ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

ܐ

1: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܝܸܬ̣ܒܲܬ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ̇ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܣܲܓ̇ܝܲܐܬ̣ ܒܥܲܡܵܐ: ܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܬ̣ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܪܹܫܵܐ ܕܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

ܒ

2: ܒܟ݂ܵܬ̤ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܕܸܡܥܹ̈ܝܗ̇ ܫ̣ܚܸܠ ܥܲܠ ܦܲܟ̇ܝ̈ܗ̇: ܘܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܹܝܗ̇. ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܹܝܗ̇ ܕܲܓܸ̇ܠ̣ܘ ܒܵܗ̇ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܵܗ̇ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹ̈ܐ.

ܓ

3: ܓܲܠܝܲܬ̤ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܘܿܓܲܐܬ̣ ܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܗ̤ܝ ܝܸܬ̣ܒܲܬ̤ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܢܝܵܚܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܕ݂ܘܿܦܹܝܗ̇ ܐܲܕܪ̱ܟ݂ܘܼܗ̇ ܒܹܝܬ̣ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

ܕ

4: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܨܕܹܝܢ: ܘܟ݂ܵܗܢܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܬ̇ܬܲܢܚܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܗ̇ ܡܡܲܟ̇ܟ݂ܵܢ: ܘܗ̤ܝ ܡܲܪܝܼܪ ܠܵܗ̇.

ܗ

5: ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܠܘܿܨܹܝ̈ܗ̇ ܠܪܹܫ: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹ̈ܝܗ̇ ܫܠܝܼܘ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܟ̇ܟ݂ܵܗ̇ ܥܲܠ ܣܘܿܓܲܐܬ̣ ܚܛܵܗܹ̈ܝܗ̇: ܘܝܲܠܘܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܵܠܘܿܨܵܐ.

ܘ

6: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ ܟܠܹܗ ܗܸܕ݂ܪܵܗ̇: ܗܘ̤ܵܘ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܝܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝ̈ܠܹܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܡܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܕܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܵܕ݂ܘܿܦܵܐ.

ܙ

7: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܲܬ̤ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܵܗ̇ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܵܗ̇: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ: ܟܲܕ݂ ܢܦܲܠ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܝܲܕ݂ ܐܵܠܘܿܨܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܡܥܲܕ̇ܪܵܢܵܐ: ܚ̣ܙܵܐܘܼܗ̇ ܐܵܠܘܿܨܹ̈ܝܗ̇ ܘܲܓ̣ܚܸܟ݂ܘ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܵܗ̇.

ܚ

8: ܚܛܵܗܵܐ ܚܛܵܬ̤ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܢܸܕ̇ܬ̣ܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܡܝܲܩܪ̈ܵܢܹܝܗ̇ ܨܲܥ̣ܪܘܼܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܘ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ̇: ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܐܸܬ̇ܬܲܢܚܲܬ̤: ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܠܒܸܣܬ̇ܪܵܗ̇.

ܛ

9: ܛܲܡܐܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܒܲܫܦܘܿܠܹ̈ܝܗ̇ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܲܬ̤ ܚܲܪܬ̣ܵܗ̇: ܘܢܸܚܬܲܬ̤ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܗ̇ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ. ܚܙܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

ܝ

10: ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܦܪܲܣ̣ ܐܵܠܘܿܨܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܵܗ̇: ܘܲܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܠܡܲܩܕ̇ܫܵܟ݂: ܕܦܲܩܸܕ̇ܬ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܥܠܘܿܢ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܟ݂.

ܟ

11: ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܡܸܬ̇ܬܲܢܚܝܼܢ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܲܚܡܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܪܸܓܲܬ̣ܗܘܿܢ ܒܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܠܡܲܦܢܵܝܘܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܚܙܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܚܘܼܪ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܙܲܠܝܼܠܬܵܐ.

ܠ

12: ܠܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܥܵܒ̣ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܘܲܚܙܵܘ: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܟܹܐܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܒ̣ܝ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡܲܟ̇ܟܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

ܡ

13: ܡ̣ܢ ܡܪܵܘܡܵܐ ܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܒܓܲܪ̈ܡܲܝ ܘܐܲܚ̣ܬܲܢܝ: ܦ̣ܪܲܣ ܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܘܐܲܗܦܟܲܝܢܝ ܠܒܸܣܬܲܪܝ: ܘܝܲܗ̄ܒܲܢܝ ܠܚܲܪܒܵܐ ܘܟ݂ܠܝܘܿܡ ܕܵܘܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ.

ܢܢ

14: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܥܠܲܝ ܚܛܵܗܲܝ̈: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܸܣܬ̇ܪܸܓ̣ܘ ܢܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܥܲܠ ܨܵܘܪܝ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܪܲܗ ܚܲܝܠܝ ܘܐܲܫܠ̱ܡܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܲܢ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܲܝܠܹܗ.

ܣ

15: ܟܒܲܫ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܫܝܼ̈ܢܲܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘܝ: ܩ̣ܪܵܐ ܥܠܲܝ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܲܝ: ܡܲܥܨܲܪܬܵܐ ܕܵܫ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ.

ܥ

16: ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܒܵܟ݂ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܲܪ̈ܕ̇ܝܵܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܕܐܲܪܚܸܩ̣ ܡܹܢܝ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ ܡܲܦܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܝ. ܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܫܲܩܡܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ.

ܦ

17: ܦܸܪܣܲܬ̤ ܨܸܗܝܘܿܢ ܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ: ܦ̣ܩܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܚܲܕ݂ܪܘܼܗܝ ܐܵܠܘܿܨܵܘ̈ܗܝ: ܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܢܸܕ̇ܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܨ

18: ܙܲܕ̇ܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܠܹܗ ܡܲܪܡ̇ܪܹܬ̣: ܫܡܲܥܘ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܚܙܵܘ ܟܹܐܒ̣ܝ: ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܝ ܘܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܲܝ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ.

ܩ

19: ܩܪܹܝ̇ܬ̣ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܲܟ݂ܠܘܼܢܝ: ܟܵܗ̈ܢܲܝ ܘܩܲܫܝܼ̈ܫܲܝ ܣܵܦ̣ܘ ܒܓ̣ܵܘ: ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܢܲܦܢܘܿܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚ̣ܘ.

ܪ

20: ܚܙܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼ: ܘܲܡܥܲܝ̈ ܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܠܹܒ̇ܝ ܒܓ̣ܵܘܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܡܲܪܡܵܪܘܼ ܡܲܪܡ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܐܵܘܒ̇ܕܲܬ̤ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܕܲܒ̣ܒܲܝܬܵܐ ܡܵܘܬܵܐ.

ܫ

21: ܫ̣ܡܲܥ ܕܡܸܬ̇ܬܲܢܚܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ. ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܒ̣ܝܼܫܬ̇ܝ: ܘܲܚܕ݂ܝܼܘ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܠܝܼ: ܐܝܬܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩ̣ܪܲܝܬ̇ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܝ.

ܬ

22: ܬܸܥܘܿܠ ܟܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܛܲܪܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܛܲܪܸܦܬܵܢܝ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈: ܡܸܛܠ ܕܲܣ̈ܓ̣ܝܼ ܬܸܢܚܵܬ̣̈ܝ ܘܠܹܒ̇ܝ ܕܵܘܹܐ. ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

ܐ

1: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܲܥܝܼܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܠܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܲܪܡܝܼ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܟܘܼܒ̣ܫܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

ܒ

2: ܛܲܒܲܥ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܣ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܕܲܝܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܣܚܲܦ̣ ܒܚܸܡܬܹܗ ܠܟܲܪܟ݂ܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܛܝܼ̈ܠܹܝܗ̇ ܡܲܠܟܹ̇ܝ̈ܗ̇ ܘܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܝܗ̇.

ܓ

3: ܓܕܲܡ ܒܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܩܲܪܢܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܗܦܸܟ݂ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܠܒܸܣܬ̇ܪܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܫܒܲܩ̣ ܢܘܼܪܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ.

ܕ

4: ܡ̣ܠܵܐ ܩܸܫܬܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܠܘܿܨܵܐ: ܐܲܩܝܼܡ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ: ܘܩܲܛܸܠ ܟܠ ܪܸܓܲܬ̣ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܐܸܫܲܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

ܗ

5: ܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܘܛܲܒ̇ܥܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܛܲܒܲܥ̣ ܟܠܗܹܝܢ ܣܵܚܪ̈ܵܬܹܗ ܘܚܲܒܸ̇ܠ̣ ܟܲܪ̈ܟ݂ܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܲܣܓ̇ܝܼ ܒܒܲܪܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܘܐܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ.

ܘ

6: ܘܲܥ̣ܩܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢܬ̣ܵܐ ܡܛܲܠܬ̣ܵܗ̇: ܘܚܲܒܸ̇ܠ̣ ܥܲܕ݂ܥܹܕܹܝ̈ܗ̇: ܘܐܲܛܥܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕܹ̈ܐ ܘܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܣܠܝܼ ܒܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܘܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ.

ܙ

7: ܛ̣ܥܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܩܕ̇ܫܹܗ: ܘܐܲܣܠܝܼ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹܗ: ܘܐܲܫܠܸܡ̣ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹ̈ܐ ܫܘܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇: ܩܵܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ.

ܚ

8: ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܫܘܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܲܪܡܝܼ ܚܘܼܛܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܵܥܵܗ̇: ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܒܐܒ̣ܠܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܗ: ܘܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܨܕ݂ܵܘ.

ܛ

9: ܛܲܒܲܥ̣ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇: ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ܘ ܘܬܲܒܲܪܘ ܣܘܼܟ̇ܪܹ̈ܝܗ̇: ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܝܗ̇ ܘܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܝܗ̇ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܠܲܝܬ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܐܵܦ ܢܒ̣ܝܹ̈ܝܗ̇ ܠܵܐ ܐܸܫ̣ܟܲܚܘ ܚܸܙܘܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ.

ܝ

10: ܝܸܬܸܒ̣ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܫܬܸܩ̣ܘ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܲܪܡܝܼܘ ܥܲܦܪܵܐ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܢܘ ܣܲܩܹ̈ܐ: ܣ̣ܡܲܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܪܹ̈ܫܲܝܗܹܝܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܟ

11: ܚ̣ܫܸܟ݂ ܒܕܸܡܥܹ̈ܐ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܘܐܸܬ̇ܕܲܠܲܚܘ ܡܥܲܝ̈: ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܩܵܪܝ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦܘ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܒܫܘܼܩܹܝ̈ܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ.

ܠ

12: ܠܐܸܡ̈ܗܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܐܲܝܟܵܘ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦܘ ܐܲܝܟ݂ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܒܫܘܼܩܹܝ̈ܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܐ̱ܫܸܕ݂ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܸܡ̈ܗܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܡ

13: ܡܵܢܵܐ ܐܹܣܲܗܕܹܟ݂ܝ ܘܲܠܡܲܢ ܐܹܕܲܡܸܐ ܠܹܟ݂ܝ ܒܲܪܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܐܹܦܲܚܸܡ ܠܹܟ݂ܝ ܘܐܹܒܲܝܐܹܟ݂ܝ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܕܲܣܓܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܡܵܐ ܬܒ̣ܵܪܹܟ݂ܝ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܣܟ̇ܘܿܪ.

ܢܢ

14: ܢܒܲܝܲܝ̈ܟ̇ܝ ܚ̣ܙܵܘ ܠܹܟܝ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܲܛܥ̱ܝܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܓ̣ܠܵܘ ܠܹܟ݂ܝ ܥܲܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ ܕܲܬ̇ܬ̣ܘܼܒ̣ܝܼܢ. ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬܹܟ݂ܝ: ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܠܹܟ݂ܝ ܢܒ̣̈ܝܼܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܘܡܲܛܥ̱ܝܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ.

ܣ

15: ܛܲܪܸܦ̣ܘ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܠ ܥܵܒ̣ܪ̈ܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܫܪܸܩ̣ܘ ܘܐܲܢܝܼܕ݂ܘ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܒܲܪܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܓܡܝܼܪܲܬ̤ ܫܘܼܦܪܵܐ ܘܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

ܥ

16: ܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣: ܘܫܲܡ̣ܠܝܼ ܡܸܠܬܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ: ܣܲܚܦܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܚܵܣ: ܘܐܲܚܕ̇ܝܼ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܲܪܢܵܐ ܕܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ܟ̇ܝ.

ܦ

17: ܦܬܲܚ̣ܘ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܐܲܫܪܸܩ̣ܘ ܘܚܲܪܸܩ̣ܘ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܠܲܥܢܵܗ̇: ܒܪܲܡ ܗܵܢܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܣܲܟ̇ܝܼܢ: ܐܸܫܟܲܚܢ ܘܲܚܙܲܝܢ.

ܨ

18: ܓܥ̣ܵܐ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܐܲܪܕܵܝ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܚܠܵܐ ܕܸܡ̱ܥܬܹܟ݂ܝ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܠܸܠܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܠܝܼܢ ܠܹܟܝ ܦܘܼܝܵܓ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܠܸܐ ܒܵܒܲܬ̤ ܥܲܝܢܹܟ݂ܝ.

ܩ

19: ܩܘܼܡܝ ܫܲܒܲܚܝ ܒܠܸܠܝܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܛܲܪܬܵܐ: ܐܲܫܘܿܕ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܹܒ̇ܟ݂ܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܪܝܼܡܝ ܠܘܵܬܹܗ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܥܲܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܝܲܠܘܼܕܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܕܡܸܬ̇ܛܲܪܦܝܼܢ ܠܟܲܦܢܵܐ ܒܪܹܫ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܩܹ̈ܐ:

ܪ

20: ܚܙܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܚܘܼܪ ܠܡܲܢ ܥ̣ܒܲܕܬ̇ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܹܝܢ ܢܹܐܟ݂̈ܠܵܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܦܹܐܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܘܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܕܡܸܫܬܲܩܦܝܼܢ: ܐܹܝܢ ܢܸܬ̣ܩ̄ܛܸܠ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܢܒ̣ܝܼܵܐ.

ܫ

21: ܫܟܸܒ̣ܘ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ: ܒܬܘܼ̈ܠܵܬ̣ܝ ܘܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܲܝ ܢܦܲܠ̣ܘ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܩܲܛܸܠܬ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂: ܛܲܒܲܚ̣ܬ̇ ܘܠܵܐ ܚܵܣܬ̇.

ܬ

22: ܩܸܪܲܝܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܲܕ݂ܥܹܕܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܚܕ݂ܵܪܲܝ: ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܘܲܣܪܝܼܕ݂ܵܐ: ܕܫܸܩܠܹ̇ܬ̣ ܘܪܲܒ̇ܝܹܬ̣ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܓܲܡܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

ܐ

1: ܐܹܝܠ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܚܙܝܼ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ: ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

2: ܠܝܼ ܕܒܲܪ: ܘܗܲܠܟܲܢܝ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܢܲܗܝܼܪܵܐ.

3: ܒܪܲܡ ܒܝܼ ܢܬ̣ܘܼܒ̣: ܘܢܲܗܦܸܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ.

ܒ

4: ܒܲܠܝܼ ܡܸܫܟ̇ܝ ܘܒܸܣܪܝ: ܘܬܲܒܲܪ ܓܲܪ̈ܡܲܝ.

5: ܒܢ̣ܵܐ ܥܠܲܝ: ܘܐܲܟ݂ܪ̱ܟܲܢܝ ܡܸܪܕܵܐ ܘܚܘܼܪܒܵܐ.

6: ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܐܵܘܬ̇ܒܲܝܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

ܓ

7: ܣܵܓ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܐܸܦܘܿܩ: ܘܐܲܥܫܸܢ ܐܲܣܘܼܪ̈ܲܝ.

8: ܘܐܵܦܸܢ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܘܐܹܨܲܠܹܐ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܨܠܘܿܬ̣ܝ.

9: ܣܵܓ̣ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܒܟ݂ܘܼ̈ܒܹ̇ܐ: ܘܲܫܒ̣ܝܼ̈ܠܲܝ ܥܲܩܸܡ.

ܕ

10: ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܟܲܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ: ܘܐܲܪܝܵܐ ܒܛܘܼܫܝܵܐ.

11: ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܝ ܥܲܩܸܡ̣: ܦܲܫܚܲܢܝ ܘܣܵܡܲܢܝ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ.

12: ܡ̣ܠܵܐ ܩܸܫܬܹ̇ܗ ܘܐܲܩܝܼܡܲܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܢܝܼܫܵܐ ܠܓܹܐܪܹ̈ܐ.

ܗ

13: ܗܵܐ ܐܲܥܸܠ ܒܟ݂ܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܝ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ.

14: ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܓܘܼܚܟܵܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ.

15: ܐܲܣܒ̇ܥܲܢܝ ܡܪܵܪܹ̈ܐ: ܘܐܲܪ̱ܘܝܲܢܝ ܓܸܕ̇ܕܹ̈ܐ.

ܘ

16: ܘܬܲܒܲܪ ܒܟܹܐܦܵܐ ܫܸܢܲܝ̈: ܘܦܵܠܢܝ ܒܩܸܛܡܵܐ.

17: ܘܐܸܬ̇ܛܲܥܝܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܠܵܡܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܘܲܛܥܹ̇ܝܬ̣ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

18: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܐܸܒܲܕ݂ܘ ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈: ܘܣܲܒ̣ܪܝ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ.

ܙ

19: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܫܘܼܥܒܵܕ݂ܝ ܘܡܲܪܕ̇ܘܼܬ̣ܝ: ܕܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܓܸܕ̇ܕܹ̈ܐ.

20: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܘܐܲܦܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܥܠܲܝ.

21: ܗܵܕܹܐ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܠܹܒ̇ܝ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܹܣܲܟܹ̇ܐ ܠܹܗ.

ܚ

22: ܚܸܣܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܛܵܠܩܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ.

23: ܒܚܘܼܕܵܬ̣ܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ.

24: ܐܸܡܪܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܢܵܬ̣ܝ ܗ̄ܘܼ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܹܣܲܟܸ̇ܐ ܠܹܗ.

ܛ

25: ܛܵܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܢ ܕܲܡܣܲܟܸ̇ܐ ܠܹܗ ܘܲܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܒ̣ܵܥ̇ܝܵܐ ܠܹܗ.

26: ܛܵܒ̣ ܠܡܲܢ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

27: ܛܵܒ̣ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܸܫܩܘܿܠ ܢܝܼܪܵܟ݂ ܒܛܲܠܝܘܼܬܹܗ.

ܝ

28: ܘܢܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܩ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܒܸ̇ܠ ܥܠܵܘܗܝ ܢܝܼܪܵܟ݂.

29: ܢܸܬܸ̇ܠ ܒܥܲܦܪܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ.

30: ܢܸܬܸ̇ܠ ܦܲܟܹ̇ܗ ܠܡܲܢ ܕܡܵܚܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܘܢܸܣܒܲܥ ܚܸܣܕܵܐ.

ܟ

31: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

32: ܐܸܠܵܐ ܡܡܲܟܸ̇ܟ݂ ܘܲܡܪܲܚܸܡ: ܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܵܐܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ.

33: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܘܲܡܡܟܸ̇ܟ݂ ܒܢܲܝ̈ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ.

ܠ

34: ܠܲܡܟܲܒܵܫܘܼ ܬܚܹܝܬ̣ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

35: ܠܡܸܨܠܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܥܸܠܵܝܵܐ.

36: ܠܲܡܚܲܝܵܒ̣ܘܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ.

ܡ

37: ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܘܲܗ̤ܘܵܐ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܦܩܲܕ݂.

38: ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܵܦ̈ܩܵܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܘܛܵـ̈ـܒ̣ܵܬ̣ܵܐ.

39: ܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܲܝ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ.

ܢܢ

40: ܢܸܒ̣ܨܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܲܢ ܘܢܸܒ̣ܕ̇ܘܿܩ: ܘܢܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ.

41: ܢܸܫܩܘܿܠ ܠܸܒܲܝ̈ܢ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ.

42: ܚܢܲܢ ܐܲܥܠ̣ܝܼܢ ܘܡܲܪܡܲܪܢܵܟ݂: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܫܒܲܩܬ̇.

ܣ

43: ܛܲܠܸܠ̣ܬ̇ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܘܲܪܕܲܦ̣ܬܵܢ: ܘܩܲܛܸܠ̣ܬ̇ ܘܠܵܐ ܚܵܣܬ̇.

44: ܛܲܠܸܠܬ̇ ܒܲܥܢܵܢܵܟ݂: ܘܐܲܥ̣ܒܲܪܬ̇ ܨܠܘܿܬܲܢ.

45: ܥܩܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܣ̈ܠܲܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬܵܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

ܥ

46: ܥܲܝܢܝ ܕܵܡ̇ܥܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܠܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܠܲܝܬ̇ ܦܘܼܝܵܓ̣ܵܐ.

47: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܕ݂ܝܼܩ ܘܢܸܚܙܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

48: ܥܲܝܢܝ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܝ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܼܠܝ.

ܦ

49: ܦܬܲܚ̣ܘ ܥܠܲܝܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ.

50: ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܘܙܵܘܸܥܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܲܢ ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܘܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܐ.

51: ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܐܲܪ̈ܕ̇ܝ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

ܨ

52: ܡܨܵܕ݂ ܨܵܕ݂ܘܼܢܝ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܵܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ ܡܲܓܵܢ.

53: ܫܲܬܸ̇ܩ̣ܘ ܒܓ̣ܘܼܒܵܐ ܚܲܝܲܝ̈: ܫܕ݂ܵܘ ܒܝܼ ܟܹܐܦܹ̈ܐ.

54: ܛܵܦ̣ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܝ: ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܬ̣ܪܲܚܩܹ̇ܬ̣.

ܩ

55: ܩܪܹܝܬ̣ ܫܡܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܘܼܒܵܐ ܬܲܝܬܵܝܵܐ.

56: ܩܵܠܝ ܫ̣ܡܲܥܬ̇: ܠܵܐ ܬܲܪܟܸ̇ܢ ܐܸܕ݂ܢܵܟ݂. ܐܸܠܵܐ ܐܲܪܘܲܚ ܠܝܼ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ.

57: ܩ̣ܪܸܒ̣ܬ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ.

ܪ

58: ܕܵܢܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܝ ܘܲܦܪܲܩ̣ܬ̇ ܚܲܝܲܝ̈.

59: ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܡܘܼܟܵܟ݂ܝ ܘܕ݂ܵܢ̣ܬ̇ ܕܝܼܢܝ.

60: ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܟܠܵܗ̇ ܢܩܲܡܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ.

ܫ

61: ܫ̣ܡܲܥܬ̇ ܚܸܣܕ̇ܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝ.

62: ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܩܵܝ̈ܡܵܢ: ܘܪ̈ܵܢܝܵܢ ܥܠܲܝ ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ.

63: ܡܵܘܬܲܒ̣ܗܘܿܢ ܘܲܡܩܵܡܗܘܿܢ: ܐܸܣܬܲܟ̇ܠܹܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܼܗܘܿܢ.

ܬ

64: ܬܲܗܦܸܟ݂ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܲܥܒܸ̇ܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

65: ܬܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܟܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܒܵܐ: ܘܲܡܚܘܿܬ̣ܵܟ݂ ܠܗܘܿܢ ܬܸܪܕ̇ܘܿܦ.

66: ܘܲܒ̣ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܬܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܫܡܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

ܐ

1: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܣܬ̇ܠܹܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܫܵܢܹ̇ܐ ܨܘܼܒ̣ܥܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܡܸܫ̈ܬܲܕ݂ܝܵܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܪܹܫ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܩܹ̈ܐ.

ܒ

2: ܒܢܲܝ̈ ܨܸܗܝܘܿܢ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܝܲܬ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܚ̄ܫܸܒ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܚܸܨܦܵܐ: ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ.

ܓ

3: ܓܠܲܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܪܘܿܪܹ̈ܐ ܬܕܲܝܗܹܝ̈ܢ: ܘܐܲܝܢܸܩ ܓܪ̈ܲܝܗܹܝܢ. ܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܲܡܝ ܠܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܐܵܣܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܢܲܥܵܡܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

ܕ

4: ܕܒܸܩ ܠܸܫܵܢܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܝܲܠܘܼܕ݂ܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܚܸܟܹ̇ܗ ܒܨܲܗܝܵܐ: ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܫܐܸܠ̣ܘ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܩܵܨܹ̇ܐ ܘܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܗܘܿܢ.

ܗ

5: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ: ܗܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ. ܕܐܸܬ̣ܪܲܒ̇ܝܼܘ ܥܲܠ ܙܚܘܿܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܗܵܐ ܕܵܡ̇ܟ̇ܝܼܢ ܒܩܸܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܘ

6: ܘܲܣܓ̣ܝܼ ܥܵܘܼܠܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬ̣ܵܗ̇ ܕܲܣܕ݂ܘܿܡ: ܕܐܸܬ̣ܗܲܦܟܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܠܐ̈ܝܼ ܒܵܗ̇ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ.

ܙ

7: ܙܟ݂ܝܼܘ ܢܙܝܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܠܓܵܐ: ܘܲܚܘܲܪܘ ܡ̣ܢ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܒܡܲܪ̈ܗܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܣ̣ܡܲܩܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܲܪܕ̇ܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܣܲܦܝܼܠܵܐ ܓܘܼܫ̱ܡܗܘܿܢ.

ܚ

8: ܚܫܸܟ݂ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܵܪܹ̈ܐ ܚܸܙ̱ܘܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥܘ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ: ܩܦܘܿܕ݂ ܡܸܫܟ̇ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ: ܝܼܒܸܫ̣ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܣܵܐ.

ܛ

9: ܛܵܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܩܛܝܼ̈ܠܲܝ ܚܲܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܟܲܦܢܵܐ: ܕܕ݂ܵܒ̣ܘ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܡܡܲܚܹܝܢ ܘܲܫܕܹܝܢ ܒܚܲܩܠܵܐ.

ܝ

10: ܐܝܼܕܲܝ̈ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܝܵܬ̣ܵܐ ܒܲܫܸܠ̣ ܒܢܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܗܹܝܢ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܒܲܬ̣ܒ̣ܵܪܵܗ̇ ܕܒܲܪܬ̣ ܥܲܡܝ.

 

 

ܟ

11: ܫܲܡܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܚܸܡܬܹܗ: ܘܐܸܫܲܕ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܲܫܒܲܩ ܢܘܼܪܵܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇.

ܠ

12: ܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܬܸܒܹܝܠ: ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܘܐܵܠܘܿܨܵܐ ܒܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܡ

13: ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣̈ܝܹܝܗ̇: ܘܥܵܘܼܠܵܐ ܕܟ݂ܵܗ̈ܢܹܝܗ̇: ܕܐܸܫܲܕ݂ܘ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܕܡܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ.

ܢܢ

14: ܢܲܕ݂ܘ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܝܗ̇ ܒܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇: ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܦܲܠܘ ܒܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܕܢܸܩ̱ܪܒ̣ܘܼܢ ܠܲܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܣ

15: ܦܪܘܿܩ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܛܲܡܹ̈ܐܐ ܩܪܵܘ ܐܸܢܘܿܢ. ܥܒܲܪܘ ܥܒܲܪܘ ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܓܸ̇ܙܘ ܐܵܦ ܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦܘ: ܐܸܡܲܪܘ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܵܘܣܦܘܼܢ ܠܡܸܥܡܲܪ.

ܥ

16: ܥܲܕ݂ ܩܵܝܡ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܚ̣ܫܸܟ݂ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܲܢ: ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ̣ ܕܵܩ̣ܘ ܕܵܘ̈ܩܲܝܢ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܪܹܩ.

ܦ

17: ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܲܠܸܓ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܲܡܚܵܪ ܒܗܘܿܢ: ܒܐܲܦܲܝ̈ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܠܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ: ܘܥܲܠ ܣܵܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪܲܚܸܡ̣ܘ.

ܨ

18: ܨܵܕ݂ܘ ܠܲܕ̇ܕܲܩܕ̇ܝܼܢ ܠܕܲܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ. ܩ̣ܪܸܒ̣ ܩܸܨܲܝܢ: ܡܠܵܘ ܝܵܘ̈ܡܲܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܥܸܕܵܢܲܢ.

ܩ

19: ܩܲܠܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܪ̈ܵܕ݂ܦܲܝܢ ܡ̣ܢ ܢܸܫܪ̈ܲܝ ܫܡܲܝܵܐ: ܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪܲܕ݂ܦܘܼܢ: ܘܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܡܲܢܘ ܠܲܢ.

ܪ

20: ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܢ ܡܫܝܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕ݂ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܗܘܿܢ: ܗܵܘܿ ܕܐܸܡܲܪܢ ܕܲܒ̣ܛܸܠܵܠܹܗ ܢܸܚܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

ܫ

21: ܕܘܼܨܝ ܘܲܚܕ݂ܵܝ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܕܝܵܬ̣ܒܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܥܘܿܨ: ܐܵܦ ܠܹܟ݂ܝ ܢܸܡܛܸܐ ܟܵܣܵܐ: ܬܸܪܘܹܝܢ ܘܬܸܬ̇ܛܲܪܦܝܼܢ.

ܬ

22: ܓܡܲܪܘ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܲܡܓܲܠܵܝܘܼܬܹܟ݂ܝ ܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ܘ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܝ ܒܲܪܬ̣ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼܘ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܝ.

 

 

 

ܨܠܘܿܬܹܗ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܢ: ܚܘܼܪ ܘܲܚܙܝܼ ܚܸܣܕܲܢ.

2: ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܲܢ ܐܸܬ̣ܗܲܦܟܲܬ̤ ܠܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܝ̈ܢ ܠܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ.

3: ܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝܢ ܕܠܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܐܸܡ̈ܗܵܬܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ.

4: ܡܲܝ̈ܢ ܒܟܸܣܦܵܐ ܐܸܫ̣ܬ̇ܝܼܢ: ܘܩܲܝ̈ܣܲܝܢ ܒܲـ̈ـܕ݂ܡܲܝܵܐ.

5: ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܲܠ ܨܵܘܪܲܢ: ܐܸܬ̣̱ܪܕܸܦܢ ܘܲܠܐ̣ܝܼܢ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܝܢ.

6: ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܐܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܵܬ̣ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܠܲܡܣܲܒܵܥܘܼ ܠܲܚܡܵܐ.

7: ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܚܛܵܘ ܘܠܲܝܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܚܢܲܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܣܒܲܠܢ.

8: ܓܲܒ̣ܕܹ̇ܐ ܐܸܫܬܲܠܲܛܘ ܒܲܢ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

9: ܒܢܲܦ̮ܫܲܢ ܢܲܥܸܠ ܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ.

10: ܡܸܫܟܲܝ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܐܸܬ̣ܩ̄ܦܸܕ݂ܘ: ܘܲܩܢܵܐܘܼ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ.

11: ܢܸܫܹ̈ܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܨܲܥܲܪܘ: ܘܲܒ̣ܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ.

12: ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܬ̇ܬܲܠܝܼܘ: ܘܐܲܦܲܝ̈ ܣܵܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܲܩܲܪܘ.

13: ܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܹܐ ܛܚܲܢܘ ܪܲܚܝܵܐ: ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܒܩܲܝܣܹ̈ܐ ܐܸܬ̇ܬܲܩܲܠܘ.

14: ܣܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܒܛܸܠܘ: ܘܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݂ܘܲܬ̣ܗܘܿܢ.

15: ܒܸܛܠܲܬ̤ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒܲܢ: ܐܸܬ̣ܗܲܦܟܲܬ̤ ܠܐܸܒ̣ܠܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬܲܢ.

16: ܢܦܲܠ̣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܪܹܫܲܢ: ܘܵܝ ܠܲܢ ܥܲܠ ܕܲܚܛܲܝܢ.

17: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܕܵܘܹ̇ܐ ܠܸܒܲܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܐ ܚܸܫ̈ܘܿܟ݂ܵܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝܢ.

18: ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܕܲܚܪܸܒ̣: ܘܬܲܥ̈ܠܹܐ ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܹܗ.

19: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܝܼܬܲܝܟ: ܘܟ݂ܘܼܪܣܝܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ.

20: ܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢ: ܘܬܸܛܥܹܝܢ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

21: ܐܲܦܢܵܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܘܢܸܬ̣ܦ̄ܢܸܐ: ܚܲܕܸ̇ܬ̣ ܝܵܘ̈ܡܵܬܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ.

22: ܡܸܛܠ ܕܡܲܣܠܵܝܘܼ ܐܲܣܠܝܼܬܵܢ: ܘܲܪܓܸܙܬ̇ ܥܠܲܝܢ ܛܵܒ̣.

 


 

 

ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܦܸܚܡܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܠܲܫ̈ܒܲܝܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܒ̣ܝܼܘ ܠܒܵܒܹܠ: ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܛܲܝܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܫܬ̇ܒ̣ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܡ̣ܢ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕ݂ܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ.

2: ܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܬܸܗܘܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐ̈ܬ̣ܵܐ ܘܙܲܒ̣ܢܵܐ ܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܐܲܦܸܩܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒܲܫܠܵܡܵܐ.

3: ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܒ̣ܵܒܹܠ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܕܡܸܫܬܲܩܠܝܼܢ ܥܲܠ ܟܲܬ̣̈ܦܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܚܵܘܹ̇ܝܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ.

4: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܠܡܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܬܸܬ̇ܕܲܡܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܙܘܼܥܘܼܢ.

5: ܟܲܕ݂ ܬܸܚܙܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܘܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ ܕܣܵܓ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܬܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܟ݂ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܒܲܠܚܘܿܕ݂.

6: ܡܸܛܠ ܕܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܗ̄ܘܼ. ܘܗ̤ܘ ܢܸܬ̣ܒܲܥ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

7: ܠܸܫܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܕܲܓ̣ܠܝܼܦ ܒܝܲܕ݂ ܢܲܓܵܪܵܐ. ܘܲܩܪܝܼܡܝܼܢ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܣܹܐܡܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ. ܡܸܛܠ ܕܲܣܪ̈ܝܼܩܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܡܝܼ̈ܬܹܐ.

8: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܫܲܦܝܼܪ ܨܸܒ̣ܬܵܐ ܠܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ.

9: ܘܚܵܫܠܝܼܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ: ܘܣܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܝܼܕ݂ܝܼܥܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܹܝܢ ܕܡܵܐ ܕܟ݂ܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܵܣܡܝܼܢ: ܡܪܝܼܡܝܼܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܦܩܝܼܢ.

10: ܘܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܠܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܡܨܲܒ̇ܬ̣ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ: ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܹܐܡܵܐ ܘܲܕ݂ܩܲܝܣܵܐ.

11: ܗܸܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܪܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܬܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ. ܠܲܒ̣ܫܝܼܢ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ.

12: ܘܡܵܪܩܝܼܢ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܚܸܠܵܐ ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ.

13: ܘܫܲܒ̣ܛܵܐ ܐܲܚܝܼܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܕܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܚܵܛܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ.

14: ܘܐܲܚܝܼܕ݂ ܚܲܪܒܵܐ ܒܝܲܡܝܼܢܹܗ: ܘܢܵܪܓܵܐ ܒܣܸܡܵܠܹܗ. ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܠܸܣܛܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܫܵܘܙܵܒ̣ܘܼ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܬ̣ܝܲܕ݂ܥܘܼܢ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ.

15: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܚܲܫܚܘܼ.

16: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܙܵܩ̇ܦܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܒ̣ܵـ̈ـܬܹ̇ܐ. ܥܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܥܲܦܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܸܠܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܵܐܠܝܼܢ ܘܲܕ݂ܢܵܦܩܝܼܢ.

17: ܘܐܲܝܟ݂ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܬܲܚܡܝܼܢ ܕܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܚܲܝ̈ܒܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܒܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܫܲܪܪܝܼܢ ܟܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. ܘܐܵܚܕ̇ܝܼܢ ܒܣܘܼܟ̇ܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܡܘܼܟ݂̈ܠܹܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܓ̣ܢܒ̣ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܸܣܛܵܝܹ̈ܐ.

18: ܘܲܫܪ̈ܵܓܹܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܡܲܢ̱ܗܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܚܵܙ̈ܝܵܢ.

19: ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ. ܘܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܫܵܛܹ̇ܐ ܘܛܵܥܹ̇ܐ. ܘܡܸܬ̣ܚܲܒ̇ܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܝܲܕ݂ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܸܬ̣ܐܲܟ݂ܠܝܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܗܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ.

20: ܕܲܡܫܲܚܪ̈ܵܢ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܘܼ̈ܟܵܡܵܢ ܡ̣ܢ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܫ̱ܡܗܘܿܢ.

21: ܘܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܦܪ̈ܲܚܕ̇ܘܿܕܹܐ ܘܲܣܢܘܿܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܥܒܹ̈ܐ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܘܐܵܦ ܓܘܼܡܪܵܪܹ̈ܐ.

22: ܘܡ̣̤ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܫܬܵܘܕ̇ܥܘܼܢ. ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ.

23: ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܩܪܝܼܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܫܘܼܦܪܵܐ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܸܡ̱ܪܩܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܬܹ̇ܗ: ܠܵܐ ܡܲܒ̣ܪܸܩ. ܐܵܦܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ̣ܦܲܫܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܲܪܓ̇ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ.

24: ܡܸܛܠ ܕܒܲܕ݂ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܙܒ̣ܝܼܢܝܼܢ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ.

25: ܥܲܠ ܟܲܬ̣̈ܦܵܬ̣ܵܐ ܡܸܫܬܲܩܠܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ ܘܡܚܵܘܹܝܢ ܒܸܗܬܲܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

26: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢ ܢܸܦܠܘܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܲܡܩܵܡ ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܙܩܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܘܼܢ. ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢ ܡܸܨܛܠܸܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܬ̇ܬ̇ܪܵܨܘܼ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܣܵܝܡܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂̈ܠܵܬ̣ܵܐ.

27: ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܚܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܟܘܼܡܪܲܝܗܘܿܢ ܐܲܟ݂ܠܝܼܢ ܠܗܹܝܢ. ܘܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬ̣ܠܲܥ̈ܒܵܢ ܡܸܢܗܹܝܢ. ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ.

28: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܟܸܦ̮ܣܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܡܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ.

29: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܢܸܬ̣ܩ̄ܪܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܕܗܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡܲܬ̣ܩ̈ܢܵܢ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܟܸܣܦܵܐ ܘܲܕ݂ܩܲܝܣܵܐ.

30: ܘܲܒ̣ܡܵܘܬܲܒ̣ܗܘܿܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܡܵܘܬ̇ܒ̣ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܡܨܲܪܹܝܢ ܢܲܚܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܓܙܝܼܙܝܼܢ: ܘܲܓ̣ܙܝܼܙܝܼܢ ܕܲܩܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܓ̣ܪܝܼܥܝܼܢ: ܘܲܓ̣ܠܹܝܢ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ.

31: ܘܢܵܗ̇ܡܝܼܢ ܒܲܩܥܵܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐ̄ܢܵܫܝܼ̈ܢ ܥܲܠ ܫܵܪܘܼܬ̣ ܡܝܼ̈ܬܹܐ.

32: ܘܡ̣ܢ ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܵܣܒ̇ܝܼܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܒ̇ܫܝܼܢ ܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

33: ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܵܘ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܕܢܸܦ̱ܪܥܘܼܢܵܝܗܝ. ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܕܲܢܩܝܼܡܘܼܢ ܐܵܘ ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ.

34: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܡܸܬܲܠ ܠܐ̄ܢܵܫ. ܘܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܵܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܥܝܼܘܗܝ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܥܘܼܢܹܗ.

35: ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܘܼܢ ܘܠܵܐ ܠܲܒ̣ܨܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܢܦܲܨܘܿܢ.

36: ܘܲܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܲܡܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܡܸܬܲܠ ܠܹܗ ܚܙܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܠܒ̣ܵܝܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܲܢܩܹܐ ܠܵܐ ܢܲܦܩܘܼܢ.

37: ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܡܠܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܚܡܝܼܢ ܘܠܵܐ ܠܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܡܲܛܐ̱ܒ̣ܝܼܢ. ܘܠܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܡܦܲܪܢܣܝܼܢ.

38: ܠܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܫܲـ̈ـܕ݂ܝܵܢ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܣܹܐܡܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ: ܕܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܕܚܲܫܚܘܼ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ. ܘܡܲܛܥܹܝܢ ܒܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

39: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܬ̣ܝܲܕ݂ܥܘܼܢ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ.

40: ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܕܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܦܹܐܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ. ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ: ܘܢܸܩܪܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܕܲܥ.

41: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܠܡܸܫܒܲܩ ܐܸܢܘܿܢ. ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܹܝܪ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ.

42: ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܡܨܲܒ̇ـ̈ـܬ̣ܵܢ ܒܚܲܒ̣ܠܹ̈ܐ ܘܝܵܬ̣̈ܒܵܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ. ܘܣܵܝ̈ܡܵܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ.

43: ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܸܬ̣ܢܲܓ̣ܕܲܬ̤ ܚܕ݂ܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܘܿܪܹ̈ܐ ܕܬܸܫܟܲܒ̣ ܥܲܡܹܗ: ܡܚܲܣܕ݂ܵܐ ܠܲܚܒ̣ܵܪܬ̣ܵܗ̇ ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ. ܕܠܵܐ ܐܲܫ̱ܘܝܹܟ݂ܝ ܐܲܟ݂ܘܿܬ̣ܝ. ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܒ̣ܠܵܗ̇ ܐܸܬ̣ܦܣܸܩ.

44: ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܣܪܝܼܩ ܗ̄ܘܼ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܢܸܣ̱ܗܕ݂ܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܐ ܢܸܬ̣ܩܪܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ.

45: ܕܒ̣ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܢܲܓܵܪܵܐ ܘܩܲܝܢܵܝܵܐ ܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ܘ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܨܵܒ̇ܝܼܢ ܐܘܼܡܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ.

46: ܐܵܦ ܗܵܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܐܘܼܡܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܟܲܬ̇ܪܝܼܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ.

47: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܕܗܵܢܘܿܢ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܫܒܲܩ̣ܘ ܓܹܝܪ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܸܣܕܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܝܲܠܕ̇ܝܼܢ.

48: ܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܢܹܐܬܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܡܸܬ̣ܪܲܥܹܝܢ ܟܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܝܢܲܝܗܘܿܢ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܕܐܲܝܟܵܐ ܢܛܲܫܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܗܘܿܢ.

49: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܠܡܸܕܲܥ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܫܵܘܙܒ̣ܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܐܵܦܠܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

50: ܥܒ̣ܝܼ̈ܕܹܐ ܓܹܝܪ ܕܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܟܸܣܦܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܢܸܬ̣ܝܲܕ݂ܥܘܼܢ ܠܐܲܚܪܵܝܬܵܐ ܠܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܬ̣ܚܙܹܐ: ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ.

51: ܗܵܐ ܠܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܝܼܕ݂ܝܼܥܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ.

52: ܡܸܛܠ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܢܩܝܼܡܘܿܢ ܘܠܵܐ ܕܢܲܒ̣ܐ̱ܫܘܼܢ ܘܢܸܦ̱ܪܩܘܼܢ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ. ܘܡܸܛܪܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܠܘܼܢ.

53: ܕܝܼܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܢܕ݂ܘܼܢܘܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. ܐܵܦܠܵܐ ܠܲܛܠܝܼܡܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ ܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܥܲܫܝܼܢ ܡܸܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ.

54: ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܥܒܹ̈ܐ ܒܹܝܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܦܵܪܚܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ. ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܡܵܐ ܕܢܸܦܠܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܟܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܵܪܩܝܼܢ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܒܲܪ. ܘܲܡܫܵܘܙܒ̣ܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. ܗܸܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܒܲܡܨܲܥܬ̣ܵܐ ܝܵܩܕ̇ܝܼܢ.

55: ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ.

56: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܢܸܬ̣ܝܲܕ݂ܥܘܼܢ ܐܵܘ ܢܸܬ̣ܗܲܝܡܢܘܼܢ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܕܗܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܣܛܵܝܹ̈ܐ ܡܨܹܝܢ ܕܲܢܫܵܘܙܒ̣ܘܼܢ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ: ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܟܸܣܦܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ.

57: ܕܗܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܘܚܲܝܠܬ̣ܵܢܝܼܢ: ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܟܸܣܦܵܐ ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ. ܘܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡܥܲܕܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

58: ܡܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘܼ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܡܵܐܢܵܐ ܕܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܫܲܚ ܒܹܗ ܡܵܪܹܗ: ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܡܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܠܡܵܪܹܗ: ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ.

59: ܫܸܡܫܵܐ ܕܹܝܢ ܘܣܲܗܪܵܐ ܘܟ݂ܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ: ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡܲܢ̱ܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܡܸܫܬܲܕ̇ܪܝܼܢ ܠܨܸܒ̣̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ.

60: ܐܵܦ ܒܲܪܩܵܐ ܡܵܐ ܕܐܲܒ̣ܪܸܩ: ܗܕ݂ܝܼܪ ܗ̄ܘܼ ܛܵܒ̣. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܪܘܼܚܵܐ ܕܢܵܫ̇ܒܵܐ ܒܟ݂ܠܹܗ ܟܘܼܪܵܐ.

61: ܘܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ܘ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܹܐ̈ܙܵܠ̄ܢ ܘܢܲܝ̈ܬ̇ܝܵܢ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܬܹܒܝܠ: ܐܵܙܵܠ̄ܢ ܘܲܡܫܲܠ̈ܡܵܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܡܸܬ̣ܦܲܩ̈ܕܵܢ.

62: ܘܐܵܦ ܢܘܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܕ̇ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܕܬ̣ܵܘܩܸܕ݂ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܘܥܵܒܹ̈ܐ: ܥܵܒ̣ܕܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܬ̣ܦܩܸܕ݂ ܠܵܗ̇. ܗܵܠܝܢ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܠܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ.

63: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟܢܵܐ ܢܸܬ̣ܩܪܘܿܢ ܐܵܘ ܢܸܣܒ̇ܪܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢܘܼܢ: ܘܠܵܐ ܕܢܲܛ̱ܐܒ̣ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܕܢܲܒ̣ܐ̱ܫܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

64: ܕܲܥܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ.

65: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܢܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܕܲܢܠܘܼܛܘܼܢ.

66: ܘܐܵܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܢܚܵܘܘܿܢ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܢܲܕ݂ܢ̱ܚܘܼܢ ܢܘܼܗ̱ܪܗܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܡܲܢ̱ܗܪܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܗܪܵܐ.

67: ܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܫ̈ܟ̇ܚܵܢ ܕܢܸܥ̱ܪ̈ܩܵܢ ܘܲܢܫܵܘ̈ܙܒ̣ܵܢ ܢܲܦ̮ܫܗܹܝܢ.

68: ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ.

69: ܐܲܝܟ݂ ܥܲܪܙܵܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܲܩܛܝܵܐ ܕܡܸܕܸ̇ܡ ܠܵܐ ܢܵܛܲܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܟܸܣܦܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ. ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܝܘܼܬ̣ܪܵܢ.

70: ܘܐܲܝܟ݂ ܗܲܛܛܵܐ ܕܲܒ̣ܓܲܢ̄ܬ̣ܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܝܵܬ̣ܒܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܠܡܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܫܘܸܐ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܩܲܝܣܵܐ ܘܲܕ݂ܟܸܣܦܵܐ ܘܲܕ̇ܕܲܗܒ̣ܵܐ.

71: ܡ̣ܢ ܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܘܡ̣ܢ ܫܝܼܫܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܡܸܬ̣ܚܲܒܲܠ: ܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܠܚܲܪܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܬ̣ܚܲܒ̇ܠܘܼܢ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܚܸܣܕܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

72: ܛܵܒ̣ ܕܹܝܢ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܦܬܲܟ݂ܪܵܐ: ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܚܸܣܕܵܐ: ܘܲܡܣܲܟܹ̇ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ.