ܟܬܒ̣ܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒ̣ܝܼܐ

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

ܐ: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܗܘܿܫܲܥ ܒܲܪ ܒܹܪܝ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܥܘܿܙܝܼܵܐ: ܘܲܕܼܝܘܿܬ̣ܵܡ: ܘܕܼܵܐܚܵܙ: ܘܲܕܼܚܹܙܲܩܝܵܐ: ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܘܿܪܲܒ̣ܥܲܡ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܒ:ܪܹܫ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܗܘܿܫܵܥ: ܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܘܿܫܵܥ: ܙܸܠ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܡܙܲܢܝܵܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܕܲܡܙܲܢܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܙܲܢܵܝܘܼ ܬܙܲܢܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܓ:ܘܐܸܙܲܠ̣ ܘܲܢܣܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܓ̣ܵܡܵܪ ܒܲܪܬ̣ ܕܒܸܠܝܵܡ: ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܪܵܐ.

ܕ:ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܪܝܼ ܫܡܹܗ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܕܼ ܩܲܠܝܼܠ ܬܵܒܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܹܗ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܕܝܵܗܘܿ: ܘܐܹܒܲܛܸܠ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

ܗ:ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ: ܐܸܬ̣ܒܪܝܼܗ̇ ܠܩܸܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ.

ܘ:ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘܼܒ̣ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܲܪܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܪܝܼ ܫܡܵܗ̇ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܚܡܲܬ̤: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܡܪܲܚܵܡܘܼ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܫܩܲܠ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ.

ܙ:ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܐܹܪܲܚܸܡ: ܘܐܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܒܩܸܫܬܵܐ ܐܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܦܲܪ̈ܵܫܹܐ.

ܚ:ܘܚܸܣܠܲܬ̤ ܠܲܕܼܠܵܐ ܐܸܬ̣ܚܡܲܬ̤: ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘܼܒ̣ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ.

ܛ:ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܪܝܼ ܫܡܹܗ ܠܵܐ ܥܲܡܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܥܲܡܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܠܟ̣ܘܿܢ.

ܝ:ܘܐܸܢ ܢܸܗܘܹܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܝܼܠ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܡ̱ܢܹܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܸܬ̣̱ܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܥܲܡܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܬܲܡܵܢ ܢܸܬ̣ܩܪܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ.

ܝܐ:ܘܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ: ܘܢܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܪܹܫܵܐ ܚܲܕܼ: ܘܢܸܣܩܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܲܒ̇ ܗ̄ܘܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܒ.

ܐ:ܩ̣ܪܵܘ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܲܡܝ: ܘܠܲܐܚ̈ܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܪ̈ܚܝܼܡܵܬ̣ܵܐ.

ܒ:ܕܘܼܢܝ ܥܲܡ ܐܸܡܟ̣ܘܿܢ: ܕܘܼܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬܲܬ̣ܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܲܥܠܵܗ̇: ܬܲܥܒܲܪ ܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇: ܘܓ̣ܵܘܪܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܬܕܸܝ̈ܗ̇.

ܓ:ܕܠܵܐ ܐܲܫܠ̱ܚܝܼܗ̇ ܥܲܪܛܸܠ: ܘܐܸܫܒ̇ܩܝܼܗ̇ ܐܲܝܟ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼܵܐ ܒܹܗ: ܘܐܸܥܒ̇ܕܼܝܼܗ̇ ܐܲܝܟ ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܐܲܪܥܵܐ ܨܗܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܡܝܼܬ̣ܝܼܗ̇ ܒܨܲܗܝܵܐ.

ܕ:ܘܥܲܠ ܒܢܹ̈ܝܗ̇ ܠܵܐ ܐܹܪܲܚܸܡ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ.

ܗ:ܡܸܛܠ ܕܙܲܢܝܲܬ̤ ܐܸܡܗܘܿܢ: ܘܒܸܗܬܲܬ̤ ܝܵܠܹܕ̇ܬ̇ܗܘܿܢ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܹܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܪ̈ܵܚܡܲܝ: ܝܵܗ̄ܒܲܝ̈ ܠܲܚܡܝ ܘܡܲܝ̈ ܘܢܲܚܬܲܝ̈ ܘܟܸܬܵܢܲܝ̈: ܘܡܸܫܚ̄ܝ ܘܟ̣ܠ ܕܡܸܬ̣ܒ̇ܥܹܐ ܠܵܝܼ.

ܘ:ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܐ ܣܵܐܹ̇ܓ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܐܘܼܪܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܒܕܲܪܕ̇ܪܹ̈ܐ: ܘܐܹܣܘܼܓ̣ ܫܒ̣ܝܼܠܹ̇ܝ̈ܗ̇: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ.

ܙ:ܘܬܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܪ̈ܵܚܡܹܝܗ̇ ܘܠܵܐ ܬܲܕܼܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܬܸܒ̣ܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܬܹܐܡܲܪ ܐܸܗܦܘܿܟ ܐܹܙܲܠ ܠܝܼ ܠܘܵܬ̣ ܒܲܥܠܝ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܝܼ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܕܗܵܫܵܐ.

ܚ:ܗ̤ܝ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܝܸܕܼܥܲܬ̤ ܕܐܸܢܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܗ̇ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܚܲܡܪܵܐ: ܘܡܸܫܚܵܐ: ܘܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܲܣܓ̇ܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇: ܘܡܸܢܹܗ ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܒܲܥܠܵܐ.

ܛ:ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ ܐܸܣܲܒ̣ ܥܒ̣ܘܼܪܝ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܘܚܲܡܪܝ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܘܐܸܣܲܒ̣ ܥܲܡܪܝ ܘܟܸܬܵܢܝ̈: ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܗ̇ ܕܲܬ̣ܟܲܣܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ̇.

ܝ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܸܓ̣ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ̇ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܵܚܡܹܝܗ̇: ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܦܲܨܸܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈.

ܝܐ:ܘܐܹܒܲܛܠ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܗ̇: ܥܲܕܼܥܸܕܹܝ̈ܗ̇ ܘܪܹܫ ܝܲܪ̈ܚܹܝܗ̇: ܘܫܲܒ̇ܬ̣ܵܗ̇ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܹܐܕܹܝ̈ܗ̇.

ܝܒ:ܘܐܲܚܪܸܒ̣ ܓܘܼܦܢܹܝ̈ܗ̇ ܘܬܹܐܢܹܝ̈ܗ̇: ܕܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܝܼ ܪ̈ܵܚܡܲܝ: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܐܸܢܹܝܢ ܥܵܒ̣ܵܐ: ܘܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܐܸܢܹܝܢ ܚܲܝܘܿܬ̣ ܒܲܪܵܐ.

ܝܓ:ܘܐܸܦܩܘܿܕܼ ܥܠܹܝܗ̇ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܥܠܵܐ ܕܣܵܝ̇ܡܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܒܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܫܸܩܠܲܬ̤ ܩܕܼܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܐܸܙܲܠ̱ܬ̤ ܒܵܬܲܪ ܪ̈ܵܚܡܹܝܗ̇: ܘܠܝܼ ܛܥܵܬ̤ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܝܕ:ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܐ ܡܫܲܕܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܘܡܵܘܒܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܘܐܸܡܠܸܐ ܒܠܸܒܵܗ̇.

ܝܗ:ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܟܲܪ̈ܡܹ̇ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܵܟ̣ܵܪ: ܕܢܸܬ̣ܦܬܲܚ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇: ܘܬܸܬ̣ܡܲܟܸ̇ܟ ܬܲܡܵܢ ܐܲܝܟ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܗ̇: ܘܐܲܝܟ ܝܵܘܡܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

ܝܘ:ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܸܩܪܹܝܢܝ ܓܲܒ̣ܪܝ ܘܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܬܸܩܪܹܝܢܝ ܒܲܥܠܝ.

ܝܙ:ܘܐܲܥܒܲܪ ܫܡܵܐ ܕܒܲܥܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܫܡܹܗ.

ܝܚ:ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ: ܥܲܡ ܚܲܝ̄ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܥܲܡ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܩܸܫܬܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܘܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܐܹܒܲܛܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܫܪܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ.

ܝܛ:ܘܐܸܡܟ̇ܪܹܟ̣ܝ ܠܝܼ ܠܥܵܠܲܡ: ܘܐܸܡܟ̇ܪܹܟ̣ܝ ܠܝܼ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܕܼܝܼܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܪ̈ܲܚܡܹܐ.

ܟܟ:ܘܐܸܡܟ̇ܪܹܟ̣ܝ ܠܝܼ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܕ̇ܥܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܟܐ:ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܥܢܸܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܸܥܢܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ.

ܟܒ:ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܥܢܸܐ ܠܲܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܚܲܡܪܵܐ ܘܲܠܡܸܫܚܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܸܥܢܘܿܢ ܠܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ.

ܟܓ:ܘܐܸܙ̱ܪܥܝܼܗ̇ ܠܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܹܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܪܲܚܡܲܬ̤: ܘܐܸܩܪܸܐ ܠܠܵܐ ܥܲܡܝ ܥܲܡܝ: ܘܗ̤ܘ ܢܸܩܪܹܝܢܝ ܐܲܠܵܗܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܓ.

ܐ:ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܘܼܒ̣ ܙܸܠ ܪܚܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܓܲܝܵܪܬܵܐ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ ܕܲܪܚܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܐܸܬ̣ܦ̄ܢܝܼ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܲܪܚܸܡ̣ܘ ܕܲܒ̇ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܐܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

ܒ:ܘܲܙܒܲܢ̇ܬܵܗ̇ ܠܝܼ ܒܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܕܲܟ̣ܣܸܦ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܘܼܪ ܘܲܠܬܸܟ ܣܥܵܪ̈ܝܼܢ.

ܓ:ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܗ̇ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܬܸܬ̇ܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܬܙܲܢܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܝܢ ܠܲܓ̣ܒܲܪ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܠܘܵܬܹܟ̣ܝ.

ܕ:ܡܸܛܠ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܸܒ̣ܚ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܠܵܒܹ̇ܫ ܐܵܦܘܿܕܹ̇ܐ: ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܒܸܣܡܹ̈ܐ.

ܗ:ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܢܸܬ̣ܦ̄ܢܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܲܠܕܼܵܘܝܼܕܼ ܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ: ܘܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܕ.

ܐ:ܫܡܲܥܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܥܲܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ.

ܒ:ܠܵܘܛܬ̣ܵܐ: ܘܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܸܛܠܵܐ: ܘܓܲܢܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܓ̣ܵܘܪܵܐ: ܣܓ̣ܝܼܘ: ܘܲܕܼܡܵܐ ܒܲܕܼܡܵܐ ܚ̣ܠܲܛܘ.

ܓ:ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܬܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܹܐܠܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇: ܘܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܕܲܒ̣ܪܵܐ ܘܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܝܲܡܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ.

ܕ:ܡܸܛܠ ܕܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܟܸ̇ܣ: ܘܥܲܡܵܟ ܐܲܝܟ ܟܵܗܢܵܐ ܡܸܬ̣ܚܪܸܐ.

ܗ:ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠܬ̇ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠ ܐܵܦ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܥܲܡܵܟ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܫܸܬ̣ܩܲܬ̤ ܐܸܡܵܟ.

ܘ:ܫܬܸܩ̣ ܥܲܡܝ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܝܑܼܕܲܥܬ̣ܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܓܹܝܪ ܐܲܣܠܝܼܬ̇ ܝܑܼܕܲܥܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܣܠܸܟ ܡ̣ܢ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܛ̣ܥܲܝܬ̇ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܟ: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܸܛܥܸܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ.

ܙ:ܐܲܝܟ ܣܘܿܓ̣ܵܐܗܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܛܵܘ̣: ܘܐܝܼܩܵܪܗܘܿܢ ܒܲܩܠܵܠܵܐ ܚܲܠܸܦ̣ܘ.

ܚ:ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܲܡܝ ܐܸܟܲܠ̣ܘ: ܘܲܠܥܵܘܼܠܗܘܿܢ ܐܲܪܡܝܼܘ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ.

ܛ:ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܐܲܝܟ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܦܩܘܿܕܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ.

ܝ:ܘܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ: ܙܲܢܝܼܘ ܘܠܵܐ ܣܓ̣ܝܼܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܡܵܪܝܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ.

ܝܐ:ܘܲܪܚܸܡ̣ܘ ܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܪܵܘܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܢܲܣܒܹ̇ܗ ܠܠܸܒ̇ܗܘܿܢ.

ܝܒ:ܥܲܡܝ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܫ̣ܐܸܠ: ܘܚܘܼܛܪܹܗ ܚܵܘ̣ܝܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܛܥ̱ܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ.

ܝܓ:ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܒܲܚܘ̣: ܘܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܣܵܡ̣ܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܐܚܹܝܬ̣ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܘܚܵܘܪܵܐ: ܘܒܸܛܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܛܸܠܵܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܙܲܢ̈ܝܵܢ ܒܢܵܬ̣̈ܟ̣ܘܿܢ: ܘܟܲܥ̈ܠܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܢܓܘܼܪ̈ܵܢ.

ܝܕ:ܠܵܐ ܐܸܣܥܘܿܪ ܒܢܵܬ̣̈ܟ̣ܘܿܢ ܟܲܕܼ ܢܙܲܢ̈ܝܵܢ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܟܲܠ̈ܠܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܟܲܕܼ ܢܓ̣ܘܼܪ̈ܵܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܹܝܢ ܥܲܡ ܙܲܢܵܝܹ̈ܐ ܚܠܝܼ̈ܛܵܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܥܲܡ ܢܵܦܩܲܬ̣ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܡܕܲܒ̇ܚܝܼܢ: ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܥܲܦܸܩ̣ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܗ:ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܐ ܬܚܲܝܸܒ̣ ܠܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܠܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܩܘܼܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܡܪܘܼܢ ܚܲܝ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ.

ܝܘ:ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ ܬܘܿܪܬܵܐ ܕܡܸܪܕܲܬ̤ ܡܢ ܢܝܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܪܲܕܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܪܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ.

ܝܙ:ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܐܲܦܪܸܡ: ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܹܗ.

ܝܚ:ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܢܝܼܘ ܘܲܪܚܸܡ̣ܘ ܨܲܥܪܵܐ ܘܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ.

ܝܛ:ܬܸܨܛܪܲܪ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܸܢܦܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܗ.

ܐ:ܫܡܲܥܘ ܗܵܕܹܐ ܟܵܗ̈ܢܹܐ: ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܥܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܕܼܝܼܠܟ̣ܘܿܢ ܗ̄ܘܼ ܕܝܼܢܵܐ: ܕܦܲܚܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܕܼܵܘܩܹ̈ܐ: ܘܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܲܦܪܝܼܣܵܐ ܥܲܠ ܬܵܒ̣ܘܿܪ.

ܒ:ܘܨܲܝܵـ̈ـܕܹܐ ܕܨܵܝ̇ܕܝܼܢ ܛ̣ܡܹ̇ܪܘ ܦܲܚܹ̈ܐ: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܪܕܸ̇ܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ.

ܓ:ܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܐ ܟܣܸܐ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܙܲܢܝܼ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

ܕ:ܠܵܐ ܫܵܒ̣̈ܩܵܢ ܠܗܘܿܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܢܸܬ̣ܦ̄ܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘܗܘܿܢ: ܘܲܠܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ܘ.

ܗ:ܘܢܸܬ̣ܡܲܟܲܢ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܐܲܦܪܹܝܡ ܢܸܬ̇ܬܲܩܠܘܼܢ ܒܥܵܘܼܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠ ܐܵܦ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

ܘ:ܒܥܵܢ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܬ̣ܵܘܟ̣̈ܝܗܘܿܢ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܠܡܸܒ̣ܥܝܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܦܪܲܩ̣ ܠܹܗ ܡܸܢܗܘܿܢ.

ܙ:ܒܡܵܪܝܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܓܸ̇ܠ̣ܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܐܵܘܠܸܕܼܘ.

ܚ:ܩ̣ܪܵܘ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܘܩܲܪܢܵܐ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܩܥܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܐܘܿܢ: ܒܵܬ̣ܪܵܟ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

ܛ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ: ܒܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܘܕ̇ܥܹ̇ܬ̣ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

ܝ:ܗܘ̤ܵܘ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܐܲܝܟ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܡܫܲܢܹܝܢ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܐܹܫܘܼܕܼ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

ܝܐ:ܛܠܝܼܡ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܐܲܠܝܼܨ ܒܕܼܝܼܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ.

ܝܒ:ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܲܝܟ ܐܵܪܝܵܐ ܠܲܕܼܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ.

ܝܓ:ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܵܘܗܝ: ܘܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܐܵܬ̣ܘܿܪ: ܘܫܲܕܲܪ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܵܪܵܒ̣: ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܲܐܣܵܝܘܼܬ̣ܟ̣ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܲܚܠܸܡ ܡܸܢܟ̣ܘܿܢ ܟܹܐܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

ܝܕ:ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܵܐ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܲܝܟ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܠܲܕܼܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܪ ܘܐܸܙܲܠ: ܘܐܸܫܩܘܿܠ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܦܲܨܸܐ.

ܝܗ:ܐܸܗܦܘܿܟ ܐܸܙܲܠ ܠܐܲܬ̣ܪܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܚܘܼܒ̣ܘܼܢ ܘܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܐܲܦܲܝ̈: ܘܒ̣ܐܘܼܠܨܵܢܗܘܿܢ ܢܩܲܕ̇ܡܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܘ.

ܐ:ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܢܸܗܦܘܿܟ ܢܹܐܙܲܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܚܵܢ: ܘܗ̤ܘ ܢܲܐܣܹܝܢ: ܘܬܲܒ̣ܪܲܢ: ܘܗ̤ܘ ܢܸܥܨ̄ܒܲܢ.

ܒ:ܘܢܲܚܸܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܢܩܝܼܡܲܢ ܘܢܸܚܸܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ.

ܓ:ܘܢܸܕܲܥ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ ܫܲܦܪܵܐ ܕܲܬ̣ܩܸܢ ܡܲܦܩܹܗ: ܘܢܹܐܬܹܐ ܠܲܢ ܐܲܝܟ ܡܸܛܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܪܒ̣ܝܼܥܵܐ ܕܡܲܪܘܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ.

ܕ:ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܵܟ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܵܟ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܐܲܝܟ ܥܢܵܢܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܛܲܠܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸ̇ܡ ܘܥܵܒܲܪ.

ܗ:ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܦܲܣܩܹ̇ܬ̣ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܘܩܲܛܠܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܹܐܡܲܪ ܦܘܼܡܝ: ܘܕܼܝܼܢܝ ܐܲܝܟ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܸܦܘܿܩ.

ܘ:ܡܸܛܠ ܕܼܨܒܹ̇ܝܬ̣ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܕܸܒ̣ܚ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܝܼܕܲܥܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ.

ܙ:ܘܗܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥ̣ܒܲܪܘ ܥܲܠ ܩܝܵܡܝ: ܘܬܲܡܵܢ ܕܲܓܸ̇ܠ̣ܘ ܒܝܼ.

ܚ:ܓܸܠܥܵܕܼ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܲܡܦܲܠܦܠܵܐ ܒܲܕܼܡܵܐ: ܥܘܼܫܢܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ.

ܛ:ܐܸܫܬܵܘܬܲܦܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܲܩ̣ܛܲܠܘ ܠܲܫܟܹܝܡ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼܘ.

ܝ:ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܬܸܡܗܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܙܲܢܝܼ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܢܲܦ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܐ:ܘܐܵܦ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ ܥܒܸܕܼ ܠܵܟ ܩܛܵܦܵܐ: ܡܵܐ ܕܡܲܦܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬܹܗ ܕܥܲܡܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܙ.

ܐ:ܡܵܐ ܕܐܲܣ̇ܝܬ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܗ̇ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܫܘܼܩܪܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܘܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܲܚ ܓܲܝܵܣܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ.

ܒ:ܘܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܟ̣ܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܥܵܗܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܚܕ̇ܪ̈ܵܢ ܐܸܢܘܿܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈.

ܓ:ܒܒ̣ܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܚܲܕ̇ܝܼܘ ܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ: ܘܲܒ̣ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

ܕ:ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܓܵܝ̇ܪܝܼܢ: ܐܲܝܟ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩܹ̇ܕܼ ܠܡܹܐܦܝܼܬ̣ܵܐ: ܢܸܒ̣ܛܲܠ ܡ̣ܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܠܵܐܹ̇ܫ ܠܲܝܫܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܵܡܲܥ.

ܗ:ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܠܟܲܝ̈ܢ ܫܲܪܝܼܘ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܸܐ ܠܡܸܪܓܲܙ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܢܓܲܕܼܘ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ.

ܘ:ܡܸܛܠ ܕܚܲܡ̣ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܒܲܟ̣ܡܹܐܢܗܘܿܢ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܥܬܸܩ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܝܟ ܢܘܼܪܵܐ ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

ܙ:ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܡ̣ܘ ܐܲܝܟ ܬܲܢܘܼܪܵܐ: ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܠܕܲܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܦܲܠ̣ܘ: ܘܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܕܩܵܪܹܐ ܠܝܼ.

ܚ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܚܲܠܲܛ: ܐܲܦܪܹܝܡ ܗܘ̤ܵܐ ܚܵܝܝܘܼܪܬܵܐ ܕܥܲܕܼܠܵܐ ܐܸܬ̣ܐܲܦܝܲܬ̤ ܐܸܬ̣ܐܲܟ̣ܠܲܬ̤.

ܛ:ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܟܲܠ̣ܘ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣: ܘܚܸܘܿܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣.

ܝ:ܘܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦ̄ܢܝܼܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐܘܼܗܝ.

ܝܐ:ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܐܲܝܟ ܝܵܘܢܵܐ ܫܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇ ܠܸܒܵܐ: ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܘ: ܘܠܵܐܬ̣ܘܿܪ ܐܸܙܲܠ̣ܘ.

ܝܒ:ܠܐܲܬܲܪ ܕܢܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܐܸܦܪܘܿܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܨܝܼܕ̇ܬ̇ܝ: ܘܐܲܝܟ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܐܲܚܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܪܕܸ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܫܸܡܥܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ.

ܝܓ:ܘܵܝ ܠܗܘܿܢ ܕܢܲܕܼܘ ܡܹܢܝ: ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܲܝܬܸ̇ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܕܐܲܥ̣ܠܝܼܘ ܒܝܼ: ܐܸܢܵܐ ܓܹܝܪ ܦܸܪܩܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܠܲܝ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ.

ܝܕ:ܘܠܵܐ ܓܥ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܸܠܠܘ ܥܲܠ ܡܲܫܟܲܒ̣ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܘܥܲܠ ܚܲܡܪܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ: ܘܲܡܪܲܕܼܘ ܥܠܲܝ.

ܝܗ:ܘܐܸܢܵܐ ܪܕܹܝ̇ܬ̣ ܘܐܲܥܫ̇ܢܹܬ̣ ܕܪܵܥܗܘܿܢ: ܘܲܥܠܲܝ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ ܒܝܼܫܬܵܐ.

ܝܘ:ܐܸܬ̣̱ܗܦܸܟ̣ܘ ܥܲܠ ܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܐܲܝܟ ܩܸܫܬܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܬܵܐ: ܢܸܦܠܘܼܢ ܒܚܲܪܒܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܵܚܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܸܫܵܢܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܥܘܼܪܙܵܠܗܘܿܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܚ.

ܐ:ܦܘܼܡܵܟ ܐܲܝܟ ܩܲܪܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܢܸܫܪܵܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ ܥܲܠ ܩܝܵܡܝ: ܘܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܝ ܐܲܥ̣ܠܝܼܘ.

ܒ:ܠܝܼ ܩ̣ܪܵܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܝܑܼܕܲܥܢܵܟ ܐܲܠܵܗܲܢ.

ܓ:ܛܥ̣ܵܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܪܕܲܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

ܕ:ܐܲܡܠܸܟ̣ܘ ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܹܢܝ: ܘܐܸܫܬܲܠܲܛܘ ܘܠܵܐ ܐܵܘܕ̇ܥܘܼܢܝ: ܣܹܐܡܗܘܿܢ ܘܕܲܗܒ̣ܗܘܿܢ: ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܠܗܘܿܢ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ.

ܗ:ܛܥܵܘ ܒܥܸܓ̣ܠܹܟ̣ܝ ܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܠܡܸܙܟܵܐ.

ܘ:ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܗ̄ܘܼ: ܘܢܲܓܵܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܛܵܠܝܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܸܓ̣ܠܹܟ̣ܝ ܫܵܡܪܹܝܢ.

ܙ:ܡܸܛܠ ܕܪܘܼܚܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ: ܘܥܲܠܥܵܠܵܐ ܚܨܲܕܼܘ: ܘܩܵܝܹܡܬܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܫܸܒ̇ܠܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܩܲܡܚܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܟ̣ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ.

ܚ:ܐܸܬ̣ܒܲܠܥ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܗܘ̤ܵܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ ܡܵܐܢܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܚܲܫܚܘܼ.

ܛ:ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܘܿܢ ܣܠܸܩ̣ܘ ܠܐܵܬ̣ܘܿܪ ܐܲܝܟ ܥܪܵܕܼܵܐ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܪܚܸܡ̣.

ܝ:ܐܵܦܸܢ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܹܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܘܼܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܫܸܩܠܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܘܲܕܼܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ.

ܝܐ:ܡܸܛܠ ܕܐܲܣܓ̇ܝܼ ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹ̈ܐ ܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ.

ܝܒ:ܘܟܸܬ̣ܒܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܢܵܡܘܿܣܲܝ̈: ܘܐܲܝܟ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܬ̣ܵܐ ܚܫܲܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܸܠܲܝ̈.

ܝܓ:ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܓܸܒ̣̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܡܕܲܒ̇ܚܝܼܢ: ܘܒܸܣܪܵܐ ܐܵܟ̣ܠܝܼܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܗܘܿܢ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܬ̇ܕܲܟܲܪ ܥܵܘܼܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܦܩܘܿܕܼ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܢܸܗܦ̄ܟ̣ܘܼܢ.

ܝܕ:ܛܥ̣ܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܢ ܕܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ: ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܗܲܝ̈ܟ̇ܠܹܐ: ܘܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܐܲܣܓ̇ܝܼ ܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܥܲܫ̈ܝܼܢܵܬ̣ܵܐ: ܐܸܫܒ̇ܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܒܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܹܗ: ܘܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܛ.

ܐ:ܠܵܐ ܬܸܚܕܹ̇ܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܬܕܼܘܼܨ ܐܲܝܟ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܛܥܲܝ̣ܬ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܟ: ܘܲܪܚܸܡ̣ܬ̇ ܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܸܕ̇ܪܹ̈ܐ.

ܒ:ܘܡ̣ܢ ܐܸܕ̇ܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܥܨܲܪܬܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ: ܘܡܸܫܚܵܐ ܢܟܲܕܸ̇ܒ̣ ܒܗܘܿܢ.

ܓ:ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܦܘܿܟ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܒ̣ܵܐܬ̣ܘܿܪ ܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ.

ܕ:ܘܠܵܐ ܢܢܲܩܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܒ̣ܣ̄ܡܘܼܢ ܠܹܗ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ ܠܲܚܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܗܘܿܢ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܟܠ ܐܵܟ̣ܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̇ܛܲܢܦܘܼܢ ܡܸܛܠ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܗ:ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܼܵܐ: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܥܲܕܼܥܹܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܘ:ܡܸܛܠ ܕܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܘܡܸܨܪܹܝܢ ܬܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܲܦܲܣ ܬܸܩܒ̇ܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܣܹܐܡܗܘܿܢ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢܵܗ̇: ܘܟ̣ܘܼ̈ܒܹ̇ܐ ܒܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܙ:ܡܲܛܝܼܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܬ̣ܒܲܥܬ̣ܵܐ: ܩ̣ܪܸܒ̣ܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ: ܢܸܕܲܥ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܫܵܛܝܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܛܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܥܵܘܼܠܵܟ ܐܸܬ̣ܝܲܬ̇ܪܲܬ̤ ܫܪܝܼܚܘܼܬ̣ܵܟ.

ܚ:ܕܵܘܩܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܝ: ܢܒ̣ܝܵܐ ܦܲܚܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܠ̱ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: ܘܲܫܪܝܼܚܘܼܬ̣ܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܛ:ܥܲܡܸܩ̣ܘ ܘܚܲܒܸ̇ܠܘ ܐܲܝܟ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ ܥܵܘܼܠܗܘܿܢ ܘܢܸܦܩܘܿܕܼ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝ:ܐܲܝܟ ܥܸܢ̈ܒܹܐ ܒܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܝܟ ܬܹܬܵܐ ܒܲܟܵܪܬܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܥܲܠ̣ܘ ܠܘܵܬ̣ ܒܥܸܠܦܥܘܿܪ: ܘܐܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪܘ ܠܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܪܚܸܡ̣ܘ.

ܝܐ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܐܲܝܟ ܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܦܪܲܚ̣ ܐܝܼܩܵܪܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܲܛܢܵܐ.

ܝܒ:ܐܵܦܸܢ ܢܪܲܒ̇ܘܿܢ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܹܓܲܝܸܙ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܘܵܝ ܠܗܘܿܢ ܡܸܬ̣ܦܪܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ.

ܝܓ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܐܲܝܟ ܕܲܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܠܨܘܿܪ ܕܲܫܬ̣ܝܼܠܵܐ ܒܒܸܢܝܵܢܹ̈ܝܗ̇: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܢܲܦܸܩ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܠܩܸܛܠܵܐ.

ܝܕ:ܗܲܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܗܲܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܡܓܲܙܝܵܐ: ܘܲܬ̇ܕܲܝܵـ̈ـܐ ܝܲܒ̇ܝܼܫܹ̈ܐ.

ܝܗ:ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܒ̣ܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܒܷܲܬ̇ܝ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܠܲܡܪܲܚܵܡܘܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܵܪܘܿܕܼܝܼܢ.

ܝܘ:ܡܚܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܥܸܩܵܪܵܐ: ܘܝܼܒܸܫ ܕܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܢ ܢܵܘܠܕܼܘܼܢ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܲܡܝܼܬ̣ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܸܡܥܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝܙ:ܘܢܲܣܠܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܝ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܝ.

ܐ:ܓܦܸܬܵܐ ܕܫܲܒ̇ܘܼܩܹ̈ܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܦܹܐܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܣܓ̇ܝܼܘ ܡܲܕܼܒ̇ܚ̈ܐ: ܘܐܲܝܟ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܒܢ̣ܵܘ ܥܠܵܘܵܬ̣ܵܐ.

ܒ:ܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܝܒ̣ܘܼܢ: ܗ̤ܘ ܢܸܣܚܘܿܦ ܡܲܕܼܒ̇ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܸܒ̇ܘܿܙ ܥܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܓ:ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܸ̇ܝܠ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܲܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܕܚܸܠ̣ܢ: ܡܲܠܟܵܐ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܲܢ.

ܕ:ܡܲܠܸܠܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܥܸܠ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܲܓܵܠܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܦܣܲܩ̣ܘ ܕܝܵܬܹܩܵܐ ܘܲܦܪܲܥ̣ܘ ܕܝܼܢܵܐ: ܐܲܝܟ ܝܲܥܪܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܲܝܵܪܬܵܐ.

ܗ:ܠܥܸܓ̣ܠܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܝܼܬܸܒ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܟ̣ܘܼܡܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܢܸܚܕ̇ܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܲܥܒܲܪ ܡܸܢܹܗ.

ܘ:ܘܐܵܦ ܠܹܗ ܠܐܵܬ̣ܘܿܪ ܢܵܘܒ̇ܠܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܝܵܪܵܒ̣: ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ.

ܙ:ܫܕܼܵܬ̤ ܫܵܡ̇ܪܹܝܢ ܡܲܠܟܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܓܸܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

ܚ:ܘܢܸܚ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ ܦܪ̈ܲܟܹ̇ܐ ܕܐܘܿܢ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܘܼܒܹ̇ܐ ܘܕܲܪܕ̇ܪܹ̈ܐ ܢܹܐܥܘܿܢ ܒܡܲܕܼܒ̇ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܡܪܘܿܢ ܠܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܟܲܣܵܐܘܼܢ: ܘܲܠܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܦ̈ܠܵܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

ܛ:ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܪܵܡܬ̣ܵܐ ܚ̣ܛܲܝܬ̇ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܲܡܵܢ ܢܩܘܼܡܘܿܢ ܘܠܵܐ ܢܲܕܼܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ.

ܝ:ܒܲܟ̣ܐܵܬ̣ܝ ܐܸܪܕܸ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܪ̱ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܣܲܟ̣ـ̈ـܠ̱ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܝܐ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܥܓܸܠܬܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܡܲܕܼܪܵܟ̣ܘܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܥܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܥܲܠ ܨܵܘܪܵܗ̇: ܐܸܪܟܲܒ̣ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܢܲܕܼܪܸܟ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܢܸܒ̇ܘܿܙ ܝܲܥܩܘܿܒ̣.

ܝܒ:ܙܪܘܿܥܘ ܠܟ̣ܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܨܘܿܕܼܘ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܢܗܲܪܘ ܠܟ̣ܘܿܢ ܫܪܵܓ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܡܸܒ̣ܥܝܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܕܼܐܵܬܹ̇ܐ ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ.

ܝܓ:ܕܒܲܪܬ̇ܘܿܢ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܘܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܲܚܨܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܘܐܸܟܲܠ̣ܬ̇ܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠܬ̇ܘܿܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܟ̣ܘܿܢ.

ܝܕ:ܢܩܘܼܡ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܒܥܲܡܵܟ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܟܲܪ̈ܟܲܝܟ ܢܸܬ̣ܒܲܙܙܘܼܢ ܐܲܝܟ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܫܠܡܢܨܪ: ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܐܸܡܵܐ ܥܲܠ ܒܢܹܝ̈ܗ̇ ܫܲܩܸܦ̣ܘ.

ܝܗ:ܗܵܟܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܠܟ̣ܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܟ̣ܘܿܢ. ܒܫܲܦܪܵܐ ܬܘܲܪ ܘܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܝܐ.

ܐ:ܡܸܛܠ ܕܟܲܕܼ ܛܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܪܚܸܡ̇ܬܹ̇ܗ: ܘܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܩܪܹܝܬܹܗ ܒܹܪܝ.

ܒ:ܐܲܝܟ ܕܲܩ̣ܪܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܘܲܠܒܲܥܠܵܐ ܕܲܒܲܚ̣ܘ: ܘܠܲܓܠܝܼ̈ܦܹܐ ܣܵܡ̣ܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ.

ܓ:ܘܐܸܢܵܐ ܕܲܒ̇ܪܹܬ̣ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܩܲܒ̇ܠܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܥܲܝ: ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ܘ ܕܐܲܣܝܼܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

ܕ:ܒܚܲܒ̣̈ܠܹܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܢܸܓ̇ܕܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܗܵܘܿ ܕܲܡܪܝܼܡ ܢܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܠܗܘܿܢ: ܘܐܲܪܟ̇ܢܹ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ.

ܗ:ܠܵܐ ܢܸܗܦܟ̣ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܠܡܸܗܦܲܟ.

ܘ:ܢܸܬ̣ܟ̇ܪܲܗ ܣܲܝܦܵܐ ܒܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܛܲܠܲܩ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܙ:ܘܥܲܡܝ ܬܠܹܝܢ ܠܲܡܬ̣ܵܒ̣ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ: ܘܢܸܪܢܸܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ.

ܚ:ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܹܣܲܝܥܵܟ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܹܥܲܕ̇ܪܵܟ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒ̇ܕܼܵܟ ܐܲܝܟ ܐܵܕܼܵܡܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟ ܨܒ̣ܘܼܐܹܝܡ: ܐܸܬ̣ܗ̱ܦܸܟ ܠܹܒ̇ܝ ܘܓ̣ܵܠ̣ܘ ܪ̈ܲܚܡܲܝ.

ܛ:ܠܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܝ: ܘܠܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼܬܹܗ ܠܐܲܦܪܹܝܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ: ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܥܘܿܠ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ.

ܝ:ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܵܐ ܕܢܵܗܹ̇ܡ: ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܢܸܢܗܲܡ: ܘܲܢܙܘܼܥܘܼܢ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ.

ܝܐ:ܘܲܢܕܼܘܼܠܘܿܢ ܐܲܝܟ ܛܲܝܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܝܟ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܬ̣ܘܿܪ: ܘܐܲܗܦܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܲܬ̣ܒ̇ܗܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܝܒ:ܚܲܕܼܪܲܢܝ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܒܢܸܟ̣ܠܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܚܸܬ̣ ܥܲܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܲܡܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܘܲܡܗܲܝܡܢܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܝܒ.

ܐ:ܐܲܦܪܹܝܡ ܪܥ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܲܪܕܸܦ̣ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܠܹܗ: ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ ܘܒܸܙܬܲܐ ܐܲܣܓ̇ܝܼܘ: ܘܲܕܼ ܝܵܬܹܩܵܐ ܥܲܡ ܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܦܣܲܩ̣ܘ: ܘܡܸܫܚܵܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܐܵܘܒܸ̇ܠܘ.

ܒ:ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܒܲܠ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܲܝܟ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܟ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ ܢܸܦ̱ܪܥܝܼܘܗܝ.

ܓ:ܒܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܓܹܝܪ ܢܟܲܠ ܠܐܲܚܘܼܗܝ:ܘܲܒ̣ܥܘܼܫܢܹܗ ܐܸܬ̣ܪܵܘܪܲܒ̣ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܕ:ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܨܝܼ ܚܹܝܠ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܐܸܫ̣ܟ̇ܚܹܗ: ܘܬܲܡܵܢ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ.

ܗ:ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܹܗ.

ܘ:ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܦܲܢܝܼ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܛܲܪ: ܣܲܟܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܟ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣.

ܙ:ܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܢܸܟ̣ܠܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ: ܘܲܠܡܸܛܠܲܡ ܪܵܚܹ̇ܡ.

ܚ:ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܦܪܹܝܡ ܕܥܸܬ̇ܪܹܬ̣ ܘܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܠܝܼ ܟܹܐܒܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܠܐܹܘܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܣܵܦܩܵܐ ܠܝܼ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚ̇ܛܹܝܬ̣.

ܛ:ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ ܕܐܲܣܩ̇ܬܵܟ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܬܘܼܒ̣ ܐܵܘܬ̇ܒ̣ܵܟ ܒܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܕܼܥܹ̈ܕܹܐ.

ܝ:ܘܡܲܠܠܹܬ̣ ܥܲܡ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܚܸܙ̈ܘܵܢܲܝ ܐܲܣܓ̇ܝܼܬ̣: ܘܒ̣ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̇ܕܲܡ̇ܝܼܬ̣.

ܝܐ:ܒܓܸܠܥܵܕܼ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܓܲܠܓܵܠܵܐ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒܲܚ̣ܬ̇ܘܿܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡܲܕܼܒ̇ܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟ ܓܵܠܹ̇ܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܲܝܵܪܬܵܐ.

ܝܒ:ܘܲܥܪܲܩ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܪܵܡ: ܘܲܦܠܲܚ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܚܠܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܛܲܪ.

ܝܓ:ܘܒܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܲܣܸܩ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܒܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܢ̱ܛܲܪ.

ܝܕ:ܐܲܪܓܸ̇ܙ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܡܲܪܡܲܪ: ܘܲܕܼܡܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܬ̣ܐ̱ܫܸܕܼ: ܘܚܸܣܕܹ̇ܗ ܢܦܲܢܸܐ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܝܓ.

ܐ:ܟܲܕܼ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܦܪܹܝܡ ܪܵܐܹ̇ܬ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣ ܒܒܲܥܠܵܐ ܘܡܝܼܬ̣.

ܒ:ܘܗܵܫܵܐ ܐܵܘܣܸܦܘ ܠܡܸܚܛܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܠܗܘܿܢ ܢܣܝܼܟ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܗܘܿܢ: ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܦܬܲܟ̣ܪܵܐ ܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܢܲܓܵܪܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܕܵܒ̣ܚܲܝ̈ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܥܸܓ̣ܠܵܐ ܡܢܲܫܩܝܼܢ.

ܓ:ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ ܥܢܵܢܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܘܐܲܝܟ ܛܲܠܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸ̇ܡ ܘܥܵܒܲܪ: ܘܐܲܝܟ ܓܸܠܵܐ ܕܦܵܪܲܚ ܡ̣ܢ ܐܸܕܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܬܸܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬ̣ܵܐ.

ܕ:ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ ܕܐܲܣܸܩ̇ܬܵܟ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܲܠܵܗ ܠܒܲܪ ܡܹܢܝ ܠܵܐ ܬܸܕܲܥ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢܵܐ.

ܗ:ܐܸܢܵܐ ܪܥܹܝ̇ܬ̣ܵܟ ܒܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܬ̣ܒܵܐ.

ܘ:ܘܲܪܥܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܡ̣ܠܵܘ ܟܲܪܣܗܘܿܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܛܥܵܐܘܼܢܝ.

ܙ:ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ ܢܸܡܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܬ̣ܘܿܪ.

ܚ:ܐܸܦ̮ܓܲܥ ܒܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܸܒܵܐ ܕܬ̣ܵܒ̣̇ܪܵܐ: ܘܐܸܒ̣ܙܘܿܥ ܡܲܩ̱ܪܡܵܐ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪܝܵܐ: ܘܚܲܝܘܲܬ̣ ܒܲܪܵܐ ܬܦܲܪܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

ܛ:ܚܲܒܹ̇ܠܬܵܟ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. ܡܲܢܘܼ ܢܥܲܕ̇ܪܵܟ.

ܝ:ܐܲܝܟܵܘ ܗܵܟܹܝܠ ܡܲܠܟܵܟ: ܢܸܦ̱ܪܩܵܟ: ܘܲܠܟ̣ܠܗܹܝܢ ܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܟ: ܘܕܲܝܵܢܵܟ ܕܲܫܐܸܠ̣ܬܵܢܝ: ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܗܲܒ̣ܠܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ.

ܝܐ:ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ ܡܲܠܟܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܝ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܬܹ̇ܗ ܒܚܸܡܬ̣ܝ.

ܝܒ:ܨܪܝܼܪ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܡܛܲܫܝܵܐ ܚܛܝܼܬܹܗ.

ܝܓ:ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܐܲܝܟ ܕܝܵܠܕ̇ܬܵܐ ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܠܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܠܵܐ ܢܩܘܼܡ ܒܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܕܲܒ̣ܢܲـ̈ـܝܵܐ.

ܝܕ:ܡ̣ܢ ܝܲܕܼ ܫܝܘܿܠ ܐܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܐܲܦܲܨܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܟܹܝܠ ܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܟ ܡܵܘܬܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥܘܼܩܣܹܟ̣ܝ ܫܝܘܿܠ: ܒܘܼܝܵܐܐ ܛܫܸܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝ.

ܝܗ:ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܢܸܦܪܘܿܫ: ܬܹܐܬܹܐ ܡܲܕ̱ܢܚܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܬܸܣܲܩ ܘܬܲܚܪܸܒ̣ ܡܥܝܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܬ̣ܵܘܒܸ̇ܫ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܘ̈ܗܝ: ܘܗ̤ܘ ܢܸܒ̇ܘܿܙ ܓܲܙܵܐ ܕܟ̣ܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ.

ܝܘ:ܬܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣ ܫܵܡܪܹܝܢ ܥܲܠ ܕܡܲܪܡܪܲܬ̤ ܠܐܲܠܵܗܵܗ̇: ܒܚܲܪܒܵܐ ܢܸܦܠܘܼܢ: ܘܝܲܠܘܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܫܬܲܩܦܘܼܢ: ܘܒܲܛܢܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܢܸܬ̣ܦܲܪ̈ܬܵܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ:ܝܕ.

ܐ:ܐܸܬ̣ܦܲܢܝܼ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܩܸܠ̣ܬ̇ ܒܥܵܘܼܠܵܟ.

ܒ:ܣܲܒ̣ܘ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܟ̣ܘܿܢ ܥܵܘܼܠܟ̣ܘܿܢ: ܘܩܲܒܸ̇ܠܘ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܥܟ̣ܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ.

ܓ:ܘܐܸܡܲܪܘ ܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܦ̱ܪܩܲܢ: ܘܥܲܠ ܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܪܟ̣ܵܒ̣: ܘܠܵܐ ܢܸܩܪܸܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܠܲܥܒ̣ܵܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܪܲܚܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ.

ܕ:ܐܲܣܸܐ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܐܸܪܚܲܡ ܢܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ ܪܘܼܓ̣ܙܝ ܡܸܢܗܘܿܢ.

ܗ:ܘܐܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܛܲܠܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܲܦܪܲܥ ܐܲܝܟ ܫܘܿܫܲܢܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܪܡܸܐ ܥܸܩܵܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ.

ܘ:ܘܢܸܫ̱ܘܼܚܘܼܢ ܥܵܘܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܙܲܝܬܵܐ ܕܲܗܕܼܝܼܪ ܒܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܪܹܝܚܹܗ ܐܲܝܟ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ.

ܙ:ܘܢܸܬ̣ܦܢܘܿܢ ܘܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܛܸܠܵܠܹܗ: ܘܢܸܚܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܢܲܦ̱ܪܥܘܼܢ ܐܲܝܟ ܓܦܸܬܵܐ: ܘܕܼܘܼܟ̣ܪܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܚܲܡܪܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ.

ܚ:ܘܢܹܐܡܲܪ ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܵܐ ܠܝܼ ܬܘܼܒ̣ ܘܠܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ: ܐܸܢܵܐ ܡܲܟܸ̇ܟ̇ܬܹ̇ܗ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܒ̇ܚܝܼܘܗܝ: ܐܲܝܟ ܩܵܛܲܪܩܵܐ ܥܲܒ̇ܝܼܛܵܐ: ܘܡܹܢܝ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚܘ ܦܹܐܪ̈ܲܝܟ̇ܝ.

ܛ:ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܢܸܣܬܲܟܲܠ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܕܼܡܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܢܸܫܬܵܘܕܲܥ ܐܸܢܹܝܢ: ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܒܗܹܝܢ: ܘܥܵܘܿܠܹܐ ܡܸܬ̇ܬܲܩܠܝܼܢ ܒܗܹܝܢ.