ܕܚܲܩܠܵܐ ܝܼܒܸܫ̣: ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇: ܣܵܦܲܬ̤ ܒܥܝܼܪܵܐ ܘܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ: ܕܐܸܡܲܪܘ ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܚܲܪܬܲܢ.

5: ܗܵܐ ܥܲܡ ܖܸ̈ܓ̣ܠܵܝܹܐ ܪܗܸܛ̣ܬ̇ ܘܐܲܠܐ̱ܝܘܼܟ݂: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܬ̣ܚܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡ ܖ̈ܲܟ݂ܫܵܐ: ܘܒ̣ܪܥܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܬܟ݂ܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܥܵـ̇ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܥܘܼܫܢܹܗ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ.

6: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܐܲܚܲܝ̈ܟ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂: ܐܵܦ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܲܓܸ̇ܠܘ ܒܵܟ݂: ܐܵܦ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܸܡܲܪܘ ܒܵܬ̣ܪܵܟ݂ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܢܡܲܠܠܘܼܢ ܥܠܲܝܟ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

7: ܫܸܒ̣ܩܹܬ̣ ܒܲܝܬ̇ܝ: ܫܸܒ̣ܩܹ̇ܬ̣ ܝܵܪܬܘܼܬ̣ܝ: ܝܸܗ̄ܒܹـ̇ܬ̣ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹܝ̈ܗ̇.

8: ܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܝܼ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܒܥܵܒ̣ܵܐ: ܐܲܪܝܼܡܲܬ̤ ܥܠܲܝ ܒܩܵܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܣܢܹܝ̇ܬ̣ܵܗ̇.

9: ܛܲܝܪܵܐ ܡܨܲܝܲܪܬܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܝܼ ܝܵܪܬܘܬ݂ܝ: ܘܛܲܝܪܵܐ ܚܵܕ݂ܪܵܐ ܠܵܗ̇: ܙܸܠܘ ܟܲܢܸܫܘ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܝ̄ܘܬ݂ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܬܵܘ ܠܡܹܐܟ݂ܠܵܗ̇.

10: ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܣܸܓܲܝܹ̈ܐܐ ܚܲܒܸ̇ܠ̣ܘ ܟܲܪܡܝ: ܕܵܫ̣ܘ ܦܵܠܓܘܼܬ݂ܝ: ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܦܵܠܓܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܪܸܓܲܬ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܚܲܪܒܵܐ.

11: ܐܲܨܕ̇ܝܼܘ ܘܐܲܚ̱ܪܒ̣ܘܼܗ̇: ܐܸܬ݂ܐܲܒ̣ܠܲܬ̤ ܥܠܲܝ ܚܲܪܒܬ̣ܵܐ: ܨܕ݂ܵܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܲܝܬܸ̇ܐ ܥܲܠ ܒܵܠܹܗ.

12: ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܕܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܐܸܬ݂ܵܘ ܒܵܙܘܿܙܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܪܒܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܵܟ݂ܠܵܐ: ܡ̣ܢ ܣܵܘܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܠܟ݂ܠ ܒܣܲܪ.

13: ܙܪܘܿܥܘ ܚܸܛܹ̈ܐ ܘܲܚܨܘܿܕ݂ܘ ܟܘܼ̈ܒܹܐ: ܘܲܠܐܵܘ ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܵܘܬܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܗܲܬ݂ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܚܸܡܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

14: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܫܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ: ܕܲܩܪܸܒ̣ܘ ܒܝܵܪܬܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܵܘܪܬܹܬ݂ ܠܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܥܵܩܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܐܲܬ݂ܪ̱ܗܘܿܢ: ܘܠܲܕ݂ܒܹܝܬ݂ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܸܥܩܘܿܪ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘܿܢ.

15: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܥܩܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܹܬ̇ܘܼܒ̣ ܘܐܹܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܓܒܲܪ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܠܐܲܪܥܵܗ.

16: ܘܐܸܢ ܢܲܠܦܘܼܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܝ ܠܥܲܡܝ: ܕܢܹܐܡܘܿܢ ܒܫܹܡܝ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܠܸܦ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܹܐܡܘܿܢ ܒܒܲܥܠܵܐ: ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܝ.

17: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ ܐܸܥܩ̄ܪܝܼܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܸܥܩܲܪ: ܘܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܐܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܙܸܠ ܙܒܸܢ ܠܵܟ݂ ܣܘܼܕܵܪܵܐ ܕܟܸܬܵܢܵܐ ܘܐܲܣܘܿܪܲܝܗܝ ܒܚܲܨܲܝ̈ܟ: ܘܲܒ̣ܡܲـ̈ܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܨܒ̇ܥܝܼܘܗܝ.

2: ܘܙܸܒ̣ܢܹ̇ܬ̣ ܣܘܼܪܵܕܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܣ݁ܪܹܬ̣ ܒܚܲܨܲܝ̈.

3: ܘܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ.

4: ܣܲܒ̣ ܣܘܼܕܵܪܵܐ ܕܲܙܒܲܢـ̣ܬ̇ ܕܲܒ̣ܚܲܨܲܝ̈ܟ: ܘܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܲܦܪܵܬ̣: ܘܛܲܡܘܿܪܲܝܗܝ ܬܲܡܵܢ ܒܨܸܪܝܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ.

5: ܘܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬ̣ ܘܲܛܡܲܪܬܹ̇ܗ ܒܲܦܪܵܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ.

6: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓܝܹ̈ܐܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܲܦܪܵܬ̣: ܘܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܣܘܼܕܵܪܵܐ ܕܦܵܩܸـ̇ܕܬܵܟ݂ ܕܬܸܛܡ̱ܪܝܼܘܗܝ ܬܲܡܵܢ.

7: ܘܸܙܹ̇ܠ̄ܬ̣ ܠܲܦܪܵܬ̣: ܘܚܸܦ̇ܪܹܬ̣ ܘܲܢܣܲܒ̣ܬܹ̇ܗ ܠܣܘܼܪܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܲܛܡܲܪܬܹ̇ܗ: ܘܗܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܒܸܠ ܣܘܼܕܵܪܵܐ: ܘܲܠܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܟܵܫܲܪ.

8: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝ: ܘܐܸܡܲܪ.

9: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܹܚܲܒܸ̇ܠ ܠܲܓ̣̈ܐܲܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܠܲܓ̣̈ܐܲܝܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ.

10: ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܡܸܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈: ܕܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ܆ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܕܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܠܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܟܵܫܲܪ.

11: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܵܩܹ̇ܦ ܣܘܼܕܵܪܵܐ ܠܚܲܨܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܩـ̇ܦܹܬ̣ ܠܝܼ ܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܠܲܫܡܵܐ: ܘܠܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܘܲܠܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ.

12: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܠ ܓܪܵܒ̣ ܢܸܬ̣ܡ̱ܠܸܐ ܚܲܡܪܵܐ: ܗܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܟ݂: ܡܸܕܲܥ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥ̇ܝܼܢܲܢ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܖ̈ܵܒܹܐ ܡܸܬ̣ܡ̱ܠܹܝܢ ܚܲܡܪܵܐ.

13: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܵـ̇ܠܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܗܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܝܵـ̇ܬ̣ܒܝܼܢ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܠܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܪܵܘܵܝܘܼܬ̣ܵܐ.

14: ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܘܒ̣ܢܲـ̈ܝܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܐܹܪܲܚܸܡ ܘܠܵܐ ܐܹܪܲܚܸܦ: ܘܠܵܐ ܐܹܚܘܼܣ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܐܸܢܘܿܢ.

15: ܫܡܲܥܘ ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܘܠܵܐ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܸܠ̣

16: ܗܲܒ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܚܫܸܟ݂: ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܖ̈ܵܢ ܖ̈ܓ̣ܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ: ܘܲܬ̣ܣܲܟܘܿܢ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܘܢܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ.

17: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢܹܗ: ܡܲܛܫܝܵܐܝܼܬ̣ ܬܸܒ̣ܟܸ̇ܐ ܢܲܦܫܝ ܡ̣ܢ ܩܕܵܡ ܥܵܩܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܕܲܡܵܥܘܼ ܐܹܕܡܲܥ: ܘܢܸܫ̄ܚ̈ܠܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܥܲܠ ܕܐܸܫܬ̇ܒ̣ܝܼ ܓܙܵܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

18: ܐܸܡܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ݂ܘ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܪܸܫܟ݂ܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܬܸܫܒܘܿܚܬ̇ܟ݂ܘܿܢ.

19: ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܬ݁ܲܚ: ܐܸܫܬܲܒ̣ܝܲܬ̤ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܫܲܠܡ̄ܬ̣ܵܐ.

20: ܐܲܪܝܼܡܘ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܲܚܙܵܘ ܠܕ݂ܵܐܬܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܐ: ܐܲܝܢܵܘ ܓܙܵܪܵܐ ܕܐܸܬ̱ܝܼܗܸܒ̣ ܠܹܟ݂ܝ ܥܵـ̈ܢܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܟ݂ܝ.

21: ܡܵܢܵܐ ܬܹܐܡܪܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܟܝ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܐܲܠܸܦ̣ܬ̇ܝ ܐܸܢܘܿܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܕ݂ܝܵܫܵܐ: ܗܵܐ ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܢܹܐܚܕ̇ܘܼܢܹܟ݂ܝ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܡܚܲܒ̇ܠܵܐ ܠܡܹܐܠܲܕ݂.

22: ܘܐܸܢ ܬܹܐܡܪܝܼܢ ܒܠܸܒܹ̇ܟ݂ܝ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܓܕܲܫ̣ ܠܝܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܒܣܘܿܓܲܐܬ̣ ܚܵܘ̈ܒܲܝܟܝ ܐܸܬ̣ܓܲܠܲܓ̣ܘ ܫܦܘܿܠܲܝܟܝ̈: ܘܐܹܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܥܸܩܒܲܝ̈ܟ̇ܝ.

23: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗܸܢܕ̇ܘܵܝܵܐ ܕܲܢܫܲܚܠܸܦ ܡܸܫܟܹ̇ܗ: ܘܢܸܡܪܵܐ ܟܵܟ̈ܠܵܬܹܗ: ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܡܲܛܐܵܒ̣ܘܼ: ܡܸܛܠ ܕܝܼܠ̣ܦܬ̇ܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

24: ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܐܹܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܸܠܵܐ ܕܥܵـ̇ܒܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܪܘܼܚܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

25: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܦܸܨܬܹܟ݂ܝ ܘܲܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܛܥܲܝܬ̇ܝܼܢܝ ܘܐܹܬ̇ܬ̇ܟܸܠܬ̇ܝ ܥܲܠ ܫܘܼܩܪܵܐ.

26: ܘܐܵܦ ܐܹܢܵܐ ܐܹܓܲܠܸܓ̣ ܫܦܘܿܠܲܝ̈ܟ̇ܝ ܘܐܲܪܡܸܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܢܸܬ̣ܚܙܸܐ ܨܲܥܪܹܟ݂ܝ.

27: ܘܓ̣ܵܘܪܹܟ݂ܝ: ܘܨܲܗܠܹܟ݂ܝ: ܘܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܥܲܠ ܖ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܛܲܢܦܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܘܵܝ ܠܹܟ݂ܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕܲܟܹ̇ܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ: ܬܘܼܒ̣ܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܥܲܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬ̣ ܡܸܛܪܵܐ.

2: ܐܸܬ̣ܐܲܒ̣ܠܲܬ̤ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܬܲܖ̈ܥܹܝܗܚ ܨܕ݂ܵܘ ܘܲܢܦܲܠܘ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܨܘܲܚܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܣܸܠܩܲܬ̤.

3: ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܫܲܕܲܪܘ ܒܨܝܼܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܡܲـ̈ܝܵܐ: ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܓ̣ܘܼ̈ܒܹ̇ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܡܲـ̈ܝܵܐ: ܗܦܲܟ݂ܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣: ܒܗܸܬ̣ܘ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܣܘ ܘܚܲܦܝܼܘ ܖܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ.

4: ܡܸܛܠ ܥܒ̣ܵܕܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܛܪܵܐ: ܒܗܸܬ̣ܘ ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܘܚܲܦܝܼܘ ܖܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ.

5: ܘܐܵܦ ܐܲܝ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ ܝܼܠܸܕ݂ ܘܲܫܒܲܩ ܒܢܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܬܸܕ݂ܐܵܐ.

6: ܘܲܥܖ̈ܵܕܹܐ ܩܵـ̣ܡܘ ܥܲܠ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ: ܣܵـ̣ܩܘ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܪܘܿܖܹ̈ܐ: ܚܫܸܟ݂ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܥܸܣܒܵܐ.

7: ܐܸܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܣܗܸܕ݂ܘ ܒܲܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܚܘܼܣ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܟ݂: ܘܠܵܟ݂ ܚ̣ܛܲܝܢ.

8: ܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܦܵܪܘܿܩܹܗ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܬܵܒ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܵܪܚܵܐ ܕܣܵܛܹ݁ܐ ܠܲܡܒ̣ܵܬ̣.

9: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܦܪܲܩ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܓܵܘܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܲܫܡܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܥܠܲܝܢ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢ.

10: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܪܚܸܡ̣ܘ ܠܲܡܙܵܥ: ܖܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܚ̣ܣܲܟ݂ܘ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܗܘܿܢ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܬ̇ܕܲܟܲܪ ܥܵܘ̣ܠܗܘܿܢ ܘܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

11: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܨܲܠܸܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

12: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢ ܨܵܝܡܝܼܢ ܠܵܐ ܫܵـ̇ܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܐܸܢ ܡܲܣܩܝܼܢ ܝܲܩ̈ܕܹܐ ܘܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܚܲܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܐܹܢܵܐ ܡܓܲܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ.

13: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܒܒ̣ܵܥܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܢܒ̣̈ܝܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܟܲܦܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

14: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܒܫܹܡܝ: ܕܐܸܢܵܐ ܫܲܕܪܹܬ̣ ܐܹܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܦܲܩ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܘܩܸܨܡܹ̈ܐ: ܘܢܸܚܫܹ̈ܐ. ܘܢܸܟ݂ܠܵܐ ܕܠܸܒܗܘܿܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܒܫܹܡܝ: ܕܐܹܢܵܐ ܠܵܐ ܫܲܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚܲܪܒܵܐ ܘܟܲܦܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܒܚܲܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ ܢܒ̣̈ܝܹܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ.

16: ܘܥܲܡܵܐ ܕܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܪܡܹܝܢ ܒܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܟܲܦܢܵܐ: ܘܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܩܵܒ̣ܘܿܪ: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܘܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܹܫܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

17: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܢܸܫ̄ܚ̈ܠܵܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫ̈ܬ̇ܩܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܲܬ̤ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ: ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܘܟ݂ܵܝ̇ܒܵܐ ܛܵܒ̣.

18: ܐܸܢ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣ ܠܡܲܕܲܒܪܵܐ ܗܵܐ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܸܢ ܥܸܠܹ̇ܬ̣ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܗܵܐ ܡܛܲܖ̈ܦܲܝ ܟܲܦܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܢܒ̣̈ܝܹܐ ܘܐܵܦ ܟܲܗ̈ܢܹܐ: ܚܕܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ.

19: ܡܲܣܠܵܝܘܼ ܐܲܣܠܝܼܬ̇ ܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܓܸܥܨܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܡܚܲܝܬܵܢ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܲܢ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܣܲܟ̇ܝܼܢ ܠܲܫܠܵܡܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܗܵܐ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ.

20: ܝܵܕ݂ܥ̇ܝܼܢܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ: ܘܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢ ܠܵܟ݂.

21: ܠܵܐ ܬܸܪܓܲܙ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܬܨܲܥܲܪ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܟ݂: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܘܠܵܐ ܬܒܲܛܹܠ ܩܝܵܡܵܟ݂ ܕܥܲܡܲܢ.

22: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫ̈ܟܚܵܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܸ̈ܐ ܕܢܲܚ̈ܬ̣ܵܢ ܡܸܛܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܕܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܖ̈ܣܝܼܣܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܘܲܢܣܲܟܸ̇ܐ ܠܵܟ݂. ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܵܒܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

1: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܢܩܘܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܫܡܘܼܐܹܝܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܠܵܐ ܨܵܒ̣ܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ ܘܢܸܦܩܘܼܢ.

2: ܘܐܸܢ ܢܸܡܪܘܼܢ ܠܵܟ݂ ܠܐܲܝܟܵܐ ܢܸܦܘܿܩ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܠܡܵܘܬܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܘܕܲܠܚܲܪܒܵܐ ܠܚܲܪܒܵܐ: ܘܕܲܠܟܲܦܢܵܐ ܠܟܲܦܢܵܐ: ܘܕܲܠܫܸܒ̣ܝܵܐ ܠܫܸܒ̣ܝܵܐ.

3: ܘܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܪܒܲܥ ܡܲܚ̈ܘܵܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܚܲܪܒܵܐ ܠܡܸܩܛܲܠ: ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܠܡܸܓܲܪ: ܘܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܚܝ̄ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܘܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ.

4: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܲܘ̈ܒܵܘܗܝ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܒܲܪ ܚܹܙܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂: ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

5: ܡܲܢܘܼ ܢܚܘܼܣ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܠܡܲܢ ܬܸܟ݂ܪܸܐ ܥܠܲܝܟ̇ܝ: ܘܡܲܢـ̣ܘܼ ܢܸܣܛܹܐ ܠܡܸܫܐܲܠ ܒܲܫܠܵܡܹܟ݂ܝ.

6: ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܫ̣ܒܲܩܬ̇ܝܼܢܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܒܸܣܬ̇ܪܹܟ݂ܝ ܐܹܙܲܠ̣ܬ̇ܝ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܘܐܹܚܲܒ̇ܠܹܟ݂ܝ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܗܘܿܢ.

7: ܘܐܸܕ݂ܪܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܪ̱ܝܵܐ ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܓܲܙܝܼـ̇ܬ̣ ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܥܲܡܝ: ܡ̣ܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܵܒ̣ܘ.

8: ܣܓ̣ܝܼ̈ ܐܲܖ̈ܡܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܐܲܝܬ̇ܝܹ̇ܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܡܵܐ ܘܥܲܠ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܒܵܙܘܿܙܹ̈ܐ ܒܛܲܗܪܵܐ: ܐܲܪܡ̇ܝܼܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܘܲܪܬܲܝܬܵܐ̣.

9: ܐܲܠܲܬ̤ ܝܵܠܕܲܬ̣ ܫܲܘܥܵܐ: ܢܸܦܚܲܬ̤ ܟܲܪܣܵܗ̇: ܥܸܪܒܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܗ̇ ܒܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܝܵܘ̈ܡܹܝܗ̇: ܒܸܗܬܲܬ̤ ܘܐܲܚܦܪܲܬ̤: ܘܫܲܪܟ̇ܗܘܿܢ ܠܚܲܪܒܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

10: ܘܵܝ ܠܝܼ ܐܹܡܝ ܕܝܼܠܸܕܬ̇ܝܼܢܝ: ܓܒܲܪ ܕܲܝܵܢ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܡܲܟ̇ܣܵܢ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܚܲܝܵܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܨܲܚܹܝܢ ܠܝܼ.

11: ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܐܹܫܒ̇ܩܵܟ݂ ܒܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܦܓܲܥ ܒܵܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܐ: ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

12: ܕܲܩܫܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܲܪܙܠܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܢܚܵܫܵܐ:

13: ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܟ ܘܓܲܙܲܝ̈ܟ ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܚܘܼܡܵܟ݂: ܠܒܹܙܬ̣ܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ.

14: ܘܐܹܫܲܥܒ̇ܕ݂ܵܟ݂ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܪܵܐ ܩܸܕ݂ܚܲܬ̤ ܒܪܘܼܓ̣ܙܝ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܬܹܐܩܲܕ݂.

15: ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܐܸܕܲܟ݂ܪܲܝܢܝ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ: ܘܐܹܬ̣ܢܲܩܲܡ ܠܝܪ ܡ̣ܢ ܖ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ: ܠܵܐ ܒܢܲܓ̇ܝܼܪܘܼܬ̣ ܪܘܼܚܵܟ݂ ܬܕܲܒ̇ܪܲܢܝ. ܕܲܥ ܕܩܲܒܠܹܬ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܚܸܣܕܵܐ.

16: ܘܢܸـ̇ܛܪܹܬ̣ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܟ ܘܥܸـ̇ܒ̣ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܟ݂ ܠܒ̣ܘܼܣܵܡܵܐ ܘܲܠܚܲܕ݂ܘܼܬܹܗ ܕܠܹܒ̇ܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܡܵܟ݂ ܥܠܲܝ.

17: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܝܸܬ̣ܒܹ݁ܬ̣ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܡܒܲܙܚܵܢܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܸܚـ̇ܠܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܘܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܝܸܬ̣ܒܹ݁ܬ̣: ܡܸܛܠ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܡܠܲܝܬܵܢܝ.

18: ܠܡܵܢܵܐ ܗ̤ܘܵܐ ܟܹܐܒ̣ܝ ܥܲܫܝܼܢ: ܘܲܡܚܘܿܬ̣ܝ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܨܵܒ̣݁ܝܵܐ ܠܡܸܬ̣ܐܲܣܵܝܘܼ: ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ܝܵܐ ܟܲܕܵܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܗܲܝܡܢܝܼܢ.

19: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܬܬ̣ܘܼܒ̣ ܐܲܦܢܹܝܟ݂ ܘܲܩܕ݂ܵܡܲܝ ܬܩܘܼܡ. ܘܐܸܢ ܬܲܦܸܩ ܝܲܩܝܪܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܠܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܡܝ ܬܸܗܘܸܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܦ̄ܢܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܦ̄ܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ.

20: ܝܲܗ̄ܒܹ̇ܬܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܫܘܼܪܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܫܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܠܵܐ ܢܸܙܟ̇ܘܼܢܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܡܸܦ̱ܪܩܵܟ݂ ܘܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

21: ܘܐܹܦܲܨܹܝܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܒ̣ܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܸܦܸܪܩܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ̣ ܠܵܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܘܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܒܢܲـ̈ܝܵܐ ܘܥܲܠ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܝܲܠܕ̇ܝܼܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܸܡ̈ܗܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܝܵܠ̈ܕܵܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܐܲܒ̣ܵܗܝ̈ܗܘܿܢ ܕܡܵܘܠܕ݂ܝ̣ܢ ܠܗܘܿܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

4: ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܡܛܲܖ̈ܦܲܝ ܟܲܦܢܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܲܪܩ̄ܕܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܘܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܒ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܗ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܚܲܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ: ܘܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

5: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܪܩܘܼܕ̇ܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܠܡܲܪܩܵܕ݂ܘܼ: ܘܠܵܐ ܬܢܘܼܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܥ̇ܒ̇ܪܹܬ̣ ܫܠܵܡܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܛܲܝܒܘܼܬ̣ܵܐ ܘܖ̈ܲܚܡܹܐ.

6: ܘܲܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ ܪܵܘܖ̈ܒܹܐ ܘܕܲܩ̈ܕܩܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܲܪܩ̄ܕ݂ܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܲܝܠܠܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܩܕ̇ܚܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

7: ܘܠܵܐ ܢܸܩܨܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܕܢܸܬ̣ܒܲܝܐܘܼܢ ܥܲܠ ܡܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܲܫܩܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܣܵܐ ܕܒ̣ܘܼܝܵܐܵܐ: ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܥܲܠ ܐܸܡ̈ܗܵܬ̣ܗܘܿܢ.

8: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܫܬ̇ܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ: ܠܡܸܬܲܒ̣ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܡܸܠܥܲܣ ܘܲܠܡܸܫܬܵܐ.

9: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܢܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢܬ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܥܹܢܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܩܵܠܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܨܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܬ̣ܢܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܟܲܠܬ̣ܵܐ.

10: ܘܐܸܢ ܬܚܵܘܸܐ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ: ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܢ ܟܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒܬ̣ܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܚܵـ̣ܒ̣̄ܢ: ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܚܛܝܼܬܲܢ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

11: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܫܲܒ̣ܩ̣ܘܼܢܝ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܝܼ ܫܒܲــ̣ܩܘ ܘܢܵܡܘܿܣܝ ܠܵܐ ܢܛܲܪܘ.

12: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܒ̣ܐܹܫـ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܐܵܙ̄ܠܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܓܒܲܪ ܒܵܬܲܪ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܠܸܒܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢܵܢܝ.

13: ܘܐܸܫܕܹܝܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܘܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܬܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܬܲܡܵܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܖ̈ܲܚܡܹܐ.

14: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܚܲܝܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܣܸܩ̣ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

15: ܐܸܠܵܐ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܲܣܸܩ ܘܢܲܝܬܸ̇ܐ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܵܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܕܸܚـ̇ܩܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ ܕܝܸـ̇ܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

16: ܗܵܐ ܡܫܲܕܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܨܘܼܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܐܹܫܲܕܲܪ ܠܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܘܲܢܨܘܼܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܘܼܪ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܪܵܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܢܸܩܥܹ̈ܐ ܕܲܫܩܝܼ̈ܦܹܐ.

17: ܡܸܛܠ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܛܵـ̇ܫܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܫܸܐ ܥܵܘܸܠ̱ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈.

18: ܘܐܸܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܼܬ̣ ܚܲܕ݂ ܬܪܹܝܢ: ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܛܵܘܸܫܘ ܐܲܪܥܝ ܒܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܲܦܬܲܟ݂ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܛܲܢܦܘ̣ܬ̣ܗܘܿܢ ܡ̣ܠܵܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܲܝ.

19: ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܝ ܘܲܡܥܲܕܪܢܵܝ: ܘܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܠܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܦܬܲܟ݂ܖܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܵܘܪܬ̣ܘܼܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ.

20: ܗܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ.

21: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܕ݂ܝ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܝ: ܘܢܸܕܥܘܼܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܢܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

1: ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ܵܐ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܛܸܦܪܵܐ ܕܫܵܡܝܼܪܵܐ: ܘܲܪܫܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܠܸܒܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܩܲܖ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ.

2: ܡܵܐ ܕܡܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܝܼܢ ܒܠܸܒܗܘܿܢ ܡܲܕ݂ܒܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܬܚܹܝܬ̣ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ ܕܥܲܒ̇ܝܼܛ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܪܵܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܕܲܒ̣ܪܵܐ .

3: ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܟ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܙܲܝ̈ـܟ: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܲܝ̈ܟ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ ܐܹܬܸ̇ܠ ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ـܟ.

4: ܘܐܲܥܒ̇ܪܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܝܸـ̇ܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂: ܘܐܹܫܲܥܒܕ݂ܵܟ݂ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ـܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵـ̇ܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܲܩܕܲܚܬܘܿܢ ܒܪܘܼܓ̣ܙܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܬܹܐܩܲܕ݂.

5: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܥܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܪ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܪܵܥܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܠܸܒܹܗ̇.

6: ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܩܪܵܐ ܒܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܟܲܕ݂ ܬܹܐܬܸܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܫܪܸܐ ܒܚܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܵܠܲܚܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܝܲܬ̇ܒܲܬ̤.

7: ܒܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܟ݂ܠܵܢܹܗ.

8: ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ـܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܒ̣ܠܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܥܸܩܵܖ̈ܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚܲܠ ܟܲܕ݂ ܢܹܐܬܸܐ ܚܘܼܡܵܐ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܛܲܖ̈ܦܵܘܗܝ ܪܵܘ̇ܙܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܒܵܗ ܡܸܛܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܕܚܲܠ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܹܐܖܹ̈ܐ.

9: ܥܲܫܝܼܢ ܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܡܲܢܘܼ ܝܵـ̇ܕܲܥ ܠܹܗ.

10: ܐܸܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܵـ̇ܨܹܐ ܠܸܒܵܐ ܘܒ̣ܵܚܲܪ ܟܘܿܠܝ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܘܝܵـ̇ܗܹܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܖ̈ܲܝ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

11: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܓ̣ܠܵܐ ܕܩܵـ̇ܪܹܐ ܠܐܲܝܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܼܠܸܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܢ ܕܩܵـ̇ܢܹܐ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܒܦܸܠܓ̇ܘܼܬ̣ ܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܢܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ: ܘܚܲܪܬܹܗ ܬܸܗܘܸܐ ܡܨܲܥܪܵܐ.

12: ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܡ̣ܢ ܠܘܼܩܕܲܡ܆ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܡܲܩܕ̇ܫܲܢ.

13: ܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܟܠ ܕܫܒ̣ܩ̣ܘܼܟ݂ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܗܘܼܢ: ܘܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܬ̣ܒ̇ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ.

14: ܐܲܣܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܐܲܣܸܐ: ܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܘܐܸܬ̣ܦܪܸܩ: ܡܸܛܠ ܕܬܸܫܒܘܿܚܬ̇ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣.

15: ܗܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܝܼ: ܐܲܝܟܵܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܢܹܐܬܸܐ ܗܵܫܵܐ.

16: ܘܐܸܢܵܐ ܒܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܠܵܐ ܦܵܫܹ̇ܬ̣ ܡܸܢܵܟ݂: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܝܵܘܡܹܗ . ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܪܸܓܹ̇ـ̇ܬ̣: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ.

17: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܠܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܓܸ̇ܢ ܥܠܲܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ.

18: ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܗܘܿܢ ܖ̈ܵܕ݂ܘܦܲܝ ܘܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܐܸܢܵܐ: ܢܸܬ̇ܬ̇ܒ̣ܪܘܼܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܐܸܢܵܐ: ܐܲܝܬܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܬܪܹܝܢ ܬܒ̣ܵܪܵܐ ܬܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ.

19: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܙܸܠ ܩܘܼܡ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ: ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܒܹܗ ܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܒܹܗ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

20: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܗ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܥܵܐ̇ܠܹܝܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܐ ܗܵܠܹܝܢ.

21: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܙܕܲܗ̈ܪܘ ܒܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܩܠܘܿܢ ܫܩܘܼܠܬܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܥܠܘܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

22: ܘܠܵܐ ܬܲܦܩܘܼܢ ܫܩܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵـ̇ܕ݂ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ: ܘܲܬ̣ܩܲܕܫܘܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲـ̇ܩܕܹܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

23: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܟܸ̇ܢܘ ܐܸܕ݂ܢܗ̱ܘܿܢ ܠܡܸܫܡܲܥ: ܘܩܲܫܝܼܘ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܥ̱ܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܐ.

24: ܘܐܸܢ ܡܸܫܡܲܥ ܬܸܫܡܥ̱ܘܼܢܵܢܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܲܥܠܘܼܢ ܫܩܘܼܠܬܵܐ ܒܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬ̣ܵܐ: ܘܲܬ̣ܩܲܕܫܘܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠ ܥܒ̣ܵـ̇ܕ݂.

25: ܢܸܥܠܘܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܝܵـ̇ܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܟܲܕ݂ ܪܟ݂ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܡܲܖ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܖ̈ܲܟ݂ܫܹܐ: ܗܸܢـ̣ܘܿܢ ܘܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܖܹܷ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܬܸܬܸ̇ܒ̣ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܥܵܠܲܡ.

26: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕ݂ܵܖ̈ܲܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܒ̣ܢܝܵܡܹܝܢ ܘܡ̣ܢ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܛܘܼܖ̈ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܬܲܝܡܢܵܐ: ܕܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܘܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܘܲܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܘܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

27: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫܡ̱ܥܘܼܢܵܢܝ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܫܩܠܘܼܢ ܫܩܘܼܠܬܵܐ ܘܬܸܥܠܘܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܷܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܸܫܒ̇ܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܒܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܖ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܥܲܟ݂.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܩܘܼܡ ܚܘܿܬ̣ ܠܒܹܝܬ̣ ܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܐܲܫ̱ܡܥܵܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈.

3: ܘܢܸܚ̇ܬܹ̇ܬ̣ ܠܒܹܝܬ̣ ܦܲܚܵܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܗܘ̤ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܒ̣ܵـ̇ܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܲܕܵܢܵܐ.

4: ܘܐܸܬ̣ܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܕܥܵܒܹ݁ܕ݂ ܗ̄ܘܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܲܗܦܲـ̣ــܟ݂ ܘܥܲܒ̣ܕܹܗ ܡܵܐܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܨܒ̣ܵܐ.

5: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ.

6: ܐܲܝܟ݂ ܦܲܚܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܝܼܢܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܦܲܚܵܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

7: ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ: ܠܡܸܥܩܲܪ ܘܲܠܡܸܣܬܲܪ: ܘܠܲܡܣܲܚܵܦܘܼ ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ.

8: ܘܲܢܬ̣ܘܼܒ̣ ܥܲܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ: ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫ̇ܒܹܬ̣ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ.

9: ܘܐܸܢ ܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܘܲܠܡܸܨܲܒ̣.

10: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ: ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܹܗ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܡܲܛܐܵܒ̣ܘܼ ܠܹܗ.

11: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܓܲܒ̣ܖ̈ܪܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܒܵـ̇ܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܬܘܼܒ̣ܘ ܘܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܛܐܸܒ̣ܘ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

12: ܘܐܸܡ̣ܡܲܪܘ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܢܸܬ̣ܚܲܝܲܠ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܡܲܚ̈ܫܒ̣ܵܬܲܢ ܢܹܐܙܲܠ: ܘܐ̄ܢܵܫ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ ܠܸܒܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂.

13: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܐܸܠܘ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ: ܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

14: ܐܸܢ ܥܵ̇ـ̇ܢܹܕ݂ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܬܕܲܝ̈ܵܐ ܬܲܠܓܵܐ ܘܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܲܢ: ܘܐܸܢ ܡܸܬ̣ܟ̇ܠܹܝܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܩܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ ܕܪܵܕܹܝܢ.

15: ܡܸܛܠ ܕܲܛܥ̣ܵܐܘܼܢܝ ܥܲܡܝ: ܘܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܵܐ ܣܵܡ̣ܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠܘ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܕܥܵܠܲܡ: ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܕܪܝܼܫܵܐ.

16: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ ܠܬܸܡܗܵܐ ܘܲܠܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܥܒܲܪ ܥܠܹܝܗ̇: ܢܸܬ̣ܡܲܗ ܘܲܢܢܝܼܕ݂ ܒܪܹܫܹܗ.

17: ܐܲܝܟ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ: ܐܹܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕܵܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܐ: ܩܕ݂ܵܠܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܦܹ̈ܐ ܐܹܚܵܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܵܩܲܬ̣ܗܘܿܢ.

18: ܘܐܸܡܲܪܘ ܬܵܘ ܢܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܐܒܲܕ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܗܢܹ̈ܐ: ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ: ܙܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܬܵܘ ܢܸܡܚܹܝܘܗܝ ܒܠܫܵܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܨܘܼܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ.

19: ܨܘܼܬܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܫܡܲܥ ܩܵܠ ܥܘܼܠܒܵܢܝ.

20: ܐܸܬ̣ܦܪܲܥ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܕܲܚ݂ܦܲܪܘ ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܝ: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܕܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܘܡܲܠܠܹܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܠܡܲܗܦܵܟ݂ܘ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ.

21: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܲܒ̣ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܟܲܦܢܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܝܼܕܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ: ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܓܲܙ̈ܝܵܢ ܘܐܲܖ̈ܡܠܵܢ: ܘܓܲܒ̣ܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܲܥܠܲܝܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

22: ܬܸܫܬ̇ܡܲܥ ܝܑܼܠܲܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܬܲܝܬܸ̇ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܓܲܝܣܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܦܲܪ ܓܘܡܵܨܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܹܐܚܕܲܢܝ: ܘܦܲܚܹ̈ܐ ܛܡ݂ܲܪܘ ܠܖܸ̈ܓ̣ܠܲܝ.

23: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵــ̇ܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܟܠ ܕܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܘ ܥܠܲܝ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܠܵܐ ܬܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܥܵܘ̣ܠ̱ܗܘܿܢ: ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܠܵܐ ܬܸܥܛܸܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܪܡܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܥܒܸܕ݂ ܒܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܗܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲ݁ܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܙܸܠ ܘܲܙܒܸܢ ܒܲܓ̣ܒܘܼܓ̣ܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܲܡܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܟܲܗ̈ܢܹܐ.

2: ܘܦܘܿܩ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܕܲܒ̣ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܚܲܕ݂ܣܝܼܬ̣: ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܬܲܡܵܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܐ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ݂.

3: ܘܐܹܡܲܪ: ܫܡܲܥܘ ܦܹܬ̣ܓ̣ܵܡܹܐ ܕܡܲܪܝܵܐ ܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܲܝܬܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܕܢܸܫ̱ܡܥܝܼܗ̇ ܢܸܨ̈ܠܵܢ ܐܸܕ݂ܢܵܘܗܝ.

4: ܥܲܠ ܕܫܲܒ̣ܩ̣ܘܼܢܝ ܘܛܲܢܦܘܼܗܝ ܠ̣ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܣ̣ܵܡܘ ܒܹܗ ܒܸܣܡܸ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܘ ܐܸܢܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܘܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܡ̣ܠܵܐܘܼܗܝ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ.

5: ܘܲܒ̣ܢ̣ܵܘ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܠܡܵܘܩܵܕ݂ܘܼ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܕܠܵܐ ܦܲܩ̇ܕܹܬ̣: ܘܠܵܐ ܐܸܡـ̇ܪܹܬ̣: ܘܠܵܐ ܣܸܠܩܲܬ̣ ܥܲܠ ܠܸܒ̇ܝ.

6: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܪܸܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܲܦܲܬ̣ ܘܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪܗܵܢܘܿܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܲܚܠܵܐ ܕܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ.

7: ܘܐܹܒܲܛܸܠ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܕ݂ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܪܡܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵــ̇ܥܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

8: ܘܐܸܥܒܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܬܸܡܗܵܐ ܘܲܠܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܲܢ ܕܢܸܥܒܲܪ ܥܠܹܝܗ̇. ܢܸܬ̣ܡܲܗ ܘܢܲܫܪܸܩ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇.

9: ܘܐܵܘܟܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܕܲܒ̣̈ܢܲܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܒܣܲܪ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ: ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܲܒ̣ܥܵܩܬ̣ܵܐ ܕܲܢܥܝܼܩܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ.

10: ܕܲܬ̣ܒܲܪܲܝܗܝ ܠܒܲܓ̣ܒܘܼܓ̣ܵܐ ܠܥܹܝܢ ܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܥܲܡܵܟ݂.

11: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܡܵܐܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܬ̣ܐܲܣܵܝܘܼ: ܘܲܒ̣ܬܲܦܲܬ̣ ܢܸܩܪܒ̇ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܠܡܸܩܒܲܪ.

12: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܖ̈ܵܘܗܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܦܲܬ̣.

13: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܒܵــ̈ܬܹ̇ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܒ̣ܵـ̈ܬܹ̇ܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܬܲܦܲܬ̣ ܡܛܲܡܐܝܼܢ: ܟܠ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܕܣܵܡ̣ܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܓܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܟ݂ܠ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܢܲܩ̣ܝܼܘ ܢܘܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ.

14: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܦܲܬ̣ ܕܫܲܕܪܸܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܸܬ̣ܢܲܒܵܝܘܼ ܬܲܡܵܢ: ܘܩ̣ܵܡ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ.

15: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܲܝܬܸ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܗ̇: ܟܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܡܪܹܬ̣ ܥܠܹܝܗ̇: ܥܲܠ ܕܩܲܫ̣ܝܼܘ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ ܦܹܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܘܲܫـ̣ܡܲܥ ܦܸܫܚܘܿܪ ܒܲܪ ܐܲܡܲܪܝܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܦܵܩܘܿܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ ܒܒܲܝܬܹܗ̇ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ.

2: ܘܲܡܚ̣ܵܝܗܝ ܦܸܫܚܘܿܪ ܠܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܹܗ ܒܚܵܕܲܪܬܵܐ ܕܲܒ̣ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܒܸܢܝܵܡܸܝܢ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܕܲܒ̣ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

3: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܒ̣ܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܐܲܦ̣ܩܹܗ ܦܸܫܚܘܿܪ ܠܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܕܲܪܬܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܦܸܫܚܘܿܪ ܩ̣ܪܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܵܟ݂: ܐܸܠܵܐ ܬܵܘܬܵܒ̣ܵܐ ܘܚܵܕܘܿܪܵܐ.

4: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂: ܬܵܘܬܵܒ̣ܵܐ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܲܚܡܲܝܟ: ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܒܚܲܪܒܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܸܫܒܹ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܲܢܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ.

5: ܘܐܲܫܠܸܡ ܟܠܗܘܿܢ ܚܸܣܢܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܠܹܐܘܬ̣ܵܗ̇: ܘܟ݂ܠܹܗ ܐܝܼܩܵܪܵܗ̇: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܲܫܠܸܡ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܸܫܒ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܒ̇ܙܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܵܘܒ̇ܠܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

6: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܸܫܚܘܿܪ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܬܹܐ̄ܙܠܘܼܢ ܒܫܸܒ݂ܝܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܵܒܹܠ ܬܹܐܙܲܠ: ܙܬܲܡܵܢ ܬܡܘܼܬ̣: ܘܬܲܡܵܢ ܬܸܬ̣ܩܒܲܪ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܚܡܲܝܟ ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܒܫܘܼܩܪܵܐ.

7: ܫܲܕܸܠܬܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܫܬܲܕܠܹ̇ܬ̣: ܚܣܲܢ̣ܬܵܢܝ ܘܲܙܟ݂ܝܬܵܢܝ: ܗܘܹ݁ܝܬ̣ ܓܘܼܚܟܵܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܡܲܝܩܝܢ ܒܝܼ.

8: ܘܒܲܙܒܲܢ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܘܡܲܙܥܸܩ: ܥܲܠ ܚܵܛ݁ܘܿܦܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܒܵܙܘܿܙܹ̈ܐ ܩܵــ݁ܪܹܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܚܸܣܕܵܐ ܘܲܠܡܘܼܝܵܩܵܐ ܟܠܝܘܿܡ.

9: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܠܵܐ ܐܸܕܲܟ݂ܪܝܼܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ ܬܘܼܒ̣ ܒܲܫܡܹܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܠܹܒ̇ܝ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵــ̇ܩܕܵܐ ܘܚܵܒܵܐ ܒܓܲܖ̈ܡܲܝ: ܘܲܒ̣ܥܹܝ̇ܬ̣ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ ܘܠܵܐ ܐܹܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣.

10: ܡܸܛܠ ܕܫܸܡ̇ܥܹܬ̣ ܪܸܢܝܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܕܡܸܬ̣ܟܲܢܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܕܵܖ̈ܲܝ: ܘܐܵܡ݁ܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܫܵܐܠ̇ܝܼܢ ܒܲܫܠܵܡܝ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ: ܘܣܵܢܹ݁ܝܢ ܠܝܼ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܚܵܘܵܐܘܼܗܝ ܠܲܢ ܘܲܢܩܘܼܡ ܥܠܵܘܗܝ: ܟܒܲܪ ܢܸܫܬܲܕܲܠ ܠܲܢ: ܘܢܸܬ̣ܒܲܥ ܥܝܵܪܬܲܢ ܡܸܢܹܗ.

11: ܘܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܕ݂ܘܿܦܲܝ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܟ݂ܚܘܼܢ: ܒܗܸܬ̣ܘ ܛܵܒ̣ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ: ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܥܵܠܲܡ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܥܝܵܐ.

12: ܘܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܒܵـ̇ܚܲܪ ܙܸܕ݂ܩܵܐ: ܚܵـ̇ܙܹܐ ܟܘܿܠܝܵ̈ܬ̣ܵܐ ܘܠܸܒܵܐ: ܐܸܚܙܸܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܚܠܹـ̇ܝܬ̣ ܕܝܼ̈ܢܲܝ.

13: ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܦܲܨܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܒ̣ܐ̱ܫܵܢܹ̈ܐ.

14: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܝܲـ̇ܠܕܹܬ̣ ܒܹܗ: ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܸܕ݂ܬܲܢܝ ܐܹܡܝ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܪܝܼــܟ݂.

15: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܣܲܒܲܪ ܠܐܵܒ̣ܝ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܒܪܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܘܲܣـ݂ܒܲܪ ܕܲܡܚܲܕܵܝܘܼ ܚܲܕ̇ܝܹܗ.

16: ܢܸܗܘܸܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܗܦܲܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼ ܠܗܹܝܢ: ܢܸܫܡܲܥ ܝܑܼܠܲܠܬܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܒܛܲܗܪܵܐ.

17: ܕܠܵܐ ܐܲܡܝܼܬܲܢܝ ܒܡܲܪܒܥܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܝܼ ܕܸܝܢ ܐܹܡܝ ܩܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܲܪܒܥܵܐ ܒܲܛܢܘܼܬ̣ܝ ܠܥܵܠܲܡ.

18: ܠܡܵܢܵܐ ܢܸܦܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܠܡܸܚܙܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܘܕ݂ܵܘܘܿܢܵܐ: ܘܲܓ̣ـ݂ܡܲܪܘ ܒܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܲܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܲܕ݂ ܫܲܕܲܪ ܠܘܵܬܹܗ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܦܸܫܚܘܿܪ ܒܲܪ ܡܠܲܟ݂ܝܵܐ: ܘܠܲܨܦܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܡܥܲܝܣܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܒܥܝܼ ܥܠܲܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡܲܢ: ܛܵܟ݂ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܲܡܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕܪܡܖ̈ܵܬܹܗ: ܘܢܸܦ̱ܪܩܝܼܘܗܝ ܡܸܢܲܢ.

3: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ.

4: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܲܗܦܸـܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܥܲܡ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܹܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓ̣ܵܘ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ.

5: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ ܘܒܲܕ݂ܪܵܥܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬ̣ܵܐ.

6: ܘܲܒ̣ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܡܚܸܐ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

7: ܘܒ̣ܵܬ̣ܪܟܸ̇ܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܫ̱ܠܡܝܼܘܗܝ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܲܦܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܐܲܫܠܸܡ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵــ̇ܥܝܹܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܢܸܡܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܚܘܼܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܪܲܚܸܦ ܘܠܵܐ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

8: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ: ܗܲܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܝܵـ̇ܗܹܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ.

9: ܡܲܢ ܕܝܵܬ݁ܒ̣ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܢܡܘܼܬ̣ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܡܲܢ ܕܢܵـ̇ܦܹܩ ܠܘܵܬ̣ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܚܵـ̇ܝܹܐ ܘܲܡܫܵܒ̣ܙܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

10: ܡܸܛܠ ܕܣܵـ̇ܡܹܬ̣ ܐܲܦܲܝ̈ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܬܸܫܬ̇ܠܸܡ: ܘܢܵܘܩ̄ܕ݂ܝܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ.

11: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

12: ܕܘܼܢܘ ܒܨܲܦܪܵܐ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܦܲܨܵܘ ܠܲܛܠܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܛܵܠܹ̇ܡ ܠܹܗ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܚܸܡܬ̣ܝ: ܘܬ̣ܵܘܩܸܕ݂ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܕܲܥܸـܟ݂: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

13: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܝܵـ̇ܬ̣ܒܲܬ̣ ܒܥܘܼܡܩܵܐ: ܥܲܡܝܼܩܲܬ̣ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܲܢ ܢܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܢ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܥܡܪܲܢ.

14: ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܖ̈ܲܝ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܫܒܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܗ̇: ܘܬܸܐܟ݂ܘܿܠ ܟܠܗܘܿܢ ܚܕܵܖܹ̈ܝܗ̇.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܚܘܿܬ̣ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܡܲܠܸܠ ܬܲܡܵܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ.

2: ܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ـܟ ܘܥܲܡܵܟ݂ ܕܥܵܐܠ̇ܝܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܹܐ ܗܵܠܹܝܢ.

3: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܒܸܕ݂ܘ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܦܲܨܵܘ ܠܲܛܠܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܛܵـ̇ܠܹܡ ܠܹܗ: ܘܲܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܘܲܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܠܲܐܖ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܥ̱ܠܒ̣ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܬܸܛܠ̱ܡܘܼܢ: ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܫܕ̇ܘܼܢ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

4: ܘܐܸܢ ܡܸܥܒܲܕ݂ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܢܸܥܠܘܼܢ ܒܬܲܖ̈ܥܵܘܗܝ ܕܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܘܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܟܲܕ݂ ܪܟ݂ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܡܲܖ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܖ̈ܲܟ݂ܫܵܐ: ܗܘ̤ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܡܹܗ.

5: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܝܼ ܝܑܼܡ̣ܝܼܬ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܠܚܘܼܪܒܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ.

6: ܡܸܛܠ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܓܸܠܥܵܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܪܹܫ ܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܥܒ̇ܕ݂ܵܟ݂ ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܝܲܬܲܒ̣.

7: ܘܐܸܛܲܝܸܒ̣ ܥܠܲܝܟ ܡܚܲܒܠܵܢܹ̈ܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܢܵܪܓܹ̇ܗ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܢܸܦܣܩܘܼܢ ܓܒܲـ̈ܝܵܐ ܕܐܲܖ̈ܙܲܝܟ ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ.

8: ܘܢܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ.

9: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܠ ܕܲܫ̣ܒܲܩܘ ܩܝܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ.

10: ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܟ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܢܘܼܕ݂ܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܡܸܒ̣ܟܵܐ ܒܟ݂ܵܘ ܥܲܠ ܡܲܢ ܕܐܸܙܲܠ̣ ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ـܟ݂: ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬ̣̤ܝܼܠܸܕ݂ ܒܵܗ̇.

11: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܫܵܠܘܿܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܕܐܲܡ̣ܠܸܟ݂ ܚܠܵܦ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܬܲܡܵܢ ܬܘܼܒ̣.

12: ܐܸܠܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܒ̣ܝܼ ܬܲܡܵܢ ܢܡܘܼܬ̣: ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܬܘ̣ܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ.

13: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܒ̣ܵـ̇ܢܹܐ: ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܠܵܐ ܒܙܸܕ݂ܩܵܐ: ܘܥܸܠܵܝܵــ̈ܬܹܗ ܕܠܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܦܵـ̇ܠܲܚ ܠܹܗ ܡܲܓܵܢ: ܘܐܲܓ̣ܪܹܗ ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ.

14: ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐܸܒ̣ܢܸܐ ܠܝܼ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܡܘܫ̈ܚܵܬ̣ܵܐ: ܘܥܸܠܵܝܵـ̈ܬ̣ܵܐ ܡܖ̈ܵܘܚܵܬ̣ܵܐ: ܘܦܵـ̇ܬܲܚ ܠܗܹܝܢ ܟܵܘܹ̈ܐ: ܘܲܡܛܲܠܹܠ ܠܗܹܝܢ ܒܐܲܖ̈ܙܹܐ: ܘܨܵܐܲܪ ܠܗܹܝܢ ܨܘܼܖ̈ܵܬ̣ܵܐ.

15: ܡܲܡܠܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܬ̣ܚܲܕܸܐ ܒܐܲܖ̈ܙܹܐ: ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܐܸܟܲܠ̣ ܘܐܸܫܬ̇ܝܼ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܪ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܛ̱ܐܒܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ.

16: ܕܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܒ̣ܵܝ̈ܫܹܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ: ܡܲܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܥܵـ̇ܒܹܕ݂: ܝܵܕܲܥ̇ ܠܝܪ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

17: ܕܝܼܠܵܟ݂ ܕܹܝܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܘܠܸܒܵܟ݂: ܠܲܝܬ̇ ܥܲܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂: ܘܥܲܠ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܡܹܐܫܲܕ݂: ܘܥܲܠ ܥܫܘܼܩܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂.

18: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܢܲܪܩܕ݂ܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܘܵܝ ܐܵܚܝ: ܘܵܝ ܐܵܚܝ: ܘܠܵܐ ܢܲܪܩܕ݂ܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܵܝ ܡܵܪܵܐ: ܘܵܝ ܡܵܪܵܐ.

19: ܩܒ̣ܘܼܪܲܬ̣ ܚܡܵܪ ܢܸܬ̣ܩܒܲܪ ܘܢܸܓ̇ܪܘܼܢ ܘܢܸܫܕ̇ܘܿܢܹܗ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܬܲܖ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

20: ܣܲܩܝ ܠܸܠܒ̣ܢܵܢ ܘܐܲܙܥܸܩܝ: ܘܲܒ̣ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܐܲܪܝܼܡܝ ܩܵܠܹܟ݂ܝ: ܘܐܲܙܥܸܩܝ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܖ̈ܲܝ ܝܲܡܵܐ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܚܡܲܝܟ̇ܝ.

21: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܹܟ݂ܝ ܒܟܲܗܝܼܢܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܘܐܸܡ݂ܲܪܬ̇ܝ ܕܠܵܐ ܐܸܫܡܲܥ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܘܼܪܚܹܟ݂ܝ: ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ܝ ܒܩܵܠܝ.

22: ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬܹܟ݂ܝ ܬܸܪܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܖ̈ܵܚܡܲܝܟ̇ܝ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܢܹܐܙ̄ܠܘܼܢ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܝܼܢ ܘܬܸܬܲܟ݂ܣܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܟ݂ܝ.

23: ܝܵـ̇ܬ̣ܒܲܬ̣ ܒܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܡܲܩܢܲܬ̣ ܒܐܲܖ̈ܙܹܐ: ܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܬܲܢܚܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܟܲܕ݂ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܘܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܠܹܕܬܵܐ.

24: ܚܲܝ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܚܵܬ̣ܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕ݂ܝ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܸܥܩ̄ܪܵܟ݂.

25: ܘܐܲܫܠ̱ܡܵܟ݂ ܒܝܲܕ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܘܒܲܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕ݂ܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ.

26: ܘܐܸܕܹ̇ܝܟ ܠܵܟ݂ ܘܠܸܐܡܵܟ݂ ܕܝܼܠܸܕ݂ܬ̣ܵܟ݂: ܠܐܲܪܥܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕܬ̇ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܬܲܡܵܢ ܬܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

27: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܣܵܒ̣ܖ̈ܵܢ ܢܲܦ̮ـ̈ܫܲܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܡܸܗܦܲܟ݂ ܠܬܲܡܵܢ: ܠܵܐ ܬܸܗܦ̄ܟ݂ܘܼܢ.

28: ܒܨܝܼܪܵܐ ܘܫܝܼܛܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܢܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܚܲܫܚܘܼ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܩܸܠ ܗ̤ܘ ܘܙܲܪܥܹܗ: ܘܐܸܫܬ̇ܕ݂ܝܼܘܼ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܕܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥ̇ܝܼܢ.

29: ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܪܥܵܐ: ܐܲܪܥܵܐ: ܫܡܲܥܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

30: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܘܼܬ̣ܒܘܼܗܝ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܟ݂ܪ̱ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܒܢܝܼ̈ܢ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܢܲܨܠܲܚ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܡܸܫܬܲܠܲܛ ܬܘܼܒ̣ ܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

1: ܐܘܿ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܡܵܘܒܕ݂ܝܼܢ ܘܲܡܒܲܕܪܝܼܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬ̣ܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

2: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܪܵܥܹ̇ܝܢ ܠܥܲܡܝ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܲܕܪܬ̇ܘܿܢ ܠܥܵܢܝ̈: ܘܐܲܛܥܝܼܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ ܘܠܵܐ ܦܩܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܗܵܐ ܦܵܩܹܕ݂ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ ܥܒܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܼܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

3: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܟܲܢܸܫ ܫܲܪܟܵܐ ܕܥܵܢܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܬ̣ܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܕ̇ܪܹܬ̣ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܸܟ݂ܒܪܘܿܢ ܘܢܸܣܓ̇ܘܿܢ.

4: ܘܐܲܩܝܼܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܢܸܪܥܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܕ̇ܪܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܛܥܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

5: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ݁ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕܪ ܨܸܡܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܡܠܸܟ݂ ܒܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܸܣܬܲܟܲܠ: ܘܢܸܥܒܸܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

6: ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܢܸܬ̣ܦܪܸܩ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܫܪܸܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܗܵܢ݁ـܵܘ ܫܡܹܗ ܕܢܸܩܪܘܿܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܙܸܕ݂ܩܲܢ.

7: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐܕܐܲܣܸܩ̣ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

8: ܐܸܠܵܐ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܲܣܸܩ ܘܢܲܝܬܸ̇ܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܬ̣ܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪܘ ܒܗܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܐܲܪ̱ܥܗܘܿܢ.

9: ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̇ܬܲܒܲܪ ܠܹܒ̇ܝ ܒܓ̣ܵܘܝ: ܘܙܵܥ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܖ̈ܡܲܝ: ܘܲܗܘܹܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܪܵܘܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܥܲܒ̣ܪܹܗ ܚܲܡܪܹܗ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܩܘܼܕ݂ܫܹܗ.

10: ܡܸܛܠ ܕܓܲܝܵܖܹ̈ܐ ܘܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ̣ܐܲܒ̣ܠܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܝܼܒܸܫ̣ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܗܛܵܢܗܘܿܢ ܒܝܼܫ: ܘܲܒ̣ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܲܟ݂ܫܲܪܘ.

11: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܚܲܢܲܦܘ: ܘܐܵܦ ܒܒܲܝܬ̇ܝ ܐܸܫܟ̇ــ̇ܚܹܬ̣ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

12: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡܲܫܖ̈ܘܿܥܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܢܸܬ̇ܕ̇ܚܘܿܢ ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܒܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܝܬܸ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

13: ܘܒܲܢ̈ܒ̣ܝܲܝ ܫܵܡܪܹܝܢ ܚ̇ܙܹܝܬ̣ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܸܬ̣ܢܲܒܝܼܘ ܒܒܲܥܠܵܐ ܘܐܲܛܥܝܼܘ ܠܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

14: ܘܒܲܢ̈ܒ̣ܝܲܝ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚ̇ܙܹܝܬ̣ ܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܓܲܝܵܪܝܼܢ ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܫܘܼܩܪܵܐ: ܘܲܡܚܲܡܣܢܝܼܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܖ̈ܵܚܡܲܝܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܦ̄ܟ݂ܘܼܢ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܝܼ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܕ݂ܘܿܡ: ܘܝܲܬܵܒܹܝ̈ܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܡܘܿܪܵܐ.

15: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܗܵܐ ܡܵܘܟܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܪܵܖܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܩܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܲܪܝܼܖܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܚܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

16: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܛܥܹܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܚܸܙܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܸܒܗܘܿܢ ܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ.

17: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ: ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܠܸܒܹ̇ܗ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

18: ܡܲـ̣ܢܘܼ ܓܹܝܪ ܩܵـ̣ܡ ܒܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ: ܐܵܘ ܡܲـ̣ܢܘܼܨܵܬ̣ ܦܸܬ̣ܓܵܡܹܗ ܘܫܲܡ̣ܥܹܗ.

19: ܗܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܢܵـ̇ܦܹܩ: ܘܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܓܵܘܙܲܠ: ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ.

20: ܠܵܐ ܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹܗ: ܒܐܲܚܪܵܝܑܼܬ̣ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܬܸܬ̣ܒܲܝܢܘܼܢ ܒܹܗ.

21: ܠܵܐ ܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܠܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܸܙܲܠ̣ܘ: ܘܠܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ.

22: ܘܠܵܐ ܩܵـ̣ܡܘ ܒܐ̄ܖ̈ܵܙܲܝ: ܘܐܲܫ̣ܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܠܥܲܡܝ: ܘܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

23: ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ.

24: ܐܸܢ ܢܸܛܫܸܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܛܘܼܫܝܲܝ: ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

25: ܫܸܡ̇ܥܹܬ̣ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡ݂ܲܪܘ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܒܫܹܡܝ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚܸܠܡܵܐ ܚܸܠܡܹ̇ܬ̣.

26: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܐܝܼܬ̣ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܢܒ̣̈ܝܼܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ܬ̣ܵܐ: ܢܒ̣̈ܝܼܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ ܕܠܸܒܗܘܿܢ.

27: ܕܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܠܡܲܛܥܵܝܘܼ ܒܫܹܝܡܝ ܠܥܲܡܝ: ܒܚܸܠܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܛܥ̣ܵܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܹܡܝ ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܠܒܲܥܠܵܐ.

28: ܢܒ̣ܝܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܚܸܠܡܵܐ ܢܸܫܬܲܥܸܐ ܚܸܠܡܵܐ: ܘܲܕ݂ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܢܡܲܠܸܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܒܩܘܼܫܬܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܚܵـ̇ܠܟܝܪܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܬܸܒ̣ܢܵܐ ܒܲܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

29: ܗܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܦܲܪܙܠܵܐ ܕܓ̣ܵܙܲܪ ܟܹܐܦܵܐ.

30: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܡܓܲܢܒ̣ܝܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ.

31: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܡܗܲܦܟ݂ܝܪܢ ܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܟܲܢܵܐ.

32: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܡܲܛܥܹܝܢ ܠܥܲܡܝ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܒ̣ܦܲܚܙܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܦܲܩܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܲܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܵܘܬ̇ܪܝܼܢ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

33: ܘܟܲܕ݂ ܢܫܲܐܠܵܟ݂ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܐܵܘ ܟܲܗܢܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܡܵـ̇ܢܵܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܗܵܢ݁ܵܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܸܥܩܘܿܪܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

34: ܘܲܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܐܵܘ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܵܘ ܥܲܡܵܐ: ܕܢܹܐܡܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹܗ.

35: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ.

36: ܘܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕܲܟܟܪܘܼܢ ܬܘܼܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܦܸܬ̣ܓܵܟܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܒ̣ܝܘܼܬܹܗ: ܘܗܵܦܟ̇ܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

37: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܥܢܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ.

38: ܘܐܸܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܫܸܠܚܸ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ.

39: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܩܘܿܠܟ݂ܘܿܢ ܡܸܫܩܲܠ ܘܐܸܫܕܹܝܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ݁ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈.

40: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܚܸܣܕܵܐ ܕܥܵܠܲܡ: ܘܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܥܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܕ.

1: ܚ̣ܵܘܝܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܣܲܢܹ̈ܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ: ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܩܕܵܡ ܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܫ̣ܒ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܠܝܘܿܟܲܢܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܠܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܲܠܕܲܚܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

2: ܡܣܲܢܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܕܛܵܒ̣ܵــ̈ܢ ܛܵܒ̣: ܐܲܝܟ݂ ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܲܟܵܖ̈ܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܡܣܲܢܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܝܬ̣ܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ: ܕܒ̣ܝܼܫܵܢ ܛܵܒ̣: ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܐܲܟ݂̈ܠܵܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܹܝܢ.

3: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܕܛܵܒ̣ܵـ̈ܢ: ܛܵܒ̣ܵـ̈ܢ ܛܵܒ̣ ܘܲܕ݂ܒ̣ܝܼ̈ܫܵܢ: ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܛܵܒ̣: ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܐܲܟ݂̈ܠܵܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܹܝܢ.

4: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

5: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟ݂ ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬܵܐ ܗܵܠܝܹܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕ̇ܥܝܼܗ̇ ܠܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

6: ܘܐܹܣܝܼܡ ܥܲܝܢܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܹܢܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܹܒ̣ܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܣܚܘܿܦ: ܘܐܹܨܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܥܩܘܿܪ.

7: ܘܐܸܬܸܠ ܠܗܘܧܢ ܠܸܒܵܐ ܕܢܸܕܥܘܼܢܵܢܝ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕ݂ ܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ ܠܘܵܬܝ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܗܘܿܢ.

8: ܘܐܲܝܟ݂ ܬܹܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܐܲܟ݂̈ܠܵܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܹܝܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܫܠ̱ܡܝܼܘܗܝ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܫܲܪܟܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܐܹܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܕ݂ܝܵـ̇ܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

9: ܘܐܹܬܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܢܝܵܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܒܲܝܢܵܬ݂ܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠـ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܠܚܸܣܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܡܲܬ̣ܠܵܐ: ܘܲܠܬ̣ܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܠܠܵܘܛܵܬ̣ܵܐ: ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܬ̣ܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ.

10: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܟܲܦܢܵܐ: ܘܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܓܲܡܲܪ ܐܸܢܘܧܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܝܸܗ̄ܒܹ݁ܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܗ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܸܪܲܡܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܪܒ̣ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܕܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܗ̤ܝ ܗܞܝ̣ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܕܲܢܒ̣ܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

2: ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܡܹܐܡܲܪ.

3: ܡ̣ܢ ܬܠܵܬܲܥܸܣܖܹ̈ܐ ܫܢܝܼ̈ܢ ܠܝܘܿܫܝܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܡܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܩܲܕ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܟܠܝܘܿܡ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܫـ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ.

4: ܘܫܲܕܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܢܒ݂ܝܹ̈ܐ: ܩܲܕܸܡ ܘܫܲܕܲܪ ܘܠܵܐ ܫـ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܟܸ̇ܢܬ̇ܘܿܢ ܐܸܕ݂ܢ̱ܟ݂ܘܿܢ ܠܡ̱ܫܡܲܥ.

5: ܘܲܠܡܹܐܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ܘ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܬܸܒ̣ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

6: ܘܠܵܐ ܬܹܐܙ̄ܠܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ: ܐܡܸܦܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܠܡܸܣܓܲܕܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܲܪܓ̇ܙܘܼܢܵܢܝ ܒܲܥـ̇ܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܐܲܒ̣ܐܸܫ ܠܟ݂ܘܿܢ.

7: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܪܓܸ̇ܙܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܒܲܥـ̇ܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܢܸܒ̣ܐܲܫ ܠܟ݂ܘܿܢ.

8: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈.

9: ܗܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܕܲܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܫܲܖ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܥܲܒ̣ܕܝ: ܘܐܲܝܬܸ̇ܝ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܥܲܠ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇: ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܲܚܕ݂ܵܖܹ̈ܝܗ̇: ܘܐܸܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܸܡܗܵܐ ܘܲܠܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܚܘܿܪܒܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

10: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܨܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܚܵܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܬ̣ܢܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܪܲܚܝܵܐ : ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܫܪܵܓ̣ܵܐ.

11: ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗܚ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܠܬܸܡܗܵܐ: ܘܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ.

12: ܘܡܵܐ ܕܲܫܠܸـ̣ܡ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܘܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܬܸܡܗܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

13: ܘܐܲܝܬܸ̇ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ̇: ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܠܹܝܗ̇: ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܣܸܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

14: ܡܸܛܠ ܕܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܠܗܘܿܢ: ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܪܵܘܖ̈ܒܹܐ: ܘܐܸܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܲܥܠܗܘܿܢ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܵـ̇ܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

15: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܣܲܒ̣ ܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܕܚܸܡܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܿܝ: ܘܐܲܫܩܵܝܗܝ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

16: ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܘ̱ܪܘܼܢ: ܘܢܸܬ̇ܛܲܪܦܘܼܢ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

17: ܘܢܸܣܒܹ̇ــ̇ܬ̣ ܟܵܣܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܫܩ̇ܝܼܬ̇ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܫܲܕܪܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

18: ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܲܠܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܡܲܠܟܹ̇ܝ̈ܗ̇ ܘܲܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܝܗ̇: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܠܬܸܡܗܵܐ: ܘܲܠܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

19: ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ.

20: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܥܘܿܨ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܲܐܫܩܵܠܘܿܢ ܘܲܠܥܵܐܙܵܐ: ܘܲܠܥܸܩܪܘܿܢ ܘܲܠܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂.

21: ܘܠܲܐܕ݂ܘܿܡ ܘܲܠܡܘܼܐܵܒ̣ ܘܠܲܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܿܢ.

22: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܨܘܿܪ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܨܲܝܕܵܢ: ܘܲܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܓ̣ܵܙܖ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܲܡܵܐ.

23: ܘܲܠܕ݂ܵܪܵܢ: ܘܲܠܬܲܝܡܢܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܘܿܙ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܩܨܝܼ̈ܨܲܝ ܦܲܐܬ̣ܵܐ.

24: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܡܬܲܚܡܝܼܢ ܚܲܕ݂ ܥܲܡ ܚܲܕ݂: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܥܲܖ̈ܒ̣ܵܝܹܐ ܕܲܫܪܹܝܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

25: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܙܲܡܪܵܢ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܥܝܼܠܲܡ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܡܵܕܲܝ.

26: ܘܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܘܲܕ݂ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟ̇ـܘ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇: ܘܡܲܠܟܵܐ ܐܵܪܹܫܟ݂ܵܝܵܐ ܢܸܫܬܸ̇ܐ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ.

27: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܫܬܵܘ ܘܲܪܘܵܘ ܘܐܸܬ̣ܛܲܪܲܦܘ ܘܦܸܠܘ ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡܘܼܢ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

28: ܘܐܸ ܠܵܐ ܢܸܨܒ̇ܘܿܢ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܟܵܣܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܟ݂ ܠܡܵܫܬܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܫܬܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܢ.

29: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܹܝܗ̇: ܡܸܢܵܗ̇ ܡܫܲܪܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܲܒ̣ܐܵܫܘܼ ܠܵܗ̇: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܸܙܟܵܐ ܬܸܙܟ̇ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܙܟ̇ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܪܒܵܐ ܩܵـ̇ـܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

30: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܢܸܢܗܲܡ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܢܸܬܸ̇ܠ ܩܵܠܹܗ: ܡܸܢܗܲܡ ܢܸܢܗܲܡ ܥܲܠ ܕܲܝܪܹܗ: ܝܵܗܵܝ ܝܵܗܵܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܨܘܿܪܵܐ ܢܸܥܢܸܐ: ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

31: ܡ̣ܛܵܐ ܪܓ̣ܘܼܫܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܕ݂ܵܐܹܢ ܗ̄ܘ ܠܟ݂ܠ ܒܣܲܪ: ܘܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܲܪܒܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

32: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܢܵܦ̇ܩܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܥܲܠܥܵܠܵܐ ܪܲܒܬ̣ܵܐ ܬܕ݂ܘܼܠ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

33: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܩܛܝܼܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܢܲܝܠܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܲܪܩܕ݂ܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܟ̇ܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܒ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ.

34: ܐܲܝܠܸܠܘ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܐܲܙܥܸܩܘ: ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܦܲܠܘ ܥܲܫܝܼܢܲܝ̈ ܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܕܲܡ̣ܠܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܩܸܛܠܵܐ: ܘܬܸܬܲܒ̣ܘܼܢ ܘܬܸܦܠܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ.

35: ܘܢܹܐܒܲܕ݂ ܒܹܝܬ̣ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܡ̣ܢ ܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܦܘܼܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܟ݂ܖܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ.

36: ܩܵܠ ܙܥܵܩܬ̣ܵܐ ܕܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܝܑܼܠܲܠܬܵܐ ܕܕܸܟ݂ܖܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ ܕܒܲـ̣ܙ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܖ̈ܥܝܵܬ̣ܗܘܿܢ.

37: ܘܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܖ̈ܵܢ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

38: ܡܸܛܠ ܕܲܫ̣ܒܲܩܘ ܕܲܝܪܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܕܫܵـ̇ܒܹܩ ܡܲܪܒܘܿܥܝܼܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܘ.

1: ܒܪܹܫ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܕܝܘܿܝܵܩܝܪܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܡ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܐܵܬܹ݁ܝܢ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܒܒܲܝܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܩܸܕܬܵܟ݂ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܒܲܨܲܪ ܐܵܦܠܵܐ ܚܕ݂ܵ ܡܸܠܵܐ.

3: ܛܵܟ݂ ܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܘܲܢܬ̣ܘܼܒ̣ܘܼܢ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܒܹ̇ܬ̣ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

4: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢܵܢܝ ܘܲܬ̣ܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܒܢܵܡܘܿܣܝ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ.

5: ܘܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܥܲܒ̣̈ܕܲܝ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܐܸܢܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܩܲܕܡܹـ̇ܬ̣ ܟܠܝܘܿܡ ܘܫܲܕܪܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܫܡܲـ̣ܥܬ̇ܘܿܢ.

6: ܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܝܼܠܘܿ: ܘܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܠܵܘܛܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

7: ܘܲܫـ̣ܡܲܥܘ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܠܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܡܲܠܸܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

8: ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸـ̣ܡ ܐܹܪܲܡܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܦܲܩ̣ܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܐܲܚܕܘܼܗܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܪܘ.

9: ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܪ: ܕܐܲܝܟ݂ ܫܝܼܠܘܿ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܬܸܚܪܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

10: ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܚܲܕ݂ܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

11: ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܚܲܝܵܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܥܲܠ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܕܸܡ ܕܲܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

12: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܕܪܲܢܝ ܠܡܸܬ̣ܢܲܒܵܝܘܼ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ.

13: ܘܗܵܫܵܐ ܐܲܛܐܸܒ̣ܘ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܫܡܲܥܘ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ.

14: ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟܘܿܢ ܐ̄ܢܵܐ: ܥܒܸܕܘ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܛܵܘ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟܘܿܢ.

15: ܒܪܲܡ ܡܸܕܲܥ ܬܸܕܥܘܼܢ: ܕܐܸܢ ܩܵܛܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܠܝܼ: ܕܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܙܲܟܵܝܵܐ ܚܵܫܒ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܘܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܥܲܠ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܩܘܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܫܲܕܪܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟܘܿܢ: ܕܐܹܡܲܪ ܒܐܸܕܢܲܝܟܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ.

16: ܘܐܸܡܲܪܘ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܚܲܝܵܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܵܘܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘܼ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܸܡܲܪ ܠܲܢ.

17: ܘܩܵܡܘ ܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܟ݂ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡܵܐ.

18: ܡܝܼܟ݂ܵܐ ܡܹܐܪܫܵܝܵܐ ܐܸܬ̣ܢܲܒܝܼ ܗ̄ܘܼ ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܚܹܙܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܨܸܗܝܘܿܢ ܚܲܩܠܵܐ ܬܸܬܒܲܪ: ܘܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚܲܪܒܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܹܐ: ܘܛܘܼܪ ܒܲܝܬܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܵܒ̣ܵܐ.

19: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܩܛܲܠ ܩܲܛܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܚܹܙܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܼܗܘܼܕܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܚܸܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܨܲܠܝܼܘ ܩܕܵܡܘܗܝ: ܘܐܸܬܬܢܝܼܚ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܒܵܥܹܝܢܲܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܒܝܼܫܬܵܐ ܪܲܒܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̈ܫܵܬܲܢ.

20: ܘܐܵܦ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܲܪ ܫܡܲܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܥܪܹܝܢ: ܘܐܸܬ̣ܢܲܒܝܼ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܲܕܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ.

21: ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܘܗܝܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܩܛܠܹܗ: ܘܲܫـ̣ܡܲܥ ܐܘܿܪܝܵܐ ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣: ܘܲܥܪܲܩ̣ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܡܸܨܪܹܝܢ.

22: ܘܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ: ܠܐܸܠܝܵܬܲܢܒܲܪܥܒܲܟ̇ܘܿܪ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܨܪܹܝܢ.

23: ܘܐܲܦܩ̣ܘܼܗܝ ܠܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܘܼܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ: ܘܩܲܛܠܹܗ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܫܠܲܕ܀ ܗ ܥܲܠ ܩܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ.

24: ܒܪܲܡ ܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܚܝܼܩܲܡ ܒܲܪ ܫܵܦܵܢ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܲܫ̱ܠܡܝܼܘܗܝ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܠܡܸܩܛܠܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܙ.

1: ܒܪܹܫ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܕܨܹܕܲܩܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܢܝܼܪܵܐ ܘܲܚܢܵܩܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܡܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܵܘܪܵܟ݂.

3: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܨܘܿܪ: ܘܲܠܡܲܠ̣ܵܐ ܕܨܲܝܕܵܢ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܕܐܵܬܹܝܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܘܵܬ̣ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

4: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܡܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܠܡܵܖ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ.

5: ܐܸܢܵܐ ܥܸـ̇ܒ̣ܕܹܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܒܚܲܝܠܝ ܪܲܒܵܐ ܘܲܕ݂ܪܵܥܝ ܪܵܡܵܐ: ܘܝܲܗ̇ܒܬܵܗ̇ ܠܡܲܢ ܕܲܫܦܲܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ.

6: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܥܲܒ̣ܕܝ ܘܢܸܦ̱ܠܚܹܗ.

7: ܘܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܹܗ ܘܠܲܒ̣ܪܹܗ ܘܲܠܒܲܪ ܒܪܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܡܛܸܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܲܪܥܹܗ ܐܵܦ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܪܵܘܖ̈ܒܹܐ.

8: ܘܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢܹܗ ܠܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܡܲܢ ܕܠܵܐ ܢܲܥܸܠ ܨܵܘܪܹܗ ܒܢܝܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܒܚܲܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܲܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܹܗ.

9: ܘܐܲܬ̇ܢ̄ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܠܲܢܒ̣̈ܝܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܘܲܠܩܵܨܘܿܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܠܚܵܠܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܠܢܵܚܫܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܠܚܲܖ̈ܵܫܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܕܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܦܠܚܘܼܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

10: ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܸܕ݂ܚܘܿܩܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܸܕ݂ܚܘܿܩܟ݂ܘܿܢ ܘܬܹܐܒ̣ܕܘܼܢ.

11: ܘܥܲܡܵܐ ܕܢܲܥܸܠ ܨܵܘܪܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܸܦ̱ܠܚܝܼܘܗܝ: ܢܸܫܒܩܝܼܘܗܝ ܒܐܲܪܥܹܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܦ̱ܠܚܝܼܗ̇: ܘܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܵܗ̇.

12: ܘܲܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܲܥܸܠܘ ܨܵܘܪܟ݂ܘܿܢ ܒܢܝܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܦܘܼܠܚܘܼܗܝ ܠܹܗ ܘܲܠܥܲܡܹܗ: ܘܲܚܝܵܘ.

13: ܘܠܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ܘܼܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܥܲܡܵܟ݂ ܒܚܲܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܦܠܘܿܚ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ.

14: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܕܐܵܡܪܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ.

15: ܠܵܐ ܫܲܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹܝܢ ܒܫܹܡܝ ܒܫܘܼܩܪܵܐ: ܕܐܸܕ݂ܚܘܿܩܟ݂ܘܿܢ ܘܬܹܐܒ̣ܕܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ.

16: ܘܲܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܘܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܥܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܗܘܼܢ ܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܗܵܐ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܒܲܥܓܲܠ. ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ.

17: ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܦܠܘܿܚܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܲܚܝܵܘ: ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ.

18: ܘܐܸܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܝܼܬ̣ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܗܘܿܢ: ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

19: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܥܵܡܘܼ̈ܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܡܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܓ̇ܣܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܫܲܪܟܵܐ ܕܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ.

20: ܕܠܵܐ ܢ̣ܣܲܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܟܲܕ݂ ܫ̣ܒ̣ܵܐ ܠܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܕ݂ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

21: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܥܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܕ݂ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

22: ܠܒ̣ܵܒܹܠ ܢܸܙܠ̄ܘܼܢ: ܘܬܲܡܵܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ .

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܚ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇: ܒܪܹܫ ܡܲܠܟܘ̇ܬܹܗ ܕܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܪܒ̣ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܥܵܙܘܿܪ ܢܒ̣ܝܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܥܘܿܢ: ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܥܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܢܝܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

3: ܡܸܟܵܐ ܠܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܡܲܗܦܸــܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܢܣܲܒ̣ ܢܒ̣ܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

4: ܥܲܡ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܡܲܗܦܸـܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬ̣ܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܢܝܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

5: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܠܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܠܥܹܝܢ ܟܲܗܢܹ̈ܐ ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

6: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܸܪܲܡܝܵܐ ܐܵܡܹܝܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ܆ܢܩܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܬ̇: ܠܡܲܗܦܵܟ݂ܘܼ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

7: ܒܪܲܡ ܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܘܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

8: ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ: ܘܐܸܢܲܒ̇ܝܼܘ ܥܲܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐ̈ܬ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ̇ــ̈ܘܵܬܵܟܐ ܪܘܖ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܘܲܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܲܠܡܵܘܬܵܢܵܐ.

9: ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܫܠܵܡܵܐ: ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܲܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܐܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ ܢܒ̣ܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܫܲܕ̇ܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܘܼܫܬܵܐ.

10: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܚܢܵܩܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܹܗ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܘܬܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ.

11: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼܘܗܝ ܠܢܝܼܪܹܗ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܡܸܟܵܐ ܠܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܠܐܘܼܪܚܹܗ.

12: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܸܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܬܲܒܲܪ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܚܢܵܩܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܹܗ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ.

13: ܙܸܠ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܚܢܵܩܹ̈ܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܬܲܒܲـ̣ܪܬ̇: ܥܒܸܕ݂ ܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ ܢܝܼܪܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ.

14: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܢܝܼܪܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܨܵܘܪܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢܹܗ. ܘܐܵܦ ܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܠܡܸܦ̱ܠܚܹܗ.

15: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܫܡܲܥ ܚܲܢܲܢܝܵܐ: ܫܲܕ̇ܪܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܬ̣ܟܸܠܬܵܝܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܩܪܵܐ.

16: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܫܵـ̇ܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܵـ̇ܐܹܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܠܸܠܬ̇ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

17: ܘܡܝܼܬ̣ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܛ.

1: ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܠܘܵܬ̣ ܫܲܪܟܵܐ ܕܣܵܒܹ̈ܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܬܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܹܫܠܹܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

2: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܢ̣ܦܲܩ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܠܟܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܘܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܕ݂ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܕܲܚܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

3: ܒܝܲܕ݂ ܐܲܠܲܥܣܵܐ ܒܲܪ ܫܵܦܵܢ: ܘܲܓ̣ܡܲܪܝܵܐ ܒܲܪ ܚܹܠܲܩܝܵܐ: ܕܫܲܕܲܪ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

4: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܒ̣ܝܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

5: ܒܢܵܘ ܒܵــ̈ܬܹ̇ܐ ܘܬܸܒ̣ܘ: ܘܨܘܿܒ̣ܘ ܓܲܢܹ̈ܐ ܘܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܦܹܐܖ̈ܲܝܗܹܝܢ.

6: ܘܣܲܒ̣ܘ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܣܲܒ̣ܘ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܗܲܒ̣ܘ ܠܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ: ܘܢܵܘܠܕ݂ܘܼܢ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܣܓ̣ܵܘ ܬܲܡܵܢ ܘܠܵܐ ܬܸܙ̱ܥܪܘܼܢ.

7: ܘܲܫܐܲܠܘ ܒܲܫܠܵܡܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܨܲܠܵܘ ܥܠܹܝܗ̇ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܒܲܫܠܵܡܵܗ̇ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ.

8: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܐ ܢܲܛܥܘܿܢܵܟ݂ܘܿܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܩܵܨܘܿܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܠܚܸܠܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܚܵܠܡܝܼܢ.

9: ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܫܸܡܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܫܲـ̇ܕ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

10: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܐܸܦܪܘܿܩܟ݂ܘܿܢܘܐܲܩܝܼܡ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܠܡܲܗܦܵܟ݂ܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܡܵܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܲܚܫܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܘܠܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܠܡܸܬܲܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܚܲܪܬ̣ܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ.

12: ܘܬܸܩܪܘܿܢܵܢܝ ܘܲܬ̣ܨܲܠܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

13: ܘܟܲܕ݂ ܬܸܒ̣ܥܘܿܢܵܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܬܸܫܟ̇ܚܘܼܢܵܢܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

14: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܹܟܲܢܸܫܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܬܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܕܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܡܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܲܫܒ̇ܝܼܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ.    

15: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬ̇ܘܿܢ ܕܐܲܩܝܼܡ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܒܒ̣ܵܒܹܠ.

16: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂: ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܒܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

17: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܟܲܦܢܵܐ: ܘܡܲܘܬܵܢܵܐ: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܐܲܟ݂̈ܠܵܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܹܝܢ.

18: ܘܐܸܪܕ̇ܘܿܦ ܒܵܬ̣ܲܪܗܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܲܦܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢܠܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܠܬܸܡܗܵܐ ܘܲܠܠܵܘܛܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܚܸܣܕܵܐ: ܘܲܠܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ: ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܒܲܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ

19: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈: ܘܫܲـ̇ܕ̇ܪܹܬ̣ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܩܲܕ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܘܫܲܕܪܹܬ̣: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

20: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܒ̣ܝܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

21: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܐܵܚܵܒ̣ ܒܲܪ ܩܘܿܠܝܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܒܲܪ ܡܥܲܣܝܵܐ: ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܫܹܡܝ ܒܫܘܼܩܪܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܐܝܕ݂ܵܐ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܲܢܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ ܠܥܹܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

22: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܠܵܘܛܬܵܐ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲـ̣ܒ̣ܕܲܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܚܵܒ̣: ܕܛܲܓܸ̇ܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܒܢܘܼܪܵܐ.

23: ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܓ̣ܵܪܘ ܢܸܫܲܝ̈ ܚܲܒ̣ܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܒܫܹܡܝ ܒܫܘܼܩܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܲـ̇ܩܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܘܣܵـ̇ܗܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

24: ܘܲܫܡܲܥܝܵܐ ܢܲܚܡ̄ܠܵܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ.

25: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܫܲܕܲܪ ܒܲܫܡܹܗ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܠܲܨܦܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܡܥܲܣܝܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ.

26: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܩܝܼܡܵܟ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܚܠܵܦ ܝܘܿܝܵܕ݂ܵܥ ܟܵܗܢܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܦܵܩܘܿܕ݂ܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܘܡܸܫܬܲܛܹܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܪܡܹܝܘܗܝ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ: ܘܒܲܚܒ̣ܘܼܫܝܵܐ.

27: ܘܗܵܫܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܟܵܐܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܹܪܲܡܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܠܟ݂ܘܿܢ.

28: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܫܵـ̇ܠܲܚ ܠܲܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܕܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ: ܒܢܵܘ ܒܵـ̈ܬܹ̇ܐ ܘܬܸܒ̣ܘ: ܘܨܘܿܒ̣ܘ ܓܲܢܹ̈ܐ ܘܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܦܹܐܖ̈ܲܝܗܹܝܢ.

29: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܨܦܲܢܝܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܐܸܕ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ.

30: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

31: ܫܠܘܿܚ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܫܡܲܥܝܵܐ ܢܲܚܡ̄ܠܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܡܲܥܝܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܫܲܕܲܪܬܹ̇ܗ: ܘܐܲܬ̣ܟܸ̇ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܫܘܼܩܪܵܐ.

32: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܦܵܩܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܫܡܲܥܝܵܐ ܢܲܚܡ̄ܠܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܙܲܪܥܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܓܒܲܪ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܒܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܲܡܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠ.

1: ܦܸܬ̣ܓܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܬ̣ܘܒ̣ ܠܵܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡ̇ܪܸܬ̣ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܣܸܦܪܵܐ.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ݁ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܢܵܗ̇.

4: ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܥܲܠ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ.

5: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܫـ̣ܡܲܥܢ: ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܘܠܸܝܬ̇ ܫܠܵܡܵܐ.

6: ܫܲܐܸܠܘ ܘܲܚܙܵܘ ܐܸܢ ܝܵـ̇ܠܹܕ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܐ܆ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܚܙܹܝ̇ܬ̣ ܟܠ ܓܒܲܪ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܓܸܣܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܠܹܕܬܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܠܝܲܩܕܵܢܵܐ.

7: ܘܵܝ ܕܪܲܒ̇ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ: ܘܲܙܒܲܢ ܥܵܩܬ̣ܵܐ ܗ̇ܘ̣ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܡܸܢܸܗ ܢܸܬ̣ܦܪܸܩ.

8: ܘܢܸܗܘܸܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣: ܐܸܬ̣ܒܲܪ ܢܝܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܵܟ݂: ܘܲܚܢܵܩܲܝ̈ܟ ܐܹܦܲܣܸܩ: ܘܠܵܐ ܢܫܲܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܬܘܼܒ̣ ܢܘܼܟ݂ܖ̈ܵܝܹܐ.

9: ܐܸܠܵܐ ܢܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܲܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ ܕܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ.

10: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܵܬ̇ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܗܵܐ ܦܵܪܹܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܢܸܫܠܸܐ ܘܢܸܫܟܲܬ̣ ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܡܲܗܪܵܢܵܐ.

11: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܥܲܒ̣ܕܝ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܦ̱ܪܩܵܟ݂ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܥܒܹ̇ܕ݂ ܓܡܘܼܪܝܵܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܒܲܕܲܪܬܵܟ݂ ܬܲܡܵܢ: ܘܠܵܟ݂ ܠܵܐ ܐܸܥܒܸܕ݂ ܓܡܘܼܪܝܵܐ: ܘܐܸܪܕܹܝܟ݂ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܲܡܙܲܟܵܝܘܼ ܠܵܐ ܐܹܙܲܟܹ̇ܝܟ݂.

12: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܵܐܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܬܒ̣ܵܪܹܟ݂ܝ: ܘܚܲܣܝܼܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܚܘܿܬܹܟ݂ܝ.

13: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܕܵܐ܀ ܝܢ ܕܝܼܢܹܟ݂ܝ: ܕܲܢܥܲܕܪܹܟ݂ܝ ܘܢܲܐܣܹܝܟ݂ܝ.

14: ܟܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܚܡܲܝܟ̇ܝ ܛܥ̣ܵܐܘܼܟ݂ܝ: ܘܢܲܦ̮ܫܹܟ݂ܝ ܒܵـ̇ܥܹܝܢ. ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܐ ܡܚܹܝ̇ܬܹܟ݂ܝ: ܘܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܣܓ̣ܝܼܘ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܲܥ̣ܫܸܢܘ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ ܕܠܵܐ ܬܬ̣ܘܼܒ̣ܝܼܢ.

15: ܡܵܢܵܐ ܡܲܝܠܠܲܬ̄ܝ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܹܟ݂ܝ. ܟܵܐܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܒܹܟ݂ܝ: ܥܲܠ ܣܘܿܓܲܐܬ̣ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܕܲܥ̣ܸܫܸܢܘ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܥܸـ̇ܒ̣ܕܹܬ̣ ܠܹܟ݂ܝ ܗܵܠܹܝܢ.

16: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܟܠ ܐܵܟ݂ܘܿܠܲܝ̈ܟ̇ܝ ܢܸܬ̣ܐܲܟ݂ܠܘܼܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܝ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܢܹܐܙܠܘܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܕܵܝܘܿܫܲܝ̈ܟ̇ܝ ܠܲܕܝܵܫܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܵܙܘܿܙܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ.

17: ܡܸܛܠ ܕܐܲܣܸܩ ܠܹܟ݂ܝ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܚܘܿܬܹܟ݂ܝ ܐܲܣܹܝܟ݂ܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܝܼܩܬܵܐ ܩ̣ܪܵܐܘܼܟ݂ܝ: ܨܸܗܝܘܿܢ ܗܵܝ̇ ܕܬ̣ܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇.

18: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܗܦܸـܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܥܵـ̇ܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܘܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܘ̈ܗܝ ܐܹܪܲܚܹܡ: ܘܬܸܬ̣ܒ̇ܢܸܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܬܸܠܠܵܗ̇: ܘܢܵܘܣܵܐ ܒܙܸܕ݂ܩܹܗ ܢܸܬ̣ܩܲܢ.

19: ܘܬܸܦܘܿܩ ܡܸܢܗܘܧܢ ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܲܣܓܸ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܸܙܥ̱ܪܘܼܢ: ܘܐܲܥܫܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܵܒ̣ܨܪܘܼܢ.

20: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܘܥܹܕܲܬ̣ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܬܸܬ̣ܩܲܢ: ܘܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ܗܘܿܢ.

21: ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܫܲܠܝܼܛܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܲܬ̣ܗܘܿܢ ܢܸܦܘܿܩ: ܘܐܹܩܲܪܒ̣ܝܼܘܗܝ ܘܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܦܢܸܐ ܠܸܒܹ̇ܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

22: ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ܆ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

23: ܡܲـ̣ܢܘܼ ܓܹܝܪ ܐܲܦܢܝܼ ܠܸܒܹ̇ܗ ܠܕܸܚܠܲܬ̣ܝ ܘܐܸܢܵܐ ܕܚܲܩ̇ܬܹ̇ܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

ܗܵܐ ܥܲܠܥܵܠܹܗ ܒܚܸܡܬ̣ܵܐ ܢܵܦ̇ܩܵܐ: ܘܥܲܠܥܵܠܵܐ ܡܸܬ̣ܓܵܘܙܠܵܐ: ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܬܸܬ̇ܢܝܼܚ.

24: ܠܵܐ ܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕ݂: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܹ̇ܗ: ܒܐܚܪܵܝܑܼܬ̣ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܬܸܬ̣ܒܲܝܢܘܼܢ ܒܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܐ.

1: ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܟܵܠܗܹܝܢ ܫܲܖ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܫـ̣ܟܲܚ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܲܨܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ: ܐܸܙܲܠ̣ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

3: ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܚ̄ܙܝܼ ܠܝܼ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ: ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܪܚܸܡ̇ܬܹ̇ܟ݂ܝ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܓܲܕܬܹ̇ܟ݂ܝ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

4: ܬܸܘ̣ܒ̣ ܐܹܒ̣ܢܹܝܟ݂ܝ ܘܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܝܢ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܘܼܒ݂ ܬܸܨܛܲܒ̇ܬ̣ܝܼܢ ܒܬܲܨܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܦܩܝܼܢ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ.

5: ܬܘܼܒ̣ ܬܸܨܒ̣ܝܼܢ ܟܲܪܡܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ ܨܘܿܒ̣ܝ ܢܸܨܒ̇ܬ̣ܵܐ ܘܫܲܒܲܚܝ.

6: ܡܸܛܠ ܕܲܥܬ̣ܝܪܕ݂ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢ ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܩܘܼܡܘ ܢܸܣܲܩ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ.

7: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܒܲܚܘ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܥܩܘܼܒ̣ ܒܚܲܕܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܕ݂ܘܼܨܘ ܒܪܹܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܲܫܡܲܥܘ ܘܫܲܒܲܚܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܦܪܘܿܩ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܠܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

8: ܗܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܪܒܝܵܐ: ܘܐܹܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܘܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܦ ܚܓ̣ܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܥܘܝܼܖܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܒܲܛܢܵܐ ܘܲܕ݂ܝܲܠܕܵܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܸܗ̄ܦܟ݂ܘܼܢ ܠܗܵܪܟܵܐ.

9: ܒܲܒ̣ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ: ܘܲܒ̣ܬܲܚܢܲܢܬܵܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ: ܐܹܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܬܖ̈ܝܼܨܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬܲܩܠܘܼܢ ܒܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܐܲܦܪܹܝܡ ܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܟ݂ܪܝ.

10: ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܚܵܘܵܘ ܒܓ̣ܵܙܖ̈ܵܬ̣ܵܐ ܖ̈ܲܚܝܼܩܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܡܲܢ ܕܒܲܕܪܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܟܲܢܫܝܪܘܗܝ: ܘܲܢܢܲܛܪܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܥܝܵܐ ܠܲܓ̣ܙܵܪܹܗ.

11: ܡܸܛܠ ܕܲܦܪܲܩ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܘܦܲܨܝܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܲܢ ܕܥܲܫܝܪܢ ܡܸܢܹܗ.

12: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܘܲܢܫܲܒ̇ܚܘܿܢ ܒܪܵܘܡܵܗ̇ ܕܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܢܸܬ̣ܒܲܣܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܡ̣̤ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܢܵـ̈ܐ: ܘܬ̣ܵܘܖܹ̈ܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢܲܬ̣ ܫܸܩܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܵܘܣܦܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܸܣܬܲܪܵܩܘܼ.

13: ܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܚܕܸܐ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܚܲܕܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܓܲܕܘܼ̈ܕܹܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕܵܐ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ. ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܐܸܒ̣ܠ̱ܗܘܿܢ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܹܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܹܚܲܕܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܵܘܘܿܢܗܘܿܢ.

14: ܘܐܲܪܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܟܲܗܢܹ̈ܐ ܕܘܼܗܵܢܵܐ: ܘܥܲܡܝ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒ̣ܝ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

15: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܒܪܵܡܬܵܐ ܐܸܫܬ̇ܡܲܥ: ܐܸܠܝܵܐ ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܪܵܚܹܝܠ ܒܵـ̇ܟ݂ܝܵܐ ܥܲܠ ܒܢܹ̈ܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܨܵܒ̣ܝܵܐ ܠܡܸܬ̣ܒܲܝܵܐܘܼ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ.

16: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܠܵܝ ܩܵܠܹܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܒܸܟ݂ܝܵܐ: ܘܥܲܝ̈ܢܲܝܟ̇ܝ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̱ܥܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܠܕܸܡܥܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܦܟ݂ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܠ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܐ.

17: ܘܐܝܼܬ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܚܲܪܬܹܟ݂ܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗ̄ܦܟ݂ܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܗܘܿܢ.

18: ܡܸܫܡܲܥ ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܕܐܵܠܹ̇ܐ: ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܪܕܲܝܬܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܪ̱ܕ݂ܝܼܬ̣: ܐܲܝܟܥܸܓ̣ܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܕܠܵܐ ܡܟܲܒܲܫ: ܐܲܬ̣ܝܼܒܲܝܢܝ ܘܐܹܬ̇ܘܼܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ.

19: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܬ̣ܵܒܹـ̇ܬ̣ ܐܸܬ̣ܒܲܝ̇ܐܹܬ̣: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܸ̇ܬ: ܒܸܗ̇ܬܹ̇ܬ̣ ܘܐܵܦ ܐܸܬ̇ܬܲܟ݂ـ̇ܣܹܬ̣: ܕܩܲܒ̇ܠܹܬ̣ ܚܸܣܕܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬ̣ܝ.

20: ܒܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܝܲܠܕܵܐ ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬ̇ܕܟܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܖ̈ܲܚܡܲܝ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܐܹܪܲܚܸܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

21: ܐܲܩܝܼܡܝ ܠܹܟ݂ܝ ܐܵܬ̤ܵܐ ܘܬܸܒ̣ܝ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ: ܗܲܒ̣ܝ ܠܸܒܹܟ݂ܝ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ: ܬܘܼܒ̣ܝ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܸܒ̣ܝ ܒܩܘܼܖ̈ܝܲܝܟ̇ܝ ܗܵܠܹܝܢ.

22: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܸܬ̣ܦܲܠܓ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܒܲܪܬ̣ܵܐ ܬܲܝܵܒ̣ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܪܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܢܸܩܒ̇ܬ̣ܵܐ ܬܚܲܒܸ̇ܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ.

23: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܦܸܬ̣ܓܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܗ̇: ܡܵܐ ܕܡܲܗܦܸـܟܐ̄ܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ.

24: ܘܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܵܗ ܝܑܼܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܟ݂ܚܕ݂ܵܐ: ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܘܖ̈ܵܥܝܲܝ ܓܙܵܖܹ̈ܐ.

25: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܘ̇ܝܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܨܲܗܝܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܣܲܒ̇ــ̇ܥܹܬ̣.

26: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥـ̇ܝܼܪܹܬ̣ ܘܲܚـ̇ܙܹܝܬ̣: ܘܫܸܢܲܬ̣ܝ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܝܼ.

27: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܙܪܘܿܥ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܙܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܙܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ.

28: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ̣ܪܲܥـ̇ܝܼܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܥܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܣܬܲܪ: ܘܠܲܡܣܲܚܵܦܘܼ: ܘܲܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘ: ܘܲܠܡܲܒ̣ܐܵܫܘܼ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܗܲܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܘܲܠܡܸܨܲܒ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

29: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܐܸܟܲܠ̣ܘ ܒܸܣܖܹ̈ܐ: ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܵܐ ܩܵܗ̈ܝܵܢ.

30: ܐܸܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܢܡܘܼܬ̣: ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܵܟܹܠ ܒܸܣܖܹ̈ܐ: ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܩܗ̈ܝܵܢ.

31: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܵܐ ܐܵܬ݁܀ ܝܢ ܐܵܡܲܪܥ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܵܐ.

32: ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܝ̇ ܕܝܵܬܹܩ܀ ܐ ܕܐܲܩـ̇ܝܪܡܹܬ̣ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܸܚ̇ܕܹܬ̣ ܒܐܝܼܕܗܘܿܢ ܘܐܲܦ̇ܩܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܘܿܢ ܒܲܛܸܠ̣ܘ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܕܝܼܠܝ: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܒܣܹܝܬ̣ ܒܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

33: ܐܸܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܕܐܹܣܝܼܡ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܬ̇ܠܝܼܘܗܝ ܠܢܵܡܘܼܣܝ ܒܓ̣ܵܘܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܠܸܒܵـ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܟ݂ܬ̇ܒ̣ܝܼܘܗܝ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܸܢܘܘܿܢ ܢܸܗܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ.

34: ܘܠܵܐ ܢܲܠܦܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܢܹܐܡܪܘܿܢ ܕܕܲܥܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܸܕܥܘܼܢܵܢܝ: ܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܩܲܫܝܼܫܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕܟܲܪ.

35: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܝܵܗ̣̄ܒ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܕ݂ܘܼܒܵܪܵܐ ܕܣܵܗܪܵܐ ܘܲܕ݂ܟ݂ܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܕܟ݂ܵܐܹܐ ܒܝܲܡܵܐ ܘܫܵܠܹ̇ܝܢ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ: ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

36: ܐܸܢ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܕܘܼܒܵܖܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܙܲܪܥܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܒ̣̄ܛܠܘܼܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵـܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

37: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܢܸܬ̣ܡܲܫܚܘܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܢܸܬ̣ܒܲـ̈ܕܩܵܢ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܲܣܠܸܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܥـ̣ܒܲܕ݂ܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

38: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ݁ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ܆ܡ̣ܢ ܓܲܓ̣ܕܠܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܐܹܝܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܙܵܘܝܼܬ̣ܵܐ.

39: ܘܢܸܦܘܿܩ ܬܘܼܒ̣ ܚܘܼܛܵܐ ܕܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ: ܥܲܠ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܲܓ̣ܪܵܒ̣: ܘܢܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ݂ ܠܪܵܡܬ̣ܵܐ.

40: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܘܼܡܩܵܕ ܕܫܵܕܹܝܢܒܹܗ ܦܸܪܬ̣ܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܩܸܕ݂ܪܘܿܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܙܵܘܝܼܬ̣ܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܖ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܡܲܕ݂ܢܚܵܝܵܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܩܲܪ ܘܠܵܐ ܢܸܣܬ̇ܚܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܥܵܠܲܡ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܒ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗ̤ܘܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܫܢܲܬ̣ ܬܡܵܢܲܥܸܣܖܹ̈ܐ ܠܲܢܘܼܒ̣ܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

2: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܟܪܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܟܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܟܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

3: ܕܲܟ݂ܠܵـ̣ܝܗܝ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܫܲܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܸܟ݂ܒ̇ܫܝܼܗ̇.

4: ܘܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܫܬ̇ܠܵܡܘܼ ܢܸܫܬ̇ܠܸܡ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܲܢܡܲܠܸܠ ܦܘܪܡܹܗ ܥܲܡ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܥܲܝ̈ܢܵܘܗܝ ܠܥܲܝ̈ܢܵܘܗܝ ܢܸܚ̈ܙܝܵܢ.

5: ܘܲܠܒ̣ܵܒܹܠ ܢܲܘܒ̇ܠܝܼܘܗܝ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵـ̇ܩܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܘܼܢ ܥܲܡ ܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܬܸܙܟ̇ܘܿܢ.

6: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

7: ܗܵܐ ܢܲܚܡܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܫܵܠܘܿܡ ܕܵܕ݂ܵܟ݂ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܙܒܸܢ ܠܵܟ݂ ܚܲܩܠܝ ܕܒܲܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܸܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܙܵܕ݂ܩܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܙܒܲܢ.

8: ܘܐܸܬ݂̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ ܢܲܚܡܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܕܵܕ݂ܝ: ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܡܲܛܲܪܬܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ: ܙܒܸܢ ܠܵܟ݂ ܚܲܩܠܝ ܕܒܲܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܸܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܙܵܕ݂ܩܵܐ ܝܵܪܬܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܟ݂ ܘܵܠ̇ܝܵܐ. ܙܒܸܢܹܝܗ̇ ܠܵܟ݂.

9: ܘܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܙܸܒ̣ܢܹ̇ܬ̣ ܚܲܩܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܚܡܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܕܵܕ݂ܝ ܕܒܲܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣: ܘܬܸܩܠܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܟܸܣܦܵܐ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܘܥܸܣܪܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ.

10: ܘܟܸܬ̣ܒܹ̇ــ̇ܬ̣ ܫܛܵܖܹ̈ܐ ܘܚܲܬ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܘܣܲܗ̇ܕܹܬ̣ ܣܵܗ̈ܕܹܐ: ܘܬܸܩܒܹ̇ܬ̣ ܟܸܣܦܵܐ ܒܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ.

11: ܘܢܸܣ̇ܒܹܬ̣ ܫܛܵܪܵܐ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ: ܕܲܚܬ̣ܝܼܡ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܡܚܲܬܲܡ.

12: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇݁ܬ̣ ܫܛܵܖܹ̈ܐ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܠܒ̣ܵܪܘܿܟ݂ ܒܲܪ ܢܹܪܝܼܵܐ: ܒܲܪ ܡܥܲܣܝܵܐ: ܠܥܹܝܢ ܢܲܚܡܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܕܵܕ݂ܝ: ܘܲܠܥܹܝܢ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܲܟ݂ܬ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܲܫܛܵܖܹ̈ܐ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ: ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܗ̄ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵـ̇ܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܡܲܛܲܪܬܵܐ.

13: ܘܦܲܩ̇ܕܹܬ̣ ܠܒ̣ܵܪܘܿܟ݂ ܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣.

14: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܣܲܒ̣ ܫܛܵܖܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܐ̄ܫܛܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܲܚܬ̣ܝܼܡ: ܘܲܫܛܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܚܲܬܲܡ: ܘܐܲܪܡܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܕܢܸܬ̣ܢܲܛܪܘܼܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

15: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܐܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܙܕܲܒ̣ܢܘܼܢ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܟܲܖ̈ܡܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ.

16: ܘܨܲܠ̇ܝܼܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣̇ܢ ܒܲܬܲܪ ܕܝܸܗ̄ܒܹܬ̣ ܫܛܵܖܹ̈ܐ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܠܒ̣ܵܪܘܿܟ݂ ܒܲܪ ܢܹܪܝܼܵܐ.

17: ܘܨܲܠ̇ܝܼܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܒܒ̣ܵܥܘ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥ̣ـܒܲܕܬ̇ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܒܚܲܝܠܵܟ݂ ܪܲܒܵܐ ܘܒܲܕܪܵܥܵܟ݂ ܪܵܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܛܵܫܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܟܠ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡ.

18: ܥܵܒܸ݁ܕ݂ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܖܹ̈ܐ: ܦܵܪܲܥ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܠܥܘܼܒܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܚܝܼܠܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

19: ܕܪܲܒܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܝ̈ܢܵܘܗܝ ܦܬ̣ܝܼ̈ܚܵܢ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܬܸܬܸ̇ܠ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܖ̈ܲܝ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

20: ܕܲܥـ̣ܒܲܕܬ̇ ܐܵܬ̣̈ܘܵܬܵܐ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܕ݂ܡܪܵܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܹܝܬ̣ ܒܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܬ̇ ܠܵܟ݂ ܫܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ.

21: ܘܐܲܦܩܸܬ̇ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܐܵܬ̣̈ܘܵܬܵܐ ܘܲܒ̣ܕ݂ܡܖ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ: ܘܒܲܕ݂ܪܵܥܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܚܸܙܘܵܐ ܪܲܒܵܐ.

22: ܘܝܲܗ̣̄ܒ̣ܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܝܼܡܲܝܬ̇ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ.

23: ܘܐܸܬ̣݂ܵܘ ܘܝܲܪܬ̇ܘܼܗ̇: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܩܵܠܵܟ݂: ܘܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܟ݂ ܠܵܐ ܗܲܠܸܟ݂ܘ: ܘܟ݂ܠ ܕܦܲܩܸܕܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ: ܘܡܲܛܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ.

24: ܗܵܐ ܟܹܐܡܢܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܐܲܥ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܹܐܚܕܵܗ̇: ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܥܠܹܝܗ̇܆ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܟܲܦܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬ̇ ܗܘ̤ܵܐ ܘܗܵܐ ܚـ̇ܙܹܝܬ̣.

25: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܡ݂ܲܪܬ̇ ܠܝܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܙܒܸܢ ܠܵܟ݂ ܚܲܩܠܵܐ ܒܟܸܣܦܵܐ: ܘܣܲܗܸܕ݂ ܣܵܗ̈ܕܹܐ: ܘܗܵܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܕܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ.

26: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

27: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܛܵܫܹ̇ܐ ܡܸܕܸܡ.

28: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܹܗ ܕܲܢܒܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܸܟ݂ܒ̇ܫܝܼܗ̇.

29: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܢܸܥܩ̄ܪܘܼܢܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܢܵܘܩܕ݂ܘܼܢܵܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܒ̣ܵـ̈ܬܹܐ ܕܣܵܡ̣ܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܓܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܘܢܲܩ̣ܝܼܘ ܢܘܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܢܲܪܓ̇ܙܘܼܢܵܢܝ.

30: ܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܵܒ̣ܕܝܼܢ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ ܠܝܼ ܒܲܥܒ̣ܵـ̇ܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

31: ܘܡܸܛܠܵܬ̣ܗܘܿܢ ܗܘ̤ܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܘܚܸܡܬ̣ܝ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܒ̣ــ̣ܢܵܐܘܼܗ̇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܠܡܲܥܒܵܪܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ̈.

32: ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܡܲܪܓܵܙܘܼܬ̣ܝ: ܗܸܢܘܿܢ ܘܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܪܵܘܖ̈ܒ̣ܸܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܗܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܢܒ̣ܝܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

33: ܘܐܲܦܢܝܼܘ ܠܝܼ ܩܕ݂ܵܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܲܦܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܲܠـ̇ܦܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܩܲܕܡܹܬ̣ ܘܐܲܠـ̇ܦܹܬ̣: ܘܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܐ.

34: ܘܣܵܡ̣ܘ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܛܲܡ̣ܐܘܼܗܝ.

35: ܘܲܒ̣ܢ̣ܵܘ ܥܠܵـ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܒܲܥܠܵܐ ܒܬܲܦܲܬ̣ ܕܲܒ̣ܢܲܚܠܵܐ ܕܒܲܪ ܗܵܢܘܿܡ: ܠܡܵܘܩܵܕ݂ܘܼ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܐܲܡܠܸܟ݂: ܕܠܵܐ ܦܲܩ̇ܕܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܥܲܠ ܠܹܒ̇ܝ: ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܢܲܚܛܘܿܢ ܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

36: ܗܵܫܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܒܚܲܪܒܵܐ ܘܒ̣ܟܲܦܢܵܐ ܘܒ̣ܡܵܘܬܵܢܵܐ.

37: ܗܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܕܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ: ܒܪܘܼܓ̣ܙܝ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬ̣ܝ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܸܠܝܵܐ.

38: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

39: ܘܐܸܬܸܠ ܠܗܘܿܢ ܠܸܒܵܐ ܚܲܕ݂ܬܵܐ܆ܘܪܘܼܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ: ܠܡܸܕ݂ܚܲܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ.

40: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܕܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܡܲܛܐܵܒ̣ܘܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܕܸܚܠܲܬ̣ܝ ܐܸܬܸܠ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܣܛܘܿܢ ܡܹܢܝ.

41: ܙܐܹܚܲܕܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܨܘܿܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܩܘܼܫܬܵܐ: ܒܟ݂ܠܹܗ ܠܹܒܝ ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ.

42: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܝܬ̇ܝܼـ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܟܠܵܗ̇ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

43: ܘܢܸܙܕܲܒ̣̈ܢܵܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܐܵܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܬ̇ܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܠܡܲܬ̤ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ.

44: ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܟܸܣܦܵܐ ܢܸܙܒ̇ܢܘܼܢ: ܘܢܸܟ݂ܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ܘܲܢܚܲܬ̇ܡܘܼܢ: ܘܲܢܣܲܗܕܘܼܢ ܣܵܗ̈ܕܹܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܸܝܢ: ܙܒܲܚܕ݂ܵܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܛܘܼܖܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܦܲܩ̈ܥܵܬ̣ܵܐ: ܘܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܬܲܝܡ̄ܢܵܐ: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܗܘܿܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܓ.

1: ܘܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣ܢܝܼ̈ܢ: ܟܲܕ݂ ܟܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܕܲܟܹ̇ܝܠ ܒܕ݂ܵܪܲܬ̣ ܡܲܛܲܪܬܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܥܲـ̣ܒ̣ܕܵܟ݂ ܘܓܲܒ̣ܠܵܟ݂ ܘܐܲܬ̣ܩ̣ܢܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܹܗ.

3: ܩܪܝܼܢܝ ܘܐܹܥܢܹܝܟ݂: ܘܐܹܚܵܘܹܝܟ݂ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܥܲܫܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܬ̇ܘܿܢ.

4: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܒܵـ̈ܬܹ̇ܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܒܵـ̈ܬܹ̇ܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܕܲܥ̣ܩܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܒܚܲܪܒܵܐ.

5: ܕܐܸܬ݂ܵܘ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܡܸܡܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܦܲܓ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܩܲܛـ̇ܠܹܬ̣ ܒܪܘܼܓ̣ܙ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬ̣: ܘܐܲܗܦܟܹـ̇ܬ̣ ܐܲܦܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

6: ܗܵܐ ܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܘܐܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܓ̣ܠܸܐ ܠܗܘܿܢ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܘܕ݂ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

7: ܘܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܒ̣ܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ: ܘܐܲܛܐܸܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ.

8: ܘܐܹܕܲܟܹ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܥܵܘ̣ܠܗܘܿܢ ܕܲܚ̣ܛܵܘ ܠܝܼ: ܘܐܸܫܒܘܿܩ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܕܲܚ̣ܛܵܘ ܠܝܼ ܘܕܲܐܥܠܝܼܘ ܒܝܼ.

9: ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܝܪ ܠܲܫܡܵܐ ܘܲܠܒܘܼܣܵܡܵܐ: ܘܲܠܚܲܕܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܫܘܼܒ̣ܗܵܪܵܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܟܠܵܗ̇ ܛܵܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵـ̇ܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܢܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܘܢܸܪܓ̇ܙܘܼܢ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܕܥܵـ̇ܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ.

10: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܘܼܒ̣ ܢܸܫܬ̇ܡܲܥ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܚܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܒܩܘܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܒ̣ܫܘܼܩܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܚܵܪܒ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣ ܘܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܒܥܝܼܪܵܐ.

11: ܩܵܠܵܐ ܕܲܕ݂ܝܵܨܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܬ̣ܢܵܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܟܲܠܬ̣ܵܐ: ܩܵܠܵܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܵܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣: ܘܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

12: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܚܪܸܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܘܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܹܗ: ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܕܖ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܥܵـ̈ܢܵܐ.

13: ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܛܘܼܖܹ̈ܐ: ܘܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܦܲܩ̈ܥܵܬܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܬܲܝܡ̄ܢܵܐ: ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܒܲܚܕ݂ܵܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܸܥܒܲܪ ܥܵـ̈ܢܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܲܢܵܝܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

14: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܘܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

15: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܲܨܡܲܚ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܨܸܡܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܡܠܸܟ݂ ܒܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܣܬܲܟܲܠ: ܘܢܸܥܒܲܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

16: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܢܸܬ̣ܦܪܸܩ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܬܸܫܪܸܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܗܵܢܵܘ ܫܡܹܗ ܕܢܸܩܪܘܿܢܹܗ: ܡܵܪܝܵܐ ܙܸܕ݂ܩܲܢ.

17: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕܪ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܒܪܵܐ ܕܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܹܣܪܵܝܹܠ.

18: ܘܲܠܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܲܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܕܡܲܣܸܩ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܘܥܵܒܹ݁ܕ݂ ܕܸܒ̣ܚܬ̣ܵܐ: ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

19: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

20: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܲܡܒܲܛܵܠܘܼ ܕܘܼܒܵܖ̈ܲܝ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܕ݂ܘܼܒܵܖ̈ܲܝ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢ̱ܗܘܿܢ.

21: ܐܵܦ ܩܝܵܡܝ ܕܡܸـ̇ܠܟܹ̇ܬ̣ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܝ ܢܸܬ̣ܒܲܛܲܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܹܝܗ: ܘܲܠܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ ܘܲܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈.

22: ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܡ̱ܢܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܟ݂ܝܼܠ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܣܓܸ̇ܐ ܙܲܪܥܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܥܲܒ̣ܕܝ: ܘܲܕ݂ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܝܼ.

23: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

24: ܠܵܐ ܚܵܙ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܲܡܵܐ: ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܲܖ̈ܒ̣ܵܢ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܣܠܝܼ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܲܠܥܲܡܝ ܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

25: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܩܝܵܡܝ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܕ݂ܠܸܠܝܵܐ: ܘܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܣܵـ̇ܡܹܬ̣.

26: ܐܵܦ ܙܲܪܥܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܲܕ݂ܕ݂ܵܘܝܼܕ ܥܲܒ̣ܕܝ ܐܲܣܠܸܐ: ܕܐܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘܲܕ݂ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܕ݂ܝܲܥܩܘܿܒ: ܟܲܕ݂ ܐܲܗܦܸـܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܐܹܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܕ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟ̇ــ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܲܥ ܫܘܼܠܛܵܢ ܐܝܼܕܹܗ܆ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ ܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܗ̇.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܙܸܠ ܐܸܡܲܪ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕ܀ ܐ: ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܢܵܘܩ̄ܕ݂ܝܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ.

3: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܚܵܕ݂ܘܼ ܬܸܬ̇ܚܸܕ݂: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܬܸܫܬ̇ܠܸܡ. ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܠܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ: ܘܦܘܼܡܵܟ݂ ܥܲܡ ܦܘܼܡܹܗ ܢܡܲܠܸܠ: ܘܲܠܒ̣ܵܒܹܠ ܬܹܐܙܲܠ.

4: ܒܪܲܡ ܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟ: ܠܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܬܡܘܼܬ̣.

5: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܪܩܸܕ݂ܘ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ ܡܲܠ̈ܟܹܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ܆ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܲܪܩ̄ܕ݂ܘܼܢ ܥܠܲܝܟ: ܘܵܝ ܡܵܪܵܐ ܢܲܪܩ̄ܕ݂ܘܼܢ ܥܠܲܝܟ: ܡܸܛܠ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܠـ̇ܠܹܬ̣ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

6: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

7: ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܪܢ ܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪ: ܥܲܠ ܠܟ݂ܝܼܫ: ܘܥܲܠ ܥܲܙܩܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܹܝܢ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܒܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܥܲܫܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ.

8: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܲܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܨܹܕܲܩܝܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܥܲܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܕܢܸܬ̣ܩܪܘܿܢ ܡܚܲܪܖܹ̈ܐ.

9: ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܓܒܲܪ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܐܲܡܬܹܗ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܘܥܸܒ̣ܪܵܝܬܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܖܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܢܫܲܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܝܗ̄ܘܕ݂ܵܝܵܐ.

10: ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܩܲܒܸ̇ܠ̣ܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܓܒܲܪ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܐܲܡܬܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܖܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܬܘܼܒ̣. ܘܚܲܪܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ.

11: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ: ܘܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܚܲܪܖܹ̈ܐ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ.

12: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

13: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢܵܐ ܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܩܝܵܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܦـ̇ܩܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

14: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܫܒܲܥ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܬܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܕܢܸܙܕܲܒܲܢ ܠܵܟ݂: ܘܢܸܦ̱ܠܚܵܟ݂ ܫܸܬ̣ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܘܬܸܫܒ̇ܩܝܼܘܗܝ ܒܲܪ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܢܝ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܨܠܵܘ ܐܸܕ݂ܢܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ.

15: ܘܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ: ܠܡܸܩܪܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬ̣ܵܐ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܐܲܩܝܼܡܬ̇ܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܵܘܗܝ.

16: ܘܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܘܛܵܘܸܫܬ̇ܘܿܢ ܫܹܡܝ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܓܒܲܪ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܐܲܡܬܹܗ ܕܲܫـ̣ܒܲܩܬ̇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܟܲܒܸ̇ܫܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܒ̈ܕܹܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܵܐ.

17: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܠܡܸܩܪܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬ̣ܵܐ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ܆ܗܵܐ ܩܵـ̇ܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܚܹܐܪܘܼܬ̣ܵܐ ܠܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܠܟܲܦܢܵܐ: ܘܲܠܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬܸ̇ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟ̇ــ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

18: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ ܥܲܠ ܩܝܵܡܝ: ܕܠܵܐ ܐܲܫܲܪܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܥܸܓ̣ܠܵܐ ܕܲܦ̣ܣܲܩܘ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܒܹܝܬ̣ ܦܸܠܓܵܘ̈ܗܝ.

19: ܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ ܒܹܝܬ̣ ܦܸܠܓܵܘ̈ܗܝ ܕܥܸܓ̣ܠܵܐ.

20: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

21: ܘܲܠܨܹܕܲܩܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܲܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܝܲܕ݂ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܕܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

22: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܥܦܸـܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܘܼܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܘܢܸܟ݂ܒ̇ܫܘܼܢܵܗ̇ ܘܢܵܘܩ̄ܕ݂ܘܼܢܵܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܝܵـ̇ܬܹܒ̣.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܗ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܒ݂ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܘܸܠ ܠܹܝܬ̣ ܒܢܲܝ̈ ܪܟܸܒ̣ܝܲܡ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܐܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܢ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܫܩܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ.

3: ܘܕܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܠܝܲܙܲܢܝܵܐ: ܒܲܪ ܐܲܡܲܪܝܵܐ: ܒܲܪ ܚܲܒ̣ܨܲܢܝܵܐ: ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ܆ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܪܟܸܒ̣ܝܲܡ.

4: ܘܐܲܥܠܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܒ̣ܢܲܝ̈ ܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܓܕܲܠܝܵܐ ܢܒ̣ܝܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܪܵܘܖ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܕܝܵـ̇ܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܲܡܥܲܣܝܵܐ ܒܲܪ ܫܵܠܘܿܡ ܢܵـ̇ܛܲܪ ܬܲܪܥܵܐ.

5: ܘܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܪܟܸܒ̣ܝܲܡ: ܐܲܓܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲــ̈ܠܝܵܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܟ݂ܵܣܹ̈ܐ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܹܫܬܵܘ ܚܲܡܪܵܐ.

6: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܐ ܫܵـ̇ܬܹܝܢܲܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܪܵܟܵܒ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܦܲܩ̣ܕܲܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܲܢ: ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

7: ܘܒ̣ܵـ̈ـܬܹ̇ܐ ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܢܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ܆ܘܙܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܙ̱ܪܥܘܼܢ: ܘܟܲܖ̈ܡܹܐ ܠܵܐ ܬܸܨܒ̣ܘܼܢ : ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ ܬܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬܸܚܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܵܗ̇.

8: ܘܲܫ̣ܡܲܥܢ ܒܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܪܵܟ݂ܵܒ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܟܠ ܕܦܲܩܕܲܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܸ̇ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܚܢܲܢ ܘܠܵܐ ܢܸܫܲܝ̈ܢ: ܘܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢ ܘܠܵܐ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܢ.

9: ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܒܵـ̈ـܬܹ̇ܐ ܠܡܵܘܬ̇ܒܲܢ: ܘܟܲܖ̈ܡܹܐ ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܙܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ.

10: ܘܝܼܬܸܒ̣ܢ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ: ܘܲܫ̣ܡܲܥܢ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܢ ܟܠ ܕܦܲܩ̣ܕܲܢ ܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܢ.

11: ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸܩ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܸܡ݂ܲܪܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

12: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

13: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܙܸܠ ܠܓܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܠܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡܲܪܕܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ.

14: ܫܲܪܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܪܵܟ݂ܵܒ̣: ܕܦܲـ̣ܩܸܕ݂ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܝܼܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܫ̣ܡܲܥܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ܆ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܩܲܕܡܹܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ.

15: ܘܫܲܕܪܹܬ̣ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ̣̈ܕܲܝ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܩܲܕܡܹ̇ܬ̣ ܘܫܲܕܪܹܬ̣ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܬܘܼܒ̣ܘ ܓܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܛܐܸܒ̣ܘ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܙ̄ܠܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܬܸܒ̣ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̇ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܨܠܲܝܬ̇ܘܿܢ ܐܸܕ݂ܢܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢܵܢܝ.

16: ܗܵܐ ܐܲܫܲܪܘ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܪܵܟ݂ܵܒ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܢܝ.

17: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܐ ܡܲܝܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܟܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ: ܘܲܩܪܹܝ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܥܢܵܐ̣ܘܼܢܝ.

18: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܪܟ݂ܒ̣ܝܲܡ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܠܵܦ ܕܲܫ̣ܡܲܥܬܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܐܒ̣ܘܼܟ݂ܘܿܢ ܘܲܢ̣ܛܲܪܬ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܬ̇ܘܿܢ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܦܲܩܸܕ݂ܟ݂ܘܿܢ.

19: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܘܿܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܒܲܪ ܪܵܟ݂ܵܒ̣: ܕܩܵـ̇ܐܹܡ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܘ.

1: ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܕܝܘܿܝܵܩܝܼܡ ܒܲܪ ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗ̄ܘܼܕܵܐ: ܗ݀ܘܵܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܣܒ݂ ܠܟ݂ ܡܓܠܬܐ ܕܣܦܪܐ: ܘܟܬܘܒ ܥܠܝܗ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟ݂: ܥܠ ܝܣܪܝܠ: ܘܗܠ ܝܗܘܕܐ: ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ: ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟ݂: ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ ܕܝܘܫܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

3: ܛܟ݂ ܢܫܡܥܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ: ܟܠܗ ܒܝܫܬܐ ܕܡܬܚܫܒ ܐ̄ܢܐ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ: ܘܢܗܦܟܘܢ ܓܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ: ܘܐܫܒܘܩ ܠܚܘܒܝܗܘܢ ܘܠܚܛܗܝܗܘܢ.

4: ܘܩܪܐ ܐܪܡܝܐ ܠܒܪܘܟ݂ ܒܪ ܢܪܝܐ: ܘܟܬܒ ܒܪܘܟ݂ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܡܝܐ: ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܡܓܠܬܐ ܕܣܦܪܐ.

5: ܘܦܩܕ ܐܪܡܝܐ ܠܒܪܘܟ݂ ܒܪ ܢܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܟܠܐ ܐ̄ܢܐ: ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̄ܢܐ ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ.

6: ܥܘܠ ܐܢ̄ܬ ܘܩܪܝ ܒܡܓܠܬܐ ܕܟܬܒܬ ܡܢ ܦܘܡܝ: ܦܬܓܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܨܘܡܐ: ܘܐܦ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܩܘܪܝܗܘܢ ܬܩܪܐ ܐܢܘܢ.

7: ܛܟ݂ ܬܦܠ ܒܥܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܘܢܗܦܟܘܢ ܓܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ: ܘܢܫܠܐ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܡܛܠ ܕܪܒܘ ܪܘܓܙܐ ܘܚܡܬܐ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ.

8: ܘܥܒܕ ܒܪܘܟ݂ ܒܪ ܢܪܝܐ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ: ܠܡܩܪܐ ܒܣܦܪܐ ܦܬܓܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ.

9: ܘܗܘܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ: ܓܙܪܘ ܨܘܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ: ܘܩܪܐ ܒܪܘܟ݂ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܩܘܪܝܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܐܘܪܫܠܡ.

10: ܘܩܪܐ ܒܪܘܟ݂ ܣܦܪܐ: ܦܬܓܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܒܚܢܘܬܗ ܕܓܡܪܝܐ ܒܪ ܫܦܢ ܣܦܪܐ ܒܕܪܬܐ ܥܠܝܬܐ: ܒܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ.

11: ܘܫܡܥ ܡܝܟܐ ܒܪ ܓܡܪܝܐ: ܒܪ ܫܦܢ: ܟܠܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܣܦܪܐ.

12: ܘܢܚܬ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܠܚܢܘܬܗ ܕܣܦܪܐ: ܘܚܙܐ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ ܝܬܒܝܢ: ܐܠܝܫܡܥ ܣܦܪܐ: ܘܕܠܝܐ ܒܪ ܫܡܥܝܐ: ܘܐܠܝܬܢ ܒܪ ܥܒܟܘܪ: ܘܓܡܪܝܐ ܒܪ ܫܦܢ: ܘܨܕܩܝܐ ܒܪ ܚܢܢܝܐ: ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ.

13: ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܡܝܟܐ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܕܫܡܥ: ܟܕ ܩܪܐ ܒܪܘܟ݂ ܣܦܪܐ ܒܐܕܢܘܗܝ ܕܥܡܐ.

14: ܘܫܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ ܠܘܬ ܒܪܘܟ݂: ܠܝܗܘܕܝ ܒܪ ܢܬܢܝܐ: ܒܪ ܫܠܡܝܐ: ܒܪ ܟܘܫܝ: ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܡܓܠܬܐ ܕܩܪܝܬ ܒܗ ܩܕܡ ܥܡܐ: ܣܒܝܗ ܒܐܝܕܟ݂ ܘܬܐ: ܘܢܣܒ ܒܪܘܟ݂ ܒܪ ܢܪܝܐ ܡܓܠܬܐ ܒܐܝܕܗ: ܘܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ.

15: ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ: ܬܒ ܘܩܪܝܗ ܩܕܡܝܢ: ܘܩܪܗ ܒܪܘܟ݂ ܩܕܡܝܗܘܢ.

16: ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܘܗܝ ܬܘܗܘ ܓܒܪ ܥܠ ܚܒܪܗ: ܘܐܡܪܘ ܠܒܪܘܟ݂: ܡܚܘܝܢ ܚ̄ܢܢ ܠܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܗܠܝܢ.

17: ܘܠܒܪܘܟ݂ ܫܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܚܘܢ ܐܝܟܢܐ ܟܬܒܬ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܗ.

18: ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܪܘܟ݂: ܡܢ ܦܘܡܗ ܐܡܪ ܗ̄ܘܐ ܠܝ ܐܪܡܝܐ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܗܠܝܢ: ܘܐܢܐ ܟܬܒ ܗܘܝܬ ܥܠ ܣܦܪܐ ܒܕܝܘܬܐ.

19: ܘܐܡܪܘ ܪܘܪܒܢܐ ܠܒܪܘܟ݂: ܙܠ ܘܐܬܛܫܐ ܐܢ̄ܬ ܘܐܪܡܝܐ: ܘܐ̄ܢܫ ܠܐ ܢܕܥ ܐܝܟܐ ܐܢ̄ܬܘܢ.

20: ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܕܪܬܐ: ܘܡܓܠܬܐ ܣܡܘܗ ܒܚܢܘܬܗ ܕܐܠܝܫܡܥ ܣܦܪܐ: ܘܚܘܝܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܗܠܝܢ.

21